Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Warszawa, dn r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro (art.4 pkt 8 ustawy).

2 I. ZAMAWIJĄCY Międzynarodowy dystrybutor sprzętu laboratoryjnego, reagentów i materiałów zużywanych dla laboratoriów firma: Biotech Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 202; Warszawa Tel: Fax: NIP: REGON II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro (art.4 pkt 8 ustawy). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, w tym wzorze umowy. Obsługa będzie prowadzona, w szczególności w następujących obszarach: 1) prawo i postępowanie cywilne, 2) prawo gospodarcze w tym prawo finansowe, handlowe, 3) prawo, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, 4) prawo i postępowanie karne, 5) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (indywidualne i zbiorowe) 6) prawo i postępowanie podatkowe oraz postępowanie przed organami i sądami administracyjnymi w tym zakresie, 7) prawo zamówień publicznych. 4. Zakres obsługi będzie obejmował w szczególności: a) Wydawanie pisemnych lub ustnych opinii oraz porad prawnych dotyczących bieżącej działalności Zamawiającego. b) Współpracę z właściwymi dla prawidłowego rozpoznania i przygotowania spraw komórkami merytorycznymi Zamawiającego. c) Udział w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach z kontrahentami Zamawiającego i innymi podmiotami, których celem jest nawiązanie, zmiana stosunku prawnego lub obrona interesów Zamawiającego. d) Opiniowanie wzorów umów, ugod i porozumień, aneksów do nich oraz projektów aktów prawnych. e) Opiniowanie oraz prowadzenie wszelkich postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowo administracyjnych na terenie całej Polski.

3 f) Występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym i sądowo administracyjnym oraz przed organami państwowymi i sądowymi. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW A) Warunki 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, iż dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającymi aktualny wpis na listę radców prawnych lub adwokatów, a każda z nich posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin wskazanych w 1 ust. 1 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. B) Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (w oryginale),

4 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, w celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale 4 pkt A.1 lit. 3) SIWZ oraz informacją o podstawie do dysponowania (w oryginale); 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy, następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem); 3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ (w oryginale). 3. Dokumenty podmiotu zagranicznego: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4. Ponadto wraz z ofertą należy przedłożyć: 1) Formularz Ofertowy wzór formularza Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli pełnomocnik został ustanowiony bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej);

5 5. Uwagi: 1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zobowiązania o udostępnieniu potencjału przez podmiot trzeci, wykaz usług, wykaz osób oraz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (w tym listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), które należy złożyć w oryginale. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje obsługę prawną w okresie: od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do r. VII. JĘZYK POSTĘPOWANIA Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku. VIII. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia lub inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI SIWZ. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 6. Wskazane jest, aby strony oferty były ponumerowane, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników. 7. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców. 8. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego umocowane. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne będzie zawierało dodatkowe oznaczenie ZMIANA a przypadku wycofania dodatkowe oznaczenie WYCOFANIE. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Biotech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, Warszawa. Nie później niż do dnia 21 marca 2014 r. do godziny Oferta powinna znajdować się w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem:

7 Oferta na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Nie otwierać przed dniem 21 marca 2014 r., godz. 11:00 3. Kopera powinna być zaadresowana na adres: Biotech Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów z uwzględnieniem niżej podanych wag: Lp. Nazwa kryterium Waga Punktacja 1 Cena C 55% 55 pkt 2 Liczba prawników L 30 % 30 pkt 3 Czas funkcjonowania na rynku - CZ 15% 15 pkt najniższa łączna cena brutto ze wszystkich ofert x 55 ilość punktów dla oferty ocenianej = łączna cena brutto ocenianej oferty 4. Kryterium liczba prawników (w skrócie L). Oferty otrzymają punkty na podstawie liczby prawników (powyżej 5), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 5 pkt 1.A ppkt 2), wg poniższej klasyfikacji: a) od 5 do 6 osób 10 pkt. b) od 7 do 8 osób 20 pkt c) od 9 osób i więcej 30 pkt Ocena tego kryterium zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w wykazie osób. 5. Kryterium czas funkcjonowania na rynku (w skrócie CZ). Oferty otrzymają punkty na podstawie czasu funkcjonowania kancelarii na rynku usług prawniczych, wg poniższej klasyfikacji: a) od 1 do 4 lat 5 pkt.

8 b) od 5 do 9 lat 8 pkt c) od 10 lat i więcej 15 pkt Ocena tego kryterium zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie złożone w formularzu cenowym. 6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów, wg wzoru: Wartość oferty = C + L + CZ 7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów. XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki. 2. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów em oraz oryginał zostanie wysłany pocztą. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. XV. INFORMACJE DODATKOWE 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Biotech Poland Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub w części i nie zobowiązuje Biotech Poland Sp. z o.o. do składania wyjaśnień, czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi. Firma Biotech Poland Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. XVI. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 3 5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 5. Wzór umowy Załącznik nr 5

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.16.2013.EK Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64300 Nowy Tomyśl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo