Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU. Zarządzanie strategiczne. Rok akademicki 2010/2011. Semestr: zimowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU. Zarządzanie strategiczne. Rok akademicki 2010/2011. Semestr: zimowy"

Transkrypt

1 Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU Zarządzanie strategiczne Rok akademicki 2010/2011 Semestr: zimowy Prowadzący zajęcia: prof. Krzysztof Obłój Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Prezentacja osoby prowadzącej oraz dane kontaktowe 4 3. Sylabus przedmiotu Punktacja zaliczeniowa...11

2 5. Obecności Zasady przygotowania projektów zespołowych Zasady przygotowania referatów indywidualnych Polityka wobec plagiatów...15

3 1. Wstęp Niniejszy przewodnik jest opracowaniem podstawowego zbioru materiałów, które pomogą studentowi poznać główne teorie strategii oraz przygotować się do prowadzenia badań w obszarze tej problematyki. Słuchacze powinni zapoznać się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem zajęć, gdyż poza materiałami merytorycznymi które są w nim zawarte, przewodnik zawiera szereg istotnych informacji m.in. na temat zaliczenia przedmiotu, sposobu realizacji projektów indywidualnych i grupowych czy stosowania przypisów w przygotowywanych referatach. Poznanie poniższego teksu pozwoli zrozumieć cele jakie będą realizowane w trakcie zajęć, jakie umiejętności studenci pozyskają dzięki realizacji programu oraz jakie wymagania należy spełnić aby zaliczyć przedmiot. Niezbędne jest zapoznanie się z wykazem literatury i przeczytanie WSZYSTKICH pozycji - w szczególności w zestawieniu tym podany jest tytuł podstawowego podręcznika do zajęć, który będzie wykorzystywany w trakcie całego kursu. Co ważne, podręcznik ten jednocześnie może być bardzo praktycznym narzędziem wspomagającym samodzielną naukę. 2. Prezentacja osoby prowadzącej oraz dane kontaktowe Profesor Krzysztof Obłój jest specjalistą z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Jest kierownikiem katedry Zarządzania Strategicznego w Akademii L. Koźmińskiego oraz zakładu Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał także lub wykłada w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, ESCP-EAP, Henley Business School, Bled School of Management, Sun Yat-sen University. Jego książki i artykuły są publikowane w USA i Europie (m. in. Managing Across Cultures, London 1996; Strategy in Transition, Oxford 2005, Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, London 2007), a trzy książki ostatnio wydane w Polsce to Strategia sukcesu firmy( PWE), podręcznik Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej(pwe), oraz Refleksje o zarządzaniu (MT Business). Prof. Obłój opublikował także artykuły w renomowanych periodykach międzynarodowych m.in. Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, International Journal of Human Resource Management, European Management Journal, Industrial & Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, oraz periodykach polskich. Profesor Krzysztof Obłój jest doradcą polskich i międzynarodowych firm i członkiem rad nadzorczych Prochem S.A., Impel SA, Alior Bank SA. Gabinet A106 Telefon Dyżur środa

4 3. Sylabus przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Zarządzanie strategiczne NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Strategic Management OSOBA (Y) PROWADZĄCA (E) Stopień naukowy Imię i Nazwisko Katedra / Instytut / Centrum OSOBA ODPOWIEDZIALNA (JEŚLI INNA NIŻ PROWADZĄCA) profesor Krzysztof Obłój Zarządzania Strategicznego PREREKWIZYTY * (warunki wstępne) KOREKWIZYTY CELE KSZTAŁCENIA 1. zapoznać słuchaczy z głównymi teoriami zarządzania strategicznego 2. wykształcić umiejętność korzystania z teorii dla celów badawczych 3. przeanalizować wybrane istotne przykładowe artykuły z obszaru zarządzania strategicznego EFEKTY KSZTAŁCENIA: UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE 1. NABYCIE PRZEZ STUDENTÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROZUMOWANIA TEORETYCZNEGO 2. NABYCIE PRZEZ STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO 1. znajomość teorii zarządzania ich głównych twórców, założeń teorii, modeli, skrzynki narzędziowej i ograniczeń 2. znajomość kierunku ewolucji dyscypliny zarządzania strategicznego 1. umiejętność analizy tekstów teoretycznych 2. umiejętność formułowania nowych projektów badawczych na podstawie tych tekstów

5 KRYTYCZNEGO MYŚLENIA, WNIOSKOWANIA, OCENY I STOSOWANIA TEORII W PRAKTYCE 3. NABYCIE PRZEZ STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, PRACY W ZESPOŁACH, PRZYWÓDZTWA ORGANIZACYJNEGO, WZORÓW ETYCZNYCH, ZACHOWAŃ I POSTAW SPOŁECZNYCH, ŚWIADOMOŚCI TRWAŁEGO ROZWOJU EKOSYSTEMU TREŚCI KSZTAŁCENIA 1. umiejętność współpracy nad projektami badawczymi LICZBA GODZIN UWAGA. LITERATURA PODANA JEST OBOWIĄZKOWA I POWINNA ZOSTAĆ PRZECZYTANA PRZED ZAJĘCIAMI. LITERATURA ZAZNACZONA JAKO DODATKOWA NIE JEST OBOWIĄZKOWA. Moduł 1. Problematyka strategii i metodologia badań - wprowadzenie Lit. Obłój, Strategia konkurencji, PWE 2007, r. 1 (podstawowa książka podręcznik zarządzania strategicznego, ale o charatkerze monografii naukowej) S. Cummings, W. Daellenbach (2008) A guide to the future of strategy? The history of Long Range Planning, Long Range Planning 43 (2), p Lit. dodatkowa T.Hafsi, H. Thomas (2005) The field of strategy: in search of a walking stick, European Management Journal, vol. 23, nr.5 Moduł 2: Strategia: teoria planistyczna Lit. Obłój, r. 2 R.M. Grant, 2003, Strategic planning in turbulent environment: evidence from the oil majors, Strategic Management Journal 24, s P.Brews, D. Purohit, 2007, Strategic planning in unstable

6 environment, Long Range Planning 40; Moduł 3. Strategia: teoria ewolucyjna Lit. Obłój, r.3 H.Mintzberg, Patterns in strategy formation, Management Science (1978) 24(9), H. Mintzberg i J.A. Waters (1981), Of strategies: deliberate and emergent, Strategic Management Journal, v.6, no.3, s ; M.Kostera, K. Obłój (2010) Archetypes of rivalry: narrative responses of Polish radio station managers to perceived environmental change, Journal of Organizational Change Management, 23(5) Lit. dodatkowa: Mintzberg, Crafting Strategy,,,Harvard Business Review'', July- August 1987; H. Mintzberg, J.A.Waters (1982) Tracking strategy in an entrepreneurial firm, Academy of Management Journal, 25, Moduł 4. Strategia: teoria pozycyjna Lit. Obłój, r. 4 M. Porter, «Porter o konkurencji», PWE, 2001, r. 2 (oryginalnie : artykuł z HBR What is a strategy) P.Baum, S.Wally, 2003, Strategic decision speed and firm performance, Strategic Management Journal 24, N. Siggielow (2002), Evolution toward fit, Administrative Science Quarterly v. 47 (1). Moduł 5: Strategia: teoria zasobowa Lit. Obłój, r. 5 K Eisenhard i J. Martin, Dynamic capabilities: what are they? Strategic Management Journal, vol.21, 2000, s ; Obłój, T., Obłój K & Pratt M. (2010) Dominant logic and entrepreneurial firms performance in a transitional market, Entrepreneurship: Theory and Practice 34 (1), Lit. dodatkowa: Newbert, S. (2007). Empirical research on the resource-based view of the firm. An assessment and suggestions for future research. Strategic Management Journal, 28, 2, RAZEM LICZBA GODZIN: SUGEROWANA LICZBA GODZIN PRACY WŁASNEJ 60

7 STUDENTA *** CAŁKOWITA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA STUDIOWANIE PRZEDMIOTU DESCRIPTION OF THE MODULE IN ENGLISH (MAX 300 SYMBOLS This course has two objectives. The first is to expose students to the theoretical evolution of the field of strategy and discuss what has changed and what has stayed the same. The second it to teach students how to use literature in the field of strategic management to develop ideas and questions for futher studies. UMIĘDZYNARODOWIENIE KSZTAŁCENIA ASPEKTY ODPOWIEDZIALOŚCI SPOŁECZNEJ I ETYCZNEJ Międzynarodowowa literatura przedmiotu Problem CSR, ko-ewolucji oraz sustainability jako istotne aspekty nowoczesnej teorii strategii LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ (zaleca się podawanie do trzech pozycji) LP. AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY 1. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, cz Wszystkie wymienione w opisie kursu artykuły - Wszystkie wymienione w opisie kursu artykuły proszę je pozyskać w Internecie wykorzystując EBSCO lub Google Scholar 3. LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ (zaleca się podawanie do pięciu pozycji) LP. AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY LP BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU (można podać dowolną liczbę pozycji) AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY FORMA ZALICZENIA (pisemna, ustna, projekt) Proszę szczegółowo wyjaśnić jakie elementy będą składały się na ocenę końcową i jaka jest ich waga

8 RODZAJ SPRAWDZANYCH KOMPETENCJI SPRAWDZANIE NABYTEJ WIEDZY I ROZUMOWANIA TEORETYCZNEGO SPRAWDZANIE NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI (Z ZAKRESU DYSCYPLINY I KOMUNIKACJI ORAZ ZACHOWAŃ I POSTAW SPOŁECZNYCH, WZORÓW ETYCZNYCH) EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM jeśli forma egzaminu będzie inna niż w pierwszym terminie FORMA SPRAWDZIANU Przygotowanie grupowych projektów badawczych na każdych zajęciach z wyjątkiem pierwszych Indywidualny projekt badawczy Dyskusja i prezentacje na zajęciach CZAS TRWANIA PROCENTOWY WPŁYW NA OGÓLNĄ OCENĘ minut 50% 50% INNE UWAGI WŁASNE KIERUNEK ROK STUDIÓW / SEMESTR STUDIÓW SPECJALNOŚĆ TYP PRZEDMIOTU podstawowy P / kierunkowy K / specjalnościowy S POZIOM PRZEDMIOTU ** podstawowy P / średnio zaawansowany Ś / zaawansowany Z RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN NAUCZANIA, W TYM: Wykład wprowadzenie do tematyki zajęć przez prowadzącego Ćwiczenia

9 Konwersatorium z wykładowcą Warsztaty grupowe Spotkania z praktykami Laboratorium Projekty E-learning Seminaria dyplomowe Inne metody Egzamin FORMA STUDIÓW stacjonarne S / niestacjonarne NS POZIOM STUDIÓW pierwszego stopnia I ST / drugiego stopnia II ST / magisterskie jednolite MJ JĘZYK WYKŁADOWY (polski / obcy jaki) * Zakres wiadomości / umiejętności / kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej ** Poziom przedmiotu można zdefiniować przy pomocy takich czynników jak: - warunki wstępne (dopuszczające) - efekty kształcenia - informacje bibliograficzne *** W standardach ECTS przyjęto, że na 1 godzinę zajęć prowadzonych na Uczelni (wykład, ćwiczenia) przypadają 2 godziny pracy własnej studenta 4. Punktacja zaliczeniowa pkt. ocena dostateczna pkt. ocena dostateczna plus pkt. ocena dobra pkt. ocena dobra plus pkt. ocena bardzo dobra

10 5. Obecności Studenci zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach kursu i czytania na bieżąco zadanej literatury. Aktywny udział w zajęciach jest przy tym możliwy jedynie po wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć powtórzeniu sobie materiału z wcześniejszych wykładów oraz zapoznaniu się z zalecaną literaturą. 6. Zasady przygotowania projektów zespołowych (prezentacji tematycznych na forum grupy) W trakcie pierwszego wykładu zostanie zaprezentowana studentom metodologia przygotowania projektów zespołowych mających postać krótkich prezentacji tematycznych mających formę projektu badawczego, przygotowywanych na podstawie zadanej literatury przedmiotu. Prezentacje są oceniane przez Prowadzącego na końcu każdych zajęć. Grupa uzyskuje informacje co do zdobytych punktów oraz wskazówki związane z warsztatem prezentacyjnym. 7. Zasady przygotowania referatów indywidualnych Referaty przygotowywane są wyłącznie indywidualnie i muszą być merytorycznie związane bezpośrednio z tematyką zajęć. Ich istotą jest projekt badawczy (research design) w ramach szeroko rozumianej problematyki strategii. Projekt powinien mieć 5, maximum 6 stron i powinien mieć następującą strukturę: 1. 1 strona literatura przedmiotu wprowadzenie teoretyczne 2. 1 strona sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego przez wskazanie luki teoretycznej lub pytań teoretycznych 3. 1 strona model badawczy wraz ze zmiennymi (zależne, niezależne i kontrolne) i proponowaną operacjonalizacją 4. 1 strona opis i uzasadnienie metod badawczej wraz z wskazaniem jej zalet i ograniczeń w przypadku badania danego problemu 5. Bibliografia Czcionka Times New Roman rozmiaru 12, interlinia 1,5 wiersza, ze standardowymi marginesami. Preferowany system referowania - przykłady: Dla książek H. Domański, Polska klasa średnia, Wrocław, Funna, A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system: Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 2000.

11 Dla artykułów z czasopism D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Journal of Marketing, 60, 1995, s. 53. S. Dutta, A. Segev, Business transformation on the Internet, European Management Journal 17(5), 1999, ss Dla Internetu PC Magazine. URL: http//www.ziff.com/npcmag/ (dostęp 01/01/01). Jones P. (1999) Personnel on the Internet. URL: (dostęp 27/03/00). Referat powinien być przedłożony w formie a do studium doktoranckiego (które przekaże go prowadzącemu - w ten sposób jest dokumentacja kto złożył i kiedy) w terminie maximum 3 tygodni od ostatnich zajęć. Zachowane powyższych wytycznych pozwoli na uzyskanie prac porównywalnych objętościowo i wyrównanie szans wszystkich studentów. 8. Polityka wobec plagiatów Plagiatem jest przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu lub jego fragmentu (cudzych elementów twórczych), to znaczy ukrycia źródła ich pochodzenia. Plagiat oznacza w języku potocznym kradzież utworu lub pomysłu. Praca (referat), która będzie nosiła znamiona plagiatu, nie będzie podlegać ocenie i otrzyma zero punktów. Nie będzie możliwości poprawy pracy splagiatowanej co oznacza nie zaliczenie przedmiotu..

The Methodology of Science

The Methodology of Science AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Metodologia nauki NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W KARTACH PRZEDMIOTÓW

PREZENTACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W KARTACH PRZEDMIOTÓW INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 ISSN 1507-3858 Małgorzata Pańkowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach e-mail: pank@ue.katowice.pl PREZENTACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W KARTACH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej

Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej Małgorzata Spychała 1 Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Marek Matejun Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Zespół realizujący: dr Andrzej Rozmus (kierownik projektu), mgr Karolina Cyran, mgr Olga

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo