FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała"

Transkrypt

1 FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej

2 W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są do poniesienia w ramach realizacji projektu. Każdy koszt musi być dokładnie opisany w Części C wniosku (Szczegółowy opis proponowanych działań), tak aby łatwo było powiązać proponowane koszty z konkretnymi działaniami. Budżet projektu może zawierać wyłącznie koszty zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Art. II Postanowień ogólnych umowy dofinansowania LIFE Lista kosztów nie kwalifikujących się do współfinansowania w ramach LIFE zawarta została w Art. II.19.4 Postanowień ogólnych umowy dofinansowania LIFE

3 Koszty będą uznane za kwalifikowane kiedy: Część F zostaną przewidziane w budżecie projektu, są bezpośrednio związane i niezbędne dla realizacji projektu objętego umową, są rozsądne i odpowiadają zasadom dobrego zarządzania finansowego, w szczególności pod względem stosunku wartości do ceny oraz efektywności kosztowej, odpowiadają zasadom stosownego ustawodawstwa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych, zostaną rzeczywiście poniesione w ciągu trwania projektu, będą odnotowane w księgach lub dokumentach podatkowych beneficjenta koordynującego lub współbeneficjentów oraz będą możliwe do określenia i zweryfikowania.

4 Podatek VAT Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym wyłącznie w momencie, gdy beneficjent koordynujący lub dowolny z jego Współbeneficjentów nie jest w stanie odzyskać podatku VAT zapłaconego w ramach projektu. Rozporządzenia Finansowego Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE, Euratom) nr 966/2012 z października 2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Wymagane jest odpowiednie udokumentowanie tego faktu.

5 Część F

6 Rodzaj umowy Należy wybrać sposób zatrudnienia pracowników - wybór jest ograniczony: personel zatrudniony na czas nieokreślony; personel zatrudniony na czas określony nie specjalnie do projektu; personel zatrudniony na czas określony u beneficjenta (oddelegowany do pracy w projekcie)

7 Bezpośrednie koszty osobowe. Koszty wynagrodzeń pracowników public body mogą być finansowane jedynie w zakresie działań, które nie byłyby podjęte bez realizacji projektu LIFE. Oddelegowanie w aktach osobowych/ umowie, Wkład własny musi przekroczyć o 2% koszt wynagrodzeń ww. pracowników.

8 Stawka dzienna dla każdego członka personelu jest obliczana na podstawie pensji brutto wraz z obowiązkowymi świadczeniami społecznymi. Tworząc propozycję budżetu, można się oprzeć na średnich stawkach obowiązujących w kraju dla danego zawodu, stanowiska, rodzaju organizacji itp.

9 Formularz ten dotyczy wyłącznie kosztów podróży i utrzymania. Koszty związane z obecnością na konferencjach, np. opłaty konferencyjne, powinny być zakwalifikowane do kategorii Inne. Koszt uczestnictwa w konferencji może być zwrócony tylko w przypadku, gdy projekt jest prezentowany na konferencji. Uczestnictwo w konferencjach jest ograniczone do osób, których obecność jest uzasadniona merytorycznie.

10 Należy przewidzieć koszty podróży i utrzymania dla 2 osób uczestniczących w realizacji projektu w celu udziału w spotkaniu inauguracyjnym (tzw. Kick-off meeting) z przedstawicielami KE

11 Pozycja ta dotyczy zarówno usług/prac wykonanych przez firmy podwykonawcze lub osoby trzecie, jak i wynajmu sprzętu lub infrastruktury Koszty tego rodzaju nie powinny przekroczyć 35% wartości ogólnego budżetu projektu chyba, że ich podwyższenie zostanie uzasadnione we wniosku. Przykłady: Audyt zewnętrzny wyłącznie Beneficjent koordynujący, Projektowanie lub wykonie materiałów informacyjnych, Usługi tłumaczeniowe, Publikacja wydawnictw, Strona internetowa przedsięwzięcia projekt i prowadzenie, Wynajem sali, Ekspertyza ornitologiczna.

12 Wszelkie usługi wykonywane przez podwykonawców, lecz związane z wykonaniem prototypów powinny być wyszczególnione w części dotyczącej prototypów, a nie finansowania podwykonawców. Koszty związane z zakupem lub dzierżawą (w przeciwieństwie do najmu) sprzętu lub infrastruktury, przewidziane w ramach umowy, powinny być zawarte w tych kategoriach, a nie w dziale dotyczącym finansowania podwykonawców. Koszty wykorzystywania prawa użytkowania gruntu (dzierżawy), powinny być uwzględnione w dziale dotyczącym wsparcia zewnętrznego jedynie w przypadku, gdy dotyczą krótkoterminowego wykorzystywania powyższego prawa, które wygasa przed datą zakończenia projektu. Dzierżawy długoterminowe powinny być uwzględnione w formularzu dotyczącym zakupu gruntu F5.

13 Należy tutaj uwzględnić wszystkie koszty związane z infrastrukturą, nawet w przypadku, gdy praca jest wykonywana na mocy umowy o podwykonawstwo zawartej z podmiotem zewnętrznym. Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych, pod warunkiem spełnienia zapisów zawartych w Art. II.19.2 c) Postanowień ogólnych umowy Inwestycje na infrastrukturę wielkoskalową nie kwalifikują się. dofinansowania LIFE. Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych: Infrastruktura 25% kosztu rzeczywistego Wyposażenie (urządzenia) 50% kosztu rzeczywistego

14 Kwalifikowalność kosztów zakupu Środków trwałych WYJĄTKI W przypadku projektów LIFE Przyroda i Różnorodność biologiczna wydatki poniesione na dobra trwałe przez podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, uważa się za kwalifikowane w całości Koszty wykonania prototypów są kosztami kwalifikowanymi w 100%

15 Prototyp to infrastruktura i/ lub urządzenie, które zostało stworzone specjalnie na potrzeby realizacji projektu, i które nigdy nie było wprowadzone do obrotu handlowego i/ lub nie jest dostępne jako seryjny produkt. Prototyp musi odgrywać zasadniczą rolę w działaniach demonstracyjnych związanych z projektem. Wykazywane mogą być tylko komponenty zakupione i używane tylko w czasie trwania projektu. Prototyp nie może być używany do celów komercyjnych w czasie trwania projektu i przez pięć lat po jego zakończeniu. Gdyby prototyp lub dowolna jego część miały być użyte do celów komercyjnych w ww. okresie, musi to zostać zgłoszone. Wszelkie usługi wykonywane przez podwykonawców, lecz związane z wykonaniem prototypów powinny być wyszczególnione w części dotyczącej prototypów, a nie finansowania podwykonawców.

16 Koszty zakupu gruntu lub długoterminowej dzierżawy są kosztami kwalifikowalnymi w przypadku projektów LIFE Przyroda i różnorodność biologiczna, po spełnieniu warunków wskazanych w II.19.2 i) postanowień ogólnych umowy dofinansowania: m.in. zakup przyczyni się do poprawy, utrzymania i przywrócenia integralności sieci Natura 2000, w tym poprzez poprawę połączeń, utworzenie korytarzy, ostoi lub inne elementy zielonej infrastruktury; nabyte grunty lub prawa użytkowania (gruntów) były własnością podmiotu lub osoby fizycznej, który nie jest beneficjentem projektu lub w odniesieniu do których nie zachodzi konflikt interesów; nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej opłacalnym i skutecznym sposobem osiągnięcia pożądanego rezultatu a ceny zakupu są oparte na warunkach rynkowych; sprzedawca gruntu / prawa nie jest organem władzy publicznej, z wyjątkiem krótkoterminowych umów leasingu przez władze lokalne;

17 Zakup gruntu lub długoterminowa dzierżawa (CD) w przypadku gruntów zakupionych przez organizacje prywatne, umowa kupna/sprzedaży lub jej wpis do rejestru gruntów zawiera gwarancję przeniesienia własności gruntu na rzecz osoby prawnej, której podstawową działalnością jest ochrona przyrody, w przypadku rozwiązania tej organizacji prywatnej lub jej niezdolności do zarządzania gruntem zgodnie z wymogami ochrony przyrody. Jeżeli w danym kraju wpisanie takiej gwarancji do rejestru gruntów, czy włączenie do umowy sprzedaży jest niezgodne z prawem, Komisja może przyjąć dokument będący odpowiednikiem tego rodzaju gwarancji, z zastrzeżeniem, że taki dokument przewiduje taki sam prawny poziom długoterminowej ochrony i jest zgodny z wymogiem zawartym w artykule 20 (3) z Rozporządzenie nr 1293/2013

18 Zakup gruntu lub długoterminowa dzierżawa (CD) w przypadku gruntów zakupionych przez organizacje prywatne, umowa kupna/sprzedaży lub jej wpis do rejestru gruntów zawiera gwarancję przeniesienia własności gruntu na rzecz osoby prawnej, której podstawową działalnością jest ochrona przyrody, w przypadku rozwiązania tej organizacji prywatnej lub jej niezdolności do zarządzania gruntem zgodnie z wymogami ochrony przyrody. Jeżeli w danym kraju wpisanie takiej gwarancji do rejestru gruntów, czy włączenie do umowy sprzedaży jest niezgodne z prawem, Komisja może przyjąć dokument będący odpowiednikiem tego rodzaju gwarancji, z zastrzeżeniem, że taki dokument przewiduje taki sam prawny poziom długoterminowej ochrony i jest zgodny z wymogiem zawartym w artykule 20 (3) z Rozporządzenie nr 1293/2013

19 Materiały uwzględnione w tej części formularza muszą być związane z zakupem, wytwarzaniem, naprawą lub użytkowaniem obiektów, które nie należą do środków trwałych beneficjentów. Np. Materiały do eksperymentów, Zapasy pokarmu dla zwierząt, Materiały informacyjne, Koszty związane z upowszechnianiem informacji o projekcie, Naprawa sprzętu zakupionego na potrzeby projektu lub w 100% użytkowanego na rzecz projektu. Ogólne produkty zaopatrzenia (w odróżnieniu od kosztów bezpośrednich), takie jak koszty połączeń telefonicznych, komunikacji oraz fotokopiowanie itp., powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych (overheads) projektu.

20 Koszty bezpośrednie, których nie daje się zakwalifikować do żadnej z poprzednich kategorii, należy wpisywać w tym formularzu. Przykłady: Gwarancja bankowa, Koszty z tytułu opłat bankowych, Koszty z tytułu opłat konferencyjnych, Koszty ubezpieczenia

21 OVERHEADS (KOSZTY OPERACYJNE): są określane jako ryczałt do 7% sumy kwalifikowanych kosztów bezpośrednich, wyłączając koszty zakupu gruntów. Należy wskazać ogólne koszty pośrednie (koszty ogólne) dla każdego beneficjenta.

22 Harmonogram rzeczowo-finansowy koszty całkowite dla danej kategorii w tym koszty kwalifikowane dofinansowanie NFOŚiGW tylko kosztów kwalifikowanych

23 Planowane źródła finansowania

24 Harmonogram rzeczowo-finansowy WAŻNE!!! limity: - minimalnego wkładu własnego, - maksymalnego udziału wydatków na kategorię Wsparcie zewnętrzne, - maksymalnego udziału kosztów ogólnych w budżecie projektu, - kwoty kwalifikowane w odniesieniu do zakupu dóbr trwałych HRF wypełniany na podstawie wniosku i z nim spójny!

25 Dziękuję za uwagę! Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Wydział ds. Programu LIFE Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE tel. (22) (22) fax. (22)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie RZECZPOSPOLITA POLSKA REPULIKA SŁOWACKA Rzeszów, 20.08.2010r. Budżet projektu sporządza sięw walucie EUR według przyjętego przez wnioskodawcę kursu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012 Załącznik nr 2a do Regulaminu PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2008, wydanie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi

Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi Wersja 1.0 11 grudnia 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument ma na celu wsparcie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 wersja z dnia 03-07-2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Przewodnik reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r.

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Spis treści 1 Pytania dotyczące kosztów kwalifikowanych... 3 2 Pytania dotyczące załączników... 14 3 Pytania dotyczące gotowości projektu,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa Strategiczne Szkolnictwo Wyższe akcja 2

Partnerstwa Strategiczne Szkolnictwo Wyższe akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Szkolnictwo Wyższe akcja 2 Zarządzenie finansami w projekcie UMOWY 2014 Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI 1. Kategorie budżetowe w projekcie i dokumentacja 2. Przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja z dnia 6 grudnia 2011 Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU OPRACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Obowiązki wynikające z podpisanej umowy Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia)

Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Ewa Mendec Źródło: serwis CORDIS, prezentacje KE serwis EUROPA, serwis KPK w tym FAQ Barbara Trammer

Bardziej szczegółowo