Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych za pomocą Serwisu quenta.pl i stanowi integralną część umowy o świadczenie tych usług zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. 2. Definicje Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin Serwisie rozumie się przez to Serwis internetowy quenta.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w pkt. 4. Administratorze rozumie się przez to Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Organizacji WIN 9/39, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia pod numerem KRS , numer NIP , numer REGON Użytkowniku rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystającą z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Umowie rozumie się przez to umowę o świadczenie poprzez Serwis usług wymienionych w pkt. 4, zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem po dokonaniu pierwszego logowania w Serwisie. Cenniku rozumie się publikowana na stronie Serwisu informację, w której Administrator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Okresie rozliczeniowym rozumie się jeden rok (365 dni), którego dotyczy dokumentacja księgowa, kadrowo-płacowa, ZUS. 3. Prawa autorskie Wyłączne prawa autorskie do strony należą do Quenta Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, Poz. 83 ze zm.). Zabrania się powielania i przetwarzania jakiejkolwiek części aplikacji. 4. Zakres świadczonych przez Serwis usług

2 4.1 Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość dostępu do zestawu bezpłatnych usług: Wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu w danym miesiącu do 10 dokument ów; Prowadzenia KPiR, Ewidencji Przychodów, prowadzenia rejestrów VAT,; 4.2 Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość dostępu do zestawu płatnych usług: Serwis umożliwia prowadzenie księgowości online, tj. pozwala na: Wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu w danym miesiącu; Prowadzenia KPiR, Ewidencji przychodów, Ewidencji przebiegu pojazdów, rejestrów VAT,; Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz Ewidencji wyposażenia Rozliczanie delegacji Kalkulatorów Analiz 4.3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu, rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności. 5. Dostęp do Serwisu Dostęp do Serwisu możliwy jest z każdego komputera oraz urządzeń mobilnych (smartphone, tablet) posiadającego połączenie z siecią Internet, za pomocą aktualnej wersji wybranej przeglądarki internetowej spośród wymienionych: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, Internet Explorer. 6. Rejestracja Użytkownika 6.3. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu. Korzystanie z Serwisu możliwe jest niezwłocznie po dokonaniu pełniej rejestracji Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym Aby zapewnić prawidłowy kontakt Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, REGON, adres poczty elektronicznej (e - mail).

3 6.6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o której mowa w pkt. 6.3., Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym Elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Quenta.pl w zakładce Rejestracja. Użytkownik rejestrując się zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu rejestracyjnym, podania wymaganych danych oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i dokumentów stanowiących jego integralną część W trakcie rejestracji Użytkownik ustala hasło i login, które umożliwiają dostęp do konta Użytkownika Po poprawnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik informowany jest o konieczności aktywacji konta, poprzez potwierdzenie adresu . W tym celu wymagane jest kliknięcie w stosowny odnośnik aktywacyjny umieszczony w wiadomości wysłanej automatycznie przez system Administratora na adres podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Brak potwierdzenia rejestracji przez 48 godzin od momentu rejestracji powoduje dezaktywację konta W razie rejestracji konta z usługami płatnymi Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w formularzu elektronicznym znajdującym się w zakładce Zarejestruj się. W toku rejestracji konta z usługami płatnymi Użytkownik zostanie przekierowany do systemu płatności elektronicznych. Po dokonaniu zapłaty określonej w toku rejestracji i zaksięgowaniu tej wpłaty na rachunku bankowym Administratora, na adres Użytkownika w terminie 7 dni zostanie wysłana faktura VAT potwierdzająca wykupienie płatnej usługi. W sytuacji gdy Użytkownik posiada Kod Dostępu może w toku rejestracji wybrać opcję Realizacja Kodu i tym samym nie korzystać z systemu płatności elektronicznych W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia likwidacji konta Użytkownika Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 12 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, Poz. 1024). W celu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowej Użytkownik powinien złożyć Administratorowi stosowne oświadczenie na adres lub droga pocztową na adres siedziby Administratora. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu. Szczegółowe postanowienia w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Administrator udostępnia osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym, lub jednostkom organizacyjnym nie

4 mających osobowości prawnej, które zostały utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwość nabycia Kodów Dostępu przed rozpoczęciem rejestracji w Serwisie. Kody Dostępu można zamówić w zakładce Kody Dostępu lub poprzez telefoniczny lub owy kontakt z Administratorem. Każdy zakupiony Kod Dostępu daje uprawnienia podmiotowi, który z niego skorzysta do usług płatnych opisanych w pkt 4.21 Regulaminu przez okres 6 miesięcy od dnia jego zrealizowania w Serwisie oraz dodatkowo daje dostęp do Aplikacji mobilnej QUENTA. 7. Zawarcie i rozwiązanie umowy 7.3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą kliknięcia w stosowny odnośnik aktywacyjny opisany w pkt 6.7 Regulaminu Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny dostęp do miesięcy księgowych zgodnie z aktualna ofertą i z cennikiem. Po wystawieniu 10 dokumentów poprzez system Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Cennika W razie niedokonania płatności Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do usług z limitem wystawienia 10 dokumentów za pośrednictwem systemu, o których mowa w pkt. 4.1 i opisanych w Cenniku jako bezpłatne W przypadku rezygnacji lub nieopłacenia abonamentu za korzystanie z serwisu, Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do usług do limitu 10 dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1 i opisanych w Cenniku jako bezpłatne oraz danych księgowych za okresy, za które dokonał płatności Rozwiązanie Umowy następuje: za porozumieniem stron w każdej chwili, w razie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika po upływie okresu wypowiedzenia, w razie śmierci Użytkownika, w razie ustania bytu prawnego Użytkownika niebędącego osoba fizyczną, 7.8. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Administratorowi oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu za pośrednictwem dowolnego środka porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, fax). Po upływie powyższego terminu Umowa ulega rozwiązaniu Administratorowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: umyślnego naruszania przez Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu,

5 dopuszczania się przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmowania nieuprawnionych prób dostępu do Serwisu, wykorzystywania usług Serwisu do celów niezgodnych z prawem, w przypadku określonym w pkt. 11.3, działania na szkodę Administratora, w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 8. Zasady bezpieczeństwa 8.3. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się bezwzględnie do zasad bezpieczeństwa. Za szkody spowodowane niedochowanie zasad ze strony Użytkownika Administrator nie ponosi odpowiedzialności Użytkownik zobowiązany jest do rozważnego dysponowania danymi dostępowymi do Serwisu, w szczególności do niepowierzania hasła lub loginu osobom trzecim. Nie zaleca się zapisywania tych danych w systemie komputerowym Nie zaleca się korzystania z Serwisu za pośrednictwem komputerów dostępnych publicznie z uwagi na brak możliwości weryfikacji czy nie zawierają one oprogramowania rejestrującego aktywność Użytkownika (hasła, loginy, przeglądane strony). Nie zaleca się również korzystania z nieszyfrowanych połączeń sieci bezprzewodowej W razie wątpliwości co do autentyczności Serwisu z uwagi na zmiany w jego wyglądzie lub funkcjonowaniu należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem. O wszelkich zmianach w wyglądzie bądź funkcjonalności Serwisu Administrator będzie informował z wyprzedzeniem. 9. Odpowiedzialność 9.3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wywołane nieodpowiedzialnym dysponowaniem danymi dostępowymi do konta Użytkownika, szkody spowodowane działalnością osób trzecich, na których działania Administrator nie ma wpływu, a także wywołane siła wyższą, tj. zdarzeniem nadzwyczajnym, zewnętrznym i niemożliwym do zapobieżenia Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze

6 majątkowym) powstałymi z powodu użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność dokonywanych przez Użytkowników rozliczeń podatkowych. Rejestracja w Serwisie nie stanowi pełnomocnictwa dla Administratora do reprezentowania Użytkowników przed organami podatkowymi. 10. Reklamacje Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z Regulaminem Użytkownik powinien kierować na następujący adres e mail: Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji z uwagi na jej złożony charakter wymaga dłuższego czasu, okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 dni. Administrator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużenie jej rozpoznawania oraz przyczynę przedłużenia przed upływem 7-dniowego okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w zakreślonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. 11. Postanowienia końcowe Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu O zamiarze zmiany Regulaminu Administrator powiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz poprzez informację wysłaną drogą elektroniczną Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl.

Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl. 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu mikrofirmy.pl, którego Operatorem jest AspiroNet Sp. z o.o. 1.2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni I. Postanowienia wstępne 1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013 " Wrocław, 2013 Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi dla merchantów 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Espago, oraz zasady współpracy pomiędzy PSP Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez

Bardziej szczegółowo