ZA]CL^LJJY LENT EX SP6LKA AKCYJNA W LUBLINCU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA]CL^LJJY LENT EX SP6LKA AKCYJNA W LUBLINCU"

Transkrypt

1 ZA]CL^LJJY LENT EX SP6LKA AKCYJNA W LUBLNCU OPNA BtrGT.EGO REWDE\"TA RAPORT Z BADANA SPRAWOZDANA FNANSOWEGO SPRA1VO ZDANE FNA} SOE/E SPRAWOZDANE Z DZAALNOSCT EONOSTT( KATOWCE, MARZEC 2OO8 ROK

2 Kancelara Porad Fnansowo - Ksggowych DR POTR ROEK Spolka z ogranczon4 odpowedzalno6c4 ZarzEd: Potr Rojek rena Leszczynecka-Rojek Andrzej Mlynarczyk Prezes Zarz4du Czlonek ZarzEdu Czlonek Zarz4du ff Katowce - Centrala b Warszawa - oddzat a f W wroclaw - Oddzal OPNA NEZALEZNEGO BEG,EGO REWDENTA D-A AKCJONARUSZY RADY NADZORCZEJ ZAK-ADO\U7 LENTEX SpOr-KA AKCYJNA W LUBLNCU Przepros-adzlem badane zal4czonego sprawozdana fnansor.vego Zaklad6w LENTEX S.-\. z sedzb4 s'lubldcu na kt6re sklada se: 1/ blans sporz4dzon\: na dzen 31. gtudna 2007 toku, kt6ry po sffone aktrr'6w paspv6w wr4azuje sumq q,s. z{otlch, 2/ rachunek zr-sk6w stt^t z^ rok obrotovuy od 1 sq-czna do 31 grudna 2007 roku vykazuj4cl- zvsk netto w 'ul,soko6c tys. ztos'ch, 3 / zestawene zman rv kaptale wlasnym za rok obrotowl' od 1 sq,czna do 31 grudna 2007 roku wlkazuj4ce wzrw -^-:+1lu wlasnego o kwotg L N4PlLd tys. zlotych, 1/ rachunek przeplvw-6w penq2nych za tok obtotowl' od 1 swczna do 31 grudna 2007 roku. wykazuj4cl, zwgkszene stanu 6rodk6w penp2nych netto o kwotg tys. ztotych, 5/ nformacja dodatkorva do sptawozdana fnansowego. Za spotz4dzene tego spra$rozdana fnansowego odpowada kerownk jednostk. Mom zzdanl.ent bvlo zbadane w1-ra2ene opn o rzetelno6c prawdlowosc jasno6c tego sprawozdana fnansowego oraz prawdlorvo6c ks4g rachunkowr-ch stanow4cvch podstawe ego spotz4dzena. Badane sprarvoz dana fnansowego przeprowa dzl/.em s tos owne do: 1/ postanowe6 tozdza\u 7 ustar',1' z dna 29 wrzedna 199'1 roku o rachunkor.vo6c (Dz. Lj. z roku Nt 76, poz. 691wrl.z z ponejszymt zmanam), 2/ norm tr-kon\-rvana zarvodu bteglego rewdenta, w1'dan,vch przez {tajo11'4 RadE l}eglr-ch Rewdent6w rv Polsce..3 zrpsor'rozporz4dzena Nlnstra Fnansow z dna 19 padzternka lt lll5 rnktr t'sprltc bez4clch oklesor',r'ch przekazywanych ptzez emtent6w papet6rv rrarto(coulch l)2. L'. \r ntormac r(9. poz. Badanre spras-ozdana t-rnansorvego zaplanowalem prz,eptowadzlem rv tak sposob, abv uzr.skac rac:r,r:r.r:.,.. peu-nosc. pozs'ala4c4 na s,rra2ene opn o sprawozdanu. Audyt - Transakcje kaptalowe - Doradztwo podatkowe gospodarcze - Busness Process Outsourcng - Szkoenra.rrg Katowce, ul. Powstarc6w 34 Wysoko5 kaptalu zaktadowego zl Tel ; ; ; ; ; t4O Fax qnq "'SMES An hd e pe ndent nen& r n m al MOORE STEPHENS 1NTENMONAL LMFED 1 a -(

3 W szczeg6lno6c badane obemowalo sprawdzene poprawno6c zastosowanych przez ednostlq zasad rachunkowo6c r znaczqcych szacunk6w, sptawdzene - w przeua2aj4cej metze rv sposob s-r'ns-kosr'- dowod6w zaps6w kspgowych, z kt6rych.;"1-nkaj4 \czby nformacje zaw^tte w sprav/ozdanu 6nansosr-m. ak calo6cow4 ocen sprawozdana hnansowego J'waLam,2ebadante dostarczylo wrystatczaj4cej podstawy dla wyta2ena matodajne opn. Mom zdanrern,zbadane sprawozdane ftnansowe, obejmuj4ce dane lczbowe objadnena slowne: a) przedstawa rzetelne jasno wszystke nformacje stotne d1a oceny sytuacj ma4tkowe fnansowej badane jednostkt na dzen 31 gtudna 2007 roku, jakte2 jej wynku Frnansowego zarok obrotoul' od 1 styczna do 31 gmdna 2007 roku, b) sporzadzone zosta\.o, we wszystkch stotnych aspektach, zgodne z zasadamj rachunkowo6c wynka4cym z Mgdzynarodowych Standard6w Rachunkowo6c, Mpdzynarodowych Standard6w Sprawozdawczofc Fnansowej oraz zwlqzartych z nm nterptetacj ogloszonych w forme rozpotzqdze {omsj Eutopejske, a w zakrese neregulowanym w tych Standardach - zgodne z ustaw4 o rachunkowo6c wydanym na ej podstawe przepsam or^z n podstawe prawdlowo prowadzonych ks4g rachunkowych, c) jest zgodne z wp\ywaj+cym na tre66 sprawozdana fnansowego przepsam prawa postanowenamr stafufu jednostk. Sprawozdane z dztalalno6c jednostk jest kompletne w rozumenu art. 49 ust. 2 ustawv o rachunkos'odc^, A zawarte w dm nformacje, pochodz4ce ze zb^d^nego sptawozdana fnansowego, sa z nkn zgodne. Begly rewdent: Kancelaa Porad Fnantowo - K:ryoryclt dr Potr Rojek Spdl ka 7 ogra nco n4 odpowed{a/ no Katowce, u/. Powacdw 31 Podnol wpsary na lstg podnotdw aprawnonlch do badana sprawotyla.f pod nr 1695 {rys (uba wdlsanv a lstg Beglych rewdent6w pod nr 29 /71,05 {atowce. dna 25 rrtatc^ 2008 roku

4 -l = ltjll RAPORT Z BADANA SPRAWOZDANA FNANSOWEGO zltkx-ad6w TBNTEx spox.ka AKCYJNA \[ LUBLNCU ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2OO7 ROKU \

5 Rapon nezalehnego begtego rewdenta dla Akconadaszy Rady Nadzotcze Zaktad6w LENTEX SA z sedzb7 w Lubfrtcu Raport ten qostal npraclwanj w qwaqku Tbadanem rprawoqdanafnanslwegl Zakladdw ENTEX SA. <sedryb4 w Lzbl,z qa okres od 1 rg'cqna dn 3/ grudna 2007 roku. Raport ten pownen b1f crytary wra<<opna beglego rewdenta doucqqcq w1ry; wlmenonego Qrawoqdanafnansowego. Rapon lawera 22 ponumerzwane strory sklada sg qna$gpuj4uch c<ec: Strcaa L Czp66 og6laa 2.. Sy-naca fnansowa nformacje szczeg6towe 6 x

6 - l t--tl a) LEJ r. czesc ogolna 1. TNFORMACJA $TSTqPNA Zakladv Lentex S.A. z sedzb4 w Lubl6cu zosta\y utwotzone w wynku przekszta\cena Pzedspborsnva Pansnr-owego pod n^zwq Sl4skre Zaktady Przemyslu Lnatskego LENTEX w Lublrcu na mocr- akru rrotaralnego z dna 13 czetwca 1995 toku. Sedzba Spolk medc sg w Lubrcu,, przy ulclr Perp's1rt1c6w 54. Sp6lka s.psana jest do {rajowego Rejestru S4dowego ptowadzonego przez S4d Rejonorvr rv Czqstochote. \\- \\'r-dzal Gospodarczy l{rajowego Rejestru S4dowego pod numetem {RS Zakladr- Lentex z sedzb4 w Lublrcu s4 sp6lk4 akcyjn4. _)ednostka posada staq'styczny numer dentyfrkacyny,,regon" denq fkacj podatkowej NP oraz dzala pod numerem V/edlug statutu przedmotem dzalalno6c jednostk jest w szczeg6lnoc: o produk{a materatr6w podlogoul,ch nnych materal6rv budowlanych, o produkcja wl6knn. Rzeczl'wsty przedmot dzjalalnoc n.e ro2n se w spos6b stotny od zapsanego w statuce Sp6lk. Na dzer 31 grudna 2007 roku kaptal podstawowl'wynosl g,s. zlotych byl podzelony na 1, '20 akcj o warto6c nomnalnej 2,05 zloqchka2da. Na konec roku obrotowego struktuta wlasno6c kaptalu podstawowego byla nast puj4ca: A;Pl;f Sp. z o.o.) M;l -(*';-*;*;o;;- 11o66 akcj 11o66 : \larto66 nomnalna Udzal w kaptale glos6w akc (zl) podstawowlm (0/o) t: ;ll.e-' -^o.g.e : 4.1, ,+5 tr c) PZU Asset Management S.A., t)1+.5t1 NG Towarzysfwo Funduszy l. l9t r.u-+.lr nwesn c nr ch S..\. J J J : PKO Towarzrsnr-o Funduszr ) t1 ).t rl nwesf-cr-jnvc}r S.-\. poredno przez P{O/Credt Susse J t

7 -lo -tl Elll p"r"rt"lt - :*71u*tt t.tzt.szs nnl2s l.tzt.szs ;- r4r'120nzs r t.zs -*--4s34 Razem )-- ;. :, 100,00 lo.8lz1ro,to3e2r2o nsz*ea6,oo {aptal wlasny na dzref' blansowl-, tj. 31 grudna 2007 toku wynosl q,'s. zlon-ch s-odnesenu do korca poprzednego roku obrotowego wzr6sl o lsvote qs. z\otych. W sklad Zatz4du Sp6lk na dzen 31 grudna 2007 roku wchodzl: o Ptezes Zarz4du o Czlonek Zatz4du - Pan Andtzej N{ajchrzak, Pan Slawomr Badora. W badanym okrese ne rqrst4ply zrrrany w skladze Zatzqdu. W sklad Rady Nadzorczel na dzen 31. grudna 2007 wchodzl: e Przewodnczqcy Radl' Nadzorczej o Zastepca Przewodncz4cego Rady Nadzorczej Pan Wojcech {oza, - Pan N{acej Szpunat, r Czlonek Rady Nadzorczej - Pan Mchal Gawron, o Czlonek Rady Nadzorczej - PanJan Sttg.t.t. r Cztronek Rady Nadzorczej PanJan Gawtorsk. W badanym okrese w,r,'staply zmtanv w skladze Rady Nadzorczej. W dnu 5 czerwca 2007 toku uchwal4 m 27 Zwyczajnego Wanego Zgromadzena odwolano ze skladu Rady Nadzorczej Pana Pota Garko. Pan GzegonTajakzlo2y\ rezygnacje z funkcj Sekretarza Rady Nadzorczq z dnem 5 czerwca 2007 roku. \V dnu 5 czer.wca 2007 roku uchwal4 m 28 Zwryczajnego \\ralnego Zgromadzena wl,brano w sklad Rady Nadzorczej Pana Flpa Casa. W dnu 5 czetwca 2007 roku uchwatr4 nt 29 Zw,:,-czajnego \\'alnego Zgrornadz,enta rllbrano lr' sklad Radv Nadzorczej Pana J ana Smrgrelskrego. W dnru 11 gtudna 2007 roku uchwal4 nr 11 Nadzvlrczajnego \\-alnego Zgromadzcna odn'olrr:r,, ze sklac- Rady NadzorczejPana Flpa Casa, a w jego mejsce uchrval4 nr 1? pou'olano l)an:r _llna (,;rt-r,,::..+r,r,

8 Y q/ t 2. SPRAVOZDANE FNANSOWE 2.1. Badane sprawozdane fnansowe Spras-ozdane nansorve sporz4dzone za rok obrotowy od 1 styczna do 31 gr-udna 2007 roku obejmue:,' blans sporz4dzony na dzen 31. grudrua 2007 roku, ktory po strone akqrrr6w paslwow wykazue sump Ltys. zlotych, 2/ rachunek zysk6w strat za rok obrotowl' od 1 styczna do 31 grudna 2007 toku u'r-kazu4c,v zvsk netto w wysoko6c tys. ztotych, 3/ zestawene zmanw kaptale wlasnl-m za rok obrotowr- od 1 styczna do 31 grudnta 2007 roku wt'kazu4ce wzrost " --""- kaotalu.'.^r--' r.vtrasnego kwotg tys. zlotych, 1/ rachunek ptzepll.w6w pene2nl'ch za rok obrotowy od 1 styczna do 31 gtudna 2007 toku, wr,'kazuj4cy zwgkszene stanu 6rodk6w peng2nych netto o lovotp 5 / nfotmacje dodatkow4 do sprawozdana fnansowegc. 7,547 tys. zlotych, 2.2. nformace o podmoce uprawnonym beglym rewdence Podstaw4 ptzeptowadzena badana jest umowa z^w^rta pomgdzy (ance1ad4 Porad Fnansowo - {spgowych dr Potr Rojek Sp6lk^ z ogr^njczon4 odpowedzalno6c4 z sedzb4 w l{atowcach, przy ulcy Powstafrc6w 34, a Zak\adam Lentex S.A. z sedzb4 w Lubldcv, prz\ ucy Powstadc6w 5,t w dnu 5 czerwca 2007 toku. {ancelara zostatra wr,'brana na beglego tewdenta uchwal4 Rady Nadzorczej z dna 31 maja 2007 roku. {ancelara Porad Fnansowo - {sggowych dr Potr Rojek Sp6lka z ogr^nrczon4 odpowedzano5c4 w {atowcach dzrala w zakrese bada spraw-ozdan ftnansorr,tsh w trybe przewtdzran},-m ustawe z dna 13 padzernka 1994 toku o beglych rewdentach ch samorz4dze 0)t. U. Nr 121, poz. 592 wraz z polnejsz.t-m zmanam) zostala wpsana do rejestru podmot6w upravdronych do badana sptawozdar t-nansour-ch pod numerem ,,ecc:::';,>o:ce - s'sr-konanu zawattej umorw - reprezentuje beglv tev"'dent: r -.::.:: K.:l;lnek spsanr- na lste begltch rewdent6w pod nr 9529 /7105. :1,'...', :::..'.:Czcs t-tczl'l: \\ {):ccch lle rek - aplkant. llarbara Dzrqdzel - as\"stent

9 Badane ptzeprowadzono \\-lun'm marcu 2008 toku. Zar6wno podmot uprarvnonr- do badana, jak przeptowadzaj4c,v w jego menu badane bleglv rewdent srwerdzaj4 2e pozosta)qnezale2n od badanej jednostkr w rozumenu art. 66 ust. 2 ustaw). o tachunkos-osc Otrzymane oswadczena dostqpno66 danych Ne s,yst4ply stotne ogranczena zakresu badana. Zarzqd Spolk udostepnl badaj4cemu wsz\-stke sprawozdana f,mansowe, ksgg rachunkowe dokumen6., jak r6wne2 udzell nformacj w1'ja(nen nezbednrch dla celow wydana opnu. Otrzvmalem towntel o6wadczene Zarzqdu podpsane przez wsz)'stkch czlonk6w (petrn4q'ch funkce na dzen 25 marca 2008 roku) o kompletnym ujgcu danlch rv ksggach rachunkowl'ch, u1r[222nu wszelkch zobowtqzal warunkowych oraz ponfor:rnowanu o stotnych zdarzenach, kt6re wystaply w oktese pompdzv dnem blansowym, a dnem sporz4dzena o6wadczena nformaca o sprawozdanu fnansowym za poprzedn tok obrotowy Sprawozdane f.nansowe za poprzedn rok obtotowy zostal.o zbadane pvez BDO Numerca Sp. z o.o. w Watszawe uzyskalo opnq bez z^strzezen. Sprawozdane to zostatro zatwlerdzone uchwal4 nr 5'Zwvcvanrfo Walnego Zgromadzena Akcjonaruszy w dnu 5 czet:wca 2007 roku. Sprawozdane ftnansowe za popnedn tok obrotorw zostalo zlozone w l{rajowym Rejestrze S4dou1'6 s1o, ogloszone rv dnu 29 pa,dzernka 2007 roku w N{ontorze Polskm B w Zgodne z uchrval4 nt 6 Zw\czajnego \\'anego Zgromadzena Akcjonatuszy z dna 5 czenvca 2007 roku zr-sk netto za rok obrotowl' 2006 w w1,'soko6c tys. zlorych zostal ptzezn^czony na pokryce sttaty za rok obrotorn' 2005 w kr.voce tys. z\.oqch oraz na podwyzszene kaptalu zapasowego o lovotg 6.29-l n's. zlotr-ch. {sgg rachunkorve nz dzea 1 styczna 2007 toku zostalr- prawdlowo otwarte na podstawe zatwerdzonego blansu zar::.kntpca na dztea 31 grudna 2006 roku.

10 . SYTUACJA FNANSOWA l. DzaLalnot gospodarcz4 jednostk, jej wynk fnansowy oraz sytuace fnansow4 ma4tkor'v4 za rok obrotosr- zakonczony 31 gtudna 200J toks oraz rok poprz edn chataktery zujq nr2 e prz eds tawone welko 6 c bezu-z gl gdne wr,-brane wskaznk:. Suma blansou'a (w gys4cach zlotych) 2007 r.. - -*s.nl zj5.z t :--!Kaptalwlasny , : rrr 'w nrm' qrm: rrnrnl wynk fnensorrrr, fnansowl' a 1' '.'- - ''-'--'-' o EBTDA -- ^ j ulmk netto n^ dz^l^lno6c operacyne r amortyzaca.. Rentowno(c sptzeda2y -..-"./ brutto ". (o o) 6rg5 -' ^^'-"" -*EBT /p-y6;dy operacylne l ' - o Rentowno6c sprzeda2l- netto (0 o) 5,61 wynk fnansouy netto / przlchody operacyjne l-- t*- t5.291 lr42 6,88 o Rentowno66 kaptalu wlasnego (0/o) 5,53 7 r27 wnk fnansowy neno /-kapa *f^.ny o Rentowno66 maj4tku (aktyw6w) (%) ' wl'nk fnansowv netto / suma blansowa Plvnno66 stopna (brelqca) akryrva be2qce / zobow4zana kr6tkotemnowe Plynno66 stopna (szybka) aktpva be24ce -,p^sy / r"fo*at""" ttorlo"-""*. 4,59 3,42, - -''tt- 4.s6 ' a -*'.'**--"---- 2,76 2,97 a '. j ^^*r---^ (aptal obrotowv "./ '^""- netro (T(ON) \----, "/ j kaptat wtasny *zobow4zana dlugotemnowe -aktywa trwale o {aprtal obrotow,r,- netto $/ dnach obrotu (dn) az^ 1a ! kaptat obrotowy netto x lo6t dn w okrese / przychody operacyjne o Wskalnk obrotu nale2no6c (dn) nale2no6c kr6tkotemnow. r wrrfu do.tuw x Uczba dn olsesu / pz-ucloay;p.t*l;;

11 Wskalnk obrotu zapas6w (dn) Zaprcy x lczba dn okresu / koszty operacyne \\'skalnk obrotu zobow4za (dn) obowqzanakr6tkotemnowll tyt,rft d*u*-* lczba dno-krru / t o.rty op"r".y r \\-skalnk globalneg o zadluzenta (o/o) l Suma blansoua - kaptal *f.."fz.r--" Uf".ro*u L9 15 \\'skalrk pok4-ca zobow4zan be2acych (%) EBTDA / zobos azana kt6*;;;;";;; \\ vnk hnansos,r- retto za 1 akcjg (EPS) zl f-** \f'mk fnansosr netto / lo56 wl'emtowanych akcl x 0,96 *- -' l,l3 2. Komentarz: \\' badanr-m roku obrotowl.m Spoka os4gnela zrsk netto \\-\\r-soko6c rys. zloq''ch, kt6n' w por6wnanu do roku ubeglego jest n2szy o L.842 tys. zlonch. onsekrvencja tego jest obnzene wskalnk6w rentowno6c sprzeda2r netto, maj4tk:u or^z kaptalu wlasnego. \\-skank plynno6c be24ce wynosl 3,42 natomast $'skank plynno6c szybf,jsl 2,1.6 - oba ulegly obn2eruu w por6wnanu do toku W badanym okrese (redne cykle obrotu nalezno6c t zobowrqzan uleglv skr6cenu na dzer blansowl'wynostr,v odpowedno 72 dnt onz +3 dnt. Sp6lka podobme jak w ubeglym toku nkasuje swoje nale2nosc w termne dlu2szl'm nrz sp\.aca zobot"tqzana. Wskalnk obrotu zapas6w wyn6sl w badanl,'m toku 91 dn w pot6wnanu do toku 2006 skr6cl sg o 3 dn. Wskalnk globalnego zadluenra w badanym roku obrotowym v/yn6s\ 19 oh w pot6wnanu do toku ubeglego wzr6sl o '1 punk6. procentowe, co wskazue na rosn4cy udzal kaptalow obcych w fnansowanu dzalalno6c Spolk. \\' 2007 toku Sp6lka dokonala sprzeda?y ma4tku Zakladu Tkann Techncznych w Pabancach. Zvsk netto osr4gngn- na dza\alno6c zanechanej (tkanny technczne) w 2007 rok wyn6s tr-s. zlon-ch. \\'2006 roku na dztzlalno6c zanechanej ponesono strat w hvoce (1.356) tys. zlotych. \J t

12 3 J-l -11 Lltlll rrr. TNFORMACE SZCZEGOLOWE 1. Ocena dokumentac przyjgtycln zasad rachunkowo6c, dokumentowana operac gospodarczych oraz prowadzena ks4g rachunkowych Opracowana ptzez jednostkg dokumentacja przyetych zasad rachunkowo6c spelna *]'-og usta{ao rachunkowo6c oraz jest zgodna z N[tgdzynarodowym Standardam Sprawozdawczo6c Fnansowej (N{SSF). Podczas badana ne stwerdzlem mog4cych me6 stotny wplyw na sprawozdane fnansowe neprawdlowodcr rv dokumentow-anu operacj gospodarczych oraz prowadzenu ks4g rachunkowych, kt6re ne zostah-br',rsrrnete \r/ hrrrl w zakrese rzetelno5c, bezblgdno5c sprawdzalno(c ks4g tachunkowl-ch, pow4zana uunulr_\ r^1-^^-^-'^--'^l warrllrr w nch zaps6w z dowodam ksggowym sporzqdzonym spra$/ozdanera;' frnansowym oraz prawdlowoc otwarca ks4g rachunkowych. {sgg tachunkowe prowadzone sa rv slsteme komputefow),m odpowadaja try-ogo- orzeps6w w zakrese ptowadzena ks4g przy pomocy komputera. {sgg rachunkowe or^z dokumentacja hnansowo-ksggowa sa przechowyrvane zgodne z postanowenam rczdzalu 8 ustaul' o tachunkowo6c. 2. nwentaryzacaskladnk6wmaj4tkowych Sp6lka przeprowadzla nwentarvzacjp ntej wymenonych skladnk6w aktyw6w: o 6rodk6w pene2nych w kase wg stanu na dzten 31.1, roks. o aktyw6w penq2nych na tachunkach bankowych wg stanu na dze 31j rcku, o wartodc nemateralnych wg stanu na dzen roku. o mateda6w w magazynach wg stanu na dzen rokuo produkt6w gotowych wg stanu na dzen roku. o p6lprodukt6w ptodukcj w toku wg stanu na dzer 31,J,22007 rcku, o nale2no6c wg stanu na dztea 31,1, roku. Przeprowadzona nwentawzacja skladrukow aktyw6w est wlpelnenem ptzez badanq jednostkq obow4zku nrnkaj4cego z art.26 usta\\{- o rachunkorvo6c. 1

13 -= -l r-rf - lll fxll + R62nce nwentaryzaryjne zostaly ustalone toztrczone w ksegach badanego okresu. Pracowncy {ancelad uczestnczyl, w obserwacj spsu z n tury wytob6w gotouycf w dnu 1 grudna 2007 roku. 3. Podstawowe zasady rachunkowo6c stosowane pfly sporzqdzanu sprawozdana fnansowego Zasady rachunkowo6cr przfete ptzy sporz4dzanu sptawozdana fnansowego s4 zgodne z zasadaml okre6lonym w Mgdzynarodowych Standardach Rachunkowo6c (N{SR), Mgdzynarodowl'ch Standardach Sprawozdawczoc Fnansowej (MSSF') oraz zwqzanych z nm ntelpretacjach ogloszonych rv forme rozporz4dze wykonawczych l{omsl Europejskej, a w zakrese neuregulow^nym pvrcz MSR NTSSF - wustawe o rachunkowosc z dna 29 wtze5na 1994 U. z 2002 toku Nr 76 poz. 691 w-raz z po,ntejszym zmanam) wydanych na jej podstawe przepsach wykonawczych. a) Wycena aktyw6w pasy'w6w wyra2onych w walutach obcych Na dzerl blansoul' wycena sp wy'ra2one w walutach obcych skladnk aktyw6w pasyw6w po obow4zuj4cvm na ten dzef 6rednm kurse ustalon)'m d1a danej waluty przez Narodowy Bank Polsk. R62nce kursowe powstale z rytu.\a eksportu produkt6w rmportu sutowc6w prezentowane sa w rachunku zysk6w strat w pozycj koszt6w wltwotzena sprzedanych produkt6w. R62nce kursowe od 6rodk6w penp2nych w walutach obcych.r'1,kazuje sq rv rachunku zysk6w sttat w przychodach lub kosztach fnansowl'ch b) Rzeczowe aktywa ttwale Rzeczowe aktywa tlwale obejmuja 6todk trwale oraz Srodk trwale w budowe. Do 6rodk6w trwalych za\czane s4 skladnk maj4tku, kt6re s4 nab)-wane utrzymywane w celu wykorzystana ch w procese produkq.jnl'm lub ptzy dostawach towar6w dwadczenu ustrug otaz kt6rym towatzyszy oczekwane, 2 bedq uzrrtkorvane ptzez okres dlu2szt' nz jeden rok. Srodk rwale wycenane s4 w cene nabl-ca lub koszce rvttrvorzena. pomnejszonych o odpsl' ^mortyza.cttlne odpsy z tytlrlu utraty wattodc. Srodk trwale w budowe wykazywane s4 w uyse[66c og6lu koszt6w pozosta4c\-ch rv bezposrednm zt-r4zku z ch nabycem 1ub wykorzystanem. Sp6lka przeptowadzla korektg zak\adanego kosztu w zw4zku z zastosowanem \SR po raz. pen-szr' \l,s:' pat.19) dokonuj4c \rvj'cer\r do warto6c godzwej 6rodk6w trwalvch z gupy 1 t 2 o s-artoc poczqtkorr'e! brurro powy2ej 150 q's. ztr nab,vfch przed 1998 rokem.

14 r-r-l (9 Elu c) \tr/arto6cnemateralne Warto6c nemateralne obejmuja nabyte oprogramowane komputerowe. Warto6c nemateralne to mo2lwe do zdentyfkowana nepenp2ne sktradnk aktyw6w ne posadaj4ce postac Ftzycznej, pozostaj4ce pod kontroa jednostk, z kt6rych jednostka os4gne w ptzyszlo6c korzysc ekonomczne. Do praw maj4tkowl'ch zaltcza sg w szczeg6lno6c lcencje na kotz;.512ne z optogramorvana komputerorvego nabyte przez ednostkg, nadaj4ce sg do gospodatczego wykozystana. Warto6c nematedalne wycenane s4 wedlug cen nab)'ca pomnejszonych o odps,v amort\-zacllned) Amortyzaca Wysoko66 stawek amot\zacyjnych 6rodk6w trwalych warto6c nemateralnych Sp6lka ustala urvzglednaqc okres czasu, w kt6q'm wedlug przewdl'\/ar dany skladnk akq"w6w bpdze uzytkowany przez ednostkg. Stawk ^mortyz^cyne d1a podstawowych grup 6rodk6w ttwalych s4 nastgpuj4ce:. pra\r'o weczystego uzytkov/ana grunt6\v 1 r budynkbudowle ) rr :. urz4dzena technczne maszyny Ol! o nne 6rodk ttwale ' l od 3 uo do, t : :) Sp6lka stosuje nastgpuj4ce stawk arnorqrz^cyne dla warto6c nematedaln)'ch: o oprogramowane komputer6w o/- 50 \ /o Skladnk maj4tku o warto6c pocz4tkowe, neprzekraczajqcej 1.,5 tys. zlotych s4 jednorazowo odpsl,'wane w crq2ar koszt6w w momence przekazana ch do u2ytkowana. Rozpoczgce amortyzacj nastepuje ne wczesnej n2 w momence kedy 6rodek trwaly jest gotowy do u2,r,wana, a jej zakonczene - ne pontej nt z chwl4 zr6wnana warto6c odps6w ^ffofyzacylnych z wato6c4 pocz4tkow4 przekazana Srodka do Jkwdacj bqd, sprzedaly lub stwerdzena nedoboru. e) Nale2no6cdlugotermnowe Nale2noSc dlugotetmnowe obejmuja o96l nale2no6c, za wyj4tkrem zaltczan.tch do aknt'ou' t-rnansoslch wynkaj4cych z dostaw uslug, ktorych tetmn splaf' ptzrpada rv okrese duzszr-m n rok od dma blansowego. Nale2no6c te wycena sg w lsvoce wy'maganej zaptaty pomnejszonej o es'enruah.re odprsr' aktualzuace. tn v {

15 f) nwestycjedlugotermnowe nwestycje dlugotermnou'e obejmujqudzaly akcje w ednostkach pow4zanych pozostalych. ljdzaly akcje w jednostkach pozostalych w1'cenane sa w cene nabyca skorygorvanej o odpsy z q,'tulu utraq'' warto(c, natomast udztaly akcje w jednostkach pow4zanych wwarto6c godzwe, w opatcu o ch warto(6 rynkow4 na dzea blansowy. Zysk sff^q z tyrulu wyceny akty-wow fnansowych w jednostkach pow4zanych s4 umowane ako odrqbny sktradnk kaptalu wlasnego do momentu zbycanwestycj lub do momentu strverdzena uttaty warto(c. g) Aktywa z tytwtw odtoczonego podatku dochodowego Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustalone zostaly rv wysoko6c kwoty pzewdzanej w przyszlo6c do odlczena od podatku dochodorvego w zw4zku z ujemnl'm ro2ntcam pzej(cowym, kt6re spowoduj4 w przyszlo6c zmnejszene podstawr oblczena podatku dochodowego ptz\ zachowanu zasadv ostroznosc. h) Zapasy Zapasy obejmuja materaly, potrprodukw ptodukty w toku, produkty gotowe towary. Zapasy wl,.kaz,r'wane s4 rv warto6c netto (pomnejszonej o odpsy aktualzuj4ce). Zapasy wvcenane s4 wedlug cen zakupu 1ub po koszce $T,tworzefla ne wy2szvm od cen ch sptzedz2y netto na dzten blansow1,'. D Nale2no6ckr6tkotermnowe Nale2no6 c kr6tkoter:rnnowe obejmuj 4 o r w-szystke nale2no(c z \,tulu dostaw uslug bez wzglgdu na umowny tennn zap\aty, pozostale nale2no6c, kt6rvch aktualnlr, umowny termn splaty ostatnej raq,' jest kr6tsz,v nrl 12 mesgcy od dna blansowego, o rvszelke roszczena sketowane na drog post pov/ana s4dowego, co do kt6n-ch nte zapadl prawomocn\. rw-rok s4dolv_r,'dotycz4ce zarowno nale2no6c kt6tkotermrnou.l'ch jak dlugotermnosr-ch. Naezno6c wvcena sp w kwoce \\,'maganej zaplaty pomnejszonej o odpsv akrualzuj4ce z n'rulu urarr warto6c. j) nwestycekr6tkotetmnowe nrvestr-cje kr6tkotermnowe obejmuja drodk peng2ne w kase na racl-runkach bankour ch. Sr,,-r r:.nc--zr. wvcenane s4 w watto6c nomnalnej. 11

16 k) Rozlczenamqdzyokresowe Do rozltczen mpdzyokresowr-ch zabcza se ponesone lub zatachowane w1'datk stanow4ce koszty przysz\ych okres6w. D Kaptalwlasny {aptatry wykazywane s4 w wartodc nomnalnej, z podzalem na ch rcdzaje wedlug zasad okte6lon1'ch przepsam prawa or^z postanowenam stafutu jednostk. Do kaptal6w wlasnych zalcza sq t6wnez zysk bez4cego okresu. {aptal podstawowv jednostk ut'kaz}'wany jest w w1'soko6c zgodnej ze statutem Spolk oraz wpsem do rejestu s4dowego wg w-arto6c nomnalnej. {aptal z aknnllzac wyceny obemue zmnejszene warto6c blansowej nwestycj wykazywanych w watto6c godzwej. Nepodzelony v,1'n[ f.nansow\, z lat ubegl,vch obejmule nepodzelonl' z),sk, kt6ry na podstawe uchwal Zgtomadzena Akcjonaruszv ne zostatr rozltczony. W1'np hnansowy netto okresu stanow zysk netto w-vnka4c), z rachunku zvsk6rv strat. t) Rezerwv Rezerw)' na zobowtqzana tworzy sg w6wczas, gdy: e na ednostce gospodarczej cqzy obecny obow4zek (prawny lul> zrvyczajowo oczekwanl) wynka +c,r ze zdatzen pflesz\ych, o ptawdopodobne jest, 2e wr,'pelnene obow4zku spowoduje koneczno66 wyplywr-r 6rodk6w zawerajqcych w sobe kotzy66 ekonomczne oraz o mo2na dokona6 warygodnego szacunku hros tego obow4zku. Rezerw)' obejmujzu. rezerwar z g'tulu odroczonego podatku dochodowego, o rezerr\,' na 6wadczena emervtalne podobne, o pozostale rezefwv. p----.'^ \LZL N t z *-r,lrr odroczonego podatku dochodowego'tworzy sg w rvul'sefto6c kw-on- podatku dochodos-eso rrr-magaj4cej w pzyszlo5c zaplal,, w zw4zku z wyst4penem dodatnch r62njc przejscosr-ch. Zgodne z zakladoulrm systemem wynagradzana ptacowncy maja Pra\o do odpras- etrlcn''talnrcl: "o.t^.,^,.h qh^lka uznaje koszty z tychtytul,ow na baze memor.alowej. \\'vcena (s-adczen dok<ln:l'a:ra est metod4 aktuataln4. t2 "{ \,

17 -t- Eltl m) Zobowqzana dtrugotetmnowe Zobow;l4zana dlugotermnowe obejmuja wszystke zobowtqzana jednostk za wyj4tkem zobowtqzan z tytulu dostarv uslug, kton ch termn platno6c przsryadapolnej, an2eh.w c4gu 12 mlesgcy po dnu blansowym. Zobotqzana dlugotermnowe wykazywane sa w kwoce wymaga 4cej zap\aty. n) Zobowqzanakr6tkotermnowe Zobowt4zana kr6tkotermnowe obejmuja o96l zoborv4zan z tytulu dostaw uslug bez wzglgdu na termn zap\a\ ofaz pozost^e tytutry zobowqza wymagaj4ce zap\.aty w c4gu 12 meseo od dna blansorvego. Zobowtqzana kr6tkotetmnowe wykazywane s4 rv kwoce wymaga 4ce zaplarl. o) Przychody ze sptzedatv produkt6w, towat6w materal6w Przl,chody ze sptzedazy produkt6w, towar6w materal6w stanow4 porvstaj4ce pos-tarzane przvchodt zw4zane bezpo6redno z dzalalno6c4 podstawow4 jednostk. Przychody te wt'kazr-rvane s4 \\'selkoc neao bez podatku od towar6w uslug z uwzglqdnenem dotacj, opust6w, rabat6w, tp. p) Koszty sprzedanych produkt6w, towar6w matedal6w, koszty sptzeday oraz kosz$ og6lnego zarzqdu {oszty sprzedanych produkt6w, towar6w matedal6w onz koszty spneda2y koszty og6lnego zarz4du obejmuja wszystke koszty zw4zane z dzjalalnoc4 podstawowao za wyj4tkem koszt6w zwrqzanych ze sptzedaz4maj 4tku ttwalego otaz koszt6w fnansowych. 4 Zysk (strata) na sprzedaly rlraagkw trwatego Zysk (strata) na sprzeda2y maj4tku trwalego obejmuje u,ynk zteatlzowany st z:w4zku ze sprzedalq skladnk6w aktyw6w zaltczanych do maj4tku tr.walego. s) Przychody koszty fnansowe Przychody koszty fnansowe obejmuj4 ptzychody koszty zwqzane z dzalalnok4 fnansorv4 wplrrva4ce na wynk hnansowy. t) Podatek dochodowy Podatek dochodowy od os6b prarvnl.ch jest to podatek dochodovr- stanot4cr- zobos4zanc podatkos-eskorygowany o zmane stanu rezenv na odroczon,v podatek dochodos,r- aknlos- z n-tulu odr.;czttnegtt *^r^+l-' r^^l^^rowego LNU UULTTUU w czp6c odnoszonej na wynk fnansowy. Rezenvq z n-rulu podatku docho'rjt;*-egt PUU4 rworz\- sg rv t''soko6c kwon podatku dochodowego \Trmaga,4cej zap).au u- przr'-szloc *' nr4zku 13

18 ' r : z wyst powanem dodatnch r6znc przej6cowych. Aktywa z tytulu podatku od:ocztr:t3t, -=:'== =- = w wysoko6c kwoty przewtdzanej do odlczena od podatku w ptzl,szlo6c w zw4zku z tr strlpenent '.:;e=-r.* t6)nlc nrze(cowj,ch oraz straty podatkowej mo2lwej do odlczena ustalonych przr- us-zqlqdncruu za.ac'. v---,"-^" ostroznosc. 4, Charakterystyka poszczeg6lnych pozycj blansu oraz rachuflku zysk6w strat 4.1,. Rzeczowe aktywa trwale \\j-hazan,v rv blanse stan rzeczowych akty'w6w tnvalych jest zgodny z ksggam rachunkoslm SprlH' Zmany w w-e1ko6c akt1,w6w tr-walych w badanvm okrese przedstawaly sq jak nzej:. (w q.'s. zlotych) 6rodk ttwatre, w tym: Stan na konec roku Stan na poczqtek roku -;t"66 - '.k;;;; *""sa - l.r"-"t"'"r", b*tto amorqzaca t bfutto amort z^cja *--7q.ooT- l- 1sz^8ss*- 111J63" ssszr - l Na dze 31 gudna 2007 roku nale2no6c dlugotermnowe stanowr' ll.9 0 o maj4tku ednosr'- ;";;;d'.,;;;l;;;l;y"t, , ; " -",---, l-,-',:. '. 'vj -\/ an.. drodkr n.wale w budowe W badanym roku obrotowym Sp6lka nabyla (rodk trwatre o lqczne warto6c tys. zlotych, z czego 88 tys. z\o\,ch doqczylo 6todk6w ttwalych u2ytkowanych na podstawe um6w leasngowych. Jednocze6ne zlkwdowano 6rodk trwale o lqcznej warto6c pocz4tkowe ty-s. zlotych, z czego dotyczy sprzedanych 6todk6w tnvalych. W roku 2007 najwgksze zmany mraly mejsce w grupe utzqdzen techncznych maszyn. Na dzerl 31 grudna 2007 roku rzeczowe aktywa trwale stanowl;, 46,1. o/o maj4tku jednostk. 4.2 Wato6c nemateralne $kazany w blanse stan warto6c nemateralnych jest zgodnv z kspgamr rachunkosln-r SpolH. Yu'badanym roku obrotowym Sp6lka nabyla warto6c nematedalne na l4czn4 kt'otg 1'- n's. zon-ch. Na dze6 31 grudna 2007 toku udztal wartodc nematetalnr-ch rv ogolncj ks-oce,11;',-''lt'.t-,'t;5 ::. l 4.3 Nale2no6cdlugotetmnowe Wykazany w blanse stan nale2no6c jest zgodnv z ksegamr rachunkoslm. Do nale2no(c dlugoter:rnnowych za ).czono nale2no6c z n'rulu sp.rccr:.z'. s:, j=t.:=' -:-; =-' :--- w kwoce 2.39L qs. zlotych onz polyczek udzelonvch pracor.vnkom s'st'sokoc JJ :'.'., z':'.'cl. 1

19 :-: - t-t -l r-ll d8lll 4.4. Dtugotetmnowe aktywa fnansowe Wykazan;' w sprawozdanu stan aktyw6w fnansowych dlugotermnowych jest zgodny z ksegam rachunkowym. Stan na konec toku,, o udzaly akcje w jednostkach pow4zanych udza\y akcje w jednostkach pozostalych lrazem t j Stan na poczqtek roku Na dzer blansowl' Sp6lka posadala udza\y w jednostce stowarzyszonej Novta S.A. o wartosc n's. zlorych. Na dzer 31 grudna 2007 roku dlugotermnowe aktywa flnansowe stanowly 8,5 %o maj4tku jednostk. 4.5 Aktywa z tytunu odroczonego podatku dochodowego Wykazane w sprawozdanu fnansowym aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego w kwoce 2.9'19 tys. zlotych s4 zgodne z danym ewdencj ksqgowej. Na dzer 31 grudna 2007 roku stanowly one 1,3 % aktyw6w Sp6lk Zapasy \\'vkazany w banse stan zapas6w rq,-nka z ks4g rachunkowych. (w n s. zlon ch) : str'""t.*"; -*-- --l;;ff#.k -l :-*-*-:**^ -*- "-",'- " '-'- o0 "'-'^'-; r"'"4 -" 0o, '" '" Poz.2/4 okresu j okresu ' t "'-.''^"'J -..'.*--'.'.:*-,--*-**-:.-.-'-.:' -*-'L:(r:tn*- *;* -*tsfl. p6lproduktyproduktywtoku : z.ouu o,t a,' 1 -, 1 : : :. produkry gorowe. 119 lo ,0 89,9 lrt ,5 8t,? \l por6wnanu do toku ubeglego stan zapas6w netto obn2yl sq o 11,3 ob. 15

20 + -l r-tr lrrr lll l r F Na dze6 blansowy najwqkszy tdzal w strukturze zapas6w maly produkty gotowe, kt6rych udzal srnosl 57,6 o/o. Na dzer 31 grudna 2007 roku z^p^sy stanowly 1,5,8 0/o aktyw6w Sp6lk Naleno6c kt6tkotermnowe Wykazany w blanse stan nale2no6c jest zgodny z ksegam rachunkowym. Struktura cz^sowa nale2no6c z \,tulu dostaw uslug wedlug termnu wymagalnodc przedstawala sg jak n2e: termnowe o do 12 mes cy ] o powy2ej 12 mesgcy przetermnowane l (w tys. zlotych) ""'y F"t..-l - - f,r" "T".^* o k l e s u l o K r e s u l- 3o.e5s l "*- - ot;"--f ' s0 --f- - **- r, -'- - -* ---68J ns : zgtst 7oJ- -n +5e 68: ), f----*:* -'- - - n r 1 1,,o dolmes4ca :: Rq v.' rqrr gr l 1 ff"t;;*t----- tr'oz : {,on, ;.. powy2ej 3do6mesecy 1 sz+ r t,, 1 661, t,t - ;1"-6; d" 12;.'.y : 47n - u,4, rj. ; l l t-p"w"'"t" : s+62-[- 1r$ - eso+ f- 1sJ j - l l l Do nale2no6c kr6tkotermnowych zaltczono r6wne2 rozrachunk z tytulu podatku od towar6w uslug w kwoce q,s. z\otych otaz nne nale/nosc w krvoce 590 g's. z\otych. Na dzerl 31 gnrdna 2007 roku naleltolc kt6tkoterrnnorve stanowly 16,9 7o maj4tku Sp6lk nwestycjekr6tkotetmnowe nwestycje kr6tkotermnowe w calo6c doty cz q 6 rodk6rv peng2nych. \\1 kaz ana rv sprarvoz da nu ttnan s otr-rn welko66 5rodk6w penq2nych wynka z ks4g tachunkor.,l ch. Na konec roku obrotos'ego gl6rvne poztcje stanowly: O

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow et6,wuv unzao srewsrvcztw, at.nepodtggtosb 28,-925 waf$zwa *ce*t,:, 1728233 F-1/t-1 l Sprawozdaneo przychodach, kosztach,wynku fnansowym arazo nakladachna Srodk tnrvale 36 kwartal 5-2 wotomtn PRZEDSIEB

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

ż Ę Ś ć Ś ń ć ż Ł Ś Ż Ż Ż Ż Ż ń FUNDACJA NA RzEcz PoPMWY JAKoŚc fyc A OD-NOWA Blans na dzeń 31.12.2011 t 3' nne wańoc nematera ne prame 4. za ak na wartoc nemateralne ]X. 3- zalk na rodktmae odpsy z zysku

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ż Ą ŚĆ Ą I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Celem Fundaj jest podejmowanle, prowadzene wsperane njatyw kulturalnyh, edukayjnyh, ekologznyh, społeznyh, gosp odarzyh naukowyh, służąyhrozwojow

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Śwdnk, 24 wrześna 2012 r. Sąd Rejonowy Lubln Wschód w Lublne z sedzbą w Śwdnku ul. Kard. S. Wyszyńskego 18 21-040 Śwdnk sprawa: LWZP-2401-14-65/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENE NEZALEŻNE ZRZESZENE STUDENTÓW UNWERSYTETU GDAŃSKEGO SPRAWOZDANE FNANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok 1 Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ń ó ż ó ż ż Ź ż Ć ż Ó ÓŹ Ś ż ń ń ć ć ŚĆ ż ó ż ć ń Ó ÓŹ ó ó Ó ń ó ó ż ć Ó ń Ź rozpoźdf na Mnstra Zdrowa z dna 8 wrzena2015 r. w sprawe ogólrrych warunków w umow o udze ane wadczeń opek zdrowotnej. Prezes

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 Fundacja nstytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 NFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO ZA ROK 2012 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2010-31.12.2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2010-31.12.2010 r. SPRAWOZDANE FNANSOWE Stowarzyszenia CH LEPSZE JUTRO za okres 0.0.00-..00 r. A. WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO. Stowarzyszenie CH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja m. 0 zostało

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. I. Wykaz przepisów regulujcych zakres i sposób wykonywania zada przez podmiot kontrolowany. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

PROTOKÓŁ KONTROLI. I. Wykaz przepisów regulujcych zakres i sposób wykonywania zada przez podmiot kontrolowany. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej PROTOKÓŁ KONTROLI Nazwa adres jednostk kontrolowanej Zarzd Drogowy dla Powatu Puckego Wejherowskego w Pucku ul Orzeszkowej 5 84-100 PUCK Termn mejsce przeprowadzana kontrol 30112007 4122007 Im nazwsko

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH ZACSZE" SPRAWOZDANE FNANSOWE na dzień 31.12.2013 r. KRAKÓW 31 STYCZNA 2014 R. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH "ZACSZE" 30-376 KRAKÓW UL.SODOWA 17/13

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ó Ó ć Ę

Ł Ś Ó Ó ć Ę Ł ź Ń ź Ś Ę ć Ń Ł Ś Ó Ó ć Ę Ę Ó ć Ą ź Ł ć Ę ź ć ć Ą Ą ć Ł Ł 3) sporzdzana mescznych deklaracj czstkovrych VAT-7 zgodne z obowryujcym wzorem, z wasnym danym w zakrese podatku naleźnego nalczonego, 4) skadana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

eff e " Raport z kontro pacówk ośwatowej neędcej -df; Dsm_p4_f3 ffm_ff Wnoskodawc D5MLRAFKF]TPV1 Strona 1 z 4 :Wersja: 2.2 z dna 10-01-2O'15 Proszę wpsać ponżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR Kancearyjny

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

do reprezentowania Stowarzyszenia Contra Pirocy - Weltweiter Verband filr geistiges

do reprezentowania Stowarzyszenia Contra Pirocy - Weltweiter Verband filr geistiges H Pozna6, dna 13.06.2OL4r.. PETNOMOCNCTWO ;,! W menu Stowarzyszena Contrs Pracy - Weltweter Verband far gestges Egentum z sedzbq w Boorerstrasse 10, 6304 Zug, Swtzerlond wpsonego do Rejestru Handlowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Stowarzyszenie. Rozwoju Wsi Śmiałowice. 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 020772371 NIP 8842671555

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Stowarzyszenie. Rozwoju Wsi Śmiałowice. 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 020772371 NIP 8842671555 SPRAWOZDANE FNANSOWE ZA ROK 04 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice 584 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 007737 NP 88467555 Sporządziła: Dnia: Zatwierdził: r: ~ ~

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo