Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut 1 DEFINICJE ZAMAWIAJĄCY Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut. KONKURS należy przez to rozumieć przedmiotowe postępowanie mające na celu wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( D. U. z 2003r., NR 124, poz z późniejszymi zmianami). KOMISJA należy przez to rozumieć Komisję konkursową powołaną Wewnętrznym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Centrum Medycznego w celu przeprowadzenia konkursu na wybór brokera dla placówki, działającą zgodnie z niniejszym Regulaminem. UBEZPIECZENIA ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rozumieniu do ustawy z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej, w których ubezpieczającym będzie Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne. WYKONAWCA, BROKER, OFERENT należy przez to rozumieć podmiot posiadający wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, biorący udział w konkursie. ZAMÓWIENIE należy przez to rozumieć nieodpłatną umowę (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką) zawieraną między Zamawiającym a Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. REGULAMIN regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego do współpracy w zakresie ubezpieczeń 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji konkursowej powołanej w celu wyboru Brokera ubezpieczeniowego. 3. Konkurs ma charakter otwarty. 4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego tj. 6. Ogłoszenie zawiera co najmniej: a. nazwę i siedzibę Zamawiającego przeprowadzającego konkurs, b. miejsce i termin składania ofert, 3 1

2 PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez Brokera na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń poprzez między innymi opracowanie, uzgodnienie, wdrożenie oraz obsługę kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. wraz z zaangażowaniem w proces wyboru ubezpieczyciela w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 2. Do zakresu zamówienia, w ramach usług świadczonych przez brokera na rzecz Zamawiającego wchodzić będzie w szczególności: a) Identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Zamawiającego, b) Opracowanie programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego, c) Przygotowanie postępowania przetargowego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia na usługę ubezpieczenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a w szczególności przygotowanie projektu dokumentacji przetargowej w tym opracowanie w konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami. d) Opracowanie ewentualnych wyjaśnień dla oferentów dotyczących merytorycznej strony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. e) Sprawdzenie poprawności i zgodności treści złożonych przez Ubezpieczycieli dokumentów, f) Czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w charakterze doradcy/biegłego, g) Merytoryczna ocena złożonych ofert oraz rekomendacja odnośnie wyboru ubezpieczyciela, h) Czynna pomoc w obliczaniu wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, w jego zaklasyfikowaniu oraz objęciu przez Zakład Ubezpieczeń ochroną do poszczególnych ryzyk, dane z bilansu, ustalenie wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, i) Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, pomiędzy Zakładem ubezpieczeń a Zamawiającym, j) Weryfikowanie pod względem merytorycznym treści wszelkich wystawianych przez Zakład ubezpieczeń polis i dokumentów ubezpieczeniowych, k) Przygotowywanie wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych i prowadzenie korespondencji z Ubezpieczycielami. l) Prowadzenie ewidencji zawartych umów ubezpieczeniowych, m) Monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych, n) Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń w tym dokonywanie doubezpieczeń w oparciu o analizę rynku ubezpieczeniowego pod kątem wymaganych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego zastosowania dla polis Zamawiającego, o) Informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych w oparciu o zidentyfikowane przez brokera ryzyka występującego w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o., 2

3 p) Udzielanie porad, konsultacji i innej pomocy w sprawach ubezpieczeniowych, q) Świadczenie bieżącej pomocy w likwidowaniu szkód i reprezentowaniu Zamawiającego przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Nadzór nad terminową realizacją wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowań. Podejmowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności związanych z likwidacją szkód (postępowanie przedsądowe) objętych polisami zawartymi za pośrednictwem Brokera. Doradztwo dotyczące redukcji skutków poszczególnych szkód, dokonywanie zgłoszeń, kontrola dokumentacji szkodowej, pomoc w formułowaniu roszczeń. r) Niezwłoczne reagowanie na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż do 24 godzin przypadających na dni robocze. s) Przeprowadzenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego bezpłatnego szkolenia z zakresu: praw i obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, procedur likwidacji szkód, wiedzy z obszaru ubezpieczeń i technik obsługi ubezpieczeń. Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będą integralną częścią umowy którą Zamawiający podpisze z wybranym oferentem. Inny niż wskazany wyżej zapisy umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji pomiędzy komisją powołaną przez Zamawiającego i oferentem wyłonionym w konkursie. 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Broker będzie dla Zamawiającego świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późniejszymi zmianami). 2. Koszty powyższych czynności Broker pokrywa ze środków własnych. 3. Wynagrodzenie brokera stanowić będzie prowizja brokerska (kurtaż) wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego. 4. Broker w przypadku powstania szkody u Zamawiającego, wynikającej z winy brokera lub w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność kontraktową i deliktową. 5. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. 6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone. 7. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy. 10. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 11. W sprawach nieuregulowanych umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz z późniejszymi zmianami), oraz inne przepisy regulujące przedmiot umowy. 3

4 5 MINIMALNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej 2. Prowadzą działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Prowadzą działalność brokerską na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego nieprzerwanie od co najmniej 5 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium RP. 1. Posiadają polisę (polisy) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. 5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi Zamawiającego w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym: - posiadają siedzibę lub oddział w odległości nie większej niż 50 km od placówki Zamawiającego oraz posiadają odrębną komórkę zajmującą się likwidacją szkód, - zatrudniają na podstawie umowy o pracę i lub umowy cywilno-prawnej (porozumienia o współpracy) co najmniej 3 osoby posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich legitymujące się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych. 6. Posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych w rozumienie ustawy o działalności leczniczej tj. zawarli umowy bądź zostało im udzielone pełnomocnictwo na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 15 podmiotami prowadzącym taką działalność. 7. Samodzielnie przeprowadzili jako pełnomocnik Zamawiającego lub uczestniczyli jako biegły/doradca w 15 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń majątkowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia składania oferty nie zanotowali i nie zgłaszali do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską. 6 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru. 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4

5 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. 7. Oświadczenia do reprezentowania (pełnomocnictwo) o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 8. Formularz ofertowy obejmujący oświadczenia dotyczące spełnienia warunków konkursu (załącznik Nr 1 do regulaminu), wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby. 9. Tabela do wypełnienia przez oferenta (załącznik Nr 2 do regulaminu) wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby. 10. Kserokopia certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO (w przypadku gdy system zarządzana jakością jest wdrożony). 11. Referencje trzech obsługiwanych przez Brokera podmiotów leczniczych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego (fakultatywnie) 7 OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent w konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. 2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być napisane w języku polskim w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką. 3. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osobę (osoby) umocowane do reprezentacji. 4. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność oryginałem i podpisane przez osobę (osoby) umocowane do reprezentacji. 5. Upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo) powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. 6. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty powinny być ponumerowane przez Oferenta. 7. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne i odrzucone przez Komisję. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez oferenta przez upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. 9. Oferent nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu jej składania. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 5

6 11. W przypadku gdy złożone dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, Oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. 13. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w Sekretariacie w terminie do r. do godziny 11:00, lub przesłać na adres: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, Łańcut w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs ofert na Brokera ubezpieczeniowego. Nie otwierać przed dniem r. do godz ". 2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji. 3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia r. 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. O wynikach konkursu oferenci zostaną zawiadomieni faksem. 9 TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Wybór Brokera w ramach konkursu może przebiegać w dwóch etapach: - I etap (obligatoryjny) konkurs ofert - II etap (fakultatywny) negocjacje 2. W I etapie konkursu każdy oferent może uzyskać maksymalnie 140 punktów. 3. Wyboru oferentów dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 4. Prowadzone postępowanie jest jawne jednak Komisja będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych. 5. Komisja bada czy Wykonawca przystępujący do konkursu spełnia warunki formalne wymagane od wykonawców. Oferta, która nie spełnia takich warunków jest odrzucana. 6. W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty. 7. Oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie konkursu oraz ogłoszonym konkursie będą poddane ocenie według ustalonych kryteriów. 8. W przypadku, gdy uczestnicy konkursu uzyskali taką samą liczbę punktów Zamawiającemu przysługuje prawo: 1) swobodnego wyboru oferenta spośród tych oferentów, lub 2) prawo przeprowadzenia z tymi oferentami dodatkowych negocjacji. 9. Wybór oferty dokonanej przez Komisję ostatecznie zatwierdza Prezes Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. 10. Komisja kończy prace związane z Konkursem z dniem podpisania umowy lub z dniem podjęcia przez Prezesa Zarządu decyzji o unieważnieniu Konkursu. 11. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu. 10 KRYTERIA WYBORU Opis kryteriów, którymi Komisja będzie się kierowała przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium: 1. Posiadanie odrębnej komórki zajmującej się likwidacją szkód 10 pkt, 2. Posiadanie siedziby lub oddziału w odległości nie większej niż 50 km od Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. 20 pkt, 6

7 3. Doświadczenie na rynku brokerskim a) od 5 lat do 10 lat 5 pkt. b) od 11 lat do 15 lat 10 pkt. c) powyżej 15 lat 15 pkt. 4. Ilość obsługiwanych podmiotów leczniczych w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych w historii działalności firmy: a) od 15 do 50 podmiotów 5 pkt b) od 51 do 70 podmiotów 10 pkt c) powyżej 70 podmiotów 15 pkt 5. Liczba samodzielnie przeprowadzonych postępowań lub uczestnictwo jako biegły/doradca w postępowaniach na wybór ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych: a) od 15 postępowań do 50 5 pkt b) od 51 do pkt c) powyżej pkt 6. Liczba prowadzonych szkód i roszczeń w okresie ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów: a) do 50 szt. 5 pkt, b) od 51 szt. do 70 szt pkt, c)powyżej 70 szt. 15 pkt. 7. Liczba szpitali obsługiwanych przez Brokera, do których wpłynęły co najmniej dwie oferty od Zakładów Ubezpieczeń obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. a) 1 15 pkt b) 2 i więcej 20 pkt 9. Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO potwierdzonego certyfikatem. a) posiadanie wdrożonego systemu zarządzana jakością 15 pkt. b) system zarządzana jakością w przygotowaniu 5 pkt. 10. Kadra pracownicza liczba pracowników zatrudnionych przez oferenta posiadających zdany egzamin brokerski a) od 3 do 10 5 pkt. b) od 11 do pkt. c) powyżej pkt. 11 NEGOCJACJE 1. Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez co najmniej dwóch Wykonawców, o wyborze brokera zdecyduje komisja konkursowa, po przeprowadzeniu negocjacji z zaproszonymi na te okoliczności przedstawicielami firm brokerskich. 2. Dodatkowe negocjacje, o których mowa w 9 pkt. 8 będzie prowadziła Komisja z oferentami wybranymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Negocjacje będą prowadzone w składzie: co najmniej 3 członków komisji w tym przewodniczącego. 3. O wynikach oceny ofert oraz miejscu i terminie negocjacji oferenci zostaną poinformowani pisemnie, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników I etapu konkursu. Termin negocjacji nie może być wyznaczony wcześniej niż 7 dni od daty otrzymania przez oferenta zawiadomienia o wynikach oceny ofert. 4. Negocjacje Komisja prowadzić będzie oddzielnie z każdym oferentem i będą one miały charakter poufny. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia koncepcji obsługi ubezpieczeniowej Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. w zakresie: - koncepcja analizy ryzyka i potrzeb pod kątem opracowania programu ubezpieczeniowego wstępna koncepcja budowy programu ubezpieczeniowego, - koncepcja współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej, sposobu administrowania programem ubezpieczeniowym z uwzględnieniem obiegu dokumentów i raportowania, - koncepcja procesu likwidacji szkód, - wstępna koncepcja wprowadzenia działań prewencyjnych mających ograniczyć ilość szkód, - koncepcja organizacji szkoleń, z proponowaną listą szkoleń. 7

8 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający podejmie współpracę z Oferentem wybranym w I lub II etapie Konkursu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert, b) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu, i po zawiadomieniu wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, że: a) nie będzie udzielał Brokerom innych, niż ogólnie dostępnie informacje, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego, b) oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona, c) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Brokerowi żadne roszczenia, d) nie zwraca się Brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu. 4. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 5. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zawierać będzie określenie miejsca i terminu spotkania w celu doprecyzowania warunków umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków konkursu bez podania przyczyn. 7. W przypadku gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się wybranego oferenta od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający niezwłocznie przystąpi do rozmów z tym oferentem, który uzyskał następną w kolejności ilość punktów. 8. Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie, przesyłając je pocztą na adres: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Łańcut Z dopiskiem Konkurs na brokera pytania lub faksem na nr (17) , nie później niż do 3-go dnia przed upływem terminu składania ofert. 9. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Albina Baum tel. (17) Załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego 2. Wzór tabeli do wypełnienia przez oferenta 3. Wzór umowy brokerskiej 8

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na Brokera Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Łańcut Dane dotyczące oferenta: Nazwa i adres : Nazwa Firmy. Adres / Ulica / Nr/ Kod-Pocztowy / Nr telefonu / faks NIP. Regon. Organ rejestrowy Osoba uprawniona do kontaktów ( w sprawie niniejszej oferty): Imię i Nazwisko Nr telefonu / faks.. Adres . Konkurs prowadzący do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) JAKO OFERENT /BROKER/ 1. Przystępuję do udziału w niniejszym Konkursie w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu oświadczając, że: 1. Prowadzę działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jestem wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) 2. Prowadzę działalność brokerską na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego nieprzerwanie od co najmniej 5 lat oraz posiadam siedzibę na terytorium RP. 3. Posiadam polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. 4. Dysponuję odpowiednim potencjałem kadrowym, tzn. zatrudniam na podstawie umowy o pracę i lub umowy cywilno-prawnej (porozumienia o współpracy) co najmniej 3 osób posiadających aktualne uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich legitymujących się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych. 5. Posiadam doświadczenie w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych w rozumienie ustawy o działalności leczniczej zawarłem umowy bądź zostały mi udzielone pełnomocnictwa na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 15 podmiotami prowadzącym taką działalność. 9

10 6. Samodzielnie przeprowadziłem jako pełnomocnik Zamawiającego lub uczestniczyłem jako biegły/doradca w co najmniej 15 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i lub ubezpieczenia społeczne. 8. W okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia składania oferty nie zanotowałem i nie zgłaszałem do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską. 2. Ponadto, przystępując do niniejszego konkursu jako Oferent składam a) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, b)potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru. c) Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i lub ubezpieczeń społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę (polisy) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. f) Kserokopia certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO Upoważniam:. do reprezentowania Oferenta w Konkursie (w załączeniu stosowne pełnomocnictwo) 4. Zobowiązuję się realizować usługi brokerskie zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Regulaminie Konkursu. 5. Ponadto, oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, 2. Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Regulaminie Konkursu, 3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w Regulaminie Konkursu oraz w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 4. Oświadczam, że stan prawny określony w dokumentach załączonych do oferty nie uległ zmianie od chwili ich wystawienia, 10

11 5. Informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr.. do nr.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane. 6. Zamawiający nie ponosi opłaty za usługi brokerskie, a jedynym wynagrodzeniem brokera będzie prowizja brokerska (kurtaż), wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego, 7. Zachowam w poufności wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego, 8. Nie wykonuje czynności agencyjnych, 9. Nie istnieją powiązania umowne pomiędzy Oferentem lub osobami działającymi w jego imieniu a Zakładami Ubezpieczeń, 10. W okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania oferty nie zgłaszano szkód i roszczeń, które obciążałyby polisę OC Oferenta w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania oferty, 11. Informacje dotyczące kryteriów wyborów podane w ofercie są zgodne z prawdą.. /Podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Oferenta/, dnia.. /Miejscowość/ /Data/.., dnia Dane oferenta 11

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na Brokera Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. TABELA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA Dane dotyczące zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Łańcut Dane dotyczące oferenta: Nazwa i adres : Nazwa Firmy. Adres / Ulica / Nr/ Kod-Pocztowy / Nr telefonu / faks NIP. Regon. Organ rejestrowy Konkurs prowadzący do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) JAKO OFERENT /BROKER/ Przystępuję do udziału w niniejszym Konkursie składając poniższe informacje: Informacje, zgodnie z Minimalnymi warunkami stawianymi oferentom dopuszczające do udziału w konkursie oraz kryteriami wyboru: 1. Informacje o okresie w latach - prowadzenia przez oferenta działalności brokerskiej na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego /nieprzerwanie od co najmniej 5 lat/ oraz posiadania siedziby na terytorium RP. 2. Informacje o potencjale kadrowym Oferenta tj. o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i/lub umowy cywilno-prawnej (porozumienia o współpracy) - co najmniej 3 osób posiadających aktualne uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich legitymujących się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych. 3. Doświadczenie w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych tj. zawarli umowy bądź zostało im udzielone pełnomocnictwo na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 15 podmiotami prowadzącym taką działalność. Wykaz 15 podmiotów leczniczych z którymi została zawarta umowa na świadczenie usług brokerskich: Działalność brokerska na polskim rynku prowadzona jest od roku: Siedziba na terenie RP. Ilość zatrudnionych brokerów ubezpieczeniowych:. Ilość zawartych umów z podmiotami leczniczymi na świadczenie usług brokerskich:

13 Liczba samodzielnie przeprowadzonych jako pełnomocnik zamawiającego lub uczestnictwo jako biegły/ doradca w co najmniej 15 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych - zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ilość postępowań z udziałem brokera:. 5. Informacja o liczbie prowadzonych szkód i roszczeń w ostatnich 12 miesiącach za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów. 6. Informacja o posiadaniu odrębnej komórki likwidacji szkód 7. Informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału w odległości nie większej niż 50 km siedziby Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. Ilość.. TAK / NIE TAK / NIE Informacja o posiadaniu wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO potwierdzonego certyfikatem. Informacja w ilu szpitalach obsługiwanych przez Brokera wpłynęły dwie oferty od Zakładów Ubezpieczeń obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykaz szpitali obsługiwanych przez Brokera do których wpłynęły dwie oferty Zakładów Ubezpieczeń obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie o.c. System zarządzania jakością jest wdrożony System zarządzania jakością jest w przygotowaniu Ilość /Podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Oferenta/, dnia.. 13

14 Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na Brokera Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. UMOWA BROKERSKA Zawarta w dniu... roku, w pomiędzy: Centrum Medycznym w Łańcucie Spółka z o.o., z siedzibą w Łańcucie (37-100) ul. Paderewskiego 5, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod Nr , reprezentowanym przez: Krzysztofa Przyśliwskiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z KRS. a. z siedzibą, wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. przez.. w..,..wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej nr wydane w dniu. r. przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, nr wpisu do rejestru brokerów KNF. którą reprezentują: zwaną dalej Brokerem", reprezentowaną przez: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług brokerskich przez Brokera na rzecz Centrum. 2. Świadczenie usług brokerskich, o których mowa w ust. 1., obejmuje: 1) audyt aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Centrum, z wyłączeniem polis pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie; 2) wskazanie katalogu ryzyk, od których Centrum powinien ubezpieczyć się obligatoryjnie oraz katalogu ryzyk od których ubezpieczenie jest fakultatywne wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia oraz wydatków związanych z nabyciem zaproponowanych ubezpieczeń, popartego m.in. analizą szkodowości w danym ryzyku, występującą u Centrum w poprzednich okresach ubezpieczeniowych; 3) czynna pomoc w obliczaniu wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, w jego zaklasyfikowaniu oraz objęciu przez Zakład Ubezpieczeń ochroną do poszczególnych ryzyk, dane z bilansu, ustalenie wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, 4) pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, pomiędzy Zakładem ubezpieczeń a Zamawiającym, 5) weryfikowanie pod względem merytorycznym treści wszelkich wystawianych przez Zakład ubezpieczeń polis i dokumentów ubezpieczeniowych, 6) Przygotowywanie wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych i prowadzenie korespondencji z Ubezpieczycielami. 7) opracowanie w wyznaczonym przez Centrum terminie programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Centrum, a następnie jego wdrożenie; 8) opracowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia przez Centrum lub Brokera o ile tak postanowi Centrum postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z pzp; a w szczególności przygotowanie projektu dokumentacji przetargowej w tym przygotowanie w konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego, projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami. 9) przygotowanie i na wniosek Centrum przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z pzp; 10) udział Brokera - na wniosek Centrum - w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji, powołanej dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z pzp; 14

15 11) udzielanie odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/specyfikacji w trakcie procedury wyboru ubezpieczyciela, dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz merytoryczna ocena ofert, a także udzielanie Centrum szerokiego wsparcia merytorycznego, w tym porad prawnych w trakcie postępowań odwoławczych; 12) uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym: a) sprawdzanie poprawności wystawionych dokumentów ubezpieczenia; b) bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych Centrum, monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych i terminów ważności polis; c) opracowywanie ankiet ubezpieczeniowych dla Centrum, analiza danych wynikających z ankiet oraz szacowanie zmian w wysokości składki ubezpieczeniowej związanej ze zmianami w wartości majątku Centrum; d) monitorowanie zmian rodzaju i wartości majątku Centrum; e) opracowanie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód i zdarzeń; f) prowadzenie w imieniu Centrum spraw związanych ze zgłaszaniem szkód i nadzór nad przebiegiem ich likwidacji oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu procedur postępowań odszkodowawczych; g) nadzór nad terminowym wypłacaniem odszkodowań należnych Zlecającemu, łącznie ze składaniem odwołań od decyzji ubezpieczyciela; h) niezwłoczne reagowanie na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż do 24 godzin przypadających na dni robocze. 9) doradztwo dla Centrum w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego; 10) przeprowadzanie analizy możliwości i potrzeb Centrum w zakresie wykorzystania innych rozwiązań i ofert dla Centrum; 11) podejmowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności związanych z likwidacją szkód (postępowanie przedsądowe) objętych polisami zawartymi za pośrednictwem Brokera. Doradztwo dotyczące redukcji skutków poszczególnych szkód, dokonywanie zgłoszeń, kontrola dokumentacji szkodowej, pomoc w formułowaniu roszczeń. 12) Niezwłoczne reagowanie na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż do 24 godzin przypadających na dni robocze. 13) Przeprowadzenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego bezpłatnego szkolenia z zakresu: Praw i obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, procedur likwidacji szkód, wiedzy z obszaru ubezpieczeń) 2 1. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Centrum ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz etyki brokerskiej. 2. Broker wykonuje czynności określone w 1, za pomocą upoważnionych osób będących pracownikami Brokera, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 3. Broker posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DZ. U. nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC określona w 4 ust. 1 rozporządzenia. 4. Broker zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 3 przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Umowa niniejsza oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron. 6. Broker jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, co do treści wszystkich dokumentów i informacji dotyczących Centrum. 7. Obowiązek dochowania tajemnicy, o której mowa w ust. 6., obowiązuje również po zakończeniu niniejszej umowy przez okres 3 lat. 8. Broker nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym ubezpieczycielem i zobowiązuje się prowadzić interesy Centrum w sposób rzetelny, niezależny, zapewniający optymalną ochronę Centrum. 9. Broker jest zobowiązany do wykonania na rzecz Centrum usług brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 15

16 10. Broker zobowiązany jest należycie chronić dane osobowe jakie uzyskał w związku z realizacją przedmiotowej umowy, w szczególności podjąć wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności materialnej za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z wyżej wymienionych przepisów. 11. Po rozwiązaniu umowy Broker jest bezwzględnie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 10 i usunięcia ich z prowadzonej przez siebie ewidencji natychmiast po ustaniu przesłanek przetwarzania tych danych. 12. Broker nie może zlecać wykonywania czynności określonych w niniejszej umowie osobom trzecim, a w szczególności innemu brokerowi. 13. Broker nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 14. Broker wyznaczy osoby do bieżącej współpracy ze Centrum i powiadomi Centrum w formie pisemnej o danych personalnych osób dedykowanych do współpracy ze Centrum w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 15. Broker zobowiązuje się do utrzymania siedziby lub oddziału na terenie przez cały okres trwania umowy. 16. Wszelkie analizy, opracowania, raporty i sprawozdania oraz program ubezpieczeniowy wykonane przez Brokera na potrzeby realizacji przedmiotowej umowy stanowią własność Centrum. 17. W przypadku zakończenia umowy Broker zobowiązany jest do prowadzenia postępowań odszkodowawczych na rzecz Centrum rozpoczętych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, do czasu ich zakończenia ostateczną decyzją ubezpieczyciela w przedmiocie odszkodowania. 18. Broker w. od daty zawarcia umowy serwisu brokerskiego przedstawi Centrum projekt dokumentacji przetargowej w zakresie postępowania na wybór ubezpieczyciela dla Centrum, w tym w szczególności program ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, który będzie podstawą do wyboru ubezpieczyciela dla Centrum na kolejny okres ubezpieczeniowy Centrum zobowiązuje się do współpracy z Brokerem w zakresie objętym niniejszą umową, w szczególności do udostępniania Brokerowi materiałów i informacji potrzebnych do analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych. 2. Centrum wyznaczy osoby do bieżącej współpracy z Brokerem i powiadomi Brokera w formie pisemnej o danych personalnych ww. osób. 3. Centrum zobowiązuje się do przekazywania na konto ubezpieczyciela należnych kwot z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych w wyznaczonych terminach. 4. Centrum zobowiązuje się udzielić Brokerowi na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie określanym niniejszą umową. 5. Centrum jest zobowiązany do informowania Brokera o wszelkich znanych wypadkach mogących rodzić odpowiedzialność Centrum za powstałe w związku z nimi szkody Broker ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wskutek jego uchybień przy zawieraniu i obsłudze umów ubezpieczenia (o ile wchodzą one w zakres czynności objętych umową) nie zostały wypłacone, pod warunkiem, że szkody te zostałyby pokryte przez zakład ubezpieczeń w przypadku prawidłowo zawartej lub prawidłowo obsługiwanej umowy ubezpieczenia. 2. Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub po jej wygaśnięciu w Centrum lub u osób trzecich, jeśli działał na podstawie niepełnych lub błędnych danych dostarczonych przez Centrum W trakcie świadczenia usług strony będą miały wzajemnie dostęp do ważnych informacji dokumentów dotyczących majątku, umów, klientów, procedur itp., zwanych dalej Informacjami Poufnymi. 2. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania jakichkolwiek Informacji Poufnych osobom trzecim (za osoby trzecie uznaje się osoby fizyczne lub prawne nie 16

17 będące stronami niniejszej umowy lub ich podwykonawcami) w czasie wykonywania usług, jak i po ich zakończeniu. 3. Brokerowi przysługuje prawo ujawniania Informacji Poufnych osobom zatrudnionym (w ramach jakiegokolwiek stosunku prawnego) przez Brokera przy wykonywaniu niniejszej Umowy, po uprzednim uzyskaniu od tych osób oświadczeń o zachowaniu poufności Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa objęte niniejszą umową Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych. 2. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana w trakcie trwania umowy serwisu brokerskiego przez ubezpieczycieli wybranych na podstawie programów opracowanych i wdrożonych przez Brokera. 3. Wysokość należnej Brokerowi prowizji oraz sposób jej rozliczenia z ubezpieczycielem będzie ujawniona Zlecającemu na jego wniosek Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone. 2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 3. Broker zobowiązuje się do zwrotu Centrum udzielonych pełnomocnictw najpóźniej na 7 dni przed końcem okresu wypowiedzenia umowy, przy czym nawet w przypadku nie dokonania ich zwrotu, pełnomocnictwa tracą moc z dniem wygaśnięcia umowy. 9 Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejsza umową winny być ustalane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów. 10 Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu dla siedziby Centrum. 11 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Centrum Broker 17

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo