OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22/ , faks 22/ Adres do korespondencji: ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa Adres strony internetowej zamawiającego: II. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór dla Zamawiającego Wykonawcy świadczącego usługi pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.). 2. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie Regulaminu Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Regulamin zawiera wszelkie niezbędne informacje, z którymi każdy Wykonawca biorący udział w konkursie ma obowiązek się zapoznać. 4. Wybrany w Konkursie Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego co najmniej następujące usługi: 1) planowanie i organizowanie obsługi ubezpieczeniowej, 2) opracowywanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego zabezpieczającego interesy Zamawiającego zgodnie z zakresem, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, w tym: a) analizę zakresu i rodzajów ryzyka związanego z działalnością Zamawiającego, b) podział na ryzyka podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom, c) identyfikację potrzeb i opracowanie zintegrowanego programu ubezpieczeniowego, d) uzgodnienie programu ubezpieczeniowego z Zamawiającym, e) opracowanie harmonogramu wdrożenia programu ubezpieczeniowego, f) przygotowanie procedur związanych z obsługą programu ubezpieczeniowego, 1

2 3) opracowanie i przygotowanie projektów dokumentacji dot. Zamówień publicznych (opisy przedmiotu zamówienia, istotnych warunków umowy, itp.), które będą niezbędne do przeprowadzenia stosownych procedur zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a wynikać będą z zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę. Dodatkowo udział Wykonawcy w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego oraz udział w postępowaniach, co do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) sprawdzanie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis, 5) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych, zgłaszanie potrzeb Zamawiającemu dokonania ewentualnego doubezpieczenia. Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz o terminach płatności kolejnych składek, 6) bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego: a) pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, b) pod względem kondycji finansowej poszczególnych ubezpieczycieli, w celu ich ewentualnego korzystnego dla Zamawiającego zastosowania, 7) opracowanie i wdrożenie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procesu odszkodowawczego, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem aż do mementu wypłaty odszkodowania ze szczególnym uwzględnieniem zapisów pkt 8, 8) prowadzenie w imieniu Zamawiającego czynności dotyczących likwidacji szkód, a mających na celu doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego odszkodowania w trybie po za procesowym, a w szczególności terminowe składanie zgłoszeń roszczeniowych do zakładu ubezpieczeń, pomoc w formułowaniu roszczeń odszkodowawczych, nadzór nad terminowym wypłacaniem przez zakład ubezpieczeń odszkodowań należnych Zamawiającemu, z wyłączeniem spraw prowadzonych już na drodze sądowej. 9) monitoring ryzyka, poprzez wskazywanie zagrożeń, analiza i raportowanie, 10) sporządzanie kwartalnych sprawozdań (w terminie do końca następnego miesiąca po upływie zakończonego kwartału) z realizacji programu ubezpieczeniowego zawierających w szczególności: informacje o liczbie zaistniałych szkód oraz wysokość otrzymanych przez Zamawiającego odszkodowań oraz przebiegu obsługi w danym okresie, 11) usługi szkoleniowe, seminaryjne, edukacyjne dla pracowników Zamawiającego w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik obsługi ubezpieczeniowej dla potrzeb wdrożenia i obsługi programu ubezpieczeniowego. 2

3 III. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W KONKURSIE W Konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: 1. Prowadzą działalność w formie spółek prawa handlowego (nie dopuszcza się Konsorcjum firm brokerskich) na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 2. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium Polski. 3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1028), o sumie gwarancyjnej stanowiącej równowartość w złotych polskich ,00 Euro. 4. Prowadzą bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w minimum trzech okresach ubezpieczenia (tj. w latach ), poprzedzających datę ogłoszenia niniejszego Konkursu. 5. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tzn. na dzień złożenia oferty zatrudniają brokerów ubezpieczeniowych na umowę o pracę i/lub będących w ich dyspozycji na podstawie umowy cywilno-prawnej, co najmniej 5 osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich tj. osób legitymujących się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych, w tym co najmniej 1 osoby, legitymującej się odbyciem szkolenia (seminarium) z zakresu Prawa zamówień publicznych lub ukończonymi studiami podyplomowymi, w okresie poprzedzającym ogłoszenie niniejszego Konkursu, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem instytucji przeprowadzającej takie szkolenie (seminarium), studia. 6. Legitymują się odpowiednim doświadczeniem w usłudze pośredniczenia i doradztwa ubezpieczeniowego tj. w ciągu ostatnich 5 lat, licząc od daty wyznaczonej na złożenie oferty: 1) samodzielnie przeprowadzili lub uczestniczyli w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego dla co najmniej 3 jednostek sektora finansów publicznych, których przedmiotem postępowania był wybór ubezpieczyciela w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym łączna wartość tych zamówień przekroczyła ,00 zł, 2) obsługiwali co najmniej 3 wspólnoty mieszkaniowe (spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego), 3) obsługiwali co najmniej 3 obiekty takie jak hotele, internaty, 4) obsługiwali co najmniej jedną agencję rządową, rozumianą jako państwową osobę prawną lub spółkę akcyjną, lub co najmniej jeden jej oddział, 5) obsługiwali co najmniej jeden podmiot o ogólnopolskim zasięgu terytorialnym z oddziałami w minimum 5 województwach, 6) obsługiwali co najmniej 2 umowy ubezpieczeń grupowych na życie w tym co najmniej 1 umowa obejmująca minimum 500 pracowników. 7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, nie są w stanie likwidacji lub upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 3

4 8. Członkowie zarządu Wykonawcy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karno-skarbowe, jednocześnie nie jest przeciwko nim prowadzone żadne postępowanie. 9. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w Konkursie konsorcjum firm brokerskich. IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Formularz ofertowy wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. 3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 5. Kserokopia zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że nie zostało ono cofnięte. 6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności brokerskiej nieprzerwanie od 5 lat. 7. Kserokopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1028). 8. Oświadczenie Wykonawcy, o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w minimum trzech kolejnych okresach ubezpieczenia, poprzedzających datę wszczęcia niniejszego Konkursu. 9. Wykaz osób, zatrudnionych lub pozostających w dyspozycji Wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale II ust. 5 Regulaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia i szkolenia lub studia wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 10. Wykaz wykonanych usług w pośrednictwie i doradztwie ubezpieczeniowym, w celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale II ust. 6 Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie dot. usług wymienionych w Rozdziale II ust. 6 pkt 2-6 wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 11. Oświadczenie członków zarządu o tym czy byli lub nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karno-skarbowe, jednocześnie, że nie jest przeciwko nim prowadzone żadne postępowanie wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 12. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez osobę/osoby, które udzieliły pełnomocnictwa) w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę/osoby, inną/inne niż wskazana w dokumencie rejestrowym. 4

5 V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKÓW 1) p. Anna Bernat (22) , 2) p. Monika Niewiadomska (22) VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 3a w punkcie przyjęcia korespondencji na parterze, w terminie najpóźniej do dnia 5 lipca 2011r. do godz. 12:00 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. VII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Pozostałe informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty, zasad negocjacji i wyboru ofert, postanowienia końcowe oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej, a także wzory oświadczeń i wykazów, szczegółowo zawiera załączony Regulamin Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla WAM. 5

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH miesiąc/rok lipiec 2012 1

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo