Zadanie 6 A: Jak uczymy jzyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 6 A: Jak uczymy jzyka"

Transkrypt

1 Zasada 6: SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOCI "Szkoła z klas przygotowuje do ycia w nowoczesnym wiecie. Uczy jzyków obcych, posługiwania si komputerem i internetem, wprowadza w wiat kultury" Zadanie 6 A: Jak uczymy jzyka Nauczyciele zastanawiaj si, czy szkoła skutecznie uczy jzyka obcego, dajc praktyczn umiejtno komunikowania si w mowie i pimie. Czy sprzyjaj temu formy pracy dydaktycznej i metody oceniania osigni uczniów? Czy zapewniona jest systematyczno i cigło nauczania? Nauczyciele jzyków we współpracy z innymi pedagogami opracowuj propozycje konkretnych przedsiwzi: projekcje filmów lub ogldanie programów telewizyjnych w wersji oryginalnej, festiwale piosenki lub konkursy na tłumaczenie piosenek młodzieowych zespołów, korespondencja z uczniami z innych krajów (te przez internet), przedstawienie teatralne w jzyku obcym, zapraszanie mieszkajcych w okolicy obcokrajowców 1. Dlaczego wybralimy to zadanie? Wybralimy to zadanie, poniewa mamy wiadomo potrzeby znajomoci jzyków obcych we współczesnym wiecie. Polska niebawem stanie si członkiem UE, dlatego konieczno komunikowania si z obcokrajowcami jest nieodzowna. Wszyscy zdajemy sobie spraw z tego, ze bez znajomoci przynajmniej jednego jzyka obcego nie bdzie moliwoci kształcenia si za granic ani znalezienia dobrej pracy. Zdaj sobie z tego spraw równie uczniowie. Dlatego my nauczyciele jzyków obcych dokładamy wszelkich stara, aby nauka jzyków przebiegała sprawnie, aby potem w przyszłoci młodzi Polacy nie pozostali na marginesie ycia Europy, aby nie postrzegano ich jako analfabetów. Dlatego te ustawicznie doskonalimy swoje umiejtnoci, stosujemy rónorodne metody nauczania oraz podejmujemy wszelkie działania, które przybli Europ uczniom naszego gimnazjum, wszystko to po to, by nauka jzyków obcych była dla ucznia atrakcj i przyjemnoci. 2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego, oraz członkowie zespołu zadaniowego (imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego) Agnieszka Kisiel szef zespołu Członkowie: Edyta Wójcicka Małgorzata Pawłowska Ewa Grad Eliza Kozłowska Izabela roda Renata Brzeziska Aneta Piorun Monika Korycka Dariusz Banach 3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"? W ankiecie wziło udział 53 nauczycieli, 255 uczniów i 146 rodziców. Wyniki ankiety nie daj jednoznacznej odpowiedzi na pytanie Jak uczymy jzyków obcych, gdy kada grupa ankietowanych wypowiedziała si rónie. 77% nauczycieli twierdzi, e nauczanie jzyków obcych w szkole jest efektywne. Podobnie uwaa 31% uczniów i 24% rodziców. Wikszo rodziców i uczniów sadzi, e nauka jzyków obcych w naszej szkole jest niezadowalajca 64% rodziców i 60% uczniów. Po przeanalizowaniu wyników doszlimy do wniosków, e efektywno nauczania jzyków obcych w naszym gimnazjum moe poprawi si dziki wprowadzeniu podziału na grupy bardziej i mniej zaawansowane.

2 4. Jak zorganizowane jest nauczanie jzyków obcych w naszej szkole? 4.a. Oferta podstawowa W naszym gimnazjum wszyscy uczniowie maj moliwo nauki dwóch jzyków obcych: angielskiego i niemieckiego (obowizkowo). Jeden - w wymiarze 3 godzin tygodniowo - jest kontynuacj nauki jzyka ze szkoły podstawowej; drugi - w wymiarze: 1 klasy 2 godziny tygodniowo, 2 i 3 klasy - 1 godzina tygodniowo -to nauka od podstaw. Dla wikszoci klas (16 z 23 klas) pierwszym obowizkowym jzykiem obcym jest jzyk angielski. 4.b. Oferta dodatkowa Uczniowie, którzy maj problemy z nauk jzyka niemieckiego mog bra udział w dodatkowych zajciach wyrównawczych, natomiast uczniowie zdolniejsi mog uczszcza na zajcia koła jzyka niemieckiego. Zarówno jedni i drudzy mog poszerza swoj wiedz i umiejtnoci. W ramach koła jzyka angielskiego równie prowadzone s zajcia pozalekcyjne, na których uczniowie maj moliwo pogłbiania znajomoci jzyka, ale take uzupełnienia zaległoci i braków. Ponadto p. Dorota Maros dwa razy w tygodniu - poniedziałki i rody w godzinach od 12 do 15 w Klubie Gimnazjalisty prowadzi indywidualne konsultacje w zakresie jzyka angielskiego. Udział we wszystkich zajciach jest bezpłatny, dlatego uczestnictwo w nich jest ogólnodostpne szkole powstaj take projekty jzykowe majce na celu rozpoczcie współpracy w ramach programu Socrates Comenius. 4.c. Podział na grupy Wszystkie klasy podzielone s na grupy, które licz maksymalnie 16 osób. Znacznie ułatwia to prac nauczycieli oraz zwiksza efektywno nauczania. 4.d. Moliwoci wyboru jzyk Kandydaci do klas pierwszych deklaruj, jakiego jzyka obcego (angielskiego czy niemieckiego) chc si uczy w gimnazjum oraz który z nich bdzie kontynuacj nauki, a który jzykiem dodatkowym. Dotychczas nie było wikszego zainteresowania innymi jzykami obcymi. 4.e. Wyposaenie i pomoce naukowe W szkole s dwie pracownie jzyka angielskiego oraz jedna jzyka niemieckiego dosy dobrze wyposaone w pomoce naukowe. Mamy moliwo korzystania z magnetofonów, magnetowidu, rzutnika, ksero, telewizora (mamy dostp do programów w wersji angielskiej). Moemy te wykorzystywa w naszej pracy Internet. Nauczyciele maj do dyspozycji: rónorodne plansze tematyczne ułatwiajce zapamitanie zagadnie oraz przydatne przy konwersacji, niemieckie gry planszowe, domino angielskie, słowniki, mapy, flagi, kalendarze, materiały i pomoce przywiezione przez naszych nauczycieli z krajów anglo- i niemieckojzycznych, materiały dydaktyczne pozyskane z Goethe Institut Inter Nationes i Austriackiego Forum Kultury. Wanym elementem warsztatu pracy s prace wykonane przez uczniów tablice ilustrujce np. tradycje i zwyczaje krajów oraz prace dotyczce uycia okrelonego słownictwa. Ponadto szkolna biblioteka oprócz słowników oferuje filmy oraz multimedialne programy edukacyjne. 4.f. Inne informacje Nauczyciele podnosz kwalifikacje w kursach organizowanych przez wydawnictwa: Macmillan, Express Publishing, Longman, Hueber, PWN. W lipcu 2002r. nauczycielki A. Kisiel i E. Wójcicka ukoczyły kurs English for Teachers w Irlandii w ramach programu Socrates Comenius. Bierzemy udział w konkursach: Ogólnopolskim Konkursie Jzyka Niemieckiego, Oxford Test Plus - z angielskiego i niemieckiego, wziło w nim udział 60 uczniów. Organizujemy te konkursy: Wiedzy o Austrii pod patronatem Austriackiego Forum Kultury, Turnieju wiedzy o Regionie Jeziora Bodeskiego, Wewntrzszkolny i Midzygimnazjalny Konkurs z Jzyka Angielskiego. Konkurs ten zorganizowalimy ze Szkoł Jzyków Obcych Lingualink oraz wydawnictwem Macmillan. Składał si z 3 etapów: test

3 gramatyczny, test kulturowy, rozmowa z komisj. Rozstrzygnicie konkursu i wrczenie nagród miało miejsce w naszej szkole, imprez uwietnił spektakl w jz. angielskim - Cinderella przygotowany przez uczniów z PG nr 3 w Radomiu. Dzie Irlandzki w naszej szkole 5. Jak umoliwiamy nauk jzyka uczniom jednej klasy prezentujcym róne poziomy zaawansowania? Mała liczebno grup (13 16 osób) umoliwia nam indywidualne podejcie do ucznia. Staramy si wykonywa zadania o rónym stopniu trudnoci oraz dostosowywa tempo pracy do moliwoci poszczególnych osób. Uczniowie, którzy wczeniej zakocz prac otrzymuj dodatkowe wiczenia lub zadania zwizane z prac w parach ze słabszym koleg. Znaczc rol odgrywa równie ocenianie, które zgodne jest z kryteriami wymaga, uwzgldnia te moliwoci i zaangaowanie ucznia w wykonanie zadania. Po przeanalizowaniu osiganych wyników w nauce jzyka w poszczególnych oddziałach w I sem. roku szkolnego 2002/2003, kilka wybranych klas zostało podzielonych na grupy według poziomu znajomoci jzyka obcego: jzyk angielski 1A, 1C; jzyk niemiecki 1E, 1D. Posunicie to przyczyniło si do poprawy skutecznoci nauki jzyka. W przyszłym roku planujemy na podstawie testu diagnostycznego podzieli wszystkie klasy pierwsze na grupy, włanie według poziomu znajomoci jzyka obcego. 6. Czy uczymy skutecznie jzyków obcych? Wszyscy mamy wiadomo tego, jak wana dla naszych uczniów jest znajomo jzyków obcych. Podejmujemy zatem wszelkie działania, aby mobilizowa i motywowa młodzie naszego gimnazjum do systematycznej nauki. Poszukujemy niebanalnych i atrakcyjnych metod nauczania; korzystamy z rónych form dokształcania, dobieramy podrczniki i inne materiały dydaktyczne, biorc pod uwag nie tylko ich zawarto merytoryczn, ale równie szat graficzn i sposób prezentacji zagadnie. W trakcie wizyt obcokrajowców w naszej szkole mielimy moliwo zaobserwowania uczniów w sytuacji bezporedniego kontaktu z ywym jzykiem obcym. Okazało si, e wikszo z nich nie ma tzw. bariery jzykowej i dosy sprawnie posługuje si jzykiem w konwersacji (chocia zwykle na pocztku konieczne było przełamanie oniemielenia). Spotkania i rozmowy z gomi z zagranicy motywuj młodziey do nauki, a take uwiadamiaj przydatno znajomoci jzyka obcego. Natomiast dla nas nauczycieli s najlepszym sprawdzianem skutecznoci i sensu naszej pracy.

4 6.a. Kto i na jakiej podstawie oceniał skuteczno? Skuteczno nauczania jzyków w naszej szkole jest monitorowana i analizowana przez zespół nauczycieli jzyków obcych. Systematycznie wymieniamy dowiadczenia, pogldy, pomysły i staramy si je wdroy w proces dydaktyczny. W ubiegłym roku szkolnym zostało przeprowadzone wewntrzszkolne badanie wyników nauczania w klasach drugich ( ). Z jzyka angielskiego badaniu poddanych zostało 160 uczniów, a z jzyka niemieckiego 98. Zarówno z jednego, jak i z drugiego jzyka narzdziem sprawdzajcym był test, obejmujcy wiczenia z gramatyki, wiczenia leksykalne, umiejtno posługiwania si słownictwem, czytanie ze zrozumieniem oraz sprawno komunikowania si w rónych sytuacjach. Najmniej problemów sprawiało uczniom czytanie tekstu, najwicej - umiejtno udzielania odpowiedzi na zadawane w wiczeniach pytania. 6.b. Ocena skutecznoci Skuteczno nauczania zaley oczywicie w duej mierze od nauczycieli. Naszym zadaniem jest podejmowanie takich działa, które wyzwol w uczniu motywacj, zaangaowanie i ch do nauki. Zachcamy wic młodzie do udziału w licznych konkursach jzykowych, dlatego jednym z mierników skutecznoci nauczania jzyków obcych w naszym gimnazjum s włanie osigane przez uczniów sukcesy w konkursach. W tym roku szkolnym dwie uczennice z klasy 3H przeszły do II etapu I Ogólnopolskiego Konkursu z Jzyka Niemieckiego. W Midzygimnazjalnym Konkursie z Jzyka Angielskiego do finału zakwalifikowały si wszystkie osoby, które do konkursu przystpiły. Dwie uczennice z klasy 3J zajły wysokie pozycje; I miejsce Iza Wrzesiska, III miejsce Paulina Zitek. Obecnie czekamy na wyniki konkursu Oxford Test Plus. 7. Co postanowilimy zrobi, aby skuteczniej uczy jzyków obcych? Starajc si o podnoszenie skutecznoci nauczania wykorzystujemy rónorodne formy analizy naszych działa. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych oczekiwa uczniów wobec nauczycieli jzyków obcych oraz sposobu prowadzenia przez nich zaj, przeprowadzilimy wród uczniów ankiet. Wynikało z niej, e uczniowie oczekuj od nas lekcji ciekawych, ywych, opartych na praktycznych wiczeniach w mówieniu i słuchaniu(dialogi z uwzgldnieniem autentycznych materiałów), lekcji, na których bd wykorzystywane rodki audiowizualne (filmy, kasety, programy multimedialne, Internet), a take nauk przez zabaw (planszowe gry jzykowe, rozwizywanie krzyówek i rebusów, nauka tekstów i piewanie popularnych piosenek młodzieowych). Cieszy nas fakt, e uczniowie stawiaj nam - nauczycielom wysokie wymagania, wiadczy to o ich potrzebie i chci nauki jzyków obcych. Staramy si zatem, aby oczekiwania uczniów były spełniane i realizowane. Pierwsz innowacj któr wprowadzilimy były projekty długoterminowe (trwajce minimum 1 miesic).metoda ta zachca uczniów do samodzielnoci, kreatywnoci i olbrzymiego zaangaowania. Udało nam si zrealizowa 3 takie projekty: 1."Bezludna Wyspa" - sprawozdanie z pobytu na bezludnej wyspie prezentowane przez uczniów w formie graficznej, pisemnej, PowerPoint; 2."Czego jeszcze nie wiem o Austrii?" - uczniowie zbierali informacje i ciekawostki o Austrii. Zdobyte wiadomoci prezentowali w rónej formie (plakaty, ksieczki, scenki) na forum szkoły; 3."Jaka jest nasza szkoła?" - uczniowie nakrcili krótki film w jzyku angielskim o naszej szkole. Ponadto now metod stosowan na zajciach jest CALL-komputerowe wspomaganie nauki jzyków obcych, która cieszy si ogromn popularnoci wród uczniów. Uczniowie korzystaj ze stron internetowych wydawnictw podrczników z których korzystamy. Kolejnym elementem wprowadzonym na zajciach jest technika zwana Role Play-elementy dramy. Uczniowie przygotowuj i odgrywaj scenki sytuacyjne na forum klasy. W ten sposób nabywaj oni umiejtno swobodnego porozumiewania si w jzyku obcym w rónych sytuacjach ycia codziennego. Nawizalimy te współprac z Ambasad Niemiec w Polsce, z Austriackim Forum Kultury oraz z Geothe Institut Inter Nationes. Otrzymalimy od nich czasopisma niemieckie i adresy internetowe, które s pomocne uczniom zwłaszcza przy pracy z projektem. Podjlimy take próby nawizania współpracy z Ambasad Szwajcarii.

5 8. Jakie moliwoci praktycznego uywania jzyków obcych stwarzamy w naszej szkole? Od dwóch lat zapraszamy na zajcia otwarte grup amerykaskiej młodziey. W tym roku odbyły si dwa takie spotkania pierwsze, a w naszym gimnazjum odbył si koncert i spotkanie z zespołem hip hopowym Le Tribe z USA. W ubiegłym roku szkolnym odwiedzili nas Hawajczycy. Staramy si równie propagowa praktyczne uywanie jzyków poprzez projekcje filmów, ogldanie programów telewizyjnych w wersjach anglo- i niemieckojzycznych, udostpnianie uczniom ksiek z literatury dziecicej i młodzieowej, dzieł literatury brytyjskiej, amerykaskiej i niemieckiej (uproszczone wersje). Zdajc sobie spraw, e skutecznie bardzo czsto dla uczniów oznacza ciekawie, postanowilimy przygotowa film w jzyku angielskim o naszej szkole. Uczniowie kilku klas II i III z zapałem przystpili do realizacji tego zadania. Efektem ich działa jest 20-minutowy film przedstawiajcy nasz szkoł. Podjlimy równie korespondencj z młodzie z Hiszpanii, z któr chcemy nawiza współprac nad projektem w ramach programu Socrates Comenius, a take korespondujemy z młodzie niemieck przez czasopismo Juma. 9. W obcym jzyku o obcym jzyku, czyli co chwal nasi uczniowie Iza Wrzesiski kl. III J: Because of the reduced number of students, the atmosphere in class is less formal, we don t hesitate to ask questions or ask for help. Moreover, when the teacher see we are interested in particular expression from youthful language (slang, idioms), she explains the meaning very comprehensively. The school also gives students an opportunity to take part in various language competitions. Paulina Zitek kl. III J: What can I say about English lessons in our school? First of all, I must admit that grammar is well taught-we do lots of exercises. Another strong point is that we practise listening. In my view this is very important, especially if somebody is going to take FCE exam. But the best idea was to invite Americans to our school. I loved talking with them and so did my friends. I think it was very useful for us to improve speaking. Krzysztof Nowicki kl. III C: I like lesson of English because sometimes we watch films in original version we often have guests from other countries (like USA or Hawaii) our school organizes contents of English or German. we have many exams which test our knowledge of a language our teachers are strict so we must learn very hard Paweł Serafin kl. III C: What I like in learning languages in my school is that lessons are interesting. Our teacher is demanding, what is good. Sometimes we have lessons with foreigners. Another thing is that we have interesting books. Learning from them is nice and they are making me more confident about my knowledge of English. Ola Danisz kl.iii H: Ich mag Deutsh lernen, weil es mir neute Perspektiven gibt. Es lohnt sich jetzt, eine Fremdsprache zusätzlich zu sprechen, z.b. ich kann mit dieser Sprache eine gute Arbeit bekommen. Deutsch ist für mich auch ein Vernügen und verursacht für mich keine Probleme. Das ist die Sprache von unseren Nachbarn, und ich möchte sie sehr gut kennen. Der Deustchunterricht ist interessant, wir können z.b. singen oder spielen. Zusätzlich können wir an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen. 10. Jak pracowalimy? Jestemy zespołem nauczycieli, którzy nie obawiaj si podejmowania wyzwa i wdraania pomysłów. Naszym priorytetem s działania dce do efektywnego wykorzystywania jzyków obcych przez uczniów. Realizacja zaplanowanych przez nas zada, przebiegała zgodnie z załoeniami i przynosiła zadawalajce efekty. Z sukcesów czerpalimy satysfakcj i motywacj do podejmowania dalszych zada, natomiast poraki były dla nas ródłem refleksji i słuyły wnikliwej analizie i dyskusji. Po wyborze zadania i ustalenia składu naszego zespołu odbyło si główne spotkanie, na którym ustalony został plan działania wstpny wybór tematów projektów, konkursów, innowacji które zamierzamy wprowadzi oraz innych działa majcych na celu poprawienia skutecznoci nauczania jzyków obcych (wizyty obcokrajowców, przeprowadzenie ankiety o nauczaniu jzyków obcych). Okrelilimy terminy realizacji poszczególnych zada i osoby za nie odpowiedzialne. Spotkania całego naszego zespołu odbywały si

6 regularnie co dwa miesice. Celem spotka była analiza dotychczasowych poczyna, wymiana dowiadcze i nowych pomysłów oraz ewentualna korekta najbliszych planów. Biece zagadnienia i problemy zwizane z realizacj poszczególnych działa omawiane były w miar potrzeb podczas codziennych spotka w grupach zainteresowanych osób. Zapraszalimy si wzajemnie na lekcj, szczególnie te prowadzone z wykorzystaniem nowych metod w celu monitorowania naszych działa jak równie podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. 11. W jakiej fazie realizacji zadania jestemy? Co planujemy? 11.a. Czy zakoczylimy realizacj zadania? Wszystkie waniejsze przedsiwzicia, które zaplanowalimy zrealizowa w biecym roku szkolnym (konkursy, film, wizyty obcokrajowców) zostały zakoczone pomylnie. Do koca roku szkolnego pozostało niewiele czasu, wic w naszych działaniach skupimy si na dalszym realizowaniu programu nauczania z jzyków obcych, bdziemy kontynuowa prowadzenie zaj pozalekcyjnych (które w tym okresie ciesz si wikszym zainteresowaniem uczniów z uwagi na zbliajcy si czas wystawiania ocen kocoworocznych). 11.b. Jeeli "nie", to jak bdziemy je kontynuowa? Młodziey bardzo podobały si przedsiwzicia realizowane w zwizku z promowaniem znajomoci jzyków obcych oraz kultury rónych krajów, uczniowie wyszli zatem z propozycj zorganizowania wizyty w Szkole Jzyków Obcych Lingualink w Radomiu. Wizyta grupy uczniów z klas trzecich zaplanowana jest na czerwiec. 12. Jaki był (jeli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania? Uczniowie brali udział w pracach nad programem ju od samego pocztku. Wypełniajc ankiet, dostarczyli nam wielu cennych informacji na temat nauczania jzyków obcych w naszym gimnazjum, nie szczdzc ani pochwał ani krytycznych uwag. Nasza aktywno zmotywowała uczniów do działania, z duym zaangaowaniem podejmowali coraz to nowe wyzwania brali udział w przygotowaniu filmu, przystpowali do wielu konkursów jzykowych, podczas apelu podsumowujcego wyniki konkursu z jzyka angielskiego piknie odpiewali piosenki w jzyku angielskim, realizowali pod kierunkiem nauczycieli projekty dotyczce kultury obszaru anglo i niemieckojzycznego. 13. A jaki był (jeli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania? Nie było koniecznoci angaowania rodziców w przygotowanie i realizacj tego zadania. Rodzice zaakceptowali podział uczniów na grupy ze wzgldu na poziom zaawansowania oraz wyrazili zgod na przeprowadzenie takiego podziału w przyszłym roku szkolnym. 14. Co najwaniejszego wydarzyło si w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzielimy si o szkole, uczniach, procesie nauczania? Proces realizacji zadania przebiegał sprawnie, cho nie obyło si bez niespodzianek, a uczniowie w niektórych sytuacjach bardzo nas zaskakiwali. Zaobserwowalimy, e w zadania angauj si nie tylko osoby zdolne, ale równie te, którym nauka jzyków obcych sprawia problemy i dotychczas nie przejawiali chci działania. Sdzimy, i rónorodno podejmowanych przez nas przedsiwzi pozwoliła kademu odnale si w tym, w czym jest lub moe by dobry dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. Młodzie miała okazj praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy, zdolnoci i umiejtnoci jzykowych. Przekonalimy si o tym, e wspólnie gotowi jestemy przekroczy kade granice, a ju na pewno granice Unii Europejskiej.

7 15. Jakie wnioski z realizacji zadania płyn dla dalszej pracy szkoły? Realizacja zadania jak uczymy jzyka przyniosła w naszym gimnazjum pozytywne efekty, dlatego widzimy sens kontynuowania zarówno przeprowadzonych ju działa, jak i podejmowania nowych. Zaley nam na umoliwieniu uczniom posługiwania si jzykiem w sytuacjach naturalnej, spontanicznej konwersacji, a moliwe to bdzie wówczas, gdy dołoymy wszelkich stara, aby stale dopingowa, zachca, angaowa i motywowa ich do pracy. Pragniemy, by nasza szkoła była otwarta na wiat, dlatego bdziemy podtrzymywa kontakty z obcokrajowcami, bdziemy ich zaprasza do siebie i moe ju wkrótce - dziki znajomoci jzyków obcych i kultury ich krajów - bdzie nam bliej do nich, ni im do nas.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Politechnika Łódzka w Łodzi Biblioteka Główna - Oddział Informacji Naukowej oin@bg.p.lodz.pl Promocja biblioteki akademickiej:

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka.

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Angielski na służbie! szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012

Angielski na służbie! szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012 Angielski na służbie! szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012 Numer projektu: POKL.05.02.03-00-005/09 Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU Grayna Napieralska W podstawach programowych pierwszego etapu nauczania edukacji wczesnoszkolnej wród rónych rodzajów umiejtnoci i kompetencji, jakie ucze powinien zdoby,

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo