ZA]CL^LJJY LENT EX SP6LKA AKCYJNA W LUBLINCU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA]CL^LJJY LENT EX SP6LKA AKCYJNA W LUBLINCU"

Transkrypt

1 ZA]CL^LJJY LENT EX SP6LKA AKCYJNA W LUBLNCU OPNA BtrGT.EGO REWDE\"TA RAPORT Z BADANA SPRAWOZDANA FNANSOWEGO SPRA1VO ZDANE FNA} SOE/E SPRAWOZDANE Z DZAALNOSCT EONOSTT( KATOWCE, MARZEC 2OO8 ROK

2 Kancelara Porad Fnansowo - Ksggowych DR POTR ROEK Spolka z ogranczon4 odpowedzalno6c4 ZarzEd: Potr Rojek rena Leszczynecka-Rojek Andrzej Mlynarczyk Prezes Zarz4du Czlonek ZarzEdu Czlonek Zarz4du ff Katowce - Centrala b Warszawa - oddzat a f W wroclaw - Oddzal OPNA NEZALEZNEGO BEG,EGO REWDENTA D-A AKCJONARUSZY RADY NADZORCZEJ ZAK-ADO\U7 LENTEX SpOr-KA AKCYJNA W LUBLNCU Przepros-adzlem badane zal4czonego sprawozdana fnansor.vego Zaklad6w LENTEX S.-\. z sedzb4 s'lubldcu na kt6re sklada se: 1/ blans sporz4dzon\: na dzen 31. gtudna 2007 toku, kt6ry po sffone aktrr'6w paspv6w wr4azuje sumq q,s. z{otlch, 2/ rachunek zr-sk6w stt^t z^ rok obrotovuy od 1 sq-czna do 31 grudna 2007 roku vykazuj4cl- zvsk netto w 'ul,soko6c tys. ztos'ch, 3 / zestawene zman rv kaptale wlasnym za rok obrotowl' od 1 sq,czna do 31 grudna 2007 roku wlkazuj4ce wzrw -^-:+1lu wlasnego o kwotg L N4PlLd tys. zlotych, 1/ rachunek przeplvw-6w penq2nych za tok obtotowl' od 1 swczna do 31 grudna 2007 roku. wykazuj4cl, zwgkszene stanu 6rodk6w penp2nych netto o kwotg tys. ztotych, 5/ nformacja dodatkorva do sptawozdana fnansowego. Za spotz4dzene tego spra$rozdana fnansowego odpowada kerownk jednostk. Mom zzdanl.ent bvlo zbadane w1-ra2ene opn o rzetelno6c prawdlowosc jasno6c tego sprawozdana fnansowego oraz prawdlorvo6c ks4g rachunkowr-ch stanow4cvch podstawe ego spotz4dzena. Badane sprarvoz dana fnansowego przeprowa dzl/.em s tos owne do: 1/ postanowe6 tozdza\u 7 ustar',1' z dna 29 wrzedna 199'1 roku o rachunkor.vo6c (Dz. Lj. z roku Nt 76, poz. 691wrl.z z ponejszymt zmanam), 2/ norm tr-kon\-rvana zarvodu bteglego rewdenta, w1'dan,vch przez {tajo11'4 RadE l}eglr-ch Rewdent6w rv Polsce..3 zrpsor'rozporz4dzena Nlnstra Fnansow z dna 19 padzternka lt lll5 rnktr t'sprltc bez4clch oklesor',r'ch przekazywanych ptzez emtent6w papet6rv rrarto(coulch l)2. L'. \r ntormac r(9. poz. Badanre spras-ozdana t-rnansorvego zaplanowalem prz,eptowadzlem rv tak sposob, abv uzr.skac rac:r,r:r.r:.,.. peu-nosc. pozs'ala4c4 na s,rra2ene opn o sprawozdanu. Audyt - Transakcje kaptalowe - Doradztwo podatkowe gospodarcze - Busness Process Outsourcng - Szkoenra.rrg Katowce, ul. Powstarc6w 34 Wysoko5 kaptalu zaktadowego zl Tel ; ; ; ; ; t4O Fax qnq "'SMES An hd e pe ndent nen& r n m al MOORE STEPHENS 1NTENMONAL LMFED 1 a -(

3 W szczeg6lno6c badane obemowalo sprawdzene poprawno6c zastosowanych przez ednostlq zasad rachunkowo6c r znaczqcych szacunk6w, sptawdzene - w przeua2aj4cej metze rv sposob s-r'ns-kosr'- dowod6w zaps6w kspgowych, z kt6rych.;"1-nkaj4 \czby nformacje zaw^tte w sprav/ozdanu 6nansosr-m. ak calo6cow4 ocen sprawozdana hnansowego J'waLam,2ebadante dostarczylo wrystatczaj4cej podstawy dla wyta2ena matodajne opn. Mom zdanrern,zbadane sprawozdane ftnansowe, obejmuj4ce dane lczbowe objadnena slowne: a) przedstawa rzetelne jasno wszystke nformacje stotne d1a oceny sytuacj ma4tkowe fnansowej badane jednostkt na dzen 31 gtudna 2007 roku, jakte2 jej wynku Frnansowego zarok obrotoul' od 1 styczna do 31 gmdna 2007 roku, b) sporzadzone zosta\.o, we wszystkch stotnych aspektach, zgodne z zasadamj rachunkowo6c wynka4cym z Mgdzynarodowych Standard6w Rachunkowo6c, Mpdzynarodowych Standard6w Sprawozdawczofc Fnansowej oraz zwlqzartych z nm nterptetacj ogloszonych w forme rozpotzqdze {omsj Eutopejske, a w zakrese neregulowanym w tych Standardach - zgodne z ustaw4 o rachunkowo6c wydanym na ej podstawe przepsam or^z n podstawe prawdlowo prowadzonych ks4g rachunkowych, c) jest zgodne z wp\ywaj+cym na tre66 sprawozdana fnansowego przepsam prawa postanowenamr stafufu jednostk. Sprawozdane z dztalalno6c jednostk jest kompletne w rozumenu art. 49 ust. 2 ustawv o rachunkos'odc^, A zawarte w dm nformacje, pochodz4ce ze zb^d^nego sptawozdana fnansowego, sa z nkn zgodne. Begly rewdent: Kancelaa Porad Fnantowo - K:ryoryclt dr Potr Rojek Spdl ka 7 ogra nco n4 odpowed{a/ no Katowce, u/. Powacdw 31 Podnol wpsary na lstg podnotdw aprawnonlch do badana sprawotyla.f pod nr 1695 {rys (uba wdlsanv a lstg Beglych rewdent6w pod nr 29 /71,05 {atowce. dna 25 rrtatc^ 2008 roku

4 -l = ltjll RAPORT Z BADANA SPRAWOZDANA FNANSOWEGO zltkx-ad6w TBNTEx spox.ka AKCYJNA \[ LUBLNCU ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2OO7 ROKU \

5 Rapon nezalehnego begtego rewdenta dla Akconadaszy Rady Nadzotcze Zaktad6w LENTEX SA z sedzb7 w Lubfrtcu Raport ten qostal npraclwanj w qwaqku Tbadanem rprawoqdanafnanslwegl Zakladdw ENTEX SA. <sedryb4 w Lzbl,z qa okres od 1 rg'cqna dn 3/ grudna 2007 roku. Raport ten pownen b1f crytary wra<<opna beglego rewdenta doucqqcq w1ry; wlmenonego Qrawoqdanafnansowego. Rapon lawera 22 ponumerzwane strory sklada sg qna$gpuj4uch c<ec: Strcaa L Czp66 og6laa 2.. Sy-naca fnansowa nformacje szczeg6towe 6 x

6 - l t--tl a) LEJ r. czesc ogolna 1. TNFORMACJA $TSTqPNA Zakladv Lentex S.A. z sedzb4 w Lubl6cu zosta\y utwotzone w wynku przekszta\cena Pzedspborsnva Pansnr-owego pod n^zwq Sl4skre Zaktady Przemyslu Lnatskego LENTEX w Lublrcu na mocr- akru rrotaralnego z dna 13 czetwca 1995 toku. Sedzba Spolk medc sg w Lubrcu,, przy ulclr Perp's1rt1c6w 54. Sp6lka s.psana jest do {rajowego Rejestru S4dowego ptowadzonego przez S4d Rejonorvr rv Czqstochote. \\- \\'r-dzal Gospodarczy l{rajowego Rejestru S4dowego pod numetem {RS Zakladr- Lentex z sedzb4 w Lublrcu s4 sp6lk4 akcyjn4. _)ednostka posada staq'styczny numer dentyfrkacyny,,regon" denq fkacj podatkowej NP oraz dzala pod numerem V/edlug statutu przedmotem dzalalno6c jednostk jest w szczeg6lnoc: o produk{a materatr6w podlogoul,ch nnych materal6rv budowlanych, o produkcja wl6knn. Rzeczl'wsty przedmot dzjalalnoc n.e ro2n se w spos6b stotny od zapsanego w statuce Sp6lk. Na dzer 31 grudna 2007 roku kaptal podstawowl'wynosl g,s. zlotych byl podzelony na 1, '20 akcj o warto6c nomnalnej 2,05 zloqchka2da. Na konec roku obrotowego struktuta wlasno6c kaptalu podstawowego byla nast puj4ca: A;Pl;f Sp. z o.o.) M;l -(*';-*;*;o;;- 11o66 akcj 11o66 : \larto66 nomnalna Udzal w kaptale glos6w akc (zl) podstawowlm (0/o) t: ;ll.e-' -^o.g.e : 4.1, ,+5 tr c) PZU Asset Management S.A., t)1+.5t1 NG Towarzysfwo Funduszy l. l9t r.u-+.lr nwesn c nr ch S..\. J J J : PKO Towarzrsnr-o Funduszr ) t1 ).t rl nwesf-cr-jnvc}r S.-\. poredno przez P{O/Credt Susse J t

7 -lo -tl Elll p"r"rt"lt - :*71u*tt t.tzt.szs nnl2s l.tzt.szs ;- r4r'120nzs r t.zs -*--4s34 Razem )-- ;. :, 100,00 lo.8lz1ro,to3e2r2o nsz*ea6,oo {aptal wlasny na dzref' blansowl-, tj. 31 grudna 2007 toku wynosl q,'s. zlon-ch s-odnesenu do korca poprzednego roku obrotowego wzr6sl o lsvote qs. z\otych. W sklad Zatz4du Sp6lk na dzen 31 grudna 2007 roku wchodzl: o Ptezes Zarz4du o Czlonek Zatz4du - Pan Andtzej N{ajchrzak, Pan Slawomr Badora. W badanym okrese ne rqrst4ply zrrrany w skladze Zatzqdu. W sklad Rady Nadzorczel na dzen 31. grudna 2007 wchodzl: e Przewodnczqcy Radl' Nadzorczej o Zastepca Przewodncz4cego Rady Nadzorczej Pan Wojcech {oza, - Pan N{acej Szpunat, r Czlonek Rady Nadzorczej - Pan Mchal Gawron, o Czlonek Rady Nadzorczej - PanJan Sttg.t.t. r Cztronek Rady Nadzorczej PanJan Gawtorsk. W badanym okrese w,r,'staply zmtanv w skladze Rady Nadzorczej. W dnu 5 czerwca 2007 toku uchwal4 m 27 Zwyczajnego Wanego Zgromadzena odwolano ze skladu Rady Nadzorczej Pana Pota Garko. Pan GzegonTajakzlo2y\ rezygnacje z funkcj Sekretarza Rady Nadzorczq z dnem 5 czerwca 2007 roku. \V dnu 5 czer.wca 2007 roku uchwal4 m 28 Zwryczajnego \\ralnego Zgromadzena wl,brano w sklad Rady Nadzorczej Pana Flpa Casa. W dnu 5 czetwca 2007 roku uchwatr4 nt 29 Zw,:,-czajnego \\'alnego Zgrornadz,enta rllbrano lr' sklad Radv Nadzorczej Pana J ana Smrgrelskrego. W dnru 11 gtudna 2007 roku uchwal4 nr 11 Nadzvlrczajnego \\-alnego Zgromadzcna odn'olrr:r,, ze sklac- Rady NadzorczejPana Flpa Casa, a w jego mejsce uchrval4 nr 1? pou'olano l)an:r _llna (,;rt-r,,::..+r,r,

8 Y q/ t 2. SPRAVOZDANE FNANSOWE 2.1. Badane sprawozdane fnansowe Spras-ozdane nansorve sporz4dzone za rok obrotowy od 1 styczna do 31 gr-udna 2007 roku obejmue:,' blans sporz4dzony na dzen 31. grudrua 2007 roku, ktory po strone akqrrr6w paslwow wykazue sump Ltys. zlotych, 2/ rachunek zysk6w strat za rok obrotowl' od 1 styczna do 31 grudna 2007 toku u'r-kazu4c,v zvsk netto w wysoko6c tys. ztotych, 3/ zestawene zmanw kaptale wlasnl-m za rok obrotowr- od 1 styczna do 31 grudnta 2007 roku wt'kazu4ce wzrost " --""- kaotalu.'.^r--' r.vtrasnego kwotg tys. zlotych, 1/ rachunek ptzepll.w6w pene2nl'ch za rok obrotowy od 1 styczna do 31 gtudna 2007 toku, wr,'kazuj4cy zwgkszene stanu 6rodk6w peng2nych netto o lovotp 5 / nfotmacje dodatkow4 do sprawozdana fnansowegc. 7,547 tys. zlotych, 2.2. nformace o podmoce uprawnonym beglym rewdence Podstaw4 ptzeptowadzena badana jest umowa z^w^rta pomgdzy (ance1ad4 Porad Fnansowo - {spgowych dr Potr Rojek Sp6lk^ z ogr^njczon4 odpowedzalno6c4 z sedzb4 w l{atowcach, przy ulcy Powstafrc6w 34, a Zak\adam Lentex S.A. z sedzb4 w Lubldcv, prz\ ucy Powstadc6w 5,t w dnu 5 czerwca 2007 toku. {ancelara zostatra wr,'brana na beglego tewdenta uchwal4 Rady Nadzorczej z dna 31 maja 2007 roku. {ancelara Porad Fnansowo - {sggowych dr Potr Rojek Sp6lka z ogr^nrczon4 odpowedzano5c4 w {atowcach dzrala w zakrese bada spraw-ozdan ftnansorr,tsh w trybe przewtdzran},-m ustawe z dna 13 padzernka 1994 toku o beglych rewdentach ch samorz4dze 0)t. U. Nr 121, poz. 592 wraz z polnejsz.t-m zmanam) zostala wpsana do rejestru podmot6w upravdronych do badana sptawozdar t-nansour-ch pod numerem ,,ecc:::';,>o:ce - s'sr-konanu zawattej umorw - reprezentuje beglv tev"'dent: r -.::.:: K.:l;lnek spsanr- na lste begltch rewdent6w pod nr 9529 /7105. :1,'...', :::..'.:Czcs t-tczl'l: \\ {):ccch lle rek - aplkant. llarbara Dzrqdzel - as\"stent

9 Badane ptzeprowadzono \\-lun'm marcu 2008 toku. Zar6wno podmot uprarvnonr- do badana, jak przeptowadzaj4c,v w jego menu badane bleglv rewdent srwerdzaj4 2e pozosta)qnezale2n od badanej jednostkr w rozumenu art. 66 ust. 2 ustaw). o tachunkos-osc Otrzymane oswadczena dostqpno66 danych Ne s,yst4ply stotne ogranczena zakresu badana. Zarzqd Spolk udostepnl badaj4cemu wsz\-stke sprawozdana f,mansowe, ksgg rachunkowe dokumen6., jak r6wne2 udzell nformacj w1'ja(nen nezbednrch dla celow wydana opnu. Otrzvmalem towntel o6wadczene Zarzqdu podpsane przez wsz)'stkch czlonk6w (petrn4q'ch funkce na dzen 25 marca 2008 roku) o kompletnym ujgcu danlch rv ksggach rachunkowl'ch, u1r[222nu wszelkch zobowtqzal warunkowych oraz ponfor:rnowanu o stotnych zdarzenach, kt6re wystaply w oktese pompdzv dnem blansowym, a dnem sporz4dzena o6wadczena nformaca o sprawozdanu fnansowym za poprzedn tok obrotowy Sprawozdane f.nansowe za poprzedn rok obtotowy zostal.o zbadane pvez BDO Numerca Sp. z o.o. w Watszawe uzyskalo opnq bez z^strzezen. Sprawozdane to zostatro zatwlerdzone uchwal4 nr 5'Zwvcvanrfo Walnego Zgromadzena Akcjonaruszy w dnu 5 czet:wca 2007 roku. Sprawozdane ftnansowe za popnedn tok obrotorw zostalo zlozone w l{rajowym Rejestrze S4dou1'6 s1o, ogloszone rv dnu 29 pa,dzernka 2007 roku w N{ontorze Polskm B w Zgodne z uchrval4 nt 6 Zw\czajnego \\'anego Zgromadzena Akcjonatuszy z dna 5 czenvca 2007 roku zr-sk netto za rok obrotowl' 2006 w w1,'soko6c tys. zlorych zostal ptzezn^czony na pokryce sttaty za rok obrotorn' 2005 w kr.voce tys. z\.oqch oraz na podwyzszene kaptalu zapasowego o lovotg 6.29-l n's. zlotr-ch. {sgg rachunkorve nz dzea 1 styczna 2007 toku zostalr- prawdlowo otwarte na podstawe zatwerdzonego blansu zar::.kntpca na dztea 31 grudna 2006 roku.

10 . SYTUACJA FNANSOWA l. DzaLalnot gospodarcz4 jednostk, jej wynk fnansowy oraz sytuace fnansow4 ma4tkor'v4 za rok obrotosr- zakonczony 31 gtudna 200J toks oraz rok poprz edn chataktery zujq nr2 e prz eds tawone welko 6 c bezu-z gl gdne wr,-brane wskaznk:. Suma blansou'a (w gys4cach zlotych) 2007 r.. - -*s.nl zj5.z t :--!Kaptalwlasny , : rrr 'w nrm' qrm: rrnrnl wynk fnensorrrr, fnansowl' a 1' '.'- - ''-'--'-' o EBTDA -- ^ j ulmk netto n^ dz^l^lno6c operacyne r amortyzaca.. Rentowno(c sptzeda2y -..-"./ brutto ". (o o) 6rg5 -' ^^'-"" -*EBT /p-y6;dy operacylne l ' - o Rentowno6c sprzeda2l- netto (0 o) 5,61 wynk fnansouy netto / przlchody operacyjne l-- t*- t5.291 lr42 6,88 o Rentowno66 kaptalu wlasnego (0/o) 5,53 7 r27 wnk fnansowy neno /-kapa *f^.ny o Rentowno66 maj4tku (aktyw6w) (%) ' wl'nk fnansowv netto / suma blansowa Plvnno66 stopna (brelqca) akryrva be2qce / zobow4zana kr6tkotemnowe Plynno66 stopna (szybka) aktpva be24ce -,p^sy / r"fo*at""" ttorlo"-""*. 4,59 3,42, - -''tt- 4.s6 ' a -*'.'**--"---- 2,76 2,97 a '. j ^^*r---^ (aptal obrotowv "./ '^""- netro (T(ON) \----, "/ j kaptat wtasny *zobow4zana dlugotemnowe -aktywa trwale o {aprtal obrotow,r,- netto $/ dnach obrotu (dn) az^ 1a ! kaptat obrotowy netto x lo6t dn w okrese / przychody operacyjne o Wskalnk obrotu nale2no6c (dn) nale2no6c kr6tkotemnow. r wrrfu do.tuw x Uczba dn olsesu / pz-ucloay;p.t*l;;

11 Wskalnk obrotu zapas6w (dn) Zaprcy x lczba dn okresu / koszty operacyne \\'skalnk obrotu zobow4za (dn) obowqzanakr6tkotemnowll tyt,rft d*u*-* lczba dno-krru / t o.rty op"r".y r \\-skalnk globalneg o zadluzenta (o/o) l Suma blansoua - kaptal *f.."fz.r--" Uf".ro*u L9 15 \\'skalrk pok4-ca zobow4zan be2acych (%) EBTDA / zobos azana kt6*;;;;";;; \\ vnk hnansos,r- retto za 1 akcjg (EPS) zl f-** \f'mk fnansosr netto / lo56 wl'emtowanych akcl x 0,96 *- -' l,l3 2. Komentarz: \\' badanr-m roku obrotowl.m Spoka os4gnela zrsk netto \\-\\r-soko6c rys. zloq''ch, kt6n' w por6wnanu do roku ubeglego jest n2szy o L.842 tys. zlonch. onsekrvencja tego jest obnzene wskalnk6w rentowno6c sprzeda2r netto, maj4tk:u or^z kaptalu wlasnego. \\-skank plynno6c be24ce wynosl 3,42 natomast $'skank plynno6c szybf,jsl 2,1.6 - oba ulegly obn2eruu w por6wnanu do toku W badanym okrese (redne cykle obrotu nalezno6c t zobowrqzan uleglv skr6cenu na dzer blansowl'wynostr,v odpowedno 72 dnt onz +3 dnt. Sp6lka podobme jak w ubeglym toku nkasuje swoje nale2nosc w termne dlu2szl'm nrz sp\.aca zobot"tqzana. Wskalnk obrotu zapas6w wyn6sl w badanl,'m toku 91 dn w pot6wnanu do toku 2006 skr6cl sg o 3 dn. Wskalnk globalnego zadluenra w badanym roku obrotowym v/yn6s\ 19 oh w pot6wnanu do toku ubeglego wzr6sl o '1 punk6. procentowe, co wskazue na rosn4cy udzal kaptalow obcych w fnansowanu dzalalno6c Spolk. \\' 2007 toku Sp6lka dokonala sprzeda?y ma4tku Zakladu Tkann Techncznych w Pabancach. Zvsk netto osr4gngn- na dza\alno6c zanechanej (tkanny technczne) w 2007 rok wyn6s tr-s. zlon-ch. \\'2006 roku na dztzlalno6c zanechanej ponesono strat w hvoce (1.356) tys. zlotych. \J t

12 3 J-l -11 Lltlll rrr. TNFORMACE SZCZEGOLOWE 1. Ocena dokumentac przyjgtycln zasad rachunkowo6c, dokumentowana operac gospodarczych oraz prowadzena ks4g rachunkowych Opracowana ptzez jednostkg dokumentacja przyetych zasad rachunkowo6c spelna *]'-og usta{ao rachunkowo6c oraz jest zgodna z N[tgdzynarodowym Standardam Sprawozdawczo6c Fnansowej (N{SSF). Podczas badana ne stwerdzlem mog4cych me6 stotny wplyw na sprawozdane fnansowe neprawdlowodcr rv dokumentow-anu operacj gospodarczych oraz prowadzenu ks4g rachunkowych, kt6re ne zostah-br',rsrrnete \r/ hrrrl w zakrese rzetelno5c, bezblgdno5c sprawdzalno(c ks4g tachunkowl-ch, pow4zana uunulr_\ r^1-^^-^-'^--'^l warrllrr w nch zaps6w z dowodam ksggowym sporzqdzonym spra$/ozdanera;' frnansowym oraz prawdlowoc otwarca ks4g rachunkowych. {sgg tachunkowe prowadzone sa rv slsteme komputefow),m odpowadaja try-ogo- orzeps6w w zakrese ptowadzena ks4g przy pomocy komputera. {sgg rachunkowe or^z dokumentacja hnansowo-ksggowa sa przechowyrvane zgodne z postanowenam rczdzalu 8 ustaul' o tachunkowo6c. 2. nwentaryzacaskladnk6wmaj4tkowych Sp6lka przeprowadzla nwentarvzacjp ntej wymenonych skladnk6w aktyw6w: o 6rodk6w pene2nych w kase wg stanu na dzten 31.1, roks. o aktyw6w penq2nych na tachunkach bankowych wg stanu na dze 31j rcku, o wartodc nemateralnych wg stanu na dzen roku. o mateda6w w magazynach wg stanu na dzen rokuo produkt6w gotowych wg stanu na dzen roku. o p6lprodukt6w ptodukcj w toku wg stanu na dzer 31,J,22007 rcku, o nale2no6c wg stanu na dztea 31,1, roku. Przeprowadzona nwentawzacja skladrukow aktyw6w est wlpelnenem ptzez badanq jednostkq obow4zku nrnkaj4cego z art.26 usta\\{- o rachunkorvo6c. 1

13 -= -l r-rf - lll fxll + R62nce nwentaryzaryjne zostaly ustalone toztrczone w ksegach badanego okresu. Pracowncy {ancelad uczestnczyl, w obserwacj spsu z n tury wytob6w gotouycf w dnu 1 grudna 2007 roku. 3. Podstawowe zasady rachunkowo6c stosowane pfly sporzqdzanu sprawozdana fnansowego Zasady rachunkowo6cr przfete ptzy sporz4dzanu sptawozdana fnansowego s4 zgodne z zasadaml okre6lonym w Mgdzynarodowych Standardach Rachunkowo6c (N{SR), Mgdzynarodowl'ch Standardach Sprawozdawczoc Fnansowej (MSSF') oraz zwqzanych z nm ntelpretacjach ogloszonych rv forme rozporz4dze wykonawczych l{omsl Europejskej, a w zakrese neuregulow^nym pvrcz MSR NTSSF - wustawe o rachunkowosc z dna 29 wtze5na 1994 U. z 2002 toku Nr 76 poz. 691 w-raz z po,ntejszym zmanam) wydanych na jej podstawe przepsach wykonawczych. a) Wycena aktyw6w pasy'w6w wyra2onych w walutach obcych Na dzerl blansoul' wycena sp wy'ra2one w walutach obcych skladnk aktyw6w pasyw6w po obow4zuj4cvm na ten dzef 6rednm kurse ustalon)'m d1a danej waluty przez Narodowy Bank Polsk. R62nce kursowe powstale z rytu.\a eksportu produkt6w rmportu sutowc6w prezentowane sa w rachunku zysk6w strat w pozycj koszt6w wltwotzena sprzedanych produkt6w. R62nce kursowe od 6rodk6w penp2nych w walutach obcych.r'1,kazuje sq rv rachunku zysk6w sttat w przychodach lub kosztach fnansowl'ch b) Rzeczowe aktywa ttwale Rzeczowe aktywa tlwale obejmuja 6todk trwale oraz Srodk trwale w budowe. Do 6rodk6w trwalych za\czane s4 skladnk maj4tku, kt6re s4 nab)-wane utrzymywane w celu wykorzystana ch w procese produkq.jnl'm lub ptzy dostawach towar6w dwadczenu ustrug otaz kt6rym towatzyszy oczekwane, 2 bedq uzrrtkorvane ptzez okres dlu2szt' nz jeden rok. Srodk rwale wycenane s4 w cene nabl-ca lub koszce rvttrvorzena. pomnejszonych o odpsl' ^mortyza.cttlne odpsy z tytlrlu utraty wattodc. Srodk trwale w budowe wykazywane s4 w uyse[66c og6lu koszt6w pozosta4c\-ch rv bezposrednm zt-r4zku z ch nabycem 1ub wykorzystanem. Sp6lka przeptowadzla korektg zak\adanego kosztu w zw4zku z zastosowanem \SR po raz. pen-szr' \l,s:' pat.19) dokonuj4c \rvj'cer\r do warto6c godzwej 6rodk6w trwalvch z gupy 1 t 2 o s-artoc poczqtkorr'e! brurro powy2ej 150 q's. ztr nab,vfch przed 1998 rokem.

14 r-r-l (9 Elu c) \tr/arto6cnemateralne Warto6c nemateralne obejmuja nabyte oprogramowane komputerowe. Warto6c nemateralne to mo2lwe do zdentyfkowana nepenp2ne sktradnk aktyw6w ne posadaj4ce postac Ftzycznej, pozostaj4ce pod kontroa jednostk, z kt6rych jednostka os4gne w ptzyszlo6c korzysc ekonomczne. Do praw maj4tkowl'ch zaltcza sg w szczeg6lno6c lcencje na kotz;.512ne z optogramorvana komputerorvego nabyte przez ednostkg, nadaj4ce sg do gospodatczego wykozystana. Warto6c nematedalne wycenane s4 wedlug cen nab)'ca pomnejszonych o odps,v amort\-zacllned) Amortyzaca Wysoko66 stawek amot\zacyjnych 6rodk6w trwalych warto6c nemateralnych Sp6lka ustala urvzglednaqc okres czasu, w kt6q'm wedlug przewdl'\/ar dany skladnk akq"w6w bpdze uzytkowany przez ednostkg. Stawk ^mortyz^cyne d1a podstawowych grup 6rodk6w ttwalych s4 nastgpuj4ce:. pra\r'o weczystego uzytkov/ana grunt6\v 1 r budynkbudowle ) rr :. urz4dzena technczne maszyny Ol! o nne 6rodk ttwale ' l od 3 uo do, t : :) Sp6lka stosuje nastgpuj4ce stawk arnorqrz^cyne dla warto6c nematedaln)'ch: o oprogramowane komputer6w o/- 50 \ /o Skladnk maj4tku o warto6c pocz4tkowe, neprzekraczajqcej 1.,5 tys. zlotych s4 jednorazowo odpsl,'wane w crq2ar koszt6w w momence przekazana ch do u2ytkowana. Rozpoczgce amortyzacj nastepuje ne wczesnej n2 w momence kedy 6rodek trwaly jest gotowy do u2,r,wana, a jej zakonczene - ne pontej nt z chwl4 zr6wnana warto6c odps6w ^ffofyzacylnych z wato6c4 pocz4tkow4 przekazana Srodka do Jkwdacj bqd, sprzedaly lub stwerdzena nedoboru. e) Nale2no6cdlugotermnowe Nale2noSc dlugotetmnowe obejmuja o96l nale2no6c, za wyj4tkrem zaltczan.tch do aknt'ou' t-rnansoslch wynkaj4cych z dostaw uslug, ktorych tetmn splaf' ptzrpada rv okrese duzszr-m n rok od dma blansowego. Nale2no6c te wycena sg w lsvoce wy'maganej zaptaty pomnejszonej o es'enruah.re odprsr' aktualzuace. tn v {

15 f) nwestycjedlugotermnowe nwestycje dlugotermnou'e obejmujqudzaly akcje w ednostkach pow4zanych pozostalych. ljdzaly akcje w jednostkach pozostalych w1'cenane sa w cene nabyca skorygorvanej o odpsy z q,'tulu utraq'' warto(c, natomast udztaly akcje w jednostkach pow4zanych wwarto6c godzwe, w opatcu o ch warto(6 rynkow4 na dzea blansowy. Zysk sff^q z tyrulu wyceny akty-wow fnansowych w jednostkach pow4zanych s4 umowane ako odrqbny sktradnk kaptalu wlasnego do momentu zbycanwestycj lub do momentu strverdzena uttaty warto(c. g) Aktywa z tytwtw odtoczonego podatku dochodowego Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustalone zostaly rv wysoko6c kwoty pzewdzanej w przyszlo6c do odlczena od podatku dochodorvego w zw4zku z ujemnl'm ro2ntcam pzej(cowym, kt6re spowoduj4 w przyszlo6c zmnejszene podstawr oblczena podatku dochodowego ptz\ zachowanu zasadv ostroznosc. h) Zapasy Zapasy obejmuja materaly, potrprodukw ptodukty w toku, produkty gotowe towary. Zapasy wl,.kaz,r'wane s4 rv warto6c netto (pomnejszonej o odpsy aktualzuj4ce). Zapasy wvcenane s4 wedlug cen zakupu 1ub po koszce $T,tworzefla ne wy2szvm od cen ch sptzedz2y netto na dzten blansow1,'. D Nale2no6ckr6tkotermnowe Nale2no6 c kr6tkoter:rnnowe obejmuj 4 o r w-szystke nale2no(c z \,tulu dostaw uslug bez wzglgdu na umowny tennn zap\aty, pozostale nale2no6c, kt6rvch aktualnlr, umowny termn splaty ostatnej raq,' jest kr6tsz,v nrl 12 mesgcy od dna blansowego, o rvszelke roszczena sketowane na drog post pov/ana s4dowego, co do kt6n-ch nte zapadl prawomocn\. rw-rok s4dolv_r,'dotycz4ce zarowno nale2no6c kt6tkotermrnou.l'ch jak dlugotermnosr-ch. Naezno6c wvcena sp w kwoce \\,'maganej zaplaty pomnejszonej o odpsv akrualzuj4ce z n'rulu urarr warto6c. j) nwestycekr6tkotetmnowe nrvestr-cje kr6tkotermnowe obejmuja drodk peng2ne w kase na racl-runkach bankour ch. Sr,,-r r:.nc--zr. wvcenane s4 w watto6c nomnalnej. 11

16 k) Rozlczenamqdzyokresowe Do rozltczen mpdzyokresowr-ch zabcza se ponesone lub zatachowane w1'datk stanow4ce koszty przysz\ych okres6w. D Kaptalwlasny {aptatry wykazywane s4 w wartodc nomnalnej, z podzalem na ch rcdzaje wedlug zasad okte6lon1'ch przepsam prawa or^z postanowenam stafutu jednostk. Do kaptal6w wlasnych zalcza sq t6wnez zysk bez4cego okresu. {aptal podstawowv jednostk ut'kaz}'wany jest w w1'soko6c zgodnej ze statutem Spolk oraz wpsem do rejestu s4dowego wg w-arto6c nomnalnej. {aptal z aknnllzac wyceny obemue zmnejszene warto6c blansowej nwestycj wykazywanych w watto6c godzwej. Nepodzelony v,1'n[ f.nansow\, z lat ubegl,vch obejmule nepodzelonl' z),sk, kt6ry na podstawe uchwal Zgtomadzena Akcjonaruszv ne zostatr rozltczony. W1'np hnansowy netto okresu stanow zysk netto w-vnka4c), z rachunku zvsk6rv strat. t) Rezerwv Rezerw)' na zobowtqzana tworzy sg w6wczas, gdy: e na ednostce gospodarczej cqzy obecny obow4zek (prawny lul> zrvyczajowo oczekwanl) wynka +c,r ze zdatzen pflesz\ych, o ptawdopodobne jest, 2e wr,'pelnene obow4zku spowoduje koneczno66 wyplywr-r 6rodk6w zawerajqcych w sobe kotzy66 ekonomczne oraz o mo2na dokona6 warygodnego szacunku hros tego obow4zku. Rezerw)' obejmujzu. rezerwar z g'tulu odroczonego podatku dochodowego, o rezerr\,' na 6wadczena emervtalne podobne, o pozostale rezefwv. p----.'^ \LZL N t z *-r,lrr odroczonego podatku dochodowego'tworzy sg w rvul'sefto6c kw-on- podatku dochodos-eso rrr-magaj4cej w pzyszlo5c zaplal,, w zw4zku z wyst4penem dodatnch r62njc przejscosr-ch. Zgodne z zakladoulrm systemem wynagradzana ptacowncy maja Pra\o do odpras- etrlcn''talnrcl: "o.t^.,^,.h qh^lka uznaje koszty z tychtytul,ow na baze memor.alowej. \\'vcena (s-adczen dok<ln:l'a:ra est metod4 aktuataln4. t2 "{ \,

17 -t- Eltl m) Zobowqzana dtrugotetmnowe Zobow;l4zana dlugotermnowe obejmuja wszystke zobowtqzana jednostk za wyj4tkem zobowtqzan z tytulu dostarv uslug, kton ch termn platno6c przsryadapolnej, an2eh.w c4gu 12 mlesgcy po dnu blansowym. Zobotqzana dlugotermnowe wykazywane sa w kwoce wymaga 4cej zap\aty. n) Zobowqzanakr6tkotermnowe Zobowt4zana kr6tkotermnowe obejmuja o96l zoborv4zan z tytulu dostaw uslug bez wzglgdu na termn zap\a\ ofaz pozost^e tytutry zobowqza wymagaj4ce zap\.aty w c4gu 12 meseo od dna blansorvego. Zobowtqzana kr6tkotetmnowe wykazywane s4 rv kwoce wymaga 4ce zaplarl. o) Przychody ze sptzedatv produkt6w, towat6w materal6w Przl,chody ze sptzedazy produkt6w, towar6w materal6w stanow4 porvstaj4ce pos-tarzane przvchodt zw4zane bezpo6redno z dzalalno6c4 podstawow4 jednostk. Przychody te wt'kazr-rvane s4 \\'selkoc neao bez podatku od towar6w uslug z uwzglqdnenem dotacj, opust6w, rabat6w, tp. p) Koszty sprzedanych produkt6w, towar6w matedal6w, koszty sptzeday oraz kosz$ og6lnego zarzqdu {oszty sprzedanych produkt6w, towar6w matedal6w onz koszty spneda2y koszty og6lnego zarz4du obejmuja wszystke koszty zw4zane z dzjalalnoc4 podstawowao za wyj4tkem koszt6w zwrqzanych ze sptzedaz4maj 4tku ttwalego otaz koszt6w fnansowych. 4 Zysk (strata) na sprzedaly rlraagkw trwatego Zysk (strata) na sprzeda2y maj4tku trwalego obejmuje u,ynk zteatlzowany st z:w4zku ze sprzedalq skladnk6w aktyw6w zaltczanych do maj4tku tr.walego. s) Przychody koszty fnansowe Przychody koszty fnansowe obejmuj4 ptzychody koszty zwqzane z dzalalnok4 fnansorv4 wplrrva4ce na wynk hnansowy. t) Podatek dochodowy Podatek dochodowy od os6b prarvnl.ch jest to podatek dochodovr- stanot4cr- zobos4zanc podatkos-eskorygowany o zmane stanu rezenv na odroczon,v podatek dochodos,r- aknlos- z n-tulu odr.;czttnegtt *^r^+l-' r^^l^^rowego LNU UULTTUU w czp6c odnoszonej na wynk fnansowy. Rezenvq z n-rulu podatku docho'rjt;*-egt PUU4 rworz\- sg rv t''soko6c kwon podatku dochodowego \Trmaga,4cej zap).au u- przr'-szloc *' nr4zku 13

18 ' r : z wyst powanem dodatnch r6znc przej6cowych. Aktywa z tytulu podatku od:ocztr:t3t, -=:'== =- = w wysoko6c kwoty przewtdzanej do odlczena od podatku w ptzl,szlo6c w zw4zku z tr strlpenent '.:;e=-r.* t6)nlc nrze(cowj,ch oraz straty podatkowej mo2lwej do odlczena ustalonych przr- us-zqlqdncruu za.ac'. v---,"-^" ostroznosc. 4, Charakterystyka poszczeg6lnych pozycj blansu oraz rachuflku zysk6w strat 4.1,. Rzeczowe aktywa trwale \\j-hazan,v rv blanse stan rzeczowych akty'w6w tnvalych jest zgodny z ksggam rachunkoslm SprlH' Zmany w w-e1ko6c akt1,w6w tr-walych w badanvm okrese przedstawaly sq jak nzej:. (w q.'s. zlotych) 6rodk ttwatre, w tym: Stan na konec roku Stan na poczqtek roku -;t"66 - '.k;;;; *""sa - l.r"-"t"'"r", b*tto amorqzaca t bfutto amort z^cja *--7q.ooT- l- 1sz^8ss*- 111J63" ssszr - l Na dze 31 gudna 2007 roku nale2no6c dlugotermnowe stanowr' ll.9 0 o maj4tku ednosr'- ;";;;d'.,;;;l;;;l;y"t, , ; " -",---, l-,-',:. '. 'vj -\/ an.. drodkr n.wale w budowe W badanym roku obrotowym Sp6lka nabyla (rodk trwatre o lqczne warto6c tys. zlotych, z czego 88 tys. z\o\,ch doqczylo 6todk6w ttwalych u2ytkowanych na podstawe um6w leasngowych. Jednocze6ne zlkwdowano 6rodk trwale o lqcznej warto6c pocz4tkowe ty-s. zlotych, z czego dotyczy sprzedanych 6todk6w tnvalych. W roku 2007 najwgksze zmany mraly mejsce w grupe utzqdzen techncznych maszyn. Na dzerl 31 grudna 2007 roku rzeczowe aktywa trwale stanowl;, 46,1. o/o maj4tku jednostk. 4.2 Wato6c nemateralne $kazany w blanse stan warto6c nemateralnych jest zgodnv z kspgamr rachunkosln-r SpolH. Yu'badanym roku obrotowym Sp6lka nabyla warto6c nematedalne na l4czn4 kt'otg 1'- n's. zon-ch. Na dze6 31 grudna 2007 toku udztal wartodc nematetalnr-ch rv ogolncj ks-oce,11;',-''lt'.t-,'t;5 ::. l 4.3 Nale2no6cdlugotetmnowe Wykazany w blanse stan nale2no6c jest zgodnv z ksegamr rachunkoslm. Do nale2no(c dlugoter:rnnowych za ).czono nale2no6c z n'rulu sp.rccr:.z'. s:, j=t.:=' -:-; =-' :--- w kwoce 2.39L qs. zlotych onz polyczek udzelonvch pracor.vnkom s'st'sokoc JJ :'.'., z':'.'cl. 1

19 :-: - t-t -l r-ll d8lll 4.4. Dtugotetmnowe aktywa fnansowe Wykazan;' w sprawozdanu stan aktyw6w fnansowych dlugotermnowych jest zgodny z ksegam rachunkowym. Stan na konec toku,, o udzaly akcje w jednostkach pow4zanych udza\y akcje w jednostkach pozostalych lrazem t j Stan na poczqtek roku Na dzer blansowl' Sp6lka posadala udza\y w jednostce stowarzyszonej Novta S.A. o wartosc n's. zlorych. Na dzer 31 grudna 2007 roku dlugotermnowe aktywa flnansowe stanowly 8,5 %o maj4tku jednostk. 4.5 Aktywa z tytunu odroczonego podatku dochodowego Wykazane w sprawozdanu fnansowym aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego w kwoce 2.9'19 tys. zlotych s4 zgodne z danym ewdencj ksqgowej. Na dzer 31 grudna 2007 roku stanowly one 1,3 % aktyw6w Sp6lk Zapasy \\'vkazany w banse stan zapas6w rq,-nka z ks4g rachunkowych. (w n s. zlon ch) : str'""t.*"; -*-- --l;;ff#.k -l :-*-*-:**^ -*- "-",'- " '-'- o0 "'-'^'-; r"'"4 -" 0o, '" '" Poz.2/4 okresu j okresu ' t "'-.''^"'J -..'.*--'.'.:*-,--*-**-:.-.-'-.:' -*-'L:(r:tn*- *;* -*tsfl. p6lproduktyproduktywtoku : z.ouu o,t a,' 1 -, 1 : : :. produkry gorowe. 119 lo ,0 89,9 lrt ,5 8t,? \l por6wnanu do toku ubeglego stan zapas6w netto obn2yl sq o 11,3 ob. 15

20 + -l r-tr lrrr lll l r F Na dze6 blansowy najwqkszy tdzal w strukturze zapas6w maly produkty gotowe, kt6rych udzal srnosl 57,6 o/o. Na dzer 31 grudna 2007 roku z^p^sy stanowly 1,5,8 0/o aktyw6w Sp6lk Naleno6c kt6tkotermnowe Wykazany w blanse stan nale2no6c jest zgodny z ksegam rachunkowym. Struktura cz^sowa nale2no6c z \,tulu dostaw uslug wedlug termnu wymagalnodc przedstawala sg jak n2e: termnowe o do 12 mes cy ] o powy2ej 12 mesgcy przetermnowane l (w tys. zlotych) ""'y F"t..-l - - f,r" "T".^* o k l e s u l o K r e s u l- 3o.e5s l "*- - ot;"--f ' s0 --f- - **- r, -'- - -* ---68J ns : zgtst 7oJ- -n +5e 68: ), f----*:* -'- - - n r 1 1,,o dolmes4ca :: Rq v.' rqrr gr l 1 ff"t;;*t----- tr'oz : {,on, ;.. powy2ej 3do6mesecy 1 sz+ r t,, 1 661, t,t - ;1"-6; d" 12;.'.y : 47n - u,4, rj. ; l l t-p"w"'"t" : s+62-[- 1r$ - eso+ f- 1sJ j - l l l Do nale2no6c kr6tkotermnowych zaltczono r6wne2 rozrachunk z tytulu podatku od towar6w uslug w kwoce q,s. z\otych otaz nne nale/nosc w krvoce 590 g's. z\otych. Na dzerl 31 gnrdna 2007 roku naleltolc kt6tkoterrnnorve stanowly 16,9 7o maj4tku Sp6lk nwestycjekr6tkotetmnowe nwestycje kr6tkotermnowe w calo6c doty cz q 6 rodk6rv peng2nych. \\1 kaz ana rv sprarvoz da nu ttnan s otr-rn welko66 5rodk6w penq2nych wynka z ks4g tachunkor.,l ch. Na konec roku obrotos'ego gl6rvne poztcje stanowly: O

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci

-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci *-,1u -Yu0 \pruflordani. Jiaa6ow za olae! od lstyc.nia 2012 toku do 31 arulnia 2012 roku zrealizowdy lub rezersa rozwi4zan4 przyjmuj4c za podslaw? stawk podatkowe (i przepisv podaikowe) obowi4zujqce na

Bardziej szczegółowo

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej HACCP Publkacja sfnansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komtetu Integracj Europejskej UrzĎd Komtetu Integracj Europejskej 2005 HACPP URZD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Autor tekstu dr Halna Turlejska

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta)

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta) VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA ...ne tra ngdy czasu na ogldane s za sebe, kto moe c włane dogana... ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA 4. Wstp Poprawne przygotowane bada oparte o przedstawone zasady realzacj, omówone w poprzednm rozdzale dotycz

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo