SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r.

2 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 59, Katowice, nr telefonu: do 74, fax: , strona internetowa: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej PKM Katowice sp. z o. o.: i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą umieszczone wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej. 2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość folderu ogłoszenia na stronie w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadający niezbędną wiedzą oraz doświadczenie a także dysponujący potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Ilekroć w treści jest mowa o SP, rozumie się przez to Specyfikacje Postępowania. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i zaprzestania procedury wyboru Wykonawcy na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. OKREŚLENIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór brokera ubezpieczeniowego. 2. W ramach świadczenia usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego należeć będzie: 2.1. wskazanie katalogu ryzyk, które należy ubezpieczyć obligatoryjnie, a które fakultatywnie, 2.2. analiza aktualnych polis ubezpieczeniowych Zamawiającego, 2.3. propozycja optymalnego programu ubezpieczeniowego, 2.4. opracowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udział w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzące do wyboru ubezpieczyciela, a w szczególności, merytoryczna ocena ofert w zakresie ubezpieczeń Zamawiającego, pomoc w wyborze oferty najkorzystniejszej, 2.5. sprawdzenie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis, 2.6. nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego dla Zamawiającego zastosowania, przekazywanie informacji (na 2 miesiące przed terminem) o zakończeniu czasu trwania polisy, dokonywanie dodatkowych ubezpieczeń w czasie trwania ubezpieczeń, 2.7. przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego pełnej likwidacji szkody polegającej m.in. na: zgłaszaniu szkód, kontroli procedur szkodowych ubezpieczyciela oraz prowadzeniu spraw spornych, a także nadzór na terminową realizacją wypłaty odszkodowań Zamawiającemu przez ubezpieczyciela, 2.8. przeprowadzenie dla wybranych pracowników Zamawiającego bezpłatnego szkolenia z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej oraz procedur likwidacji szkód, 2.9. zapewnienie udziału radców prawnych w ramach reprezentowania Zamawiającego przed sądami w sprawach związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia. 3. Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będą integralną częścią umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt takiej umowy w ofercie. Inne niż wskazane wyżej zapisy umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji między Komisją Przetargową powołaną przez Zamawiającego a Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w postępowaniu negocjacyjnym. Strona 2 z 10

3 IV. 4. Istotne postanowienia do umowy: 4.1. Broker będzie dla Zamawiającego świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1154 z późn. zm.), 4.2. Koszty powyższych czynności broker pokrywa ze środków własnych, 4.3. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez zakład ubezpieczeniowy wybrany przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 4.4. Broker w przypadku powstania szkody w majątku Zamawiającego, wynikającej z winy brokera lub w przypadku nie należytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność kontraktową i deliktową, 4.5. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia, 4.6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy Do treści mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym postępowaniu oraz z obowiązującymi przepisami prawa W sprawie nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. SPOSÓB WYŁONIENIA WYKONAWCY 1. Wykonawca zostanie wyłoniony poprzez postępowanie dwu etapowe w I etapie postępowania Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji postępowania, 1.2. w II etapie z trzema Wykonawcami Zamawiający będzie prowadził rozmowy negocjacyjne. 2. Każdy Wykonawca w I etapie może maksymalnie uzyskać 80 punktów. 3. Wyboru Wykonawcy dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 4. Prowadzone postępowanie jest jawne jednak komisja przetargowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych. 5. Komisja bada czy Wykonawca przystępujący do postępowania spełnia warunki formalne wymagane od Wykonawców. Oferta niespełniająca warunków jest odrzucana. 6. W toku badania złożonych ofert komisja przetargowa może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty. 7. Oferty, które będą spełniały warunki określone w specyfikacji będą poddane ocenie. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty do II etapu, jeżeli uczestnicy przetargu uzyskali tę samą liczbę punktów; 9. Spośród trzech ofert, które uzyskają największa liczbę punktów Zamawiający zaprasza Wykonawców do rozmów negocjacyjnych, 10. W II etapie Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego. 11. Z posiedzeń Komisji Przetargowej będzie sporządzony protokół. 12. Wybór oferty dokonanej przez komisję przetargową ostatecznie zatwierdza Zarząd PKM Katowice. 13. Komisja kończy prace związane z postępowaniem z dniem podpisania umowy lub z dniem podjęcia przez Zarząd PKM Katowice decyzji o unieważnieniu postępowania. 14. Postępowanie jest ważne choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4. Spełnią wymagania Zamawiającego zawarte w SP. Strona 3 z 10

4 VI. 5. W postępowaniu uczestniczyć mogą osoby fizyczne lub osoby prawne, które: 5.1. posiadają wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, 5.2. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. 2005r., nr 122, poz.1028), 5.3. prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 3 lat, 5.4. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tj. czynności brokerskie są wykonywane przez co najmniej 2 osoby posiadające zdany egzamin brokerski, 5.5. samodzielnie przeprowadzili, co najmniej 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w latach , 5.6. posiadają stałą umowę z kancelarią prawną lub dział prawny, w który skład wchodzą co najmniej 2 osoby z uprawnieniami radcy prawnego, która będzie reprezentować Wykonawcę w ewentualnych sporach wynikających na tle zawartych umów ubezpieczenia, 5.7. posiadają doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami przedsiębiorstw komunikacyjnych lub flot pojazdów (minimum 50 pojazdów w ramach jednej umowy). WYKAZ OŚWIACZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SP). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SP), że Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, 4. Pozwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej. 5. Kopia polisa (polisy) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. 6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności brokerskiej nieprzerwanie od 3 lat. 7. Oświadczenie o ilości zatrudnionych przez Wykonawcę osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich wraz z wykazem (minimum 2 osób; osoby legitymujące się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych). 8. Oświadczenie o ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), po stronie Zamawiającego, którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych wciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych ( ) wraz z referencjami. Należy podać również daty i miejsca świadczenia usługi (dane teleadresowe jednostek umożliwiające sprawdzenie przez Zamawiającego podanych w wykazie informacji). 9. Oświadczenie o zawarciu umowy (na co najmniej 12 miesięcy przed ogłoszeniem niniejszego postępowania) pomiędzy Wykonawcą a kancelarią prawną wraz z potwierdzeniem tego faktu przez kancelarię w formie pisemnej oraz wskazaniem ilości radców prawnych kancelarii lub oświadczenie o posiadaniu własnego działu prawnego i o ilości zatrudnionych radców prawnych potwierdzone oświadczeniami o zatrudnieniu. 10. Informację na temat dotychczasowej działalności firmy, ze wskazaniem na doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami przedsiębiorstw komunikacyjnych lub flot pojazdów. 11. Projekt umowy brokerskiej. UWAGI: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (wykonawca zagraniczny) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony lub wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W/w dokument powinien byc wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy Strona 4 z 10

5 VII. przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. KRYTERIA WYBORU Opis kryteriów, którymi Komisja Przetargowa będzie się kierowała przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium: 1. Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej (potwierdzone kserokopią polisy): a) od 1 do 3 mln. euro - 5 pkt. b) powyżej 3 do 10 mln. euro - 10 pkt. c) powyżej 10 mln. euro i więcej - 15 pkt. 2. Doświadczenie na rynku - okres prowadzenia działalności brokerskiej jako spółka prawa handlowego (potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego): a) 3-5 lat - 5 pkt. b) 6-9 lat - 10 pkt. c) 10 lat i więcej - 15 pkt. 3. Kadra - liczba zatrudnionych pracowników posiadających zdany egzamin brokerski na podstawie umowy o pracę (potwierdzone wykazem i zaświadczeniami o zdanym egzaminie na brokera oraz oświadczeniami o zatrudnieniu): a) 2 brokerów - 5 pkt. b) 3-5 brokerów - 10 pkt. c) 5 brokerów i więcej - 15 pkt. 4. Liczba samodzielnie przeprowadzonych postępowań w latach na wybór ubezpieczyciela przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, (potwierdzone wykazem wraz z danymi teleadresowymi jednostek oraz kserokopią pełnej dokumentacji jednego samodzielnie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego): a) 3 postępowania - 5 pkt. b) 4-10 postępowań - 10 pkt. c) 11 postępowań i więcej - 20 pkt. VIII. 5. Lokalizacja siedziby lub oddziału Wykonawcy najbliżej siedziby Zamawiającego w odległości (potwierdzone oświadczeniem): a) 200 km i więcej - 5 pkt. b) km - 10 pkt c) km - 13 pkt. d) do 40 km - 15 pkt. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, a także Zamawiający Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 2. Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp. 3. Wykonawcy mogą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone pisemnie i niezwłocznie przekazane w formie pisemnej. 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu. 5. Wykonawca może pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SP Zamawiający Strona 5 z 10

6 IX. obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert. 6. Zamawiający jednocześnie umieszcza treść wyjaśnienia na stronie internetowej. 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w godzinach 8:00 14:00 są: Katarzyna Bury tel wew. 329, tel. kom sprawy formalne, Anna Kusz nr tel wew Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SP i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta powinna być przygotowana wg formularza oferty, którego wzór będzie załączony do SP. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania, a jej treść musi odpowiadać treści SP. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w dokumencie, o którym mowa w punkcie VI. 2. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby inne, niż wymienione w tym dokumencie, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. 7. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 9. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach), 10. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: a. nazwa i adres Zamawiającego, b. nazwa i adres Wykonawcy, c. napis: Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego (nr sprawy ). Nie otwierać przed dniem r. 11. Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty. 12. Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa w punkcie IX. 6. SP. 13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego. 14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. IX.10., a koperta będzie dodatkowo oznaczona "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były spięte w sposób uniemożliwiający wysuniecie się którejkolwiek ze stron. 16. Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o., Katowice, ul. Mickiewicza 59, I piętro, pokój nr 10 (sekretariat) w godzinach pracy PKM Katowice, tj. w godzinach od 7 00 do Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) a ofercie zostanie nadany kolejny numer. 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego. Strona 6 z 10

7 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o., pokój nr 21 (sala konferencyjna). 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ofert. 7. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w punktach X.6. XI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony podczas drugiego etapu tj. rozmów negocjacyjnych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 2.1. dokonania zmiany warunków postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu, 2.2. unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu postępowania i po zawiadomieniu Wykonawcy o wyborze jego oferty. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, że; 3.1. nie będzie udzielał brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego, 3.2. oferta nie spełniająca warunków wymaganych w postępowaniu zostanie odrzucona, 3.3. z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują brokerowi żadne roszczenia, 3.4. nie zwraca brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego postępowania. 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania I etapu i lista Wykonawców zaproszonych do rozmów negocjacyjnych zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania II etapu zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 6. O liście zakwalifikowanych Wykonawców do II etapu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej, wszystkich brokerów biorących udział w postępowaniu, wskazując nazwę oraz adres brokera, którego oferta zakwalifikowała się do II etapu oraz o Wykonawcy, którego wybrano. 7. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. Załączniki: 1. Formularz oferty (wzór) z załącznikami 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków. Strona 7 z 10

8 Załącznik nr 1 do SP FORMULARZ OFERTOWY / OCENY (pieczęć Wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:... z siedzibą:... NIP:... Regon:... Nr tel.:... Nr fax:... Imię, nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania:.. tel..... Składamy ofertę na wybór brokera ubezpieczeniowego (nr sprawy ) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 59. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi w specyfikacji postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 1. Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej wynosi (potwierdzone kserokopią polisy):... a) od 1 do 3 mln. euro - 5 pkt. b) powyżej 3 do 10 mln. euro - 10 pkt. c) powyżej 10 mln. euro i więcej - 15 pkt. 2. Doświadczenie na rynku - okres działalności firmy wynosi - w tym okres działalności brokerskiej (potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego):... a) 3-5 lat - 5 pkt. b) 6-9 lat - 10 pkt. c) 10 lat i więcej - 15 pkt. 3. Kadra - liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę posiadających zdany egzamin brokerski (potwierdzone wykazem i zaświadczeniami o zdanym egzaminie na brokera oraz oświadczeniem o zatrudnieniu):... a) 2 brokerów - 5 pkt. b) 3-5 brokerów - 10 pkt. c) 5 brokerów i więcej - 15 pkt. 4. Liczba samodzielnie przeprowadzonych postępowań w latach na wybór ubezpieczyciela przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, (potwierdzone wykazem wraz z danymi teleadresowymi jednostek).... Strona 8 z 10

9 a) 3 postępowania - 5 pkt. b) 4-10 postępowań - 10 pkt. c) 11 postępowań i więcej - 20 pkt. 6. Lokalizacja siedziby lub oddziału Wykonawcy najbliżej siedziby Zamawiającego w odległości (potwierdzone oświadczeniem) wynosi:... a) 200 km i więcej - 5 pkt. b) km - 10 pkt c) km - 13 pkt. d) do 40 km - 15 pkt. Do FORMULARZA OFERTY załączamy wymagane w Specyfikacji Postępowania następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SP), że Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, 3. Pozwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej. 4. Kopia polisa (polisy) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. 5. Oświadczenie o prowadzeniu działalności brokerskiej nieprzerwanie od 3 lat. 6. Oświadczenie o ilości zatrudnionych przez Wykonawcę osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich wraz z wykazem (minimum 2 osób; osoby legitymujące się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych). 7. Oświadczenie o ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), po stronie Zamawiającego, którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych wciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych ( ) wraz z referencjami. Należy podać również daty i miejsca świadczenia usługi (dane teleadresowe jednostek umożliwiające sprawdzenie przez Zamawiającego podanych w wykazie informacji). 8. Oświadczenie o zawarciu umowy (na co najmniej 12 miesięcy przed ogłoszeniem niniejszego postępowania) pomiędzy Wykonawcą a kancelarią prawną wraz z potwierdzeniem tego faktu przez kancelarię w formie pisemnej oraz wskazaniem ilości radców prawnych kancelarii lub oświadczenie o posiadaniu własnego działu prawnego i o ilości zatrudnionych radców prawnych potwierdzone oświadczeniami o zatrudnieniu. 9. Informację na temat dotychczasowej działalności firmy, ze wskazaniem na doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami przedsiębiorstw komunikacyjnych lub flot pojazdów. 10. Projekt umowy brokerskiej..., dnia Podpis/y/ pieczątka/i/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Strona 9 z 10

10 Załącznik nr 2 do SP (pieczęć firmy) OŚWIADCZENIE W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: ) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4) nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) spełniamy wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SP;.., dnia Podpis/y/ pieczątka/i/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Strona 10 z 10

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 tel. (0-71) 733-11-00, fax.: (0-71) 733-12-09 NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Obsługę prawną Spółki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE POD NAZWĄ: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MASŁOWICE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: UG.271.21.2013 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo