JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM"

Transkrypt

1 WSKAZÓWKI dotyczące zasad rozliczania wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska przez Partnerów z obszaru województwa podlaskiego

2 S t r o n a 2

3 3 S t r o n a 1. Umowa o dofinansowanie została podpisana. Co teraz? Podpisanie umowy o dofinansowanie zamyka etap projektowania i otwiera etap wdrażania w cyklu życia projektu. Na tym etapie zobowiązani jesteśmy, oprócz realizacji zadań przewidzianych w ramach swojego projektu, do raportowania postępów we wdrażaniu naszego przedsięwzięcia, składania wniosków o płatność, a także poddawania się kontroli różnych instytucji. Umowa o dofinansowanie jest dokumentem, który: określa obowiązki każdej ze stron, opisuje okres trwania projektu i jego budżet, określa wymagania dotyczące raportowania. Jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wszyscy Partnerzy projektu zobowiązani są do zawarcia Porozumienia Partnerskiego. Porozumienie ma charakter wiążący prawnie i zawiera jednoznacznie zdefiniowane zakresy odpowiedzialności każdego z Partnerów projektu. Istotną sprawą po podpisaniu umowy jest skompletowanie przez każdego z Partnerów projektu wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Są to: umowa o dofinansowanie; ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie z załącznikami, zatwierdzona przez Wspólny Komitet Monitorujący i Sterujący; Porozumienie Partnerskie z załącznikami. JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM otrzymuję od Wspólnego Sekretariatu Technicznego oryginał umowy o dofinansowanie wraz z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie; przygotowuję potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzonego wniosku i przekazuję je wszystkim Partnerom projektu; przygotowuję kopię umowy o dofinansowanie, zatwierdzonego wniosku oraz Porozumienia Partnerskiego i dołączam do pierwszego sprawozdania z realizacji projektu; JESTEM PARTNEREM PROJEKTU otrzymuję od Partnera Wiodącego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o dofinansowanie i zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie; przygotowuję kopię umowy o dofinansowanie, zatwierdzonego wniosku oraz Porozumienia Partnerskiego i dołączam do pierwszego sprawozdania z realizacji projektu;

4 S t r o n a 4 2. Jakie dokumenty warto mied i skąd je wziąd? Przystępując do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa-Polska, warto zaopatrzyć się w następujące dokumenty: 1) Podręcznik Programu dokument przedstawiający ogólne informacje o Programie, wymagania dotyczące projektów, zasady partnerstwa (dostępny na stronie w zakładce Dokumenty ); 2) Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy Transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach dokument określający zasady kwalifikowania projektów i wydatków w projektach oraz zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych (dostępny na stronie 3) Wytyczne wypełniania Skonsolidowanego Sprawozdania/Sprawozdania z realizacji projektu dokument określający sposób wypełniania sprawozdań z realizacji projektów (dostępny na stronie w zakładce Dokumenty ); 4) Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa dokument regulujący proces weryfikacji wydatków raportowanych przez beneficjentów (dostępny na stronie W związku z tym, iż dokumentacja programowa bywa aktualizowana i dostosowywana do zmieniającego się prawa, warto regularnie odwiedzać powyższe strony, aby mieć pewność, że korzystamy z obowiązujących dokumentów. 3. Jak i kiedy złożyd sprawozdanie z realizacji projektu? Terminy składania sprawozdań wynikają z Załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu. Każdy z Partnerów (zarówno Partner Wiodący jak i Partnerzy projektu) zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji swojej części projektu nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu zakończenia okresu sprawozdawczego. Sposób wypełniania sprawozdania jest szczegółowo przedstawiony w Wytycznych wypełniania skonsolidowanego sprawozdania/sprawozdania z realizacji projektu dostępnych na stronie internetowej Programu (zakładka Dokumenty ). Znajdziemy tam również wzór sprawozdania. Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu jest czasochłonne, dlatego też warto je rozpocząć wcześniej, jeszcze w trakcie okresu sprawozdawczego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. część finansową (cz. 4 i 5 sprawozdania) wypełniać na bieżąco, w momencie zaistnienia wydatku zakładanego w projekcie. Przed ostatecznym złożeniem sprawozdania z realizacji projektu, sprawdźmy je dokładnie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, które wydłużą całą procedurę i opóźnią wypłatę środków. Upewnijmy się, że:

5 5 S t r o n a użyliśmy aktualnego wzoru sprawozdania; sprawozdanie wypełniliśmy w języku angielskim, odpowiednią czcionką (Tahoma 12); wypełniliśmy wszystkie niezacieniowane pola (należy wpisywać również 0,00 oraz not applicable - skrótowo n/a ); dołączyliśmy wersję elektroniczną sprawozdania (na płycie CD/DVD); sprawozdanie zostało podpisane przez właściwe osoby i opieczętowane; dołączyliśmy do sprawozdania kopie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających wydatki projektu zawarte w sprawozdaniu (faktury, dokumenty przetargowe, potwierdzenia odbioru robót, umowy, listy uczestników wydarzeń, zdjęcia, artykuły z gazet, gadżety promocyjne, itp.) dołączone do sprawozdania kopie faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej są pogrupowane i oznaczone w górnym prawym rogu za pomocą numeru kategorii budżetowej, której dotyczą oraz są właściwie opisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem; Jeżeli składamy pierwsze sprawozdanie, upewnijmy się, że do sprawozdania dołączyliśmy także kopię umowy o dofinansowanie, kopię zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego z załącznikami oraz kopię Porozumienia Partnerskiego z załącznikami. Kontroler pierwszego stopnia, któremu zostało złożone sprawozdanie, ma 2 miesiące na jego weryfikację oraz wystawienie certyfikatu potwierdzającego wydatki partnera. Jeżeli okaże się, że sprawozdanie zawiera błędy, wysyła Partnerowi oficjalne pismo z uwagami i terminem poprawy sprawozdania. Pamiętajmy też, że Kontroler pierwszego stopnia może zwrócić się do nas o załączenie do sprawozdania dodatkowych dokumentów, które nie są wyszczególnione np. w Wytycznych wypełniania sprawozdania, ponieważ w jego ocenie są one niezbędne do prawidłowej weryfikacji wniosku. Kiedy Kontroler stwierdzi, że sprawozdanie jest wolne od błędów, wystawia certyfikat potwierdzający wydatki partnera, który wraz z jednym egzemplarzem zatwierdzonego sprawozdania (wypełnioną częścią 1.6) jest odsyłany do Partnera. W sytuacji, gdy w danym okresie sprawozdawczym nie ponieśliśmy żadnych wydatków związanych z projektem, również musimy złożyć sprawozdanie, tzw. sprawozdanie zerowe. Pamiętajmy jednak o opisaniu w nim wszelkich działań, które podjęliśmy oraz działań, które planujemy na przyszłość. Kontroler nie ma obowiązku weryfikacji takiego sprawozdania w praktyce jednak sprawdza się je po to, by uniknąć różnych błędów w kolejnym raporcie. Składając tego typu sprawozdanie, nie otrzymamy również certyfikatu i 1 egzemplarza zatwierdzonego sprawozdania. Partner projektu powinien niezwłocznie przekazać swojemu Partnerowi Wiodącemu kopię zatwierdzonego przez Kontrolera sprawozdania z realizacji projektu wraz z certyfikatem. Jest to bardzo istotne z uwagi na konieczność terminowego przygotowania skonsolidowanego sprawozdania przez Partnera Wiodącego.

6 S t r o n a 6 JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM/PARTNEREM PROJEKTU składam sprawozdanie z realizacji projektu w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu zakończenia okresu sprawozdawczego; dokonuję ewentualnych poprawek w sprawozdaniu w terminie określonym w piśmie od Kontrolera; otrzymuję od Kontrolera zatwierdzone sprawozdanie i Certyfikat potwierdzający wydatki partnera; niezwłocznie przekazuję kopię zatwierdzonego sprawozdania i Certyfikat swojemu Partnerowi Wiodącemu. 4. Jak i kiedy złożyd skonsolidowane sprawozdanie z realizacji projektu? Termin składania skonsolidowanych sprawozdań także wynika z Załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu, ale zależne są również od terminu wystawienia certyfikatów potwierdzających wydatki poszczególnych Partnerów. Skonsolidowane sprawozdanie z realizacji projektu składane jest wyłącznie przez Partnera Wiodącego przed upływem 2 miesięcy i 15 dni kalendarzowych od momentu zakończenia okresu sprawozdawczego, ale nie wcześniej, niż po otrzymaniu wszystkich certyfikatów potwierdzających wydatki poszczególnych partnerów projektu. Sposób wypełniania sprawozdania jest szczegółowo przedstawiony w Wytycznych wypełniania skonsolidowanego sprawozdania/sprawozdania z realizacji projektu dostępnych na stronie internetowej Programu (zakładka Dokumenty ). Znajdziemy tam również wzór sprawozdania. Skonsolidowane sprawozdanie jest sumą wszystkich sprawozdań z realizacji projektu, a zatem Partner Wiodący przygotowując skonsolidowane sprawozdanie, opiera się na informacjach w nich zawartych. Z uwagi na krótki termin złożenia skonsolidowanego sprawozdania istotnym jest wypracowanie takiego sposobu komunikacji pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerami projektu, aby wymagane terminy były zachowane i dlatego też tak istotne jest niezwłoczne przekazanie Partnerowi Wiodącemu kopii zatwierdzonego sprawozdania z realizacji projektu oraz kopii Certyfikatu potwierdzającego wydatki partnera. Przed ostatecznym złożeniem skonsolidowanego sprawozdania z realizacji projektu, sprawdźmy je dokładnie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, które wydłużą całą procedurę i opóźnią wypłatę środków. Upewnijmy się, że: użyliśmy aktualnego wzoru sprawozdania; sprawozdanie wypełniliśmy w języku angielskim, odpowiednią czcionką (Tahoma 12); wypełniliśmy wszystkie niezacieniowane pola (należy wpisywać również 0,00 oraz not applicable ); przygotowaliśmy 2 oddzielne (nie spięte ze sobą) egzemplarze sprawozdania; dołączyliśmy wersję elektroniczną sprawozdania (na płycie CD/DVD); sprawozdanie zostało podpisane przez właściwe osoby i opieczętowane; dołączyliśmy do sprawozdania kopie zatwierdzonych przez Kontrolerów pierwszego stopnia sprawozdań z realizacji projektu wszystkich Partnerów oraz kopie certyfikatów potwierdzających wydatki Partnerów.

7 7 S t r o n a Kontroler pierwszego stopnia, któremu zostało złożone skonsolidowane sprawozdanie, ma 1 miesiąc na jego weryfikację oraz wystawienie certyfikatu potwierdzającego wydatki projektu. Jeżeli okaże się, że skonsolidowane sprawozdanie zawiera błędy, wysyła Partnerowi Wiodącemu oficjalne pismo z uwagami i terminem poprawy sprawozdania. Kiedy Kontroler stwierdzi, że skonsolidowane sprawozdanie jest wolne od błędów, wystawia certyfikat potwierdzający wydatki projektu, który wraz z jednym egzemplarzem zatwierdzonego sprawozdania (wypełnioną częścią 1.6) jest odsyłany do Partnera Wiodącego. Partner Wiodący niezwłocznie przekazuje do WST zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie z realizacji projektu, certyfikat potwierdzający wydatki projektu (1 oryginał, 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz wersja elektroniczna) oraz wszystkie certyfikaty potwierdzające wydatki poszczególnych partnerów (w 2 kopiach). W sytuacji, gdy WST stwierdzi braki lub nieścisłości w skonsolidowanym sprawozdaniu, informuje o tym Partnera Wiodącego i jego Kontrolera pierwszego stopnia, którzy w porozumieniu ze sobą dokonują ewentualnych poprawek w treści sprawozdania lub wysyłają wyjaśnienia do WST. W sytuacji, gdy WST ma wątpliwości, co do kwalifikowalności wydatków wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu, informuje o tym Partnera Wiodącego i jego Kontrolera pierwszego stopnia. Jeśli Kontroler pierwszego stopnia nie potwierdzi kwalifikowalności wątpliwych wydatków, dokonuje wówczas, w porozumieniem z Partnerem projektu, niezbędnych poprawek w sprawozdaniu z realizacji projektu, w którym ujęto zakwestionowane wydatki oraz certyfikacie potwierdzającym wydatki partnera. Kontroler pierwszego stopnia Partnera Wiodącego, w porozumieniu z nim, dokonuje poprawek w skonsolidowanym sprawozdaniu oraz w certyfikacie potwierdzającym wydatki projektu, a następnie przekazuje poprawioną dokumentację bezpośrednio do WST. JESTEM PARTNEREM WIODĄCYM otrzymuję od Partnerów projektu kopie zatwierdzonych sprawozdań z realizacji projektu i certyfikatów potwierdzających wydatki partnerów; przygotowuję, w porozumieniu z Partnerami projektu, skonsolidowane sprawozdanie z realizacji projektu; dokonuję ewentualnych poprawek w sprawozdaniu w terminie określonym w piśmie od Kontrolera; otrzymuję od Kontrolera zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie i Certyfikat potwierdzający wydatki projektu; przygotowuję kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania, jego wersję elektroniczną oraz 2 kopie każdego z załączników sprawozdania; niezwłocznie przekazuję dokumenty do WST.

8 S t r o n a 8 5. Jakie kontrole nas czekają i kiedy? Każdy projekt wdrażany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska zostanie przynajmniej raz skontrolowany na miejscu jego realizacji oraz w siedzibie Beneficjenta. Kontrolerzy jednak mogą zapukać do naszych drzwi nawet kilka razy w ramach jednego projektu. W praktyce, jeżeli projekt będzie wdrażany prawidłowo, kontroli bezpośredniej możemy się spodziewać dwukrotnie: 1. po zrealizowaniu 25 % wydatków przewidzianych do poniesienia w ramach projektu kontrola w trakcie realizacji projektu; 2. po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu (przed zatwierdzeniem ostatniego sprawozdania z realizacji projektu) kontrola na zakończenie realizacji projektu. Każda dodatkowa kontrola jest wynikiem zaistnienia błędów, lub nieprawidłowości podczas realizacji projektu: kontrola doraźna przeprowadzana w przypadku uzyskania informacji o zaistnieniu nieprawidłowości finansowych w realizacji projektu; kontrola następcza przeprowadzania w sytuacji sformułowania zaleceń pokontrolnych po kontroli na miejscu i ma na celu zweryfikowanie poprawności ich realizacji (może być przeprowadzana również jako kontrola administracyjna, czyli kontrola na dokumentach, bez wizyty u Beneficjenta). Oddzielną kategorią kontroli jest wizyta monitorująca. Odbywa się ona w trakcie realizacji projektu, niezależnie od kontroli na miejscu, i dotyczy wyłącznie projektów tzw. miękkich wizytacje szkoleń, warsztatów, itp. Każdą kontrolę poprzedza pismo informujące o terminie jej przeprowadzenia. W przypadku kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji projektu takie pismo otrzymamy co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli, a w przypadku kontroli doraźnej 1 dzień przed jej przeprowadzeniem. Po przeprowadzeniu kontroli, w ciągu 21 dni kalendarzowych otrzymamy od Kontrolera dwa egzemplarze informacji pokontrolnej. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z zapisami informacji pokontrolnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania powinniśmy zgłosić Kontrolerowi nasze zastrzeżenia. Kontroler musi ustosunkować się do naszych uwag i w ciągu 14 dni kalendarzowych przekazać nam zmienioną informację pokontrolną, lub wyjaśnienie odmowy uwzględnienia naszych zastrzeżeń. Jeżeli akceptujemy ostateczną treść informacji pokontrolnej, mamy kolejne 14 dni kalendarzowych na podpisanie informacji i odesłanie 1 egzemplarza do Kontrolera. Jeżeli nie akceptujemy ostatecznej treści, przekazujemy do Kontrolera wyjaśnienie odmowy podpisania informacji.

9 9 S t r o n a ABY KONTROLA PRZEBIEGŁA SPRAWNIE I BEZ NIEPOTRZEBNEGO STRESU, PAMIĘTAJMY O NASTĘPUJĄCYCH KWESTIACH: całą dokumentację dotyczącą projektu przechowujmy razem, uporządkowaną i w dostępnym miejscu, aby można było szybko i sprawnie przekazać dokumenty; na potrzeby kontroli postarajmy się, aby był możliwy dostęp do efektów realizowanego projektu (np. umożliwienie wejścia na teren budowy, obejrzenia zakupionych w ramach projektu materiałów lub sprzętu, itp.); na czas kontroli postarajmy się wygospodarować oddzielne pomieszczenie dla kontrolerów, gdzie byłaby możliwość spokojnej pracy. 6. Kontrola zamówieo publicznych Kontrola zamówień publicznych jest częścią kontroli, o których była mowa powyżej, jednak z uwagi na jej specyfikę, warto omówić ją odrębnie. Kontrolę zamówień publicznych dzielimy na: kontrolę ex-ante przed rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego; kontrolę ex-post po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego. Kontrola ex-ante przeprowadzana jest w ramach realizacji jedynie tych projektów, w których została podpisana umowa o dofinansowanie. Jeżeli jesteśmy po złożeniu wniosku o dofinansowanie, lub też po akceptacji wniosku przez Wspólny Sekretariat Techniczny, ale jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, kontrola nas nie obejmuje. Kontrola ex-ante obejmuje sprawdzenie dokumentacji związanej z planowanym zamówieniem publicznym pod kątem: zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodności zakresu zamówienia z zakresem przewidzianym w projekcie, przestrzegania wytycznych odnośnie informacji i promocji. Do kontroli ex-ante powinniśmy przekazać następujące dokumenty: a) projekt ogłoszenia o zamówieniu; b) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia, adekwatnie do wybranego trybu udzielenia zamówienia (np. projekt umowy, projekt formularza oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zaproszenie do negocjacji, wzór protokołu odbioru itp.). W ciągu 7 dni roboczych otrzymamy wynik weryfikacji przesłanej dokumentacji. Nie mamy obowiązku przesyłania Kontrolerowi po raz kolejny poprawionej dokumentacji, musimy jedynie poinformować go o sposobie wykorzystania ewentualnych uwag.

10 S t r o n a 10 PAMIĘTAJMY, ŻE: kontrola ex-ante dokumentacji przez Kontrolera nie powoduje, iż ponosi on odpowiedzialność za przeprowadzenie procedury zamówienia. To my jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowość przeprowadzenia zamówienia; brak zastrzeżeń na tym etapie nie oznacza, że Kontroler nie zidentyfikuje uchybień w przeprowadzeniu procedury zamówienia na dalszych etapach kontroli (np. kontroli ex-post, lub kontroli projektu na miejscu); nie uwzględnienie uwag przekazanych przez Kontrolera może skutkować uznaniem części lub całości wydatku za niekwalifikowalny. Kontrola ex-post obejmuje całość przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego. Odbywa się w trakcie kontroli administracyjnej, a zatem całą dokumentację dotyczącą przeprowadzenia zamówienia powinniśmy dołączyć do sprawozdania z realizacji projektu składanego za ten okres, w którym zaistniał wydatek związany z zamówieniem publicznym. Do kontroli ex-post powinniśmy przekazać następujące dokumenty dotyczące zamówienia, w szczególności: a) ogłoszenie o zamówieniu (o ile występuje); b) specyfikację istotnych warunków zamówienia, c) odwołania i dokumentację z nimi związaną (o ile wystąpiły odwołania); d) inne dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzenia zamówienia (np. umowę, formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zaproszenie do negocjacji, itp.). Pamiętajmy, że wszelkie oficjalne dokumenty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe osoby. W związku z tym, że kontrola ex-post odbywa się w trakcie weryfikacji sprawozdania, wszelkie uwagi odnośnie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego otrzymamy razem z uwagami do sprawozdania z realizacji projektu. Jeżeli Kontroler uzna, iż przeprowadziliśmy procedurę zamówienia publicznego niezgodnie z zapisami ustawy, może uznać cały wydatek dotyczący zamówienia za niekwalifikowany lub nałożyć korektę finansową, zgodnie z zapisami dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Kwota korekty jest odejmowana od raportowanej kwoty wydatków kwalifikowalnych. W wyjątkowych przypadkach kontrola ex-post może zostać przeprowadzona w trakcie kontroli na miejscu. O przesunięciu kontroli zostaniemy poinformowani pisemnie przez Kontrolera.

11 11 S t r o n a PAMIĘTAJMY, ŻE: kontrola ex-post jest obowiązkowa w sytuacji przeprowadzenia zamówienia publicznego. Całą dokumentację dotyczącą zamówienia musimy złożyć razem ze sprawozdaniem z realizacji projektu; wszelkie błędy wykryte w trakcie kontroli ex-post nie są możliwe do poprawienia. Istotne jest więc alby procedura zamówienia publicznego była przeprowadzona w prawidłowy sposób; skutkiem błędów w procedurze może być uznanie wydatku za w całości lub części niekwalifikowalny; wszelka dokumentacja winna być opatrzona odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu (patrz rozdział Informacja i promocja ). 7. Informacja i promocja Otrzymując dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pamiętajmy o tym, aby nie trzymać tego w tajemnicy. Musimy poinformować opinię publiczną, że realizując nasze przedsięwzięcie, skorzystaliśmy z dofinansowania. Dzięki temu podkreślamy wkład UE w nasz rozwój, zapewniamy jawność wykorzystywania środków pomocowych oraz dostarczamy informacji społeczeństwu na temat naszego projektu. Podstawową zasadą przy informowaniu o współfinansowaniu projektu jest umieszczenie 5 kluczowych elementów na wszystkich elementach dotyczących naszego projektu (zakupionych środkach trwałych, materiałach informacyjnych i promocyjnych, wybudowanej infrastrukturze, artykułach w prasie, itp.): 1. logotyp Unii Europejskiej; 2. logotyp Programu; 3. zwrot Unia Europejska ; 4. zwrot Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; 5. hasło Programu Sąsiedzi w działaniu. Tych 5 elementów musi zajmować minimum 25 % całkowitej powierzchni billboardu, tablicy informacyjnej, plakietki, itp. Niezależnie od tego, czy jesteśmy Partnerem Wiodącym, czy Partnerem Projektu, musimy spełnić następujące minimalne wymagania dotyczące informacji i promocji: publikacja minimum 2 artykułów w prasie lokalnej: o na temat rozpoczęcia projektu, jego partnerach oraz planowanych działaniach i rezultatach (nie jest konieczne, by publikacja artykułu zbiegła się z fizycznym rozpoczęciem realizacji projektu); o na temat zakończenia projektu i jego osiągnięć; publikacja minimum 1 artykułu w prasie lokalnej na temat zrealizowanego projektu oraz płynących z niego korzyści dla społeczeństwa i regionu; wydanie minimum 2 zestawów materiałów promocyjnych (np. broszury, plakaty, kalendarze, itp.); opatrzenie etykietką informującą o współfinansowaniu ze środków UE każdego zakupionego w ramach projektu środka trwałego;

12 S t r o n a 12 umieszczenie billboardu na terenie realizacji projektu (w przypadku, kiedy nasz projekt obejmuje finansowanie infrastruktury lub prac konstrukcyjnych i jednocześnie jego całkowity wkład środków publicznych przekracza ); umieszczenie trwałej i widocznej tabliczki informacyjnej nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu projektu, która zastąpi billboard (w przypadku kiedy nasz projekt obejmuje zakup obiektów fizycznych lub finansowanie infrastruktury lub prac konstrukcyjnych i jednocześnie jego całkowity wkład środków publicznych przekracza ); przekazywanie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wyników działań informacyjnych i promocyjnych (1 oryginał, 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i/lub wersja elektroniczna) ulotki, broszury, gadżety, artykuły, zdjęcia billboardów, wydarzeń, zakupionych środków trwałych oznaczonych etykietami informacyjnymi, programy spotkań, listy uczestników, wydruki stron internetowych, itp. ABY NASZA POLITYKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA BYŁA PRAWIDŁOWA, WARTO ABYŚMY ZADBALI O NASTĘPUJĄCE RZECZY: informujmy z wyprzedzeniem Wspólny Sekretariat Techniczny o nadchodzących istotnych wydarzeniach w projekcie; przesyłajmy do opiniowania specjaliście ds. promocji Wspólnego Sekretariatu Technicznego projekty i wygląd materiałów promocyjnych (etykiety, tabliczki informacyjne, umieszczenie nazw i logotypów na materiałach, itp.); zbierajmy dowody naszych działań promocyjnych na potrzeby przyszłych kontroli (kopie publikacji, zdjęcia z wydarzeń, itp.); dołączajmy kopie publikacji i materiałów promocyjnych do sprawozdań z realizacji projektu; zachowajmy przynajmniej po jednym komplecie wszystkich stworzonych przez nas materiałów promocyjnych dla celów kontroli; opublikujmy na naszej stronie internetowej informację o projekcie. 8. Logotypy oraz wzory tablic i etykiet Logotyp Unii Europejskiej wersja kolorowa wersja czarno-biała

13 13 S t r o n a Logotyp Programu wersja kolorowa wersja czarno-biała Właściwe rozmieszczenie 5 kluczowych elementów: Przykładowe rozmieszczenie elementów na billboardzie: Przykładowe rozmieszczenie elementów na tablicy informacyjnej:

14 S t r o n a 14 Przykładowe rozmieszczenie elementów na etykiecie do oznaczania środków trwałych: 9. Jak możemy dokonad zmian w realizowanym projekcie? Podczas realizacji projektu możemy napotkać sytuacje, które będą wymagały wprowadzenia zmian rzeczowych lub finansowych do przedsięwzięcia. Najczęściej wynika to z długiego okresu upływającego między opracowaniem budżetu projektu a jego fizyczną realizacją. Wzrost cen, wycofanie danego produktu z rynku, zmiany w technologii, prawie, itp. to wszystko może spowodować, że realizacja naszego projektu może stanąć pod znakiem zapytania. Jesteśmy wówczas zmuszeni do dokonania zmian w projekcie. Zasady dokonywania zmian są opisane w dokumencie Procedure for the request for changes in the projects, który definiuje pojęcie zmian w projekcie pod kątem ich wielkości oraz przedstawia procedurę ich dokonywania. Dokument jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Documents. Pamiętajmy, iż, niezależnie od tego, czy dokonane zmiany przekraczają tzw. regułę elastyczności czy nie, musimy je dokładnie opisać w sprawozdaniu z realizacji projektu.

15 15 S t r o n a 10. Jakie mamy obowiązki po zakooczeniu realizacji projektu? Zakończenie realizacji projektu i rozliczenie z Instytucją Zarządzającą nie jest jeszcze definitywnym końcem życia projektu. Mamy jeszcze kilka obowiązków względem Instytucji, które musimy wypełnić. Przede wszystkim musimy zapewnić, aby w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu, nie uległ on znaczącym modyfikacjom, tj.: nie nastąpiła zmiana charakteru projektu lub warunków realizacji; nie nastąpiła zmiana charakteru własności elementu zrealizowanego lub zakupionego w ramach projektu. Zapewnienie trwałości projektu i jego rezultatów dotyczy wyłącznie beneficjentów realizujących projekty infrastrukturalne, lub inwestycyjne, ponieważ z uwagi na specyfikę projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych, społecznych, trudno jest mówić o zapewnieniu trwałości rezultatów takich projektów przez beneficjenta. Oprócz trwałości projektu, musimy zapewnić przechowywanie całości dokumentacji papierowej projektu nie krócej niż do czerwca 2021 r. Obowiązek ten spoczywa zarówno na partnerze wiodącym, jak i partnerach projektu. Dokumentacja powinna być przechowywana oddzielnie od innych dokumentów nie związanych z projektem i w takim miejscu, aby, w momencie kontroli, dostęp do niej nie był utrudniony. Pamiętajmy też, że w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu możemy zostać skontrolowani zarówno przez przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu, jak i przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Kontrola taka ma na celu sprawdzenie zapewnienia trwałości projektu oraz przechowywania dokumentacji.

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki www.sn-pl.eu System Kontroli z art. 16 ( I stopnia) Kontrolerzy z art. 16 są wyznaczani przez każde państwo

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU 2014-2020 Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Wniosek o dofinansowanie 2 Wniosek o dofinansowanie 3 instytucji 4 instytucji 5 6 W ilu kopiach należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

SPRAWOZDANIE ZA OKRES SPRAWOZDANIE ZA OKRES od. do W zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe

Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Umowa o dofinasowanie podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Procedury odnoszące się do sposobu postępowania przy wykryciu nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania schematów dotacyjnych. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Wytyczne do przygotowania schematów dotacyjnych. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Wytyczne do przygotowania schematów dotacyjnych Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 1 Spis treści 1. Proces aplikowania... 3 1.1. Harmonogram działań i podział odpowiedzialności... 3 1.2. Komisja Przyznająca

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA

EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA Lublin, 5-6 II2013 Raporty: Obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie: Artykuł 2 Warunków Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI złożenie sprawozdania korekta Nr i nazwa

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla partnerów projektów

Seminarium dla partnerów projektów Seminarium dla partnerów projektów Seminarium szkoleniowe dla partnerów już zatwierdzonych projektów - Podręcznik dla beneficjentów i wnioskodawców - Szczecin, dnia 14.10.2009 - 2 - - historia - Założenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych Październik 2012 r. Działalność instytucji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, luty 2011 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu. Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny. www.sn-pl.eu

Realizacja projektu. Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny. www.sn-pl.eu Realizacja projektu Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Spis treści 1. Rola Partnera Wiodącego 2. Umowa o dofinansowanie i harmonogram płatności 3. Zmiany w projekcie 4. Udzielanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu: Instrukcja do wypełnienia Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 2013 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 11/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Żagań o stat. miejskim kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Pl. Słowiański 17 68-100 Żagań 4 Termin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzania zmian w projekcie

Procedura wprowadzania zmian w projekcie Procedura wprowadzania zmian w projekcie WSTĘP... 1 1. ZMIANY WYMAGAJĄCE DECYZJI PARTNERA WIODĄCEGO... 2 1.1 ZMIANY W BUDŻECIE PROJEKTU PONIŻEJ I RÓWNE 20% WARTOŚCI KATEGORII BUDŻETOWYCH... 2 1.2 NIEFINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji 17.01.2008 Definicje Kontrola na miejscu kontrola na miejscu fizycznej realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Kontrola z art. 16. Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wydział Zarządzania Zasobami. www.sn-pl.eu

Kontrola z art. 16. Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wydział Zarządzania Zasobami. www.sn-pl.eu Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wydział Zarządzania Zasobami www.sn-pl.eu Treść 1. Przebieg kontroli administracyjnej dowodów księgowych 2. Zestawienie dowodów księgowych 3. Sprawozdanie z postępu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Referat kontroli PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, r.

Referat kontroli PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, r. Referat kontroli PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 17.09.2014 r. Rodzaje czynności kontrolnych: -Wizytacja w miejscu stanowi element kontroli administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI. Rzeszów, 13-14.03.2014 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI. Rzeszów, 13-14.03.2014 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI Rzeszów, 13-14.03.2014 r. Umowa o dofinansowanie dokumentacja projektu Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. Karniowice, dnia 8 marca 2012 r.

Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. Karniowice, dnia 8 marca 2012 r. Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy Karniowice, dnia 8 marca 2012 r. Dostarczane uzasadnienia/wyjaśnienia do wniosków o płatność są

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE. Kraków, maj 2017 r.

WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE. Kraków, maj 2017 r. WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE Kraków, maj 2017 r. PLAN PREZENTACJI 1. Informacje ogólne. 2. Kompetencje Partnera Wiodącego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego. 3. Rodzaje i zakres zmian w projekcie

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 18.09.2009 17.01.2008 Definicje Kontrola narzędzie

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM MONITOROWANIA SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził 19 marca 2015 STRUKTURA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITOROWANIA W RAMACH SZWAJCARSKO POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo