Ministerstwo Środowiska Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54"

Transkrypt

1 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie KOD CPV usługi w zakresie tłumaczeń ustnych usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych. Adres strony internetowej Zamawiającego Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności mają przepisy ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00r. Nr, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieznajomość wyżej wymienionych aktów prawnych przez Wykonawców.. Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 9 ust. ustawy Pzp prowadzone jest w języku polskim. 4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 5. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, w szczególności formularz oraz załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. 6. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 7. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 9. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. 0. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt ustawy Pzp. 5. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. ustawy Pzp), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z listu intencyjnego lub umowy regulującej współpracę Wykonawców (umowa konsorcjum). 7. Ministerstwo Środowiska wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z Rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym zaleca się aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie EMAS w MŚ.

2 I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych na języki europejskie i pozaeuropejskie, w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania normy PN-EN 508:006 na usługi związane z tłumaczeniem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr. II. Termin realizacji zamówienia Od daty podpisania umowy do dnia r III. Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien spełniać warunki, o których mowa w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące : a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b) posiadania wiedzy i doświadczenia zrealizowali bądź realizują w ciągu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu tłumaczeń ustnych i pisemnych o wartości nie mniejszej niż złotych brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca składając ofertę, powinien przedłożyć wykaz, w którym wykaże, że dysponuje następującymi tłumaczami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia, tj: / w I grupie językowej: co najmniej 6 tłumaczami z j. angielskiego, w tym dwoma native speakerami oraz dwoma tłumaczami przysięgłymi, oraz co najmniej tłumaczami z każdego z pozostałych języków I grupy językowej, tj.: tłumaczami j. niemieckiego, tłumaczami j. rosyjskiego, tłumaczami j. francuskiego, tłumaczami j. czeskiego, oraz tłumaczami j. hiszpańskiego; / co najmniej tłumaczami z języków europejskich ujętych w II grupie językowej; / co najmniej tłumaczami z języków pozaeuropejskich ujętych w II i III grupie językowej. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ustawy Pzp. Niespełnienie ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty:

3 ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych; ) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 4 ust ; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 4 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca załączy: Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 4 ust. pkt. ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 4 ust. pkt ustawy. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca załączy: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ciągu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu tłumaczeń ustnych i pisemnych o wartości nie mniejszej niż złotych brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca załączy: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Niespełnienie ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr do niniejszej SIWZ.. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. ust. ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr do niniejszego SIWZ.. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 4 ust. Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z załącznikiem nr Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 4 ust. pkt. ustawy, wystawiony nie wcześniej

4 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 4 ust. pkt. ustawy. V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów faksem lub droga elektroniczną niezwłocznie potwierdzonych pismem, przy czym wnioski o udostępnienie informacji z otwarcia ofert i protokołu postępowania oraz odpowiedzi na te wnioski mogą być przesyłane tylko drogą elektroniczną lub faksem.. W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z: Biurem Dyrektora Generalnego, Wydział Logistyki: faks: () W sprawach formalnych: z Biurem Dyrektora Generalnego, Wydział Zamówień Publicznych, faks: () VI. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 0 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. Opis sposobu przygotowania ofert. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr do niniejszej SIWZ.. Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania.. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt IV SIWZ. 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści za zgodność z oryginałem na każdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem ppkt Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej. 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego Ministerstwo Środowiska z napisem: Oferta na Tłumaczenia pisemne i ustne Nie otwierać przed dniem 6..0r. do godz. :5 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer faksu 0. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 9 dodatkowo oznaczonej symbolem ZMIANA lub WYCOFANIE.. Wykonawca nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert.. Wykonawca wskaże w ofercie te części, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego, 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54, w pokoju nr. 4

5 . Termin składania ofert upływa dnia 6..0r. o godz. :00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr, w dniu 6..0r. o godz. :5. IX. Opis sposobu obliczania ceny Cena oferty brutto, za poszczególne rodzaje tłumaczeń musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem go do siedziby Zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ. Cena dotyczy strony obliczeniowej liczącej 800 znaków ze spacjami. X. Kryteria wyboru oferty Lp. Kryterium Znaczenie w % (suma = 00%). Cena brutto 00. Kryterium ceny: 00 pkt. = maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto. Ceny za poszczególne tłumaczenia będą porównywane wg wzoru: oferta o najniższej cenie/oferta oceniana * waga kryterium TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa I Tłumaczenia języków: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski, hiszpański. Cena tłumaczeń pisemnych za stronę Waga w % obliczeniową (800 znaków ze spacjami), w tym: Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa II Tłumaczenia na pozostałe języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim. Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) 5

6 Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa III Tłumaczenia na języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA USTNE ( blok tłumaczenia konsekutywnego tj. godziny pracy tłumacza) Tłumaczenia ustne blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza 4 blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza wraz z nagrywaniem na nośnik 4 (zapis cyfrowy) blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza wraz z nagrywaniem na nośnik 4 (zapis cyfrowy) wraz z protokołowaniem tłumaczenia. 6

7 Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną przemnożone przez ich wagi. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. XI. Poprawianie omyłek rachunkowych Sposób poprawiania omyłek rachunkowych przy obliczeniu ceny oferty:. W przypadku gdy cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. XII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą przekazywane świadczenia pieniężne.. XIII. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ. XIV. Środki ochrony prawnej Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych. Warszawa, dnia :..0r. Zatwierdzam Załączniki do specyfikacji:. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. Formularz oferty Załącznik nr. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. ust. do ustawy Pzp Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie z postępowania na podstawie art. 4 ust. Pzp. Załącznik nr 4 5. Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 5 6. Wykaz osób Załącznik nr 6 7. Projekt umowy Załącznik nr 7 7

8 Załącznik nr Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych na języki europejskie i pozaeuropejskie, w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego.. W ramach zamówienia zlecane będą usługi: ) tłumaczeń pisemnych (w trybach: zwykłym, pilnym, ekspresowym, błyskawicznym) i weryfikacji materiałów dotyczących międzynarodowych umów wielostronnych i bilateralnych, protokołów, sprawozdań, wystąpień, wytycznych, przepisów, norm prawnych oraz wszelkiej korespondencji w tym zakresie, w tym materiałów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, ) tłumaczeń ustnych w siedzibie Zamawiającego oraz poza jego siedzibą:: a) symultanicznych podczas spotkań, szkoleń oraz seminariów organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami; b) tłumaczeń konsekutywnych podczas spotkań, szkoleń oraz seminariów organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami. ) tłumaczeń przysięgłych.. Tłumaczenie tekstu obejmuje jego przetłumaczenie oraz weryfikację. 4. Dokumenty będą liczone według następujących zasad: jedna strona obliczeniowa będzie zawierać 800 znaków ze spacjami, natomiast w przypadku tłumaczenia przysięgłego będzie to 5 znaków ze spacjami. Łączna liczba stron będzie liczona z dokładnością do 0,50 strony obliczeniowej : ) od 0,5 będzie liczona jako pełna strona obliczeniowa; ) od,0 będzie liczone,5 strony obliczeniowej. 5. Tłumaczenia podzielone są na trzy grupy językowe ) I grupa językowa angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski, hiszpański, ) II grupa językowa pozostałe języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim, ) III grupa językowa - języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. 6. Blok tłumaczenia ustnego zawiera godziny zegarowe. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania normy PN-EN 508:006 na usługi związane z tłumaczeniem. 8. Strony ustalają, że tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego w następujących trybach: ) W trybie zwykłym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: dzień roboczy na przetłumaczenie do 6 stron obliczeniowych tekstu; ) w trybie pilnym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: dzień roboczy na przetłumaczenie od 7 do stron obliczeniowych tekstu; ) w trybie ekspresowym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie dzień roboczy na przetłumaczenie od do 8 stron obliczeniowych tekstu; 8

9 4) w trybie błyskawicznym, gdy tłumaczenie ma być zrealizowane także w dniu kalendarzowym, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr do umowy. 5) w trybie weryfikacji już przetłumaczonych tekstów zarówno przez Wykonawcę lub Zamawiającego, gdy termin wykonania odpowiada zasadzie dzień roboczy na przetłumaczenie do 8 stron obliczeniowych. 9. Szczegółowe (dodatkowe) informacje nt przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz z załącznikami do umowy. 9

10 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr O F E R T A Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na zaproszenie Ministerstwa Środowiska ul. Wawelska 5/ Warszawa MY, NIŻEJ PODPISANI. działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy):. składamy niniejszą ofertę. TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa I Cena tłumaczeń pisemnych za stronę W PLN (brutto) obliczeniową (800 znaków ze spacjami), w tym: Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) 0

11 Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa II Tłumaczenia na pozostałe języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim. Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) * Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa III Tłumaczenia na języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) * Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) * Uwaga: w przypadku gdy zaistnieje konieczność tłumaczenia, Wykonawca skalkuluje cenę tłumaczenia. Niedopuszczalne jest rozliczenie tego tłumaczenia wg stawek: z języka obcego na polski + z języka polskiego na obcy. W przypadku tłumaczenia w różnej grupie językowej, obowiązywać będzie cennik dla wyższej grupy językowej.

12 TLUMACZENIA USTNE ( blok tłumaczenia konsekutywnego tj. godziny pracy tłumacza) Tłumaczenia ustne blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza wraz z nagrywaniem na nośnik (zapis cyfrowy)* * blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza wraz z nagrywaniem na nośnik (zapis cyfrowy)* * wraz z protokołowaniem tłumaczenia.. Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: a) b) c). (* niepotrzebne skreślić) ** rodzaj nośnika będzie każdorazowo wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego. Przez nośnik rozumie się każdy mobilny przedmiot/sprzęt, spełniający parametry techniczne pozwalające na zapis w technologii cyfrowej. Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 0 dni od daty upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Do oferty załączamy następujące dokumenty: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach i obejmują..... Dane Wykonawcy: Nazwa:... Adres... Tel./fax/ , dnia (podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

13 Załącznik nr OŚWIADCZENIE Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. ust. ustawy z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00r. Nr, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, ) posiadania wiedzy i doświadczenia ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej..., dnia... (podpis Wykonawcy)

14 . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik 4 Oświadczenie Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy):. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 4 ust ustawy z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 00 r. nr, poz. 759, z późn.zm.), dnia (podpis Wykonawcy) Osoby fizyczne składają dodatkowo oświadczenie, którego treść zamieszczono poniżej: Ja niżej podpisany (podpisana)... oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 4 ust pkt ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr z późn. zm.)., dnia (podpis Wykonawcy) 4

15 Załącznik nr 5... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ( w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. ust. ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 00 r. nr, poz.759 z późn. zm.) Składając ofertę, w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na Obsługę Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. reprezentowana przez nas firma wykonała następujące zamówienia: L.p. Nazwa zamówienia Data wykonania zamówienia Wartość zamówienia brutto (PLN) Odbiorca zamówienia, dn.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 5

16 Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia ( w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. ust. ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 00 r. nr, poz. 759) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługę Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. reprezentowana przez nas firma dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Imię i nazwisko Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie do dysponowania osobami *powtórzyć tabelę w razie konieczności, dn.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 6

17 Załącznik nr 7 U M O W A Nr BDGl/... /0 zawarta w dniu. 0 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5/54, kod pocztowy 00 9, NIP , reprezentowanym przez Zastępującego Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Panią Magdalenę Tarczewską - Szymańską,, zwanym dalej w umowie Zamawiającym, a. z siedzibą w., kod pocztowy... ul., zarejestrowanym/prowadzącym działalność gospodarczą pod nr., NIP..., zwanym dalej w umowie Wykonawcą... Przedmiotem umowy są usługi w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego.. Na wykonanie poszczególnych tłumaczeń Zamawiający będzie każdorazowo wystawiał Wykonawcy odrębne pisemne zlecenie, zwane dalej zleceniem, wzór którego stanowi załącznik nr do umowy.. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pisemnych i ustnych tłumaczeń, zwanych dalej tłumaczeniami na języki europejskie i pozaeuropejskie, wskazane przez Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje następujące formy porozumiewania się pomiędzy Stronami umowy w kwestii wzajemnego przekazywania dokumentacji dotyczących: zleceń, materiałów zawierających teksty tłumaczeń. ) elektronicznej na adres poczty elektronicznej ustalonej przez Strony; ) na nośniku danych CD lub na nośniku pamięci USB Wykonawcy. 5. Na życzenie Zamawiającego, tłumaczenia są przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu również w wersji papierowej. Wszelkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia, obliczanego zgodnie z Szczegóły dotyczące przekazywania materiałów lub dokumentów, np.: termin odbioru z siedziby Zamawiającego tekstów przeznaczonych do tłumaczenia oraz dostarczenia gotowych przetłumaczonych materiałów do siedziby Zamawiającego, Zamawiający określać będzie w zleceniu tłumaczenia. 7. W przypadku tłumaczenia ustnego Wykonawca realizuje zadanie: ) w formie ustnej. ) w formie ustnej z nagrywaniem na nośnik, ) w formie ustnej z nagrywaniem na nośnik oraz protokołowaniem. 8. Zlecenia, o których mowa w ust., będą określać w szczególności: ) tryb tłumaczenia, ) ilość stron materiału/dokumentu, ) termin wykonania tłumaczenia, 4) język na jaki ma być przetłumaczony materiał; 5) miejsce wykonania tłumaczenia, w przypadku tłumaczenia ustnego. 7

18 .. Strony ustalają, że tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego w następujących trybach: 6) w trybie zwykłym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: dzień roboczy na przetłumaczenie do 6 stron obliczeniowych tekstu; 7) w trybie pilnym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: dzień roboczy na przetłumaczenie od 7 do stron obliczeniowych tekstu; 8) w trybie ekspresowym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie dzień roboczy na przetłumaczenie od do 8 stron obliczeniowych tekstu; 9) w trybie błyskawicznym, gdy tłumaczenie ma być zrealizowane także w dniu kalendarzowym innym niż dzień roboczy, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr do umowy. 0) w trybie weryfikacji już przetłumaczonych tekstów zarówno przez Wykonawcę lub Zamawiającego, gdy termin wykonania odpowiada zasadzie dzień roboczy na przetłumaczenie do 8 stron obliczeniowych... Strony ustalają, iż do rozliczeń ilości przetłumaczonych stron materiałów przyjmują stronę obliczeniową. Jedna strona obliczeniowa będzie zawierać 800 znaków ze spacjami, natomiast w przypadku tłumaczenia przysięgłego będzie to 5 znaków ze spacjami. Łączna liczba stron będzie liczona z dokładnością do 0,50 strony obliczeniowej : ) od 0,5 będzie liczona jako pełna strona obliczeniowa; ) od,0 będzie liczone,5 strony obliczeniowej.. Obliczenie ilości znaków na stronie obliczeniowej w przypadku tekstu zawartego w tabelach, wykresach, diagramach, schematach i polach tekstowych będzie liczone za pomocą narzędzi do automatycznego podliczania znaków znajdujących się w pasku narzędzi w statystyce wyrazów w programie Word, w przypadku, gdy istnieje możliwość ich zastosowania. 4. W przypadku, gdy użycie narzędzi do podliczenia znaków w przypadkach, o których mowa w ust., będzie niemożliwe, jedna strona formatu A4 tłumaczenia będzie liczona jako strona obliczeniowa. 5. Liczba znaków na stronie obliczeniowej nie będzie obejmować tłumaczenia jednolitych bloków danych liczbowych, teleadresowych. 4.. Do wystawiania zleceń w imieniu Zamawiającego jest upoważniony Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego oraz jego Zastępcy.. Do roboczych kontaktów w zakresie realizacji Umowy strony ustalają: ) ze strony Zamawiającego Pani Katarzyna Moszczyńska Tel:.. ) ze strony Wykonawcy., Tel: Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 0 czerwca 04 r., lub do wyczerpania wartości brutto umowy, o której mowa w ust... Tytułem wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy Wykonawcy przysługuje kwota brutto nie przekraczająca łącznie zł (słownie złotych:..).. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem -miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem 9 ust. pkt umowy. 6.. Z tytułu wykonania zlecenia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone każdorazowo na podstawie Cennika usług, stanowiącego załącznik nr do umowy. 8

19 . Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia, o którym mowa w ust. będzie ustalane jako iloczyn liczby przetłumaczonych stron obliczeniowych bądź przetłumaczonych bloków w przypadku tłumaczeń ustnych i ceny brutto za stronę obliczeniową danego rodzaju tłumaczenia.. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT podczas trwania umowy na przedmiotowe usługi, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, nie później niż miesiąc przez zmianą stawki VAT, nowy cennik usług uwzgledniający przedmiotową zmianę stawki VAT. Zaakceptowany przez Zamawiającego nowy cennik usług stosuje się z dniem wejścia w życie ustawowej zmiany Stawki VAT. 4. Zmiana o której mowa w ust. nie wymaga formy aneksu do umowy. 7.. Za zakończenie zlecenia w przypadku tłumaczeń pisemnych uważa się: ) wykonanie tłumaczenia materiału lub wykonanie tłumaczenia poprawionego materiału zgodnie z uwagami Zamawiającego w terminie i bez wad wraz z dostarczeniem go Zamawiającemu, zgodnie z ust. 4 i 5; ) zaakceptowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego, zawierającego co najmniej następujące informacje: przedmiot zamówienia/tytuł, ilość faktycznie przekazanych stron w przeliczeniu na format papieru A4, ilość stron obliczeniowych, cenę całkowitą brutto za wykonanie zlecenia, datę przekazania zlecenia, tryb.. Za zakończenie zlecenia w przypadku tłumaczeń ustnych uważa się wykonanie zlecenia w terminie i bez wad oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego faktury VAT.. Rozliczenie finansowe za wykonanie zlecenia będzie następować po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych i po zaakceptowaniu faktur VAT. 4. Wykonane zlecenie wymagające dokonania poprawek, o ile przekroczy termin zawarty w 0, będzie uważane jako zlecenie wykonane ze zwłoką rodzącą obowiązek zapłaty kary umownej. 8.. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT, będzie zestawienie wykonanych zleceń, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, po odebranych protokołach zdawczoodbiorczych przez Zamawiającego.. Zestawienia, o których mowa w ust. muszą zawierać rozliczenie wg Cennika stanowiącego załącznik Nr do umowy i muszą być załączone do faktur/y VAT.. Rachunki/Faktury VAT wystawiane będą na adres: Ministerstwo Środowiska, 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 i dostarczone do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia w terminie do 4 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury VAT przez Zamawiającego, 5. Płatność dokonywana będzie przelewem na wskazane na rachunku/fakturze VAT konto bankowe Wykonawcy. 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień realizacji przelewu należnej kwoty wynagrodzenia przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 9.. W razie niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zlecenia Zamawiający może: ) w przypadku tłumaczeń pisemnych wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,0% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust., za każdy dzień zwłoki, ) w przypadku tłumaczeń ustnych żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0% kwoty wynagrodzenia za dane zamówienie na tłumaczenie ustne, ) w przypadku trzykrotnego w ciągu roku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zlecenia lub konieczności udzielenia dodatkowego terminu na jego wykonanie, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w 5 ust... Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust., w przypadku gdy Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 9

20 . Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 0.. W przypadku stwierdzenia, że zlecenie tłumaczenia pisemnego zostało wykonane wadliwie i wymaga poprawek, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację wysłaną za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania poprawek w trybie ekspresowym, licząc od dnia złożenia reklamacji.. W przypadku ponownego stwierdzenia, że tłumaczenie pisemne zostało wykonane wadliwie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia dodatkowych poprawek do przetłumaczonego tekstu, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych poprawek w terminie do dni od dnia dostarczenia mu przez Zamawiającego uwag do tekstu... Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przetłumaczonego tekstu, autorskie prawa majątkowe do tego tekstu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do korzystania, rozpowszechniania i publikowania.. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego praw zależnych w stosunku do przetłumaczonego tekstu na polach eksploatacji, o których mowa w ust... Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. oraz wyrażenie zgody, o którym mowa w ust., mieści się w kwocie wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, o którym mowa 5.. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku takiego powierzenia odpowiada za działanie osób trzecich jak za własne.. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej informacji nabytych w związku z wykonaniem umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie (zakładka: Ministerstwo/EMAS w MŚ), oraz że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Do rozstrzygania sporów mogących wynikać z wykonania niniejszej umowy strony ustalają sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. Zamawiający Wykonawca 0

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA /WZÓR. Zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy:

UMOWA /WZÓR. Zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: Znak Generalnego Rejestru Umów i Zleceń Załącznik nr 6 do siwz UMOWA /WZÓR Zawarta w Krakowie, w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676-208-

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2016-04-29 13:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, fax 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, fax 032 2563420. Tłumaczenia ustne i pisemne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTÓW Z JĘZYKÓW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW STOWARZYSZONYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA JĘZYK POLSKI ORAZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI TYCH KRAJÓW DLA POTRZEB REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam:

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: ... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Postępowanie prowadzone zgodnie z

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usług tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język obcy, a także z języka obcego na język polski), w tym symultanicznych i konsekutywnych, w związku z organizacją wizyt studyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csrg.bytom.pl Bytom: Sukcesywna dostawa tonerów i materiałów biurowych z nadrukiem. Zadanie 1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2015-11-27 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Urzędu Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Celestynów, dnia 11/06/2013r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11 Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: usługę tłumaczenia zwykłego tekstu z języka polskiego na język czeski związanego z realizacją projektu "Ekumenia w praktyce". Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo