Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV LK. Projekt Umowa nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: 1., 2, zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w, reprezentowaną/ nym przez., zwaną /nym dalej Wykonawcą zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 1 1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi tłumaczeniowe polegające każdorazowo, stosownie do potrzeb Zamawiającego na sporządzeniu pisemnych tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski dokumentów związanych z realizacją projektu pt. Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego, finansowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, w tym m.in. : 1) analiz opracowanych przez LEC ETHZ, przekazanych w celu przeprowadzenia regularnych telekonferencji; 2) raportu końcowego przedstawiającego rezultaty przeprowadzonych analiz; 3) bieżącej korespondencji ze szwajcarskim Partnerem, dotyczącej raportu i analiz. 2. Każde z tłumaczeń, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie odrębny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 1

2 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania w tym samym terminie tłumaczenia dwóch lub więcej dokumentów, o których mowa w ust Szczegółowy opis usług tłumaczeniowych będących przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy i oferta Wykonawcy z dnia., stanowiąca załącznik nr 2 do umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania tłumaczeń terminowo, ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności, na warunkach określonych w umowie, przez wykwalifikowanych tłumaczy, specjalizujących się w dziedzinie, której dotyczy tekst tłumaczenia; 2) niedokonywania tłumaczeń z użyciem translatorów językowych; 3) zachowania szaty graficznej tłumaczonych tekstów, zgodnie z oryginałem, uwzględnienia w tekstach tłumaczeń wszystkich elementów tekstów oryginalnych, takich jak: rysunki, wykresy i podpisy, poprzez ich zeskanowanie i załączenie do tekstu tłumaczenia w odpowiednim miejscu w formie obiektów graficznych, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe tych obiektów zostaną przetłumaczone z zastrzeżeniem 8 ust. 2. 4) dostarczenia Zamawiającemu tłumaczeń na swój koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (przy czym Strony uzgadniają, że termin ten nie może przypadać w sobotę ani w dzień ustawowo wolny od pracy), pod adres wskazany przez Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada i stosuje system weryfikacji wewnętrznej wszystkich tłumaczonych przez Wykonawcą tekstów pod względem zgodności z tekstem oryginału, poprawności gramatyczno leksykalnej i stylistycznej oraz spójności terminologicznej Wykonawca zobowiązuje się wykonywać tłumaczenia sukcesywnie, tj. w miarę potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, według wzoru zlecenia stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 2. Poszczególne zlecenia będą określać rodzaj i termin wykonania określonej usługi tłumaczeniowej. 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy teksty przeznaczone do tłumaczenia w formie papierowej lub elektronicznej Tłumacze, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1 będą zobligowani do stosowania terminologii funkcjonującej w prawie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym oraz do zachowania spójności terminologicznej z tekstami tłumaczonymi wcześniej i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, a także do uwzględnienia wszelkich zmian w terminologii, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 2

3 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu listę tłumaczy wykonujących usługi tłumaczeniowe na rzecz Zamawiającego w ramach umowy. 3. Jeżeli do tłumaczenia wykonywanego przez danego tłumacza Zamawiający zgłosi poważne zastrzeżenia, lub jeżeli tłumaczenie takie zostanie dwukrotnie odrzucone przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie wykluczyć danego tłumacza z listy tłumaczy, o której mowa w ust Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego korzystania i rozporządzania w czasie, miejscu i co do liczby egzemplarzy, w kraju i za granicą, sporządzonymi w wykonaniu umowy tłumaczeniami oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do ww. tłumaczeń, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnienie przy zastosowaniu technik drukarskich i komputerowych oraz wprowadzanie do pamięci komputera; 2) wprowadzenie do obrotu oraz użyczanie egzemplarzy; 3) publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez umieszczenie w sieci Internet oraz rozpowszechnianie, na spotkaniach z udziałem Zamawiającego niezależnie od charakteru tych spotkań. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy stanowią przejaw jego oryginalnej twórczości i zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń prawami osób trzecich. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w utworach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie praw nastąpi sukcesywnie, tj. z chwilą dostarczenia poszczególnych tłumaczeń Zamawiającemu. 6. Z chwilą dostarczenia tłumaczeń przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy tłumaczeń, wraz z własnością nośników, na których zostaną one przekazane Zamawiającemu Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wszystkie usługi tłumaczeniowe wykonane w ramach umowy, zwanego dalej wynagrodzeniem, nie przekroczy kwoty.. zł brutto (słownie: )., i płatne będzie według stawki za jedną stronę tłumaczeniową za tłumaczenie zwykłe w wysokości... zł brutto (słownie:...) oraz za jedną stronę tłumaczeniową za tłumaczenie ekspresowe w wysokości... zł brutto (słownie:...) 3

4 z zastrzeżeniem, że przez jedną stronę tłumaczeniową rozumie się znaków (ze spacjami) tłumaczenia. 2. Liczba znaków tłumaczenia, stanowiąca podstawę obliczenia liczby stron obliczeniowych, nie obejmuje niepodlegających tłumaczeniu, jednolitych bloków danych liczbowych, teleadresowych, nazw własnych oraz rysunków i ilustracji. 3. Strony ustalają, że wynagrodzenie zaspokaja roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu: wykonania tłumaczeń, dostarczenia ich w umówionej formie i pod umówiony adres oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w zakresie określonym w Wynagrodzenie będzie płatne częściami, tj. każdorazowo po wykonaniu poszczególnej usługi tłumaczeniowej - według stawek, wynikających ze złożonej oferty, przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy, wskazany w fakturze, prawidłowo wystawionej przez Wnioskodawcę w sposób określony w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia i zaakceptowania faktury przez Zamawiającego. 5. Faktura będzie zawierać dokładny opis zlecenia i zostanie wystawiona na Województwo Lubelskie ul. Spokojna 4, Lublin NIP , REGON Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w 8 ust. 1. Fakturę należy doręczyć Zamawiającemu. 7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy W terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę tłumaczenia, wynikającego z poszczególnego zlecenia, Komisja Odbioru, składająca się z dwóch przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawca, sporządzają protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. 2. W razie ustalenia, że dostarczone tłumaczenie ma wady lub istotne braki, Zamawiający może żądać od Wykonawcy nieodpłatnego ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w protokole odbioru. 3. Jeżeli ponownie wykonane tłumaczenie zawiera wady lub istotne braki, Zamawiający może bez wzywania Wykonawcy do poprawienia tłumaczenia nałożyć na niego karę umowną w wysokości 5% danej części wynagrodzenia, o której mowa w 7 ust. 4, należnego za to tłumaczenie. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% danej części wynagrodzenia, o której mowa w 7 ust. 4: 1) za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu danego tłumaczenia pisemnego; 2) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu błędów lub nieprawidłowości, o których mowa w 8 ust W przypadku nieprzystąpienia do wykonania Umowy przez Wykonawcę, niewykonania Umowy przez Wykonawcę, jak również w razie odstąpienia od umowy w całości lub 4

5 w części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% kwoty całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust. 1, niezależnie od kwoty wynagrodzenia dotychczas wypłaconej. 6. Strony uzgadniają, że kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia bez odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywistej szkody Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie określonego tłumaczenia w przypadku, gdy zwłoka o której mowa w 8 ust. 4 pkt 2 wyniesie 2 dni. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy leży w interesie publiczny, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 3. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy oraz jej rozwiązania, przewidzianych w niniejszej umowie i w przepisach prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy, będzie ją wykonywał w sposób nieprawidłowy lub nie będzie realizował obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 1) nie powoduje utraty przezeń prawa do dochodzenia kar umownych; 2) następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, dających podstawę do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia.., lub do dnia wyczerpania środków, o których mowa w 7 ust. 1 z tytułu wcześniejszego wykonania usług tłumaczeniowych, w zależności od tego, co wcześniej nastąpi. 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę składając w tym celu drugiej Stronie pisemne oświadczenie z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia Do kontaktu z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu prac objętych umową w tym w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza następujące osoby: 1) Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 2) Krzysztof Bartuzi Zastępca Dyrektora Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza: 5

6 1) 2) 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie i nie powoduje zmiany umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dla dokonania doręczeń oraz nr faksu. W razie braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone. 5. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, niezależnych od Zamawiającego ani Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka może również mieć wpływ na zmianę terminu wykonania danego tłumaczenia, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, nie więcej jedna niż o 5 dni roboczych. 7. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 8. Zamawiający informuje Wykonawcę, że niniejsze zamówienie jest współfinansowane w 89, % przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz w 10, % z budżetu Samorządu Województwa. 9. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 10. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca. 11. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; - załącznik nr 2 Formularz ofertowy; - załącznik nr 3 Wzór zlecenia; - załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru tłumaczenia Zamawiający: Wykonawca: 6

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.

Umowa Nr. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro. Umowa Nr zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 4/DWM/PN/2015 W dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie,

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA Umowa nr RARR/BTP/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wpisaną przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo