JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM"

Transkrypt

1 WSKAZÓWKI dotyczące zasad rozliczania wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska przez Partnerów z obszaru województwa podlaskiego

2 S t r o n a 2

3 3 S t r o n a 1. Umowa o dofinansowanie została podpisana. Co teraz? Podpisanie umowy o dofinansowanie zamyka etap projektowania i otwiera etap wdrażania w cyklu życia projektu. Na tym etapie zobowiązani jesteśmy, oprócz realizacji zadań przewidzianych w ramach swojego projektu, do raportowania postępów we wdrażaniu naszego przedsięwzięcia, składania wniosków o płatność, a także poddawania się kontroli różnych instytucji. Umowa o dofinansowanie jest dokumentem, który: określa obowiązki każdej ze stron, opisuje okres trwania projektu i jego budżet, określa wymagania dotyczące raportowania. Jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wszyscy Partnerzy projektu zobowiązani są do zawarcia Porozumienia Partnerskiego. Porozumienie ma charakter wiążący prawnie i zawiera jednoznacznie zdefiniowane zakresy odpowiedzialności każdego z Partnerów projektu. Istotną sprawą po podpisaniu umowy jest skompletowanie przez każdego z Partnerów projektu wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Są to: umowa o dofinansowanie; ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie z załącznikami, zatwierdzona przez Wspólny Komitet Monitorujący i Sterujący; Porozumienie Partnerskie z załącznikami. JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM otrzymuję od Wspólnego Sekretariatu Technicznego oryginał umowy o dofinansowanie wraz z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie; przygotowuję potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzonego wniosku i przekazuję je wszystkim Partnerom projektu; przygotowuję kopię umowy o dofinansowanie, zatwierdzonego wniosku oraz Porozumienia Partnerskiego i dołączam do pierwszego sprawozdania z realizacji projektu; JESTEM PARTNEREM PROJEKTU otrzymuję od Partnera Wiodącego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o dofinansowanie i zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie; przygotowuję kopię umowy o dofinansowanie, zatwierdzonego wniosku oraz Porozumienia Partnerskiego i dołączam do pierwszego sprawozdania z realizacji projektu;

4 S t r o n a 4 2. Jakie dokumenty warto mied i skąd je wziąd? Przystępując do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa-Polska, warto zaopatrzyć się w następujące dokumenty: 1) Podręcznik Programu dokument przedstawiający ogólne informacje o Programie, wymagania dotyczące projektów, zasady partnerstwa (dostępny na stronie w zakładce Dokumenty ); 2) Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy Transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach dokument określający zasady kwalifikowania projektów i wydatków w projektach oraz zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych (dostępny na stronie 3) Wytyczne wypełniania Skonsolidowanego Sprawozdania/Sprawozdania z realizacji projektu dokument określający sposób wypełniania sprawozdań z realizacji projektów (dostępny na stronie w zakładce Dokumenty ); 4) Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa dokument regulujący proces weryfikacji wydatków raportowanych przez beneficjentów (dostępny na stronie W związku z tym, iż dokumentacja programowa bywa aktualizowana i dostosowywana do zmieniającego się prawa, warto regularnie odwiedzać powyższe strony, aby mieć pewność, że korzystamy z obowiązujących dokumentów. 3. Jak i kiedy złożyd sprawozdanie z realizacji projektu? Terminy składania sprawozdań wynikają z Załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu. Każdy z Partnerów (zarówno Partner Wiodący jak i Partnerzy projektu) zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji swojej części projektu nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu zakończenia okresu sprawozdawczego. Sposób wypełniania sprawozdania jest szczegółowo przedstawiony w Wytycznych wypełniania skonsolidowanego sprawozdania/sprawozdania z realizacji projektu dostępnych na stronie internetowej Programu (zakładka Dokumenty ). Znajdziemy tam również wzór sprawozdania. Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu jest czasochłonne, dlatego też warto je rozpocząć wcześniej, jeszcze w trakcie okresu sprawozdawczego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. część finansową (cz. 4 i 5 sprawozdania) wypełniać na bieżąco, w momencie zaistnienia wydatku zakładanego w projekcie. Przed ostatecznym złożeniem sprawozdania z realizacji projektu, sprawdźmy je dokładnie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, które wydłużą całą procedurę i opóźnią wypłatę środków. Upewnijmy się, że:

5 5 S t r o n a użyliśmy aktualnego wzoru sprawozdania; sprawozdanie wypełniliśmy w języku angielskim, odpowiednią czcionką (Tahoma 12); wypełniliśmy wszystkie niezacieniowane pola (należy wpisywać również 0,00 oraz not applicable - skrótowo n/a ); dołączyliśmy wersję elektroniczną sprawozdania (na płycie CD/DVD); sprawozdanie zostało podpisane przez właściwe osoby i opieczętowane; dołączyliśmy do sprawozdania kopie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających wydatki projektu zawarte w sprawozdaniu (faktury, dokumenty przetargowe, potwierdzenia odbioru robót, umowy, listy uczestników wydarzeń, zdjęcia, artykuły z gazet, gadżety promocyjne, itp.) dołączone do sprawozdania kopie faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej są pogrupowane i oznaczone w górnym prawym rogu za pomocą numeru kategorii budżetowej, której dotyczą oraz są właściwie opisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem; Jeżeli składamy pierwsze sprawozdanie, upewnijmy się, że do sprawozdania dołączyliśmy także kopię umowy o dofinansowanie, kopię zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego z załącznikami oraz kopię Porozumienia Partnerskiego z załącznikami. Kontroler pierwszego stopnia, któremu zostało złożone sprawozdanie, ma 2 miesiące na jego weryfikację oraz wystawienie certyfikatu potwierdzającego wydatki partnera. Jeżeli okaże się, że sprawozdanie zawiera błędy, wysyła Partnerowi oficjalne pismo z uwagami i terminem poprawy sprawozdania. Pamiętajmy też, że Kontroler pierwszego stopnia może zwrócić się do nas o załączenie do sprawozdania dodatkowych dokumentów, które nie są wyszczególnione np. w Wytycznych wypełniania sprawozdania, ponieważ w jego ocenie są one niezbędne do prawidłowej weryfikacji wniosku. Kiedy Kontroler stwierdzi, że sprawozdanie jest wolne od błędów, wystawia certyfikat potwierdzający wydatki partnera, który wraz z jednym egzemplarzem zatwierdzonego sprawozdania (wypełnioną częścią 1.6) jest odsyłany do Partnera. W sytuacji, gdy w danym okresie sprawozdawczym nie ponieśliśmy żadnych wydatków związanych z projektem, również musimy złożyć sprawozdanie, tzw. sprawozdanie zerowe. Pamiętajmy jednak o opisaniu w nim wszelkich działań, które podjęliśmy oraz działań, które planujemy na przyszłość. Kontroler nie ma obowiązku weryfikacji takiego sprawozdania w praktyce jednak sprawdza się je po to, by uniknąć różnych błędów w kolejnym raporcie. Składając tego typu sprawozdanie, nie otrzymamy również certyfikatu i 1 egzemplarza zatwierdzonego sprawozdania. Partner projektu powinien niezwłocznie przekazać swojemu Partnerowi Wiodącemu kopię zatwierdzonego przez Kontrolera sprawozdania z realizacji projektu wraz z certyfikatem. Jest to bardzo istotne z uwagi na konieczność terminowego przygotowania skonsolidowanego sprawozdania przez Partnera Wiodącego.

6 S t r o n a 6 JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM/PARTNEREM PROJEKTU składam sprawozdanie z realizacji projektu w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu zakończenia okresu sprawozdawczego; dokonuję ewentualnych poprawek w sprawozdaniu w terminie określonym w piśmie od Kontrolera; otrzymuję od Kontrolera zatwierdzone sprawozdanie i Certyfikat potwierdzający wydatki partnera; niezwłocznie przekazuję kopię zatwierdzonego sprawozdania i Certyfikat swojemu Partnerowi Wiodącemu. 4. Jak i kiedy złożyd skonsolidowane sprawozdanie z realizacji projektu? Termin składania skonsolidowanych sprawozdań także wynika z Załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu, ale zależne są również od terminu wystawienia certyfikatów potwierdzających wydatki poszczególnych Partnerów. Skonsolidowane sprawozdanie z realizacji projektu składane jest wyłącznie przez Partnera Wiodącego przed upływem 2 miesięcy i 15 dni kalendarzowych od momentu zakończenia okresu sprawozdawczego, ale nie wcześniej, niż po otrzymaniu wszystkich certyfikatów potwierdzających wydatki poszczególnych partnerów projektu. Sposób wypełniania sprawozdania jest szczegółowo przedstawiony w Wytycznych wypełniania skonsolidowanego sprawozdania/sprawozdania z realizacji projektu dostępnych na stronie internetowej Programu (zakładka Dokumenty ). Znajdziemy tam również wzór sprawozdania. Skonsolidowane sprawozdanie jest sumą wszystkich sprawozdań z realizacji projektu, a zatem Partner Wiodący przygotowując skonsolidowane sprawozdanie, opiera się na informacjach w nich zawartych. Z uwagi na krótki termin złożenia skonsolidowanego sprawozdania istotnym jest wypracowanie takiego sposobu komunikacji pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerami projektu, aby wymagane terminy były zachowane i dlatego też tak istotne jest niezwłoczne przekazanie Partnerowi Wiodącemu kopii zatwierdzonego sprawozdania z realizacji projektu oraz kopii Certyfikatu potwierdzającego wydatki partnera. Przed ostatecznym złożeniem skonsolidowanego sprawozdania z realizacji projektu, sprawdźmy je dokładnie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, które wydłużą całą procedurę i opóźnią wypłatę środków. Upewnijmy się, że: użyliśmy aktualnego wzoru sprawozdania; sprawozdanie wypełniliśmy w języku angielskim, odpowiednią czcionką (Tahoma 12); wypełniliśmy wszystkie niezacieniowane pola (należy wpisywać również 0,00 oraz not applicable ); przygotowaliśmy 2 oddzielne (nie spięte ze sobą) egzemplarze sprawozdania; dołączyliśmy wersję elektroniczną sprawozdania (na płycie CD/DVD); sprawozdanie zostało podpisane przez właściwe osoby i opieczętowane; dołączyliśmy do sprawozdania kopie zatwierdzonych przez Kontrolerów pierwszego stopnia sprawozdań z realizacji projektu wszystkich Partnerów oraz kopie certyfikatów potwierdzających wydatki Partnerów.

7 7 S t r o n a Kontroler pierwszego stopnia, któremu zostało złożone skonsolidowane sprawozdanie, ma 1 miesiąc na jego weryfikację oraz wystawienie certyfikatu potwierdzającego wydatki projektu. Jeżeli okaże się, że skonsolidowane sprawozdanie zawiera błędy, wysyła Partnerowi Wiodącemu oficjalne pismo z uwagami i terminem poprawy sprawozdania. Kiedy Kontroler stwierdzi, że skonsolidowane sprawozdanie jest wolne od błędów, wystawia certyfikat potwierdzający wydatki projektu, który wraz z jednym egzemplarzem zatwierdzonego sprawozdania (wypełnioną częścią 1.6) jest odsyłany do Partnera Wiodącego. Partner Wiodący niezwłocznie przekazuje do WST zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie z realizacji projektu, certyfikat potwierdzający wydatki projektu (1 oryginał, 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz wersja elektroniczna) oraz wszystkie certyfikaty potwierdzające wydatki poszczególnych partnerów (w 2 kopiach). W sytuacji, gdy WST stwierdzi braki lub nieścisłości w skonsolidowanym sprawozdaniu, informuje o tym Partnera Wiodącego i jego Kontrolera pierwszego stopnia, którzy w porozumieniu ze sobą dokonują ewentualnych poprawek w treści sprawozdania lub wysyłają wyjaśnienia do WST. W sytuacji, gdy WST ma wątpliwości, co do kwalifikowalności wydatków wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu, informuje o tym Partnera Wiodącego i jego Kontrolera pierwszego stopnia. Jeśli Kontroler pierwszego stopnia nie potwierdzi kwalifikowalności wątpliwych wydatków, dokonuje wówczas, w porozumieniem z Partnerem projektu, niezbędnych poprawek w sprawozdaniu z realizacji projektu, w którym ujęto zakwestionowane wydatki oraz certyfikacie potwierdzającym wydatki partnera. Kontroler pierwszego stopnia Partnera Wiodącego, w porozumieniu z nim, dokonuje poprawek w skonsolidowanym sprawozdaniu oraz w certyfikacie potwierdzającym wydatki projektu, a następnie przekazuje poprawioną dokumentację bezpośrednio do WST. JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM otrzymuję od Partnerów projektu kopie zatwierdzonych sprawozdań z realizacji projektu i certyfikatów potwierdzających wydatki partnerów; przygotowuję, w porozumieniu z Partnerami projektu, skonsolidowane sprawozdanie z realizacji projektu; dokonuję ewentualnych poprawek w sprawozdaniu w terminie określonym w piśmie od Kontrolera; otrzymuję od Kontrolera zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie i Certyfikat potwierdzający wydatki projektu; przygotowuję kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania, jego wersję elektroniczną oraz 2 kopie każdego z załączników sprawozdania; niezwłocznie przekazuję dokumenty do WST.

8 S t r o n a 8 5. Jakie kontrole nas czekają i kiedy? Każdy projekt wdrażany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska zostanie przynajmniej raz skontrolowany na miejscu jego realizacji oraz w siedzibie Beneficjenta. Kontrolerzy jednak mogą zapukać do naszych drzwi nawet kilka razy w ramach jednego projektu. W praktyce, jeżeli projekt będzie wdrażany prawidłowo, kontroli bezpośredniej możemy się spodziewać dwukrotnie: 1. po zrealizowaniu 25 % wydatków przewidzianych do poniesienia w ramach projektu kontrola w trakcie realizacji projektu; 2. po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu (przed zatwierdzeniem ostatniego sprawozdania z realizacji projektu) kontrola na zakończenie realizacji projektu. Każda dodatkowa kontrola jest wynikiem zaistnienia błędów, lub nieprawidłowości podczas realizacji projektu: kontrola doraźna przeprowadzana w przypadku uzyskania informacji o zaistnieniu nieprawidłowości finansowych w realizacji projektu; kontrola następcza przeprowadzania w sytuacji sformułowania zaleceń pokontrolnych po kontroli na miejscu i ma na celu zweryfikowanie poprawności ich realizacji (może być przeprowadzana również jako kontrola administracyjna, czyli kontrola na dokumentach, bez wizyty u Beneficjenta). Oddzielną kategorią kontroli jest wizyta monitorująca. Odbywa się ona w trakcie realizacji projektu, niezależnie od kontroli na miejscu, i dotyczy wyłącznie projektów tzw. miękkich wizytacje szkoleń, warsztatów, itp. Każdą kontrolę poprzedza pismo informujące o terminie jej przeprowadzenia. W przypadku kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji projektu takie pismo otrzymamy co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli, a w przypadku kontroli doraźnej 1 dzień przed jej przeprowadzeniem. Po przeprowadzeniu kontroli, w ciągu 21 dni kalendarzowych otrzymamy od Kontrolera dwa egzemplarze informacji pokontrolnej. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z zapisami informacji pokontrolnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania powinniśmy zgłosić Kontrolerowi nasze zastrzeżenia. Kontroler musi ustosunkować się do naszych uwag i w ciągu 14 dni kalendarzowych przekazać nam zmienioną informację pokontrolną, lub wyjaśnienie odmowy uwzględnienia naszych zastrzeżeń. Jeżeli akceptujemy ostateczną treść informacji pokontrolnej, mamy kolejne 14 dni kalendarzowych na podpisanie informacji i odesłanie 1 egzemplarza do Kontrolera. Jeżeli nie akceptujemy ostatecznej treści, przekazujemy do Kontrolera wyjaśnienie odmowy podpisania informacji.

9 9 S t r o n a ABY KONTROLA PRZEBIEGŁA SPRAWNIE I BEZ NIEPOTRZEBNEGO STRESU, PAMIĘTAJMY O NASTĘPUJĄCYCH KWESTIACH: całą dokumentację dotyczącą projektu przechowujmy razem, uporządkowaną i w dostępnym miejscu, aby można było szybko i sprawnie przekazać dokumenty; na potrzeby kontroli postarajmy się, aby był możliwy dostęp do efektów realizowanego projektu (np. umożliwienie wejścia na teren budowy, obejrzenia zakupionych w ramach projektu materiałów lub sprzętu, itp.); na czas kontroli postarajmy się wygospodarować oddzielne pomieszczenie dla kontrolerów, gdzie byłaby możliwość spokojnej pracy. 6. Kontrola zamówieo publicznych Kontrola zamówień publicznych jest częścią kontroli, o których była mowa powyżej, jednak z uwagi na jej specyfikę, warto omówić ją odrębnie. Kontrolę zamówień publicznych dzielimy na: kontrolę ex-ante przed rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego; kontrolę ex-post po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego. Kontrola ex-ante przeprowadzana jest w ramach realizacji jedynie tych projektów, w których została podpisana umowa o dofinansowanie. Jeżeli jesteśmy po złożeniu wniosku o dofinansowanie, lub też po akceptacji wniosku przez Wspólny Sekretariat Techniczny, ale jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, kontrola nas nie obejmuje. Kontrola ex-ante obejmuje sprawdzenie dokumentacji związanej z planowanym zamówieniem publicznym pod kątem: zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodności zakresu zamówienia z zakresem przewidzianym w projekcie, przestrzegania wytycznych odnośnie informacji i promocji. Do kontroli ex-ante powinniśmy przekazać następujące dokumenty: a) projekt ogłoszenia o zamówieniu; b) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia, adekwatnie do wybranego trybu udzielenia zamówienia (np. projekt umowy, projekt formularza oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zaproszenie do negocjacji, wzór protokołu odbioru itp.). W ciągu 7 dni roboczych otrzymamy wynik weryfikacji przesłanej dokumentacji. Nie mamy obowiązku przesyłania Kontrolerowi po raz kolejny poprawionej dokumentacji, musimy jedynie poinformować go o sposobie wykorzystania ewentualnych uwag.

10 S t r o n a 10 PAMIĘTAJMY, ŻE: kontrola ex-ante dokumentacji przez Kontrolera nie powoduje, iż ponosi on odpowiedzialność za przeprowadzenie procedury zamówienia. To my jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowość przeprowadzenia zamówienia; brak zastrzeżeń na tym etapie nie oznacza, że Kontroler nie zidentyfikuje uchybień w przeprowadzeniu procedury zamówienia na dalszych etapach kontroli (np. kontroli ex-post, lub kontroli projektu na miejscu); nie uwzględnienie uwag przekazanych przez Kontrolera może skutkować uznaniem części lub całości wydatku za niekwalifikowalny. Kontrola ex-post obejmuje całość przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego. Odbywa się w trakcie kontroli administracyjnej, a zatem całą dokumentację dotyczącą przeprowadzenia zamówienia powinniśmy dołączyć do sprawozdania z realizacji projektu składanego za ten okres, w którym zaistniał wydatek związany z zamówieniem publicznym. Do kontroli ex-post powinniśmy przekazać następujące dokumenty dotyczące zamówienia, w szczególności: a) ogłoszenie o zamówieniu (o ile występuje); b) specyfikację istotnych warunków zamówienia, c) odwołania i dokumentację z nimi związaną (o ile wystąpiły odwołania); d) inne dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzenia zamówienia (np. umowę, formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zaproszenie do negocjacji, itp.). Pamiętajmy, że wszelkie oficjalne dokumenty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe osoby. W związku z tym, że kontrola ex-post odbywa się w trakcie weryfikacji sprawozdania, wszelkie uwagi odnośnie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego otrzymamy razem z uwagami do sprawozdania z realizacji projektu. Jeżeli Kontroler uzna, iż przeprowadziliśmy procedurę zamówienia publicznego niezgodnie z zapisami ustawy, może uznać cały wydatek dotyczący zamówienia za niekwalifikowany lub nałożyć korektę finansową, zgodnie z zapisami dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Kwota korekty jest odejmowana od raportowanej kwoty wydatków kwalifikowalnych. W wyjątkowych przypadkach kontrola ex-post może zostać przeprowadzona w trakcie kontroli na miejscu. O przesunięciu kontroli zostaniemy poinformowani pisemnie przez Kontrolera.

11 11 S t r o n a PAMIĘTAJMY, ŻE: kontrola ex-post jest obowiązkowa w sytuacji przeprowadzenia zamówienia publicznego. Całą dokumentację dotyczącą zamówienia musimy złożyć razem ze sprawozdaniem z realizacji projektu; wszelkie błędy wykryte w trakcie kontroli ex-post nie są możliwe do poprawienia. Istotne jest więc alby procedura zamówienia publicznego była przeprowadzona w prawidłowy sposób; skutkiem błędów w procedurze może być uznanie wydatku za w całości lub części niekwalifikowalny; wszelka dokumentacja winna być opatrzona odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu (patrz rozdział Informacja i promocja ). 7. Informacja i promocja Otrzymując dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pamiętajmy o tym, aby nie trzymać tego w tajemnicy. Musimy poinformować opinię publiczną, że realizując nasze przedsięwzięcie, skorzystaliśmy z dofinansowania. Dzięki temu podkreślamy wkład UE w nasz rozwój, zapewniamy jawność wykorzystywania środków pomocowych oraz dostarczamy informacji społeczeństwu na temat naszego projektu. Podstawową zasadą przy informowaniu o współfinansowaniu projektu jest umieszczenie 5 kluczowych elementów na wszystkich elementach dotyczących naszego projektu (zakupionych środkach trwałych, materiałach informacyjnych i promocyjnych, wybudowanej infrastrukturze, artykułach w prasie, itp.): 1. logotyp Unii Europejskiej; 2. logotyp Programu; 3. zwrot Unia Europejska ; 4. zwrot Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; 5. hasło Programu Sąsiedzi w działaniu. Tych 5 elementów musi zajmować minimum 25 % całkowitej powierzchni billboardu, tablicy informacyjnej, plakietki, itp. Niezależnie od tego, czy jesteśmy Partnerem Wiodącym, czy Partnerem Projektu, musimy spełnić następujące minimalne wymagania dotyczące informacji i promocji: publikacja minimum 2 artykułów w prasie lokalnej: o na temat rozpoczęcia projektu, jego partnerach oraz planowanych działaniach i rezultatach (nie jest konieczne, by publikacja artykułu zbiegła się z fizycznym rozpoczęciem realizacji projektu); o na temat zakończenia projektu i jego osiągnięć; publikacja minimum 1 artykułu w prasie lokalnej na temat zrealizowanego projektu oraz płynących z niego korzyści dla społeczeństwa i regionu; wydanie minimum 2 zestawów materiałów promocyjnych (np. broszury, plakaty, kalendarze, itp.); opatrzenie etykietką informującą o współfinansowaniu ze środków UE każdego zakupionego w ramach projektu środka trwałego;

12 S t r o n a 12 umieszczenie billboardu na terenie realizacji projektu (w przypadku, kiedy nasz projekt obejmuje finansowanie infrastruktury lub prac konstrukcyjnych i jednocześnie jego całkowity wkład środków publicznych przekracza ); umieszczenie trwałej i widocznej tabliczki informacyjnej nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu projektu, która zastąpi billboard (w przypadku kiedy nasz projekt obejmuje zakup obiektów fizycznych lub finansowanie infrastruktury lub prac konstrukcyjnych i jednocześnie jego całkowity wkład środków publicznych przekracza ); przekazywanie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wyników działań informacyjnych i promocyjnych (1 oryginał, 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i/lub wersja elektroniczna) ulotki, broszury, gadżety, artykuły, zdjęcia billboardów, wydarzeń, zakupionych środków trwałych oznaczonych etykietami informacyjnymi, programy spotkań, listy uczestników, wydruki stron internetowych, itp. ABY NASZA POLITYKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA BYŁA PRAWIDŁOWA, WARTO ABYŚMY ZADBALI O NASTĘPUJĄCE RZECZY: informujmy z wyprzedzeniem Wspólny Sekretariat Techniczny o nadchodzących istotnych wydarzeniach w projekcie; przesyłajmy do opiniowania specjaliście ds. promocji Wspólnego Sekretariatu Technicznego projekty i wygląd materiałów promocyjnych (etykiety, tabliczki informacyjne, umieszczenie nazw i logotypów na materiałach, itp.); zbierajmy dowody naszych działań promocyjnych na potrzeby przyszłych kontroli (kopie publikacji, zdjęcia z wydarzeń, itp.); dołączajmy kopie publikacji i materiałów promocyjnych do sprawozdań z realizacji projektu; zachowajmy przynajmniej po jednym komplecie wszystkich stworzonych przez nas materiałów promocyjnych dla celów kontroli; opublikujmy na naszej stronie internetowej informację o projekcie. 8. Logotypy oraz wzory tablic i etykiet Logotyp Unii Europejskiej wersja kolorowa wersja czarno-biała

13 13 S t r o n a Logotyp Programu wersja kolorowa wersja czarno-biała Właściwe rozmieszczenie 5 kluczowych elementów: Przykładowe rozmieszczenie elementów na billboardzie: Przykładowe rozmieszczenie elementów na tablicy informacyjnej:

14 S t r o n a 14 Przykładowe rozmieszczenie elementów na etykiecie do oznaczania środków trwałych: 9. Jak możemy dokonad zmian w realizowanym projekcie? Podczas realizacji projektu możemy napotkać sytuacje, które będą wymagały wprowadzenia zmian rzeczowych lub finansowych do przedsięwzięcia. Najczęściej wynika to z długiego okresu upływającego między opracowaniem budżetu projektu a jego fizyczną realizacją. Wzrost cen, wycofanie danego produktu z rynku, zmiany w technologii, prawie, itp. to wszystko może spowodować, że realizacja naszego projektu może stanąć pod znakiem zapytania. Jesteśmy wówczas zmuszeni do dokonania zmian w projekcie. Zasady dokonywania zmian są opisane w dokumencie Procedure for the request for changes in the projects, który definiuje pojęcie zmian w projekcie pod kątem ich wielkości oraz przedstawia procedurę ich dokonywania. Dokument jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Documents. Pamiętajmy, iż, niezależnie od tego, czy dokonane zmiany przekraczają tzw. regułę elastyczności czy nie, musimy je dokładnie opisać w sprawozdaniu z realizacji projektu.

15 15 S t r o n a 10. Jakie mamy obowiązki po zakooczeniu realizacji projektu? Zakończenie realizacji projektu i rozliczenie z Instytucją Zarządzającą nie jest jeszcze definitywnym końcem życia projektu. Mamy jeszcze kilka obowiązków względem Instytucji, które musimy wypełnić. Przede wszystkim musimy zapewnić, aby w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu, nie uległ on znaczącym modyfikacjom, tj.: nie nastąpiła zmiana charakteru projektu lub warunków realizacji; nie nastąpiła zmiana charakteru własności elementu zrealizowanego lub zakupionego w ramach projektu. Zapewnienie trwałości projektu i jego rezultatów dotyczy wyłącznie beneficjentów realizujących projekty infrastrukturalne, lub inwestycyjne, ponieważ z uwagi na specyfikę projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych, społecznych, trudno jest mówić o zapewnieniu trwałości rezultatów takich projektów przez beneficjenta. Oprócz trwałości projektu, musimy zapewnić przechowywanie całości dokumentacji papierowej projektu nie krócej niż do czerwca 2021 r. Obowiązek ten spoczywa zarówno na partnerze wiodącym, jak i partnerach projektu. Dokumentacja powinna być przechowywana oddzielnie od innych dokumentów nie związanych z projektem i w takim miejscu, aby, w momencie kontroli, dostęp do niej nie był utrudniony. Pamiętajmy też, że w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu możemy zostać skontrolowani zarówno przez przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu, jak i przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Kontrola taka ma na celu sprawdzenie zapewnienia trwałości projektu oraz przechowywania dokumentacji.

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Kto może ubiegać się o zlecenie zadania w Kancelarii Senatu? Nie mogą 2. Do kiedy można złożyć wniosek o zlecenie zadania?

1. Kto może ubiegać się o zlecenie zadania w Kancelarii Senatu? Nie mogą 2. Do kiedy można złożyć wniosek o zlecenie zadania? I. PROCEDURA 1. Kto może ubiegać się o zlecenie zadania w Kancelarii Senatu? Zgodnie z ustawą o finansach publicznych o zlecenie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo