Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 12 Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami 376 U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami 378 Nowa funkcja! Wyszukiwanie plików 395 Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend 400 Tworzenie kwerend 403 Administrowanie us³ug¹ indeksowania 409 Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Jeszcze nie tak dawno, w czasach, gdy pojemnoœæ dysku mierzono w megabajtach, najpowa niejszym problemem zwi¹zanym z zarz¹dzaniem plikami, jaki napotyka³ typowy u ytkownik komputera, by³ brak miejsca na dysku. Obecnie, kiedy powszechnie spotyka siê dyski o wielkoœci 20 gigabajtów (a sam system operacyjny zajmuje niemal gigabajt) wa niejsze staj¹ siê inne problemy. Choæ nadal jest wiele prawdy w stwierdzeniu, e nie ma czegoœ takiego, jak wystarczaj¹co pojemny dysk twardy, to jednak dla wiêkszoœci u ytkowników brak miejsca na dysku nie jest ju tak dotkliwym problemem jak do niedawna. Obecnie problemem staje siê efektywne zarz¹dzanie dostêpn¹ przestrzeni¹ na dysku i umiejêtnoœæ odszukania wa nych dokumentów zapisanych gdzieœ w tych pojemnych urz¹dzeniach. W tym rozdziale przedstawiamy strategie efektywnego zarz¹dzania plikami, opisujemy niektóre narzêdzia do zarz¹dzania plikami wchodz¹ce w sk³ad systemu Microsoft Windows XP oraz funkcje indeksowania i wyszukiwania. Us³uga indeksowania systemu Windows XP opiera siê na jêzyku kwerend, który umo liwia szybkie wyszukanie dokumentów ze wzglêdu na ich treœæ lub inne cechy. Nie trzeba opanowaæ wszystkich tajników tego jêzyka, aby móc wydajnie z niego korzystaæ. Jednak im g³êbsza bêdzie twoja wiedza, tym mniejsze ryzyko zgubienia wa nego dokumentu.

2 376 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami Siódemka to szczêœliwa liczba, cieszymy siê wiêc, e uda³o nam siê znaleÿæ dok³adnie tyle zasad. Oto one: Korzystaj z folderu Moje dokumenty W rozdziale 8 (patrz Szybkie otwieranie ulubionych dokumentów na stronie 237) przedstawiliœmy wiele argumentów przemawiaj¹cych za korzystaniem z folderu Moje dokumenty. Wiêkszoœæ programów i tak bêdzie próbowaæ zapisywaæ i wyszukiwaæ dokumenty w tym folderze, a zatem najlepiej stworzyæ w³asn¹ strukturê przechowywania dokumentów (czyli swoje foldery i podfoldery) na bazie tego domyœlnego folderu. Jeœli nie podoba ci siê lokalizacja, w której Windows XP umieœci³ folder Moje dokumenty (domyœlna lokalizacja to %UserProfile%\Moje dokumenty, który jest podfolderem na dysku, na którym zainstalowano system Windows), mo esz go przenieœæ (patrz Przenoszenie folderów ze standardowego po³o enia profili na stronie 950). Kolejn¹ zalet¹ folderu Moje dokumenty jest to, e wymusza on oddzielenie dokumentów i plików wykonywalnych. Przechowywanie dokumentów razem z aplikacjami nara a je na przypadkowe usuniêcie podczas odinstalowywania lub aktualizacji aplikacji. Folder Moje dokumenty zapobiega równie wykorzystaniu pulpitu jako miejsca sk³adowania dokumentów. Pulpitu systemu Windows nale y u ywaæ w taki sam sposób, jak pulpitu biurka jako powierzchni tymczasowej. Mo na przechowaæ na nim coœ przez jakiœ czas (na przyk³ad plik pobrany z Internetu, który nastêpnie zostanie przeczytany, zainstalowany, usuniêty lub przeniesiony). Jednak jeœli bêdziesz gromadziæ na nim swoj¹ codzienn¹ pracê, szybko dorobisz siê jedynie ba³aganu, a ponadto nie bêdziesz móg³ korzystaæ z us³ug dostêpnych w standardowych folderach Eksploratora Windows (na przyk³ad paska Foldery i widoku Szczegó³y). Stosuj spójne metody nazywania plików i folderów Zarówno Pomocnik wyszukiwania systemu Windows XP, jak i us³uga indeksowania pomog¹ ci wszystko odnaleÿæ. Jednak mo esz oszczêdziæ sobie wielu k³opotów, opracowuj¹c w³asny schemat nazewniczy ró nych dokumentów najczêœciej u ywanych typów. Twórz krótkie nazwy D³ugie nazwy plików, których stosowanie sta³o siê mo liwe w systemie Windows kilka lat temu, stanowi³y mi³e u³atwienie w porównaniu z oœmioznakowym ograniczeniem systemu MS-DOS oraz wczeœniejszych wersji Windows. Nie oznacza to jednak, e zawsze nale y stosowaæ zdania opisowe zamiast ³atwo rozpoznawalnych nazw. D³ugie nazwy zazwyczaj nie s¹ wyœwietlane w ca³oœci i w dodatku wprowadzaj¹ ba³agan. Krótsze nazwy u³atwiaj¹ wyszukiwanie plików. Niech czêœæ nazwy pliku przejm¹ nazwy folderów. Zamiast tworzyæ plik o nazwie Wielcy pisarze polscy pierwszy rozdzia³ pierwsza wersja.doc, mo na stworzyæ podobn¹ strukturê folderów.

3 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie 377 Taka struktura pomo e zwalczyæ pokusê stosowania d³ugich nazw plików. Segreguj pracê bie ¹c¹ i zakoñczon¹ Jednym ze sposobów uproszczenia systemu przechowywania dokumentów jest usuwanie ukoñczonych dokumentów, b¹dÿ poprzez ich archiwizacjê na zewnêtrznym noœniku danych (na przyk³ad na taœmie lub p³ycie CD), b¹dÿ przenosz¹c je do podfolderu archiwum. Doskona³ym pomys³em jest równie kompresowanie archiwizowanych dokumentów; nawet olbrzymi dysk twardy kiedyœ siê zape³ni. Informacje na temat kompresowania plików znajduj¹ siê w rozdziale Kompresja NTFS i foldery skompresowane (zip) na stronie 383. Grupuj podobne pliki Przechowywanie plików jednego typu (lub podobnych typów) w jednym folderze pozwala wykorzystaæ szablon nowego folderu w Eksploratorze Windows i u³atwia póÿniejsze odszukanie potrzebnych dokumentów. Na przyk³ad umieszczaj¹c wszystkie zdjêcia z podró y lub zrobione w jednym okresie czasu w jednym folderze (o ile nie umieœcisz ich tam ju wiêcej), bêdziesz móg³ skorzystaæ z nowego widoku Przezrocze i szybko wybraæ zdjêcie do nowego projektu. Unikaj p³askich struktur folderów Jeœli musisz utworzyæ tak wiele podfolderów, e w menu Foldery nie mo esz ich wszystkich obj¹æ jednym spojrzeniem, zastanów siê nad stworzeniem menu alfabetycznego, podobnego do tego z rysunku Rysunek Menu alfabetyczne zapobiega zbyt p³askiej strukturze folderów. U ywaj skrótów i ³¹czy OLE zamiast wielu kopii dokumentów Jeœli korzystasz z tego samego dokumentu w wielu miejscach, nie twórz jego kopii. Zamiast tego utwórz skróty do tego dokumentu. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w podrozdziale Tworzenie i dostosowywanie skrótów do dokumentów na stronie 381. Podobnie, jeœli chcesz wykorzystaæ ten sam fragment tekstu w wielu dokumentach, zamiast zwyk³ego polecenia Wklej u yj polecenia Wklej ³¹cze (Wklej specjalnie).

4 378 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami Utworzone ³¹cze OLE zachowuje ³¹cze do Ÿród³a tekstu w twoim dokumencie. Jeœli zmienisz tekst Ÿród³owy, wszystkie dokumenty zawieraj¹ce ³¹cza do niego zostan¹ automatycznie zaktualizowane. U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami Pliki mo esz przenosiæ i kopiowaæ w taki sam sposób, jak przenosisz i kopiujesz tekst w dokumencie czyli kopiuj¹c lub wycinaj¹c ze Schowka, a nastêpnie wklejaj¹c w nowe miejsce. Jednak system Windows udostêpnia kilka narzêdzi, które jeszcze bardziej u³atwiaj¹ przenoszenie plików, pomagaj¹ œledziæ statystyki dokumentów, umo liwiaj¹ kompresowanie i dekompresowanie plików oraz umo liwiaj¹ wykonywanie innych istotnych zadañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem dokumentami. Przenoszenie plików za pomoc¹ paska Foldery Kiedy przenosisz lub kopiujesz pliki z jednego folderu do drugiego, zw³aszcza wtedy, gdy znajduj¹ siê one w ró nych czêœciach struktury folderów, najprostsz¹ metod¹ jest wyœwietlenie paska Foldery i przeci¹gniêcie pliku lub plików mysz¹. Ka dy folder w czêœci Foldery mo e s³u yæ jako cel takiego przenoszenia ( punkt zrzutu ). Aby przenieœæ element z Folderu A do Folderu B, nale y wyœwietliæ go w Folderze A, w³¹czyæ pasek Foldery, przeci¹gn¹æ element z Folderu A i upuœciæ go na Folder B (na pasku Foldery). Domyœlnie Eksplorator Windows nie wyœwietla paska Foldery. Mo na go w³¹czyæ, klikaj¹c opcjê Foldery na pasku Przyciski standardowe lub klikaj¹c Widok, Pasek eksploratora, Foldery. UWAGA Pasek Foldery jest nieco ³atwiejszy w obs³udze w systemie Windows XP ni we wczeœniejszych wersjach Windows. Dodatkowe informacje znajduj¹ siê w ramce Nawigacja na pasku Foldery w prostym widoku folderów na stronie 350. DLA EKSPERTÓW Jeœli zaznaczysz grupê elementów w Eksploratorze Windows, a nastêpnie wybierzesz Plik, Zmieñ nazwê lub naciœniesz klawisz [F2], bêdzie to wygl¹da³o tak, jakby zmiana mia³a dotyczyæ nazwy tylko ostatniego z zaznaczonych elementów. Jednak po wpisaniu nowej nazwy i naciœniêciu klawisza [Enter] przekonasz siê, e wszystkie zaznaczone elementy maj¹ now¹ nazwê z kolejnym numerem w nawiasie, który odró - nia je od siebie. Na przyk³ad zaznacz trzy pliki o ró nych nazwach, naciœnij [F2], wpisz Nowa nazwa i naciœnij Enter. Wszystkie trzy pliki zostan¹ przemianowane na Nowa nazwa, Nowa nazwa (1) i Nowa nazwa (2). Ta funkcja grupowej zmiany nazwy pojawi³a siê dopiero w systemie Windows XP i mo e byæ niespodziank¹ dla czêœci u ytkowników. Jeœli przypadkowo zmienisz nazwê folderu pe³nego plików zamiast zmieniæ nazwê tylko jednego, naciœnij [Ctrl+Z] (lub wybierz Edycja, Cofnij Zmieñ nazwê). Ostatni z przemianowanych plików (Nowa nazwa (2) w podanym przyk³adzie) przybierze poprzedni¹ nazwê. Ponownie naciœnij [Ctrl+Z] i kolejny plik powróci do poprzedniej nazwy. W ten sposób mo esz przywróciæ nazwy wszystkich plików, oprócz tego, którego nazwa rzeczywiœcie mia³a zostaæ zmieniona.

5 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie 379 Sprawdzanie i ustawianie w³aœciwoœci pliku Okno dialogowe W³aœciwoœci pliku lub folderu (lub zaznaczonych plików lub folderów) zawiera wiele po ytecznych informacji na temat zaznaczonego elementu lub elementów. Aby wyœwietliæ te informacje, kliknij dany element prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz W³aœciwoœci. Rodzaj wyœwietlonych informacji zale y od typu wybranego elementu. Rysunek 12-2 przedstawia zak³adkê Ogólne okna dialogowego W³aœciwoœci dokumentu Microsoft Word, u ytego do utworzenia tego rozdzia³u (gdy by³ on jeszcze w trakcie tworzenia). Rysunek Zak³adka Ogólne okna dialogowego W³aœciwoœci dokumentu zawiera informacje o wielkoœci pliku, dacie jego utworzenia, atrybutach i aplikacji, za pomoc¹ której zosta³ utworzony. Jak widzisz, ta czêœæ okna dialogowego W³aœciwoœci zawiera informacje o wielkoœci pliku, lokalizacji, datach, programie domyœlnym i innych atrybutach. Jest tu nawet przycisk, który umo liwia zmianê programu domyœlnego. Inne i prostsze sposoby zmiany powi¹zañ miêdzy dokumentem i aplikacj¹ opisano w podrozdziale Zmiana programu powi¹zanego z plikami okreœlonego typu na stronie 367. Wiêkszoœæ w³aœciwoœci zawartych na zak³adce Ogólne jest tylko do odczytu (czyli zosta³y one ustawione przez system operacyjny i nie mo esz ich zmieniæ) i jest ³atwo dostêpna w Eksploratorze Windows, bez koniecznoœci wyœwietlania okna dialogowego W³aœciwoœci. Zak³adki Podsumowanie i Niestandardowe, w przypadku dokumentów, których okno dialogowe W³aœciwoœci oferuje takie zak³adki, zawieraj¹ mniej standardowe informacje i wartoœci, które mo esz ustawiaæ samodzielnie. Rysunek 12-3 przedstawia widok Zaawansowane zak³adki Podsumowanie, a 12-4 zak³adkê Niestandardowe naszego dokumentu Word dla rozdzia³u 12.

6 380 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami kliknij te pola, aby wprowadziæ nowe informacje Rysunek Niektóre w³aœciwoœci na zak³adce Podsumowanie mo na dowolnie zmieniaæ. Rysunek Mo esz wykorzystaæ zak³adkê Niestandardowe do utworzenia w³asnych w³aœciwoœci i ustawiæ ich wartoœci. UWAGA Jeœli zak³adka Podsumowanie w oknie dialogowym W³aœciwoœci znacznie siê ró ni od tej pokazanej na rysunku 12-3 i zawiera przycisk Zaawansowane, kliknij go. Zak³adka Zaawansowane umo liwia dostêp do wiêkszej liczby w³aœciwoœci ni zwyk³a zak³adka W³aœciwoœci. Zwróæ równie uwagê, e zak³adka Zabezpieczenia nie pojawia siê, jeœli u ywasz Prostego udostêpniania plików w systemie Windows XP Home Edition lub jeœli dokument nie jest przechowywany na partycji NTFS. Patrz¹c na zak³adkê W³aœciwoœci, trudno siê zorientowaæ, które w³aœciwoœci s¹ tylko do odczytu, a które mo na konfigurowaæ i zmieniaæ. Jeœli masz w¹tpliwoœci, czy mo - na zmieniæ dan¹ w³aœciwoœæ, wybierz j¹ w kolumnie Wartoœæ. Jeœli mo na j¹ zmieniæ, pojawi siê okno edycji.

7 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie 381 Zgodnie z rysunkiem 12-4, zak³adka Niestandardowe umo liwia tworzenie w³asnych w³aœciwoœci i ustawianie ich wartoœci. Lista Nazwa, pokazana na rysunku 12-4, zawiera sugerowane w³aœciwoœci niestandardowe. W polu Nazwa mo esz jednak wpisaæ dowoln¹ nazwê. Podanie wartoœci dla elementu uaktywnia przycisk Dodaj, który umo liwia dodanie w³aœciwoœci pliku. Programy zawieraj¹ce w³aœciwoœci edytowalne, jak Microsoft Word, umo liwiaj¹ dostêp do nich w swoich w³asnych systemach menu. Na przyk³ad w programie Word, wybieraj¹c Plik, W³aœciwoœci, mo na ustawiæ wartoœci w³aœciwoœci, takich jak Tytu³, Temat i Kategoria bie ¹cego dokumentu. Natomiast okno dialogowe W³aœciwoœci daje inny sposób dostêpu do w³aœciwoœci zwi¹zanych z zarz¹dzaniem plikami. WSKAZÓWKA U ywaj us³ugi indeksowania do wyszukiwania plików Do wyszukiwania plików na podstawie ich w³aœciwoœci mo esz wykorzystaæ us³ugê indeksowania. Na przyk³ad mo esz wyszukaæ wszystkie pliki, których wartoœæ w³aœciwoœci Kategoria to Manuskrypt. Dodatkowe informacje znajduj¹ siê w podrozdziale Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend na stronie 400. U ywanie widoku Szczegó³y do przegl¹dania i porównywania w³aœciwoœci wielu plików Najwa niejsze w³aœciwoœci dostêpne w oknie dialogowym W³aœciwoœci mo na równie wyœwietliæ w kolumnach w widoku Szczegó³y w Eksploratorze Windows. Widok Szczegó³y umo liwia tak e sortowanie plików w oparciu o wartoœci ich w³aœciwoœci od najwiêkszych do najmniejszych, od najstarszych do najnowszych itd. Dodatkowe informacje na temat dostosowania widoku Szczegó³y znajduj¹ siê w podrozdziale Dostosowywanie widoku Szczegó³y na stronie 355. Tworzenie i dostosowywanie skrótów do dokumentów Skróty do dokumentów umo liwiaj¹ otwieranie dokumentów z innych miejsc ni miejsce ich przechowywania na przyk³ad z pulpitu. (Nie zalecamy przechowywania dokumentów na pulpicie, ale trzymanie tam skrótów do dokumentów, z którymi aktualnie pracujesz, nie jest z³ym pomys³em przy za³o eniu, e usuniesz te skróty, gdy nie bêd¹ ju potrzebne, oraz e nie boisz siê, i skorzysta z nich niepowo³ana osoba!). Oto najprostszy sposób tworzenia na pulpicie skrótu do dokumentu: 1. Wyœwietl dokument w Eksploratorze Windows (pamiêtaj, aby jego okno nie by³o zmaksymalizowane). 2. Przytrzymaj wciœniêty klawisz [Alt] i przeci¹gnij dokument na pulpit. 3. Zmieñ nazwê skrótu, usuwaj¹c wyrazy Skrót do (opcjonalnie). Ma³a strza³ka w lewym dolnym rogu ikony informuje, e jest to skrót. Po utworzeniu skrótu na pulpicie mo esz przypisaæ mu skrót klawiaturowy. (Jak widzisz, wyraz skrót ma w Windows wiele znaczeñ). Ten skrót klawiaturowy do twojego skrótu to kombinacja klawiszy, która pozwala go uruchomiæ (czyli otworzyæ dokument w jego programie macierzystym) bez koniecznoœci wyszukiwania go na pulpicie. Aby przypisaæ skrót klawiaturowy, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

8 382 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami 1. Kliknij skrót prawym przyciskiem myszy, z menu podrêcznego wybierz W³aœciwoœci i kliknij zak³adkê Skrót. 2. Wpisz literê lub inny znak w oknie Klawisz skrótu. (System Windows sam poprzedzi go kombinacj¹ [Ctrl+Alt+]). Jeœli wolisz inn¹ kombinacjê klawiszy, mo esz u yæ klawiszy [Ctrl], [Alt] i [Shift] z dowolnym znakiem z klawiatury. 3. Znajduj¹c siê w oknie dialogowym W³aœciwoœci, mo esz równie wybraæ z listy Uruchom sposób otwierania okna programu czy ma ono byæ zminimalizowane, normalne, czy zmaksymalizowane. WSKAZÓWKA Przetestuj swój skrót do skrótu Nie wszystkie kombinacje klawiszy [Ctrl] i [Alt] ze znakiem litery lub innym klawiszem funkcyjnym mog¹ byæ wykorzystane w skrócie. Na przyk³ad nie mo esz u ywaæ skrótów, które powodowa³yby konflikt z ju istniej¹cymi skrótami. Zamiast staraæ siê nauczyæ i zapamiêtaæ, które z nich mo na, a których nie mo na u ywaæ, po prostu sprawdÿ swój skrót, zanim zaczniesz go stosowaæ. Jeœli nie mo esz wpisaæ danej kombinacji, spróbuj innej. UWAGA System Windows pozwoli przypisaæ skróty klawiaturowe do skrótu do dokumentu przechowywanego w innych folderach ni pulpit. Jednak nie bêd¹ one dzia³aæ. Zabezpieczanie plików za pomoc¹ atrybutu Tylko do odczytu Jeœli masz na dysku twardym dokumenty u ywane wy³¹cznie jako materia³y referencyjne tzn. takie, których nie musisz zmieniaæ lub których nie wolno zmieniaæ, warto ustawiæ dla nich opcjê Tylko do odczytu. Jeœli dokonasz edycji takiego dokumentu, a nastêpnie spróbujesz go zapisaæ, program wyœwietli okno dialogowe Zapisz jako, proponuj¹c podanie nowej nazwy pliku i pilnuj¹c, aby plik oryginalny pozosta³ niezmieniony.

9 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie 383 Aby nadaæ plikowi status Tylko do odczytu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu podrêcznego wybierz W³aœciwoœci. Na zak³adce Ogólne w oknie dialogowym W³aœciwoœci zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu. UWAGA Pliki tylko do odczytu mo na przenosiæ, usuwaæ, zmieniaæ ich nazwy i oczywiœcie otwieraæ. Aby zabezpieczyæ konkretne pliki przed dostêpem czy usuniêciem przez innych u ytkowników, nale y u yæ rozbudowanych funkcji bezpieczeñstwa systemu Windows XP. (Informacje na temat zabezpieczania plików znajduj¹ siê w rozdziale 13 Zabezpieczenie plików i folderów. Informacje na temat szyfrowania plików znajduj¹ siê w rozdziale 14 Szyfrowanie informacji ). Aby zabezpieczyæ siê przed przypadkowym usuniêciem pliku, wykonaj jego kopiê zapasow¹! (Dodatkowe informacje na temat zapobiegania przypadkowemu usuniêciu plików znajduj¹ siê w podrozdziale Kosz u ywanie i konfigurowanie na stronie 392). DLA EKSPERTÓW Nie mo esz nadaæ atrybutu Tylko do odczytu ca³emu folderowi. Niemniej jednak okno dialogowe W³aœciwoœci folderu zawiera pole wyboru Tylko do odczytu. S³u y ono do ustawiania lub usuwania tego atrybutu dla wszystkich plików znajduj¹cych siê w bie ¹cym folderze. Czynnoœæ ta nie obejmuje plików tworzonych póÿniej. DLA EKSPERTÓW W wiêkszoœci przypadków, kiedy otwierasz okno dialogowe W³aœciwoœci danego folderu, pole wyboru Tylko do odczytu bêdzie zawieraæ zielony kwadracik. Oznacza to stan mieszany lub nieokreœlony. System Windows wyœwietla zielony kwadracik w oknie dialogowym W³aœciwoœci folderu, poniewa zbyt d³ugo trwa³oby sprawdzenie atrybutu Tylko do odczytu wszystkich zawartych w nim plików. Aby dodaæ atrybut Tylko do odczytu do zawartoœci folderu, kliknij kilkukrotnie to pole wyboru, a pojawi siê znak zaznaczenia. Aby usun¹æ ten atrybut, kliknij ponownie. W obu przypadkach podczas zamykania okna dialogowego system Windows zapyta, czy chcesz zastosowaæ zmiany do podfolderów w zaznaczonym folderze, czy tylko do zawartych w nim plików. Nowa funkcja! Kompresja NTFS i foldery skompresowane (zip) Nawet bardzo du y dysk twardy w koñcu siê zape³ni. Aby pomóc Ci unikn¹æ takiej sytuacji, system Windows XP oferuje dwa rodzaje kompresji plików: kompresja NTFS i Foldery skompresowane (zip). Pierwszy rodzaj, dostêpny wy³¹cznie na dyskach z systemem plików NTFS, jest taki sam, jak ten w systemie Windows Drugi rodzaj to wykorzystanie standardowego formatu zip (format kompresji u ywany przez aplikacjê WinZip i programy innych firm). Mo esz u ywaæ jednej z tych metod kompresji lub obu. Oto kilka podstawowych informacji na temat kompresji NTFS i Folderów skompresowanych (zip): Kompresja NTFS zapewnia umiarkowany stopieñ kompresji, lecz jest niezwykle ³atwa w u yciu. Po skompresowaniu zestawu plików i folderów (lub ca³ego dysku NTFS), pliki wygl¹daj¹ i zachowuj¹ siê dok³adnie tak samo jak wczeœniej, zarówno w oknie Eksploratora Windows, jak i w oknach dialogowych u ywanych aplikacji. Jedyna ró nica polega na tym, e pliki zajmuj¹ mniej miejsca na dysku.

10 384 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami Eksplorator Windows i aplikacje dekompresuj¹ skompresowane pliki NTFS podczas ich otwierania i kompresuj¹ je ponownie, gdy je zapisujesz. Ta kompresja i dekompresja przebiega tak szybko, e nie powinieneœ zauwa yæ adnej ró nicy w wydajnoœci komputera. Pliki skompresowane w systemie NTFS s¹ skompresowane, dopóki pozostaj¹ na dysku NTFS. Jeœli przeniesiesz skompresowany plik na dysk z partycj¹ FAT32 lub wyœlesz go poczt¹ elektroniczn¹ do kolegi, zostanie przywrócony normalny rozmiar pliku, a plik stanie siê zgodny z systemami innych komputerów i oprogramowaniem innych u ytkowników. Kompresja NTFS nie jest zgodna z szyfrowaniem NTFS. Plik mo na skompresowaæ lub zaszyfrowaæ, ale nie mo na wykonaæ na nim obu tych operacji równoczeœnie. O wiele lepszy stopieñ kompresji od kompresji NTFS oferuje opcja Folderów skompresowanych (zip). Ponadto Foldery skompresowane pozostaj¹ skompresowane niezale nie od tego, gdzie siê znajduj¹. A zatem jest to idealny sposób na kompresowanie du ych plików do wys³ania poczt¹ elektroniczn¹ lub umieszczenia na stronach internetowych. Poniewa metoda Folderów skompresowanych (zip) wykorzystuje standardowy format kompresji, wielu twoich wspó³pracowników bêdzie mog³o korzystaæ z plików skompresowanych w ten sposób, nawet jeœli w ogóle nie u ywaj¹ systemu Windows. Eksplorator Windows kompresuje i dekompresuje pliki w Folderach skompresowanych (zip) w locie. Jednak twoje programy ju tego nie potrafi¹. Dlatego plik skompresowany Zipem mo esz otworzyæ, klikaj¹c go dwukrotnie w Eksploratorze Windows, jednak nie otworzysz go, u ywaj¹c polecenia Otwórz. Z powodu ró nic miêdzy tymi dwoma rodzajami kompresji Foldery skompresowane (zip) najlepiej nadaj¹ siê do: tworzenia skompresowanych archiwów plików, które nie s¹ ju potrzebne, ale których nie chcesz jeszcze ca³kowicie usuwaæ; wysy³ania poczt¹ elektroniczn¹ za³¹czników lub umieszczania dokumentów na stronach FTP lub WWW; uzyskania maksymalnej wolnej przestrzeni na dysku, który jest niemal ca³kowicie zape³niony. Z drugiej strony, kompresja NTFS doskonale siê sprawdza w codziennej pracy. Stosuj¹c j¹ nie zaoszczêdzisz zbyt wiele wolnej przestrzeni, lecz ³atwo jest j¹ w³¹czyæ i jest tak prosta w codziennej pracy, e prawdopodobnie szybko zapomnisz, e z niej korzystasz. Kompresja NTFS Kompresjê NTFS w³¹cza siê, zmieniaj¹c atrybuty pliku, podobnie jak ustawia siê status Tylko do odczytu. Aby skompresowaæ plik lub folder za pomoc¹ kompresji NTFS, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder (lub kilka zaznaczonych plików lub folderów) w Eksploratorze Windows i z menu skrótów wybierz polecenie W³aœciwoœci.

11 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Na zak³adce Ogólne w oknie dialogowym W³aœciwoœci kliknij przycisk Zaawansowane. 3. Zaznacz opcjê Kompresuj zawartoœæ, aby zaoszczêdziæ miejsce na dysku, i kliknij przycisk OK w obu oknach dialogowych. Jeœli zosta³ zaznaczony folder, pojawi siê nastêpuj¹ce okno dialogowe: W wiêkszoœci przypadków powinieneœ zaznaczyæ drugie pole wyboru. Jeœli zastosujesz atrybut kompresji tylko do bie ¹cego folderu, dodane póÿniej pliki zostan¹ skompresowane, lecz pliki ju istniej¹ce nie bêd¹ poddane kompresji. Mo esz skompresowaæ od razu ca³y dysk NTFS. Mo e to zaj¹æ komputer na kilka godzin (w ci¹gu których wydajnoœæ innych aplikacji znacznie spadnie), ale wystarczy to zrobiæ tylko raz. Jeœli zamierzasz pozostawiæ komputer bez nadzoru, kiedy system Windows bêdzie kompresowa³ pliki, upewnij siê, e wszystkie uruchomione aplikacje zosta³y zamkniête. System Windows nie mo e skompresowaæ plików otwartych, a jeœli napotka taki plik, wstrzyma wykonywane operacje i bêdzie czekaæ na decyzjê u ytkownika (mo esz zamkn¹æ plik i spróbowaæ ponownie albo poleciæ komputerowi pomin¹æ otwarty plik i kontynuowaæ kompresowanie innych plików). Raczej nie chcesz wróciæ rano do pracy, aby dowiedzieæ siê, e system czeka³ ca³¹ noc na Twoj¹ decyzjê. Nowa funkcja! U ywanie Folderów skompresowanych (zip) Jeœli znasz program WinZip, to na pewno nie jest ci obce pojêcie archiwum grupy plików, które zosta³y skompresowane i po³¹czone w jeden plik. Za pomoc¹ programu WinZip mo esz rozpakowaæ (dekompresowaæ) pliki z archiwum pojedynczo lub wszystkie równoczeœnie, a tak e dodawaæ nowe pliki do archiwów ju istniej¹cych. W Eksploratorze Windows archiwum jest reprezentowane tak: Jeœli u ywasz Folderów skompresowanych (zip), archiwum wygl¹da tak: Eksplorator Windows wyœwietla archiwum jako folder, stosuj¹c specjaln¹ ikonê. Aby zobaczyæ, co zawiera archiwum, wystarczy otworzyæ folder. Aby otworzyæ plik w ar-

12 386 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami chiwum, kliknij go dwukrotnie. Jeœli plik jest dokumentem powi¹zanym z jak¹œ aplikacj¹, Eksplorator Windows uruchomi ten program i automatycznie otworzy w nim kopiê tego dokumentu w trybie Tylko do odczytu. Jeœli dwukrotnie klikniêty element jest plikiem wykonywalnym, uruchomi siê o ile nie wymaga dodatkowych plików, które równie zosta³y skompresowane. W takiej sytuacji musisz najpierw rozpakowaæ (zdekompresowaæ) wszystkie potrzebne pliki, a nastêpnie uruchomiæ lub zainstalowaæ skompresowan¹ aplikacjê (patrz podrozdzia³ Rozpakowywanie plików i folderów z archiwum na stronie 389). Tworzenie nowego Folderu skompresowanego (zip) Aby utworzyæ nowe archiwum Folderów skompresowanych (zip), wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Eksploratorze Windows wyœwietl folder, w którym chcesz umieœciæ nowe archiwum. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce w tym folderze. 3. Z menu podrêcznego wybierz Nowy, Folder skompresowany (zip). 4. Zmieñ domyœln¹ nazwê folderu, zostawiaj¹c jednak rozszerzenie.zip, które pozwala na jego poprawne dzia³anie. Dodawanie plików i folderów do Folderu skompresowanego (zip) Aby dodaæ pliki i foldery do archiwum, zwyczajnie skopiuj je lub przenieœ do Folderu skompresowanego (zip). Jeœli kopiujesz plik, bêdziesz posiadaæ skompresowan¹ wersjê skopiowanego elementu w Folderze skompresowanym (zip) i wersjê oryginaln¹ poza nim. Jeœli przenosisz plik, bêdziesz mieæ tylko wersjê skompresowan¹ i zwolnisz trochê miejsca na dysku. Archiwizowanie plików za pomoc¹ polecenia Wyœlij do Mo esz utworzyæ archiwum i skopiowaæ do niego jeden lub kilka plików lub folderów u ywaj¹c polecenia Wyœlij do. Aby skompresowaæ pojedynczy plik lub folder, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder. 2. Z menu podrêcznego wybierz Wyœlij do, Folder skompresowany (zip). System Windows utworzy archiwum o takiej samej nazwie, jak nazwa zaznaczonego elementu. Aby skompresowaæ kilka plików lub folderów, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Zaznacz wszystkie elementy do skompresowania. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone elementy. 3. Z menu podrêcznego wybierz Wyœlij do, Folder skompresowany (zip). Nowe archiwum bêdzie mia³o tak¹ sam¹ nazwê, jak element klikniêty prawym przyciskiem myszy. Mo esz u yæ polecenia Zmieñ nazwê (nacisn¹æ [F2]), jeœli nie chcesz u ywaæ nazwy bie ¹cej. Zabezpieczanie archiwum has³em Format ZIP umo liwia zastosowanie has³a, które chroni przed nieautoryzowanym rozpakowaniem skompresowanych elementów. Jeœli do przypisania has³a do archiwum u yto aplikacji WinZip, system Windows XP rozpozna to i za ¹da podania tego has³a przy rozpakowywaniu elementów z tak zabezpieczonego pliku.

13 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie 387 U ywanie aplikacji WinZip i Folderów skompresowanych (zip) Mo esz u ywaæ równoczeœnie aplikacji WinZip i Folderów skompresowanych (zip). Jeœli aplikacja WinZip jest ju zainstalowana w twoim komputerze, archiwa bêd¹ wyœwietlane przy u yciu ikony tego programu lub ikony Folderów skompresowanych (zip), w zale noœci od domyœlnego skojarzenia plików zip. Jeœli ikony archiwów to foldery z suwakami, domyœlnym programem dla plików zip s¹ Foldery skompresowane (zip). Mo esz to zmieniæ (powi¹zaæ te pliki z programem WinZip) w nastêpuj¹cy sposób: 1. W Eksploratorze Windows wybierz Narzêdzia, Opcje folderów. 2. Kliknij zak³adkê Typy plików. 3. W kolumnie Rozszerzenia wybierz ZIP. 4. Kliknij Przywróæ. (Mo esz równie klikn¹æ Zmieñ. Nastêpnie w oknie dialogowym Otwieranie za pomoc¹ kliknij WinZip Executable). Jeœli zainstalowano ju aplikacjê WinZip i pozostawisz Foldery skompresowane (zip) jako domyœln¹ aplikacjê do archiwów, nadal bêdziesz mieæ dostêp do wszystkich poleceñ, które WinZip dodaje do menu podrêcznego dla plików i folderów. I nadal mo liwe bêdzie otwieranie Folderu skompresowanego (zip) w aplikacji WinZip wystarczy klikn¹æ go prawym przyciskiem myszy i wybraæ opcjê Otwórz za pomoc¹, WinZip Executable. Aby zabezpieczyæ has³em nowe archiwum, utworzone za pomoc¹ Folderów skompresowanych (zip), wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Zaznacz dowolny plik w Folderze skompresowanym (zip) (nie sam folder). 2. Wybierz Plik, Dodaj has³o, po czym wype³nij okno dialogowe Dodawanie has³a. W ten sposób wszystkie pliki w folderze bêd¹ chronione tym samym has³em. Jeœli archiwum zawiera foldery, ich zawartoœæ równie zostanie zabezpieczona has³em.

14 388 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami Pamiêtaj, e pliki nowo dodane do Folderu skompresowanego (zip) zabezpieczonego has³em nie przejmuj¹ tego has³a. Aby zabezpieczyæ nowe pliki has³em, najpierw usuñ has³o bie ¹ce z wszystkich pozosta³ych plików w tym archiwum (zaznacz dowolny plik, wybierz Plik, Usuñ has³o, po czym podaj odpowiednie informacje w oknie dialogowe Wymagane has³o). Nastêpnie ustaw nowe has³o, stosuj¹c tê sam¹ procedurê, jak podczas tworzenia go po raz pierwszy. UWAGA Przypisanie has³a do archiwum chroni przed nieautoryzowanym rozpakowaniem (otwarciem) jego plików. Jednak nie chroni to przed otwarciem samego Folderu skompresowanego (zip) i odczytaniem nazw plików. Jeœli nazwy plików zawieraj¹ informacje poufne, nie nale y polegaæ na zabezpieczeniu Folderu skompresowanego (zip) has³em. Ochrona archiwum has³em nie zapobiega równie usuniêciu jego elementów. Pamiêtaj tak e, e pliki usuniête z Folderu skompresowanego (zip) nie trafiaj¹ do Kosza, a zatem nie mo na ich odzyskaæ. DLA EKSPERTÓW Podczas procesu rozpakowywania system Windows tworzy ukryte foldery tymczasowe. Foldery te, zawieraj¹ce nieskompresowane wersje rozpakowanych elementów, s¹ usuwane w momencie zamkniêcia Folderu skompresowanego (zip). Jeœli Eksplorator Windows przestanie reagowaæ, zanim zamkniesz archiwum, foldery tymczasowe pozostan¹ na dysku twardym, w folderze macierzystym lub skompresowanym. Pliki, które by³y zabezpieczone has³em w archiwum, nie s¹ ju chronione w folderach tymczasowych. Jeœli podczas pracy z Folderem skompresowanym (zip) Eksplorator Windows ulegnie awarii, pamiêtaj, aby usun¹æ ukryte foldery tymczasowe. Praca z plikami i folderami w Folderze skompresowanym (zip) Rysunek 12-5 przedstawia Folder skompresowany (zip) zawieraj¹cy kilka plików i wiele podfolderów (które zawieraj¹ dodatkowe pliki i podfoldery). Na rysunku panel zadañ zosta³ zast¹piony przez pasek Foldery. Jak widzisz (patrz na pasek Adres), Folder skompresowany (zip) to w rzeczywistoœci plik o rozszerzeniu.zip. Funkcja Foldery skompresowane (zip) pozwala Eksploratorowi Windows na wyœwietlanie archiwum tak, jakby to by³ folder, dziêki czemu mo esz korzystaæ ze standardowych funkcji Eksploratora Windows, aby sprawdziæ zawartoœæ tego archiwum. Jeœli wyœwietlisz archiwum w widoku Szczegó³y, Eksplorator Windows wyœwietli informacje o oryginalnym i skompresowanym rozmiarze ka dego elementu. (Te same informacje mo esz uzyskaæ dla poszczególnych elementów, klikaj¹c je prawym przyciskiem myszy i otwieraj¹c okno dialogowe W³aœciwoœci). Pasek Foldery, podobnie jak ca³y Eksplorator Windows, zachowuje siê jednak nieco inaczej w przypadku plików skompresowanych. Nazwy skompresowanych podfolderów zawartych w archiwum nie pojawi¹ siê, dopóki ich nie otworzysz. Zauwa ysz równie, e jeœli wyœwietlisz folder zawieraj¹cy zwyk³e podfoldery, Foldery skompresowane (zip) i pliki, to Foldery skompresowane (zip) bêd¹ pogrupowane z plikami, a nie z folderami. Jak wspomniano powy ej, mo esz otworzyæ kopiê skompresowanego dokumentu tylko do odczytu, klikaj¹c go dwukrotnie w Folderze skompresowanym (zip). Kiedy to zrobisz, Eksplorator Windows utworzy ukryty folder tymczasowy, rozpakuje do niego dokument, a nastêpnie otworzy nieskompresowany dokument w powi¹zanym programie. Jeœli dokonasz edycji i zechcesz zapisaæ ten dokument, program wyœwietli okno dialogowe Zapisz jako, poniewa dokument ten posiada atrybut Tylko do odczytu. Niestety za-

15 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie 389 proponuje on równie zapisanie dokumentu (pod now¹ nazw¹) w folderze tymczasowym. Jeœli go tam zapiszesz, Eksplorator Windows nie usunie tego folderu po ostatecznym zamkniêciu Folderu skompresowanego (zip). Pozostanie on ukryty i, jeœli Eksplorator Windows nie wyœwietla ukrytych plików i folderów, twój plik pozostanie niewidoczny. Aby unikn¹æ ba³aganu zwi¹zanego z ukrytymi plikami tymczasowymi na dysku oraz zachowaæ kontrolê nad plikami, które chcesz zatrzymaæ, pamiêtaj, aby przy zapisywaniu edytowanego pliku podaæ œcie kê do jednego z folderu dokumentów. Rysunek Folder skompresowany (zip) wygl¹da jak zwyk³y folder, jednak w rzeczywistoœci jest to plik o rozszerzeniu.zip. Jeœli chcesz dokonaæ edycji dokumentu po jego otworzeniu w folderze skompresowanym (zip), najlepszym wyjœciem jest zapisanie go pod jego oryginaln¹ nazw¹ w innym folderze (w takich przypadkach dobrym miejscem jest pulpit). Nastêpnie, kiedy ju skoñczysz, przeci¹gnij dokument z nowej lokalizacji z powrotem do Folderu skompresowanego (zip). System Windows wyœwietli okno dialogowe z pytaniem, czy ma zast¹piæ istniej¹cy skompresowany plik. UWAGA Do wyszukiwania nazw plików w skompresowanych folderach mo esz wykorzystaæ Asystenta wyszukiwania. Jednak nie mo esz wyszukiwaæ zawartoœci pliku (konkretnych s³ów czy wyra eñ w skompresowanych plikach). (Dodatkowe informacje na temat Asystenta wyszukiwania znajduj¹ siê w podrozdziale Wyszukiwanie plików na stronie 395). Rozpakowywanie plików i folderów z archiwum Aby rozpakowaæ pojedynczy element lub grupê elementów z Folderu skompresowanego (zip), przeci¹gnij wybrany element poza ten folder na pulpit lub do innego folderu. Aby jednoczeœnie usun¹æ skompresowan¹ kopiê lub kopie, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy, a nastêpnie z menu podrêcznego wybierz Przenieœ tutaj.

16 390 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami Aby rozpakowaæ wszystkie elementy z Folderu skompresowanego (zip), zaznacz folder i wybierz Plik, Wyodrêbnij wszystkie. Kreator zapyta o folder docelowy. Kopiowanie plików na dysk CD Aby skorzystaæ z do³¹czonej do komputera nagrywarki i zapisaæ pliki na p³ycie CD-R lub CD-RW, nie potrzebujesz specjalnego oprogramowania. Oto najprostszy sposób: 1. W³ó czysty dysk CD-R do napêdu (lub dysk CD-RW, którego zawartoœæ bêdziesz usuwaæ i nadpisywaæ). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, lub zaznaczenie plików lub folderów, które chcesz skopiowaæ na dysk CD-R. 3. Z menu podrêcznego wybierz Wyœlij do, Stacja dysków CD. 4. Powtarzaj te czynnoœci dla wszystkich elementów, które chcesz skopiowaæ. 5. Otwórz napêd CD w oknie Mój komputer. 6. Kliknij Zapisz te pliki na dysku CD na pasku zadañ lub wybierz Plik, Zapisz te pliki na dysku CD. Informacje na temat ustawiania i konfigurowania nagrywarki dysków CD-R i CD-RW, a tak e informacje dotycz¹ce oprogramowania do nagrywania dysków innych firm, znajduj¹ siê w rozdziale Praca z napêdami CD i CD-RW na stronie 768. Jeœli nie chcesz korzystaæ z polecenia Wyœlij do, mo esz przeci¹gaæ pliki do folderu dysku CD w Eksploratorze Windows. Mo esz równie u yæ poleceñ Kopiuj i Wklej. Kopiuj¹c pliki i foldery do folderu dysku CD, niezale nie od stosowanej metody, system Windows przygotowuje je do przeniesienia na zapisywalny dysk CD. Folder CD staje siê faktycznie buforem tymczasowym s³u ¹cym do nagrania dysku. Kiedy pliki s¹ kopiowane do tego obszaru tymczasowego, zobaczysz nastêpuj¹ce okno dialogowe:

17 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie 391 DLA EKSPERTÓW Wypalanie p³yt CD w systemie Windows XP wymaga du ej iloœci wolnego miejsca na dysku i du ej uwagi, jeœli chcesz unikn¹æ b³êdu zwi¹zanego z niewystarczaj¹c¹ iloœci¹ miejsca na dysku. Podczas przeci¹gania plików lub folderów do okna dysku CD i dodawania ich do listy Pliki gotowe do zapisania na dysku CD system Windows tworzy kopiê ka dego pliku w folderze %UserProfile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD Burning. Jeœli planujesz zape³niæ dysk CD o pojemnoœci 700 MB plikami, które znajduj¹ siê ju w twoim komputerze, to zu yjesz dodatkowe 700 MB przestrzeni dyskowej na same kopie. Nastêpnie, kiedy chcesz ju nagraæ dysk CD, system Windows tworzy obraz dysku CD z plików zgromadzonych w folderze CD Burning, wykorzystuj¹c dodatkow¹ przestrzeñ na dysku lub napêdzie okreœlonym w oknie dialogowym W³aœciwoœci napêdu CD. Plik ten, który jest ukryty, pojawi siê w folderze g³ównym okreœlonego napêdu pod nazw¹ CD Burning Stash File. Choæ system Windows usunie zbêdne pliki po zakoñczeniu nagrywania p³yty, w rezultacie twój system wykorzystuje przestrzeñ tymczasow¹ o wielkoœci dwukrotnie wiêkszej od rozmiaru kopiowanych plików. W przypadku niektórych plików Eksplorator Windows zachowuje metadane dane o danych pliku. Te informacje na przyk³ad wymiary obrazu graficznego lub informacje o jakoœci pliku dÿwiêkowego nie mog¹ zostaæ skopiowane na dysk CD. Kiedy zobaczysz informuj¹ce o tym okno dialogowe, mo esz pomin¹æ plik lub skopiowaæ go bez metadanych. Mo esz równie zaznaczyæ pole wyboru, aby system Windows nie wyœwietla³ podobnych komunikatów podczas bie ¹cego procesu kopiowania. Po przeniesieniu kilku plików do folderu dysku CD stanie siê on podobny do folderu pokazanego na rysunku kliknij jedno z tych ³¹czy, aby zapisaæ p³ytê CD lub usun¹æ wszystkie pliki i zacz¹æ od nowa takimi strza³kami oznaczone s¹ ikony plików i folderów gotowych do zapisania na dysku Rysunek System Windows umieszcza skierowan¹ w dó³ strza³kê przy ikonach plików i folderów, które maj¹ zostaæ zapisane na dysku CD.

18 392 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami Pamiêtaj, e folder dysku CD nie informuje o ca³kowitej wielkoœci elementów w obszarze tymczasowym. (Nawet jeœli wyœwietlisz Pasek stanu i zaznaczysz wszystkie elementy folderu, nie uzyskasz takiej informacji). Aby dowiedzieæ siê, czy nie próbujesz skopiowaæ zbyt wielu danych, naciœnij Ctrl+A, a nastêpnie kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element i z menu podrêcznego wybierz W³aœciwoœci. Aby wszystkie pliki zmieœci³y siê na standardowym dysku CD, ich ca³kowita wielkoœæ nie mo e przekraczaæ 650 MB. W przypadku dysków o du ej pojemnoœci mo na zapisaæ nawet 850 MB. System Windows XP zapisuje dyski audio w formacie Red Book, a dane w formacie ISO 9660 i Joliet. Oznacza to, e dyski audio mo na odtwarzaæ w konwencjonalnych odtwarzaczach dysków CD, natomiast dyski danych na komputerach z zainstalowanymi innymi systemami operacyjnymi (na przyk³ad na Macintoshach) oraz starszymi wersjami systemu Windows lub MS-DOS. WSKAZÓWKA SprawdŸ ca³kowity rozmiar danych, zanim rozpoczniesz kopiowanie Jeœli próbujesz skopiowaæ zbyt wiele danych, Kreator zapisywania na dysku CD, który zarz¹dza procesem nagrywania, natychmiast wyœwietli ostrze enie i poleci usun¹æ czêœæ plików z folderu tymczasowego. Innymi s³owy, kreator nie jest w stanie skopiowaæ tylu plików i zostawi resztê na drugi dysk CD. A zatem mo esz oszczêdziæ sobie k³opotu, wczeœniej sprawdzaj¹c, czy mieœcisz siê w okreœlonym limicie. Kiedy klikniesz Zapisz te pliki na dysku CD, pojawi siê Kreator zapisywania na dysku CD. W pierwszym oknie kreatora mo esz wpisaæ nazwê dysku CD. Podana nazwa mo e zawieraæ do 16 znaków pomo e ci zidentyfikowaæ zawartoœæ dysku, kiedy otworzysz go póÿniej w Eksploratorze Windows. Kosz u ywanie i konfigurowanie Kosz stanowi ochronê przed przypadkowym usuniêciem plików. W wiêkszoœci przypadków, kiedy usuniesz jeden lub kilka plików lub folderów, usuniête elementy trafiaj¹ do Kosza i nie s¹ natychmiast usuwane. Jeœli zmienisz zdanie, mo esz otworzyæ Kosz

19 Rozdzia³ 12: Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie 393 i odzyskaæ wyrzucone elementy. W koñcu, kiedy Kosz siê zape³ni, system Windows rozpocznie jego opró nianie, trwale usuwaj¹c pliki, które znajduj¹ siê w nim najd³u ej. Nastêpuj¹ce elementy nie trafiaj¹ do Kosza: pliki przechowywane na dyskach wymiennych pliki przechowywane na dyskach sieciowych pliki usuniête z Folderów skompresowanych (zip) Mo na równie samodzielnie zdecydowaæ o pominiêciu Kosza, trwale usuwaj¹c elementy, przytrzymuj¹c w tym celu wciœniêty klawisz [Shift] podczas naciskania klawisza [Del]. Mo e siê to okazaæ potrzebne, kiedy chcesz siê pozbyæ bardzo du ych plików, które na pewno nie bêd¹ ju potrzebne. Pomijanie Kosza zwolni w takim przypadku nieco przestrzeni dyskowej. Mo esz równie trwale wy³¹czyæ Kosz. (Dodatkowe informacje znajduj¹ siê w sekcji Wy³¹czanie Kosza na stronie 394). WSKAZÓWKA Przeszukaj Kosz We wczeœniejszych wersjach systemu Windows Pomocnik wyszukiwania nie bra³ pod uwagê Kosza. Teraz to siê zmieni³o. Aby do³¹czyæ do opcji wyszukiwania usuniête pliki, pamiêtaj, aby zaznaczyæ w Pomocniku wyszukiwania opcjê Pliki i foldery. Dodatkowe informacje znajduj¹ siê w podrozdziale Wyszukiwanie plików na stronie 395. Zmiana iloœci miejsca zarezerwowanego na Kosz Chocia folder Kosz (miejsce, w którym mo esz sprawdziæ, które pliki zosta³y usuniête i sk¹d mo esz je przywróciæ) zawiera jedn¹ listê wszystkich elementów usuniêtych z wszystkich lokalnych dysków twardych, w rzeczywistoœci system Windows tworzy oddzielne Kosze dla ka dego dysku. Domyœlnie, kiedy rozmiar Kosza danego napêdu osi¹gnie 10 procent ca³ej pojemnoœci dysku, system Windows trwale usunie najstarsze pliki. Jeœli uwa asz, e 10 procent to zbyt wiele (lub zbyt ma³o) przestrzeni, aby zapobiec przypadkowemu usuniêciu potrzebnych plików, mo esz zmieniæ limit rozmiaru, wykonuj¹c nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê Kosza na pulpicie. 2. Z menu skrótów wybierz polecenie W³aœciwoœci. 3. Aby okreœliæ nowe maksimum, które zostanie zastosowane do wszystkich lokalnych dysków twardych, upewnij siê, e na zak³adce Globalne zaznaczono pole wyboru U yj jednego ustawienia dla wszystkich dysków (rysunek 12-7). Nastêpnie przesuñ suwak w lewo lub w prawo. 4. Jeœli jednak wolisz ustawiæ wielkoœæ Kosza oddzielnie dla ka dego napêdu, usuñ zaznaczenie pola wyboru U yj jednego ustawienia dla wszystkich dysków. Nastêpnie ustaw suwak na zak³adce ka dego dysku oddzielnie. Suwaki nie bêd¹ dostêpne, jeœli najpierw nie wyczyœcisz pola wyboru U yj jednego ustawienia dla wszystkich dysków.

20 394 Czêœæ III: Zarz¹dzanie plikami Rysunek System Windows zazwyczaj przeznacza na Kosz maksymalnie 10 procent pojemoœci dysku. Wy³¹czanie Kosza Jeœli nie chcesz korzystaæ z Kosza, w oknie dialogowym W³aœciwoœci Kosza zaznacz pole wyboru Nie przenoœ plików do Kosza i natychmiast kasuj pliki po usuniêciu. Oznacza to ustawienie maksymalnej pojemnoœci na 0 procent i mo na to zrobiæ dla wszystkich napêdów lub tylko dla wybranych. Rezygnacja z komunikatów potwierdzeñ Niezale nie od tego, czy Kosz jest w³¹czony, czy wy³¹czony, kiedy coœ usuwasz, system Windows wyœwietla okno potwierdzenia. Jeœli chcesz je wy³¹czyæ, przejdÿ do zak³adki Globalne w oknie dialogowym W³aœciwoœci Kosza i usuñ zaznaczenie pola wyboru Wyœwietl okno dialogowe potwierdzaj¹ce usuwanie. W przeciwieñstwie do czynnoœci opisanych poprzednio, jest to ustawienie globalne. Przywracanie plików i folderów Kiedy otworzysz Kosz, system Windows wyœwietla nazwy ostatnio usuniêtych elementów w zwyk³ym oknie Eksploratora Windows, co pokazano na rysunku W widoku Szczegó³y mo esz sprawdziæ, kiedy dany element zosta³ usuniêty i z którego folderu. Mo esz u yæ nag³ówków kolumn, aby posortowaæ zawartoœæ folderu na przyk³ad aby u góry wyœwietliæ elementy, które s¹ w Koszu najd³u ej, a póÿniejsze poni ej. Pamiêtaj, e usuniête foldery s¹ przedstawione jako foldery; nie widzisz nazw elementów w nich zawartych. Jeœli jednak przywrócisz usuniêty folder, system Windows odtworzy go wraz z zawartoœci¹. Aby przywróciæ element, zaznacz go i kliknij ³¹cze Przywróæ ten element w panelu zadañ. (Jeœli panel zadañ nie jest widoczny, wybierz Plik, Przywróæ). Polecenie Przywróæ umieszcza element z powrotem w folderze, z którego zosta³ usuniêty. Jeœli ten folder ju nie istnieje, system Windows zapyta, czy chcesz go utworzyæ ponownie. Jeœli chcesz, mo esz przywróciæ plik lub folder w innej lokalizacji. Zaznacz element, wybierz Edycja, Przenieœ do folderu, po czym podaj now¹ lokalizacjê. (Mo esz równie mysz¹ przenieœæ element z Kosza i umieœciæ w dowolnej lokalizacji).

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami. Czêœæ III. Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów... 341. Rozdzia³ 12. Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów...

Zarz¹dzanie plikami. Czêœæ III. Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów... 341. Rozdzia³ 12. Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów... Czêœæ III Zarz¹dzanie plikami Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów........... 341 Rozdzia³ 12 Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie......... 375 Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów..............

Bardziej szczegółowo

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243046 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Przejd¼

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Pliki i foldery offline

Pliki i foldery offline Rozdzia³ 15 Konfigurowanie systemu do u ywania plików trybu offline 466 Praca w trybie offline 470 Pliki i foldery offline Opcje buforowania na serwerze 470 W jaki sposób Windows synchronizuje pliki 473

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie Windows XP

Dostosowywanie Windows XP Czêœæ II Dostosowywanie Windows XP Rozdzia³ 8 Dostosowywanie wygl¹du Windows XP............ 219 Rozdzia³ 9 Opcje zamykania systemu i zarz¹dzania energi¹........ 271 Rozdzia³ 10 Automatyzacja Windows XP............

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dodatek C: Bezpieczeñstwo. Ukrywanie obiektów bazy danych

Dodatek C: Bezpieczeñstwo. Ukrywanie obiektów bazy danych Dodatek C Bezpieczeñstwo Czêœæ VII: Dodatki Dodatek C: Bezpieczeñstwo Je eli tworzysz bazê danych na w³asne potrzeby, nie musisz w aden sposób ograniczaæ do niej dostêpu, co oznacza, e informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

czyli jak porządkować swoje dane

czyli jak porządkować swoje dane czyli jak porządkować swoje dane Wiem na czym polega zarządzanie danymi. Wiem, co to jest kompresja i dekompresja. Potrafię spakować i rozpakować pliki. Znam programy do kompresji. Dostrzegam różnicę między

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI Kupuj¹c oprogramowanie bezp³atnie wysy³amy projekt samodzielnego wykonania systemu multimedialnego: >> Dobór sprzêtu, umiejscowienie w koœciele,

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez W³adze Uczelni U ytkownicy otrzymuj¹

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie informacji

Szyfrowanie informacji Rozdzia³ 14 Szyfrowanie folderów i plików 447 Tworzenie agenta odzyskiwania danych 455 Tworzenie kopii zapasowych certyfikatów 458 Przywracanie zaszyfrowanych plików i folderów 462 W³¹czanie i wy³¹czanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie plików i folderów

Zabezpieczanie plików i folderów Rozdzia³ 13 Sposób instalacji systemu narzuca dostêpne opcje zabezpieczeñ 416 Nowa funkcja! Zachowanie prywatnoœci w³asnych plików 422 Kontrolowanie dostêpu za pomoc¹ uprawnieñ dla systemu plików NTFS

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Pierwsza pomoc

Windows Vista PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Adam Józefiok ISBN: 978-83-246-2086-9 Format: A5, stron: 112 Z czym to siê je pulpit, paski zadañ, menu Start Dzia³ania podstawowe obs³uga plików, folderów, programów Dostêp do

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK B: WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

ZA CZNIK B: WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE ZA CZNIKI ZA CZNIK : WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W za³¹czniku opiszemy funkcje umieszczone w Administracji wiêkszoœci modu- ³ów systemu SM-OSS. Do funkcji tych nale ¹: Parametry drukarki Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Rozdzia³ 31 Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Udostêpnianie folderu w sieci 853 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami 864 Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Przykładowe zagadnienia: [nazwy plików przykładowe, tak samo jak nazwy folderów. Chodzi o umiejętność realizacji poniższych zadań.] 1. Jaki jest wynik formatowania dysku?

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu Windows Media Player

Korzystanie z programu Windows Media Player Rozdzia³ 17 Odtwarzanie p³yt audio 505 Nowa funkcja! Kopiowanie œcie ek audio z p³yty CD na twardy dysk 509 Nowa funkcja! Zarz¹dzanie Bibliotek¹ multimediów 515 Nowa funkcja! Wypalanie w³asnych p³yt CD

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu O programie Memeo Backup Premium pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Memeo Backup Premium regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików, zapobiegając

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo