Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego"

Transkrypt

1 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Pl. Polski 3/ Wrocław ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego 1. Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, zaprasza do udziału w Konkursie ofert, którego celem jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 2. Regulamin Konkursu oraz wzór Formularza oferty stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ASP we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/ Wrocław, Sekretariat Kanclerza, pok.107- I piętro. 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel wew

2 Załącznik nr 1 Regulamin Konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o obowiązujące normy prawne, z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 753, ze zm). 2. Konkurs wszczynany jest poprzez opublikowanie Ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 3. Konkurs ma charakter otwarty. 4. Konkurs prowadzony jest bez prawa do wnoszenia odwołań. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Konkurs należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie prowadzące do wyboru brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1154, ze zm.) dla Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Regulamin Regulamin Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zamówienie publiczne postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm). Broker/Wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną posiadającą, wymagane prawem, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru, wpisaną do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, biorącą udział w Konkursie. Zamówienie należy przez to rozumieć umowę nieodpłatną zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 3 Przedmiot konkursu Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie brokera ubezpieczeniowego i powierzenie mu zadań świadczenia usług brokerskich dla Zamawiającego. Do zadań tych będą należały w szczególności: 1) Analiza zakresu i rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Zamawiającego. 2

3 2) Analiza aktualnie posiadanych polis oraz przedstawianie propozycji programu ubezpieczeniowego, optymalnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego. 3) Przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzących do wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, (w szczególności ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie odpowiedzi na pytania Wykonawców) oraz przygotowywanie postępowań na wybór ubezpieczyciela, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonywanie merytorycznej oceny złożonych ofert. 4) Sprawdzanie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczyciela. 5) Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych, terminów upływu ważności polis oraz zgłaszanie do ubezpieczyciela wzrostu wartości mienia Zamawiającego, związanego z jego nabyciem lub modernizacją, zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia oraz zgłaszanie innych potrzeb Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń. 6) Analiza i monitoring oraz ocena wiarygodności finansowej ubezpieczycieli udzielających ochrony ubezpieczeniowej i wskazywanie ewentualnych zagrożeń. 7) Przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, nad terminowym wypłacaniem przez ubezpieczyciela odszkodowań, prowadzenie w kwestiach spornych negocjacji z ubezpieczycielem do momentu wypłaty odszkodowania lub skierowania przez Zamawiającego sprawy na drogę postępowania sądowego. 8) Przygotowywanie odwołań do Ubezpieczycieli od decyzji niekorzystnych dla Zamawiającego. 9) Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonowania pakietu ubezpieczeń dla Zamawiającego. 4 Warunki udziału w Konkursie W Konkursie mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 4. Nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. 5. Posiadają aktualne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005 r., nr 122, poz.1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1,5 mln. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. 6. Prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 3 lat, licząc od dnia otrzymania zezwolenia do upływu terminu składania ofert. 7. Pośredniczyli w procedurze likwidacji co najmniej 30 szkód w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykażą, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, legitymującą się zdanym egzaminem przed komisją egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych. 3

4 9. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ubezpieczyli minimum 20 nieruchomości wielomieszkaniowych i komercyjnych. 10. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ubezpieczyli min. 1 obiekt na wartość minimum 50 mln.zł. 11. Posiadają oprogramowanie umożliwiające dostęp on-line do dokumentacji ubezpieczeniowej i wgląd w proces likwidacji szkód obsługiwanych przez Wykonawcę i zobowiązuję się udostępnić Zamawiającemu nieodpłatnie możliwość zdalnego dostępu do wszystkich danych związanych z jego dokumentacją ubezpieczeniową oraz procesem likwidacji szkód. 12. Oświadczą, że Wykonawca i formalni przedstawiciele Wykonawcy, w tym członkowie zarządu, wspólnicy i inne osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 13. Nie dopuszcza się do udziału w Konkursie konsorcjów firm brokerskich. 5 Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty 1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 2. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą, chyba, że prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą czytelną czcionką. 4. Wszystkie dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictw) tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę/osobę upoważnioną przez Wykonawcę. 5. Każda strona oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy bądź osoby przez niego upoważnionej. Zaleca się także ponumerowanie stron kolejnymi numerami. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania oferty złożonej przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. 7. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 9. Organizator nie zwraca Wykonawcom dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji. 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 13. Opakowanie winno być opatrzone nazwą przedmiotu Konkursu oraz pieczęcią firmową Wykonawcy. 14. Ofertę należy zaadresować i opisać następująco: Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ASP we Wrocławiu. 15. Do oferty należy załączyć: a) Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru, b) Aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 4

5 działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005 r., nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1,5 mln. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń), c) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,. 6 Wybór Wykonawcy 1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert pod względem poprawności ich sporządzenia oraz zgodności z niniejszym Regulaminem. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 2. W przypadku uzyskania przez kilku Wykonawców jednakowej i jednocześnie najwyższej ilości punktów, Wykonawcy będą zobowiązani złożyć oferty dodatkowe w zakresie następującego kryterium: funkcjonalność posiadanego przez Wykonawcę oprogramowania umożliwiającego Zamawiającemu dostęp on-line do dokumentacji ubezpieczeniowej. 3. Wersję demonstracyjną oprogramowania wezwany przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w terminie do 2 dni od daty wezwania do jej przedłożenia. 4. Podmiot, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o miejscu i terminie negocjacji z Zamawiającym w sprawie szczegółowych zapisów umowy. 7 Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu o godz Ofertę należy złożyć w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/ Wrocław, Sekretariat Kanclerza, pok I piętro. 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Każdy Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 8 Kryteria wyboru 1. Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej nieprzerwanie od min. 3 lat), licząc od dnia otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej do upływu terminu składania ofert: a) 3-4 lat 5 pkt, b) 5-7 lat 10 pkt, c) 8 lat i więcej 20 pkt. 2. Liczba osób wykonujących czynności brokerskie na rzecz Wykonawcy zgodnie z wymogiem art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym na dzień składania ofert: a) 1 osoba 5 pkt, b) 2 i więcej osób 20 pkt. 5

6 3. Liczba obiektów ubezpieczonych przez Wykonawcę na wartość powyżej min. 50 mln w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: a) 1 obiekt 2 pkt, b) 2-3 obiektów 10 pkt, c) 5 obiektów i więcej 20 pkt. 4. Liczba szkód likwidowanych za pośrednictwem Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. 30 szkód: a) szkód - 2 pkt, b) szkód - 5 pkt, c) powyżej 300 szkód -20 pkt. 5. Liczba nieruchomości wielomieszkaniowych lub komercyjnych ubezpieczanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: a) pkt, b) pkt, c) Powyżej pkt. 9 Istotne postanowienia umowy 1. Szczegółowy zakres obowiązków Brokera zostanie ustalony w drodze negocjacji Zamawiającego i Wykonawcy wyłonionego w drodze Konkursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia ostatecznej treści umowy. 2. Wybrany w drodze Konkursu Wykonawca będzie dla Zamawiającego świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 3. Wykonawca będzie wykonywał czynności brokerskie na rzecz Zamawiającego wyłącznie przez osoby fizyczne, zgodnie z wymogiem art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 4. Koszty czynności brokerskich wybrany Wykonawca będzie pokrywał z środków własnych, a jego wynagrodzenie stanowić będzie prowizja wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiające w drodze przetargu publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu bez wezwania, kopii polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na kolejny okres, każdorazowo przed terminem wygaśnięcia polisy aktualnie obowiązującej. 6. Umowa z wybranym Brokerem zostanie zawarta na czas nieokreślony. Możliwość wypowiedzenia przysługuje obu Stronom z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. 7. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 8. Wszelkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności umowy. 9. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1151, ze zm. oraz Kodeksu cywilnego. 6

7 10 Ogólne zastrzeżenia konkursu 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - dokonania zmiany warunków Konkursu nie później niż przed upływem terminu składania ofert, - unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu pod podania przyczyn w każdym terminie. 2. W przypadku uchylania się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie przystąpi do rozmów z Wykonawcą, który uzyskał następną w kolejności maksymalną ilość punktów. 3. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie zostanie odrzucona.. 5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Barbara Świątek, tel wewn Informacje udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 15:00. ZATWIERDZAM Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu inż. Wojciech Orzechowski 7

8 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do Regulaminu O F E R T A Ja (My), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz (pełna nazwa Wykonawcy) (adres siedziby Wykonawcy) REGON NIP Telefon Fax w odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO dla Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Składając ofertę w Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, świadcząc usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz ze zm.) oświadczam, że: 1. Posiadam doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej nieprzerwanie od min. 3 lat), licząc od dnia otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej do upływu terminu składania ofert: Wymagania Zamawiającego Oświadczenie Wykonawcy *(właściwe wypełnić) a) 3-4 lat 5 pkt, b) 5-7 lat 10 pkt, c) 8 lat i więcej 20 pkt Liczba osób wykonujących czynności brokerskie na rzecz Wykonawcy zgodnie z wymogiem art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym na dzień składania ofert wynosi: Wymagania Zamawiającego Oświadczenie Wykonawcy *(właściwe wypełnić) d) 1 osoba 5 pkt, e) 2 i więcej osób 20 pkt Liczba obiektów ubezpieczonych przez Wykonawcę na wartość powyżej min. 50 mln w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wynosi: 8

9 Wymagania Zamawiającego Oświadczenie Wykonawcy *(właściwe wypełnić) f) 1 obiekt 2 pkt, g) 2-3 obiektów 10 pkt, h) 5 obiektów i więcej 20 pkt, Liczba szkód likwidowanych za pośrednictwem Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. 30 szkód: Wymagania Zamawiającego Oświadczenie Wykonawcy *(właściwe wypełnić) i) szkód - 2 pkt, j) szkód - 5 pkt, k) Powyżej 300 szkód 20 pkt Liczba nieruchomości wielomieszkaniowych lub komercyjnych ubezpieczanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: Wymagania Zamawiającego Oświadczenie Wykonawcy *(właściwe wypełnić) l) pkt, m) pkt n) Powyżej pkt Oświadczam, że posiadam oprogramowanie umożliwiające dostęp on-line do dokumentacji ubezpieczeniowej i wgląd w proces likwidacji szkód i zobowiązuję się udostępnić Zamawiającemu nieodpłatnie możliwość zdalnego dostępu do wszystkich danych związanych z jego dokumentacją ubezpieczeniową oraz procesem likwidacji szkód. Zobowiązuję się do telefonicznego/osobistego kontaktu z Zamawiającym najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu próby kontaktu podjętej przez Zamawiającego. Zobowiązuję się do przeprowadzania szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonowania pakietu ubezpieczeń dla Zamawiającego co najmniej raz na pół roku w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Oświadczam, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie i przyjmuję je bez zastrzeżeń. Oświadczam, że posiadam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie. Oświadczam, że zobowiązuję się do współpracy z wybranym przez Zamawiającego ubezpieczycielem na warunkach określonych w umowie brokerskiej zawartej z Zamawiającym. Jestem związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert. W przypadku wyboru mojej oferty w niniejszym Konkursie zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w Regulaminie oraz ustalonych w drodze negocjacji z Zamawiającym. Oświadczam, że wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne i prawdziwe. UWAGA: Oferta Wykonawcy, który nie uzyska minimalnej ilości punktów w danym kryterium wyboru, nie wypełni któregokolwiek z punktów 1-5 bądź nie spełni warunków określonych w Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona.. 9

10 Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Niniejszą ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. Miejscowość, data podpis/y Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy 10

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert Pruszków, dn. 25/11/2016 Ogłoszenie o konkursie Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ogólne obowiązujące normy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 I. DEFINICJE Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA r.

OGŁOSZENIE Z DNIA r. OGŁOSZENIE Z DNIA 20.12.2013 r. Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH w zakresie ubezpieczeń: majątkowego, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o: 1. Konkurs - należy przez to

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ORGANIZATOR KONKURSU Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE Nr postępowania: ADM.267.2.2014 2014-01-07 Art. I. DEFINICJE Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015 Oznaczenie sprawy: REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO dla Gminy Skoczów ZAMAWIAJĄCY: GMINA SKOCZÓW RYNEK 1 43-430 SKOCZÓW PROWADZĄCY: KOMISJA PRZETARGOWA Skoczów, dnia 21.04.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. JAROSŁAW, DNIA 10.10.2016r. Regulamin konkursu na brokera ubezpieczeniowego Strona 1 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 10 Dyrektora Centrum ATTIS z dnia 6 września 2012r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn tel. / fax: ( 089 ) 53 86 228 adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r. REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA dla (1) ubezpieczenia grupowego na życie o charakterze ochronnym oraz (2) ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Bełchatów i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa ... Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Na tropie dzikich wysypisk śmieci

Na tropie dzikich wysypisk śmieci Regulamin konkursu ofert na wybór organizacji pozarządowej specjalizującej się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska dla Fundacji Zielona Perspektywa z Dąbrowy Górniczej Na tropie dzikich wysypisk śmieci

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Sanok, dn. 13.04.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku 1. Dyrektor Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY/OCENY

FORMULARZ OFERTOWY/OCENY Załącznik nr 1. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY/OCENY Nabór ofert na świadczenie usług Brokera ubezpieczeniowego dla Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przetargu dotyczący sprzedaży przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie samochodu osobowego marki Renault Clio III (nr rej. PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 32/455 26 34, 455 27 55 sekretariat fax 32/ 456 38 80 e--mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park

REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Limanowa, 01.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Przedmiotem zapytania jest dzierżawa części nieruchomości na prowadzenie stoiska handlowego z ciepłymi napojami i przekąskami przy Limanowskim Domu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 21 stycznia 2015 r. Numer sprawy: EDO / 02 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie

Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie 1 ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz wybranych miejskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 32/455 26 34, 455 27 55 sekretariat fax 32/ 456 38 80 e--mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 32/455 26 34, 455 27 55 sekretariat fax 32/ 456 38 80 e--mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO NA: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

SPECYFIKACJA I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Załącznik Nr 1 SPECYFIKACJA dotyczy pisemnego przetargu ogłoszonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu Pl. Krasińskiego 1 zwanego dalej ZSO w Nowym Targu na: WYNAJEM LOKALU

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego będącego własnością Urzędu Miasta Lublin - MOS Lublin. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego będącego własnością Urzędu Miasta Lublin - MOS Lublin. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego będącego własnością Urzędu Miasta Lublin - MOS Lublin Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277 z dnia 03.10.2016 r. Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych administrowanych przez Pion Infrastruktury w Szczecinie. ZATWIERDZAM:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/69UE/SPCTPI/17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/69UE/SPCTPI/17 Gdynia, dnia 30 stycznia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/69UE/SPCTPI/17 dotyczące usług prawnych na potrzeby projektu Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej Kompleksowy program potraumatycznej

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP I DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 Toruń 6.12.2013r. Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 W związku z realizacją projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ramach Działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski, 2013-08-19

Ostrowiec Świętokrzyski, 2013-08-19 Ostrowiec Świętokrzyski, 2013-08-19 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Inne przetargi Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez oraz miejskie jednostki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej Lublin, dnia 28 października 2015 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, reprezentowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Tramwajów Śląskich S.A. Strona 1 1 DEFINICJE ZAMAWIAJĄCY Tramwaje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: Projekt i realizacja aranżacji klubu nocnego o pow. ok. 520 m2 w Hotelu INTERFERIE Medical SPA przy ul. Uzdrowiskowej 15, 72-600 Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń

Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na Ubezpieczenie O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polski Związek Rugby ul. Marymoncka 34 01-813 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OFERTOWY NA DOSTARCZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA SPORTU

Bardziej szczegółowo