Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o obowiązujące normy prawne, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji powołanej przez Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w celu przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego nieodpłatnie usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 3. Konkurs zapoczątkowany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o konkursie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej spółki pod adresem oraz wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 4. Konkurs ma charakter otwarty. 5. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwuetapowym postępowaniu: a) I etap ocena ofert pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału w konkursie i wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie b) II etap negocjacje z wyłonionym w pierwszym etapie oferentem lub oferentami w celu podpisania umowy 2 Przedmiot konkursu Celem konkursu jest wyłonienie brokera ubezpieczeniowego i powierzenie mu zadań związanych z przedmiotem działań podejmowanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Zadania powinny być realizowane w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz z późn. zm.). Do zadań tych będą naleŝały w szczególności: 1) Identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A 2) Wskazanie ryzyk, od których Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. powinno się ubezpieczyć obligatoryjnie, a od których fakultatywnie. 3) Analiza aktualnie posiadanych polis oraz przedstawianie propozycji programu ubezpieczeniowego, optymalnie dopasowanego do potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 4) Opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 5) Informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych z zakresu transferu ryzyka ubezpieczeniowego. 6) Przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej na wybór ubezpieczyciela, na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego oraz udział w charakterze doradcy w prowadzonych postępowaniach, w tym udzielanie wyjaśnień do ogłoszeń/specyfikacji w trakcie procedury wyboru ubezpieczyciela, dokonywanie ocen spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, merytoryczna ocena złoŝonych ofert, a takŝe udzielanie Zlecającemu szerokiego 1

2 wsparcia merytorycznego w tym porad prawnych w trakcie postępowań odwoławczych. 7) Prowadzenie postępowań na wybór ubezpieczyciela, do których nie ma zastosowania Wewnętrzny Regulamin Przetargowy. 8) Sprawdzanie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczyciela. 9) Nadzór nad bieŝącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz dokonywanie tzw. doubezpieczeń. Informowanie z wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz terminach płatności kolejnych składek. 10) Pośrednictwo i pomoc w przeprowadzaniu w imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. procedur związanych ze zgłaszaniem i likwidacją powstałych szkód, (pomoc w kompletowaniu dokumentów) nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem aŝ do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 11) Przeprowadzanie dla wybranych pracowników, GPW S.A. (nie więcej niŝ trzech wskazanych osób), bezpłatnego szkolenia w zakresie ubezpieczeń m.in.: a) ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego b) warunków ubezpieczenia bieŝących kontraktów c) procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku powstania szkód d) określenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności cywilnej, jaki powinien spełniać wykonawca w przypadku zapotrzebowania GPW S.A. np.: budowa, remonty, zakupy. 12) Analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela(i) udzielającego Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będą integralną częścią umowy, którą Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. podpisze z Oferentem. Inne niŝ wskazane wyŝej zapisy umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji i prac Komisji Konkursowej powołanej przez Zamawiającego i Oferenta wyłonionego w konkursie. 3 Warunki udziału w konkursie 1. W konkursie mogą uczestniczyć oferenci, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru, oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 2. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium RP (licząc do dnia ogłoszenia konkursu). 3. Z udziału w konkursie będą wykluczone oferty wspólne dwóch lub więcej wykonawców oraz oferty złoŝone w ramach konsorcjów. 4. Oferent musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usług brokerskich na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w okresie trwania umowy. Oferent nie moŝe zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oferent nie moŝe znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości, ani w sytuacji zagraŝającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej. 5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. z 2005 r., nr 122, poz ze zm.) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŝ minimalna suma gwarancyjna określona rozporządzeniem. 2

3 6. Oferent na dzień ogłoszenia konkursu musi dysponować, co najmniej dwoma osobami, zatrudnionymi na umowę o pracę, uprawnionymi do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 124, poz. 1154). 7. Oferent w okresie 3 ostatnich lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu) powinien świadczyć usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych / odpowiedzialności cywilnej dla co najmniej pięciu przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności gospodarczej jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzenie ścieków. 8. Oferent w okresie 3 ostatnich lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu) powinien przeprowadzić, co najmniej pięć postępowań prowadzonych dla Zamawiających sektorowych w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych dla jednostki sektora wodociągowo - kanalizacyjnego w zakresie ubezpieczeń majątkowych / odpowiedzialności cywilnej. 9. Oferent winien posiadać siedzibę lub placówkę na terenie miasta Katowice lub w odległości nie większej niŝ 50 km. Oferenci, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. 4 Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty 1. Oferta powinna zawierać oświadczenia oferenta, formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie brokera (załącznik nr 2), zawierający dokumenty wskazane w Formularz ofertowy, oświadczenia oferenta, oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej spółki Oferta powinna zostać złoŝona w oryginale i musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. 3. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, jego pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złoŝone wraz z nią, chyba, Ŝe prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez oferenta. 4. Do oferty naleŝy załączyć: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, o której mowa w 3 pkt 1 i oświadczenie, Ŝe nie zostało ono cofnięte. c) Oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie od co najmniej 5 lat działalności brokerskiej na polskim rynku brokerskim. d) Kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadającej wymogom rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. e) Kopię rachunku zysków i strat za rok 2013 r. f) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. g) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. h) Wykaz podmiotów sektora wodociągowo kanalizacyjnego z ostatnich trzech lat, dla których broker świadczył usługę brokerską w zakresie ubezpieczeń majątkowych / odpowiedzialności cywilnej, wraz z rekomendacją lub referencjami od tych podmiotów. 3

4 i) Oświadczenie o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę (minimum 2 osoby) posiadających uprawnienia brokerskie oraz szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych, oświadczenie winno zawierać wykaz : imię i nazwisko, nr uprawnień, wykonywany zakres usług. j) Oświadczenie o ilości przeprowadzonych postępowań dla Zamawiających sektorowych w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych z ostatnich trzech lat dla jednostek sektora wodociągowo - kanalizacyjnego w zakresie ubezpieczeń majątkowych / odpowiedzialności cywilnej. k) Oświadczenie o posiadaniu siedziby lub placówki na terenie miasta Katowice lub w odległości nie większej niŝ 50 km. 5. Dany podmiot moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. Wymagane dokumenty powinny być złoŝone w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemoŝliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na opakowaniu naleŝy umieścić informację: Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj do godz Oferta wraz z załącznikami powinna być złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemoŝliwiającej zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez uprawnioną osobę. Wszelkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane oraz oznaczone datą ich dokonania. 6. Opakowanie powinno równieŝ być opatrzone pieczęcią firmową oferenta (lub opisem w przypadku jej braku), zawierającą co najmniej nazwę i adres. 7. W przypadku, gdy złoŝone dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, oferent powinien nie później niŝ w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 8. Oferent moŝe zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. Obie czynności wymagają formy pisemnej. Kopertę zawierającą zmienioną ofertę naleŝy opatrzyć napisem Zmiana. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty naleŝy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w opisanej jak oferta kopercie, z napisem Wycofane. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 9. Organizator nie zwraca oferentom dokumentów złoŝonych wraz z ofertą oraz zastrzega sobie moŝliwość ich weryfikacji. 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 11. Organizator konkursu moŝe wezwać oferenta do złoŝenia wyjaśnień dotyczących złoŝonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. 5 Sposób wyboru Oferenta 1. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa. 2. Komisja Konkursowa dokona analizy ofert pod względem poprawności ich sporządzenia oraz zgodności z niniejszym Regulaminem. 3. Komisja Konkursowa przeprowadzi negocjacje z trzema oferentami, którzy uzyskali najwyŝszą ilość punktów, w celu wyboru oferty. 4. Po zbadaniu ofert komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Protokół z przebiegu prac komisji powinien zawierać co najmniej: a) datę i miejsce otwarcia ofert, b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej z podaniem ich funkcji, 4

5 c) imiona i nazwiska lub nazwy oferentów, którzy złoŝyli swoje oferty, wraz z ich adresami, d) informacje wynikające z przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń, podlegające kryteriom oceny ustalonym w konkursie, e) informacje o najkorzystniejszej ofercie wraz z podaniem nazwy i adresu wybranego podmiotu, f) podpisy członków komisji konkursowej. 5. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana drogą pocztową wszystkim oferentom. 6 Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. do godz Oferty w zamkniętych opakowaniach naleŝy złoŝyć w Kancelarii Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. przy ul. Wojewódzkiej Otwarcie ofert, odbędzie się w dniu o godz w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. 3. Oferty analizuje pod względem formalnym Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. uchwałą. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. 4. Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 7 Etap I - Kryteria wyboru 1. Wysokość sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia z polisy OC brokera: Minimalna ustawowa 0 pkt euro 5 pkt euro 10 pkt Powyżej euro 20 pkt 2. Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę (na dzień ogłoszenia konkursu) uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich na rzecz oferenta, oraz legitymujących się przeszkoleniem z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych 3 5 osób 1 pkt 6 10 osób 3 pkt osób 5 pkt 21 i więcej osób 10 pkt 3. Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej, licząc do dnia ogłoszenia konkursu) wynikające z potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej 6-8 lat 5 pkt 9-12 lat 10 pkt 13 lat i więcej 15 pkt 5

6 4. Wysokość przychodów z działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego za rok 2013 do zł 0 pkt zł zł 5 pkt zł zł 10 pkt powyżej zł 15 pkt 5. Liczba postępowań prowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat, licząc do dnia ogłoszenia konkursu w zakresie ubezpieczeń majątkowych / odpowiedzialności cywilnej dla jednostek sektora wodociągowo - kanalizacyjnego pkt pkt pkt powyżej pkt 6. Liczba obsługiwanych przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 3 lat, licząc do dnia ogłoszenia konkursu, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków pkt pkt powyżej pkt 7. Posiadanie siedziby lub placówki na terenie miasta Katowice lub w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego Siedziba, Oddział (placówka) w promieniu 50 km od 5 pkt Katowic Siedziba, Oddział (placówka) na terenie Katowic 10 pkt Maksymalna ilość punktów w I etapie, jaką broker moŝe otrzymać wynosi 100 punktów. 8 Etap II negocjacje prowadzone według poniŝszych zasad 1. Do negocjacji zostanie zaproszonych 3 oferentów, którzy w pierwszym etapie uzyskają najwyŝszą ilość punków. 2. O wynikach oceny ofert oraz miejscu i terminie negocjacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po dokonaniu oceny wg kryteriów o których mowa 7 3. Negocjacje prowadzi Komisja Konkursowa. 4. Negocjacje są prowadzone osobno i maja charakter poufny. 5. Oferenci poza wymienionymi kryteriami, są zobowiązani do przedstawienia w trakcie negocjacji: a) koncepcji obsługi ubezpieczeniowej GPW S.A. w Katowicach, b) koncepcji procesu likwidacji szkód, c) koncepcji organizacji szkoleń z zakresu ubezpieczeń, z proponowana listą szkoleń, d) projektu umowy. 6. Zamawiający po przeprowadzeniu negocjacji ma prawo dokonania swobodnego wyboru oferenta lub teŝ zamknięcia postępowania bez wyboru oferenta. 6

7 9 Istotne postanowienia umowy 1. Szczegółowy zakres obowiązków brokera zostanie ujęty w umowie jaką Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. podpisze z oferentem, który wygra konkurs. 2. Koszty czynności wynikających z umowy wybrany podmiot będzie pokrywał z środków własnych, a jego wynagrodzenie stanowić będzie prowizja wypłacana przez ubezpieczyciela. 3. Umowa z wybranym Brokerem zostanie zawarta na czas określony 24 miesiące. MoŜliwość wypowiedzenia przysługiwać będzie obu stronom, a okres wypowiedzenia wynosić będzie 3- miesiące. 4. W przypadku raŝącego naruszenia zapisów umowy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. 5. Wszelkie zmiany w umowie będą dokonywane w formie pisemnych aneksów, pod rygorem niewaŝności umowy. 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm.). 10 Postanowienia końcowe 1. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się wybranego podmiotu od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuŝszy niŝ 7 dni, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. niezwłocznie przystąpi do rozmów z tym oferentem, który uzyskał następną w kolejności ilość punktów i podczas negocjacji podtrzymywał chęć zawarcia umowy. 2. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. zastrzega sobie moŝliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty oraz moŝliwość odwołania lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn. 3. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest moŝliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 4. W przypadku wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu, oferent moŝe zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą lub faksem na numer 32/ lub em na adres: Odpowiedzi zostaną udzielone drogą pisemną. 5. Osobą upowaŝnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Joanna Mołdrzik tel. 32/ Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 2. Załącznik nr 2 oświadczenie brokera. Opracował: Zatwierdził: 7

8 załącznik 1 FORMULARZ OFERTOWY/OCENY Konkurs ofert na Brokera Ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach 1. Nazwa Oferenta: (wpisać zarejestrowaną nazwę firmy) 2. Adres oferenta 3. Zarejestrowany: 4. Numer NIP 5. Numer REGON 6. Numer tel./fax. 7. Imię i nazwisko osoby upowaŝnionej do reprezentowania firmy: Jako BROKER wyraŝamy chęć uczestnictwa w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., świadczącego nieodpłatnie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) przeprowadzonego w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. UpowaŜniamy...do reprezentowania brokera (imię i nazwisko) w konkursie (w załączeniu stosowane pełnomocnictwo). UpowaŜniamy uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (Komisję Konkursową) do podjęcia działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłoŝonych informacji oraz do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić w związku ze złoŝonymi w trakcie konkursu informacjami. Dla tych celów upowaŝniamy... (imię i nazwisko) do dostarczenia stosowanej informacji uznanej przez zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 1. Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej wynosi (potwierdzone kserokopią polisy): Doświadczenie na rynku - okres działalności firmy wynosi - w tym okres działalności brokerskiej jako spółka prawa handlowego (potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego): Kadra - liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę - posiadających zdany egzamin brokerski oraz szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych (potwierdzone wykazem i zaświadczeniami ):... 8

9 4. Liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę, innych niŝ posiadających zdany egzamin brokerski (potwierdzone wykazem): Liczba przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków, którym świadczono w ostatnich 3 latach usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych / odpowiedzialności cywilnej (potwierdzone wykazem wraz z danymi teleadresowymi jednostek): Liczba samodzielnie przeprowadzonych postępowań z ostatnich trzech lat na wybór ubezpieczyciela dla jednostek sektora wodociągowo kanalizacyjnego w zakresie ubezpieczeń majątkowych / odpowiedzialności cywilnej dla Zamawiających sektorowych w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych (potwierdzone wykazem wraz z danymi teleadresowymi jednostek): Posiadamy komórkę organizacyjną zajmującą się likwidacją szkód (potwierdzone oświadczeniem): TAK/NIE* * naleŝy podkreślić właściwą odpowiedź 8. Odległość siedziby lub placówki Oferenta od siedziby Zamawiającego (potwierdzone oświadczeniem) wynosi: Wysokość przychodów z działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego za rok

10 załącznik 2 OŚWIADCZENIE Składając ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gornośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, świadczącego nieodpłatnie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) oświadczamy, Ŝe: 1. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeŝeń. 3. Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie. 4. Jesteśmy związani ofertą do terminu waŝności oferty wskazanego w Regulaminie konkursu. 5. W przypadku wyboru złoŝonej przez brokera oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, a umowa zawierać będzie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz w złoŝonej w postępowaniu ofercie. 6. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŝdym szczególe. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16). Niniejszą ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach (miejscowość i data) (podpis/y i pieczęć osoby/osób upowaŝnionej/ych do występowania w imieniu wykonawcy) 10

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ORGANIZATOR KONKURSU Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Na tropie dzikich wysypisk śmieci

Na tropie dzikich wysypisk śmieci Regulamin konkursu ofert na wybór organizacji pozarządowej specjalizującej się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska dla Fundacji Zielona Perspektywa z Dąbrowy Górniczej Na tropie dzikich wysypisk śmieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ogólne obowiązujące normy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert Pruszków, dn. 25/11/2016 Ogłoszenie o konkursie Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn tel. / fax: ( 089 ) 53 86 228 adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 I. DEFINICJE Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r. REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA dla (1) ubezpieczenia grupowego na życie o charakterze ochronnym oraz (2) ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o: 1. Konkurs - należy przez to

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY/OCENY

FORMULARZ OFERTOWY/OCENY Załącznik nr 1. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY/OCENY Nabór ofert na świadczenie usług Brokera ubezpieczeniowego dla Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego 1. Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA r.

OGŁOSZENIE Z DNIA r. OGŁOSZENIE Z DNIA 20.12.2013 r. Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH w zakresie ubezpieczeń: majątkowego, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. JAROSŁAW, DNIA 10.10.2016r. Regulamin konkursu na brokera ubezpieczeniowego Strona 1 1

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015 Oznaczenie sprawy: REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO dla Gminy Skoczów ZAMAWIAJĄCY: GMINA SKOCZÓW RYNEK 1 43-430 SKOCZÓW PROWADZĄCY: KOMISJA PRZETARGOWA Skoczów, dnia 21.04.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Bełchatów i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie

Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie 1 ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz wybranych miejskich

Bardziej szczegółowo

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa ... Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE Nr postępowania: ADM.267.2.2014 2014-01-07 Art. I. DEFINICJE Użyte

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277 z dnia 03.10.2016 r. Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park

REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 10 Dyrektora Centrum ATTIS z dnia 6 września 2012r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

NajniŜsza oferowana cena. Cena badanej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów w kryterium ceny.

NajniŜsza oferowana cena. Cena badanej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów w kryterium ceny. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.223.2016 Prezydenta Miasta Gniezna z 22 kwietnia 2016 roku Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej na 2016 rok w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Sanok, dn. 13.04.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku 1. Dyrektor Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź, pokój 39A, poziom 1.

Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź, pokój 39A, poziom 1. Regulamin konkursu ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) przedstawia

Bardziej szczegółowo

profilaktyki zakaŝeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata zwanego dalej

profilaktyki zakaŝeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata zwanego dalej Załącznik do Zarządzenia nr 0050.550.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 3 października 2014 roku Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2014 2015 Programu zdrowotnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Tramwajów Śląskich S.A. Strona 1 1 DEFINICJE ZAMAWIAJĄCY Tramwaje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 114/ 2011 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 8.12.2011 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia (miejscowość) na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej euro

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia (miejscowość) na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej euro ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, dla

Bardziej szczegółowo

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. z dnia 20.11.2013r. Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice Załącznik do Zarządzenia Nr 2296/10 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 03.09.2010 r. Warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej Lublin, dnia 28 października 2015 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, reprezentowane

Bardziej szczegółowo

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice Załącznik do Zarządzenia Nr 2338/10. Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01.10.2010 r. Warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO NA: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle zawarta dnia. r. pomiędzy GMINĄ KĘDZIERZYN-KOŹLE z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Badania psychologiczne kierowcy dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu

Badania psychologiczne kierowcy dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE

1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE Oznaczenie sprawy: ZA.253.7.2015 REGULAMIN KONKURSU Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

PT-211/255 /2012 Katowice, ZAPYTANIE OFERTOWE

PT-211/255 /2012 Katowice, ZAPYTANIE OFERTOWE PT-211/255 /2012 Katowice, 2012-03-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie operatu wodno-prawnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH Przedmiotem konkursu jest zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych

Bardziej szczegółowo

4 Ustala się następujące warunki i oczekiwania od biegłego rewidenta; 1) Badaniem metodą pełną należy objąć dokumenty z obszaru działalności Spółki:

4 Ustala się następujące warunki i oczekiwania od biegłego rewidenta; 1) Badaniem metodą pełną należy objąć dokumenty z obszaru działalności Spółki: Regulamin przeprowadzenia postępowania w celu wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 1 Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Badań

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r.

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r. sssssssdsamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań scyntygraficznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 05. 12.2016r.

Bardziej szczegółowo

Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów.

Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów. REGULAMIN KONKURSU OFERT na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu I.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dane zamawiającego. Warszawa

Dane zamawiającego. Warszawa Numer Nazwa Tryb Opis 01/2014 Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs Wybór dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia roku.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia roku. I.dz.DZ/MG/5197/04/2017 Znak postępowania: BIOSTRATEG/1/04/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY z dnia 26.04.2017 roku. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów, aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : 44/08/2009 DzierŜoniów, dnia 19.08.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo