Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, Łódź, pokój 39A, poziom 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź, pokój 39A, poziom 1."

Transkrypt

1 Regulamin konkursu ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) w Łodzi, Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu CZMP. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Organizatorem Konkursu jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, Łódź, KRS (Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego), REGON , NIP Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, Łódź, pokój 39A, poziom 1. Strona internetowa: Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz na stronie internetowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki : I. Opis przedmiotu Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP). Szczegółowy zakres czynności brokerskich oraz sposób ich realizacji określają przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). W ramach obsługi brokerskiej wykonywanej w imieniu i na rzecz Instytutu CZMP Broker ubezpieczeniowy zobowiązany będzie do podejmowania na zlecenie Instytutu CZMP działań zmierzających do osiągnięcia optymalnych warunków ubezpieczenia Instytutu CZMP w pełnym zakresie, w szczególności poprzez: 1. Opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Instytutu CZMP; 2. Identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Instytutu CZMP; 3. Wskazanie ryzyk, od których Instytut CZMP powinien się ubezpieczyć obligatoryjnie, a od których fakultatywnie; 4. Analizę aktualnie posiadanych polis ubezpieczeniowych oraz przedstawienie w wyznaczonym przez Instytut CZMP terminie propozycji programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Instytutu CZMP, podlegającego akceptacji przez Instytut CZMP, a następnie jego wdrożenie; 5. Przygotowanie projektu kompletnej dokumentacji przetargowej (ogłoszenie, SIWZ) niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innych wymaganych ustawą dokumentów, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opracowanie warunków szczególnych ubezpieczenia korzystnych dla Instytutu CZMP, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz przedstawienie tych dokumentów do akceptacji Instytutu CZMP; 6. Udział w pracach Komisji przetargowej w charakterze doradcy lub członka komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia; 1

2 7. Opracowywanie ewentualnych wyjaśnień dla oferentów dotyczących merytorycznej strony dokumentacji przetargowej (ogłoszenie, SIWZ); 8. Sprawdzenie złożonych ofert, w szczególności pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności oferty z ogłoszeniem i SIWZ, oraz ich merytoryczna ocena. 9. Analiza zawartych umów ubezpieczenia pod kątem aktualnych oczekiwań i potrzeb Instytutu CZMP; 10. Sprawdzenie poprawności umów ubezpieczenia i wystawionych przez ubezpieczyciela polis ubezpieczeniowych; 11. Sygnalizowanie i negocjowanie niezbędnych zmian do funkcjonujących umów ubezpieczenia oraz przygotowanie niezbędnych informacji dla Ubezpieczycieli w trakcie realizacji zawartych umów; 12. Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Instytut CZMP, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz informowanie z wyprzedzeniem o terminach wznowień, terminach płatności kolejnych składek oraz innych terminach umożliwiającym realizację zadań wynikających z umowy, a także dokonywanie tzw. doubezpieczeń, jeżeli zachodzi taka konieczność; 13. Uczestniczenie w przeprowadzaniu procedur zgłaszania i likwidacji powstałych szkód, kontrola dokumentacji szkodowej, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, sporządzanie raportów szkodowych i innych czynności niezbędnych w tym zakresie; 14. Przeprowadzenie dla wybranych pracowników Instytutu CZMP, wskazanych przez Instytut CZMP, bezpłatnych szkoleń w zakresie ubezpieczeń, dotyczących w szczególności: ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego, warunków ubezpieczenia bieżących kontraktów, procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku powstania szkód, a także określenia zakresu przedmiotowego odpowiedzialności cywilnej, jaki powinien spełniać wykonawca; 15. Analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela udzielającego Instytutowi CZMP ochrony ubezpieczeniowej. 16. Współpraca z Instytutem CZMP w zakresie ubezpieczenia nowych zakresów działalności medycznej lub sprzętu medycznego, podlegających ubezpieczeniu. Przedstawiony przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą Instytut CZMP podpisze z Oferentem. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. II. Warunki udziału w konkursie W konkursie mogą uczestniczyć oferenci, którzy, na dzień ogłoszenia konkursu: 1. prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; 2. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru; 3. są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych; 4. prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 3 lat (licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu) oraz posiadają siedzibę na terytorium RP; 5. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 275). o sumie gwarancyjnej nie mniej niż równowartość w złotych euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. 6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usług brokerskich na rzecz Instytutu CZMP w okresie trwania umowy. Oferent nie może zalegać z 2

3 opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, chyba że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oferent nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości, ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej. 7. dysponują osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub innej umowę cywilnoprawnej,(co najmniej 3 osoby) uprawnionymi do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.), legitymującymi się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług brokerskich jako broker ubezpieczeniowy. 8. posiadają doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego, tj. wykażą w okresie 2 ostatnich lat od dnia ogłoszenia konkursu doświadczenie w świadczeniu usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla co najmniej 2 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego (o minimalnej ilości łóżek 500). 9. Przedstawią oświadczenie o przebiegu ubezpieczenia z polisy OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z ostatnich 3 lat. Ocena spełnienia warunków udziału w konkursie dokonana będzie na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt 10, wg formuły spełnia nie spełnia. Oferenci, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków udziału w konkursie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. Ofertę Oferenta wykluczonego z konkursu odrzuca się. III. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wymagane dokumenty powinny być złożone w trwale zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznacie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić informacje konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj do godz. 11:15. Opakowanie powinno być opatrzone pieczęcią firmową Oferenta. 2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w sposób czytelny, w formie wydruku komputerowego oraz zawierać dokumenty wskazane w pkt. 10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę uprawnioną. 3. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 4. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik jego pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone wraz z nią, chyba, że prawo do reprezentowania Oferenta wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez Oferenta. 5. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 6. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. Czynności te wymagają formy pisemnej. Kopertę zawierającą zmienioną ofertę należy opatrzyć napisem Zmiana. Koperty z oznaczeniem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty złożonej przez Oferenta, który wprowadził zmiany. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty należy dostarczyć do siedziby Instytutu CZMP w opisanej jak oferta kopercie, z napisem WYCOFANE. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 3

4 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 9. Organizator konkursu może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 10. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym wg Załącznika nr 2. Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej; c) oświadczenie o wpisie do rejestru brokerów ubezpieczeniowych; d) oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.10 lit. a); e) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub zaświadczenie, że Oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub zaświadczenie, że Oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 275) oraz z potwierdzeniem zapłaty składki lub bieżącej raty składki oraz oświadczenia o przebiegu tego ubezpieczenia z ostatnich 3 lat; h) oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie od co najmniej 3 lat działalności brokerskiej na rynku polskim; i) oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, legitymujących się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług brokerskich jako broker ubezpieczeniowy ze wskazaniem daty uzyskania uprawnień brokerskich każdej ze wskazanych osób oraz ilości pełnych lat posiadanego doświadczenia w świadczeniu usług brokerskich oraz umowy zawarte z ww. osobami i dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień brokera ubezpieczeniowego; j) wykaz co najmniej dwóch podmiotów leczniczych prowadzących działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, na rzecz których Oferent świadczył usługi brokerskie w okresie ostatnich 2 lat od dnia ogłoszenia konkursu, ze wskazaniem nazwy podmiotu leczniczego, jego siedziby, daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług brokerskich oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie tych usług; k) koncepcję obsługi ubezpieczeniowej Instytutu CZMP; l) koncepcję procesu likwidacji szkód w Instytucie CZMP; m) koncepcję organizacji szkoleń z zakresu ubezpieczeń, z proponowaną listą szkoleń dla pracowników Instytutu CZMP (każde szkolenie winno obejmować inną tematykę); n) Oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu doświadczenia w pracy związanej ze świadczeniem usług brokerskich na rzecz Instytutów Badawczych o profilu medycznym wykonujących badania kliniczne oraz w razie posiadania takiego doświadczenia referencje potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie tych usług; 4

5 o) Oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu doświadczenia w pracy związanej ze świadczeniem usług brokerskich na rzecz na rzecz podmiotów leczniczych, tj. Instytutów Badawczych lub szpitali klinicznych posiadających nie mniej niż 200 łóżek na oddziałach ginekologiczno-położniczym lub pediatrycznym (kryterium jest spełnione w przypadku świadczenia usługi na rzecz podmiotu leczniczego tj. Instytutu Badawczego lub szpitala klinicznego posiadając posiadającego nie mniej niż 200 na jednym ze wskazanych oddziałów albo 200 łącznie łóżek na wskazanych oddziałach) oraz w razie posiadania takiego doświadczenia referencje potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie tych usług; p) zaparafowany wzór umowy obsługi brokerskiej załacznik nr 3; q) wypełniony Załącznik nr 1 (oświadczenie Oferenta) 10. Organizator nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00. Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) w Kancelarii Instytutu CZMP w Łodzi ul. Rzgowska 281/289 pokój 39A poziom Na opakowaniu (kopercie) należy umieścić informacje: Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ICZMP nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj do godz. 11:15. Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone pieczęcią firmową Oferenta. 3. Otwarcie ofert, nastąpi w dniu r. o godz. 11:15 w siedzibie Instytutu CZMP w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w sali dydaktycznej nr 1 poziom Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. 5. Oferty złożone w inny sposób niż określony w pkt.1 lub oznaczone inaczej niż w pkt.2 zostaną zwrócone Oferentowi i nie będą brane pod uwagę w procesie oceny ofert. 6. W przypadku dostarczenia ofert przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską należy dokonać oznaczenia na liście przewozowym zgodnie z pkt. 2. W przypadku braku takiego oznaczenia Instytut CZMP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu doręczenia ofert w miejsce inne niż wskazane w ww. piśmie. 7. Oferty przesłane do Instytutu CZMP przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Instytutu CZMP przed terminem otwarcia ofert. 8. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Fakt wycofania oferty musi być odnotowany przez Instytut CZMP i potwierdzony podpisem Oferenta lub osoby przez niego upowaznionej. V. Sposób i kryteria wyboru Oferenta 1. Wyboru oferty dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ICZMP. 2. Członek Komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy Oferentem jest: a) jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia; b) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Dyrektor Instytutu CZMP powołuje nowego członka Komisji konkursowej na miejsce członka wyłączonego od udziału w Komisji. 3. Prowadzone postępowanie jest jawne, jednakże Komisja konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych. 4. Konkurs jest ważny, choćby do postępowania wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi Regulaminu konkursu. 5. Komisja unieważnia postępowanie, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) odrzucono wszystkie oferty; 5

6 3) nastapiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie Instytutu CZMP, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 6. W toku analizy złożonych ofert Komisja konkursowa może żądać wyjaśnień, co do treści oferty. 7. Komisja konkursowa dokona analizy ofert pod względem poprawności ich sporządzenia i informacji wynikających z przedstawionych dokumentów, oświadczeń, które podlegają kryterium oceny oraz zgodności z Regulaminem Konkursu. 8. Komisja odrzuca ofertę: 1) złożoną przez Oferenta po terminie; 2) zawierająca nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli jest nieważna na podstawie odrebnych przepisów; 4) jeżeli Oferent złożył ofertę częściową; 5) jeżeli Oferent zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w części II Regulaminu Konkursu; 6) oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów określonych w części III pkt. 10 Regulaminu Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 9. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem odrzucenia oferty. 10. Komisja dokona wyboru oferty, która jest najkorzystniejsza i uzyskała najwyższą liczbę punktów. 11. Po zbadaniu ofert Komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania, który powinien zawierać: oznaczenie miejsca i czasu konkursu, imiona i nazwiska członków Komisji konkursowej, liczbę zgłoszonych ofert, podstawowe dane wszystkich Oferentów, wskazanie ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, wskazanie oferentów wykluczonych, wskazanie ofert odrzuconych, wskazanie najkorzystniejszej oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana wraz z uzasadnieniem, ewentualne odrębne stanowiska członków Komisji konkursowej, wzmiankę o odczytaniu protokołu, datę sporządzenia protokołu, podpisy członków Komisji konkursowej. 12. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty, w terminie 10 dni od daty otwarcia ofert. Kryteria wyboru Ocena ofert dokonana będzie pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału w konkursie i wg kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Każda oferta spełniająca wymogi określone w części II Regulaminu Konkursu i składająca się z dokumentów określonych w części III pkt. 10 Regulaminu Konkursu może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wybrana zostanie oferta tego Oferenta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez kilku Oferentów, wybrana zostanie oferta tego Oferenta, który posiada najdłuższe doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności brokerskiej, liczone w miesiącach od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu. W przypadku, w jakim długość doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności brokerskiej nie przesądzi o wynikach konkursu, wybrana zostanie oferta tego z Oferentów o największej liczbie punktów, który zatrudnia najwięcej brokerów ubezpieczeniowych z co najmniej 2-letnim doświadczeniem jako broker ubezpieczeniowy. 6

7 Kryteria przy wyborze oferty, wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryteriów: L.P. Kryterium oceny Maksymal na ilość punktów Ilość punktów 1. Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej, licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu), wynikające z potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej lata - 5 pkt. od 4 lat do 7 lat - 10 pkt. od 8 lat do 11 lat 15 pkt od 11 lat i więcej 20 pkt Liczba podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego, z którymi Oferent ma zawarte umowy na wykonywanie czynności brokerskich wraz z określeniem daty rozpoczęcia współpracy, Bezszkodowość brokera przedstawienie historii roszczeń z tytułu źle wykonywanych usług brokerskich w okresie ostatnich 3 lat. 10 Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub inną umowę cywilnoprawną, uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, posiadających zdany egzamin brokerski i co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności brokerskich jako broker ubezpieczeniowy podmioty - 5 pkt. od 3 do 6 podmiotów 10 pkt. Od 7 do 10 podmiotów 15 pkt Od 11 i więcej podmiotów 20 pkt Brak szkód 10 pkt 1 szkoda 5 pkt. 2 i więcej szkód 0 pkt 2 osoby - 1 pkt. od 3 do 7 osób -5 pkt od 7 i więcej osób 10 pkt 5 Świadczenie usług brokerskich na rzecz Instytutów Badawczych o profilu medycznym wykonujących badania kliniczne. 5 Świadczenie usługi 5 punktów Nie świadczenie usług 0 punktów 6. Świadczenie usług brokerskich na rzecz podmiotów leczniczych, tj. Instytutów Badawczych lub szpitali klinicznych posiadających nie mniej niż 200 łóżek na oddziałach ginekologicznych, położniczych lub ginekologiczno-położniczych lub pediatrycznych (kryterium jest spełnione w przypadku świadczenia usługi na rzecz podmiotu leczniczego tj. Instytutu Badawczego lub szpitala klinicznego posiadając posiadającego nie mniej niż 200 na jednym ze wskazanych oddziałów albo 200 łącznie łóżek na wskazanych oddziałach). 5 Świadczenie usługi 5 punktów Nie świadczenie usług 0 punktów 7

8 7. Koncepcje: I Koncepcja obsługi ubezpieczeń II Koncepcja likwidacji szkód III Koncepcja szkoleń z zakresu ubezpieczeń 30 I pkt. II pkt. III pkt. VI. Istotne postanowienia umowy 1. Szczegółowy zakres obowiązków brokera zostanie ujęty w umowie, jaką Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki podpisze z Oferentem, który wygra konkurs, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu i oferty złożonej przez Oferenta. 2. Koszty czynności wynikających z umowy wybrany podmiot będzie pokrywał ze środków własnych, a jego wynagrodzenie stanowić będzie prowizja wypłacana przez ubezpieczyciela. 3. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas określony 12 miesiące. Możliwość wypowiedzenia przysługiwać będzie obu stronom, a okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące. 4. Wszelkie zmiany w umowie będą dokonywane w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności. Zakazuje się dokonywania w umowie zmian niekorzystnych dla Instytutu CZMP. 5. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). VII. Składanie odwołań i zasady ich rozpatrywania 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Instytut CZMP zasad przeprowadzania postępowania, przysługują środki odwoławcze na poniższych zasadach. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru Oferenta; 3) unieważnienie postępowania. 3. W toku postepowania do czasu zakończenia postepowania, Oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciagu 7 dni od dnia otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 7. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu CZMP ( 8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 9. Oferent bioracy udział w postepowaniu może wnieść do Dyrektora Instytutu CZMP, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o roztrzygnięciu postepowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania Odwołanie. Wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia. VIII. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: a) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu lub przesunięcia terminu rozpatrzenia ofert; b) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia; 8

9 c) wystąpienia przed upływem terminu związania ofertą z powodu nie rozstrzygnięcia konkursu; d) do udzielania informacji Oferentom w zakresie ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Instytutu CZMP. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu Konkursu Oferent może zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą lub faksem na nr lub na adres Odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie i zamieszczone na stronie internetowej Organizatora; e) oferta nie spełniająca warunków udziału w Konkursie wymaganych w Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia / wykluczenia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia; f) dokumenty złożone wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi. 2. Wszelkich informacji dotyczących postępowania konkursowego udziela: Dawid Rezler pod nr telefonu Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Piotra K. Okońskiego z upoważnienia Dyrektora ICZMP prof. dr hab. med. Macieja Banacha 9

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ORGANIZATOR KONKURSU Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert Pruszków, dn. 25/11/2016 Ogłoszenie o konkursie Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 I. DEFINICJE Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn tel. / fax: ( 089 ) 53 86 228 adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 2/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015 Oznaczenie sprawy: REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO dla Gminy Skoczów ZAMAWIAJĄCY: GMINA SKOCZÓW RYNEK 1 43-430 SKOCZÓW PROWADZĄCY: KOMISJA PRZETARGOWA Skoczów, dnia 21.04.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, r.

Zielona Góra, r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra, 30.11.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o: 1. Konkurs - należy przez to

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Nr sprawy: BOZ-503-K-4/15 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2015, poz. 618 z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Szpital Powiatowy w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ WYKONYWANYCH W POMIESZCZENIACH Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 10 Dyrektora Centrum ATTIS z dnia 6 września 2012r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 3/2013 z dnia 10.09.2013 r. Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ogólne obowiązujące normy

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. JAROSŁAW, DNIA 10.10.2016r. Regulamin konkursu na brokera ubezpieczeniowego Strona 1 1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE Nr postępowania: ADM.267.2.2014 2014-01-07 Art. I. DEFINICJE Użyte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Bełchatów i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r. REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA dla (1) ubezpieczenia grupowego na życie o charakterze ochronnym oraz (2) ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego 1. Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów.

Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów. REGULAMIN KONKURSU OFERT na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 Z DNIA WRZEŚNIA 2012 ROKU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) zwana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

2) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu lub osoba przez niego upoważniona,

2) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu lub osoba przez niego upoważniona, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18.11.2014 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Prezes Zarządu ogłasza konkurs

z dnia r. Prezes Zarządu ogłasza konkurs 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 17.09.2013 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. art. 140, art. 141, art. 146

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 93/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzam: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 93/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. Zatwierdzam: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 93/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 98.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 98.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej: Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG. POSUM/KO/4/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: RADIODIOLOGII W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄCEJ DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ ORAZ POMOC DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo