UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL"

Transkrypt

1 UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/ Swarzędz NIP KRS REGON

2 1. TERMINY UŻYTE W UMOWIE OZNACZAJĄ: 1) Serwis Transferuj.pl serwis internetowy, który jest własnością firmy Brachia Sp. jawna, os. Czwartaków 20/32, Swarzędz, adres strony internetowej: Wszystkie konta bankowe Serwisu Transferuj.pl są kontami tej spółki lub jej właścicieli. 2) Sprzedawca osoba fizyczna bądź prawna będąca przedsiębiorcą i prowadząca działalność gospodarczą z wykorzystaniem sieci Internet, która zawarła ze Spółką umowę o uczestnictwo w Serwisie Transferuj.pl. 3) Klient klient Sprzedawcy, który zamierza nabyć towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu Sprzedawcy dokonując płatności poprzez Serwis Transferuj.pl. 4) Sklepy serwisy należące do Sprzedawcy, przy pomocy których Klienci dokonują zakupu produktów i usług i zapłaty za nie przy pomocy Serwisu Transferuj.pl. 5) Towar towary lub usługi nabywane przez Klienta w Sklepie. 6) Transakcje są to wpłaty pieniężne Klienta (wykonane przelewem bankowym, przekazem pocztowym, kartą płatniczą, SMS-em itp.) za Towary nabywane w Sklepach. 7) Panel Administracyjny część Serwisu Transferuj.pl udostępniona Sprzedawcy, dzięki której może m.in. przeglądać historię transakcji, dokonywać wypłat zgromadzonych środków. Służy administracji i kontroli danych oraz funkcji Serwisu Transferuj.pl. Sprzedawca dostaje dostęp do Panelu Administracyjnego przy pomocy identyfikatora i hasła, których weryfikacja sprawdzana jest przy logowaniu na stronie. 2. INFORMACJE OGÓLNE: 1) Serwis Transferuj.pl ( Serwis ) jest internetowym serwisem usługowym, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów na swoje konta, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedawcy. 2) Każda płatność inicjowana w Serwisie Transferuj.pl otrzymuje unikalny identyfikator Transakcji, który klient jest zobowiązany umieścić w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności. Klient winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności. 3) Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu bankowego błędnego identyfikatora Transakcji spółka Brachia Sp. jawna nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki. 2 Strona Transferuj.pl Brachia S.J.

3 4) Na wykonanie płatności w Serwisie Klient otrzymuje 14 dni od dnia inicjacji Transakcji. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i sklep Sprzedawcy o poprawnym wykonaniu płatności. 5) Potwierdzenie płatności w Serwisie Transferuj.pl zapewniają: i. dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego serwery operatorów tych płatności, współpracujących z Serwisem; ii. dla płatności przelewem bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych Serwisu. 6) Serwis Transferuj.pl nie udostępnia podmiotom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w Serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby Transakcji oraz w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji. 7) Czynności dokonywane w ramach Serwisu Transferuj.pl nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 8) Pośrednictwo Serwisu Transferuj.pl w przekazywaniu płatności Klientów poprzez konta Serwisu nie upoważnia Klientów oraz Sprzedawców do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu. 9) Osoby wykonujące płatności poprzez Serwis Transferuj.pl (Klient) oraz Sprzedawca wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Brachia Sp. jawna, os. Czwartaków 20/32, Swarzędz w celach związanych wyłącznie z działalnością Serwisu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest Brachia Sp. jawna. 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU TRANSFERUJ.PL: 1) Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Transferuj.pl do przesyłania płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej. 2) Sprzedawcą, który rejestruje się w Serwisie Transferuj.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną. 3) Usługodawca Serwisu Transferuj.pl (Brachia Sp. jawna) jest uprawniony do żądania od Sprzedawcy wszelkich innych danych niezbędnych do oceny ryzyka dokonywanej Transakcji lub rejestracji Sprzedawcy w Serwisie. 4) Serwis Transferuj.pl jest serwisem płatnym. Sprzedawca rejestrując się w Serwisie akceptuje opłaty wskazane w Tabeli Prowizji i Opłat znajdujące się na stronach Serwisu. 3 Strona Transferuj.pl Brachia S.J.

4 5) Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia podczas procesu rejestracji w Serwisie Transferuj.pl listy adresów internetowych wszystkich swoich Sklepów, w których zamierza korzystać z Serwisu, a także do regularnego aktualizowania tej listy. 6) W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają zasady opisujące dokonywanie Transakcji w Serwisie Transferuj.pl, zawarte w instrukcji obsługi, na wszystkich stronach Serwisu i dokumentacji technicznej Serwisu. 4. REKLAMACJE: 1) Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klientów o trybie reklamacji. Reklamacje te Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć w pierwszej kolejności we własnym zakresie. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca przekazuje reklamację do Spółki, w formie elektronicznej przesłanej za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu lub listem na adres Spółki: os. Czwartaków 20/32, Swarzędz. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w Transakcji, identyfikator i datę Transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Po 90 dniach od daty utworzenia Transakcji personel Serwisu ma prawo odmówić rozpatrywania reklamacji dotyczącej tej Transakcji. 5. WYPŁATY: 1) Sprzedawca może dokonać wypłaty zgromadzonych środków przy pomocy opcji Wypłata Środków znajdujących się w panelu administracyjnym Sprzedawcy. 2) Po operacji złożenia dyspozycji wypłaty środków, Serwis Transferuj.pl zobowiązuje się do ich przelania na konto bankowe Sprzedawcy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 3) Usługodawca Serwisu Transferuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesłania środków wynikłe po złożeniu przez niego w banku polecenia przelewu, jak również za niezrealizowane lub opóźnione płatności będące następstwem podania przez Sprzedawcę nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwią wykonanie przelewu bankowego lub innych opóźnień nie leżących po stronie Usługodawcy Serwisu. 4) Jeśli data płatności przypada na sobotę, niedzielę lub na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, dyspozycja wypłaty zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym. 5) Rachunek za pobraną prowizję będzie dostępny dla Sprzedawcy do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4 Strona Transferuj.pl Brachia S.J.

5 6. TABELA OPŁAT I PROWIZJI: Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja 1.1 1) Aktualna Tabela Opłat i Prowizji, która obowiązuje Sprzedawcę dostępna jest na stronach Serwisu Transferuj.pl: Sprzedawca akceptuje wszystkie prowizje i opłaty, które są wyszczególnione na stronach Serwisu i przyjmuje do wiadomości, że przy operacji wypłaty środków opisanej w punkcje 5. wartość wypłaconych środków zostanie pomniejszona o wartość prowizji opisanej w Tabeli. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1) Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenia zewnętrzne nie spowodowane działaniem Stron lub pozostające poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. 2) Stwierdza się, że adres , zawarty w Panelu administracyjnym jest oficjalnym adresem kontaktowym dla korespondencji związanej z tą Umową. 3) Zgodnie oświadcza się, że zdobyte w czasie trwania współpracy dane dotyczące działalności, finansów, informacji oraz specyfikacji technicznej, dokonywanych czynności stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres obowiązywania umowy jak również okres 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu. 4) W przypadku sporów powstałych między Stronami, wspólnym zamiarem będzie doprowadzić do polubownego ich rozwiązywania. 5) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 6) W przypadku braku polubownego rozwiązania sporów i roszczeń majątkowych mogących wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą one ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu Transferuj.pl. 5 Strona Transferuj.pl Brachia S.J.

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu

Regulamin korzystania z Serwisu KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań transferuj.pl ehat.me eh 1 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Serwis Transferuj.pl ( Serwis ) serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013 " Wrocław, 2013 Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi dla merchantów 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Espago, oraz zasady współpracy pomiędzy PSP Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com)

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wymagania związane ze Stroną Internetową Partnera...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo