Ministerstwo Środowiska Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54"

Transkrypt

1 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie KOD CPV usługi w zakresie tłumaczeń ustnych usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych. Adres strony internetowej Zamawiającego Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności mają przepisy ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00r. Nr, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieznajomość wyżej wymienionych aktów prawnych przez Wykonawców.. Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 9 ust. ustawy Pzp prowadzone jest w języku polskim. 4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 5. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, w szczególności formularz oraz załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. 6. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 7. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 9. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. 0. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt ustawy Pzp. 5. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. ustawy Pzp), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z listu intencyjnego lub umowy regulującej współpracę Wykonawców (umowa konsorcjum). 7. Ministerstwo Środowiska wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z Rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym zaleca się aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie EMAS w MŚ.

2 I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych na języki europejskie i pozaeuropejskie, w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania normy PN-EN 508:006 na usługi związane z tłumaczeniem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr. II. Termin realizacji zamówienia Od daty podpisania umowy do dnia r III. Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien spełniać warunki, o których mowa w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące : a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b) posiadania wiedzy i doświadczenia zrealizowali bądź realizują w ciągu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu tłumaczeń ustnych i pisemnych o wartości nie mniejszej niż złotych brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca składając ofertę, powinien przedłożyć wykaz, w którym wykaże, że dysponuje następującymi tłumaczami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia, tj: / w I grupie językowej: co najmniej 6 tłumaczami z j. angielskiego, w tym dwoma native speakerami oraz dwoma tłumaczami przysięgłymi, oraz co najmniej tłumaczami z każdego z pozostałych języków I grupy językowej, tj.: tłumaczami j. niemieckiego, tłumaczami j. rosyjskiego, tłumaczami j. francuskiego, tłumaczami j. czeskiego, oraz tłumaczami j. hiszpańskiego; / co najmniej tłumaczami z języków europejskich ujętych w II grupie językowej; / co najmniej tłumaczami z języków pozaeuropejskich ujętych w II i III grupie językowej. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ustawy Pzp. Niespełnienie ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty:

3 ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych; ) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 4 ust ; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 4 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca załączy: Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 4 ust. pkt. ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 4 ust. pkt ustawy. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca załączy: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ciągu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu tłumaczeń ustnych i pisemnych o wartości nie mniejszej niż złotych brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca załączy: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Niespełnienie ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr do niniejszej SIWZ.. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. ust. ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr do niniejszego SIWZ.. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 4 ust. Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z załącznikiem nr Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 4 ust. pkt. ustawy, wystawiony nie wcześniej

4 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 4 ust. pkt. ustawy. V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów faksem lub droga elektroniczną niezwłocznie potwierdzonych pismem, przy czym wnioski o udostępnienie informacji z otwarcia ofert i protokołu postępowania oraz odpowiedzi na te wnioski mogą być przesyłane tylko drogą elektroniczną lub faksem.. W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z: Biurem Dyrektora Generalnego, Wydział Logistyki: faks: () W sprawach formalnych: z Biurem Dyrektora Generalnego, Wydział Zamówień Publicznych, faks: () VI. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 0 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. Opis sposobu przygotowania ofert. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr do niniejszej SIWZ.. Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania.. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt IV SIWZ. 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści za zgodność z oryginałem na każdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem ppkt Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej. 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego Ministerstwo Środowiska z napisem: Oferta na Tłumaczenia pisemne i ustne Nie otwierać przed dniem 6..0r. do godz. :5 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer faksu 0. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 9 dodatkowo oznaczonej symbolem ZMIANA lub WYCOFANIE.. Wykonawca nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert.. Wykonawca wskaże w ofercie te części, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego, 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54, w pokoju nr. 4

5 . Termin składania ofert upływa dnia 6..0r. o godz. :00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr, w dniu 6..0r. o godz. :5. IX. Opis sposobu obliczania ceny Cena oferty brutto, za poszczególne rodzaje tłumaczeń musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem go do siedziby Zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ. Cena dotyczy strony obliczeniowej liczącej 800 znaków ze spacjami. X. Kryteria wyboru oferty Lp. Kryterium Znaczenie w % (suma = 00%). Cena brutto 00. Kryterium ceny: 00 pkt. = maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto. Ceny za poszczególne tłumaczenia będą porównywane wg wzoru: oferta o najniższej cenie/oferta oceniana * waga kryterium TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa I Tłumaczenia języków: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski, hiszpański. Cena tłumaczeń pisemnych za stronę Waga w % obliczeniową (800 znaków ze spacjami), w tym: Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa II Tłumaczenia na pozostałe języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim. Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) 5

6 Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa III Tłumaczenia na języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA USTNE ( blok tłumaczenia konsekutywnego tj. godziny pracy tłumacza) Tłumaczenia ustne blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza 4 blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza wraz z nagrywaniem na nośnik 4 (zapis cyfrowy) blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza wraz z nagrywaniem na nośnik 4 (zapis cyfrowy) wraz z protokołowaniem tłumaczenia. 6

7 Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną przemnożone przez ich wagi. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. XI. Poprawianie omyłek rachunkowych Sposób poprawiania omyłek rachunkowych przy obliczeniu ceny oferty:. W przypadku gdy cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. XII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą przekazywane świadczenia pieniężne.. XIII. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ. XIV. Środki ochrony prawnej Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych. Warszawa, dnia :..0r. Zatwierdzam Załączniki do specyfikacji:. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. Formularz oferty Załącznik nr. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. ust. do ustawy Pzp Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie z postępowania na podstawie art. 4 ust. Pzp. Załącznik nr 4 5. Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 5 6. Wykaz osób Załącznik nr 6 7. Projekt umowy Załącznik nr 7 7

8 Załącznik nr Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych na języki europejskie i pozaeuropejskie, w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego.. W ramach zamówienia zlecane będą usługi: ) tłumaczeń pisemnych (w trybach: zwykłym, pilnym, ekspresowym, błyskawicznym) i weryfikacji materiałów dotyczących międzynarodowych umów wielostronnych i bilateralnych, protokołów, sprawozdań, wystąpień, wytycznych, przepisów, norm prawnych oraz wszelkiej korespondencji w tym zakresie, w tym materiałów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, ) tłumaczeń ustnych w siedzibie Zamawiającego oraz poza jego siedzibą:: a) symultanicznych podczas spotkań, szkoleń oraz seminariów organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami; b) tłumaczeń konsekutywnych podczas spotkań, szkoleń oraz seminariów organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami. ) tłumaczeń przysięgłych.. Tłumaczenie tekstu obejmuje jego przetłumaczenie oraz weryfikację. 4. Dokumenty będą liczone według następujących zasad: jedna strona obliczeniowa będzie zawierać 800 znaków ze spacjami, natomiast w przypadku tłumaczenia przysięgłego będzie to 5 znaków ze spacjami. Łączna liczba stron będzie liczona z dokładnością do 0,50 strony obliczeniowej : ) od 0,5 będzie liczona jako pełna strona obliczeniowa; ) od,0 będzie liczone,5 strony obliczeniowej. 5. Tłumaczenia podzielone są na trzy grupy językowe ) I grupa językowa angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski, hiszpański, ) II grupa językowa pozostałe języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim, ) III grupa językowa - języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. 6. Blok tłumaczenia ustnego zawiera godziny zegarowe. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania normy PN-EN 508:006 na usługi związane z tłumaczeniem. 8. Strony ustalają, że tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego w następujących trybach: ) W trybie zwykłym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: dzień roboczy na przetłumaczenie do 6 stron obliczeniowych tekstu; ) w trybie pilnym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: dzień roboczy na przetłumaczenie od 7 do stron obliczeniowych tekstu; ) w trybie ekspresowym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie dzień roboczy na przetłumaczenie od do 8 stron obliczeniowych tekstu; 8

9 4) w trybie błyskawicznym, gdy tłumaczenie ma być zrealizowane także w dniu kalendarzowym, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr do umowy. 5) w trybie weryfikacji już przetłumaczonych tekstów zarówno przez Wykonawcę lub Zamawiającego, gdy termin wykonania odpowiada zasadzie dzień roboczy na przetłumaczenie do 8 stron obliczeniowych. 9. Szczegółowe (dodatkowe) informacje nt przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz z załącznikami do umowy. 9

10 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr O F E R T A Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na zaproszenie Ministerstwa Środowiska ul. Wawelska 5/ Warszawa MY, NIŻEJ PODPISANI. działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy):. składamy niniejszą ofertę. TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa I Cena tłumaczeń pisemnych za stronę W PLN (brutto) obliczeniową (800 znaków ze spacjami), w tym: Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) 0

11 Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa II Tłumaczenia na pozostałe języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim. Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) * Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa III Tłumaczenia na języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) * Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) * Uwaga: w przypadku gdy zaistnieje konieczność tłumaczenia, Wykonawca skalkuluje cenę tłumaczenia. Niedopuszczalne jest rozliczenie tego tłumaczenia wg stawek: z języka obcego na polski + z języka polskiego na obcy. W przypadku tłumaczenia w różnej grupie językowej, obowiązywać będzie cennik dla wyższej grupy językowej.

12 TLUMACZENIA USTNE ( blok tłumaczenia konsekutywnego tj. godziny pracy tłumacza) Tłumaczenia ustne blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza wraz z nagrywaniem na nośnik (zapis cyfrowy)* * blok tłumaczenia symultanicznego tj. godziny pracy tłumacza wraz z nagrywaniem na nośnik (zapis cyfrowy)* * wraz z protokołowaniem tłumaczenia.. Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: a) b) c). (* niepotrzebne skreślić) ** rodzaj nośnika będzie każdorazowo wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego. Przez nośnik rozumie się każdy mobilny przedmiot/sprzęt, spełniający parametry techniczne pozwalające na zapis w technologii cyfrowej. Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 0 dni od daty upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Do oferty załączamy następujące dokumenty: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach i obejmują..... Dane Wykonawcy: Nazwa:... Adres... Tel./fax/ , dnia (podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

13 Załącznik nr OŚWIADCZENIE Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. ust. ustawy z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00r. Nr, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, ) posiadania wiedzy i doświadczenia ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej..., dnia... (podpis Wykonawcy)

14 . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik 4 Oświadczenie Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy):. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 4 ust ustawy z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 00 r. nr, poz. 759, z późn.zm.), dnia (podpis Wykonawcy) Osoby fizyczne składają dodatkowo oświadczenie, którego treść zamieszczono poniżej: Ja niżej podpisany (podpisana)... oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 4 ust pkt ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr z późn. zm.)., dnia (podpis Wykonawcy) 4

15 Załącznik nr 5... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ( w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. ust. ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 00 r. nr, poz.759 z późn. zm.) Składając ofertę, w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na Obsługę Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. reprezentowana przez nas firma wykonała następujące zamówienia: L.p. Nazwa zamówienia Data wykonania zamówienia Wartość zamówienia brutto (PLN) Odbiorca zamówienia, dn.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 5

16 Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia ( w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. ust. ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 00 r. nr, poz. 759) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługę Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego. reprezentowana przez nas firma dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Imię i nazwisko Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie do dysponowania osobami *powtórzyć tabelę w razie konieczności, dn.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 6

17 Załącznik nr 7 U M O W A Nr BDGl/... /0 zawarta w dniu. 0 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5/54, kod pocztowy 00 9, NIP , reprezentowanym przez Zastępującego Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Panią Magdalenę Tarczewską - Szymańską,, zwanym dalej w umowie Zamawiającym, a. z siedzibą w., kod pocztowy... ul., zarejestrowanym/prowadzącym działalność gospodarczą pod nr., NIP..., zwanym dalej w umowie Wykonawcą... Przedmiotem umowy są usługi w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tematyce ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, jak również zagadnień finansowych oraz zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych, problematyki Unii Europejskiej oraz przepisów i norm prawa krajowego i międzynarodowego.. Na wykonanie poszczególnych tłumaczeń Zamawiający będzie każdorazowo wystawiał Wykonawcy odrębne pisemne zlecenie, zwane dalej zleceniem, wzór którego stanowi załącznik nr do umowy.. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pisemnych i ustnych tłumaczeń, zwanych dalej tłumaczeniami na języki europejskie i pozaeuropejskie, wskazane przez Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje następujące formy porozumiewania się pomiędzy Stronami umowy w kwestii wzajemnego przekazywania dokumentacji dotyczących: zleceń, materiałów zawierających teksty tłumaczeń. ) elektronicznej na adres poczty elektronicznej ustalonej przez Strony; ) na nośniku danych CD lub na nośniku pamięci USB Wykonawcy. 5. Na życzenie Zamawiającego, tłumaczenia są przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu również w wersji papierowej. Wszelkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia, obliczanego zgodnie z Szczegóły dotyczące przekazywania materiałów lub dokumentów, np.: termin odbioru z siedziby Zamawiającego tekstów przeznaczonych do tłumaczenia oraz dostarczenia gotowych przetłumaczonych materiałów do siedziby Zamawiającego, Zamawiający określać będzie w zleceniu tłumaczenia. 7. W przypadku tłumaczenia ustnego Wykonawca realizuje zadanie: ) w formie ustnej. ) w formie ustnej z nagrywaniem na nośnik, ) w formie ustnej z nagrywaniem na nośnik oraz protokołowaniem. 8. Zlecenia, o których mowa w ust., będą określać w szczególności: ) tryb tłumaczenia, ) ilość stron materiału/dokumentu, ) termin wykonania tłumaczenia, 4) język na jaki ma być przetłumaczony materiał; 5) miejsce wykonania tłumaczenia, w przypadku tłumaczenia ustnego. 7

18 .. Strony ustalają, że tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego w następujących trybach: 6) w trybie zwykłym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: dzień roboczy na przetłumaczenie do 6 stron obliczeniowych tekstu; 7) w trybie pilnym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: dzień roboczy na przetłumaczenie od 7 do stron obliczeniowych tekstu; 8) w trybie ekspresowym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie dzień roboczy na przetłumaczenie od do 8 stron obliczeniowych tekstu; 9) w trybie błyskawicznym, gdy tłumaczenie ma być zrealizowane także w dniu kalendarzowym innym niż dzień roboczy, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr do umowy. 0) w trybie weryfikacji już przetłumaczonych tekstów zarówno przez Wykonawcę lub Zamawiającego, gdy termin wykonania odpowiada zasadzie dzień roboczy na przetłumaczenie do 8 stron obliczeniowych... Strony ustalają, iż do rozliczeń ilości przetłumaczonych stron materiałów przyjmują stronę obliczeniową. Jedna strona obliczeniowa będzie zawierać 800 znaków ze spacjami, natomiast w przypadku tłumaczenia przysięgłego będzie to 5 znaków ze spacjami. Łączna liczba stron będzie liczona z dokładnością do 0,50 strony obliczeniowej : ) od 0,5 będzie liczona jako pełna strona obliczeniowa; ) od,0 będzie liczone,5 strony obliczeniowej.. Obliczenie ilości znaków na stronie obliczeniowej w przypadku tekstu zawartego w tabelach, wykresach, diagramach, schematach i polach tekstowych będzie liczone za pomocą narzędzi do automatycznego podliczania znaków znajdujących się w pasku narzędzi w statystyce wyrazów w programie Word, w przypadku, gdy istnieje możliwość ich zastosowania. 4. W przypadku, gdy użycie narzędzi do podliczenia znaków w przypadkach, o których mowa w ust., będzie niemożliwe, jedna strona formatu A4 tłumaczenia będzie liczona jako strona obliczeniowa. 5. Liczba znaków na stronie obliczeniowej nie będzie obejmować tłumaczenia jednolitych bloków danych liczbowych, teleadresowych. 4.. Do wystawiania zleceń w imieniu Zamawiającego jest upoważniony Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego oraz jego Zastępcy.. Do roboczych kontaktów w zakresie realizacji Umowy strony ustalają: ) ze strony Zamawiającego Pani Katarzyna Moszczyńska Tel:.. ) ze strony Wykonawcy., Tel: Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 0 czerwca 04 r., lub do wyczerpania wartości brutto umowy, o której mowa w ust... Tytułem wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy Wykonawcy przysługuje kwota brutto nie przekraczająca łącznie zł (słownie złotych:..).. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem -miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem 9 ust. pkt umowy. 6.. Z tytułu wykonania zlecenia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone każdorazowo na podstawie Cennika usług, stanowiącego załącznik nr do umowy. 8

19 . Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia, o którym mowa w ust. będzie ustalane jako iloczyn liczby przetłumaczonych stron obliczeniowych bądź przetłumaczonych bloków w przypadku tłumaczeń ustnych i ceny brutto za stronę obliczeniową danego rodzaju tłumaczenia.. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT podczas trwania umowy na przedmiotowe usługi, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, nie później niż miesiąc przez zmianą stawki VAT, nowy cennik usług uwzgledniający przedmiotową zmianę stawki VAT. Zaakceptowany przez Zamawiającego nowy cennik usług stosuje się z dniem wejścia w życie ustawowej zmiany Stawki VAT. 4. Zmiana o której mowa w ust. nie wymaga formy aneksu do umowy. 7.. Za zakończenie zlecenia w przypadku tłumaczeń pisemnych uważa się: ) wykonanie tłumaczenia materiału lub wykonanie tłumaczenia poprawionego materiału zgodnie z uwagami Zamawiającego w terminie i bez wad wraz z dostarczeniem go Zamawiającemu, zgodnie z ust. 4 i 5; ) zaakceptowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego, zawierającego co najmniej następujące informacje: przedmiot zamówienia/tytuł, ilość faktycznie przekazanych stron w przeliczeniu na format papieru A4, ilość stron obliczeniowych, cenę całkowitą brutto za wykonanie zlecenia, datę przekazania zlecenia, tryb.. Za zakończenie zlecenia w przypadku tłumaczeń ustnych uważa się wykonanie zlecenia w terminie i bez wad oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego faktury VAT.. Rozliczenie finansowe za wykonanie zlecenia będzie następować po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych i po zaakceptowaniu faktur VAT. 4. Wykonane zlecenie wymagające dokonania poprawek, o ile przekroczy termin zawarty w 0, będzie uważane jako zlecenie wykonane ze zwłoką rodzącą obowiązek zapłaty kary umownej. 8.. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT, będzie zestawienie wykonanych zleceń, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, po odebranych protokołach zdawczoodbiorczych przez Zamawiającego.. Zestawienia, o których mowa w ust. muszą zawierać rozliczenie wg Cennika stanowiącego załącznik Nr do umowy i muszą być załączone do faktur/y VAT.. Rachunki/Faktury VAT wystawiane będą na adres: Ministerstwo Środowiska, 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 i dostarczone do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia w terminie do 4 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury VAT przez Zamawiającego, 5. Płatność dokonywana będzie przelewem na wskazane na rachunku/fakturze VAT konto bankowe Wykonawcy. 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień realizacji przelewu należnej kwoty wynagrodzenia przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 9.. W razie niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zlecenia Zamawiający może: ) w przypadku tłumaczeń pisemnych wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,0% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust., za każdy dzień zwłoki, ) w przypadku tłumaczeń ustnych żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0% kwoty wynagrodzenia za dane zamówienie na tłumaczenie ustne, ) w przypadku trzykrotnego w ciągu roku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zlecenia lub konieczności udzielenia dodatkowego terminu na jego wykonanie, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w 5 ust... Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust., w przypadku gdy Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 9

20 . Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 0.. W przypadku stwierdzenia, że zlecenie tłumaczenia pisemnego zostało wykonane wadliwie i wymaga poprawek, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację wysłaną za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania poprawek w trybie ekspresowym, licząc od dnia złożenia reklamacji.. W przypadku ponownego stwierdzenia, że tłumaczenie pisemne zostało wykonane wadliwie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia dodatkowych poprawek do przetłumaczonego tekstu, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych poprawek w terminie do dni od dnia dostarczenia mu przez Zamawiającego uwag do tekstu... Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przetłumaczonego tekstu, autorskie prawa majątkowe do tego tekstu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do korzystania, rozpowszechniania i publikowania.. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego praw zależnych w stosunku do przetłumaczonego tekstu na polach eksploatacji, o których mowa w ust... Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. oraz wyrażenie zgody, o którym mowa w ust., mieści się w kwocie wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, o którym mowa 5.. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku takiego powierzenia odpowiada za działanie osób trzecich jak za własne.. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej informacji nabytych w związku z wykonaniem umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie (zakładka: Ministerstwo/EMAS w MŚ), oraz że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Do rozstrzygania sporów mogących wynikać z wykonania niniejszej umowy strony ustalają sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. Zamawiający Wykonawca 0

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo