Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Systemu Reverss

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Systemu Reverss"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Systemu Reverss Preambuła Reverss z siedzibą w Jaworzno Pl. Św. Jana 12 NIP: REGON: Prowadzi Program Partnerski Reverss. Stroną umowy zawartej z Uczestnikiem Systemu jest tym samym Reverss. 1. Przedmiot umowy 1.1. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów Uczestnik Systemu jest upoważniony do uczestniczenia w Programie Partnerskim Reverss i uzyskiwania związanych z tego tytułu korzyści (dalej: korzyści z uczestnictwa ). Uczestnik Programu może rekomendować Program Partnerski Reverss kolejnym osobom (dalej: osoba rekomendująca ). Uczestnik Programu nie jest zobowiązany do rekomendowania Programu innym osobom i nie jest zobowiązany do współudziału w tworzeniu Reverss Nabyte przez Uczestnika Programu w Reverss oraz u Partnerów towary lub usługi (dalej: zakupy ) rejestrowane są w Programie Partnerskim Reverss. W celu uzyskania korzyści oferowanych przez Program Partnerski Reverss, Uczestnik Programu ma do dyspozycji sklep internetowy Reverss oraz sklepy stacjonarne, które przystąpiły do Programu Partnerskiego Reverss. 2. Podstawa umowy 2.1. Wraz z przyjęciem przez Reverss wniosku o rejestrację wnioskodawca staje się Uczestnikiem Systemu Reverss i otrzymuje swój osobisty numer Uczestnika Programu (dalej: numer ID ). Upoważnia on do uczestnictwa w Programie Partnerskim Reverss. W Programie Partnerskim Reverss uwzględniane są zakupy tylko zarejestrowanych Uczestników Programu (z numerem ID). Każdy uczestnik otrzymuje kartę ze swoim ID w celu korzystania z Reverss oraz Programu Partnerskiego Reverss Dla umowy zawartej pomiędzy Reverss a Uczestnikiem Programu zastosowanie znajdują udostępnione przez Reverss: formularz rejestracyjny lub formularz rejestracyjny on-line, jak również niniejsze Ogólne Warunki Umów. Dodatkowe korzyści z uczestnictwa reguluje punkt 6.5. Odstępstwa od powyższego nie są przez Reverss akceptowane Uczestnik Programu oświadcza, iż podane przez niego w związku z przystąpieniem do Reverss dane są prawdziwe, a w przypadku podania danych nieprawdziwych zwolni on Reverss z odpowiedzialności z tytułu szkód i pozwów Uczestnik Programu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Reverss o każdej zmianie swoich danych osobowych (zmianie adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, danych konta bankowego, numeru telefonu itd.) Każda osoba fizyczna lub prawna może zarejestrować się tylko jeden raz (możliwe jest korzystanie tylko z jednego numeru ID). W przypadku wielokrotnej rejestracji jednego Uczestnika Programu numery ID, które zostały zarejestrowane jako ostatnie, są usuwane. Korzyści z uczestnictwa, które powstały w wyniku wielokrotnej rejestracji, przepadają. Wielokrotna rejestracja jednego Uczestnika Programu, która ma na celu uzyskanie nieuprawnionych korzyści z uczestnictwa w programie, upoważnia Reverss do rozwiązania umowy z ważnego powodu. 3. Pozycja prawna 3.1. Pomiędzy Reverss oraz Uczestnikiem Programu nie zostaje ustanowiony stosunek pracy, stosunek zlecenia ani też jakakolwiek forma stosunku spółki (a w szczególności żadne uczestnictwo związkowe). Uczestnictwo w Programie Partnerskim Reverss oraz rekomendowanie Programu kolejnym Uczestnikom Programu odbywa się wyłącznie w ramach działalności Uczestnika Programu prowadzonej na własną odpowiedzialność, samodzielnie i w sposób prawnie niezależny od Reverss Uczestnik Programu ma prawo do otrzymywania wyłącznie korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Partnerskim Reverss. Nie przysługuje mu żaden inny rodzaj wynagrodzenia za jego działalność. Nie przysługuje mu zwrot poniesionych w jakiejkolwiek formie nakładów Uczestnik Programu nie jest upoważniony do reprezentowania Reverss, a w szczególności do składania lub przyjmowania oświadczeń w ramach Programu Partnerskiego Reverss i/lub w ramach reklamowania i polecania go nowym Uczestnikom Programu. Uczestnik Programu nie jest upoważniony do przyjmowania gotówki i przeprowadzenia inkaso za Reverss Bez uprzedniej pisemnej zgody Reverss, Uczestnik Programu nie jest upoważniony do: - używania logo, hasła, sloganów firmowych i podobnych należących do Reverss lub Partnerów Reverss; - tworzenia wizytówek, prezentacji, filmów video, plików audio, zrzutów ekranowych, treści do publikacji 1

2 w Internecie, treści do publikacji w mediach, ulotek, katalogów, stron internetowych, materiałów reklamowych, przesyłek pocztowych, mailingu, witryn internetowych itp. poświęconych Reverss lub Programowi Partnerskiemu Reverss a także rozpowszechniania i udostępniania ich publicznie w formie pisemnej, elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób (np. na stronach internetowych jak Youtube czy Facebook); - przeprowadzania imprez publicznych, jak np. spotkań informacyjnych, eventów, warsztatów, seminariów itd. dotyczących Reverss lub Programu Partnerskiego Reverss; - pozyskiwania jako Partnerów Reverss lub jako Uczestników Programu detalistów, hurtowników i pozostałych handlowców oraz innych przedsiębiorców, oferujących towary lub usługi dla konsumentów, włącznie ze stacjami benzynowymi, franczyzobiorcami i domami towarowymi; prowadzenia negocjacji lub rozmów wstępnych czy jakiejkolwiek działalności reklamowej w celu pozyskania takich partnerów, w szczególności na terenie przedsiębiorstwa lub w jego pobliżu. 4. Program Partnerski Reverss 4.1. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów Uczestnik Programu nabywa poprzez dokonanie zakupów w Reverss oraz u Partnerów Reverss korzyści z uczestnictwa w Programie Partnerskim Reverss, a mianowicie zwrot pieniędzy, bonus strukturalny i ewentualnie dodatkowe korzyści z uczestnictwa. Korzyści z uczestnictwa opisane są bardziej szczegółowo w punkcie Reverss zawiera z Partnerami Reverss umowy, które umożliwiają Reverss przyznawanie korzyści Uczestnikom Programu w ramach Programu Partnerskiego Reverss. Reverss stara się uzgadniać jak najlepsze warunki umowy i ciągle poszerzać sieć Partnerów Reverss. Wykaz aktualnych Partnerów Reverss wraz z przyznanymi korzyściami z uczestnictwa jest do pobrania on-line pod adresem oraz dostępny jest w Reverss Aby zapewnić jednolity rejestr dokonywanych przez Uczestnika Programu zakupów u Partnerów Reverss w Programie Partnerskim Reverss, Uczestnik Programu może wykorzystać do dokonywania zakupów sklep internetowy Reverss oraz kartę Uczestnika dla sklepów stacjonarnych. 5. Zakłócenia w spełnianiu świadczeń 5.1. Zakres świadczeń Reverss ogranicza się do realizacji Programu Partnerskiego Reverss jak opisano to w punkcie 4. (rejestracja, realizacja zamówienia, rozliczenie uzgodnionych warunków z Reverss itd.) Prawa i obowiązki wynikające z dokonanych przez Uczestnika Programu zakupów przy wykorzystaniu środków opisanych w punkcie 4.3 dotyczą wszystkich Partnerów Reverss. Tym samym Reverss po zawarciu umowy z Partnerem Reverss nie bierze na siebie żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia Partnerów Reverss, zwłaszcza w przypadku ewentualnego niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez Partnera Reverss, Uczestnik Programu nie ma prawa wysuwać wobec Reverss roszczeń do całkowitego lub częściowego zwrotu zrealizowanej kwoty do zapłaty gotówką lub innego wynagrodzenia lub rekompensaty. Jakiekolwiek roszczenia Uczestnika Programu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez Partnera Reverss należy zgłaszać wyłącznie Partnerowi Reverss. 6. Korzyści z uczestnictwa w Programie Partnerskim Reverss 6.1. Zakupy, które zostały zaksięgowane w Programie Partnerskim Reverss, przynoszą Uczestnikowi Programu korzyści z uczestnictwa. Korzyści z uczestnictwa bazują na umownie uzgodnionych warunkach pomiędzy Reverss a danym Partnerem Reverss. Procentowa wysokość korzyści z uczestnictwa zmienia się w zależności od Partnera Reverss oraz branży. Korzyści z uczestnictwa składają się ze zwrotu pieniędzy (punkt 6.2.), bonusu strukturalnego (punkt 6.3.) i ewentualnie z dodatkowych korzyści z uczestnictwa (punkt 6.5.) Zwrot pieniędzy: Za zakupy, które zostały zaksięgowane w Programie Partnerskim Reverss, Uczestnik Programu otrzymuje do 20% zwrotu pieniędzy. Obowiązuje ustalona dla zwrotu pieniędzy prowizja danego Partnera Reverss, podana pod adresem (obszar po zalogowaniu). Płatności z tytułu zwrotu pieniędzy następują zgodnie z punktem 6.4. Wyróżniamy dwa konta ze środkami finansowymi w Reverss: - Konto Bieżące - na tym koncie znajdują się środki, które można wypłacić na własne konto osobiste w banku, wykorzystać na zakupy w Reverss oraz Partnerów Reverss lub na zasilenie Konta Cegiełek. - Konto Cegiełek - środki znajdujące się na tym koncie można przeznaczyć wyłącznie na zakup Cegiełek, środki automatycznie wykorzystywane są na zakup Cegiełek chyba, że Uczestnik wyraźnie zastrzeże sobie prawo do własnego rozdysponowania środków na Cegiełki (ustawienia konta Uczestnika - obszar po zalogowaniu). Prowizja trafia na konto Uczestnika w dwojaki sposób: - 50% Konto Bieżące w Reverss, 50% Konto Cegiełek w Reverss lub - 0% Konto Bieżące w Reverss, 100% Konto Cegiełek w 6.3. Bonus strukturalny: za zakupy Uczestników Programu, którzy zostali pozyskani przez osobę rekomendującą 2

3 (osoby, które zarejestrowały się w Reverss z rekomendacji Uczestnika Programu), jak również za zakupy Uczestników Programu, którzy zostali przez nich pozyskani do 4 poziomu struktury, które zostały zaksięgowane w Programie Partnerskim Reverss, Uczestnik Programu otrzymuje do 10 % od sumy zakupów jako bonus strukturalny W przypadku korzystania z zakupów dokonywanych poprzez sklepy on-line u Partnerów Reverss, korzyści z uczestnictwa wynikające z tytułu dokonanych zakupów, które zostały rozliczone przez Partnera Reverss wobec Reverss, są zapisywane na rzecz rachunku Uczestnika Programu. Reverss zapewnia, że Partnerzy Reverss rozliczą się najpóźniej w ciągu jednego miesiąca po dokonaniu zakupu. Prawo do przelania należności zwrotu pieniędzy i bonusu strukturalnego Uczestnikowi Programu przysługuje w momencie zakończenia zakupów Uczestników Programu w strukturze danego Uczestnika Programu Poprzez własne zakupy i zakupy wszystkich pozyskanych do swojej struktury Uczestników Programu, Uczestnicy Programu mają ponadto pod określonymi warunkami możliwość otrzymania dodatkowych korzyści z uczestnictwa w programie. Warunki regulujące przyznawanie dodatkowych korzyści z uczestnictwa są dostępne w osobistym biurze internetowym pod (obszar po zalogowaniu). Znajdują się tam również szczegółowe warunki dotyczące wpłaty środków własnych na konto bieżące Uczestnika. Środki te mogą zostać wykorzystane na zakupy w Reverss oraz Partnerów Reverss lub na zakup Cegiełek Reverss stara się poprzez zawarcie korzystnych porozumień z Partnerami Reverss utrzymać długoterminowe korzyści z uczestnictwa lub nawet je podwyższyć. Reverss jest uprawniony do zmiany przyznanych dla pojedynczych Partnerów Reverss korzyści z uczestnictwa z czterotygodniowym wyprzedzeniem, o ile zmienią się warunki uzgodnione z Partnerami Reverss. Obecnie obowiązujące warunki publikowane są pod adresem (obszar po zalogowaniu). W celu obliczenia przysługujących Uczestnikowi Programu korzyści z uczestnictwa należy odnieść się do tych warunków, które zgodnie z punktem obowiązują w momencie, w którym Uczestnik Programu dokonuje pełnej zapłaty, uregulował w całości płatność wobec Partnera Reverss. 7. Strefa internetowa & serwis internetowy 7.1. Do dyspozycji każdego Uczestnika Programu, Reverss oddaje bezpłatnie na swoich stronach internetowych, dostępną pod adresem (obszar po zalogowaniu) osobistą strefę internetową, w której po podaniu nazwy użytkownika i hasła może w każdej chwili uzyskać wgląd do dokonanych przez siebie zakupów, rekomendowanych Uczestników Programu, jak również do informacji o korzyściach płynących z uczestnictwa w Programie Partnerskim Reverss. Za wszelką niedostępność stron internetowych Reverss i obszaru po zalogowaniu pod adresem Reverss odpowiada tylko zgodnie z punktem Dane dostępu do korzystania ze strefy internetowej (nazwa użytkownika, hasło i PIN) Uczestnik Programu ma obowiązek przechowywać w bezpiecznym miejscu i ściśle chronić. Dane dostępu nie mogą zostać pod żadnym pozorem udostępnione osobom trzecim. Dane dostępu i inne osobiste ustawienia Uczestnik Programu może w każdej chwili zmienić pod adresem (obszar po zalogowaniu) Uczestnik Programu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Reverss o każdym stwierdzonym nadużyciu jego dostępu do biura on-line. W takim przypadku po natychmiastowym zablokowaniu dostępu Uczestnik Programu otrzyma zmienione dane dostępowe za pośrednictwem a lub poczty. Za szkody wyrządzone przez nadużycie dostępu do konta Uczestnika Programu w serwisie internetowym, Reverss odpowiada tylko zgodnie z punktem Ochrona danych osobowych 8.1. O ile wymagane jest to do realizacji Programu Partnerskiego Reverss, a więc do obliczenia korzyści z uczestnictwa, Reverss jako podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Uczestników Programu. Reverss udostępnia osobie rekomendującej w ramach rozliczenia bonusu strukturalnego i dodatkowych korzyści z uczestnictwa dane o wolumenie zakupów. Jeśli Uczestnik Programu wyrazi zgodę, Reverss wykorzysta dane Uczestników Programu także do przekazywania spersonalizowanych informacji o ofertach i produktach Reverss oraz Partnerów Reverss, może również wymieniać anonimowe, istotne dla dokonania zakupu dane celem korzystania z Programu Partnerskiego z Partnerami Reverss, którzy mogą znajdować się za granicą, o ile wymagane jest to do współpracy handlowej. Jeśli konieczne okaże się upublicznienie danych za granicą, Reverss zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych w kraju docelowym Wszelkie zapytania dotyczące upublicznienia, zmiany oraz usunięcia danych można kierować w formie pisemnej bezpośrednio do Reverss. Reverss zastrzega sobie w ramach ustawy prawo do odrzucenia zapytań bez rozpatrzenia, w szczególności takich zapytań, które są niezgodne z prawem, niestosownie często się powtarzają, są zadawane systematycznie lub zagrażają ochronie danych osobowych innych Uczestników Programu Dalsze ważne postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej 3

4 Reverss znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Reverss stosuje międzynarodowo uznane technologie bezpieczeństwa, aby chronić dane Uczestników Programu przed bezprawnym dostępem do nich. Za bezpieczeństwo przekazanych za pomocą internetu danych Reverss odpowiada tylko zgodnie z punktem Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik Programu wyraża zgodę w każdej chwili mogąc ją odwołać na to, że Reverss w ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim Reverss gromadzi dane osobowe Uczestnika Programu, dotyczące jego przyzwyczajeń zakupowych (zainteresowania, preferencje itd.) i informacje te wykorzystuje do tworzenia spersonalizowanej informacji oraz do nawiązania kontaktu pocztowego lub osobistego w celu reklamowania Programu Partnerskiego Reverss i ofert Partnerów Reverss. Uczestnik Programu wyraża ponadto zgodę na to, by wolumen jego zakupów dokonanych w ramach Programu Partnerskiego Reverss (np. bonus strukturalny) został podany osobom trzecim (np. jego osobie rekomendującej) i ewentualnie dane te zostały przekazane za granicę. Jeżeli Uczestnik Programu nie życzyłby sobie podawania takich informacji, może on wycofać swoją zgodę w Reverss wysyłając na adres Uczestnik Programu wyraża ponadto zgodę na to, by wolumen jego zakupów dokonanych w ramach Programu Partnerskiego Reverss (np. bonus strukturalny) został podany osobom trzecim (np. jego osobie rekomendującej) i ewentualnie dane te zostały przekazane za granicę. Jeżeli Uczestnik Programu nie życzyłby sobie podawania takich informacji, może on wycofać swoją zgodę w Reverss wysyłając na adres 10. Odpowiedzialność Reverss odpowiada bez ograniczeń za szkody w przypadkach naruszenia życia, ciała lub zdrowia, wynikłe z umyślnego lub spowodowanego niedbalstwem naruszenia obowiązków przez Reverss. Także za pozostałe szkody wynikłe z umyślnego lub spowodowanego rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków przez Reverss, odpowiada bez ograniczeń Reverss Inne żądania odszkodowania są wykluczone z zastrzeżeniem następnego punktu Obowiązuje to w szczególności, gdy Reverss nie ponosi winy w przypadku: - okresowego braku funkcjonalności serwisu internetowego - innych technicznych lub elektronicznych błędów wynikłych podczas transferu danych przez Internet oraz podczas korzystania z portali internetowych Reverss, zakładając, że błędy te nie mieszczą się w zasięgu odpowiedzialności Reverss, - braku funkcjonalności sieci telefonii komórkowej lub terminali - braku funkcjonalności mobilnych urządzeń Uczestnika Programu Umowa kupna-sprzedaży na towary lub umowa o usługi obowiązuje pomiędzy Uczestnikiem Programu a danym Partnerem Reverss lub Reverss Jeżeli odpowiedzialność dla Reverss jest ograniczona lub wykluczona, ograniczenia lub wykluczenia dotyczą także osobistej odpowiedzialności cywilnej pracowników, przedstawicieli ustawowych i osób pomocnych w wykonaniu zobowiązania prawnego Reverss Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z niniejszym punktem 10 pozostawiają nienaruszoną odpowiedzialność cywilną Reverss, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt. 11. Koszty Rejestracja i uczestnictwo w Programie Partnerskim Reverss są dla Uczestnika Programu bezpłatne. 12. Wypowiedzenie umowy przez Uczestnika Programu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z Reverss w każdej chwili, w drodze pisemnego oświadczenia. W trakcie trwania umowy Uczestnik Programu nie jest ponadto zobowiązany do dokonywania zakupów, pozyskiwania Uczestników Programu lub wykonywania innych aktywności Z chwilą wypowiedzenia umowy Uczestnik Programu ma wyłącznie prawo do tych korzyści z uczestnictwa w Programie Partnerskim Reverss, z których w momencie wypowiedzenia umowy rozpoczęto korzystać, tzn., jeśli zakup uprawniający do zwrotu pieniędzy lub przyznania bonusu strukturalnego w chwili wypowiedzenia umowy został już dokonany. 13. Wypowiedzenie umowy przez Reverss Umowa może zostać wypowiedziana przez Reverss w sposób zwyczajny, tj. bez podania przyczyny z 30 dniowym terminem wypowiedzenia lub z ważnego powodu ze skutkiem natychmiastowym. Jako ważne powody postrzegane są poza naruszaniem interesów gospodarczych oraz reputacji Reverss lub Partnerów Handlowych, 4

5 w szczególności naruszenie istotnych obowiązków umownych, o ile uszkodzenie lub naruszenie nie zostały naprawione w ciągu stosownego terminu po dostarczeniu pisemnego wezwania. Do istotnych obowiązków umownych należą obowiązki Uczestnika Programu zgodnie z punktami 2.3. i 2.4. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej W przypadku własnego zawinionego działania niezgodnego z prawem Uczestnik Programu zwalnia całkowicie Reverss z odpowiedzialności z tytułu szkód i pozwów. 14. Postanowienia ogólne Zawarte w pojedynczym przypadku, indywidualne porozumienia z Reverss mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów. Dla treści takich porozumień decydująca jest pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie Reverss. Przypuszcza się, że strony nie poczyniły żadnych ustnych ustaleń. Ponadto Reverss jest upoważniony do przesyłania Uczestnikowi Programu oświadczeń o zawarciu umowy i informacji niezbędnych do sfinalizowania umowy, także przez SMS lub , jeśli Uczestnik Programu wyrazi na to zgodę Pod adresem (obszar po zalogowaniu) Reverss zawsze publikuje obecnie obowiązujące warunki. Zaleca się, by Uczestnik Programu regularnie zasięgał informacji na stronie Reverss o aktualnym stanie poszczególnych warunków Partnerów Reverss Przekazane Uczestnikowi Programu w formie tekstowej zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umów i pozostałych umownych porozumień pomiędzy Uczestnikiem Programu a Reverss są uznawane za zaakceptowane przez Uczestnika Programu, jeśli ten w ciągu 14 dni po dostarczeniu powiadomienia o zmianie w formie tekstowej nie zaprzeczy ich ważności. Wraz z rozpoczęciem terminu Reverss zwróci szczególną uwagę Uczestnikowi Programu na przewidywane znaczenie jego postawy. Zmiany Ogólnych Warunków Umów są uznawane za zaakceptowane przez Uczestnika Programu tylko wtedy, gdy wskazówka ta zostanie mu faktycznie przekazana Jeżeli w treści umowy użyto określeń charakteryzujących płeć, to oznaczają one zarówno przedstawicieli płci żeńskiej, męskiej, jak również osoby prawne Jeśli podstawowe postanowienia niniejszej umowy są całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to skuteczności pozostałych ustaleń. 15. Pozostałe ustalenia Dla zawarcia umowy znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wykluczone Uzgodnionym miejscem wykonania wszelkich świadczeń umownych jest siedziba spółki Reverss Rejestracja i uczestnictwo w Programie Partnerskim Reverss jest możliwe od ukończenia 18. roku życia Uczestnik Programu zobowiązuje się do samodzielnego ponoszenia wszelkich wydatków, opłat, podatków itp., które powstały w wyniku otrzymania korzyści z uczestnictwa Uczestnikiem Programu jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną Partner Reverss - przedsiębiorca, który zawarł umowę o współpracę z Reverss Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w Programie Partnerskim Reverss. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej W przypadku gdy Uczestnik Programu jest konsumentem, tj. zgodnie z art. 221 kc jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, rejestrując się w Programie Partnerskim Reverss, może od niego odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy Wszelkie zmiany dotyczące danych identyfikacyjnych Uczestnika Programu m.in. zmiany numeru NIP, REGON, KRS, siedziby, osób reprezentujących, zawieszenia działalności gospodarczej itp. Uczestnik Programu zobowiązuje się przesłać niezwłocznie. Wszelkie skutki prawne wynikające z braku ww. informacji obciążają Uczestnika. Reverss może zwrócić się z prośbą o dostarczenie dokumentów potwierdzających tożsamość Uczestnika Programu, a zwłaszcza potwierdzających podane przez niego dane (np. dowód osobisty) Uczestnik Programu wypowiadając umowę o uczestnictwo w Systemie Reverss, ma możliwość dokonania zbycia praw i obowiązków wynikających ze swojego uczestnictwa osobie trzeciej na podstawie stosownego formularza. Uczestnik otrzymuje formularz od Reverss na swoje wyraźne żądanie. Dokonanie tej czynności jest uzależnione od pisemnej zgody Reverss Reverss zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty potencjalnego Uczestnika Programu na zawarcie umowy w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania, bez podania powodu, przy czym początkowy bieg terminu następuje z chwilą dojścia oferty do Reverss. 5

6 W przypadku zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi przez Uczestnika Partner Reverss zwraca Uczestnikowi wartość towaru/usługi pomniejszoną o rabat rozksięgowany na indywidualnych kontach Uczestników w Reverss. 16. Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w Programie Partnerskim Reverss (integralną częścią OWU jest Oferta Reverss, w której zawarta jest większość informacji na temat dodatkowych korzyści) Cegiełka - podstawowa jednostka generująca korzyści finansowe. Każdą zakupioną Cegiełkę można wycofać przed upływem dnia rozliczeniowego (Środa). Kwota za jaką została zakupiona Cegiełka a następnie wycofana wraca w całości na Konto Cegiełek i może zostać ponownie wykorzystana na zakup nowych Cegiełek. Cegiełka powstanie w chwili gdy na Koncie Cegiełek znajdzie się ilość pieniędzy odpowiednia dla danej Cegiełki Korzyści A, B, C, D Cegiełka Korzyść Bonus Premia (14) A50 A100 A200 B500 B1.000 B2.000 C5.000 C C D PLN A50, A PLN 210 PLN A100, A PLN 420 PLN A200, B PLN PLN B500, B PLN PLN B1.000, B PLN PLN B2.000, C PLN PLN C5.000, C PLN PLN C10.000, C PLN PLN C20.000, D PLN PLN PLN Cegiełki tworzą strukturę binarna do trzeciego poziomu. Korzyści wypłacane są w każda środę niezależnie od zamknięcia struktury, nie dotyczy Premii 14. Premia (14) - dodatkowa korzyść wypłacana przy pełnej matrycy danej Cegiełki Reverss

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r.

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r. Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy Wersja z dn. 05.03.2014r. Definicje: Regulamin - niniejszy regulamin. Umowa umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Body World Jakub Mucha z siedzibą w Przytkowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski s.c. z siedzibą w Dębowcu,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe warunki handlowe są częścią każdej umowy partnerstwa handlowego pomiędzy spółką FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo