Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co."

Transkrypt

1 REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem: Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to firmę działającą pod adresem z siedzibą w Londynie. 2. Zamawiającym rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 3. Platformie rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Sprzedawca zapewnia dostarczenie towarów wyłącznie na terytorium oznaczonym kodami pocztowymi, które wymienione są na stronie 4. Towarze rozumie się przez to towary oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym 5. Cenie należy przez to rozumieć cenę brutto towaru umieszczoną obok informacji o towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia towaru. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w funtach brytyjskich i uwzględniają podatek VAT. 6. Dostawcy należy przez to rozumieć pracowników sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez sprzedawcę do dostarczania towarów. 7. Kosztach dostarczenia towaru rozumie się przez to opłaty za dostawę towaru do zamawiającego zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem. Kwoty te są uwidocznione na platformie 8. Zamówieniu należy przez to rozumieć zestaw towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez zamawiającego w formie elektronicznej. 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych towarów oferowanych w sklepie po promocyjnych cenach. 10. Wysokość cen podana w sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana cena jest wynikiem oczywistej pomyłki. 11. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez zamawiających. 12. Wszystkich zamawiających w sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ NA

2 1.1) Złożenie zamówienia w minimalnej kwocie 29 i dokonanie zakupu towarów uwarunkowane jest wysłaniem przez zamawiającego, w sposób prawidłowy, a z zamówieniem lub wiadomości tekstowej (sms) lub telefonicznym złożeniem zamówienia i wyrażeniem zgody przez zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu 1.2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 1.3) Składając zamówienie zamawiający akceptuje niniejszy regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody sprzedawcy jest niedopuszczalne. 1.4) W razie założenia zamówienia, zamawiający otrzymuje a z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym u. 1.5) Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez sprzedawcę zamówienia elektronicznego. 1.6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień: a). złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, b). po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia, c). złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu. 1.7) W przypadku, gdy zamawiający nie jest konsumentem, sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji zamówienia od wpłaty przez zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego towaru. 1.8) Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez zamawiającego spośród godzin określonych w formularzu zamówienia. 1.9) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dni, w które zamówienia nie będą realizowane. 1.10) Bezpośredni kontakt zamawiającego ze sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją zamówień za pośrednictwem portalu jest możliwy: a) telefonicznie pod numerem telefonu: (0044) b) tekstowo (sms) pod numerem telefonu : (0044) c) za pośrednictwem adresu ) Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji zamówienia.

3 1.12) W przypadku, gdy zamawiający nie jest konsumentem, sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu zapłaty ceny sprzedaży towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 1.13) Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy sprzedawcą a zamawiającym. 1.14) W razie wystąpienia braku zamówionego towaru, sprzedawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego przed realizacją zamówienia, a zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości zamówienia, bądź do rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie. 1.15) Sprzedawca dostarcza towar zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu, jeżeli zamawiający zażądał jego wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jego wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia. 1.16) Treści umów sprzedaży zawieranych w sklepie są przechowywane przez system informatyczny sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. 1.17) W razie płatności dokonywanej przez zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za towar będzie zwracana przez sprzedawcę w momencie dostawy, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od sprzedawcy. 1.18) Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy towaru, jeżeli takie wystąpią. ZASADY PŁATNOŚCI NA 2) Dostępnymi w formami płatności są: a) gotówka zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze towaru, b) przelew na konto sprzedawcy wskazane w zamówieniu, 2.1) Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku towarów na wagę, dostawę uznaje się za zgodną z zamówieniem, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w zamówieniu, a dostarczoną zamawiającemu wynosi +/-10%. Zwrot ceny zapłaconej z góry odbywa się przy odbiorze lup przez system PayPal; dopłata odbywa się przy odbiorze zamówienia. 2.2) Koszty dostarczenia towaru są zależne od wartości zamówienia i są podawane przy składaniu zamówienia. DOSTAWA W 3) Możliwy odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się z jednym z przedstawicieli

4 3.1) Obszar działania sklepu jest określony kodem pocztowym miejsca dostawy zamówienia. Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez zamawiającego, za pośrednictwem pracownika lub upoważnionej osoby wyłącznie w miejscach wskazanych na stronie internetowej. W pozostałych miejscach możliwa jest realizacja zamówienia wyłącznie po ustaleniu tego ze sprzedawcą. 3.2) W razie nieobecności zamawiającego pod wskazanym w zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, zamówienie zostanie anulowane. 3.3) Przy dostawie towaru zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzić dostawcy odbiór zamówienia. 3.4) Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 20 funtów w celu wydania ewentualnej reszty. 3.5) W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem zamawiający może żądać zwrotu pieniędzy za uszkodzony towar jeżeli zamówienie było opłacone lub dostawca ma obowiązek pomniejszyć pobieraną kwotę 3.6) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1.1 ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. REKLAMACJA TOWARU W 4) Reklamacja może mieć miejsce tylko i wyłącznie przy odbiorze towaru od dostawcy W przypadku stwierdzenia niezgodności po odbiorze od dostawcy reklamacja powinna być zgłoszona drogą mailową i zostanie rozpatrzona zgodnie z wewnętrznymi przepisami sprzedawcy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 5) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych. 5.1) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania portalu przez zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez zamawiającego. 5.2) Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia przez zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi zamawiający.

5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 6) Zamawiający dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę lub inny podmiot, któremu sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE I. Informacje ogólne 1. Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego Rozlewni Wód Mineralnych, działającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI DOSTAW zakupów na telefon

REGULAMIN I WARUNKI DOSTAW zakupów na telefon REGULAMIN I WARUNKI DOSTAW zakupów na telefon I. REGULAMIN "zakupów na telefon" REGULAMIN niniejszy określa zasady procesu zawierania umowy przez Klienta ze sklepem na dostarczanie zakupów pod wskazany

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mamamore.pl

Regulamin sklepu internetowego www.mamamore.pl Regulamin sklepu internetowego www.mamamore.pl 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mamamore.pl jest GREG architekci pracownia projektowa Grzegorz Górka z numerem ewidencyjnym NIP: 222-075-81-83 oraz

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów Odbiorcy indywidualni Konsument. Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów e-imb.pl (e- Internetowy Market Budowlany.pl) prowadzony jest w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. Regulamin na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Expozycja. (zwany dalej Regulaminem )

Regulamin sklepu internetowego Expozycja. (zwany dalej Regulaminem ) I. INFORMACJE O SKLEPIE Regulamin sklepu internetowego Expozycja (zwany dalej Regulaminem ) Sklep internetowy Expozycja, działający pod adresem www.sklep.expozycja.com prowadzony jest przez firmę Extend

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem www.luxuryproducts.pl, prowadzony jest przez firmę Luxury Products Cylwik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy działający pod adresem http://balkon24.pl/sklep/ prowadzony jest przez przedsiębiorcę o firmie JERZYK Wioletta Katarzyna Jerzy, ul. Polna 4 lok. 1, 64-761

Bardziej szczegółowo

II. Ogólne warunki korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień na Produkty

II. Ogólne warunki korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień na Produkty REGULAMIN PORTALU ALBUMFOTOGRAFICZNY.PL I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania transakcji w Portalu internetowym Albumfotograficzny.pl działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe warunki zawierania umów sprzedaży na odległość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego I. DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAWCA serwis internetowy www.galeriazdrowia.pl dający możliwość zamawiania produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową www.locksystem.pl, zwany dalej Sklepem Internetowym jest LOCKSYSTEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo