5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy"

Transkrypt

1 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości, bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca, z wyjątkiem: 1) pożyczek udzielonych i należności własnych, których jednostka nie przeznacza do sprzedaży wyceniane są w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności, czy też nie; należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, można wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty; 2) aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności wyceniane są w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej; 3) składników aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym albo których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób jeżeli jest ustalony termin wymagalności, wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, jeżeli nie jest ustalony termin wymagalności, wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości; 4) składników aktywów finansowych objętych zabezpieczeniem (pozycji zabezpieczanych) stosowane są zasady rachunkowości zabezpieczeń. Za wiarygodną wartość godziwą uznaje się wartość ustaloną w szczególności drogą: 1) wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej w aktywnym obrocie regulowanym, gdy informacje o tej cenie są ogólnie dostępne; 2) oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami; 3) zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, gdy wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego; 4) oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny obrót regulowany, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie podobnego instrumentu finansowego albo cen składników złożonego instrumentu finansowego; 5) oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. 220

2 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Schemat 5.3. Szacowanie wartoœci Źródło: Opracowanie własne. Skorygowana cena nabycia (lub inaczej zamortyzowany koszt) to: 1) cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), 2) pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), 3) pomniejszona lub powiększona o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, 4) pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. Efektywna stopa procentowa stanowi stopę, za pomocą której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych z instrumentem finansowym przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu wymagalności, a w przypadku instrumentów o zmiennej stopie procentowej do terminu następnego oszacowania przez rynek poziomu odniesienia. Efektywna stopa procentowa stanowi wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania finansowego za dany okres. Przy wyliczeniu skumulowanej kwoty dyskonta aktywów finansowych i zobowiązań finansowych za pomocą efektywnej stopy procentowej uwzględnia się wszelkie opłaty płacone lub otrzymywane przez strony kontraktu. Zobowiązania finansowe (bez pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości skorygowanej ceny nabycia, z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań, które wycenia się w wartości, o ile możliwe jest jej wiarygodne ustalenie. 221

3 Tabela 5.1. Przyk³ady metod wyceny dla wybranych instrumentów finansowych Rodzaj instrumentu finansowego Charakterystyka Kategoria Metody wyceny Akcje nabyte w celach spekulacyjnych przeznaczone do obrotu nabyte w celach lokacyjnych dostêpne do sprzeda y Instrumenty d³u ne (np. obligacje) nabyte z zamiarem i mo liwoœci¹ utrzymania do terminu wymagalnoœci utrzymywane do terminu zapadalnoœci w skorygowanej cenie nabycia nabyte w celach spekulacyjnych przeznaczone do obrotu nabyte w celach lokacyjnych bez zamiaru b¹dÿ mo liwoœci utrzymywania do terminu wymagalnoœci dostêpne do sprzeda y Po yczki udzielone je eli okreœlono harmonogram sp³at po yczki udzielone i nale noœci w³asne w skorygowanej cenie nabycia je eli nie okreœlono harmonogramu sp³at po yczki udzielone i nale noœci w³asne w kwocie wymaganej zap³aty Instrumenty pochodne je eli nie s¹ traktowane jako instrumenty zabezpieczaj¹ce przeznaczone do obrotu Instrumenty d³u ne (np. obligacje) wyemitowane przez jednostkê, zawsze powinny byæ traktowane jako utrzymywane do terminu wymagalnoœci utrzymywane do terminu zapadalnoœci w skorygowanej cenie nabycia Po yczki otrzymane je eli okreœlono harmonogram sp³at zobowi¹zania finansowe w skorygowanej cenie nabycia je eli nie okreœlono harmonogramu sp³at zobowi¹zania finansowe w kwocie wymagaj¹cej zap³aty Źródło: Opracowanie własne. 222

4 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Skutki przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości i zakwalifikowanych do kategorii: 1) przeznaczonych do obrotu zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie; 2) dostępnych do sprzedaży wykazuje się w sposób wybrany przez jednostkę do ujęcia wszystkich takich aktywów, od dnia ich nabycia lub powstania do dnia ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, tzn.: zyski lub straty z przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie, albo zyski lub straty z przeszacowania odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających), np. odpisy z tytułu dyskonta lub premii, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. W bilansie instrumenty finansowe są prezentowane w podziale na długoi krótkoterminowe. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu zawsze będą prezentowane jako krótkoterminowe instrumenty, natomiast instrumenty finansowe z pozostałych kategorii mogą być zarówno długo-, jak i krótkoterminowe. Wartości aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w bilansie kompensuje się ze sobą i wykazuje w wartości netto, jeżeli jednostka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych oraz zamierza rozliczyć transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub jednocześnie takie składniki aktywów wyłączyć z ksiąg rachunkowych, a zobowiązanie finansowe rozliczyć. 223

5 Schemat 5.4. Wycena instrumentów finansowych Źródło: Opracowanie własne. 224

6 5.11. Przyk³ady Przyk³ad 5.1. Wycena po yczki wed³ug SCN (ZK) Założenia: Spółka X otrzymała dnia 1 stycznia 2013 r. pożyczkę w wysokości ,00 PLN. Pożyczka została udzielona na okres 5 lat, spłata pożyczki następować będzie w 5 rocznych ratach po ,00 PLN, płatnych na koniec każdego roku wraz z oprocentowaniem wynoszącym 8% w skali roku. Na dzień przekazania kwoty pożyczki została pobrana prowizja w wysokości 5% kwoty pożyczki, tj ,00 PLN. Należy ustalić harmonogram spłat pożyczki i wycenić pożyczkę według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) oraz zaksięgować stosowne operacje na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r. Plan spłaty i odpowiednie wyliczenia zawiera tabela na sąsiedniej stronie. Operacje gospodarcze: 1) wpływ pożyczki na rachunek bankowy w kwocie ,00 PLN; a) kwota pożyczki wynosząca ,00 PLN; b) kwota pobranej prowizji ,00 PLN; 2) spłata na koniec roku raty pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem w kwocie ,00 PLN, z czego: a) rata pożyczki ,00 PLN; b) kwota zapłaconych odsetek ,00 PLN; 3) wycena pożyczki na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r. według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ,00 PLN. Schemat księgowań: (2a) (3) Sk. Kredyty i po yczki Rachunek bankowy , ,00 (1a) (1) , ,00 (2) , , , , , ,00 (1b) (2b) Koszty finansowe , ,00 Przychody finansowe ,00 (3) Uwagi: Do obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu IRR posłużono się funkcją IRR w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel. W analizowanym przypadku wycena według skorygowanej ceny nabycia dla potrzeb polskiego prawa bilansowego jest taka sama jak według zamortyzowanego kosztu dla potrzeb Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 244

7 5.11. Przyk³ady Plan sp³aty data: Wyliczenie IRR a. kwota otrzymanej po yczki ,00 b. bilans otwarcia , , , , ,00 c. prowizje zap³acone ,00 d. odsetki (b oprocentowanie 8%) , , , , ,00 e. kapita³ , , , , ,00 f. rata razem (d+e) , , , , ,00 g. bilans zamkniêcia , , , , ,00 0,00 wartoœæ bez wyceny SCN h. przep³yw z tytu³u zad³u enia (a c f) , , , , , ,00 i. IRR 10,07% Wyliczenie wed³ug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) A. bilans otwarcia , , , , ,00 B. + kwoty otrzymane ,00 C. + naliczone odsetki (A IRR) , , , , ,00 D. sp³aty wg umowy , , , , , ,00 E. bilans zamkniêcia , , , , ,00 0,00 wartoœæ bilansowa wg SCN F. Ró nica (g E) ,00 245

8 Zauważyć należy, że koszt uzyskania przychodu stanowić będzie kwota prowizji oraz kwota zapłaconych odsetek. Wycena według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) nie jest honorowana dla celów podatkowych, w związku z czym przychody finansowe ujęte w przedstawionym przykładzie nie będą przychodami podatkowymi w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Przyk³ad 5.2. Odpisy aktualizuj¹ce aktywa wyceniane w skorygowanej cenie nabycia Założenia: Spółka Y udzieliła spółce X dnia 1 stycznia 2011 r. pożyczki w wysokości ,00 PLN. Pożyczka została udzielona na okres 5 lat, spłata pożyczki następować będzie w 5 rocznych ratach po ,00 PLN, płatnych na koniec każdego roku wraz z oprocentowaniem wynoszącym 8% w skali roku. Na dzień przekazania kwoty pożyczki została pobrana prowizja w wysokości 5% kwoty pożyczki, tj ,00 PLN. Spółka X z powodu trudności finansowych nie spłaciła ani odsetek, ani rat kapitałowych w 2011 oraz w 2012 r., w związku z czym na koniec 2012 r. spółka Y utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 100% kwoty pożyczki wycenionej na dzień 31 grudnia 2012 r. według skorygowanej ceny nabycia. W 2013 r. spółka Y podpisała porozumienie ze spółką X, w którym spółka X zobowiązała się do uregulowania zaległych spłat, a spółka Y zrezygnowała z naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na koniec 2013 r. spółka X spłaciła należne do 31 grudnia 2013 r. odsetki oraz 3 raty kredytowe. Należy ustalić harmonogram spłat pożyczki i wycenić pożyczkę według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) oraz zaksięgować stosowne operacje występujące w 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w spółce Y. Plan spłaty i odpowiednie wyliczenia zawierają tabele na sąsiednich stronach. Operacje gospodarcze: 1) rozwiązanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości pożyczki w kwocie 2) ujęcie odsetek od pożyczki należnych za 2013 r. w kwocie 3) spłata na koniec roku 2013 rat pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem w kwocie 4) wycena pożyczki na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r. według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ,00 PLN; ,00 PLN; ,00 PLN; ,00 PLN. 246

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dziennik Ustaw Nr 191 14136 Poz. 1279 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. za rok sprawozdawczy 01.01.2010 31.12.2010 SPIS TREŚCI 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Praw Majątkowych VINDEXUS S.A. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003

Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2013 Rok 2012 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z rachunkowości

Scenariusz lekcji z rachunkowości Scenariusz lekcji z rachunkowości Temat: Wycena bilansowa inwestycji długoterminowych na przykładzie papierów wartościowych. Cele lekcji: zapoznanie uczniów ze stosowanymi rozwiązaniami w zakresie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe Rachunkowość Środki pieniężne i aktywa finansowe dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Środki pieniężne i

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu UniEURIBOR wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

INDATA Software S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres 1.01.2014 r 31.12.2014 r.

INDATA Software S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres 1.01.2014 r 31.12.2014 r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2014 r 31.12.2014 r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2013 R. Elemental Holding S.A. RAPORT ZA ROK 2013 ELEMENTAL HOLDING S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.

Bardziej szczegółowo

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową!

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! W działalności Twojej jednostki może zdarzyć się strata fi nansowa spowodowana niekorzystnym kursem waluty, w której dokonałeś transakcji lub też jako skutek

Bardziej szczegółowo