Zadanie 6 A: Jak uczymy jzyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 6 A: Jak uczymy jzyka"

Transkrypt

1 Zasada 6: SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOCI "Szkoła z klas przygotowuje do ycia w nowoczesnym wiecie. Uczy jzyków obcych, posługiwania si komputerem i internetem, wprowadza w wiat kultury" Zadanie 6 A: Jak uczymy jzyka Nauczyciele zastanawiaj si, czy szkoła skutecznie uczy jzyka obcego, dajc praktyczn umiejtno komunikowania si w mowie i pimie. Czy sprzyjaj temu formy pracy dydaktycznej i metody oceniania osigni uczniów? Czy zapewniona jest systematyczno i cigło nauczania? Nauczyciele jzyków we współpracy z innymi pedagogami opracowuj propozycje konkretnych przedsiwzi: projekcje filmów lub ogldanie programów telewizyjnych w wersji oryginalnej, festiwale piosenki lub konkursy na tłumaczenie piosenek młodzieowych zespołów, korespondencja z uczniami z innych krajów (te przez internet), przedstawienie teatralne w jzyku obcym, zapraszanie mieszkajcych w okolicy obcokrajowców 1. Dlaczego wybralimy to zadanie? Wybralimy to zadanie, poniewa mamy wiadomo potrzeby znajomoci jzyków obcych we współczesnym wiecie. Polska niebawem stanie si członkiem UE, dlatego konieczno komunikowania si z obcokrajowcami jest nieodzowna. Wszyscy zdajemy sobie spraw z tego, ze bez znajomoci przynajmniej jednego jzyka obcego nie bdzie moliwoci kształcenia si za granic ani znalezienia dobrej pracy. Zdaj sobie z tego spraw równie uczniowie. Dlatego my nauczyciele jzyków obcych dokładamy wszelkich stara, aby nauka jzyków przebiegała sprawnie, aby potem w przyszłoci młodzi Polacy nie pozostali na marginesie ycia Europy, aby nie postrzegano ich jako analfabetów. Dlatego te ustawicznie doskonalimy swoje umiejtnoci, stosujemy rónorodne metody nauczania oraz podejmujemy wszelkie działania, które przybli Europ uczniom naszego gimnazjum, wszystko to po to, by nauka jzyków obcych była dla ucznia atrakcj i przyjemnoci. 2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego, oraz członkowie zespołu zadaniowego (imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego) Agnieszka Kisiel szef zespołu Członkowie: Edyta Wójcicka Małgorzata Pawłowska Ewa Grad Eliza Kozłowska Izabela roda Renata Brzeziska Aneta Piorun Monika Korycka Dariusz Banach 3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"? W ankiecie wziło udział 53 nauczycieli, 255 uczniów i 146 rodziców. Wyniki ankiety nie daj jednoznacznej odpowiedzi na pytanie Jak uczymy jzyków obcych, gdy kada grupa ankietowanych wypowiedziała si rónie. 77% nauczycieli twierdzi, e nauczanie jzyków obcych w szkole jest efektywne. Podobnie uwaa 31% uczniów i 24% rodziców. Wikszo rodziców i uczniów sadzi, e nauka jzyków obcych w naszej szkole jest niezadowalajca 64% rodziców i 60% uczniów. Po przeanalizowaniu wyników doszlimy do wniosków, e efektywno nauczania jzyków obcych w naszym gimnazjum moe poprawi si dziki wprowadzeniu podziału na grupy bardziej i mniej zaawansowane.

2 4. Jak zorganizowane jest nauczanie jzyków obcych w naszej szkole? 4.a. Oferta podstawowa W naszym gimnazjum wszyscy uczniowie maj moliwo nauki dwóch jzyków obcych: angielskiego i niemieckiego (obowizkowo). Jeden - w wymiarze 3 godzin tygodniowo - jest kontynuacj nauki jzyka ze szkoły podstawowej; drugi - w wymiarze: 1 klasy 2 godziny tygodniowo, 2 i 3 klasy - 1 godzina tygodniowo -to nauka od podstaw. Dla wikszoci klas (16 z 23 klas) pierwszym obowizkowym jzykiem obcym jest jzyk angielski. 4.b. Oferta dodatkowa Uczniowie, którzy maj problemy z nauk jzyka niemieckiego mog bra udział w dodatkowych zajciach wyrównawczych, natomiast uczniowie zdolniejsi mog uczszcza na zajcia koła jzyka niemieckiego. Zarówno jedni i drudzy mog poszerza swoj wiedz i umiejtnoci. W ramach koła jzyka angielskiego równie prowadzone s zajcia pozalekcyjne, na których uczniowie maj moliwo pogłbiania znajomoci jzyka, ale take uzupełnienia zaległoci i braków. Ponadto p. Dorota Maros dwa razy w tygodniu - poniedziałki i rody w godzinach od 12 do 15 w Klubie Gimnazjalisty prowadzi indywidualne konsultacje w zakresie jzyka angielskiego. Udział we wszystkich zajciach jest bezpłatny, dlatego uczestnictwo w nich jest ogólnodostpne szkole powstaj take projekty jzykowe majce na celu rozpoczcie współpracy w ramach programu Socrates Comenius. 4.c. Podział na grupy Wszystkie klasy podzielone s na grupy, które licz maksymalnie 16 osób. Znacznie ułatwia to prac nauczycieli oraz zwiksza efektywno nauczania. 4.d. Moliwoci wyboru jzyk Kandydaci do klas pierwszych deklaruj, jakiego jzyka obcego (angielskiego czy niemieckiego) chc si uczy w gimnazjum oraz który z nich bdzie kontynuacj nauki, a który jzykiem dodatkowym. Dotychczas nie było wikszego zainteresowania innymi jzykami obcymi. 4.e. Wyposaenie i pomoce naukowe W szkole s dwie pracownie jzyka angielskiego oraz jedna jzyka niemieckiego dosy dobrze wyposaone w pomoce naukowe. Mamy moliwo korzystania z magnetofonów, magnetowidu, rzutnika, ksero, telewizora (mamy dostp do programów w wersji angielskiej). Moemy te wykorzystywa w naszej pracy Internet. Nauczyciele maj do dyspozycji: rónorodne plansze tematyczne ułatwiajce zapamitanie zagadnie oraz przydatne przy konwersacji, niemieckie gry planszowe, domino angielskie, słowniki, mapy, flagi, kalendarze, materiały i pomoce przywiezione przez naszych nauczycieli z krajów anglo- i niemieckojzycznych, materiały dydaktyczne pozyskane z Goethe Institut Inter Nationes i Austriackiego Forum Kultury. Wanym elementem warsztatu pracy s prace wykonane przez uczniów tablice ilustrujce np. tradycje i zwyczaje krajów oraz prace dotyczce uycia okrelonego słownictwa. Ponadto szkolna biblioteka oprócz słowników oferuje filmy oraz multimedialne programy edukacyjne. 4.f. Inne informacje Nauczyciele podnosz kwalifikacje w kursach organizowanych przez wydawnictwa: Macmillan, Express Publishing, Longman, Hueber, PWN. W lipcu 2002r. nauczycielki A. Kisiel i E. Wójcicka ukoczyły kurs English for Teachers w Irlandii w ramach programu Socrates Comenius. Bierzemy udział w konkursach: Ogólnopolskim Konkursie Jzyka Niemieckiego, Oxford Test Plus - z angielskiego i niemieckiego, wziło w nim udział 60 uczniów. Organizujemy te konkursy: Wiedzy o Austrii pod patronatem Austriackiego Forum Kultury, Turnieju wiedzy o Regionie Jeziora Bodeskiego, Wewntrzszkolny i Midzygimnazjalny Konkurs z Jzyka Angielskiego. Konkurs ten zorganizowalimy ze Szkoł Jzyków Obcych Lingualink oraz wydawnictwem Macmillan. Składał si z 3 etapów: test

3 gramatyczny, test kulturowy, rozmowa z komisj. Rozstrzygnicie konkursu i wrczenie nagród miało miejsce w naszej szkole, imprez uwietnił spektakl w jz. angielskim - Cinderella przygotowany przez uczniów z PG nr 3 w Radomiu. Dzie Irlandzki w naszej szkole 5. Jak umoliwiamy nauk jzyka uczniom jednej klasy prezentujcym róne poziomy zaawansowania? Mała liczebno grup (13 16 osób) umoliwia nam indywidualne podejcie do ucznia. Staramy si wykonywa zadania o rónym stopniu trudnoci oraz dostosowywa tempo pracy do moliwoci poszczególnych osób. Uczniowie, którzy wczeniej zakocz prac otrzymuj dodatkowe wiczenia lub zadania zwizane z prac w parach ze słabszym koleg. Znaczc rol odgrywa równie ocenianie, które zgodne jest z kryteriami wymaga, uwzgldnia te moliwoci i zaangaowanie ucznia w wykonanie zadania. Po przeanalizowaniu osiganych wyników w nauce jzyka w poszczególnych oddziałach w I sem. roku szkolnego 2002/2003, kilka wybranych klas zostało podzielonych na grupy według poziomu znajomoci jzyka obcego: jzyk angielski 1A, 1C; jzyk niemiecki 1E, 1D. Posunicie to przyczyniło si do poprawy skutecznoci nauki jzyka. W przyszłym roku planujemy na podstawie testu diagnostycznego podzieli wszystkie klasy pierwsze na grupy, włanie według poziomu znajomoci jzyka obcego. 6. Czy uczymy skutecznie jzyków obcych? Wszyscy mamy wiadomo tego, jak wana dla naszych uczniów jest znajomo jzyków obcych. Podejmujemy zatem wszelkie działania, aby mobilizowa i motywowa młodzie naszego gimnazjum do systematycznej nauki. Poszukujemy niebanalnych i atrakcyjnych metod nauczania; korzystamy z rónych form dokształcania, dobieramy podrczniki i inne materiały dydaktyczne, biorc pod uwag nie tylko ich zawarto merytoryczn, ale równie szat graficzn i sposób prezentacji zagadnie. W trakcie wizyt obcokrajowców w naszej szkole mielimy moliwo zaobserwowania uczniów w sytuacji bezporedniego kontaktu z ywym jzykiem obcym. Okazało si, e wikszo z nich nie ma tzw. bariery jzykowej i dosy sprawnie posługuje si jzykiem w konwersacji (chocia zwykle na pocztku konieczne było przełamanie oniemielenia). Spotkania i rozmowy z gomi z zagranicy motywuj młodziey do nauki, a take uwiadamiaj przydatno znajomoci jzyka obcego. Natomiast dla nas nauczycieli s najlepszym sprawdzianem skutecznoci i sensu naszej pracy.

4 6.a. Kto i na jakiej podstawie oceniał skuteczno? Skuteczno nauczania jzyków w naszej szkole jest monitorowana i analizowana przez zespół nauczycieli jzyków obcych. Systematycznie wymieniamy dowiadczenia, pogldy, pomysły i staramy si je wdroy w proces dydaktyczny. W ubiegłym roku szkolnym zostało przeprowadzone wewntrzszkolne badanie wyników nauczania w klasach drugich ( ). Z jzyka angielskiego badaniu poddanych zostało 160 uczniów, a z jzyka niemieckiego 98. Zarówno z jednego, jak i z drugiego jzyka narzdziem sprawdzajcym był test, obejmujcy wiczenia z gramatyki, wiczenia leksykalne, umiejtno posługiwania si słownictwem, czytanie ze zrozumieniem oraz sprawno komunikowania si w rónych sytuacjach. Najmniej problemów sprawiało uczniom czytanie tekstu, najwicej - umiejtno udzielania odpowiedzi na zadawane w wiczeniach pytania. 6.b. Ocena skutecznoci Skuteczno nauczania zaley oczywicie w duej mierze od nauczycieli. Naszym zadaniem jest podejmowanie takich działa, które wyzwol w uczniu motywacj, zaangaowanie i ch do nauki. Zachcamy wic młodzie do udziału w licznych konkursach jzykowych, dlatego jednym z mierników skutecznoci nauczania jzyków obcych w naszym gimnazjum s włanie osigane przez uczniów sukcesy w konkursach. W tym roku szkolnym dwie uczennice z klasy 3H przeszły do II etapu I Ogólnopolskiego Konkursu z Jzyka Niemieckiego. W Midzygimnazjalnym Konkursie z Jzyka Angielskiego do finału zakwalifikowały si wszystkie osoby, które do konkursu przystpiły. Dwie uczennice z klasy 3J zajły wysokie pozycje; I miejsce Iza Wrzesiska, III miejsce Paulina Zitek. Obecnie czekamy na wyniki konkursu Oxford Test Plus. 7. Co postanowilimy zrobi, aby skuteczniej uczy jzyków obcych? Starajc si o podnoszenie skutecznoci nauczania wykorzystujemy rónorodne formy analizy naszych działa. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych oczekiwa uczniów wobec nauczycieli jzyków obcych oraz sposobu prowadzenia przez nich zaj, przeprowadzilimy wród uczniów ankiet. Wynikało z niej, e uczniowie oczekuj od nas lekcji ciekawych, ywych, opartych na praktycznych wiczeniach w mówieniu i słuchaniu(dialogi z uwzgldnieniem autentycznych materiałów), lekcji, na których bd wykorzystywane rodki audiowizualne (filmy, kasety, programy multimedialne, Internet), a take nauk przez zabaw (planszowe gry jzykowe, rozwizywanie krzyówek i rebusów, nauka tekstów i piewanie popularnych piosenek młodzieowych). Cieszy nas fakt, e uczniowie stawiaj nam - nauczycielom wysokie wymagania, wiadczy to o ich potrzebie i chci nauki jzyków obcych. Staramy si zatem, aby oczekiwania uczniów były spełniane i realizowane. Pierwsz innowacj któr wprowadzilimy były projekty długoterminowe (trwajce minimum 1 miesic).metoda ta zachca uczniów do samodzielnoci, kreatywnoci i olbrzymiego zaangaowania. Udało nam si zrealizowa 3 takie projekty: 1."Bezludna Wyspa" - sprawozdanie z pobytu na bezludnej wyspie prezentowane przez uczniów w formie graficznej, pisemnej, PowerPoint; 2."Czego jeszcze nie wiem o Austrii?" - uczniowie zbierali informacje i ciekawostki o Austrii. Zdobyte wiadomoci prezentowali w rónej formie (plakaty, ksieczki, scenki) na forum szkoły; 3."Jaka jest nasza szkoła?" - uczniowie nakrcili krótki film w jzyku angielskim o naszej szkole. Ponadto now metod stosowan na zajciach jest CALL-komputerowe wspomaganie nauki jzyków obcych, która cieszy si ogromn popularnoci wród uczniów. Uczniowie korzystaj ze stron internetowych wydawnictw podrczników z których korzystamy. Kolejnym elementem wprowadzonym na zajciach jest technika zwana Role Play-elementy dramy. Uczniowie przygotowuj i odgrywaj scenki sytuacyjne na forum klasy. W ten sposób nabywaj oni umiejtno swobodnego porozumiewania si w jzyku obcym w rónych sytuacjach ycia codziennego. Nawizalimy te współprac z Ambasad Niemiec w Polsce, z Austriackim Forum Kultury oraz z Geothe Institut Inter Nationes. Otrzymalimy od nich czasopisma niemieckie i adresy internetowe, które s pomocne uczniom zwłaszcza przy pracy z projektem. Podjlimy take próby nawizania współpracy z Ambasad Szwajcarii.

5 8. Jakie moliwoci praktycznego uywania jzyków obcych stwarzamy w naszej szkole? Od dwóch lat zapraszamy na zajcia otwarte grup amerykaskiej młodziey. W tym roku odbyły si dwa takie spotkania pierwsze, a w naszym gimnazjum odbył si koncert i spotkanie z zespołem hip hopowym Le Tribe z USA. W ubiegłym roku szkolnym odwiedzili nas Hawajczycy. Staramy si równie propagowa praktyczne uywanie jzyków poprzez projekcje filmów, ogldanie programów telewizyjnych w wersjach anglo- i niemieckojzycznych, udostpnianie uczniom ksiek z literatury dziecicej i młodzieowej, dzieł literatury brytyjskiej, amerykaskiej i niemieckiej (uproszczone wersje). Zdajc sobie spraw, e skutecznie bardzo czsto dla uczniów oznacza ciekawie, postanowilimy przygotowa film w jzyku angielskim o naszej szkole. Uczniowie kilku klas II i III z zapałem przystpili do realizacji tego zadania. Efektem ich działa jest 20-minutowy film przedstawiajcy nasz szkoł. Podjlimy równie korespondencj z młodzie z Hiszpanii, z któr chcemy nawiza współprac nad projektem w ramach programu Socrates Comenius, a take korespondujemy z młodzie niemieck przez czasopismo Juma. 9. W obcym jzyku o obcym jzyku, czyli co chwal nasi uczniowie Iza Wrzesiski kl. III J: Because of the reduced number of students, the atmosphere in class is less formal, we don t hesitate to ask questions or ask for help. Moreover, when the teacher see we are interested in particular expression from youthful language (slang, idioms), she explains the meaning very comprehensively. The school also gives students an opportunity to take part in various language competitions. Paulina Zitek kl. III J: What can I say about English lessons in our school? First of all, I must admit that grammar is well taught-we do lots of exercises. Another strong point is that we practise listening. In my view this is very important, especially if somebody is going to take FCE exam. But the best idea was to invite Americans to our school. I loved talking with them and so did my friends. I think it was very useful for us to improve speaking. Krzysztof Nowicki kl. III C: I like lesson of English because sometimes we watch films in original version we often have guests from other countries (like USA or Hawaii) our school organizes contents of English or German. we have many exams which test our knowledge of a language our teachers are strict so we must learn very hard Paweł Serafin kl. III C: What I like in learning languages in my school is that lessons are interesting. Our teacher is demanding, what is good. Sometimes we have lessons with foreigners. Another thing is that we have interesting books. Learning from them is nice and they are making me more confident about my knowledge of English. Ola Danisz kl.iii H: Ich mag Deutsh lernen, weil es mir neute Perspektiven gibt. Es lohnt sich jetzt, eine Fremdsprache zusätzlich zu sprechen, z.b. ich kann mit dieser Sprache eine gute Arbeit bekommen. Deutsch ist für mich auch ein Vernügen und verursacht für mich keine Probleme. Das ist die Sprache von unseren Nachbarn, und ich möchte sie sehr gut kennen. Der Deustchunterricht ist interessant, wir können z.b. singen oder spielen. Zusätzlich können wir an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen. 10. Jak pracowalimy? Jestemy zespołem nauczycieli, którzy nie obawiaj si podejmowania wyzwa i wdraania pomysłów. Naszym priorytetem s działania dce do efektywnego wykorzystywania jzyków obcych przez uczniów. Realizacja zaplanowanych przez nas zada, przebiegała zgodnie z załoeniami i przynosiła zadawalajce efekty. Z sukcesów czerpalimy satysfakcj i motywacj do podejmowania dalszych zada, natomiast poraki były dla nas ródłem refleksji i słuyły wnikliwej analizie i dyskusji. Po wyborze zadania i ustalenia składu naszego zespołu odbyło si główne spotkanie, na którym ustalony został plan działania wstpny wybór tematów projektów, konkursów, innowacji które zamierzamy wprowadzi oraz innych działa majcych na celu poprawienia skutecznoci nauczania jzyków obcych (wizyty obcokrajowców, przeprowadzenie ankiety o nauczaniu jzyków obcych). Okrelilimy terminy realizacji poszczególnych zada i osoby za nie odpowiedzialne. Spotkania całego naszego zespołu odbywały si

6 regularnie co dwa miesice. Celem spotka była analiza dotychczasowych poczyna, wymiana dowiadcze i nowych pomysłów oraz ewentualna korekta najbliszych planów. Biece zagadnienia i problemy zwizane z realizacj poszczególnych działa omawiane były w miar potrzeb podczas codziennych spotka w grupach zainteresowanych osób. Zapraszalimy si wzajemnie na lekcj, szczególnie te prowadzone z wykorzystaniem nowych metod w celu monitorowania naszych działa jak równie podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. 11. W jakiej fazie realizacji zadania jestemy? Co planujemy? 11.a. Czy zakoczylimy realizacj zadania? Wszystkie waniejsze przedsiwzicia, które zaplanowalimy zrealizowa w biecym roku szkolnym (konkursy, film, wizyty obcokrajowców) zostały zakoczone pomylnie. Do koca roku szkolnego pozostało niewiele czasu, wic w naszych działaniach skupimy si na dalszym realizowaniu programu nauczania z jzyków obcych, bdziemy kontynuowa prowadzenie zaj pozalekcyjnych (które w tym okresie ciesz si wikszym zainteresowaniem uczniów z uwagi na zbliajcy si czas wystawiania ocen kocoworocznych). 11.b. Jeeli "nie", to jak bdziemy je kontynuowa? Młodziey bardzo podobały si przedsiwzicia realizowane w zwizku z promowaniem znajomoci jzyków obcych oraz kultury rónych krajów, uczniowie wyszli zatem z propozycj zorganizowania wizyty w Szkole Jzyków Obcych Lingualink w Radomiu. Wizyta grupy uczniów z klas trzecich zaplanowana jest na czerwiec. 12. Jaki był (jeli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania? Uczniowie brali udział w pracach nad programem ju od samego pocztku. Wypełniajc ankiet, dostarczyli nam wielu cennych informacji na temat nauczania jzyków obcych w naszym gimnazjum, nie szczdzc ani pochwał ani krytycznych uwag. Nasza aktywno zmotywowała uczniów do działania, z duym zaangaowaniem podejmowali coraz to nowe wyzwania brali udział w przygotowaniu filmu, przystpowali do wielu konkursów jzykowych, podczas apelu podsumowujcego wyniki konkursu z jzyka angielskiego piknie odpiewali piosenki w jzyku angielskim, realizowali pod kierunkiem nauczycieli projekty dotyczce kultury obszaru anglo i niemieckojzycznego. 13. A jaki był (jeli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania? Nie było koniecznoci angaowania rodziców w przygotowanie i realizacj tego zadania. Rodzice zaakceptowali podział uczniów na grupy ze wzgldu na poziom zaawansowania oraz wyrazili zgod na przeprowadzenie takiego podziału w przyszłym roku szkolnym. 14. Co najwaniejszego wydarzyło si w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzielimy si o szkole, uczniach, procesie nauczania? Proces realizacji zadania przebiegał sprawnie, cho nie obyło si bez niespodzianek, a uczniowie w niektórych sytuacjach bardzo nas zaskakiwali. Zaobserwowalimy, e w zadania angauj si nie tylko osoby zdolne, ale równie te, którym nauka jzyków obcych sprawia problemy i dotychczas nie przejawiali chci działania. Sdzimy, i rónorodno podejmowanych przez nas przedsiwzi pozwoliła kademu odnale si w tym, w czym jest lub moe by dobry dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. Młodzie miała okazj praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy, zdolnoci i umiejtnoci jzykowych. Przekonalimy si o tym, e wspólnie gotowi jestemy przekroczy kade granice, a ju na pewno granice Unii Europejskiej.

7 15. Jakie wnioski z realizacji zadania płyn dla dalszej pracy szkoły? Realizacja zadania jak uczymy jzyka przyniosła w naszym gimnazjum pozytywne efekty, dlatego widzimy sens kontynuowania zarówno przeprowadzonych ju działa, jak i podejmowania nowych. Zaley nam na umoliwieniu uczniom posługiwania si jzykiem w sytuacjach naturalnej, spontanicznej konwersacji, a moliwe to bdzie wówczas, gdy dołoymy wszelkich stara, aby stale dopingowa, zachca, angaowa i motywowa ich do pracy. Pragniemy, by nasza szkoła była otwarta na wiat, dlatego bdziemy podtrzymywa kontakty z obcokrajowcami, bdziemy ich zaprasza do siebie i moe ju wkrótce - dziki znajomoci jzyków obcych i kultury ich krajów - bdzie nam bliej do nich, ni im do nas.

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 0 17-0_0 Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY POLSKO UKRAISKIEJ

PROGRAM WYMIANY POLSKO UKRAISKIEJ Monika Jdrzejewska PROGRAM WYMIANY POLSKO UKRAISKIEJ Tematem przewodnim projektu jest: ŁÓD CZRERECH KULTUR PRZEŁAMANIE BARIER I STEREOTYPÓW Nadrzdnym celem programu jest przyczynienie si do zmiany nastawienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny nr 71 Film im Deutschunterricht Główny cel projektu Opis projektu

Projekt edukacyjny nr 71 Film im Deutschunterricht Główny cel projektu Opis projektu Projekt edukacyjny nr 71 Film im Deutschunterricht Zespół Szkół Przyrodniczo Technicznych CKU w Bojanowie Lider projektu: Izabela Rychlik Nauczyciel wspierający: Magdalena Gosieniecka Główny cel projektu

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski Status przedmiotu: Kod przedmiotu Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy II WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski II Status przedmiotu: Kod przedmiotu ZIP N 0 3 0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny Pozyskanie informacji o aktywności uczniów.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny 2014-2015 Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. Cel ewaluacji Zebranie informacji, czy uczniowie są aktywni. Ustalenie, czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji lskiego Kuratora Owiaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Problemy z matematyką

Problemy z matematyką Problemy z matematyką Opracowała Izabela Góra W każdej klasie, obok uczniów bardzo zdolnych, są uczniowie o niskich możliwościach uczenia się matematyki. Niejeden nauczyciel zastanawia się, jak im pomóc.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Wielcy malarze na lekcji języka angielskiego opis ilustracji na podstawie materiału stymulującego Opracowała: Marta Gajda-Bławat

Wielcy malarze na lekcji języka angielskiego opis ilustracji na podstawie materiału stymulującego Opracowała: Marta Gajda-Bławat Szkoła gimnazjalna JĘZYK ANGIELSKI Scenariusz lekcji z zastosowaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 minut) Wielcy malarze na lekcji języka angielskiego opis ilustracji na podstawie materiału

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF

HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF ==> Download: HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF - Are you searching for Hiszpanski Na Poziomie Books? Now, you will be happy that at this time Hiszpanski

Bardziej szczegółowo

* ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) +

* ) # # $ % & '% ())*+, !-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ! " #$%## &$$' ()! " * ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ())12 %% & + ) 4 2 55 5 6 57( 8 2 % + 4, % 97, +,- % :! " ; (5-5

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU I. Informacje wstępne 1. PSO reguluje zasady oceniania z przedmiotu etyka uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I -III gimnazjum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

5: POMAGA UWIERZY W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT

5: POMAGA UWIERZY W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT Zasada 5: POMAGA UWIERZY W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT "Szkoła z klas pomaga uczniom uwierzy w siebie. Panuje w niej yczliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera" Zadanie 5 B: Kadego mona za co pochwali

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Z DYSLEKSJ

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Z DYSLEKSJ SPRAWOZDANIE Z AKCJI PRZEPROWADZONEJ W BIAŁOSTOCKICH SZKOŁACH SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Z DYSLEKSJ Wzorujc si na drugiej edycji konkursu Szkoła przyjazna uczniom z dysleksj organizowanego przez Polskie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej.

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Program nauczania języka angielskiego The world around us przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Anna Popiela 1. Charakterystyka programu oraz jego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych Przygotowanie do egzaminów Konwersacje Business English Kim jesteśmy? Szkoła Języka Angielskiego OXFORD powstała w 2008 roku w Chotomowie. Obecnie rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT "Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi"

Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT "Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi" Zadanie 3 E: Co si dzieje na wiecie Nauczyciele pomagaj uczniom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY Data sporządzenia raportu: 15.01.2016 Data przedstawienia raportu Radzie Pedagogicznej: 18.01.2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY 7.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Nowa Jakość Edukacji w Pyskowicach PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS I-III GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH WYRÓWNYWANIE

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce. Anna Osiak Edyta Witak

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce. Anna Osiak Edyta Witak KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce Anna Osiak Edyta Witak Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own. Johann Wolfgang von Goethe OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOŁA

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata Granice mojego języka są granicami mojego świata Ludwik Wittgenstein. Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak 1 I. Założenia projektu Celem projektu

Bardziej szczegółowo

1. spotkanie w Polsce

1. spotkanie w Polsce 1. spotkanie w Polsce LET'S HELP STUDENTS LEARN VIA TRADITIONAL GAMES Program Comenius Szkoła Podstawowa Nr 8 We wrześniu 2012 roku Szkoła Podstawowa NR 8 przystąpiła do programu Comenius uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY mgr Anna Grzywacz. Nauczanie historii odbywa się według programu Historia program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

IV Konkurs Translatorski dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

IV Konkurs Translatorski dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych IV Konkurs Translatorski dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rok szkolny 2016/2017 Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konkursie Translatorskim organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Program Angielski z TIK? Tak! ANGIELSKI Z TIK? TAK! PROGRAM PROMOCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA POMOCĄ TIK 1 / 20

Program Angielski z TIK? Tak! ANGIELSKI Z TIK? TAK! PROGRAM PROMOCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA POMOCĄ TIK 1 / 20 ANGIELSKI Z TIK? TAK! PROGRAM PROMOCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA POMOCĄ TIK 1 / 20 DOROTA KOZŁOWSKA 2 / 20 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. CELE PROGRAMU 3. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 4. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo