Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut 1 DEFINICJE ZAMAWIAJĄCY Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut. KONKURS należy przez to rozumieć przedmiotowe postępowanie mające na celu wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( D. U. z 2003r., NR 124, poz z późniejszymi zmianami). KOMISJA należy przez to rozumieć Komisję konkursową powołaną Wewnętrznym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Centrum Medycznego w celu przeprowadzenia konkursu na wybór brokera dla placówki, działającą zgodnie z niniejszym Regulaminem. UBEZPIECZENIA ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rozumieniu do ustawy z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej, w których ubezpieczającym będzie Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne. WYKONAWCA, BROKER, OFERENT należy przez to rozumieć podmiot posiadający wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, biorący udział w konkursie. ZAMÓWIENIE należy przez to rozumieć nieodpłatną umowę (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką) zawieraną między Zamawiającym a Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. REGULAMIN regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego do współpracy w zakresie ubezpieczeń 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji konkursowej powołanej w celu wyboru Brokera ubezpieczeniowego. 3. Konkurs ma charakter otwarty. 4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego tj Ogłoszenie zawiera co najmniej: a. nazwę i siedzibę Zamawiającego przeprowadzającego konkurs, b. miejsce i termin składania ofert, 3 1

2 PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez Brokera na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń poprzez między innymi opracowanie, uzgodnienie, wdrożenie oraz obsługę kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. wraz z zaangażowaniem w proces wyboru ubezpieczyciela w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 2. Do zakresu zamówienia, w ramach usług świadczonych przez brokera na rzecz Zamawiającego wchodzić będzie w szczególności: a) Identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Zamawiającego, b) Opracowanie programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego, c) Przygotowanie postępowania przetargowego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia na usługę ubezpieczenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a w szczególności przygotowanie projektu dokumentacji przetargowej w tym opracowanie w konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami. d) Opracowanie ewentualnych wyjaśnień dla oferentów dotyczących merytorycznej strony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. e) Sprawdzenie poprawności i zgodności treści złożonych przez Ubezpieczycieli dokumentów, f) Czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w charakterze doradcy/biegłego, g) Merytoryczna ocena złożonych ofert oraz rekomendacja odnośnie wyboru ubezpieczyciela, h) Czynna pomoc w obliczaniu wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, w jego zaklasyfikowaniu oraz objęciu przez Zakład Ubezpieczeń ochroną do poszczególnych ryzyk, dane z bilansu, ustalenie wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, i) Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, pomiędzy Zakładem ubezpieczeń a Zamawiającym, j) Weryfikowanie pod względem merytorycznym treści wszelkich wystawianych przez Zakład ubezpieczeń polis i dokumentów ubezpieczeniowych, k) Przygotowywanie wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych i prowadzenie korespondencji z Ubezpieczycielami. l) Prowadzenie ewidencji zawartych umów ubezpieczeniowych, m) Monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych, n) Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń w tym dokonywanie doubezpieczeń w oparciu o analizę rynku ubezpieczeniowego pod kątem wymaganych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego zastosowania dla polis Zamawiającego, o) Informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych w oparciu o zidentyfikowane przez brokera ryzyka występującego w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o., 2

3 p) Udzielanie porad, konsultacji i innej pomocy w sprawach ubezpieczeniowych, q) Świadczenie bieżącej pomocy w likwidowaniu szkód i reprezentowaniu Zamawiającego przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Nadzór nad terminową realizacją wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowań. Podejmowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności związanych z likwidacją szkód (postępowanie przedsądowe) objętych polisami zawartymi za pośrednictwem Brokera. Doradztwo dotyczące redukcji skutków poszczególnych szkód, dokonywanie zgłoszeń, kontrola dokumentacji szkodowej, pomoc w formułowaniu roszczeń. r) Niezwłoczne reagowanie na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż do 24 godzin przypadających na dni robocze. s) Przeprowadzenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego bezpłatnego szkolenia z zakresu: praw i obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, procedur likwidacji szkód, wiedzy z obszaru ubezpieczeń i technik obsługi ubezpieczeń. Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będą integralną częścią umowy którą Zamawiający podpisze z wybranym oferentem. Inny niż wskazany wyżej zapisy umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji pomiędzy komisją powołaną przez Zamawiającego i oferentem wyłonionym w konkursie. 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Broker będzie dla Zamawiającego świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późniejszymi zmianami). 2. Koszty powyższych czynności Broker pokrywa ze środków własnych. 3. Wynagrodzenie brokera stanowić będzie prowizja brokerska (kurtaż) wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego. 4. Broker w przypadku powstania szkody u Zamawiającego, wynikającej z winy brokera lub w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność kontraktową i deliktową. 5. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. 6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone. 7. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy. 10. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 11. W sprawach nieuregulowanych umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz z późniejszymi zmianami), oraz inne przepisy regulujące przedmiot umowy. 3

4 5 MINIMALNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej 2. Prowadzą działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Prowadzą działalność brokerską na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego nieprzerwanie od co najmniej 5 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium RP. 1. Posiadają polisę (polisy) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. 5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi Zamawiającego w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym: - posiadają siedzibę lub oddział w odległości nie większej niż 50 km od placówki Zamawiającego oraz posiadają odrębną komórkę zajmującą się likwidacją szkód, - zatrudniają na podstawie umowy o pracę i lub umowy cywilno-prawnej (porozumienia o współpracy) co najmniej 3 osoby posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich legitymujące się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych. 6. Posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych w rozumienie ustawy o działalności leczniczej tj. zawarli umowy bądź zostało im udzielone pełnomocnictwo na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 15 podmiotami prowadzącym taką działalność. 7. Samodzielnie przeprowadzili jako pełnomocnik Zamawiającego lub uczestniczyli jako biegły/doradca w 15 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń majątkowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia składania oferty nie zanotowali i nie zgłaszali do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską. 6 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru. 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4

5 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. 7. Oświadczenia do reprezentowania (pełnomocnictwo) o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 8. Formularz ofertowy obejmujący oświadczenia dotyczące spełnienia warunków konkursu (załącznik Nr 1 do regulaminu), wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby. 9. Tabela do wypełnienia przez oferenta (załącznik Nr 2 do regulaminu) wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby. 10. Kserokopia certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO (w przypadku gdy system zarządzana jakością jest wdrożony). 11. Referencje trzech obsługiwanych przez Brokera podmiotów leczniczych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego (fakultatywnie) 7 OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent w konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. 2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być napisane w języku polskim w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką. 3. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osobę (osoby) umocowane do reprezentacji. 4. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność oryginałem i podpisane przez osobę (osoby) umocowane do reprezentacji. 5. Upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo) powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. 6. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty powinny być ponumerowane przez Oferenta. 7. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne i odrzucone przez Komisję. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez oferenta przez upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. 9. Oferent nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu jej składania. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 5

6 11. W przypadku gdy złożone dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, Oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. 13. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w Sekretariacie w terminie do r. do godziny 11:00, lub przesłać na adres: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, Łańcut w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs ofert na Brokera ubezpieczeniowego. Nie otwierać przed dniem r. do godz ". 2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji. 3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia r. 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. O wynikach konkursu oferenci zostaną zawiadomieni faksem. 9 TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Wybór Brokera w ramach konkursu może przebiegać w dwóch etapach: - I etap (obligatoryjny) konkurs ofert - II etap (fakultatywny) negocjacje 2. W I etapie konkursu każdy oferent może uzyskać maksymalnie 140 punktów. 3. Wyboru oferentów dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 4. Prowadzone postępowanie jest jawne jednak Komisja będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych. 5. Komisja bada czy Wykonawca przystępujący do konkursu spełnia warunki formalne wymagane od wykonawców. Oferta, która nie spełnia takich warunków jest odrzucana. 6. W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty. 7. Oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie konkursu oraz ogłoszonym konkursie będą poddane ocenie według ustalonych kryteriów. 8. W przypadku, gdy uczestnicy konkursu uzyskali taką samą liczbę punktów Zamawiającemu przysługuje prawo: 1) swobodnego wyboru oferenta spośród tych oferentów, lub 2) prawo przeprowadzenia z tymi oferentami dodatkowych negocjacji. 9. Wybór oferty dokonanej przez Komisję ostatecznie zatwierdza Prezes Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. 10. Komisja kończy prace związane z Konkursem z dniem podpisania umowy lub z dniem podjęcia przez Prezesa Zarządu decyzji o unieważnieniu Konkursu. 11. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu. 10 KRYTERIA WYBORU Opis kryteriów, którymi Komisja będzie się kierowała przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium: 1. Posiadanie odrębnej komórki zajmującej się likwidacją szkód 10 pkt, 2. Posiadanie siedziby lub oddziału w odległości nie większej niż 50 km od Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. 20 pkt, 6

7 3. Doświadczenie na rynku brokerskim a) od 5 lat do 10 lat 5 pkt. b) od 11 lat do 15 lat 10 pkt. c) powyżej 15 lat 15 pkt. 4. Ilość obsługiwanych podmiotów leczniczych w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych w historii działalności firmy: a) od 15 do 50 podmiotów 5 pkt b) od 51 do 70 podmiotów 10 pkt c) powyżej 70 podmiotów 15 pkt 5. Liczba samodzielnie przeprowadzonych postępowań lub uczestnictwo jako biegły/doradca w postępowaniach na wybór ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych: a) od 15 postępowań do 50 5 pkt b) od 51 do pkt c) powyżej pkt 6. Liczba prowadzonych szkód i roszczeń w okresie ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów: a) do 50 szt. 5 pkt, b) od 51 szt. do 70 szt pkt, c)powyżej 70 szt. 15 pkt. 7. Liczba szpitali obsługiwanych przez Brokera, do których wpłynęły co najmniej dwie oferty od Zakładów Ubezpieczeń obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. a) 1 15 pkt b) 2 i więcej 20 pkt 9. Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO potwierdzonego certyfikatem. a) posiadanie wdrożonego systemu zarządzana jakością 15 pkt. b) system zarządzana jakością w przygotowaniu 5 pkt. 10. Kadra pracownicza liczba pracowników zatrudnionych przez oferenta posiadających zdany egzamin brokerski a) od 3 do 10 5 pkt. b) od 11 do pkt. c) powyżej pkt. 11 NEGOCJACJE 1. Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez co najmniej dwóch Wykonawców, o wyborze brokera zdecyduje komisja konkursowa, po przeprowadzeniu negocjacji z zaproszonymi na te okoliczności przedstawicielami firm brokerskich. 2. Dodatkowe negocjacje, o których mowa w 9 pkt. 8 będzie prowadziła Komisja z oferentami wybranymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Negocjacje będą prowadzone w składzie: co najmniej 3 członków komisji w tym przewodniczącego. 3. O wynikach oceny ofert oraz miejscu i terminie negocjacji oferenci zostaną poinformowani pisemnie, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników I etapu konkursu. Termin negocjacji nie może być wyznaczony wcześniej niż 7 dni od daty otrzymania przez oferenta zawiadomienia o wynikach oceny ofert. 4. Negocjacje Komisja prowadzić będzie oddzielnie z każdym oferentem i będą one miały charakter poufny. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia koncepcji obsługi ubezpieczeniowej Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. w zakresie: - koncepcja analizy ryzyka i potrzeb pod kątem opracowania programu ubezpieczeniowego wstępna koncepcja budowy programu ubezpieczeniowego, - koncepcja współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej, sposobu administrowania programem ubezpieczeniowym z uwzględnieniem obiegu dokumentów i raportowania, - koncepcja procesu likwidacji szkód, - wstępna koncepcja wprowadzenia działań prewencyjnych mających ograniczyć ilość szkód, - koncepcja organizacji szkoleń, z proponowaną listą szkoleń. 7

8 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający podejmie współpracę z Oferentem wybranym w I lub II etapie Konkursu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert, b) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu, i po zawiadomieniu wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, że: a) nie będzie udzielał Brokerom innych, niż ogólnie dostępnie informacje, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego, b) oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona, c) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Brokerowi żadne roszczenia, d) nie zwraca się Brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu. 4. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 5. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zawierać będzie określenie miejsca i terminu spotkania w celu doprecyzowania warunków umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków konkursu bez podania przyczyn. 7. W przypadku gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się wybranego oferenta od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający niezwłocznie przystąpi do rozmów z tym oferentem, który uzyskał następną w kolejności ilość punktów. 8. Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie, przesyłając je pocztą na adres: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Łańcut Z dopiskiem Konkurs na brokera pytania lub faksem na nr (17) , nie później niż do 3-go dnia przed upływem terminu składania ofert. 9. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Albina Baum tel. (17) Załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego 2. Wzór tabeli do wypełnienia przez oferenta 3. Wzór umowy brokerskiej 8

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na Brokera Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Łańcut Dane dotyczące oferenta: Nazwa i adres : Nazwa Firmy. Adres / Ulica / Nr/ Kod-Pocztowy / Nr telefonu / faks NIP. Regon. Organ rejestrowy Osoba uprawniona do kontaktów ( w sprawie niniejszej oferty): Imię i Nazwisko Nr telefonu / faks.. Adres . Konkurs prowadzący do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) JAKO OFERENT /BROKER/ 1. Przystępuję do udziału w niniejszym Konkursie w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu oświadczając, że: 1. Prowadzę działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jestem wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) 2. Prowadzę działalność brokerską na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego nieprzerwanie od co najmniej 5 lat oraz posiadam siedzibę na terytorium RP. 3. Posiadam polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. 4. Dysponuję odpowiednim potencjałem kadrowym, tzn. zatrudniam na podstawie umowy o pracę i lub umowy cywilno-prawnej (porozumienia o współpracy) co najmniej 3 osób posiadających aktualne uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich legitymujących się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych. 5. Posiadam doświadczenie w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych w rozumienie ustawy o działalności leczniczej zawarłem umowy bądź zostały mi udzielone pełnomocnictwa na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 15 podmiotami prowadzącym taką działalność. 9

10 6. Samodzielnie przeprowadziłem jako pełnomocnik Zamawiającego lub uczestniczyłem jako biegły/doradca w co najmniej 15 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i lub ubezpieczenia społeczne. 8. W okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia składania oferty nie zanotowałem i nie zgłaszałem do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską. 2. Ponadto, przystępując do niniejszego konkursu jako Oferent składam a) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, b)potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru. c) Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i lub ubezpieczeń społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę (polisy) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. f) Kserokopia certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO Upoważniam:. do reprezentowania Oferenta w Konkursie (w załączeniu stosowne pełnomocnictwo) 4. Zobowiązuję się realizować usługi brokerskie zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Regulaminie Konkursu. 5. Ponadto, oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, 2. Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Regulaminie Konkursu, 3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w Regulaminie Konkursu oraz w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 4. Oświadczam, że stan prawny określony w dokumentach załączonych do oferty nie uległ zmianie od chwili ich wystawienia, 10

11 5. Informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr.. do nr.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane. 6. Zamawiający nie ponosi opłaty za usługi brokerskie, a jedynym wynagrodzeniem brokera będzie prowizja brokerska (kurtaż), wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego, 7. Zachowam w poufności wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego, 8. Nie wykonuje czynności agencyjnych, 9. Nie istnieją powiązania umowne pomiędzy Oferentem lub osobami działającymi w jego imieniu a Zakładami Ubezpieczeń, 10. W okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania oferty nie zgłaszano szkód i roszczeń, które obciążałyby polisę OC Oferenta w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania oferty, 11. Informacje dotyczące kryteriów wyborów podane w ofercie są zgodne z prawdą.. /Podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Oferenta/, dnia.. /Miejscowość/ /Data/.., dnia Dane oferenta 11

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na Brokera Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. TABELA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA Dane dotyczące zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Łańcut Dane dotyczące oferenta: Nazwa i adres : Nazwa Firmy. Adres / Ulica / Nr/ Kod-Pocztowy / Nr telefonu / faks NIP. Regon. Organ rejestrowy Konkurs prowadzący do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) JAKO OFERENT /BROKER/ Przystępuję do udziału w niniejszym Konkursie składając poniższe informacje: Informacje, zgodnie z Minimalnymi warunkami stawianymi oferentom dopuszczające do udziału w konkursie oraz kryteriami wyboru: 1. Informacje o okresie w latach - prowadzenia przez oferenta działalności brokerskiej na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego /nieprzerwanie od co najmniej 5 lat/ oraz posiadania siedziby na terytorium RP. 2. Informacje o potencjale kadrowym Oferenta tj. o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i/lub umowy cywilno-prawnej (porozumienia o współpracy) - co najmniej 3 osób posiadających aktualne uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich legitymujących się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych. 3. Doświadczenie w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych tj. zawarli umowy bądź zostało im udzielone pełnomocnictwo na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 15 podmiotami prowadzącym taką działalność. Wykaz 15 podmiotów leczniczych z którymi została zawarta umowa na świadczenie usług brokerskich: Działalność brokerska na polskim rynku prowadzona jest od roku: Siedziba na terenie RP. Ilość zatrudnionych brokerów ubezpieczeniowych:. Ilość zawartych umów z podmiotami leczniczymi na świadczenie usług brokerskich:

13 Liczba samodzielnie przeprowadzonych jako pełnomocnik zamawiającego lub uczestnictwo jako biegły/ doradca w co najmniej 15 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych - zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ilość postępowań z udziałem brokera:. 5. Informacja o liczbie prowadzonych szkód i roszczeń w ostatnich 12 miesiącach za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów. 6. Informacja o posiadaniu odrębnej komórki likwidacji szkód 7. Informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału w odległości nie większej niż 50 km siedziby Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. Ilość.. TAK / NIE TAK / NIE Informacja o posiadaniu wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO potwierdzonego certyfikatem. Informacja w ilu szpitalach obsługiwanych przez Brokera wpłynęły dwie oferty od Zakładów Ubezpieczeń obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykaz szpitali obsługiwanych przez Brokera do których wpłynęły dwie oferty Zakładów Ubezpieczeń obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie o.c. System zarządzania jakością jest wdrożony System zarządzania jakością jest w przygotowaniu Ilość /Podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Oferenta/, dnia.. 13

14 Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na Brokera Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. UMOWA BROKERSKA Zawarta w dniu... roku, w pomiędzy: Centrum Medycznym w Łańcucie Spółka z o.o., z siedzibą w Łańcucie (37-100) ul. Paderewskiego 5, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod Nr , reprezentowanym przez: Krzysztofa Przyśliwskiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z KRS. a. z siedzibą, wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. przez.. w..,..wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej nr wydane w dniu. r. przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, nr wpisu do rejestru brokerów KNF. którą reprezentują: zwaną dalej Brokerem", reprezentowaną przez: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług brokerskich przez Brokera na rzecz Centrum. 2. Świadczenie usług brokerskich, o których mowa w ust. 1., obejmuje: 1) audyt aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Centrum, z wyłączeniem polis pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie; 2) wskazanie katalogu ryzyk, od których Centrum powinien ubezpieczyć się obligatoryjnie oraz katalogu ryzyk od których ubezpieczenie jest fakultatywne wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia oraz wydatków związanych z nabyciem zaproponowanych ubezpieczeń, popartego m.in. analizą szkodowości w danym ryzyku, występującą u Centrum w poprzednich okresach ubezpieczeniowych; 3) czynna pomoc w obliczaniu wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, w jego zaklasyfikowaniu oraz objęciu przez Zakład Ubezpieczeń ochroną do poszczególnych ryzyk, dane z bilansu, ustalenie wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, 4) pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, pomiędzy Zakładem ubezpieczeń a Zamawiającym, 5) weryfikowanie pod względem merytorycznym treści wszelkich wystawianych przez Zakład ubezpieczeń polis i dokumentów ubezpieczeniowych, 6) Przygotowywanie wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych i prowadzenie korespondencji z Ubezpieczycielami. 7) opracowanie w wyznaczonym przez Centrum terminie programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Centrum, a następnie jego wdrożenie; 8) opracowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia przez Centrum lub Brokera o ile tak postanowi Centrum postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z pzp; a w szczególności przygotowanie projektu dokumentacji przetargowej w tym przygotowanie w konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego, projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami. 9) przygotowanie i na wniosek Centrum przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z pzp; 10) udział Brokera - na wniosek Centrum - w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji, powołanej dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z pzp; 14

15 11) udzielanie odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/specyfikacji w trakcie procedury wyboru ubezpieczyciela, dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz merytoryczna ocena ofert, a także udzielanie Centrum szerokiego wsparcia merytorycznego, w tym porad prawnych w trakcie postępowań odwoławczych; 12) uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym: a) sprawdzanie poprawności wystawionych dokumentów ubezpieczenia; b) bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych Centrum, monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych i terminów ważności polis; c) opracowywanie ankiet ubezpieczeniowych dla Centrum, analiza danych wynikających z ankiet oraz szacowanie zmian w wysokości składki ubezpieczeniowej związanej ze zmianami w wartości majątku Centrum; d) monitorowanie zmian rodzaju i wartości majątku Centrum; e) opracowanie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód i zdarzeń; f) prowadzenie w imieniu Centrum spraw związanych ze zgłaszaniem szkód i nadzór nad przebiegiem ich likwidacji oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu procedur postępowań odszkodowawczych; g) nadzór nad terminowym wypłacaniem odszkodowań należnych Zlecającemu, łącznie ze składaniem odwołań od decyzji ubezpieczyciela; h) niezwłoczne reagowanie na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż do 24 godzin przypadających na dni robocze. 9) doradztwo dla Centrum w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego; 10) przeprowadzanie analizy możliwości i potrzeb Centrum w zakresie wykorzystania innych rozwiązań i ofert dla Centrum; 11) podejmowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności związanych z likwidacją szkód (postępowanie przedsądowe) objętych polisami zawartymi za pośrednictwem Brokera. Doradztwo dotyczące redukcji skutków poszczególnych szkód, dokonywanie zgłoszeń, kontrola dokumentacji szkodowej, pomoc w formułowaniu roszczeń. 12) Niezwłoczne reagowanie na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż do 24 godzin przypadających na dni robocze. 13) Przeprowadzenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego bezpłatnego szkolenia z zakresu: Praw i obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, procedur likwidacji szkód, wiedzy z obszaru ubezpieczeń) 2 1. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Centrum ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz etyki brokerskiej. 2. Broker wykonuje czynności określone w 1, za pomocą upoważnionych osób będących pracownikami Brokera, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 3. Broker posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. 4. Broker zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 3 przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Umowa niniejsza oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron. 6. Broker jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, co do treści wszystkich dokumentów i informacji dotyczących Centrum. 7. Obowiązek dochowania tajemnicy, o której mowa w ust. 6., obowiązuje również po zakończeniu niniejszej umowy przez okres 3 lat. 8. Broker nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym ubezpieczycielem i zobowiązuje się prowadzić interesy Centrum w sposób rzetelny, niezależny, zapewniający optymalną ochronę Centrum. 9. Broker jest zobowiązany do wykonania na rzecz Centrum usług brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 15

16 10. Broker zobowiązany jest należycie chronić dane osobowe jakie uzyskał w związku z realizacją przedmiotowej umowy, w szczególności podjąć wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności materialnej za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z wyżej wymienionych przepisów. 11. Po rozwiązaniu umowy Broker jest bezwzględnie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 10 i usunięcia ich z prowadzonej przez siebie ewidencji natychmiast po ustaniu przesłanek przetwarzania tych danych. 12. Broker nie może zlecać wykonywania czynności określonych w niniejszej umowie osobom trzecim, a w szczególności innemu brokerowi. 13. Broker nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 14. Broker wyznaczy osoby do bieżącej współpracy ze Centrum i powiadomi Centrum w formie pisemnej o danych personalnych osób dedykowanych do współpracy ze Centrum w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 15. Broker zobowiązuje się do utrzymania siedziby lub oddziału na terenie przez cały okres trwania umowy. 16. Wszelkie analizy, opracowania, raporty i sprawozdania oraz program ubezpieczeniowy wykonane przez Brokera na potrzeby realizacji przedmiotowej umowy stanowią własność Centrum. 17. W przypadku zakończenia umowy Broker zobowiązany jest do prowadzenia postępowań odszkodowawczych na rzecz Centrum rozpoczętych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, do czasu ich zakończenia ostateczną decyzją ubezpieczyciela w przedmiocie odszkodowania. 18. Broker w. od daty zawarcia umowy serwisu brokerskiego przedstawi Centrum projekt dokumentacji przetargowej w zakresie postępowania na wybór ubezpieczyciela dla Centrum, w tym w szczególności program ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, który będzie podstawą do wyboru ubezpieczyciela dla Centrum na kolejny okres ubezpieczeniowy Centrum zobowiązuje się do współpracy z Brokerem w zakresie objętym niniejszą umową, w szczególności do udostępniania Brokerowi materiałów i informacji potrzebnych do analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych. 2. Centrum wyznaczy osoby do bieżącej współpracy z Brokerem i powiadomi Brokera w formie pisemnej o danych personalnych ww. osób. 3. Centrum zobowiązuje się do przekazywania na konto ubezpieczyciela należnych kwot z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych w wyznaczonych terminach. 4. Centrum zobowiązuje się udzielić Brokerowi na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie określanym niniejszą umową. 5. Centrum jest zobowiązany do informowania Brokera o wszelkich znanych wypadkach mogących rodzić odpowiedzialność Centrum za powstałe w związku z nimi szkody Broker ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wskutek jego uchybień przy zawieraniu i obsłudze umów ubezpieczenia (o ile wchodzą one w zakres czynności objętych umową) nie zostały wypłacone, pod warunkiem, że szkody te zostałyby pokryte przez zakład ubezpieczeń w przypadku prawidłowo zawartej lub prawidłowo obsługiwanej umowy ubezpieczenia. 2. Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub po jej wygaśnięciu w Centrum lub u osób trzecich, jeśli działał na podstawie niepełnych lub błędnych danych dostarczonych przez Centrum W trakcie świadczenia usług strony będą miały wzajemnie dostęp do ważnych informacji dokumentów dotyczących majątku, umów, klientów, procedur itp., zwanych dalej Informacjami Poufnymi. 2. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania jakichkolwiek Informacji Poufnych osobom trzecim (za osoby trzecie uznaje się osoby fizyczne lub prawne nie 16

17 będące stronami niniejszej umowy lub ich podwykonawcami) w czasie wykonywania usług, jak i po ich zakończeniu. 3. Brokerowi przysługuje prawo ujawniania Informacji Poufnych osobom zatrudnionym (w ramach jakiegokolwiek stosunku prawnego) przez Brokera przy wykonywaniu niniejszej Umowy, po uprzednim uzyskaniu od tych osób oświadczeń o zachowaniu poufności Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa objęte niniejszą umową Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych. 2. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana w trakcie trwania umowy serwisu brokerskiego przez ubezpieczycieli wybranych na podstawie programów opracowanych i wdrożonych przez Brokera. 3. Wysokość należnej Brokerowi prowizji oraz sposób jej rozliczenia z ubezpieczycielem będzie ujawniona Zlecającemu na jego wniosek Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone. 2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 3. Broker zobowiązuje się do zwrotu Centrum udzielonych pełnomocnictw najpóźniej na 7 dni przed końcem okresu wypowiedzenia umowy, przy czym nawet w przypadku nie dokonania ich zwrotu, pełnomocnictwa tracą moc z dniem wygaśnięcia umowy. 9 Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejsza umową winny być ustalane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów. 10 Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu dla siedziby Centrum. 11 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Centrum Broker 17

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. JAROSŁAW, DNIA 10.10.2016r. Regulamin konkursu na brokera ubezpieczeniowego Strona 1 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert Pruszków, dn. 25/11/2016 Ogłoszenie o konkursie Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ORGANIZATOR KONKURSU Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015 Oznaczenie sprawy: REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO dla Gminy Skoczów ZAMAWIAJĄCY: GMINA SKOCZÓW RYNEK 1 43-430 SKOCZÓW PROWADZĄCY: KOMISJA PRZETARGOWA Skoczów, dnia 21.04.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ogólne obowiązujące normy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o: 1. Konkurs - należy przez to

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 I. DEFINICJE Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r. REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA dla (1) ubezpieczenia grupowego na życie o charakterze ochronnym oraz (2) ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn tel. / fax: ( 089 ) 53 86 228 adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. z dnia 20.11.2013r. Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 10 Dyrektora Centrum ATTIS z dnia 6 września 2012r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277 z dnia 03.10.2016 r. Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA serwisu brokerskiego [nr umowy]

UMOWA serwisu brokerskiego [nr umowy] UMOWA serwisu brokerskiego [nr umowy] zawarta w dniu roku w Łodzi pomiędzy Miastem Łódź, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź (NIP 725-00 28-902) reprezentowanym przez: Panią Hannę

Bardziej szczegółowo

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa ... Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej

UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej zawarta w dniu.2015 r. w pomiędzy: Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Czechowskiej 19 lok. 7, 20-072 Lublin, REGON: 061743021,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE Nr postępowania: ADM.267.2.2014 2014-01-07 Art. I. DEFINICJE Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Bełchatów i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego 1. Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle zawarta dnia. r. pomiędzy GMINĄ KĘDZIERZYN-KOŹLE z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO NA: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń

Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na Ubezpieczenie O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO W dniu... w... pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul...., zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez : 1...., 2.... a BROKEREM UBEZPIECZENIOWYM... zamieszkałym przy ul...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia., dnia. OŚWIADCZENIE OFERENTA I. Część ogólna W związku z postepowaniem ofertowym na wybór Oferenta dzierżawy nieruchomości PETROLOT sp. z o.o. oświadczam, że

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Umowa brokerska Nr 1/2015 zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy:

Umowa brokerska Nr 1/2015 zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: Umowa brokerska Nr 1/2015 zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU na wybór brokera ubezpieczeniowego dla LPEC Sp. z o.o. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi ubezpieczeniowe dla Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE

1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE Oznaczenie sprawy: ZA.253.7.2015 REGULAMIN KONKURSU Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Inne przetargi Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez oraz miejskie jednostki

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy: CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN

Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN Skawina, dnia 24.02.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 21 stycznia 2015 r. Numer sprawy: EDO / 02 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym:

zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym: Oświadczam, że... zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym: - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy... ilość zatrudnionych - w ramach umowy cywilno-prawnej....

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dane zamawiającego. Warszawa

Dane zamawiającego. Warszawa Numer Nazwa Tryb Opis 01/2014 Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs Wybór dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo