OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy. I. TŁUMACZENIA PISEMNE Liczba tłumaczeń w okresie obowiązywania umowy. Tłumaczenia pisemne Grupa I 90%, pozostałe języki europejskie i pozaeuropejskie 10 %) W trybie zwykłym * tym: z języka obcego z języka polskiego W trybie ekspresowym ** tym: z języka obcego z języka polskiego W trybie superekspres *** tym: z języka obcego z języka polskiego Ilość stron tłumaczeniowych (1500 znaków) 1620, w tym max 5% tłumaczenia przysięgłe (max 81 stron) 2430, w tym max 5% tłumaczenia przysięgłe (max 121 stron) Razem 8950 * tryb zwykły do 7 stron w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia ** tryb ekspresowy od 8 do 15 stron w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia *** tryb superekspres powyżej 16 stron w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia 1 strona tłumaczeniowa ma 1500 znaków komputerowych liczonych ze spacjami. a) Tłumaczeniu będą podlegały teksty: - z zakresu integracji europejskiej: wybrane wspólnotowe i polskie akty prawne, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i inne dokumenty z postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dokumenty Unii Europejskiej (raporty okresowe, tematyczne raporty i analizy), dokumenty związane z uczestnictwem polskich ekspertów w pracach organów UE; - z zakresu współpracy międzynarodowej: raporty, analizy innych organizacji międzynarodowych (WHO, ONZ, Rada Europy, OECD, WTO) oraz materiałów dotyczących ochrony zdrowia w Polsce oraz w krajach współpracujących, umowy międzynarodowe i materiały związane z opracowywaniem tekstów umów);

2 - inne materiały niezbędne w bieżącej pracy Ministerstwa Zdrowia. b) Języki tłumaczenia. Grupa I (z/na język angielski, z/na język francuski, z/na język niemiecki, z/na język rosyjski) 90 % Pozostałe języki europejskie i poza europejskie 10 % c) Tekst do tłumaczenia będzie przekazywany: pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej lub na dyskietce/płycie z każdorazowym określeniem terminu wykonania tłumaczenia. d) Przekazanie przetłumaczonego tekstu będzie następowało pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej i dodatkowo na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD, pen-drivie). e) Wyznaczony termin przystąpienia do realizacji zamówienia natychmiast. f) Wymagane jest dokonywanie wewnętrznej weryfikacji przetłumaczonych tekstów w celu zapewnienia jednolitości i spójności słownictwa. g) W przypadku tłumaczenia prezentacji Power Point, określenie liczby stron odbywać się będzie na podstawie zsumowania liczby znaków komputerowych (ze spacjami) z poszczególnych slajdów i podzielenia tej sumy przez liczbę znaków określoną w umowie jako przypadającą na stronę tłumaczeniową. h) Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania szaty graficznej tłumaczonych tekstów zgodnie z oryginałem, uwzględniać w tekstach tłumaczeń wszystkie elementy tekstów oryginalnych, takie jak: rysunki, wykresy i podpisy, poprzez ich zeskanowanie i załączenie do tekstu tłumaczenia w odpowiednim miejscu w formie obiektów graficznych, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe tych obiektów zostaną przetłumaczone. i) Tłumaczenie będzie wymagało powołania specjalnego zespołu eksperckiego na etapie tłumaczenia oraz weryfikacji tekstów pod kątem językowym, merytorycznym oraz pod względem użytej terminologii specjalistycznej II. TŁUMACZENIA USTNE a) Zakres tłumaczeń Tłumaczenia konsekutywne Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe) b) Liczba tłumaczeń w okresie obowiązywania umowy Tłumaczenia konsekutywne Ilość godzin łącznie Bloki 3 i 4 godzinne 420 Tłumaczenia symultaniczne Ilość godzin łącznie Bloki 3 i 4 godzinne 108 c) Tematyka tłumaczeń z zakresu integracji europejskiej z zakresu współpracy międzynarodowej z zakresu ochrony zdrowia i nauk medycznych d) Języki tłumaczenia

3 Grupa I (z/na język angielski, z/na język francuski, z/na język niemiecki, z/na język rosyjski) 90 % Pozostałe języki europejskie i poza europejskie 10 % e) Wyznaczony termin przystąpienia do realizacji zamówienia ustalany każdorazowo w momencie złożenia zamówienia. W przypadku wyjazdu zagranicznego zamawiający pokrywa koszty diety, przejazdów, dojazdów i noclegów tłumacza (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju). W przypadku wyjazdu krajowego poza Warszawę o ile wykonawca nie będzie w stanie zapewnić tłumacza w danej miejscowości - zamawiający pokrywa koszty diety, przejazdów i noclegów tłumacza (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju). Pokrywanie ww. kosztów nie dotyczy tłumaczeń ustnych odbywających się na terenie Warszawy. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewniał zamawiającemu możliwość zlecenia tłumaczenia (przyjęcia zlecenia tłumaczenia przez przedstawiciela Wykonawcy) przez co najmniej 12 godzin w ciągu doby (od poniedziałku do soboty) w godzinach pomiędzy godziną 8:00 a 20:00, a w trakcie trwania Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (tzn ) przez co najmniej 14 godzin w ciągu doby (od poniedziałku do soboty) pomiędzy godziną 7:00 a 21:00. Wykonawca powinien akceptować konieczność dokonywania tłumaczeń pisemnych również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Zamawiający wymaga, aby usługi tłumaczenia świadczone przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia spełniały standardy określone normą ISO 9001 lub PN:EN 15038:2006 lub równoważną. 3. Zamawiający nie określa liczby tłumaczy, z uwzględnieniem pkt. 1.6 ppkt 3 siwz. Ważne jest, aby wykonawca dysponował taka ilością tłumaczy, która zapewni płynne tłumaczenie tekstów i tłumaczeń ustnych w terminie zgodnym ze zleceniem zamawiającego. Zamawiający informuje, że występujące u niego tłumaczenia to z/na język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, litewski, łotewski, słowacki, czeski, portugalski, arabski, grecki, włoski, hiszpański, węgierski, chiński, japoński. Zamawiający zastrzega, że w przypadku konieczności wymagać będzie również tłumaczeń z nie wymienionych powyżej języków, których nie jest w stanie aktualnie przewidzieć..

4 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest obsługa Ministerstwa Zdrowia w zakresie tłumaczeń językowych pisemnych przetłumaczenie w trybie superekspres stron z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski dokumentacji dotyczącej produktów leczniczych (w tym dokumenty zgromadzone w toku procedury rejestracji i harmonizacji produktów leczniczych ). Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r. L.p. RODZAJ USŁUGI PRZEWIDYWANA ILOŚĆ 1. Tłumaczenia pisemne z j. polskiego na j. angielski z j. angielskiego na j. polski w trybie superekspres* 2900 stron tłumaczenia przysięgłe z j. polskiego na j. angielski z j. angielskiego na j. polski w trybie superekspres* 100 stron * tryb superekspres powyżej 16 stron w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia UWAGA: 1 STRONA ROZLICZENIOWA MA ZNAKÓW KOMPUTEROWYCH LICZONYCH ZE SPACJAMI 1. Tłumaczeniu będą podlegały teksty: - z zakresu dotyczącego produktów leczniczych (w tym dokumenty zgromadzone w toku procedury rejestracji i harmonizacji produktów leczniczych). 2. Języki tłumaczenia: - z języka polskiego na język angielski, -z języka angielskiego na język polski, 3. Przekazanie tekstu do tłumaczenia w formie : pisemnej lub na płycie CD albo pen-drivi e lub pocztą elektroniczną. 4. Dokumenty do tłumaczenia będą przekazywane głównie w formie PDF (scany dokumentów). 5. Przekazanie przetłumaczonego tekstu będzie następowało pocztą elektroniczną albo na nośniku elektronicznym (płycie CD, pen drivi e). 6. Wyznaczony termin przystąpienia do realizacji zamówienia natychmiast. 7.Zamawiający każdorazowo określi termin realizacji zamówienia. 8.Przez stronę przeliczeniową rozumie się każde rozpoczęte 1500 znaków ze spacjami (wliczając przypisy dolne i końcowe, nagłówki stopki, pola tekstowe) w języku docelowym wg wskazania MS Word lub 3 slajdy dla prezentacji Power Point. 9. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać w tekstach tłumaczeń wszystkie elementy tekstów oryginalnych, takie jak: tabele, rysunki, wykresy, poprzez ich zeskanowanie (jeżeli nie ma możliwości ich edytowania) i załączenie do tekstu tłumaczenia w odpowiednim

5 miejscu w formie obiektów graficznych, przy czym wszystkie fragmenty tych obiektów zostaną przetłumaczone. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający wymaga, aby usługi tłumaczenia świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia spełniały standardy określone normą ISO 9001 lub PN:EN 15038:2006 lub równoważną. 2. Tłumaczenie będzie wymagało specjalnego zespołu eksperckiego na etapie tłumaczenia oraz weryfikacji tekstów pod kątem językowym, merytorycznym oraz pod względem użytej terminologii specjalistycznej. 3. Zamawiający zastrzega, że liczba stron do tłumaczenia może ulec zmniejszeniu o 20 %. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia Załączone próbki (próbka 1 i próbka 2) tekstu do tłumaczenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia dla części I i części II zamówienia. Przetłumaczony tekst (próbka 1 i próbka 2), stanowiący podstawę do oceny oferty w kryterium jakość tłumaczenia próbki tekstu, należy załączyć do oferty. PRÓBKA 1 Próbki tekstu do tłumaczenia dla części I i części II zamówienia.. Taking into consideration the issue of complex and efficient prevention of diseases connected with tobacco consumption, Poland gives the highest priority to systemic solutions provided by (FTCT) Framework Convention on Tobacco Control. Owing to the unified international approach towards tobacco production and market, as well as indicating proper directions of international cooperation, the Convention creates advantageous, and so needed today, conditions for restraining the epidemic of nicotine consumption. This issue is particularly important for Poland. In the beginning of 90-ties of last century Poland belonged to the group of States of the highest tobacco consumption, and the frequency of death caused by diseases connected to inhaling tobacco smoke systematically increased. This came as a result of a vivid development of tobacco market and the lack of efficient legal solutions and educational programs. As from the middle 90-tees we deal with this problem with greater success. The number of cigarettes consumed significantly decreased, and the frequency of deaths because of the lung cancer and cardiovascular diseases is not increasing but even shows the tendency to drop.

6 The remarkable decrease in risk tobacco related diseases has been achieved thanks to modern and radical legal solutions and implementation of national programme, which is managed on behalf of the Government by the Minister of Health. Majority of priority activities recommended by the Convention practically applied in our legal system and executed programme priorities (restriction the access to tobacco for children and youth, entire prohibition of advertising and promotion tobacco products, tobacco products control system compliant with the European law, education in the field of tobacco related risk, etc) This is due to the fact, that while creating the fundaments of the policy aimed at limiting of tobacco consumption we profited from the international WHO achievement in this field as well as experience of our experts who actively and creatively participated in preparation of this Convention from the beginning of the works of its assumptions. Therefore with satisfaction and joy we welcome the accession of the European Community to the Convention in the nearest future. We are also deeply convinced that this fact will accelerate the implementation of effective solutions in the community law in the broad international cooperation, particularly in the field of elimination illegal marketing practices and illegal tobacco trade. PRÓBKA 2 Zmniejszenie problemów zdrowotnych związanych z niewłaściwym odżywianiem, w kontekście projektu rozporządzenia PE i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności Od 2008 roku, przygotowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, jest omawiany na spotkaniach Grupy Roboczej ds. Środków Spożywczych. W projekcie, poza przeniesieniem zapisów z aktualnie funkcjonujących przepisów prawnych dotyczących znakowania żywności (tj. z dyrektywy 2000/13/WE i dyrektywy 90/496/EWG), przewidziano również nowe wymagania. Wprowadzono m.in. propozycję ustalenia minimalnej wielkości czcionki oraz propozycję obowiązkowego zamieszczania informacji o wartości odżywczej. Ma to zapewnić konsumentom czytelną, zrozumiałą i istotną informację sprzyjającą podejmowaniu decyzji o wyborze produktów spożywczych korzystniejszych z żywieniowego punktu widzenia. Zaproponowano, by w informacji żywieniowej wymieniane były obowiązkowo takie elementy jak: wartość energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, węglowodany, cukry i sól. Są to więc głównie te elementy, których nadmierne

7 spożycie ze zwyczajową dietą sprzyja występowaniu nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych (chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, niektórych nowotworów złośliwych). Zainicjowane przez Komisję Europejską działania legislacyjne oraz dyskusje nad projektem rozporządzenia przebiegające w gronie krajów członkowskich wpisują się w podejmowane w UE inicjatywy i działania ukierunkowane na zmniejszenie problemów zdrowotnych związanych z niewłaściwym odżywianiem, nadwagą i otyłością. Znaczenie etykietowania żywności w tych dążeniach podkreślano też w Konkluzjach Rady w sprawie działań na rzecz zmniejszenia spożycia soli w celu poprawy zdrowia ludności. Stąd ważne jest pomyślne zakończenie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dyskusje nad projektem rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności toczące się podczas posiedzeń Grupy Roboczej ds. Środków Spożywczych ujawniły, że istnieją kwestie, do których kraje członkowskie mają zróżnicowane podejście. Ponadto, wyniki pierwszego czytania w Parlamencie i zgłoszenie wielu poprawek do przedmiotowego projektu rozporządzenia również zwiastują trudności w osiągnięciu porozumienia. Prawdopodobne jest więc, że ze względu na potrzebę osiągnięcia kompromisu w krótkim czasie, narzuconym ustaloną procedurą legislacyjną w UE, podczas Prezydencji polskiej prowadzone będą bardzo intensywne prace i trudne negocjacje, w celu wypracowania rozwiązań spornych kwestii (politycznych i merytorycznych) możliwych do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r. Biuro Dyrektora Generalnego MZ-AGZ-270-9524-3/JP/13 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 4/DWM/PN/2015 W dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne 1.1 Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA prowadzone przez spółkę pod firmą Controlling Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe

Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe Zapytanie ofertowe Usługi tłumaczeniowe W związku z planowanym zamówieniem publicznym w ramach projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, finansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów.

Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów. 1 Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG PROMOCJA!!! TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

CENNIK USŁUG PROMOCJA!!! TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE CENNIK USŁUG TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE PROMOCJA!!! Oferujemy specjalną cenę na tłumaczenia zwykłe podstawowe obejmujące tłumaczenia takich tekstów jak: proste listy, notatki, e-maile, itp. z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1.1. Celem Centrum Lingwistyczno-Kulturowego NOVA EUROPA (dalej w tekście Centrum) jest realizacja tłumaczeń pisemnych, ustnych oraz uwierzytelnionych na rzecz swoich

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 03.07.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/ 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Tłumaczenia Mickiewicz ul. Kąpielowa 10B, 65-383 Zielona Góra Tel.: (0048) 669-259-424 Email: tlumaczeniamickiewicz@tlumaczeniamickiewicz.pl Strona internetowa: www.tlumaczeniamickiewicz.pl Regulamin współpracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo