SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ZATWIERDZAM data, podpis i pieczęć kierownika zamawiającego Polanica-Zdrój, wrzesień 2011 r.

2 1. Informacje ogólne 1.1. Zamawiającym jest Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spacerowej 2, Polanica-Zdrój. Strona internetowa tel. (0 74) , faks (074) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.); dalej zwana także PZP Postępowanie przetargowe obejmuje majątek Gminy Polanica-Zdrój, którym dysponuje Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy (Pełnomocnictwo do zawarcia ubezpieczenia nr 14/2010 wydane przez Burmistrza miasta Polanica- Zdrój załącznik nr 1) oraz majątek stanowiący własność Spółki. 2. Przedmiot zamówienia 2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. (CPV: , , , , , ). 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 2.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej. 2.5 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany zostaje do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu faktycznie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej wg systemu pro rata temporis. 2.6 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 2.7 Zmiana treści SIWZ może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy PZP. 3. Termin wykonania zamówienia 3.1. Wymagany termin wykonania zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia: od dnia r. do dnia r. - dla ubezpieczenia mienia gminnego od ryzyk wszystkich od dnia r. do dnia r. - dla ubezpieczenia mienia Spółki od ryzyk wszystkich od dnia r. do dnia r. - dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

3 od dnia r. do dnia r. dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością wraz ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości dla ubezpieczenia OC, AC, NWW pojazdów od momentu zakończenia obowiązującej polisy na okres 3 lat 4. Warunki uczestnictwa w przetargu 4.1 Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o jego udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4.2 Wykonawca składa pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w punkcie 4.1. (zgodnie z załącznikiem nr 3). 4.3 Brak wymagań dotyczących wadium. 4.4 Wyklucza się możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcy. 4.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę. 4.6 Koszty udziału w postępowaniu ponosi wykonawca. 5. Opis sposobu przygotowania oferty 5.1 Wymagania dotyczące formy oferty: Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna zostać napisana komputerowo, na maszynie lub ręcznie nieścieralnie w sposób czytelny.

4 5.1.3 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną z mocy prawa Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę Oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem: Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o Opakowanie powinno być także opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy. 5.2 Oferty muszą zawierać: Aktualny na dzień składania ofert, odpis z właściwego rejestru (wykonawcy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Kopię aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie składa aktualny dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W sytuacji, gdy w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5 5.2.3 Ofertę ubezpieczenia z pełnym tekstem ogólnych warunków ubezpieczenia będących podstawą zawarcia umowy, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 oraz Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 3) Ważne pełnomocnictwo osób/osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy (pełnomocnictwo szczególne). 5.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wykonawca, na podstawie art. 8 ust 3 PZP, może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie powyższe należy złożyć nie później niż w terminie składania ofert. wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w formularzu oferty i odpowiednio oznaczyć strony oferty napisem, np. tajemnica przedsiębiorstwa, nie udostępniać. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona zainteresowanym zgodnie z przepisami PZP. 5.4 Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 6. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 6.1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) Kryterium oceny ofert Ranga 1 ceny (Kc) 85 % 2 klauzul dodatkowych (Kkd) 15 % suma 100 % 6.2. Kryterium ceny (Kc) Ocena: Łączna wysokość składki za ubezpieczenie. Wartość punktowa wyliczana jest wg wzoru: Kc = Cn Cb x 100 x R Kc - liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny, Cn - cena oferty najkorzystniejszej, Cb - cena badanej oferty, R - ranga kryterium ceny (0,85).

6 6.3. Kryterium klauzul dodatkowych (Kkd) Ocena: Za każdą klauzulę dodatkową zaakceptowaną w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, przyznawany jest 1 punkt. Za klauzule w innej treści niż proponowana nie zostaną przyznane punkty. Maksymalna liczba punktów wynosi 69. Wartość punktowa wyliczana jest wg wzoru: Kkd = Po 69 x 100 x R Kkd - liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium klauzul dodatkowych, Po - ilość punktów w rozpatrywanej ofercie, R - ranga kryterium klauzul dodatkowych (0,15) Ocena końcowa oferty Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria: Kc + Kkd = Ocena końcowa 7. Opis sposobu obliczenia ceny 7.1. Za cenę oferty uznana zostanie wysokość łącznej składki, z tytułu wykonania opisanego w niniejszej SIWZ przedmiotu zamówienia we wskazanym w SIWZ terminie wykonania zamówienia Cena ofertowa ma wynikać z Formularza cenowego - Załącznik nr 5 do SIWZ Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 8.1. Ofertę w kopercie opatrzonej napisem Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., należy złożyć do dnia r. do godz , w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, Polanica-Zdrój 8.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert, w tym celu ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie lub innym nie prześwitującym opakowaniu Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju w sali konferencyjnej Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania Otwarcie ofert jest jawne. 9. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy

7 9.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w postępowaniu przetargowym i określonych w SIWZ O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu. Informacje to zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane i/lub uchyli się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z spośród pozostałych ofert, zgodnie z przepisami ustawy PZP. 10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Wykonawca może porozumiewać się z Zamawiającym, przekazywać oświadczenia i dokumenty oraz zwracać się o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze SIWZ, kierując swoje zapytania w dni robocze w godz. od 07:00 do 15:00, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, Polanica- Zdrój Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego są Pani Anna Nurzyńska tel. (0 74) , Pan Tomasz Bloch tel. (074) , faks (074) , Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ, treści i elementów złożonych ofert oraz poprawianie omyłek, następuje zgodnie z przepisami ustawy PZP. 11. Związanie ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Środki ochrony prawnej Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. Załączniki do SIWZ Integralną częścią niniejszej SIWZ są niżej wymienione załączniki: 1. załącznik nr 1 - pełnomocnictwo nr 14/ załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia, 3. załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy, 4. załącznik nr 4 formularz oferty,

8 5. załącznik nr 5 formularz cenowy, 6. załącznik nr 6 wykaz mienia do ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich), 7. załącznik nr 6a wykaz wszystkich pojazdów wchodzących w skład floty Ubezpieczającego, 8. załącznik nr 7 wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia, 9. załącznik nr 8 wysokość wypłaconych odszkodowań oraz istniejących rezerw

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Wrocław, dnia 12.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 28 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 15.03.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 24 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Zelów Ul. Żeromskiego 23 97-425 Zelów ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo