LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W E, L Kod przedmiotu: F6_07 Rok: III Semestr: VI Liczba punktów: 5 ECTS I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami budowy i utrzymania sieci LAN, WAN, kontroli działania wewnętrznych i zewnętrznych protokołów trasowania, stosowania polityk wyboru tras i wymiany ruchu. C. Zapoznanie studentów z działaniem następcy protokołu IPv4 - protokołu IPv6, trasowaniem w sieciach IPv6 oraz z mechanizmami współdzielenia sieci przez protokoły IPv4 i IPv6. C3. Zapoznanie studentów z działaniem bram VPN oraz z zabezpieczaniem dostępu do usług sieci prywatnych. C4. Nabycie przez studentów praktycznych w zakresie budowania sieci w oparciu o świadome stosowanie protokołów trasowania, protokołów wspomagających utrzymanie sieci i zabezpieczających dostęp do usług sieciowych. C5. Nabycie przez studentów praktyki w budowie operacyjnych sieci IPv6 i współdzielenia sieci przez protokoły IPv4 i IPv6. C6. Nabycie przez studentów pracy indywidualnej i grupowej, analizy działania protokołów sieciowych, opracowywania sprawozdań. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Podstawowa wiedza na temat LAN Ethernet, protokołów kontrolnych warstwy sieci i protokołów sieciowych stosu TCP/IP.. Podstawowa wiedza na temat adresowania IP, podziału sieci IP, trasowania w sieciach IP i właściwości dynamicznych protokołów trasowania RIP, OSPF. 3. Podstawowa wiedza na temat funkcji routerów i przełączników sieciowych. 4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej. 5. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 6. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 Potrafi budować, znakować sieci VLAN, przenosić ruch VLANu pomiędzy przełącznikami, tunelować i kontrolować przesyłanie ruchu VLANu w innym VLANie, unikać zapętlenia VLANu, kontrolować topologię sieci VLAN; EK Posiada wiedzę na temat trasowania oraz protokołów trasowania, różnic między

2 nimi i właściwych dla nich mechanizmów sterowania wyborem tras; potrafi przeanalizować i zdiagnozować przypadki wyboru tras innych niż przewidywane; EK 3 Ma wiedzę na temat protokołu BGP, stosowania jego atrybutów do polityki trasowania oraz ich wykorzystania do ochrony komputerów wewnątrz systemu autonomicznego; EK 4 Potrafi skonfigurować protokół BGP i zastosować politykę trasowania BGP w celu wyboru tras zewnętrznych, wewnętrznych oraz ochrony sieci wewnątrz systemu autonomicznego; EK 5 Ma podstawową wiedzę na temat korzystania z protokołu IPv6, przesyłania ruchu IPv4 przez łącza IPv6 i odwrotnie, funkcjonowania usługi DNS w sieci Ipv6; EK 6 Potrafi zaprojektować rozległą oraz lokalną sieć komputerową IPv6 i umożliwić współdzielenie sieci przez protokoły IPv4 i Ipv6; EK 7 Ma wiedzę na temat architektur sieci LAN, WAN budowanych z zastosowaniem dobrych praktyk ułatwiających utrzymanie i współdziałanie sieci i potrafi ją zastosować w praktyce; EK 8 Ma wiedzę na temat aplikacyjnych rozwiązań sieci VPN, potrafi zbudować sieć VPN użytkownika na bazie internetu, jako sieci transportowej, z wykorzystaniem bezpiecznych tuneli; EK 9 Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń; TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W 1 Sieci wirtualne LAN (VLAN) - tworzenie, przenoszenie, tunelowanie sieci VLAN, komunikacja pomiędzy sieciami VLAN. W Utrzymanie i diagnostyka sieci VLAN, protokół STP (Spanning Tree Protocol). W 3 Polityka trasowania oparta na analizie ruchu przychodzącego policy routing. W 4 Sterowanie trasowaniem przy pomocy mechanizmów w protokole RIP (Routing Information Protocol). W 5 Sterowanie trasowaniem przy pomocy mechanizmów w protokole OSPF (Open Shor Path First). W 6 Systemy autonomiczne i publiczne zasoby internetu. W 7 Komunikacja i polityka wymiany ruchu pomiędzy systemami autonomicznymi; protokół BGP (Border Gateway Protocol), jego działanie, atrybuty i algorytm decyzyjny. W 8 Wykorzystanie mechanizmów protokołu BGP do ochrony sieci. W 9 Współdziałanie sieci z wykorzystaniem redystrybucji tras. W10 Protokół IPv6, konfiguracja sieci, podstawy trasowania. W 11 Usługa DNS (Domain Name Service) w sieci IPv6. W 1 Współistnienie sieci IPv4 I IPv6, przenoszenie ruchu IPv4 przez łącza IPv6 i odwrotnie. W 13 Korzystanie z redundantnych routerów w sieci. W 14 Bezpieczne tunele dostępu do usług sieciowych. W 15 Dostęp do sieci z wykorzystaniem prywatnych bram VPN (Virtual Private Network). Forma zajęć LABORATORIUM Liczba godzin L 1 Praca z routerem i przełącznikiem sieciowym w trybie linii komend.

3 Zestawienie prostej sieci, uzyskanie komunikacji pomiędzy stacjami roboczymi w sieci. L Konfigurowanie sieci VLAN, łącza trunk, tunelowanie VLAN-ów, komunikacja pomiędzy sieciami VLAN. L 3 Unikanie zapętleń w sieciach LAN/VLAN, konfigurowanie protokołu STP, raporty na temat topologii sieci VLAN. L 4 Trasowanie na podstawie ruchu przychodzącego policy routing, różnice w stosunku do trasowania opartego na tablicy trasowania. L 5 Analiza przypadków trasowania z wykorzystaniem protokołu RIP. L 6 Analiza przypadków trasowania z wykorzystaniem protokołu OSPF. L 7 Uruchomienie wymiany tablic trasowania pomiędzy systemami autonomicznymi i wewnątrz systemu autonomicznego, protokół ebgp i ibgp, tworzenie polityki trasowania. L 8 Wykorzystanie mechanizmów protokołu BGP do ochrony sieci. L 9 Współdziałanie sieci z wykorzystaniem redystrybucji tras. L 10 Uruchomienie sieci IPv6 na stacjach roboczych i routerach sieciowych z wykorzystaniem dynamicznych protokołów trasowania. L 11 Przenoszenie ruchu IPv4 przez sieci IPv6 i odwrotnie L 1 Uruchomienie usługi DNS w sieci IPv6. L 13 Korzystanie z redundantnych routerów w sieci z wykorzystaniem protokołu HSRP/VRRP. L 14 Dostęp do usług sieciowych z wykorzystaniem certyfikowanych tuneli. L 15 Dostęp do sieci prywatnej z wykorzystaniem bramy VPN. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji. opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu ćwiczeń 3. y dostępne na stronach producentów urządzeń sieciowych 4. instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych 5. sprzętowe do prowadzenia zajęć z zakresu sieci komputerowych 6. stanowiska do ćwiczeń - stacje robocze z dostępem do sieci 7. programy inżynierskie do tworzenia i owania modeli sieci SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA). ocena ćwiczeń laboratoryjnych. ocena stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń. ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania. ocena aktywności podczas zajęć. ocena rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników zaliczenie na ocenę*. ocena opanowania u nauczania będącego wykładu egzamin. *) warunkiem uzyskania zaliczenia z jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń, w tym sporządzenie sprawozdania z każdego ćwiczenia.

4 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Godziny konsultacji z prowadzącym Egzamin Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) Przygotowanie do egzaminu Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W 30L 60 h 5 h 3 h 1 h 15 h 10 h 0 h Suma 15 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 5 ECTS.7 ECTS. ECTS 1. Leinwald A, Pinsky B., Culpepper M. : Konfiguracja routerów Cisco, RM, Podręczniki internetowe na temat sieci komuterowych _Using_the_Border_Gateway_Protocol_for_Interdomain_Routing#Using_the_Border_Gate way_protocol_for_interdomain_routing 3. Dooley K., Brown I.J. : Cisco Receptury, O Reilly, Helion, Ravi Malhotra : IP Routing, O'Reilly, Goralski Walter J.: Juniper and Cisco Routing Policy and Protocols for Mulivendors IP Networks, Wiley, 6. Bieringer Peter: Linux IPv6 HOWTO, HOWTO/index.html The 6NET Consortium- IPv6 Deployment-guide.pdf 8. Serafin Marek: Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone, Helion, Dokumentacjafirmy Cisco na temat redystrybucji protokołów trasowania 10. Dokumentacja producentów sprzętu sieciowego, firm Juniper, Brocade, Cisco

5 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. mgr Wojciech Różycki MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EK1 EK EK3 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) KSK_W07 K_U1 KSK_W07 KSK_U07 KSK_W05 Cele przedmiotu C1 C1,C4 Treści programowe Narzędzia dydaktyczne W1, L W3-5 L C1 W6-8 1,3 Sposób oceny EK4 EK5 KSK_W05 KSK_U05 K_W10 C1,C4 W6-8 L C W10,11 1,3 EK6 EK7 EK8 KSK_U01 KSK_W07 KSK_U05 KSK_W05 C,C5 C1,C4 C1,C3 W10,11 L10-1 W9,13 L9,13 W14,15 L14,

6 EK9 KSK_U05 K_U14 K_U1 KSK_U01 K_U01 K_U0 K_U03 C6 L1-15 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekt 1,,7,8 posiada wiedzę i praktyczne w zakresie zarządzania wirtualnymi sieciami LAN, sterowania wewnętrznymi protokołami trasowania, korzystania z bezpiecznych tuneli sieciowych i aplikacyjnych bram VPN oraz nadmiarowych routerów w sieci Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 nie w wystarczającym stopniu u teoretycznego i nie nabył praktycznych, ch, egzaminacyjny, ocena laboratorim nieprecyzyjnie, egzaminacyjny poprawny; nie potrafi precyzyjnie celowości wyborów; uzyskał ocenę co najmniej (dst) z poprawnie, egzaminacyjny w całości poprawny; potrafi celowość wyborów; uzyskał ocenę co najmniej (+dst) z bardzo dobrze wiedzę z zakresu u objętego programem precyzyjnie, w całości poprawny, samodzielnie poszerzył wiedzę przy użyciu różnych źródeł, poszukuje możliwości zastosowań dla poznanych protokołów; uzyskał ocenę co najmniej (db) z

7 Efekt 3,4,5,6 wiedzę oraz posiada praktyczne dotyczące trasowania, polityk wymiany ruchu pomiędzy systemami autonomicznymi oraz założeń dotyczących wykorzystania protokołu BGP do ochrony sieci; student teoretycznie i praktycznie podstawy działania protokołu IPv6 i trasowania w sieciach IPv6; zna znaczenie tych protokołów dla sieci internet Efekt 9 potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki własnych działań, wykonał sprawozdanie z nie w wystarczającym stopniu u teoretycznego i nie nabył praktycznych, ch, egzaminacyjny, zaliczenia laboratoriów nie opracował sprawozdania lub nie potrafi zaprezentować wyników swojego opracowania nieprecyzyjnie, egzaminacyjny poprawny; nie potrafi precyzyjnie celowości wyborów; uzyskał ocenę co najmniej (dst) z wykonał sprawozdanie z go ćwiczenia, ale nie potrafi jasno zaprezentować działania wykorzystywanyc h w ćwiczeniu mechanizmów i rozwiązań poprawnie, egzaminacyjny w całości poprawny; potrafi celowość wyborów; uzyskał ocenę co najmniej (+dst) z wykonał sprawozdanie z go ćwiczenia, potrafi prezentować wyniki swojej pracy oraz opisać działanie wykorzystywanyc h w ćwiczeniu rozwiązań bardzo dobrze wiedzę z zakresu u objętego programem precyzyjnie, w całości poprawny, samodzielnie poszerzył wiedzę przy użyciu różnych źródeł, poszukuje możliwości zastosowań dla poznanych protokołów; uzyskał ocenę co najmniej (db) z wykonał sprawozdanie z go ćwiczenia, potrafi w sposób zrozumiały prezentować, oraz dyskutować działanie zastosowanych rozwiązań, potrafi ich celowość Dopuszcza się wystawienie oceny połówkowej o ile student spełniający wszystkie efekty kształcenia wymagane do oceny pełnej spełnia niektóre efekty kształcenia odpowiadające ocenie wyższej III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych) dostępne będą na stronie internetowej Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z przedmiotu.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach TCP/IP

Routing w sieciach TCP/IP Routing w sieciach TCP/IP Kod przedmiotu: RWS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIT-1-405-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Cel studiów Zdobycie i pogłębienie profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE Program szkolenia Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Opracowali: Roman Frąckowiak Piotr Halama Sławomir Kozłowski Piła, 2014

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo