System zarządzania jakością ISEMOA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania jakością ISEMOA"

Transkrypt

1 System zarządzania jakością ISEMOA

2

3 Projekt ISEMOA rozpoczął się w maju 2010 roku i będzie realizowany do maja 2013 r. ISEMOA jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu IEE 2009 STEER. Wydawca: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Koordynator projektu). Zdjęcia: (7), FGM-AMOR (1). Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji leży po stronie jej autorów. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. Zarówno EACI jak i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych tu informacji. 3

4 W kierunku zrównoważonej mobilności dla wszystkich dostępność przestrzeni i transportu publicznego Dlaczego władzom lokalnym i regionalnym powinno zależeć na dostępnej mobilności dla wszystkich? Każdego dnia około jedna trzecia populacji napotyka na różnego rodzaju bariery w przestrzeni i transporcie publicznym. Utrudnienia dotyczą osób z dziećmi w wózkach, z ciężkimi bagażami, mających trudności w poruszaniu się, z wadami słuchu i wzroku, niepełnosprawnych intelektualnie. Ze względu na istniejące bariery dla większości z nich problemem jest samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Osoby te zmuszone są więc do korzystania z transportu indywidualnego. Władze lokalne i regionalne wspierane przez przedsiębiorstwa transportu publicznego i organizacje lokalne mogą pomóc mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym ich gminy, miasta czy regiony zmienić nawyki transportowe zapewniając im pełną dostępność przestrzeni i transportu publicznego. Poprawa dostępności przestrzeni i transportu publicznego dla pieszych (w tym osób niepełnosprawnych na wózkach), rowerzystów oraz pasażerów transportu publicznego bezpośrednio przyczynia się do poprawy jakości ich życia. Łatwiejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, opieki nad dziećmi, codziennych usług, sklepów, służby zdrowia, sportów i rozrywek dzięki zrównoważonemu transportowi wpływa na jego energooszczędność oraz redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. ISEMOA wspiera gminy, miasta i regiony w ich dążeniach do likwidacji barier w przestrzeni publicznej i transporcie publicznym oraz do poprawy dostępności codziennych usług i zajęć dzięki zrównoważonemu transportowi. 4

5 ISEMOA skuteczna i efektywna droga do poprawy dostępności Czym jest ISEMOA? ISEMOA 1 to system zarządzania jakością wspierający władze lokalne i regionalne w ich pracy mającej na celu ciągłą poprawę dostępności w perspektywie od drzwi do drzwi z wykorzystaniem zrównoważonego transportu. Zasadą TQM Total Quality Management jest podejście do jakości z perspektywy użytkownika. Najwyższa jakość jest wynikiem powtarzającego się cyklu: planowanie wdrożenie ewaluacja mającego na celu sprostanie potrzebom użytkownika. System ISEMOA oparty jest na powszechnie znanych metodach zarządzania jakością jak norma ISO9000 oraz Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM i model CAF, które wdrażane są z sukcesem np. w zarządzaniu mobilnością (MaxQ), planowaniu ścieżek rowerowych (BYPAD) oraz zapewnieniu dostępnego transportu publicznego (MEDIATE). 1 System zarządzania jakością ISEMOA jest opracowywany w ramach Europejskiego projektu ISEMOA, w którym udział biorą partnerzy z 14 krajów europejskich. Projekt rozpoczął się w maju 2010 roku, trwa 3 lata i jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu dla Europy Inteligentna Energia. 5

6 wszystkich osób mających problemy z poruszaniem się (PRM*) ISEMOA dotyczy... całego łańcucha mobilności w perspektywie od drzwi do drzwi uwzględniającego różne środki transportu całościowego spojrzenia na dostępność różnego rodzaju barier *people with reduced mobility ISEMOA w podejściu całościowym. ISEMOA uwzględnia wszystkie osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się (PRM), np. osoby czasowo lub trwale niepełnosprawne, z problemami komunikowania się, osoby starsze, z małymi dziećmi, z ciężkimi bagażami. ISEMOA ma na uwadze cały łańcuch mobilności w perspektywie od drzwi do drzwi z uwzględnieniem różnych form transportu, jak np. poruszanie się pieszo (również ze wsparciem), jazda rowerem, korzystanie z transportu publicznego i mobilność wielomodalna. ISEMOA uwzględnia kompleksowe podejście do dostępności, na które składają się: perspektywa geograficzna (dystans, lokalizacja), kwestie dotyczące usług i sieci połączeń (gęstość dróg dla pieszych i rowerzystów, utrzymanie infrastruktury, częstotliwość kursowania transportu publicznego), jak również projektowanie i wykonanie zabudowy, dostępne usługi i informacja (chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki, informacja dla pasażerów, systemy nawigacji). ISEMOA uwzględnia różnego rodzaju bariery fizyczne, organizacyjne i prawne, postawy i zachowania ludzkie oraz zagadnienia bezpieczeństwa. 6

7 ISEMOA przeznaczona jest dla wszystkich gmin, miast i regionów, które mają odpowiednią motywację i wyrażają chęć poprawy dostępności na swoim terenie. Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące specyficznych cech danej lokalizacji (jak np. liczba mieszkańców, powierzchnia, struktura gospodarcza, itp.). Nie jest istotne również czy na danym terenie wdrożono już wcześniej jakieś inne środki poprawy dostępności. Dlatego też każda gmina, miasto czy region może u siebie wprowadzić system zarządzania jakością ISEMOA. System zarządzania jakością ISEMOA (QMS ISEMOA) dostarcza narzędzi służących do oceny i poprawy prac nad dostępnością w gminie, mieście lub regionie. ISEMOA wspiera gminy, miasta i regiony w określaniu ich mocnych i słabych stron w kontekście prac nad dostępnością. ISEMOA wskazuje obszary, które wymagają szczególnej uwagi. ISEMOA pomaga określić organizację systematycznej i efektywnej pracy w planowaniu, wdrożeniu i ewaluacji projektów związanych z dostępnością. ISEMOA pomaga określić efektywne narzędzia dla ciągłej poprawy dostępności. System zarządzania jakością ISEMOA nie służy do porównywania ani do nagradzania, ponieważ jego metodologia nie została opracowana na potrzeby dokonywania porównań pomiędzy gminami, miastami czy regionami. 7

8 Metodologia ISEMOA Zgodnie z zasadą TQM Total Quality Management jakość jest wynikiem ciągłego doskonalenia, którą można osiągnąć poprzez stosowanie powtarzającego się cyklu: planowanie wdrożenie ewaluacja, mającego na celu sprostanie potrzebom użytkowników. Opierając się na tej zasadzie, w ramach projektu ISEMOA, prace nad dostępnością postrzegane są jako dynamiczny proces, który można przedstawić za pomocą poniższego cyklu jakości. Punktem centralnym metody ISEMOA jest moderowany proces audytu. Wspólnie z audytorem zewnętrznym, interesariusze z gminy, miasta lub regionu dokonują przeglądu całego cyklu jakości, oceniają mocne i słabe strony i opracowują plan działań mający na celu doskonalenie elementów cyklu, które zostały ocenione jako raczej słabe. Ważne jest aby zarówno użytkownicy (zwłaszcza osoby z ograniczoną mobilnością) jak i osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy łańcucha mobilności w perspektywie od drzwi do drzwi (m.in. za zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, planowanie transportu, konstrukcję i utrzymanie dróg, itp.) były zaangażowane w proces ISEMOA. Cykl jakości ISEMOA WDROŻENIE MONITORING & EWALUACJA System zarządzania jakością ISEMOA dla poprawy dostępności STRATEGIA WARUNKI WSTĘPNE POLITYKA WARUNKI WSTĘPNE Zaangażowanie i potrzeby użytkowników, Kontekst prawny/administracyjny, Stan obecny POLITYKA Dokumenty, Kierownictwo STRATEGIA Program/Plan, Partnerstwo, Zasoby ludzkie, Budżet WDROŻENIE Środki wspomagające, Przestrzeń publiczna, Transport publiczny, Informacja, Planowanie przestrzenne MONITORING & EWALUACJA Przegląd zarządzania, Informacje zwrotne od interesariuszy, Rezultaty dla użytkowników/społeczeństwa 8

9 Rozpoczęcie wdrożenia systemu ISEMOA Proces ISEMOA krok po kroku Spotkanie przygotowawcze Utworzenie zespołu ISEMOA Spotkanie wstępne Rozpoczęcie wdrożenia systemu ISEMOA Spotkanie merytoryczne Spotkanie przygotowawcze Utworzenie zespołu ISEMOA Spotkanie wstępne Dalsze działania Spotkanie merytoryczne 9

10 Rozpoczęcie wdrożenia systemu ISEMOA Istnieje wiele podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz dostępności przestrzeni i transportu publicznego działających w Spotkanie Rozpoczęcie przygotowawcze wdrożenia systemu ISEMOA gminach, miastach i regionach. Każdy z nich może przejąć inicjatywę w celu wdrożenia systemu ISEMOA i skontaktować się z audytorem ISEMOA. Lista audytorów dostępna jest na stronie Ważne jest aby gmina, miasto lub region wytypowały osobę kontaktową z ramienia urzędu, która będzie głównym wsparciem dla audytora ISEMOA. Utworzenie zespołu ISEMOA Spotkanie przygotowawcze Spotkanie Utworzenie wstępne zespołu ISEMOA Podczas spotkania przygotowawczego z osobą kontaktową audytor ISEMOA przedstawia w szczegółach cały proces ISEMOA, konieczne kroki przygotowawcze, skład zespołu ISEMOA, jego zadania i oczekiwane rezultaty. Celem tego spotkania jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i rozpoczęcie przygotowań do procesu wdrożenia systemu ISEMOA. Spotkanie merytoryczne Spotkanie wstępne Audytor ISEMOA uzasadnia potrzebę zaangażowania odpowiednich osób, przekazuje wskazówki dotyczące składu zespołu, który wspólnie z nim będzie pracował nad realizacją całego procesu. Spotkanie merytoryczne Audytor ISEMOA przekazuje osobie kontaktowej wykaz wskaźników dostępności z prośbą o dostarczenie lokalnych/regionalnych danych w tym zakresie w celu stworzenia pełnego obrazu aktualnych warunków dostępności w gminie, mieście lub regionie. Osoba kontaktowa wspólnie z audytorem ISEMOA przygotowuje wykaz odpowiednich dokumentów (dotyczących polityki i planowania; map; statystyk; itp.), które powinny zostać dostarczone audytorowi w kolejnych tygodniach w celu przeprowadzenia analizy, będącej elementem procesu ISEMOA. 10

11 Rozpoczęcie wdrożenia systemu ISEMOA WOLNA OD BARIER I ENERGOOSZCZĘDNA MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH! Spotkanie przygotowawcze Rozpoczęcie wdrożenia Utworzenie systemu ISEMOA zespołu ISEMOA Spotkanie przygotowawcze Spotkanie wstępne Dyskusje z użytkownikami i dostarczycielami przestrzeni i transportu publicznego są centralnym elementem systemu ISEMOA. Powodzenie całego procesu zależy od zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. W tym celu osoba kontaktowa w ścisłej współpracy z audytorem ISEMOA powołuje zespół ISEMOA. W jego Utworzenie Spotkanie zespołu merytoryczne ISEMOA skład wchodzą zarówno użytkownicy (np. przedstawiciele grup osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się) jak i dostarczyciele (np. przedstawiciele władz lokalnych/regionalnych odpowiedzialni za poruszanie się pieszo, rowerem, transport publiczny, planowanie przestrzenne i organizację ruchu). Ostateczny skład zespołu ISEMOA zależy od struktury administracyjnej danej lokalizacji, kompetencji w zakresie dostępności, istniejącego transportu publicznego, typu jednostek zrzeszających osoby z problemami poruszania się, itp. Spotkanie wstępne Spotkanie merytoryczne Spotkanie wstępne jest pierwszym spotkaniem całego zespołu ISEMOA. W jego trakcie audytor szczegółowo wyjaśnia cele wdrożenia systemu ISEMOA i przedstawia całą procedurę. Audytor przekazuje zespołowi kwestionariusze, które są elementem cyklu jakości ISEMOA. Kwestionariusze wypełniane są indywidualnie przez każdego członka zespołu podczas tego spotkania. Dalsze działania 11 Dalsze działania

12 Utworzenie Rozpoczęcie wdrożenia zespołu ISEMOA systemu ISEMOA WOLNA OD BARIER I ENERGOOSZCZĘDNA MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH! Spotkanie wstępne Spotkanie przygotowawcze Spotkanie Utworzenie merytoryczne zespołu ISEMOA Spotkanie wstępne Kolejnym spotkaniem zespołu ISEMOA jest spotkanie merytoryczne. Jego celem jest wspólne określenie stanu każdego z elementów cyklu jakości ISEMOA. Audytor ISEMOA w pierwszej kolejności przedstawia wyniki analizy wskaźników dostępności oraz dokumentów dostarczonych przez osobę kontaktową, jak również wyniki analizy wcześniej wypełnionych przez wszyst- Spotkanie merytoryczne kich członków zespołu kwestionariuszy. Różne role i doświadczenia członków zespołu ISEMOA znajdują odzwierciedlenie w indywidualnych ocenach poszczególnych elementów cyklu jakości. Najważniejszą częścią tego spotkania jest dyskusja na temat odmiennych poglądów członków zespołu i na tej podstawie wyłonienie elementów prawidłowych oraz tych wymagających poprawy. Spotkanie to daje szansę na wgląd w mocne i słabe strony pracy nad dostępnością i wskazuje czy do uzyskania pełnego obrazu sytuacji konieczne są dalsze wywiady z innymi interesariuszami. Dalsze działania Celem strategicznego spotkania zespołu ISEMOA jest opracowanie strategii i planu działania dla poprawy dostępności. Audytor ISEMOA przedstawia podsumowanie wyników spotkania merytorycznego (jeśli to konieczne uzupełniając obraz sytuacji o dodatkowe informacje). W oparciu o wgląd w mocne i słabe strony prac nad dostępnością, Dalsze działania zespół ISEMOA uzgadnia cele na przyszłość, opracowuje plan działania, który zawiera konkretne środki, rozkład odpowiedzialności, oraz ramy czasowe prac. Dla powodzenia realizacji planu działań ważne jest aby był on opracowany przez osoby odpowiedzialne z gminy, miasta czy regionu przy współudziale audytora. Dlatego rolą audytora ISEMOA jest prowadzenie i moderowanie całego procesu, inspirowanie i służenie radą, wspieranie członków zespołu ISEMOA w opracowywaniu planu działania odpowiadającego potrzebom lokalnych/regionalnych interesariuszy. 12

13 Spotkanie merytoryczne WOLNA OD BARIER I ENERGOOSZCZĘDNA MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH! Spotkanie wstępne Spotkanie merytoryczne Audytor ISEMOA przygotowuje raport z uwzględnieniem oceny bieżącej sytuacji Dalsze działania oraz wcześniej uzgodnionego szczegółowego planu działania. Jeśli jest to konieczne audytor przygotowuje również plik z prezentacją, który zespół ISEMOA może wykorzystać do przedstawienia wyników procesu politykom, mediom i innym zainteresowanym instytucjom. Gminy, miasta i regiony, które z sukcesem przeszły przez cały proces ISEMOA otrzymają certyfikat. Dalsze działania Po około roku czasu od wdrożenia systemu ISEMOA audytor ponownie kontaktuje się z osobami odpowiedzialnymi aby poznać ich doświadczenia oraz sugestie dotyczące poprawy systemu, postępów w pracy w gminie/mieście/regionie w odniesieniu do wcześniej zaplanowanych działań, planów poprawy dostępności w przyszłości, itp. Zalecane jest powtarzanie audytu co 2-5 lat od pierwszego wdrożenia systemu ISEMOA w gminie, mieście lub regionie. 13

14 Pytania i odpowiedzi Jak długo trwa proces wdrażania systemu ISEMOA? Wyniki audytu ISEMOA są dostępne w ciągu 3-6 miesięcy od momentu rozpoczęcia procedury. Długość całego procesu zależy od warunków lokalnych/regionalnych, np. dyspozycyjności członków zespołu ISEMOA, liczby i przydatności dostępnych dokumentów oraz wskaźników przeznaczonych do analizy przez audytora ISEMOA, itd. Ile czasu interesariusze powinni poświęcić na wdrożenie systemu ISEMOA? Wdrożenie systemu ISEMOA w gminie, mieście lub regionie wymaga zaangażowania lokalnych/regionalnych interesariuszy: osoba kontaktowa poświęci na realizację całego procesu ISEMOA około godzin, członkowie zespołu ISEMOA około godzin. 14

15 Czy rezultaty wdrożenia systemu ISEMOA będą gdzieś opublikowane? Zależy to od gminy, miasta lub regionu. W ramach projektu ISEMOA wyniki audytów nie będą publikowane. Plany działań oraz raporty na temat wdrożenia systemu ISEMOA zachowują audytorzy ISEMOA jako poufne. Jakie są główne korzyści z wdrożenia systemu ISEMOA w gminie, mieście lub regionie? ISEMOA pomaga: zwiększyć świadomość ważności dostępności i jej roli w kreowaniu energooszczędnego i zrównoważonego systemu transportu dla wszystkich zwiększyć odpowiedzialność oraz poprawić efektywność i wydajność prac nad dostępnością zidentyfikować mocne i słabe strony prac nad dostępnością pozyskać nowe pomysły na poprawę prac nad dostępnością stworzyć strukturę dla systematycznego i efektywnego planowania, wdrażania i oceny prac nad dostępnością utworzyć kanały komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi interesariuszami promować gminy, miasta i regiony aktywnie pracujące nad poprawą dostępności uzyskać całościowy pogląd na dostępność w gminach, miastach i regionach 15

16

System zarządzania jakością dla poprawy dostępności w regionach

System zarządzania jakością dla poprawy dostępności w regionach System zarządzania jakością dla poprawy dostępności w regionach Dokument D4.2 projektu ISEMOA Data utworzenia dokumentu: Listopad 2012 Koordynator projektu: Michaela Kargl Austrian Mobility Research kargl@fgm.at

Bardziej szczegółowo

Dostępność dlaczego jest nam potrzebna

Dostępność dlaczego jest nam potrzebna Dostępność dlaczego jest nam potrzebna Dostępność dlaczego jest nam potrzebna Spis treści Dostępność dlaczego jest nam potrzebna... 4 Dostępność jest ważna dla kogo?... 4 Dostępność jest ważna dlaczego?...

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Promowanie nowej kultury mobilności w miastach

Promowanie nowej kultury mobilności w miastach O8 P o l i c y A d v i C E n ot e s Promowanie nowej kultury mobilności w miastach CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MaxSumo Przewodnik po metodach planowania, monitorowania i oceny projektów mobilności

MaxSumo Przewodnik po metodach planowania, monitorowania i oceny projektów mobilności Nr projektu: 518368 Skrót nazwy projektu: MAX Tytuł projektu: Kampania na rzecz świadomych i uwieńczonych powodzeniem strategii zarządzania mobilnością Projekt zintegrowany 6.2 Zrównoważony rozwój 1.6.2

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM

EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM ROLA ŚRODOWISK AKADEMICKICH, SAMORZĄDOWYCH I INSTYTUCJI EUROPEJSKICH WE WSPIERANIU DZIAŁAŃ NA SZCZEBLU LOKALNYM www.iclei-europe.org/informed-cities

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Jakość i benchmarking w TZ 1

Jakość i benchmarking w TZ 1 Jakość i benchmarking w TZ 1 Informacja dla czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie transportu lokalnego i

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy O zdrowiu publicznym Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy dotyczące zachowania zdrowia poszczególnych osób od problemów dotyczących zachowania zdrowia całych społeczności. Akwedukty, termy, łaźnie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo