3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl."

Transkrypt

1 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita Polska), NIP , REGON , adres siedziby: ul. Wileńska 2b, Oleśnica, zwaną dalej Operatorem portalu lub Sklepem. Adres poczty elektronicznej ( ) Operatora portalu: nr telefonu: Warunki dotyczące sprzedaży towarów 1.Operator portalu za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: oferuje sprzedaż produktów w tym w szczególności e-papierosów, kartridży i kartomizerów do e-papierosów a także innych akcesoriów do e-papierosów (zwanych dalej także: Towarami lub Produktami ) w Internecie. 2.Stroną umów zawieranych z Operatorem portalu, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: Klientem ). 3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony 4.Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Operatora portalu (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami). 5.Sklep umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary na następujące sposoby: 1.w przypadku zamówień realizowanych na terytorium Unii Europejskiej: z góry przelewem bankowym 2.wyłącznie w przypadku zamówień realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - płatnością "za pobraniem" (płatność osobie doręczającej przesyłkę, lub w placówce w której przesyłka jest odbierana). Kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu (e-card.pl to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w sklepie kartą płatniczą lub tzw. przelewem szybkim (akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że

2 3.Ceny zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji obsługiwana jest przez która gwarantuje jej bezpieczeństwo.) 6.Sklep rozpoczyna realizację zamówienia: 1.w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, 2.w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej, 3.w przypadku zamówień dotyczących Towarów, o których mowa w ust. 9, z płatnością gotówką przy odbiorze - z dniem określonym jako dzień dostępności Towaru, a w przypadku pozostałych sposobów płatności - najwcześniej w dniu określonym jako dzień dostępności Towaru i nie wcześniej niż w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej. 7.Do każdego zamówienia, według dyspozycji Klienta, wystawiana jest faktura VAT lub, w przypadku konsumentów, paragon fiskalny. 8.Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie czternastu dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionych Towarów. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Operator portalu wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej. 1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 2.Cena podana przy Towarze w walucie wybranej przez Klienta przy składaniu zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 3.Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności. 4.Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie 4.Warunki dostawy Towaru 1.Towary wysyłane są przez Sklep niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt. II.6. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Towaru. W każdym przypadku Sklep dokłada wszelkich starań by Towar został dostarczony do Klienta w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3 2.Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub firmy kurierskiej, przy czym Klient, którego zamówienie ma być zrealizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy. 3.Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska - przesyłka priorytetowa: do 3 dni roboczych; firma kurierska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: do 2 dni roboczych, firma kurierska poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: według informacji udostępnionych przez firmę kurierską). 5.Odstąpienie od umowy 1.Zgodnie z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2014 Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy powiadomienie sprzedawcy o odstąpieniu od umowy albo nadanie Towaru z fakturą VAT lub paragonem przed jego upływem. 2.Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży Towaru nastąpi w terminie 3 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę z której dokonano płatności. 3.Klientom którzy nie są konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 6.Reklamacje 1.Jeżeli Towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania na adres Operatora portalu (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Sklep prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz co najmniej kopię faktury VAT lub paragonu. Operator portalu zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Operatora portalu będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji. 2.Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni. 3.Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru albo wybrać inny Towar z oferty Sklepu w cenie

4 odpowiadającej cenie Towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja. 4.Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu Towaru w sposób wskazany przez Klienta. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę z której dokonano płatności. 7.Postanowienia końcowe 1.Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Operatora portalu. Operator portalu przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy 2.Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. 3.W przypadku zamieszczenia przez Klienta w sklepie internetowym jakichkolwiek danych, Klient oświadcza, iż będą one zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować i rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony i wyraża zgodę na ich publikację w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora portalu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Operatorowi portalu treści (danych) o charakterze bezprawnym. 4.Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia. 5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 6.Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, a zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 7.Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Operatora portalu na adres: 8.Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sklepem na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Operatora portalu, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w

5 Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego. 9.Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej i zapisać go na własnym nośniku Regulamin do pobrania 10.Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.jasma.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo