Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia)"

Transkrypt

1 Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Ewa Mendec Źródło: serwis CORDIS, prezentacje KE serwis EUROPA, serwis KPK w tym FAQ Barbara Trammer Guidance notes and templates for Project Technical Review involving Independent Expert(s) FP7 Note for beneficiaries in the 7th Framework Programme for Research and Innovation How to avoid common errors identified in cost claims Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions Guidance Notes on Project Reporting

2 Zmniejszamy zasoby RYZYKO!!!! Zadania PROJEKT Skracamy czas Zmni ejsza my zada nia Zasoby

3 Plan a wykonanie Aplikacja Podpisanie umowy Realizacja projektu Zakończenie projektu

4 5 lat po ostatniej transzy.

5 Raporty okresowe 60 dni po zakończeniu danego okresu Zgodnie z Art. 4 Grant Agreement. 1. Publishable summary of progres of work - opis celów projektu (deliverable, milestones zgodnie z Aneksem 1), wszelkie odchylenia 2. Opis zasobów użytych w projekcie 3. Financial Statement (Form C Annex VI do Grant Agreement) od każdego z partnerów i stron trzecich 4. Summary financial report - konsolidujący poniesione koszty przez konsorcjum 5. Certyfikaty zgodnie z Article II.4.4 of the Grant Agreement

6 Raport końcowy To samo co w raportach okresowych oraz: 1. Final publishable summary report zwierający : całkowity opis projektu i jego celów S&T, wpływ (w tym socio-ekonomiczny), dysyminacja wyników 2. Plan for the use and dissemination of foreground 3. Raporty inne np. kwestionriusze (równouprawienie płci, sprawy etyczne, zaangażowanie innych uczetników. Po przesłaniu ostatniej transzy koordynator składa FINAL REPORT ON THE DISTRIBUTION OF THE EUROPEAN UNION FINANCIAL CONTRIBUTION

7 Wszystkie raporty składamy w wersji elektronicznej za pośrednictwem Participant Portal cipants/portal/ Dla projektów z umowami podpisanymi przed 1/1/2013 Form C składamy elektronicznie jak również podpisaną wersję FORM C składamy papierowo Dla projektów z umowami podpisanymi po 1/1/2013 i dla umów w których zawarto odpowiedni aneks Form C składamy wyłącznie elektronicznie.

8 Nowe zadania LEAR a Wskazanie online osoby uprawnionej do podpisywania Form C (np. Główny Księgowy, Kwestor) 1. Zalogowanie do systemu ECAS icipants/portal 2. My organisations 3. Organisation roles function 4. Kliknąć 'Add' aby nominować odpowiedni osobę wybierając jej rolę Financial signatory wpisując jej imię, nazwisko oraz adres address. 5. Nominowana osoba otrzyma właściwą informację. Musi ona jednak posiadać konto w ECAS.

9 Dostępne funkcje w ECAS: Tylko role LEARa i Primary coordinator contact są nadawane przez KE, pozostałe nadają te osoby.

10

11 Beneficjent wypełnia formularz C Beneficjenci składają form C za pośrednictwem koordynatora Koordynator sprawdza złożenie przez Beneficjentów Koordynator może odrzucić Formularz C Beneficjenta) Koordynator składa Formularze C do KE) KE może zażądać zmiany raportu)

12 WIDOK KOORYNATORA

13 WYKONANIE form C

14

15

16

17

18

19

20 PLAN - tabela budżetowa z umowy

21 Umowa o Grant Umowa o Grant wraz załącznikami stanowi podstawę dla rozpoczęcia realizacji projektu i określa: Zakres projektu, zawarty w Aneksie I. Warunki ogólne realizacji projektów w 7.PR, zawarte w Aneksie II. Potwierdzenie przystąpienia do umowy, sprawozdanie finansowe, wymagania i obowiązki odnośnie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych Aneksy IV VII. Okres realizacji projektu i datę jego rozpoczęcia 1szy dzień miesiąca następującego po dacie wejścia w życie Umowy. Okresy sprawozdawcze i język sprawozdań. Maksymalne dofinansowanie KE. Szczegółowe dane odnośnie szacunkowego podziału budżetu i dofinansowania WE dla realizacji planowanych działań, przez każdego z wykonawców tabela w Aneksie I. Kwotę finansowania wstępnego. Kwotę wpłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego. Sposób komunikacji z KE. Prawo właściwe i właściwość sądów. Stosowanie postanowień Umowy, nadrzędność aneksów Aneks II jest nadrzędny wobec Aneksu I. Wejście w życie umowy w sprawie przyznania grantu, dzień złożenia ostatniego podpisu przez koordynatora i Komisję.

22 Umowa o Grant koszty projektu Tylko te koszty, które są: przedstawione w Umowie o Grant przyporządkowane zadaniom konieczne dla osiągania celów projektu rzeczywiście poniesione i udokumentowane spełniają warunki kosztów dopuszczalnych. Jeżeli realizacja projektu zgodna jest z Aneksem I, możliwe są przesunięcia w budżecie między działaniami i wykonawcami bez konieczności zmian w Umowie o Grant. Jeżeli przesunięcia budżetu wynikają ze znaczących zmian w Aneksie I, konieczne jest dokonanie zmian do Umowy o Grant. Niemożliwe jest zwiększenie dofinansowania projektu przez KE, nawet w przypadku konieczności realizacji większego zakresu działań.

23 Umowa konsorcjum Podpisanie Consortium Agrement nie jest obowiązkowe, chyba że Call for proposals stanowi inaczej. Umowa ta zawierana jest między wszystkimi beneficjentami w danym projekcie i określa: wewnętrzną organizację konsorcjum, podział wkładu finansowego pomiędzy uczestników projektu, zasady dotyczące własności intelektualnej i poufności, procedury rozstrzygania sporów, zasady odpowiedzialności i odszkodowań. Consortium Agrement nie jest dokumentem KE!!!!! Jest to dokument opracowany przez konsorcjum. Reguluje wzajemne relacje pomiędzy partnerami. Umowa konsorcjum jest podpisywana często przed umową o grant. W czasie realizacji projektu istnieje możliwość jej przekształcenia ze względu na zmianę partnerów albo wygenerowanej wiedzy

24 Typy działań (WP) RTD działania badawcze i rozwojowo-technologiczne Działania mające na celu tworzenie nowej wiedzy, technologii i produktów włączając w to koordynację naukową. Demonstration działania demonstracyjne Działania, które sprawdzają wykonalność nowej technologii dającej potencjalne efekty ekonomiczne, ale takie, które nie mogą być bezpośrednio skomercjalizowane (np. testowanie produktu, prototyp). Management activities Działania związane z zarządzaniem Działania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania wszystkich zadań w projekcie wzajemnej komunikacji oraz komunikacji z KE, zarządzanie finansami, przygotowanie raportów, certyfikatów, ogłaszanie wewnętrznych przetargów i konkursów. Działania zarządzające nie dotyczące zarządzania technicznego danymi pracami w pakietach.

25 Typy działań (WP) Training activities działania szkoleniowe Koszty organizacji szkolenia, w tym wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia, ale nie koszty szkolenia osób szkolonych. Other activities inne działania Działania nie mieszczące się w kategorii działań demonstration i RTD np.: rozpowszechnianie (strona www, prezentacja projektu na konferencjach, publikacje) sieciowanie (organizacja spotkań) koordynacja (spotkania koordynacyjne) IPR (wnioski patentowe, poszukiwanie patentów i doradztwo patentowe, opłacanie stron trzecich za udostępnienie IPR na potrzeby projektu) studium wpływu socjoekonomicznego (ocena oczekiwanych rezultatów promocja (studium wykonalności)

26 Czy jest możliwe, by zadania z zakresu zarządzania konsorcjum wykonywali inni partnerzy, nie tylko koordynator? Zadania wyszczególnione w Aneksie II.2(3) Umowy Grantowej mogą być wykonywane jedynie przez koordynatora i nie może on zlecić ich wykonywania partnerom. Te zadania to: przesyłanie płatności otrzymanych z KE do partnerów, prowadzenie ewidencji i informowanie KE o rozdysponowaniu tych płatności, weryfikowanie sprawozdań partnerów, monitorowanie wypełniania przez partnerów zobowiązań wynikających z umowy. Inne zadania z zakresu zarządzania wyszczególnione w Aneksie II.16.5 Umowy Grantowej ( np. obsługa umowy konsorcjum, ogólne zarządzanie prawnoadministracyjne) mogą być wykonywane zarówno przez koordynatora, jak i partnerów. Czy możliwe jest zlecenie zarządzania konsorcjum firmie zewnętrznej? (subcontracting) Partner powinien być w stanie wykonać samodzielnie prace przewidziane Umową Grantową, choć pod określonymi warunkami dopuszcza się zlecenie wykonywania pewnych działań na zewnątrz za wyjątkiem zadania koordynatora (Aneks II.2 (3) Umowy Grantowej) - powyżej Tak więc jedynie część zadań z zakresu zarządzania może ewentualnie zostać zlecona firmie zewnętrznej (np. tworzenie i obsługa strony internetowej projektu, tworzenie baz danych, organizacja konferencji, czy spotkań projektowych, techniczne przygotowywanie raportów itp.).

27 Czy możliwa jest sytuacja, że jeden z partnerów konsorcjum nie wykonuje pracy badawczej, a jego jedynym zadaniem jest zarządzanie konsorcjum? Tak, taka sytuacja jest możliwa w przypadku dużych projektów. Jeden z partnerów (koordynator!) może być odpowiedzialny za realizację zadań wyszczególnionych w Aneksie II.2 (3) Umowy Grantowej (zadania z zakresu zarządzania konsorcjum, które mogą być wykonywane tylko przez koordynatora) oraz ewentualnie innych zadań z zakresu zarządzania konsorcjum. W takiej sytuacji wykaże on swoje koszty jedynie w kategorii zarządzanie (management), refundacja ze strony KE wyniesie do 100% poniesionych przez niego kosztów. Inni partnerzy skupią się na wykonywaniu zadań merytorycznych.

28 Zwrot kosztów kwalifikowanych Poziom dofinansowania Typ działań Działania badawcze i rozwój technologiczny Działania pionierskie, koordynacyjne, szkoleniowe Działania demonstracyjne % kosztów kwalifikowanych Wszystkie instytucje uprawnione do udziału w 7. PR Dla MŚP, instytucji publicznych, szkół średnich i uczelni wyższych oraz organizacji badawczych o charakterze niezarobkowym Minus wpływy do projektów!!! np. PMW

29 Koszty kwalifikowane rzeczywiste (nieprzybliżone) poniesione przez beneficjenta (przetrzymywane przez 5 lat po zakończeniu projektu) poniesione w czasie trwania projektu (wyj. koszty przygotowania raportu końcowego oraz wydania świadectwa kontroli do 60 dni po zakończeniu realizacji projektu) zaksięgowane w księgach rachunkowych wykonawcy, który je poniósł, nie później niż w dniu wystawienia świadectwa kontroli określone zgodnie z przyjętymi przez wykonawcę zasadami księgowymi (nienowymi!!!) niezbędne do realizacji celów projektu, oszacowane w Aneksie I do kontraktu ekonomicznie uzasadnione przyporządkowane bezpośrednio do projektu

30 Koszty niekwalifikowane podatki pośrednie, w tym podatek od towarów i usług (VAT) i cło (wyj. np. opłaty lotniskowe airport taxes) należne odsetki rezerwy na poczet przyszłych ewentualnych strat lub wierzytelności straty wynikające z ujemnych różnic kursowych koszty zadeklarowane, poniesione lub zwrócone w odniesieniu do innego projektu KE koszty odnoszące się do zwrotu z inwestycji kapitałowych długi i koszty obsługi długów zbędne lub nieprzemyślane wydatki wszelkie inne wydatki niespełniające warunków kosztów dopuszczalnych

31 Koszty bezpośrednie Koszty osobowe Koszty podróży Koszty amortyzacji środków trwałych Podwykonawstwo Inne koszty

32 Koszty osobowe Kosztem kwalifikowanym mogą być tylko koszty aktualnie przepracowanych godzin przez osoby bezpośrednio związane z projektem. Takie osoby muszą: być bezpośrednio zatrudnione przez beneficjenta zgodnie z jego krajowymi przepisami, pracować pod wyłącznym nadzorem technicznym i na wyłączną odpowiedzialność beneficjenta, wynagrodzenie wypłacane zgodnie z normalnymi praktykami stosowanym przez beneficjenta, wynagrodzenie obejmuje pełne wynagrodzenie wraz ze wszystkimi dodatkami i ubezpieczeniami.

33 Koszty osobowe w projektach PR w uczelniach wyższych i JBR Naliczane zgodnie z pismem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku. Podstawą dla obliczania kosztów osobowych, dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów, mogą być wynagrodzenia składające się z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawek uregulowanych przez odpowiednie przepisy wynagrodzenia uzupełniającego, uzasadnionego szczególnymi warunkami wykonywania dodatkowego zadania badawczego

34 Dodatkowe wynagrodzenia Szczegółowe warunki odnośnie dopuszczalności kosztów dodatkowych wynagrodzeń (bonus payment) w projektach określone przez KE Wynagrodzenia muszą być wypłacane na podstawie wewnętrznych regulacji oraz /lub praktyk instytucji (określona metoda kalkulacji - kategorie pracowników, maks. wysokość wynagrodzeń itd.). Wysokość dodatkowych wynagrodzeń nie może być określana w sposób uznaniowy. Muszą obowiązywać we wszystkich typach projektów (UE i innych, krajowych i międzynarodowych). System nie może skutkować zawyżeniem poziomu wynagrodzeń w stosunku do aktualnych wynagrodzeń rynkowych odnośnie rodzaju pracowników, kwalifikacji i doświadczenia. Dodatkowe wynagrodzenia muszą być księgowane w księgach rachunkowych wykonawcy jako koszty wynagrodzeń i muszą podlegać opodatkowaniu i obciążeniom socjalnym odnoszącym się do wynagrodzeń, chyba że z takich obciążeń/opodatkowania są wyłączone. Dodatkowe wynagrodzenia mogą być wypłacane jedynie jako część wynagrodzenia brutto

35 Koszty osobowe umowa o pracę Stawka godzinowa w projekcie = =Wynagrodzenie podstawowe godzinowe* + Stawka Godzinowa Uzupełniająca *Koszt wynagrodzenia danej osoby wylicza się jako pełne brutto (wynagrodzenie zasadnicze oraz wszystkie obciążenia socjalne - wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, grusza) Koszt wynagrodzenia w projekcie = = wynagrodzenie miesięczne * ilość osobomiesięcy w projekcie

36 Karty czasu pracy wymogi podstawowe Pełna nazwa beneficjenta wskazanego w ECGA; Pełna nazwa i podpis pracownika bezpośrednio prowadzącego badania i rozwój technologiczny; Tytuł projektu, jak wskazano w ECGA; Numer projektu Częstotliwość z wypełniania (np. co dzień, co tydzień, co miesiąc), zgodnie z normalną praktyką beneficjenta; Ilość godzin spędzona w projekcie Wszystkie godziny musy być potwierdzone, i muszą być możliwe do zweryfikowania w sposób wiarygodny; Pełna nazwa i podpis osoby odpowiedzialnej za projekt Arkusze muszą zawierać informacje np. z nieobecności: urlop, choroba, podróże inne. Jest więc wysoce wskazane, aby system rejestracji czasu pracy dodatkowo spełniał następujące kryteria: Ewidencja czasu ujawniała liczbę godzin przepracowanych na co dzień; Odniesienie do zadań ujętych w WP lub opisu prac, co pozwala na łatwe uzgodnienie prac wykonywanych z przypisanym pracy, odniesienie do rodzaju aktywność (BR, zarządzanie, inne...), do którego praca została wykonana; Opis działań prowadzonych przez pracowników, aby uzasadnić zakres pracy, w szczególności w przypadku technicznej kontroli. W przypadkach, gdy pracownicy pracują nad kilkoma projektami w tym samym okresie czasu system rejestracji musi umożliwiać pełne pojednanie wszystkich godzin na osobę, wymieniając wszystkie Działania (projekty unijne, wewnętrznie finansowany badawcze, administracja, nieobecności, itp.). Ważne jest, aby pamiętać, że do kontroli używa się efektywnego czasu pracy (system, który potwierdza ilość w rzeczywistości przepracowanych godzin) co jest warunkiem kwalifikowalności kosztów.

37 Wzór karty czasu pracy

38 Pojęcia godzin: 1. Godziny produktywne 2. Godziny fakturowane 3. Godziny wykazywane/rzeczywiste PRZED AUDYTEM PO AUDYCIE Liczba dni w roku Efektywne godziny czasu pracy dla kontroli -weekendy Subtotal -urlopy -dni wolne - inne liczba dni roboczych liczba godzin/dzień godziny robocze

39 Kalkulacja godzin produktywnych powinna być zgodna z normalną praktyką. Roczne godziny produktywne obliczamy: 1. Dla wszystkich pracowników najefektywniejsze lub 2. Dla indywidualnej osoby - najprecyzyjniejsze Godziny produktywne powinny: - być zbliżone do standardowej wartości, - roczna ilość powinna wyłączać chorobowe, dni wolne ustawowo, urlopy szkolenia np. Całkowita ilość dni w roku 365 Dni weekendowe -104 Roczne urlopy -21 Dni wolne ustawowo -15 Chorobowe/Inne -15 Dni produktywne rocznie 210 Godziny produktywne obejmują wszystkie typy działań personelu np. nauczanie, szkolenie, badania, organizacja itp. Jeżeli godziny rzeczywiste przekraczają godziny produktywne należy użyć ilości godzin rzeczywistych do obliczania kosztów. Użycie niższej ilości fakturowanych" godzin w zamian za godziny produktywne z wyższą stawką godzinową nie jest akceptowane. Beneficjent nie może obciążać projektu większą ilością godzin niż ta użyta obliczania stawki godzinowej nawet jeśli rzeczywiste godziny ją przekraczają.

40 Koszty osobowe - błędy Godziny produktywne powinny wyłączać weekendy i urlopy ale powinny zawierać np. godziny dydaktyczne przygotowanie wniosków Jako przykład 1680 godzin na rok jest uznawane jako miara godzin produktywnych. Jeżeli godziny produktywne różnią się of tej miary może to zostać uznane za bezpodstawne Należy pamiętać że godziny produktywne mogą różnić się od fakturowanych godzin. Użycie godzin fakturowanych do kalkulowania stawki godzinowej nie jest akceptowane w projektach UE. Przykład: Pracownik został zatrudniony na 36 godzin na tydzień. Wyliczenie stawki godzinowej dla klienta opiera się a 30 godzinach fakturowanych i 30 godzin zostało użyte jako podstawa do wyliczania stawki godzinowej. Jednakże z powodu zakontraktowania 36 godzin na tydzień to wartość 36 powinna zostać użyta do wyliczania stawki godzinowej.

41 Szczególne przypadki kosztów osobowych Telepraca akceptowana o ile jest zgodna z normalnymi praktykami beneficjenta, Nadgodziny o ile zgodne z normalną praktyką beneficjenta i możliwe do zidentyfikowania oraz niezbędne do realizacji projektu, Chorobowe niekwalifikowane Macierzyński kwalifikowane proporcjonalnie do udziału w projekcie, możliwa zamiana osoby ale koszty jej rekrutacji nie są kosztem kwalifikowanym, Świadczenia w naturze kwalifikowane o ile zgodne z normalną praktyką, Koszty rekrutacji pracowników niekwalifikowane Doktoranci kwalifikowani o ile zatrudnieni na umowę o pracę (asystenci) lub zgodnie z Art. II.14.1 Ryczałt dla właścicieli MSP COMMISSION DECISION of 24 January 2011 on three measures for simplifying the implementation of Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision No 970/2006/Euratom and amending Decisions C(2007) 1509 and C(2007) Kto: właściciele MŚP i inne osoby fizyczne, które nie otrzymują wynagrodzenia Jak: podczas negocjacji, ryczałt ten pojawia się w Umowie o Grant w Aneksie I art Narzędzie do kalkulacji ryczałtu dla właścicieli MŚP ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/cordis-smeowners-rates_en.zip

42 Koszty osobowe Konsultanci (osoby spoza instytucji zatrudnione w projekcie) mogą być wykazywane jako koszty osobowe jeżeli: 1. Zleceniobiorca wykonuje pracę na rzecz beneficjenta pod jego kierownictwem, 2. Zleceniobiorca wykonuje pracę w pomieszczeniach należących do beneficjenta (wyj. telepraca), 3. Wynik pracy powinien należeć do beneficjanta, 4. Koszt zatrudnienia nie może odbiegać znacząco od kosztów zatrudnienia innych stałych pracowników w instytucji, 5. Koszty podróży i diet takiego pracownika powinny być pokrywane bezpośrednio przez beneficjenta.

43 Koszty osobowe umowy cywilno-prawne Umowy zlecenia i o dzieło: 1. Ustawa o finansach publicznych usługa 2. Stawka godzinowa rozeznanie cenowe/przetarg 3. Umowa o dzieło umowa rezultatu 4. Uwaga na ZUS pracodawcy Uwaga na umowy z własnymi pracownikami pytanie o uzasadnienie dodatkowego źródła dochodów.

44 Koszty podróży Ogólną zasadą jest realizowanie podróży zgodnie z zasadami normalnie przyjętymi w danej jednostce. Uwaga FLAT RATES FOR DAILY ALLOWANCES (Polska - 72/145 Euro) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/flat-rates-subsistence_en.pdf Faktury za opłaty konferencyjne, sprawozdania z podróży, załączanie biletów (kart pokładowych) Rozliczanie jako!!!!! Wyj. jeżeli przyznano lump sum lub wartość per diem w projekcie to koszt ten rozliczamy z pomocą tych stawek. W przypadku delegacji należy pamiętać: o ważnych konferencjach związanych z realizacją projektu, zawarte w Aneksie I, koszty ujęte w kosztach działań odnośnie Badań i technologicznego rozwoju; o spotkaniach projektowych, koszty ujęte w kosztach odnośnie Zarządzania.

45 Amortyzacja środków trwałych Koszt amortyzacji uznawany jest za koszt bezpośredni w danej instytucji, Amortyzacja rozliczana jest według normalnych zasad stosowanych w danej instytucji, Wartość amortyzacji nie przekracza kosztu zakupu sprzętu, Sprzęt podlega jeszcze amortyzacji, Amortyzacja naliczana jest proporcjonalnie do użycia sprzętu na rzecz realizacji projektu, Nie jest ważne, czy sprzęt został zakupiony przed rozpoczęciem projektu, o ile jego zakup spełnia warunki kosztu kwalifikowanego, W koszt sprzętu wchodzi również niezbędny koszt dostawy, instalacji itp., Kosztem może również być leasing (finansowy i operacyjny). WYDATEK A KOSZT Przetargi!!!!

46 Podwykonawstwo Podwykonawca to strona trzecia (niewymieniona w umowie o grant) która zatrudniona jest do realizacji zadań projektu przez beneficjenta będącego stroną umowy o grant. Zlecane mogą być te zadania które nie mogą zostać poprowadzone przez samego beneficjenta lub efektywniejsze jest zatrudnienie podwykonawcę (np. wykonanie strony internetowej). podwykonawca nie pracuje pod nadzorem beneficjenta, ma z nim zawartą umowę, nie można zlecać zadań pomiędzy poszczególnymi beneficjentami, odpowiedzialność za pracę podzlecającego ponosi zlecający beneficjent.

47 Podwykonawstwo Procedura wyboru podwykonawcy Podmioty publiczne stosują Ustawę o zamówieniach publicznych, Podmioty prywatne stosują konkurs ofert, Zachowanie proporcji pomiędzy rozmiarem i kosztem podzlecanego zadania a zasięgiem i sformalizowaniem procedury wyboru, Można tu korzystać z umów ramowych.

48 PODWYKONAWSTWO- Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest obowiązkowe tylko gdy: dofinansowanie ze strony KE dla danego uczestnika przekroczy w ujęciu kumulatywnym 375 tys. Euro. Dla projektów trwających rok lub dwa z dofinansowaniem wyższym niż 375 tys. euro wymaga się maksymalnie 1 świadectwa kontroli na zakończenie projektu. Świadectwa nie są wymagane, jeśli projekt rozliczany jest ryczałtowo. Zakres badania sprawozdania finansowego oraz wymagania są ściśle określone przez KE i są takie same dla wszystkich projektów realizowanych ramach 7.PR. Świadectwo kontroli jest dokumentem poświadczającym, że: koszty są wykazane w sprawozdaniu lub sprawozdaniach finansowych; deklarowane są wpływy; odsetki z zaliczki KE, dla wartości zaliczki > EUR, tylko koordynator z części przeznaczonej dla pozostałych wykonawców; są kosztami dopuszczalnymi dla okresu objętego świadectwem i spełniają wymogi określone w Umowie o Grant. Audytor nie przedstawia opinii biegłego rewidenta i nie poświadcza wiarygodności. KE stwierdza wiarygodność na podstawie własnych konkluzji wynikających z faktycznych ustaleń audytora oraz odnośnego wniosku wykonawcy o płatność. Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych składane jest do KE za pośrednictwem koordynatora wraz ze sprawozdaniem finansowym w okresach, dla których jest ono wymagane.

49 Czy audytor, który bada zwyczajowo bilans instytucji może wystawiać również świadectwa kontroli sprawozdań finansowych dla tej instytucji? Tak, nie ma tu żadnej sprzeczności. Audytor taki musi oczywiście spełniać warunek niezależności (w szczególności nie może być zaangażowany w przygotowywanie sprawozdania finansowego), ale fakt, że dany audytor zwyczajowo bada bilans instytucji nie powoduje w żaden sposób jego zależności od beneficjenta. Korzystanie z usług takiego audytora może być korzystne ze względu na jego znajomość procedur obowiązujących w instytucji.

50 Third parties and sub-contracting Strona trzecia i podwykonawstwo musi być opisane w Anex I "Description of Work. W przeciwnym wypadku koszt ten zostanie to odrzucony. Jeżeli jednak jest taka potrzeba w czasie realizacji projektu i nie ma jej w Aneksie I należy złożyć wniosek o aneks do Koordynatora i/lub KE i podpisać nową umowę. Zakaz podzleceń pomiędzy partnerami (wyj. Cappacities - Działania na rzecz MŚP)

51 Inne koszty Inne koszty bezpośrednie oznaczają koszty, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii, ale są kosztami kwalifikowanymi.

52 Koszty pośrednie Wszystkie te koszty kwalifikowane, które nie mogą zostać zidentyfikowane przez uczestnika jako związane bezpośrednio z realizacją danego zadania, ale mogą zostać wykazane i uzasadnione w jego księgach rachunkowych. Przykłady kosztów pośrednich: koszty infrastruktury, ogólne koszty operacyjne jednostki (wynajem, amortyzacja budynków, woda, gaz, elektryczność, ubezpieczenia, drobny sprzęt biurowy, telefony, Internet, poczta), usługi takie jak administracja, zarządzania jednostką, zasobami ludzkimi, szkolenia, porady prawne, dokumentacja.

53 Koszty pośrednie 1. Rzeczywiste koszty pośrednie, dla instytucji posiadających system księgowości analitycznej pozwalający na szczegółową alokację kosztów kwalifikowalnych kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu. Klauzula n 30 umożliwia deklarowanie w ramach 7.PR faktycznych kosztów pośrednich, wydziałom/instytutom posiadającym analityczny system księgowy pozwalający na identyfikację ich faktycznych kosztów pośrednich, w sytuacji gdy podmiot prawny (jako całość) nie jest w stanie tego dokonać. Możliwe jest stosownie metody uproszczonej, gdy instytucja nie posiada księgowości analitycznej, ale potrafi wyliczyć swoje koszty pośrednie na poziomie całej instytucji (osoby prawnej) i przyporządkować je do poszczególnych projektów.

54 Koszty pośrednie 2. 20% ryczałtowa stawka dla wszystkich kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa instytucje, które nie mają możliwości wykazania faktycznych kosztów pośrednich związanych z realizacją działań badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych. 60% ryczałtowa stawka, dostępna dla: szkół wyższych i średnich, instytucji badawczych, MŚP oraz instytucji publicznych non profit spełniających ww. wymogi. Możliwość zmiany wyliczania kosztów pośrednich, następne projekty muszą być rozliczane wg nowego sposobu 2 1

55 Koszty pośrednie W danej instytucji obowiązuje jeden sposób wyliczania kosztów pośrednich, ten sam we wszystkich projektach 7.PR Wyjątek - 1-szy realizowany projekt typu Akcje koordynujące i wspierające z ryczałtem w wysokości 20%, jeżeli instytucja realizuje następnie projekty badawcze to może stosować 60% ryczałt, jeżeli jest uprawniona. Jeżeli instytucja straci swój status w trakcie trwania projektu, to stawka preferencyjna obowiązuje do końca realizacji projektu. Firma traci status MŚP, jeżeli w ciągu dwóch kolejnych lat przekracza limity ustalone dla MŚP. Jeżeli instytucja uzyska w czasie trwania projektu status preferencyjny, to 60% ryczałt będzie mógł być stosowany w następnych projektach.

56 Koszty pośrednie - wyjątki Akcje badawczo-szkoleniowe Marie Curie (Program Ludzie) - ryczałt 10%. Badania pionierskie (Program Pomysły) - ryczałt 20%. Działania koordynujące oraz wspierające, poziom 20% ale dofinansowanie do 7%. Projekty Działania koordynacyjne i wspierające : Wykonawcy, którzy w realizowanych projektach badawczych stosują rzeczywisty sposób wyliczania kosztów pośrednich lub ryczałt 20%, także w tym przypadku będą je w ten sposób sprawozdawać. Wykonawcy stosujący w projektach badawczych ryczałt na koszty pośrednie w wysokości 60%, w tego typu projektach wykazują 20% ryczałt na koszty pośrednie.

57

58 Wpływy do projektu Zasoby udostępniane przez strony trzecie na rzecz beneficjenta nieodpłatne transfery finansowe i aporty wykorzystywane w ramach projektu, Dochód wygenerowany w ramach projektu powstały w ramach jego działań (np. opłaty konferencyjne, sprzedaż aktywów nabytych w ramach umowy o grant), Odsetki Nie jest wpływem do projektu dochód wygenerowany w wyniku wykorzystania nowo powstałej w ramach projektu wiedzy.

59 Kursy walut Do celów raportowych stosowany jest kurs walut Europejskiego Banku Centralnego wg następujących zasad: z dnia poniesienia danego kosztu obowiązujący w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego Euro pobrane, Euro raportowane!!!!!!!

60 Zasada walutowości Zniesienie zasady walutowości (Ustawa z 23 października 2008, nowe brzmienie art. 358 Kodeksu Cywilnego) Art. 358 par. 1. KC w brzmieniu obowiązującym od 24 stycznia 2009 Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej chyba że źródło zobowiązania zastrzega sobie spełnienie świadczenia w walucie obcej. Art. 358 par. 2. KC Wartość waluty obcej określa się wg kursu średniego NBP z dnia wymagalności roszczenia. Uchylenie pkt. 15 art. 9 ustawy z 27 lipca 2002 Prawo Dewizowe dot. ograniczania zawierania umów powodujących dokonywanie w kraju rozliczeń dewizowych

61 Płatności z KE Tylko jedna zaliczka na rozpoczęcie projektu dla całego okresu realizacji. Wypłaty pośrednie podstawą jest zaakceptowane sprawozdanie finansowe z poniesionych kosztów. Końcowa płatność po zakończeniu ostatniego okresu sprawozdawczego i przyjęciu raportu. Uwzględnione zostają odsetki na koncie koordynatora z wypłat zaliczki KE ( > ) dla pozostałych wykonawców jak i wpływy do projektu dla poszczególnych wykonawców. Suma wypłaconej zaliczki oraz wypłat pośrednich nie może przekroczyć 90% dofinansowania KE. 10 % zabezpieczenie całkowitego dofinansowania zostanie wypłacone przez KE w ramach ostatniej płatności po zatwierdzeniu raportu końcowego.

62 Zaliczka Dla projektów realizowanych dłużej niż przez 2 okresy zaliczka wynosi do 160% średnich kosztów dofinansowania przypadających na okres. Wielkość zaliczki może być ustalona na innym poziomie, związane to będzie ze specyficznymi okolicznościami realizacji projektów, np. gdy: Na początku realizacji projektu zostaną dokonane duże inwestycje (powód do zwiększenia zaliczki). W projekcie podczas pierwszego okresu sprawozdawczego realizowanych jest niewiele działań lub wydatków finansowych (powód do zmniejszenia zaliczki). Dla projektów z 1 lub 2 okresami sprawozdawczymi wartość zaliczki wynosi ok. 80% całkowitego dofinansowania projektu przez KE.

63 AUDYT Komisja może, w każdym czasie podczas realizacji projektu i do pięciu lat od jego zakończenia, przeprowadzać: audyty finansowe realizowane przez zakontraktowanych zewnętrznych audytorów (np. Deloitte, Polaris Int., Ernst&Young), albo przez służby własne Komisji (DG RTD M1), w tym OLAF. Mogą być też przeprowadzane wspólnie, audyty/przeglądy techniczne Procedura taka zawsze jest poufna i może obejmować: Aspekty finansowe (związane z kosztami) Aspekty metodologiczne, systemowe Inne aspekty, takie jak rachunkowość finansowa i zasady zarządzania Procedura audytu zostaje uznana za rozpoczętą w dniu otrzymania przez Beneficjenta odpowiedniego listu wysłanego przez Komisję. (załączony list) Oba rodzaje audytów przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta i tylko na jego poziomie, zwykle więcej projektów będzie poddanych audytowi.

64 Czynniki zwiększające ryzyko audytu: Beneficjent realizuje wiele projektów Beneficjent ma wysoki budżet Beneficjent ma zauważalne trudności w administrowaniu projektem Beneficjent ma zauważalne, poważne trudności techniczne/naukowe Ślepy traf

65 AUDYT FINANSOWY (1) skontrolowanie raportów finansowych (Form Cs) przedłożonych w jednym lub kilku projektach 7PR tzn. czy koszty zraportowane w projekcie są rzeczywiste i niezbędne do jego realizacji na ogół audytorzy są tej samej narodowości co Beneficjent, nawet jeśli pracują w innym państwie. przeprowadzany na ogół po zamknięciu projektu lub co najmniej po zaakceptowaniu pierwszego raportu. Beneficjenci udostępniają szczegółowe informacje i dane, o które Komisja lub upoważniony jej przedstawiciel poprosi, co ma na celu zweryfikowanie czy zgodnie z GA odpowiednio zarządzają projektem, realizują zadania oraz ponoszą koszty. Te informacje i dane muszą być dokładne i kompletne.

66 AUDYT FINANSOWY (2) Beneficjenci przechowują oryginały albo, w wypadkach wyjątkowych, należycie uwierzytelnione odpisy - w tym kopie elektroniczne - z wszystkich dokumentów związanych z GA przez okres do pięciu lat od daty zakończenia projektu. Główne dokumenty: raporty, wyniki (deliverables), publikacje, strona internetowa projektu (!), cała korespondencja z Komisją (Koordynatorem) oryginały faktur, karty czasu pracy, paski wypłat (listy płac), raporty z podróży związanych z projektem, rejestry inwentarzowe umowy, dokumentacja wewnętrzna, opisy procedur Takie rewizje ksiąg mogą obejmować finansowe, systemowe i inne aspekty (takie jak księgowość i zasady dotyczące zarządzania) w związku z prawidłowym zrealizowaniem zapisów Grant Agrement.

67 Audyt finansowy przebieg Powiadomienie z KE i wskazanie audytorów Lista dokumentów do przygotowania Tabele Tygodniowy pobyt audytorów

68 Perspektywa Komisji Europejskiej w zakresie audytów: Ich celem jest usuwanie błędów systemowych i błędów nie-systemowych w zakresie zraportowanych wydatków (płatnych z pieniędzy podatnika) Pomoc Beneficjentom w korygowaniu kalkulacji i klasyfikacji kosztów w projekcie Analiza i ewaluacja związków kosztów z projektem Recenzja ogólnego systemu księgowego Beneficjenta Weryfikacja szczegółowych zasad księgowych Beneficjenta w odniesieniu do projektów oraz wewnętrznych procedur (np. dotyczących podróży służbowych, rejestrowania czasu pracy) Audytorzy szukają błędów!!!

69 Kontrole - ekstrapolacja Jako rezultat audytu KE mogą zostać wskazane uchybienia, które są systematycznie popełniane przez wykonawcę (zasady stosowane w instytucji), dotyczą one nie tylko aktualnie sprawdzanego projektu, ale innych realizowanych projektów. KE w piśmie podsumowującym wyniki audytu wyznaczy termin, w którym wykonawca jest zobowiązany do poprawienia wskazanego uchybienia we wszystkich sprawozdaniach finansowych projektów realizowanych w 7.PR. Wykonawca ma możliwość przestawienia wyjaśnień, jeżeli uważa, że ustalenia audytu nie powinny być ekstrapolowane na pozostałe projekty. KE do czasu ponownego przesłania wszystkich poprawionych sprawozdań finansowych może wstrzymać płatności przeznaczone dla wykonawcy, jak również może zlecić przeprowadzenie audytu uzupełniającego.

70 Kary umowne Wykonawca, któremu udowodniono zawyżenie wydatków zobowiązany jest do zwrócenia niesłusznie przyznanego dofinansowania i zapłacenia kary umownej. Kara umowna = kwota nienależnego dofinansowania x kwota zawyżona/ całkowite dofinansowanie, o które wystąpiono Przy obliczaniu wartości kary umownej brany jest pod uwagę jedynie ten okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zawyżenie wydatków.

71 Kary umowne KE wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od żądania zapłacenia kary umownej, jeżeli: Konsorcjum na koniec okresu sprawozdawczego prześle do KE sprawozdanie finansowe i KE dokonana korekty nadmiernych wydatków przed przesłaniem płatności. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania sprawozdania finansowego poprawionego zgodnie uwagami KE. KE, na podstawie raportu finansowego przesłanego na koniec okresu sprawozdawczego, dokona już płatności pośredniej, a raport ten zostanie poprawiony z własnej inicjatywy konsorcjum. Jeżeli KE wskaże pobranie zawyżonego finansowania, to procedura nie zostanie zastosowana. Wykonawca w konsekwencji przeprowadzonego audytu projektu, z własnej inicjatywy dokona korekt kosztów wykazanych w innych projektach (ekstrapolacja).

72 Kary finansowe - sankcje Każdy wykonawca, któremu udowodniono poważne naruszenie zobowiązań Umowy o Grant lub złożenie fałszywych oświadczeń podlega karom finansowym, w wysokości: 2 do 10% wartości dofinansowania KE otrzymanego z KE 4 do 20% w przypadku wystąpienia ponownego naruszenia w ciągu pięciu lat od wystąpienia pierwszego naruszenia Wykonawca od momentu stwierdzenia poważnego naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy o Grant lub złożenia fałszywych oświadczeń, zostaje wykluczony na okres 2 lat z realizacji wszystkich projektów finansowanych przez WE.

73 PMW a zmiany kursu Koszty projektu Euro Dofinansowanie KE (75%) 750 Euro Dofinansowanie MNiSW (25%) 250Euro Wartość złotówki w stosunku do Euro spada Przykład: projekt z jednym okresem sprawozdawczym, jeden kurs przeliczania waluty Na początku projektu (w momencie składania wniosku do MNiSW) 1Euro=4 PLN Przyznana kwota dofinansowania MNiSW: 250Eurox4pln/Euro= 1000 PLN Przy końcowym rozliczeniu 1Euro=5 PLN 250 Euro=1250 PLN Czyli dofinansowanie z MNiSW nie wystarczy na pokrycie całości wkładu własnego KE MNiSW Wkład własny instytucji 750Euro 1250PLN = 250 Euro PLN

74 PMW a zmiany kursu Koszty projektu Euro Dofinansowanie KE (75%) 750 Euro Dofinansowanie MNiSW (25%) 250Euro Wartość złotówki w stosunku do Euro wzrasta Przykład: projekt z jednym okresem sprawozdawczym, jeden kurs przeliczania waluty Na początku projektu (w momencie składania wniosku do MNiSW) 1Euro=5 PLN Przyznana kwota dofinansowania MNiSW: 250Eurox5pln/Euro= 1250 PLN Przy końcowym rozliczeniu 1Euro=4 PLN 250 Euro=1000 PLN Czyli dostaliśmy z MNiSW więcej środków, niż potrzeba na pokrycie wkładu własnego KE 750Euro MNiSW 1250PLN (312,5 Euro) W takim wypadku należy zwrócić 250 PLN do MNiSW i wykazać do KE wpływ w wysokości 1000 PLN (250 Euro)

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym. Przedsiębiorco, aplikuj, nie czekaj! Warszawa, 11 październik 2012 Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie

Bardziej szczegółowo

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 JAK PRZYGOTOWAĆ BUDśET PROJEKTU Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu

Przygotowanie budżetu projektu Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Dzień informacyjny ENERGIA KPK ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020

Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020 17 grudnia 2014, Warszawa Dzień Informacyjny, Transport lotniczy Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR

Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR (wykorzystano opracowania E.Mazurek, B. Trammer - KPK oraz dokumenty KE) Dokumenty na stronach KE Model Grant Agreement: Guide to Financial Issues (draft): http://

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Twój kontrakt Charakterystyka kontraktu Prawa i obowiązki, Pomiędzy EACI i wszystkimi beneficjentami, Jeden z beneficjentów, jako koordynator,

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w 7 PR problemy wybrane

Finansowanie projektów w 7 PR problemy wybrane Finansowanie projektów w 7 PR problemy wybrane dr Ernest Podgórski Zastrzeżenie Prezentacja opracowana została na podstawie Model Grant Agreement, Guide to Financial Issues oraz Aspekty finansowe Projektów

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP

ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP Warsztaty szkoleniowe dla osób uczestniczących w projektach finansowanych z Programu CIP-ICT PSP Warszawa, 09.12.2009 ASPEKTY FINANSOWE CIP-ICT ICT PSP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

BudŜet projektu RegPot

BudŜet projektu RegPot Dzień Informacyjny 7PR Potencjał Badawczy Warszawa, 5. października 2010 r. BudŜet projektu RegPot Ewa Kuśmierczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Dzień informacyjny dotyczący obszarów tematycznych: "Nauki społecznoekonomiczne i humanistyczne" oraz "Nauka w społeczeństwie" Warszawa 22.09.2008 ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Iwona Kucharczyk

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Markiewicz-Śliwa Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Katarzyna Markiewicz-Śliwa Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska ABC przygotowania budżetu w 7. PR Źródła informacji: Guide for financial issues relating FP7 Indirect Actions, Model Grant Agreement, Rules for participation in FP7, Frequently asked questions, Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulaminu określającego zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE KOSZTÓW. Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach

KATEGORIE KOSZTÓW. Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Do kwoty 8000 EUR rocznie na osobę /proporcjonalnie do czasu pracy w projektach/ Określone szczegółowe warunki, pod jakimi może być wypłacane Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PŁATNOŚCI

Rozdział 4. PŁATNOŚCI Rozdział 4. PŁATNOŚCI W trakcie realizacji projektu w ramach 7PR, KE dokonuje następujących płatności: Zaliczka po rozpoczęciu projektu, tylko jedna dla całego okresu realizacji, której kwota określona

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 listopada 2012 r.

Warszawa, 28 listopada 2012 r. System finansowania i rozliczania projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program PolskoPolsko-Izraelski Warszawa, 28 listopada 2012 r. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Finansowanie projektów w 7. PR UE Dokumenty na stronach KE (także e w polskiej wersji językowej) j - Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r.

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r. FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej 10.07.2014 r. W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. KOSZTY PROJEKTU

Rozdział 2. KOSZTY PROJEKTU Rozdział 2. KOSZTY PROJEKTU 2.1. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW Koszty poniesione przez beneficjenta na realizację zadań projektowych, aby mogły być uznane za kwalifikowalne, a tym samym, aby mogły być zaakceptowane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe

Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Finansowanie projektów 2 Finansowanie oparte jest na zasadzie podziału kosztów!!!

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób realizujących projekty badawcze i inne finansowane ze środków pozabudżetowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów w ramach programu IEE

Aspekty finansowe projektów w ramach programu IEE Aspekty finansowe projektów w ramach programu IEE Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa +48 22 626 09 10 kpkiee@kape.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 Pierwszy nabór Przygotowanie zygotowaniezałącznikab: Budżet oraz kwalifikowalnośćwydatków wydatków Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 1 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów dla Przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych I Zasady kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem TOI część II Zarządzanie finansami projektu, koszty uprawnione,

Bardziej szczegółowo

odpłatne korzystanie z aparatury,

odpłatne korzystanie z aparatury, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 ZASADY UCZESTNICTWA Horyzont 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

TYPOWE KOSZTY przykład

TYPOWE KOSZTY przykład TYPOWE KOSZTY przykład Wartość Formy kosztów Bezpośrednie koszty personelu 300 000 rzeczywiste/jednos tkowe Bezpośrednie koszty podwykonawstwa 50 000 rzeczywiste Inne koszty bezpośrednie: KATEGORIE KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014 UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014 Na podstawie 25 ust. 2 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia POLITES z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Warszawa, 10 listopada 2011 r. Cel programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP

Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Badania na rzecz MŚP i stowarzyszeń MŚP kierują się specyficznymi zasadami. Doświadczenia z 6PR pokazały, że projekty typu CRAFT i Collective

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Pytanie 1: Czy instytut badawczy wpisany do rejestru przedsiębiorstw jest również uprawniony do pozyskania środków w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 20 listopada 2014, Szczecin HORYZONT 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA - co warto wiedzieć przygotowując się do udziału w transgranicznym projekcie? Śląski Urząd Wojewódzki Bielsko Biała,

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty Partnerskie-aspekty finansowe Spis treści Charakterystyka dofinansowania Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych mgr Ewa Matejko Podstawy prawne dokumentacji wydatków z funduszy strukturalnych Art. 56 ust. 4 rozporządzenia Rady 1083/2006 przekazuje kompetencje tworzenia

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Termin naboru wniosków: 5 października 21 listopada 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4.

Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4. Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 ŁÓDŹ, 7 listopada 2014 ZASADY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY POŚREDNIE (tj. część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo