Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, Łódź, pokój 39A, poziom 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź, pokój 39A, poziom 1."

Transkrypt

1 Regulamin konkursu ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) w Łodzi, Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu CZMP. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Organizatorem Konkursu jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, Łódź, KRS (Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego), REGON , NIP Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, Łódź, pokój 39A, poziom 1. Strona internetowa: Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz na stronie internetowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki : I. Opis przedmiotu Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP). Szczegółowy zakres czynności brokerskich oraz sposób ich realizacji określają przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). W ramach obsługi brokerskiej wykonywanej w imieniu i na rzecz Instytutu CZMP Broker ubezpieczeniowy zobowiązany będzie do podejmowania na zlecenie Instytutu CZMP działań zmierzających do osiągnięcia optymalnych warunków ubezpieczenia Instytutu CZMP w pełnym zakresie, w szczególności poprzez: 1. Opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Instytutu CZMP; 2. Identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Instytutu CZMP; 3. Wskazanie ryzyk, od których Instytut CZMP powinien się ubezpieczyć obligatoryjnie, a od których fakultatywnie; 4. Analizę aktualnie posiadanych polis ubezpieczeniowych oraz przedstawienie w wyznaczonym przez Instytut CZMP terminie propozycji programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Instytutu CZMP, podlegającego akceptacji przez Instytut CZMP, a następnie jego wdrożenie; 5. Przygotowanie projektu kompletnej dokumentacji przetargowej (ogłoszenie, SIWZ) niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innych wymaganych ustawą dokumentów, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opracowanie warunków szczególnych ubezpieczenia korzystnych dla Instytutu CZMP, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz przedstawienie tych dokumentów do akceptacji Instytutu CZMP; 6. Udział w pracach Komisji przetargowej w charakterze doradcy lub członka komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia; 1

2 7. Opracowywanie ewentualnych wyjaśnień dla oferentów dotyczących merytorycznej strony dokumentacji przetargowej (ogłoszenie, SIWZ); 8. Sprawdzenie złożonych ofert, w szczególności pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności oferty z ogłoszeniem i SIWZ, oraz ich merytoryczna ocena. 9. Analiza zawartych umów ubezpieczenia pod kątem aktualnych oczekiwań i potrzeb Instytutu CZMP; 10. Sprawdzenie poprawności umów ubezpieczenia i wystawionych przez ubezpieczyciela polis ubezpieczeniowych; 11. Sygnalizowanie i negocjowanie niezbędnych zmian do funkcjonujących umów ubezpieczenia oraz przygotowanie niezbędnych informacji dla Ubezpieczycieli w trakcie realizacji zawartych umów; 12. Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Instytut CZMP, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz informowanie z wyprzedzeniem o terminach wznowień, terminach płatności kolejnych składek oraz innych terminach umożliwiającym realizację zadań wynikających z umowy, a także dokonywanie tzw. doubezpieczeń, jeżeli zachodzi taka konieczność; 13. Uczestniczenie w przeprowadzaniu procedur zgłaszania i likwidacji powstałych szkód, kontrola dokumentacji szkodowej, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, sporządzanie raportów szkodowych i innych czynności niezbędnych w tym zakresie; 14. Przeprowadzenie dla wybranych pracowników Instytutu CZMP, wskazanych przez Instytut CZMP, bezpłatnych szkoleń w zakresie ubezpieczeń, dotyczących w szczególności: ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego, warunków ubezpieczenia bieżących kontraktów, procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku powstania szkód, a także określenia zakresu przedmiotowego odpowiedzialności cywilnej, jaki powinien spełniać wykonawca; 15. Analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela udzielającego Instytutowi CZMP ochrony ubezpieczeniowej. 16. Współpraca z Instytutem CZMP w zakresie ubezpieczenia nowych zakresów działalności medycznej lub sprzętu medycznego, podlegających ubezpieczeniu. Przedstawiony przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą Instytut CZMP podpisze z Oferentem. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. II. Warunki udziału w konkursie W konkursie mogą uczestniczyć oferenci, którzy, na dzień ogłoszenia konkursu: 1. prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; 2. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru; 3. są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych; 4. prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 3 lat (licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu) oraz posiadają siedzibę na terytorium RP; 5. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 275). o sumie gwarancyjnej nie mniej niż równowartość w złotych euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. 6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usług brokerskich na rzecz Instytutu CZMP w okresie trwania umowy. Oferent nie może zalegać z 2

3 opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, chyba że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oferent nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości, ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej. 7. dysponują osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub innej umowę cywilnoprawnej,(co najmniej 3 osoby) uprawnionymi do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.), legitymującymi się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług brokerskich jako broker ubezpieczeniowy. 8. posiadają doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego, tj. wykażą w okresie 2 ostatnich lat od dnia ogłoszenia konkursu doświadczenie w świadczeniu usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla co najmniej 2 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego (o minimalnej ilości łóżek 500). 9. Przedstawią oświadczenie o przebiegu ubezpieczenia z polisy OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z ostatnich 3 lat. Ocena spełnienia warunków udziału w konkursie dokonana będzie na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt 10, wg formuły spełnia nie spełnia. Oferenci, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków udziału w konkursie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. Ofertę Oferenta wykluczonego z konkursu odrzuca się. III. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wymagane dokumenty powinny być złożone w trwale zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznacie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić informacje konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj do godz. 11:15. Opakowanie powinno być opatrzone pieczęcią firmową Oferenta. 2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w sposób czytelny, w formie wydruku komputerowego oraz zawierać dokumenty wskazane w pkt. 10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę uprawnioną. 3. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 4. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik jego pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone wraz z nią, chyba, że prawo do reprezentowania Oferenta wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez Oferenta. 5. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 6. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. Czynności te wymagają formy pisemnej. Kopertę zawierającą zmienioną ofertę należy opatrzyć napisem Zmiana. Koperty z oznaczeniem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty złożonej przez Oferenta, który wprowadził zmiany. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty należy dostarczyć do siedziby Instytutu CZMP w opisanej jak oferta kopercie, z napisem WYCOFANE. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 3

4 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 9. Organizator konkursu może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 10. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym wg Załącznika nr 2. Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej; c) oświadczenie o wpisie do rejestru brokerów ubezpieczeniowych; d) oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.10 lit. a); e) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub zaświadczenie, że Oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub zaświadczenie, że Oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 275) oraz z potwierdzeniem zapłaty składki lub bieżącej raty składki oraz oświadczenia o przebiegu tego ubezpieczenia z ostatnich 3 lat; h) oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie od co najmniej 3 lat działalności brokerskiej na rynku polskim; i) oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, legitymujących się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług brokerskich jako broker ubezpieczeniowy ze wskazaniem daty uzyskania uprawnień brokerskich każdej ze wskazanych osób oraz ilości pełnych lat posiadanego doświadczenia w świadczeniu usług brokerskich oraz umowy zawarte z ww. osobami i dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień brokera ubezpieczeniowego; j) wykaz co najmniej dwóch podmiotów leczniczych prowadzących działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, na rzecz których Oferent świadczył usługi brokerskie w okresie ostatnich 2 lat od dnia ogłoszenia konkursu, ze wskazaniem nazwy podmiotu leczniczego, jego siedziby, daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług brokerskich oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie tych usług; k) koncepcję obsługi ubezpieczeniowej Instytutu CZMP; l) koncepcję procesu likwidacji szkód w Instytucie CZMP; m) koncepcję organizacji szkoleń z zakresu ubezpieczeń, z proponowaną listą szkoleń dla pracowników Instytutu CZMP (każde szkolenie winno obejmować inną tematykę); n) Oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu doświadczenia w pracy związanej ze świadczeniem usług brokerskich na rzecz Instytutów Badawczych o profilu medycznym wykonujących badania kliniczne oraz w razie posiadania takiego doświadczenia referencje potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie tych usług; 4

5 o) Oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu doświadczenia w pracy związanej ze świadczeniem usług brokerskich na rzecz na rzecz podmiotów leczniczych, tj. Instytutów Badawczych lub szpitali klinicznych posiadających nie mniej niż 200 łóżek na oddziałach ginekologiczno-położniczym lub pediatrycznym (kryterium jest spełnione w przypadku świadczenia usługi na rzecz podmiotu leczniczego tj. Instytutu Badawczego lub szpitala klinicznego posiadając posiadającego nie mniej niż 200 na jednym ze wskazanych oddziałów albo 200 łącznie łóżek na wskazanych oddziałach) oraz w razie posiadania takiego doświadczenia referencje potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie tych usług; p) zaparafowany wzór umowy obsługi brokerskiej załacznik nr 3; q) wypełniony Załącznik nr 1 (oświadczenie Oferenta) 10. Organizator nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00. Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) w Kancelarii Instytutu CZMP w Łodzi ul. Rzgowska 281/289 pokój 39A poziom Na opakowaniu (kopercie) należy umieścić informacje: Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ICZMP nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj do godz. 11:15. Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone pieczęcią firmową Oferenta. 3. Otwarcie ofert, nastąpi w dniu r. o godz. 11:15 w siedzibie Instytutu CZMP w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w sali dydaktycznej nr 1 poziom Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. 5. Oferty złożone w inny sposób niż określony w pkt.1 lub oznaczone inaczej niż w pkt.2 zostaną zwrócone Oferentowi i nie będą brane pod uwagę w procesie oceny ofert. 6. W przypadku dostarczenia ofert przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską należy dokonać oznaczenia na liście przewozowym zgodnie z pkt. 2. W przypadku braku takiego oznaczenia Instytut CZMP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu doręczenia ofert w miejsce inne niż wskazane w ww. piśmie. 7. Oferty przesłane do Instytutu CZMP przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Instytutu CZMP przed terminem otwarcia ofert. 8. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Fakt wycofania oferty musi być odnotowany przez Instytut CZMP i potwierdzony podpisem Oferenta lub osoby przez niego upowaznionej. V. Sposób i kryteria wyboru Oferenta 1. Wyboru oferty dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ICZMP. 2. Członek Komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy Oferentem jest: a) jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia; b) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Dyrektor Instytutu CZMP powołuje nowego członka Komisji konkursowej na miejsce członka wyłączonego od udziału w Komisji. 3. Prowadzone postępowanie jest jawne, jednakże Komisja konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych. 4. Konkurs jest ważny, choćby do postępowania wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi Regulaminu konkursu. 5. Komisja unieważnia postępowanie, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) odrzucono wszystkie oferty; 5

6 3) nastapiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie Instytutu CZMP, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 6. W toku analizy złożonych ofert Komisja konkursowa może żądać wyjaśnień, co do treści oferty. 7. Komisja konkursowa dokona analizy ofert pod względem poprawności ich sporządzenia i informacji wynikających z przedstawionych dokumentów, oświadczeń, które podlegają kryterium oceny oraz zgodności z Regulaminem Konkursu. 8. Komisja odrzuca ofertę: 1) złożoną przez Oferenta po terminie; 2) zawierająca nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli jest nieważna na podstawie odrebnych przepisów; 4) jeżeli Oferent złożył ofertę częściową; 5) jeżeli Oferent zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w części II Regulaminu Konkursu; 6) oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów określonych w części III pkt. 10 Regulaminu Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 9. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem odrzucenia oferty. 10. Komisja dokona wyboru oferty, która jest najkorzystniejsza i uzyskała najwyższą liczbę punktów. 11. Po zbadaniu ofert Komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania, który powinien zawierać: oznaczenie miejsca i czasu konkursu, imiona i nazwiska członków Komisji konkursowej, liczbę zgłoszonych ofert, podstawowe dane wszystkich Oferentów, wskazanie ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, wskazanie oferentów wykluczonych, wskazanie ofert odrzuconych, wskazanie najkorzystniejszej oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana wraz z uzasadnieniem, ewentualne odrębne stanowiska członków Komisji konkursowej, wzmiankę o odczytaniu protokołu, datę sporządzenia protokołu, podpisy członków Komisji konkursowej. 12. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty, w terminie 10 dni od daty otwarcia ofert. Kryteria wyboru Ocena ofert dokonana będzie pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału w konkursie i wg kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Każda oferta spełniająca wymogi określone w części II Regulaminu Konkursu i składająca się z dokumentów określonych w części III pkt. 10 Regulaminu Konkursu może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wybrana zostanie oferta tego Oferenta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez kilku Oferentów, wybrana zostanie oferta tego Oferenta, który posiada najdłuższe doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności brokerskiej, liczone w miesiącach od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu. W przypadku, w jakim długość doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności brokerskiej nie przesądzi o wynikach konkursu, wybrana zostanie oferta tego z Oferentów o największej liczbie punktów, który zatrudnia najwięcej brokerów ubezpieczeniowych z co najmniej 2-letnim doświadczeniem jako broker ubezpieczeniowy. 6

7 Kryteria przy wyborze oferty, wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryteriów: L.P. Kryterium oceny Maksymal na ilość punktów Ilość punktów 1. Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej, licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu), wynikające z potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej lata - 5 pkt. od 4 lat do 7 lat - 10 pkt. od 8 lat do 11 lat 15 pkt od 11 lat i więcej 20 pkt Liczba podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego, z którymi Oferent ma zawarte umowy na wykonywanie czynności brokerskich wraz z określeniem daty rozpoczęcia współpracy, Bezszkodowość brokera przedstawienie historii roszczeń z tytułu źle wykonywanych usług brokerskich w okresie ostatnich 3 lat. 10 Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub inną umowę cywilnoprawną, uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, posiadających zdany egzamin brokerski i co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności brokerskich jako broker ubezpieczeniowy podmioty - 5 pkt. od 3 do 6 podmiotów 10 pkt. Od 7 do 10 podmiotów 15 pkt Od 11 i więcej podmiotów 20 pkt Brak szkód 10 pkt 1 szkoda 5 pkt. 2 i więcej szkód 0 pkt 2 osoby - 1 pkt. od 3 do 7 osób -5 pkt od 7 i więcej osób 10 pkt 5 Świadczenie usług brokerskich na rzecz Instytutów Badawczych o profilu medycznym wykonujących badania kliniczne. 5 Świadczenie usługi 5 punktów Nie świadczenie usług 0 punktów 6. Świadczenie usług brokerskich na rzecz podmiotów leczniczych, tj. Instytutów Badawczych lub szpitali klinicznych posiadających nie mniej niż 200 łóżek na oddziałach ginekologicznych, położniczych lub ginekologiczno-położniczych lub pediatrycznych (kryterium jest spełnione w przypadku świadczenia usługi na rzecz podmiotu leczniczego tj. Instytutu Badawczego lub szpitala klinicznego posiadając posiadającego nie mniej niż 200 na jednym ze wskazanych oddziałów albo 200 łącznie łóżek na wskazanych oddziałach). 5 Świadczenie usługi 5 punktów Nie świadczenie usług 0 punktów 7

8 7. Koncepcje: I Koncepcja obsługi ubezpieczeń II Koncepcja likwidacji szkód III Koncepcja szkoleń z zakresu ubezpieczeń 30 I pkt. II pkt. III pkt. VI. Istotne postanowienia umowy 1. Szczegółowy zakres obowiązków brokera zostanie ujęty w umowie, jaką Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki podpisze z Oferentem, który wygra konkurs, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu i oferty złożonej przez Oferenta. 2. Koszty czynności wynikających z umowy wybrany podmiot będzie pokrywał ze środków własnych, a jego wynagrodzenie stanowić będzie prowizja wypłacana przez ubezpieczyciela. 3. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas określony 12 miesiące. Możliwość wypowiedzenia przysługiwać będzie obu stronom, a okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące. 4. Wszelkie zmiany w umowie będą dokonywane w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności. Zakazuje się dokonywania w umowie zmian niekorzystnych dla Instytutu CZMP. 5. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). VII. Składanie odwołań i zasady ich rozpatrywania 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Instytut CZMP zasad przeprowadzania postępowania, przysługują środki odwoławcze na poniższych zasadach. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru Oferenta; 3) unieważnienie postępowania. 3. W toku postepowania do czasu zakończenia postepowania, Oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciagu 7 dni od dnia otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 7. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu CZMP (www.iczmp.edu.pl). 8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 9. Oferent bioracy udział w postepowaniu może wnieść do Dyrektora Instytutu CZMP, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o roztrzygnięciu postepowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania Odwołanie. Wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia. VIII. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: a) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu lub przesunięcia terminu rozpatrzenia ofert; b) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia; 8

9 c) wystąpienia przed upływem terminu związania ofertą z powodu nie rozstrzygnięcia konkursu; d) do udzielania informacji Oferentom w zakresie ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Instytutu CZMP. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu Konkursu Oferent może zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą lub faksem na nr lub na adres Odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie i zamieszczone na stronie internetowej Organizatora; e) oferta nie spełniająca warunków udziału w Konkursie wymaganych w Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia / wykluczenia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia; f) dokumenty złożone wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi. 2. Wszelkich informacji dotyczących postępowania konkursowego udziela: Dawid Rezler pod nr telefonu Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Piotra K. Okońskiego z upoważnienia Dyrektora ICZMP prof. dr hab. med. Macieja Banacha 9

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 tel. (0-71) 733-11-00, fax.: (0-71) 733-12-09 NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo