Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 31 Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Udostêpnianie folderu w sieci 853 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami 864 Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych folderów 869 Udostêpnianie drukarki 876 Narzêdzia wiersza polecenia do zarz¹dzania udostêpnionymi zasobami 885 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami Udostêpniaj¹c zasoby komputera, takie jak foldery i drukarki, dajesz innym u ytkownikom sieci mo- liwoœæ korzystania z tych zasobów. W systemie Windows XP u ywanie zasobów sieciowych i udostêpnianie w³asnych zasobów innym u ytkownikom sieci jest niemal tak proste i nieskomplikowane, jak u ywanie zasobów w³asnego komputera. Przegl¹danie folderu sieciowego przypomina przegl¹danie folderu na w³asnym dysku twardym, a wysy³anie dokumentu do drukarki sieciowej drukowanie na w³asnym komputerze. System Windows wspiera sieci wykorzystuj¹cych sprzêt i oprogramowanie ró nych producentów i wspiera jednoczesne wykorzystywanie ró nych protoko³ów sieciowych. O ile twoja sieæ jest skonfigurowana poprawnie, oznacza to, e powinieneœ móc bezproblemowo pracowaæ w heterogenicznym œrodowisku sieciowym, które pozwoli ci na udostêpnianie i uzyskiwanie dostêpu do zasobów znajduj¹cych siê na komputerach pracuj¹cych w systemie Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Me, Windows 98, Windows 95, Windows for Workgroups, NetWare oraz z innymi systemami operacyjnymi. Windows XP wprowadza nowe opakowanie na skomplikowane opcje bezpieczeñstwa dla udostêpniania zasobów, które by³y integraln¹ i czêsto zagmatwan¹ czêœci¹ systemu Windows 2000 oraz jego poprzednika, Windows NT. Opakowanie to, nosz¹ce nazwê Proste udostêpnianie plików, u³atwia zapewnienie bezpieczeñstwa komputerom wspó³u ytkowanym przez wielu u ytkowników i wielu ma³ym grupom roboczym.

2 852 Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ ten opisuje pe³n¹ gamê opcji udostêpniania: od najprostszej, czyli Prostego udostêpniania plików (zaznacz jedno pole, a wszyscy inni u ytkownicy w sieci natychmiast bêd¹ mogli zobaczyæ pliki znajduj¹ce siê na twoim komputerze, bêd¹ te mogli ich u ywaæ), przechodz¹c do konkretnych, szczegó³owych ustawieñ uprawnieñ dostêpu do drukarki, a do arkanów narzêdzi wiersza polecenia, które pozwol¹ ci na kontrolowanie udzia³ów za pomoc¹ programu wsadowego. To wszystko jest tutaj. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie Windows XP oferuje dwa ró ne modele udostêpniania: Proste udostêpnianie plików. Jeœli korzysta siê z opcji Proste udostêpnianie plików, udostêpnianie folderów i drukarek jest bardzo ³atwe, jednak opcje konfiguracyjne s¹ ograniczone. Na przyk³ad udostêpnienie folderu w tym modelu wymaga zaznaczenia jednego pola, po czym system Windows XP ustawia w³aœciwe uprawnienia dla udostêpnionych zasobów oraz uprawnienia plików NTFS. Jednak udostêpnienie dokonane w ten sposób obejmuje wszystkich u ytkowników w sieci; nie mo esz selektywnie ustawiæ uprawnieñ dla ró nych u ytkowników. Jeœli stosujesz Proste udostêpnianie plików, system Windows u ywa konta Goœæ dla wszystkich osób loguj¹cych siê z sieci. Klasyczne udostêpnianie. Klasyczny model udostêpniania jest podobny do zastosowanego w systemie Windows Kiedy udostêpniasz folder, musisz ustawiæ odpowiednie uprawnienia zasobów udostêpnianych oraz uprawnienia plików NTFS, aby kontrolowaæ u ywanie folderu. Jednak w tym przypadku mo esz zró - nicowaæ uprawnienia dla poszczególnych u ytkowników lub grup (na przyk³ad niektórym zezwoliæ na pe³ny dostêp, innym na dostêp tylko do odczytu, a pozosta³ym ca³kowicie zablokowaæ dostêp). Mo esz równie ograniczyæ liczbê jednoczesnych po³¹czeñ. Jednak ta dodatkowa funkcjonalnoœæ jest okupiona skomplikowaniem. Oprócz zrozumienia uprawnieñ i sposobu ich ustawiania, bêdziesz musia³ utworzyæ odpowiednie konta u ytkowników na ka dym komputerze, który umo liwia dostêp z sieci. System Windows XP Home Edition u ywa wy³¹cznie opcji Proste udostêpnianie plików. Windows XP Professional umo liwia zastosowanie zarówno Prostego udostêpniania plików, jak i udostêpniania klasycznego. Aby prze³¹czyæ siê z jednego modelu do drugiego, w Panelu sterowania otwórz Opcje folderów (w kategorii Wygl¹d i kompozycje), kliknij kartê Widok i dokonaj wyboru, zaznaczaj¹c lub usuwaj¹c zaznaczenie pola U yj prostego udostêpniania plików (zalecane), znajduj¹cego siê na liœcie Ustawienia zaawansowane. UWAGA Je eli twój komputer jest przy³¹czony do domeny, zawsze u ywa klasycznego modelu udostêpniania, niezale nie od twoich ustawieñ w oknie Opcje folderów. Szczegó³owe informacje o obu modelach udostêpniania w systemie Windows XP znajdziesz w podrozdziale Proste udostêpnianie plików a styl udostêpniania plików w Windows 2000 na stronie 80.

3 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 853 Model trzeci: dostêp na poziomie zasobów w systemie Windows 95/98/Me Je eli udostêpnia³eœ foldery lub drukarki w systemie Windows 95/85/Me, powinieneœ byæ zaznajomiony z trzecim modelem udostêpniania. Je eli systemy te nie by³y przy³¹czone do domen, u ywa³y kontroli dostêpu na poziomie zasobów. W przypadku takiej kontroli dostêpu has³a (jedno dla dostêpu tylko do odczytu, drugie dla pe³nego dostêpu) by³y przypisywane do ka dego udostêpnianego zasobu. Kiedy u ytkownik sieciowy próbowa³ u yæ zasobu udostêpnionego, system Windows ¹da³ podania has³a. W zale noœci od wpisanego przez u ytkownika has³a pe³nego dostêpu, has³a tylko do odczytu czy te nieprawid³owego has³a okreœlany by³ poziom dostêpu do danego zasobu dla tego u ytkownika. System Windows nie próbowa³ okreœlaæ, kim jest u ytkownik, dlatego te ka dy w sieci, kto uzyska³ (lub odgad³) has³o, mia³ dostêp do tych zasobów. W odró nieniu od wymienionych powy ej systemów, Windows XP zawsze u ywa kontroli dostêpu na poziomie u ytkownika, co oznacza, e dostêp do ka dego udostêpnionego zasobu jest mo liwy tylko poprzez okreœlone konta u ytkowników. Aby uzyskaæ dostêp do takiego zasobu poprzez sieæ, u ytkownik musi siê zalogowaæ, u ywaj¹c konta, które ma dostêp do danego zasobu. W systemie Windows XP nie mo esz przydzieliæ has³a dla konkretnego folderu wszelki dostêp jest kontrolowany poprzez uprawnienia udzielone okreœlonym u ytkownikom. Udostêpnianie folderu w sieci Udostêpniaj¹c folder innym u ytkownikom w sieci, pozwalasz im na dostêp do niego (oraz plików, które zawiera) bezpoœrednio z ich w³asnego pulpitu. Bezpowrotnie minê³y czasy kopiowania plików na dyskietki i przenoszenia ich do innego komputera. Aby utworzyæ udostêpniony folder, musisz byæ zalogowany jako cz³onek grupy Administratorzy, U ytkownicy zaawansowani albo Operatorzy serwerów. (Jednak e kiedy folder zostanie ju udostêpniony, bêdzie dostêpny dla u ytkowników sieciowych niezale nie od tego, kto jest zalogowany na twoim komputerze, a nawet wtedy, gdy nikt nie jest zalogowany). Nowa funkcja! W³¹czanie udostêpniania plików W czystej instalacji systemu Windows XP udostêpnianie jest wy³¹czone. Dzieje siê tak, poniewa udostêpnianie w œrodowisku grup roboczych opiera siê na koncie Goœæ, które domyœlnie jest wy³¹czone. Najprostszym sposobem skonfigurowania komputera do udostêpniania folderów, plików i drukarek jest uruchomienie Kreatora konfiguracji sieci. Kreator konfiguracji sieci zapewnia równie, e komputery w twojej sieci wspó³dziel¹ tê sam¹ nazwê grupy roboczej, ponadto konfiguruje chronione zapor¹ po³¹czenie internetowe, a tak e zajmuje siê innymi szczegó³ami. Szczegó³owe informacje o Kreatorze konfiguracji sieci znajdziesz w podrozdziale U ywanie Kreatora konfiguracji sieci na stronie 811.

4 854 Czêœæ VII: Sieæ Je eli nie uruchomi³eœ jeszcze Kreatora konfiguracji sieci, to kiedy klikniesz prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostêpniæ, i wybierzesz Udostêpnianie i zabezpieczenia, powinieneœ zobaczyæ okno dialogowe podobne do pokazanego na rysunku (Je eli okno Udostêpnianie i zabezpieczenia lokalne wygl¹da inaczej ni na rysunku, oznacza to, e udostêpnianie jest ju w³¹czone). Kliknij, aby uruchomiæ Kreatora konfiguracji sieci Kliknij, aby pomin¹æ kreatora Rysunek Je eli udostêpnianie nie zosta³o jeszcze w³¹czone, to kiedy bêdziesz próbowa³ udostêpniæ folder, zobaczysz okno dialogowe podobne do tego. UWAGA Je eli karta Udostêpnianie w twoim komputerze nie przypomina tej pokazanej na rysunku 31-1, a okno dialogowe w³aœciwoœci zawiera równie kartê Zabezpieczenia, oznacza to, e Proste udostêpnianie plików nie jest w³¹czone na twoim komputerze. Je eli twój komputer nie jest przy³¹czony do domeny, mo esz w³¹czyæ Proste udostêpnienie plików, odwiedzaj¹c kartê Widok w oknie Opcje folderów. Je eli nie zamierzasz u ywaæ prostego udostêpniania plików, przejdÿ od razu do podrozdzia³u Ograniczanie dostêpu do udzia³ów sieciowych na stronie 859. Mo esz byæ trochê zdziwiony odnoœnikiem, oferuj¹cym pominiêcie kreatora. Klikniêcie go spowoduje wyœwietlenie okna dialogowego, takiego jak pokazane na rysunku Tak jak poprzednie, równie to okno dialogowe bêdzie ciê prosiæ o u ycie Kreatora konfiguracji sieci. Natomiast je eli ju skonfigurowa³eœ swoj¹ sieæ, tak e komputery s¹ dla siebie nawzajem widoczne, ustawi³eœ po³¹czenie internetowe itd., mo esz bezpiecznie wybraæ drug¹ opcjê: Po prostu w³¹cz udostêpnianie plików. Rysunek To okno dialogowe daje jeszcze jedn¹ szansê na uruchomienie Kreatora konfiguracji sieci.

5 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 855 Wybranie opcji Po prostu w³¹cz udostêpnianie plików oznacza wykonanie tylko dwóch czynnoœci: Aktywuje konto Goœæ. Je eli chcesz, mo esz to zrobiæ rêcznie, wpisuj¹c w wierszu polecenia net user goœæ /active:yes. (Zwróæ uwagê, e aktywowanie konta Goœæ nie dodaje go do ekranu powitalnego. Aby je dodaæ, musisz otworzyæ w Panelu sterowania Konta u ytkowników i w³¹czyæ konto Goœæ. Proces ten aktywuje konto Goœæ je eli nie jest jeszcze aktywowane oraz usuwa zasadê Odmowa logowania lokalnego dla konta Goœæ). Usuwa konto Goœæ z listy kont zasady Odmowa dostêpu do tego komputera z sieci. Aby zrobiæ to rêcznie, musisz przejœæ do folderu Zasady lokalne\przypisywanie praw u ytkownika w oknie narzêdzia Ustawienia zabezpieczeñ lokalnych (Secpol.msc). UWAGA Nie ma powodu, aby wykonywaæ te zadania rêcznie. Poniewa pomoc nie wyjaœnia, co siê dzieje pod mask¹, niektórzy u ytkownicy s¹ zdziwieni (lub zaniepokojeni) zmianami, jakie zosta³y wprowadzone w ich systemie. Na jakie niebezpieczeñstwa wskazuj¹ okna dialogowe na rysunkach 31-1 oraz 31-2? Je- eli nie zabezpieczysz swojego po³¹czenia internetowego, ktoœ z Internetu bêdzie móg³ uzyskaæ dostêp do twoich udostêpnionych folderów, poniewa konto Goœæ (oraz foldery, do których ma dostêp) jest dostêpne dla ka dego, kto znajdzie drogê do sieci. Kreator konfiguracji sieci zabezpiecza po³¹czenie internetowe, konfiguruj¹c opcje Udostêpnianie po³¹czenia internetowego oraz Zapora po³¹czenia internetowego. UWAGA Je eli nie zamierzasz u ywaæ opcji Proste udostêpnianie plików, a planujesz utworzenie na ka dym komputerze kont dla u ytkowników, którzy potrzebuj¹ dostêpu do udostêpnionych folderów sieciowych, nie musisz w³¹czaæ udostêpniania w opisany tu sposób. W rzeczywistoœci, nie w³¹czaj¹c konta Goœæ, mo esz stworzyæ bardziej bezpieczne œrodowisko, w którym tylko u ytkownicy, których wyznaczysz, bêd¹ mieli dostêp do zasobów udostêpnionych na twoim komputerze. Dok³adniej mówi¹c, je eli nie w³¹czysz udostêpniania w opisany powy ej sposób, u ytkownicy na innych komputerach bêd¹ zmuszeni u ywaæ konta, które ma tê sam¹ nazwê i has³o (has³o nie mo e byæ puste), co konto na twoim komputerze. Wiêcej informacji znajdziesz w podrozdziale Ograniczanie dostêpu do udzia³ów sieciowych na stronie 859. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Okno dialogowe w³aœciwoœci folderu nie zawiera karty Udostêpnianie Je eli okno dialogowe w³aœciwoœci folderu nie zawiera karty Udostêpnianie, upewnij siê, e twój system zosta³ skonfigurowany do udostêpniania. Najpierw sprawdÿ okno dialogowe w³aœciwoœci dla po³¹czenia sieciowego i upewnij siê, e us³uga Udostêpnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks zosta³a zainstalowana i jest zaznaczona. (Dodatkowe informacje znajdziesz w podrozdziale Zabezpieczanie sieci równorzêdnych na stronie 832). Nastêpnie u yj narzêdzia Us³ugi (kilknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i z menu podrêcznego wybierz Zarz¹dzaj, rozwiñ Us³ugi i aplikacje, a nastêpnie kliknij Us³ugi) i sprawdÿ, czy us³uga Serwer jest uruchomiona.

6 856 Czêœæ VII: Sieæ Nowa funkcja! U ywanie konta Goœæ do prostego udostêpniania Naj³atwiejszym sposobem ustawienia udostêpniania jest w³¹czenie opcji Proste udostêpnianie plików. Mo esz udostêpniæ ka dy dysk lub ka dy folder, z wyj¹tkiem folderów Program Files oraz Windows. (Mo esz jednak udostêpniæ podfoldery tych folderów systemowych). Aby udostêpniæ folder lub dysk, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Eksploratorze Windows wyœwietl ikonê folderu lub dysku, który chcesz udostêpniæ. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tê ikonê, a nastêpnie wybierz Udostêpnianie i zabezpieczenia. Je eli udostêpniasz dysk, zobaczysz okno dialogowe, takie jak pokazano poni ej. Kiedy rozwa ysz ju mo liwe konsekwencje, kliknij w tym miejscu, aby kontynuowaæ 3. Miej œwiadomoœæ, e udostêpnienie dysku udostêpnia nie tylko jego folder g³ówny, ale równie wszystkiej jego podfoldery. Wszystko, co znajduje siê na tym dysku, bêdzie dostêpne. A poniewa Proste udostêpnianie plików pozwala ka demu u ytkownikowi w sieci na dostêp do twoich udostêpnionych zasobów, oznacza to, e w ten sposób ca³a zawartoœæ twojego udostêpnionego dysku stoi otworem dla ka dej osoby w twojej sieci. (Jednak je eli dysk sformatowany jest jako wolumin NTFS, uprawnienia NTFS mog¹ ograniczyæ dostêp konta Goœæ do niektórych folderów). Krótko mówi¹c, lepiej zrobisz, udostêpniaj¹c foldery zamiast dysków; w ten sposób otwierasz przed innymi mniej swoich plików. W niektórych sytuacjach, jak na przyk³ad w wypadku napêdu CD-ROM lub dysku dedykowanego wy³¹cznie dla plików muzycznych, mo esz chcieæ zapewniæ taki nieograniczony dostêp. W takiej sytuacji mo esz œmia³o kontynuowaæ i klikn¹æ odnoœnik. 4. W polu Udostêpnianie i zabezpieczenia w sieci zaznacz opcjê Udostêpnij ten folder w sieci.

7 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami Okreœl nazwê dla udostêpnianego zasobu w polu Nazwa udzia³u. (Jest to nazwa, któr¹ zobacz¹ u ytkownicy w sieci). Windows proponuje nazwê folderu lub, w przypadku dysku, nazwê woluminu i literê dysku. Dokonane tutaj zmiany maj¹ wp³yw jedynie na nazwê widoczn¹ w sieci; nie zmienia siê natomiast nazwa folderu w twoim komputerze. 6. Je eli chcesz, aby u ytkownicy sieciowi mogli widzieæ pliki w udostêpnionym folderze i jego podfolderach, ale nie mogli tworzyæ i modyfikowaæ plików, wyczyœæ pole Zezwalaj u ytkownikom sieciowym na zmianê moich plików. Domyœlnie system Windows pozostawia to pole zaznaczone, co oznacza, e u ytkownicy sieciowi bêd¹ mogli tworzyæ i modyfikowaæ pliki w twoim udostêpnionym folderze (zgodnie z ograniczeniami narzuconymi kontu Goœæ). Kiedy wykonasz te kroki, wszyscy u ytkownicy sieciowi bêd¹ mogli odnaleÿæ twój udostêpniony folder w ich folderze Moje miejsca sieciowe (je eli opcja automatycznego wyszukiwania miejsc sieciowych jest wy³¹czona, bêd¹ musieli sami przejœæ do udostêpnionego folderu), zobaczyæ jego zawartoœæ, a je eli nie wyczyœci³eœ ostatniego pola równie j¹ zmieniæ. Niezale nie od tego, jak s¹ zalogowani na swoich w³asnych komputerach, twój komputer uwierzytelnia u ytkowników sieciowych tak, jakby u ywali konta Goœæ. W odniesieniu do folderów, które udostêpni³eœ w sieci, u ytkownicy sieciowi maj¹ takie same prawa, jak te przyznawane osobie zalogowanej lokalnie jako Goœæ.

8 858 Czêœæ VII: Sieæ WSKAZÓWKA Ukrywanie udostêpnionego folderu przed przypadkowymi u ytkownikami Je eli do³¹czysz do nazwy udzia³u znak dolara (na przyk³ad Zdjêcia$), folder ten nie bêdzie widoczny dla u ytkowników przegl¹daj¹cych sieæ za pomoc¹ folderu Moje miejsca sieciowe lub Eksploratora Windows. U ytkownicy, którym powierzy³eœ nazwê swojego udostêpnionego folderu, nadal mog¹ uzyskaæ do niego dostêp, wpisuj¹c jego nazwê w³¹czaj¹c znak dolara w dowolnym miejscu akceptuj¹cym œcie ki sieciowe, takim jak pasek Adres, Kreator dodawania miejsca sieciowego, okno dialogowe Mapowanie dysku sieciowego itd. Jednak zwróæ uwagê, e ukrycie nazwy udzia³u koñcz¹cej siê znakiem dolara jest funkcj¹ komputera klienta, ale nie serwera. (W tym kontekœcie serwer oznacza komputer, który zawiera udostêpniony folder). Wszystkie wersje systemu Windows ukrywaj¹ takie udzia³y, ale je eli twoja sieæ zawiera komputery Apple Macintosh lub pracuj¹ce w systemie Linux, u ytkownicy tych komputerów bêd¹ widzieæ ukryte udzia³y. Dlatego te nie mo esz polegaæ na tej metodzie jako sposobie zapewnienia ca³kowitego bezpieczeñstwa wa - nym udostêpnionym danym. W tym wypadku musisz równie odpowiednio ustawiæ uprawnienia. Oto co system Windows robi za kulisami, kiedy udostêpniasz folder, maj¹c w³¹czon¹ opcjê Proste udostêpnianie plików: Tworzy udzia³ i przyznaje uprawnienia udostêpnionego zasobu wbudowanej grupie Wszyscy. (Konto Goœæ jest cz³onkiem grupy Wszyscy). W zale noœci od wyboru dokonanego przy polu Zezwalaj u ytkownikom sieciowym na zmianê moich plików, system Windows przydziela uprawnienia Odczytu (je eli pole nie jest zaznaczone) lub Pe³nej kontroli dla Wszystkich. Je eli udostêpniony folder znajduje siê na dysku sformatowanym w systemie NTFS, Windows dodaje wpis dla grupy Wszyscy do listy kontroli dostêpu (ACL) tego folderu. Je eli opcja Zezwalaj u ytkownikom sieciowym na zmianê moich plików nie jest zaznaczona, ACL przyznaje uprawnienie Zapis i wykonanie (w rzeczywistoœci jest to Odczyt i wykonanie przyp. t³um); w przeciwnym wypadku ACL przyznaje uprawnienie modyfikacja. Zwróæ uwagê, e domyœlnie uprawnienia NTFS s¹ dziedziczone przez obiekty podrzêdne (to jest pliki i foldery w danym folderze, jak równie pliki i foldery, które one same zawieraj¹). Dodatkowe informacje o uprawnieniach zasobów udostêpnianych w porównaniu do uprawnieñ systemu plików NTFS znajdziesz w ramce W jaki sposób uprawnienia zasobów udostêpnionych pracuj¹ razem z uprawnieniami NTFS na stronie 860. Aby uzyskaæ informacje o dziedziczeniu, zobacz Stosowanie uprawnieñ dla podfolderów poprzez dziedziczenie na stronie 432. Jeœli u ywasz Prostego udostêpniania plików, udostêpnianie jest rzeczywiœcie proste i wygodne. Jednak opcji Proste udostêpnianie plików brakuje mo liwoœci ograniczenia dostêpu okreœlonym u ytkownikom sieciowym lub nak³adania ró nych ograniczeñ na poszczególnych u ytkowników. Aby to zrobiæ, musisz u yæ klasycznego udostêpniania, tak jak zosta³o to opisane w nastêpnej czêœci. UWAGA Prosta czynnoœæ w³¹czenia udostêpniania udostêpnia w sieci znajduj¹cy siê w twoim komputerze folder Dokumenty udostêpnione. Ukazuje siê on na innych komputerach jako SharedDocs i wszyscy u ytkownicy sieciowi mog¹ przegl¹daæ, modyfikowaæ oraz dodawaæ pliki do tego folderu.

9 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 859 Ograniczanie dostêpu do udzia³ów sieciowych W porównaniu z Prostym udostêpnianiem plików klasyczny model udostêpniania zapewnia znacznie wiêksz¹ kontrolê nad tym, co u ytkownicy bêd¹ mogli robiæ z twoimi zasobami zapewnia te wiêksz¹ z³o onoœæ. Klasyczne udostêpnianie pozwala ci kontrolowaæ, kto mo e uzyskaæ dostêp do ka dego zasobu (zamiast zezwalaæ na dostêp wszystkim w sieci) oraz jakie uprawnienia bêdzie posiada³ (zamiast przydzielaæ taki sam dostêp modyfikacja lub tylko do odczytu wszystkim, którzy ³¹cz¹ siê przez sieæ). UWAGA Klasyczne udostêpnianie nie jest dostêpne w systemie Windows XP Home Edition. WSKAZÓWKA Ustaw ró ne uprawnienia dla administratorów i u ytkowników z ograniczeniami System Windows dostarcza równie innego sposobu ustawienia uprawnieñ dla ró nych u ytkowników: jest nim Kreator Tworzenie folderu udostêpnianego, który mo esz uruchomiæ za pomoc¹ przystawki Foldery udostêpnione. Szczegó³owe informacje znajdziesz w podrozdziale Tworzenie nowego udzia³u na stronie 866. Aby w³¹czyæ klasyczne udostêpnianie, w Panelu sterowania otwórz Opcje folderów (w kategorii Wygl¹d i kompozycje), kliknij kartê Widok i usuñ zaznaczenie pola U yj prostego udostêpniania plików (zalecane). Klasyczne udostêpnianie narzuca trzy fundamentalne zmiany w sposobie, w jaki kontrolujesz dostêp sieciowy: Okreœlasz uprawnienia udostêpnianego zasobu na zasadzie dla u ytkownika. (Proste udostêpnianie plików, jak sobie przypominasz, okreœla uprawnienia udostêpnionych zasobów tylko dla grupy Wszyscy). Je eli udostêpniony folder znajduje siê na woluminie NTFS, okreœlasz listy ACL dla ka dego obiektu w udziale. (Proste udostêpnianie plików ustawia uprawnienia NTFS tylko dla grupy Wszyscy oraz ukrywa mo liwoœæ przegl¹dania lub modyfikowania list ACL). U ytkownicy, którzy pod³¹cz¹ siê do twojego komputera, nie s¹ automatycznie autoryzowani jako Goœcie. Je eli nazwa i niepuste has³o u ytkownika sieciowego odpowiadaj¹ nazwie u ytkownika i has³u konta na twoim komputerze, Windows uwierzytelnia u ytkownika, tak jak konto lokalne. Je eli nazwa i has³o u ytkownika sieciowego nie odpowiadaj¹ kontu lokalnemu, zostanie on uwierzytelniony jako Goœæ. Przygotowanie do zabezpieczania klasycznego: tworzenie kont u ytkowników Je eli komputery w twojej sieci skonfigurowane s¹ jako grupa robocza (czyli nie s¹ przy³¹czone do domeny), ka dy komputer prowadzi swoj¹ w³asn¹ bazê danych bezpieczeñstwa, zawieraj¹c¹ konta u ytkowników. (W odró nieniu od œrodowiska domeny, w którym informacje o wszystkich kontach u ytkowników przechowywane s¹ na kontrolerze domeny. Wszystkie komputery w domenie odwo³uj¹ siê do kontrolera domeny, kiedy potrzebuj¹ informacji o koncie). Aby zabezpieczyæ zasoby w obu przypadkach, utwórz konta u ytkowników, a nastêpnie przydziel tym kontom uprawnienia do u ywania okreœlonych zasobów. Ró nica jest taka, e w grupie robo-

10 860 Czêœæ VII: Sieæ W jaki sposób uprawnienia zasobów udostêpnionych pracuj¹ razem z uprawnieniami NTFS Implementacja uprawnieñ zasobów udostêpnionych oraz uprawnieñ NTFS jest zadziwiaj¹co podobna, ale bardzo istotne jest rozpoznawanie ich jako dwóch oddzielnych poziomów kontroli dostêpu. Jedynie po³¹czenia, które pomyœlnie przejd¹ przez obie bramy, uzyskaj¹ dostêp. Uprawnienia zasobów udostêpnionych kontroluj¹ dostêp sieciowy do okreœlonego zasobu. Nie wp³ywaj¹ one na u ytkowników zalogowanych lokalnie. Uprawnienia zasobów udostêpnionych okreœlasz na karcie Udostêpnianie okna dialogowego w³aœciwoœci folderu. Uprawnienia NTFS dotycz¹ folderów i plików na dyskach sformatowanych w systemie NTFS. Daj¹ one ekstremalnie drobiazgow¹ kontrolê nad obiektem. Mo esz dok³adnie okreœliæ uprawnienia wszystkich u ytkowników, którym chcesz udzieliæ dostêpu, mo esz im pozwoliæ uruchomiæ program, przejrzeæ zawartoœæ folderu, tworzyæ nowe pliki, zmieniaæ istniej¹ce pliki itd. Uprawnienia NTFS ustawiasz na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym w³aœciwoœci folderu lub pliku. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Kontrolowanie dostêpu za pomoc¹ uprawnieñ dla systemu plików NTFS na stronie 425. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, e te dwa typy uprawnieñ s¹ po³¹czone w bardzo restrykcyjny sposób. Je eli na przyk³ad u ytkownik ma uprawnienie odczytu dla udzia³u sieciowego, to nie ma znaczenia, czy konto posiada uprawnienie NTFS Pe³na kontrola dla tego samego folderu; u ytkownik uzyska jedynie dostêp do odczytu, jeœli ³¹czy siê przez sieæ. W efekcie te dwa zestawy uprawnieñ dzia³aj¹ w tandemie jako stra- nicy wrót, którzy przesiewaj¹ nadchodz¹ce po³¹czenia sieciowe. Konto, które próbuje po³¹czyæ siê przez sieæ, jest najpierw sprawdzane przez stra nika uprawnieñ zasobów udostêpnionych. Konto zostaje albo odrzucone w ca³oœci, albo dopuszczone do wejœcia z pewnymi uprawnieniami. Nastêpnie kontrolowane jest przez stra nika uprawnieñ NTFS, który mo e odebraæ (ale nie dodaæ) niektóre lub wszystkie uprawnienia przydzielone jeszcze u pierwszych drzwi. Przydzielaj¹c efektywne uprawnienia dla okreœlonego konta, musisz równie rozwa yæ efekt przynale noœci do grupy. Uprawnienia kumuluj¹ siê konto, które jest cz³onkiem jednej lub kilku grup, ma przydzielone wszystkie uprawnienia przyznane wy³¹cznie dla konta, jak równie wszystkie uprawnienia przyznane ka dej grupie, której jest cz³onkiem. Jedynym wyj¹tkiem od tej regu³y s¹ uprawnienia Odmów, które maj¹ pierwszeñstwo przed wszystkimi bêd¹cymi z nimi w konflikcie uprawnieniami Zezwalaj. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Sprawdzanie uprawnieñ na stronie. czej musisz tworzyæ konta u ytkowników na ka dym komputerze, zamiast zrobiæ to jeden raz na serwerze. Na ka dym komputerze w grupie roboczej dodaj konto u ytkownika dla ka dego u ytkownika, który potrzebuje dostêpu do udostêpnionych na komputerze zasobów. Je eli dla ka dego u ytkownika u ywasz tej samej nazwy u ytkownika i has³a na ka - dym komputerze w sieci, u ytkownicy nie bêd¹ musieli logowaæ siê do ka dego kom-

11 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 861 putera osobno. Zalogowanie siê na ich lokalnym komputerze pozwoli im na dostêp do wszystkich zasobów, do których maj¹ uprawnienia. Wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci, aby dodaæ konto u ytkownika: 1. W Panelu sterowania otwórz aplet Konta u ytkowników. 2. Kliknij Utwórz nowe konto. 3. Kiedy zostaniesz poproszony, wpisz nazwê u ytkownika, a nastêpnie utwórz konto. 4. Po utworzeniu konta dwukrotnie je kliknij, a nastêpnie kliknij Utwórz has³o, aby okreœliæ has³o dla tego konta. W wypadku ka dego utworzonego konta nazwa u ytkownika i has³o musz¹ byæ identyczne na wszystkich komputerach. UWAGA Konto, które utworzono z myœl¹ o wykorzystywaniu do dostêpu poprzez sieæ do udostêpnionych zasobów, musi posiadaæ has³o. System Windows ze wzglêdów bezpieczeñstwa zabrania kontom z pustym has³em, z wyj¹tkiem konta Goœæ, na dostêp z sieci. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce kont u ytkowników znajdziesz w podrozdziale Konta u ytkowników na stronie 75. Udostêpnianie folderu za pomoc¹ zabezpieczeñ klasycznych Je eli jesteœ zalogowany jako cz³onek grupy Administratorzy, U ytkownicy zaawansowani albo Operatorzy serwera, mo esz udostêpniaæ foldery w swoim systemie innym u ytkownikom w twojej sieci. WSKAZÓWKA Najpierw okreœl uprawnienia NTFS Je eli udostêpniasz folder na dysku NTFS, powinieneœ ustawiæ opcje uprawnieñ NTFS, tak jak chcesz, zanim udostêpnisz folder. W ten sposób ograniczenia zabezpieczaj¹ce zostaj¹ zastosowane, zanim uczynisz folder dostêpnym w sieci. Aby udostêpniæ folder lub dysk, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Eksploratorze Windows wyœwietl ikonê folderu lub dysku, który chcesz udostêpniæ. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê i kliknij Udostêpnianie i zabezpieczenia. Doprowadzi ciê to do karty Udostêpnianie okna dialogowego w³aœciwoœci folderu, tak jak pokazano na rysunku Zaznacz opcjê Udostêpnij ten folder. 4. Zaakceptuj lub zmieñ zaproponowan¹ nazwê udzia³u.

12 862 Czêœæ VII: Sieæ Rysunek Aby udostêpniæ folder, wybierz polecenie Udostêpnianie i zabezpieczenia z menu podrêcznego folderu. UWAGA Je eli folder jest ju udostêpniony, kliknij przycisk Nowy udzia³, a nastêpnie wpisz nazwê udzia³u. Lokalne dyski zawsze maj¹ domyœlny udzia³ administracyjny, którego nazwa udzia³u sk³ada siê z litery dysku i znaku dolara (na przyk³ad C$). Ta nazwa udzia³u nie jest widoczna dla innych, a ty nie mo esz ustawiæ uprawnieñ dla udzia³u domyœlnego bêdziesz wiêc chcia³ utworzyæ nowy udzia³. Nazwa udzia³u to nazwa, któr¹ inni u ytkownicy zobacz¹ w swoich w³asnych folderach Moje miejsca sieciowe. Windows wstêpnie proponuje u ycie nazwy folderu jako nazwy udzia³u. Zazwyczaj jest to dobry wybór, ale nie jesteœ zobligowany do zaakceptowania go. Je eli posiadasz ju udostêpniony folder z tak¹ nazw¹, bêdziesz musia³ wybraæ inn¹ nazwê. 5. Wpisz opis zawartoœci folderu w polu Komentarz. Inni u ytkownicy zobacz¹ ten opis, kiedy otworz¹ okno dialogowe w³aœciwoœci tego folderu w folderze Moje miejsca sieciowe (albo u yj¹ widoku Szczegó³y). 6. Aby ograniczyæ liczbê u ytkowników, którzy mog¹ byæ jednoczeœnie pod³¹czeni do udostêpnionego folderu, zaznacz opcjê Zezwalaj tylu u ytkownikom i podaj liczbê. Je eli ruch w sieci ma istotny wp³yw na dzia³anie twojego systemu, byæ mo e bêdziesz chcia³ skorzystaæ z udogodnieñ tej opcji. Wybór domyœlny, Dopuszczalne maksimum, dopuszcza do 10 u ytkowników w tym samym czasie. (Je- eli potrzebujesz udostêpniæ folder wiêcej ni 10 u ytkownikom na raz, musisz u yæ systemu Windows w wersji serwerowej). Dodatkowe informacje o przycisku Buforowanie znajdziesz w podrozdziale Opcje opcji buforowania na serwerze na stronie 470. Przydzielanie uprawnieñ do udostêpnionego folderu Domyœlnym uprawnieniem udostêpnionego zasobu, powi¹zanym z nowym udzia- ³em, jest Pe³na kontrola dla Wszystkich. Oznacza to, e ka dy w twojej sieci mo e robiæ, co tylko chce z twoimi plikami, ³¹cznie z ich usuniêciem. (Jednak je eli udostêp-

13 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 863 niony folder znajduje siê na woluminie NTFS, poszczególne foldery i pliki mog¹ mieæ swoje w³asne ograniczenia dostêpu). Mo esz na³o yæ ograniczenia, okreœlaj¹c, co poszczególni u ytkownicy lub grupy u ytkowników mog¹ robiæ z twoimi udostêpnionymi plikami. Aby to zrobiæ, kliknij przycisk Uprawnienia w oknie dialogowym pokazanym na rysunku Zobaczysz wtedy okno dialogowe uprawnieñ, pokazane na rysunku Rysunek Aby ustawiæ uprawnienia udzia³u, w Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy udostêpniony folder i wybierz Udostêpnianie i zabezpieczenia. Nastêpnie kliknij Uprawnienia. OSTRZE ENIE Kiedy udostêpniasz folder, sprawiasz, e równie jego podfoldery bêd¹ dostêpne w sieci. Je eli uprawnienia, jakie wybra³eœ dla danego folderu, nie s¹ odpowiednie dla któregoœ z jego podfolderów, ponownie rozwa wybór uprawnieñ dostêpu albo zmieñ strukturê swoich folderów, tak aby unikn¹æ tego problemu. Wykonaj poni sze czynnoœci, aby zobaczyæ lub okreœliæ uprawnienia: 1. Na liœcie Nazwy grupy lub u ytkownika zaznacz nazwê u ytkownika lub grupy, któr¹ chcesz zarz¹dzaæ. Uprawnienia zasobu udostêpnionego dla zaznaczonego u ytkownika lub grupy pojawi¹ siê poni ej, na liœcie uprawnieñ. 2. Zaznacz pole Zezwalaj, Odmów albo te nie zaznaczaj adnego z nich dla ka dej pozycji kontroli dostêpu: Pe³na kontrola. Pozwala u ytkownikom na tworzenie, odczytywanie, zapisywanie, zmienianie nazwy oraz usuwanie plików w folderze i jego podfolderach. Ponadto u ytkownicy mog¹ zmieniaæ uprawnienia i przej¹æ na w³asnoœæ pliki na woluminach NTFS. Zmiana. Zezwala u ytkownikom na odczytywanie, zapisywanie, zmienianie nazwy, a tak e usuwanie plików w folderze i jego podfolderach, ale nie na tworzenie nowych plików. Odczyt. Zezwala u ytkownikom na odczytywanie plików, ale nie na ich zapisywanie lub usuwanie.

14 864 Czêœæ VII: Sieæ Je eli nie zaznaczysz ani pola Zezwalaj, ani pola Odmów, u ytkownik nadal mo e odziedziczyæ uprawnienie poprzez cz³onkostwo w innej grupie, która je posiada. Je- eli u ytkownik lub grupa nie nale y do innej tego typu grupy, u ytkownik lub grupa bêdzie mieæ ca³kowit¹ odmowê dostêpu. UWAGA Aby usun¹æ nazwê z listy Nazwy grupy lub u ytkownika, zaznacz j¹ i kliknij przycisk Usuñ. Aby dodaæ nazwê do listy, kliknij przycisk Dodaj, co otworzy okno dialogowe Wybieranie: U ytkownicy lub Grupy, gdzie mo esz wpisaæ nazwy u ytkowników lub grup, które chcesz dodaæ. Dodatkowe informacje dotycz¹ce tego okna dialogowego znajdziesz w podrozdziale Zaawansowane opcje zabezpieczeñ na stronie 426. WSKAZÓWKA Wy³¹czanie dostêpu do udostêpnionego folderu kontu Goœæ Utworzenie udzia³u zapewnia domyœlnie uprawnienia dla wbudowanej grupy Wszyscy. Konto Goœæ nale y do grupy Wszyscy. A poniewa system Windows uwierzytelnia jako Goœci u ytkowników sieciowych, którzy nie maj¹ konta na komputerze lokalnym, oznacza to, e ka dy w twojej sieci ma dostêp do udzia³u. Je- eli chcesz wy³¹czyæ dostêp wszystkim, którzy nie maj¹ konta u ytkownika na twoim komputerze, na karcie Uprawnienia udzia³u zaznacz Wszyscy i kliknij przycisk Usuñ. Nastêpnie kliknij przycisk Dodaj, wpisz U ytkownicy uwierzytelnieni i kliknij OK. (Ta wbudowana grupa U ytkownicy uwierzytelnieni nie zawiera konta Goœæ). Na karcie Uprawnienia udzia³u ponownie zaznacz U ytkownicy uwierzytelnieni, a nastêpnie zaznacz pole Zezwalaj przy pozycji Pe³na kontrola. Zauwa, e uprawnienia udostêpnionego zasobu maj¹ zastosowanie jedynie wtedy, gdy ten folder (oraz jego pliki i podfoldery) jest dostêpny poprzez sieæ. Nie chroni¹ one plików i folderów, kiedy s¹ otworzone lokalnie na komputerze, na którym siê znajduj¹. Je eli folder, który udostêpniasz, znajduje siê na woluminie NTFS, uprawnienia NTFS chroni¹ pliki lokalnie, ale stosowane s¹ równie wobec u ytkowników sieciowych. Szczegó³owe informacje o uprawnieniach NTFS znajdziesz w podrozdziale Kontrolowanie dostêpu za pomoc¹ uprawnieñ dla systemu plików NTFS na stronie 425. OSTRZE ENIE Pliki i foldery, które s¹ tworzone w udostêpnionym folderze na dysku NTFS, kiedy w³¹czona jest opcja Proste udostêpnianie plików, s¹ przejmowane na w³asnoœæ przez konto Goœæ. W³asnoœæ plików nie zmienia siê, kiedy wy³¹czasz lub w³¹czasz Proste udostêpnianie plików. Musisz wiedzieæ, e nawet je eli zmienisz sposób udostêpniania na klasyczny i narzucisz silniejsze zabezpieczenia, u ytkownicy, którzy zaloguj¹ siê jako Goœæ (lokalnie lub zdalnie), nadal bêd¹ posiadaæ pe³n¹ kontrolê nad plikami, które zosta³y utworzone przez dowolnego u ytkownika w czasie, kiedy opcja Proste udostêpnianie plików by³a w³¹czona (zak³adaj¹c, e nadal maj¹ dostêp do udostêpnionego folderu). Aby zaradziæ tej sytuacji, przejmij ten folder i jego zawartoœæ na w³asnoœæ oraz usuñ grupê Wszyscy z list ACL tego folderu i jego zawartoœci. Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami Chocia mo esz zarz¹dzaæ swoimi udostêpnionymi folderami z Eksploratora Windows, to przystawka Foldery udostêpnione w Konsoli zarz¹dzania firmy Microsoft (MMC) zapewnia bardziej scentralizowane podejœcie. Za pomoc¹ tej przystawki mo esz zarz¹dzaæ wszystkimi udostêpnionymi folderami na twoim komputerze.

15 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 865 Uruchom przystawkê Foldery udostêpnione, otwieraj¹c Zarz¹dzanie komputerem (kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz Zarz¹dzaj), a nastêpnie w lewym okienku rozwiñ Narzêdzia systemowe\foldery udostêpnione. Rysunek 31-5 pokazuje przystawkê Foldery udostêpnione. Rysunek Mo esz otworzyæ Foldery udostêpnione w oddzielnym oknie konsoli bez innych elementów Zarz¹dzania komputerem wpisuj¹c w wierszu polecenia fsmgmt.msc. UWAGA Aby u ywaæ przystawki Foldery udostêpnione, musisz byæ cz³onkiem grupy Administratorzy lub U ytkownicy zaawansowani. Ponadto, aby zrobiæ cokolwiek innego ni tylko przegl¹danie udzia³ów, sesji i otwartych plików, musisz mieæ wy³¹czon¹ opcjê Proste udostêpnianie plików (co oznacza, e przystawka Foldery udostêpnione ma ograniczon¹ funkcjonalnoœæ dla u ytkowników systemu Windows XP Home Edition). Przegl¹danie i modyfikowanie w³aœciwoœci udzia³u Kiedy otworzysz Foldery udostêpnione, wszystkie udostêpnione foldery na twoim komputerze bêd¹ widoczne w folderze Udzia³y. Mo esz modyfikowaæ w³aœciwoœci dowolnego folderu, klikaj¹c go prawym przyciskiem myszy i wybieraj¹c W³aœciwoœci. Pojawi siê powi¹zane z nim okno dialogowe, takie jak pokazane na rysunku Rysunek Wybierz W³aœciwoœci w przystawce Foldery udostêpnione, aby otworzyæ okno dialogowe takie jak to.

16 866 Czêœæ VII: Sieæ Zwróæ uwagê, e jeœli klikniesz prawym przyciskiem myszy udostêpniony folder w Eksploratorze Windows, maj¹c wy³¹czon¹ opcjê Proste udostêpnianie plików, zobaczysz prawie identyczne kontrolki, tak jak widaæ na rysunku Przycisk Uprawnienia pokazany na rysunku 31-3 s³u y temu samemu celowi, co karta Uprawnienia udzia³u pokazana na rysunku Udzia³y administracyjne Niektóre z udzia³ów, które widzisz na liœcie Folder udostêpniony, s¹ utworzone przez system operacyjny. Wiêkszoœæ nazw tych udzia³ów koñczy siê znakiem dolara ($), który czyni je niewidzialnymi, poniewa nie ukazuj¹ siê na liœcie, kiedy inny u ytkownik systemu Windows ogl¹da udzia³y na twoim komputerze. Jednak nie oznacza to, e s¹ one niedostêpne. Je eli opcja Proste udostêpnianie plików jest na twoim komputerze wy³¹czona, ka dy u ytkownik, który zna te nazwy, mo e pod³¹czyæ siê do tych udzia³ów po prostu wpisuj¹c nazwê udzia³u zamiast wybieraæ go z listy. Dla wiêkszoœci z tych udzia³ów nie mo esz przegl¹daæ lub przydzielaæ uprawnieñ, tak jak mo esz to robiæ dla udzia³ów, które utworzy³eœ. System operacyjny ogranicza dostêp do nich tylko do kont z uprawnieniami administracyjnymi. Mo esz zatrzymaæ udostêpnianie udzia³ów administracyjnych jedynie tymczasowo. Udzia³ pojawi siê ponownie nastêpnym razem, kiedy uruchomi siê us³uga Serwer lub kiedy ponownie w³¹czysz komputer. Tabela 31-1 opisuje udzia³y administracyjne, które wystêpuj¹ w wiêkszoœci systemów. Tabela Udzia³y administracyjne Nazwa udzia³u C$, D$, E$ itd. ADMIN$ IPC$ PRINT$ FAX$ Opis Ka dy z tych udzia³ów pozwala cz³onkom grup Administratorzy i Operatorzy kopii zapasowych na ³¹czenie siê z folderem g³ównym dysku twardego. Zobaczysz po jednym udziale (z odpowiedni¹ liter¹ dysku) dla ka dego twardego dysku w twoim komputerze. Udzia³y te s¹ czêsto wykorzystywane przez programy do tworzenia kopii zapasowych. Udzia³ ten jest wykorzystywany podczas zdalnego administrowania. Prowadzi on do folderu %SystemRoot% (w wiêkszoœci systemów jest to C:\Windows). Udzia³ ten dostarcza potoków nazwanych, których programy u ywaj¹ do komunikacji z twoim komputerem. Jest on u ywany podczas zdalnej administracji oraz przegl¹dania zasobów komputera. Udzia³ ten wykorzystywany jest do zdalnej administracji drukarkami. Udzia³ ten ukazuje siê na serwerach faksów i u ywany jest przez klienty do wysy³ania faksów i uzyskiwania dostêpu do stron tytu³owych przechowywanych na serwerze. Tworzenie nowego udzia³u Aby udostêpniæ folder, kliknij prawym przyciskiem myszy Udzia³y w drzewie konsoli i wybierz Nowy udzia³ pliku. Pojawi siê Kreator Tworzenie folderu udostêpnianego. Kreator ten pomo e ci odnaleÿæ folder, który chcesz udostêpniæ, oraz bêdzie asystowaæ przy ustawianiu podstawowych opcji zabezpieczeñ, jak pokazano na rysunku 31-7 na nastêpnej stronie. Zauwa, e w odró nieniu od domyœlnych uprawnieñ udzia³u, stosowanych, kiedy tworzysz udzia³ w Eksploratorze Windows (niezale nie od tego, czy Proste udostêpnianie plików jest w³¹czone, czy nie), kreator po-

17 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 867 zwala ci ³atwo ustawiæ ró ne uprawnienia dla administratorów (cz³onków grupy Administratorzy) i innych u ytkowników (Wszyscy). Rysunek Kreator Tworzenie folderu udostêpnianego dostarcza alternatywnego w stosunku do Eksploratora Windows sposobu udostêpniania folderu. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Polecenie Nowy udzia³ pliku nie pojawi³o siê Je eli udostêpnianie nie zosta³o jeszcze w³¹czone na twoim komputerze (domyœlnie w nowej instalacji systemu Windows XP udostêpnianie jest wy³¹czone), przystawka Foldery udostêpnione nie przydaje siê na wiele. Co gorsza, nie powie ci równie, na czym polega problem ani jak go rozwi¹zaæ. Na szczêœcie rozwi¹zanie jest proste: najpierw upewnij siê, e opcja Proste udostêpnianie plików jest wy³¹czona. Je eli nie spowoduje to, e polecenie pojawi siê w Folderach udostêpnionych, to uruchom Kreatora konfiguracji sieci lub udostêpnij folder, u ywaj¹c Eksploratora Windows; oba dzia³ania w³¹czaj¹ udostêpnianie. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale W³¹czanie udostêpniania plików na stronie 853. DLA EKSPERTÓW Nie musisz otwieraæ Folderów udostêpnionych, aby uruchomiæ Kreatora Tworzenie folderu udostêpnianego. Mo esz go uruchomiæ, wpisuj¹c w wierszu polecenia shrpubw. U ytkownicy systemu Windows XP Home Edition odkryj¹ ze zdumieniem, e oni równie mog¹ uruchomiæ Shrpubw.exe, i zakrzykn¹: Aha! Ja te mogê wykorzystaæ ten trik, aby obejœæ ograniczenie udostêpniania wszyscy-lub-nikt narzucane przez Proste udostêpnianie plików! Niestety, u ywanie kreatora do utworzenia udzia³u z niestandardowymi uprawnieniami jest bezu yteczne, jeœli opcja Proste udostêpnianie plików jest w³¹czona a w wersji Home Edition jest ona w³¹czona ca³y czas. Dzieje siê tak, poniewa na komputerze z wersj¹ Home Edition wszyscy u ytkownicy sieci uwierzytelniani s¹ jako Goœæ. Dlatego te nie ma adnego po ytku z ustawienia ró nych uprawnieñ dla ró nych u ytkowników sieciowych, poniewa wszyscy u ytkownicy logowani s¹ za pomoc¹ konta Goœæ. Usuwanie udzia³u Usuwanie udzia³u jest niezwykle ³atwe: wystarczy klikn¹æ prawym przyciskiem myszy udzia³ i wybraæ opcjê Zatrzymaj udostêpnianie. Jest to odpowiednik wyœwietlenia w Eksploratorze Windows okna dialogowego w³aœciwoœci folderu i usuniêcia zaznaczenia z pola Udostêpnij ten folder.

18 868 Czêœæ VII: Sieæ Przegl¹danie i roz³¹czanie sesji Ka dy u ytkownik, który ³¹czy siê z twoim komputerem, tworzy sesjê. Mo esz u yæ Folderów udostêpnionych, aby zobaczyæ, kto jest aktualnie po³¹czony z twoim komputerem, jak równie jakie pliki zosta³y przez tych u ytkowników otwarte. Kliknij Sesje w drzewie konsoli, aby zobaczyæ aktualne sesje w oknie szczegó³ów, tak jak pokazano na rysunku Rysunek Folder Sesje pokazuje wszystkie otwarte po³¹czenia. WSKAZÓWKA Zobacz, kto jest uwierzytelniony Je eli próbujesz okreœliæ, dlaczego niektórzy u ytkownicy maj¹ dostêp do okreœlonych folderów, a inni nie, pomocna mo e okazaæ siê wiedza, czy zostali oni uwierzytelnieni jako oni, czy jako Goœæ. W wypadku Folderów udostêpnionych ³atwo to sprawdziæ. W folderze Sesje znajduj¹ca siê najdalej po prawej stronie kolumna zatytu³owana jest Goœæ; jej wartoœæ to Tak (uwierzytelniony jako Goœæ) lub Nie (uwierzytelniony jako nazwany u ytkownik). Mo esz zobaczyæ, kto jest po³¹czony, mo esz równie roz³¹czyæ dowoln¹ lub wszystkie sesje. Kliknij prawym przyciskiem myszy sesjê i wybierz Zamknij sesjê, aby zakoñczyæ pojedyncz¹ sesjê. Kliknij prawym przyciskiem myszy Sesje w drzewie konsoli i wybierz Roz³¹cz wszystkie sesje, aby zamkn¹æ wszystkie otwarte sesje. Nie rób tego tylko dla kaprysu; mo esz w ten sposób spowodowaæ, e u ytkownicy utrac¹ informacje, jeœli maj¹ otwarte dokumenty. Przegl¹danie i zamykanie plików Kliknij Otwarte pliki w drzewie konsoli Foldery udostêpnione, aby zobaczyæ listê udostêpnionych plików, które s¹ aktualnie otwarte dla innych u ytkowników, tak jak pokazano na rysunku 31-9 na nastêpnej stronie. Mo esz zamkn¹æ pojedynczy plik, klikaj¹c go prawym przyciskiem myszy i wybieraj¹c Zamknij otwarty plik. Mo esz zamkn¹æ wszystkie otwarte pliki za jednym razem, klikaj¹c prawym przyciskiem myszy Otwarte pliki w drzewie konsoli i wybieraj¹c Od³¹cz wszystkie otwarte pliki. Je eli zamkniesz plik dokumentu, zanim u ytkownik zapisze nowe informacje, mo esz spowodowaæ, e informacje te zostan¹ utracone.

19 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 869 Rysunek Folder Otwarte pliki pokazuje wszystkie pliki, które zosta³y otwarte przez wszystkich u ytkowników. Ostrzeganie innych u ytkowników Poniewa zamykanie sesji i plików mo e spowodowaæ utratê informacji, powinieneœ ostrzec u ytkowników, którzy maj¹ otwarte sesje i pliki, zanim je zamkniesz. Mo esz wys³aæ komunikat konsoli bezpoœrednio z konsoli Foldery udostêpnione, ale polecenie, które to umo liwia, nie pojawia siê w menu podrêcznym w miejscu, w którym najbardziej siê tego spodziewasz. Poniewa Sesje i Otwarte pliki s¹ miejscami, w których naj³atwiej przerwaæ pracê innych u ytkowników (dlatego te s¹ miejscami, w których chcia³byœ mieæ mo liwoœæ ostrze enia u ytkowników o zbli aj¹cym siê wy³¹czeniu komputera), mo esz oczekiwaæ, e bêdziesz móg³ wys³aæ komunikat z jednego z tych folderów. Ale nie mo esz. Aby wys³aæ komunikat konsoli, kliknij prawym przyciskiem myszy Foldery udostêpnione lub Udzia³y w drzewie konsoli i wybierz Wszystkie zadania, a nastêpnie Wyœlij komunikat konsoli. Polecenie to nie pojawi siê, jeœli klikniesz prawym przyciskiem myszy folder Sesje lub Otwarte pliki. Kiedy pojawi siê okno dialogowe Wysy³anie komunikatu konsoli, nazwy wszystkich komputerów z otwartymi sesjami (w³¹czaj¹c wszystkie komputery z otwartymi plikami) bêd¹ znajdywaæ siê na liœcie Adresaci. Po prostu wpisz treœæ twojego komunikatu ostrzegawczego i kliknij przycisk Wyœlij. Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych folderów Folder Moje miejsca sieciowe jest twoj¹ bram¹ do wszystkich dostêpnych zasobów sieciowych, tak jak Mój komputer jest bram¹ do zasobów przechowywanych w twoim w³asnym systemie. Moje miejsca sieciowe zastêpuj¹ folder Otoczenie sieciowe, który ukazywa³ siê we wczeœniejszych wersjach systemu Windows szybko przekonasz siê, e nie tylko nazwa uleg³a zmianie. Moje miejsca sieciowe ukazuj¹ siê w oknie Eksploratora Windows, które zawiera ikony u ywanych przez ciebie zasobów sieciowych. Miejsca sieciowe mog¹ byæ skrótami do komputerów sieciowych, udostêpnionych folderów, folderów sieci Web w Internecie lub w twoim intranecie albo te witrynami FTP.

20 870 Czêœæ VII: Sieæ Aby otworzyæ Moje miejsca sieciowe (je eli twoje menu Start jeszcze nie zawiera skrótu do nich), otwórz Mój komputer. W sekcji Inne miejsca kliknij Moje miejsca sieciowe. Mo esz równie wykorzystaæ Moje miejsca sieciowe do przegl¹dania sieci. W sekcji Zadania sieciowe kliknij Wyœwietl komputery grupy roboczej. Jeœli to zrobisz, wyœwietlisz komputery z twojej grupy roboczej. Dwukrotne klikniêcie komputera wyœwietli udostêpnione na nim zasoby. Podczas przegl¹dania komputerów grupy roboczej mo esz klikn¹æ Sieæ Microsoft Windows (w sekcji Inne miejsca), aby wyœwietliæ widok najwy szego poziomu dla twojej sieci. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Nie mo esz zobaczyæ folderów udostêpnionych na innych komputerach W pewnych konfiguracjach sieciowych (zw³aszcza je eli ka dy komputer w sieci ma bezpoœrednie po³¹czenie z Internetem lub je eli komputery sieciowe i modem szerokopasmowy s¹ po³¹czone przez koncentrator) mo esz nie byæ w stanie zobaczyæ udostêpnionych folderów na innych komputerach. W rzeczywistoœci jest to znak, e Kreator konfiguracji sieci oraz Zapora po³¹czenia internetowego w³aœciwie wykonuj¹ swoj¹ pracê, chroni¹c twoj¹ sieæ przed nieautoryzowanym dostêpem z Internetu. W takiej konfiguracji sieæ posiada kilka œcie ek do Internetu, wiêc musisz byæ chroniony przed innymi komputerami w sieci lokalnej, jak równie przed innymi komputerami w Internecie. Rozwi¹zaniem w tym przypadku jest dodanie drugiego protoko³u sieciowego i u ywanie tego protoko³u (a nie TCP/IP, który mo e poruszaæ siê w Internecie) do udostêpniania plików i drukarek. Aby uzyskaæ dok³adne informacje, jak to zrobiæ, w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej wyszukaj w³¹czanie udostêpniania ipx. Znajdziesz instrukcje, jak skonfigurowaæ protokó³ IPX/SPX na komputerach dzia³aj¹cych z innymi wersjami systemu Windows, jak równie na komputerach dzia³aj¹cych z Windows XP. Je eli twój komputer posiada oddzielne karty sieciowe dla po³¹czenia internetowego i po³¹czenia sieci lokalnej (LAN), powinieneœ siê upewniæ, e Zapora po³¹czenia internetowego jest w³¹czona jedynie dla po³¹czenia internetowego. W oknie Po³¹czenia sieciowe otwórz dla ka dego po³¹czenia okno dialogowe w³aœciwoœci, kliknij kartê Zaawansowane i upewnij siê, e pole wyboru Zapory po³¹czenia internetowego jest odpowiednio zaznaczone. W oknie dialogowym w³aœciwoœci dla po³¹czenia sieci lokalnej upewnij siê, e Klient sieci Microsoft Networks jest zainstalowany i zaznaczony. Dodawanie miejsca sieciowego Domyœlnie system Windows okresowo przeszukuje twoj¹ sieæ pod k¹tem udostêpnionych zasobów i udostêpnionych drukarek. Udostêpnione zasoby odnalezione podczas tego poszukiwania automatycznie ukazuj¹ siê w Moich miejscach sieciowych. Nowa funkcja! WSKAZÓWKA Wy³¹czenie automatycznego wyszukiwania Je eli twoja sieæ zawiera mnóstwo udostêpnionych zasobów, których nie u ywasz, mo liwe e bêdziesz wola³ wy³¹czyæ funkcjê automatycznego wyszukiwania. Aby skonfigurowaæ tê funkcjê, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Moich miejscach sieciowych (lub dowolnym oknie Eksploratora Windows) otwórz menu Narzêdzia i wybierz Opcje folderów. 2. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartê widok. 3. Na liœcie Ustawienia zaawansowane zaznacz lub wyczyœæ pole Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki.

21 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 871 Mo esz równie utworzyæ swoje w³asne miejsca sieciowe, takie jak skrót do zasobu sieciowego, witryny sieci Web lub witryny FTP. Aby dodaæ miejsce sieciowe, otwórz Moje miejsca sieciowe i kliknij Dodaj miejsce sieciowe (w sekcji Zadania sieciowe). Kreator dodawania miejsca sieciowego przeprowadzi ciê przez ten proces. UWAGA Skrót do witryny sieci Web nie otwiera strony w przegl¹darce Microsoft Internet Explorer, tak jak robi to skrót w folderze Ulubione. Zamiast tego otwiera w oknie Eksploratora Windows widok folderów zawartych w witrynie sieci Web. Dlatego te jest on najbardziej przydatny jako skrót do twojej w³asnej witryny sieci Web lub folderów sieci Web w twoim intranecie gdzie mo esz korzystaæ z plików lub zapisywaæ je anie do publicznej witryny sieci Web, która mo e nie zezwoliæ na wyœwietlenie folderów. WSKAZÓWKA PrzejdŸ bezpoœrednio do okreœlonego folderu Moje miejsca sieciowe mog¹ równie przechowywaæ skróty do folderów i plików zawartych w udostêpnionym folderze. Aby stworzyæ takie miejsce, wpisz kompletn¹ œcie kê (w formie \\nazwa_komputera\nazwa_udzia³u\folder) na trzeciej stronie kreatora. Mo esz te po prostu przeci¹gn¹æ folder lub plik z okna Eksploratora Windows do okna albo na ikonê Moje miejsca sieciowe. U ywanie miejsc sieciowych z aplikacjami Prawdziw¹ si³¹ Moich miejsc sieciowych nie jest to, e pozwalaj¹ na przegl¹danie twojej sieci, ale to, e zapewniaj¹ szybki i ³atwy dostêp do miejsc sieciowych, których u ywasz codziennie, bez zmuszania ciê do przemierzania d³ugiej œcie ki, aby siê dostaæ do ka dego z nich. Gdy utworzysz miejsce sieciowe, znajdzie siê ono w oknie dialogowym Otwórz lub w oknie dialogowym Zapisz, które pojawia siê w wiêkszoœci aplikacji, kiedy wybierzesz jedno z tych poleceñ z menu Plik. Musisz tylko klikn¹æ Moje miejsca sieciowe na pasku miejsc po lewej stronie okna dialogowego, a pojawi¹ siê skróty do wszystkich twoich miejsc sieciowych, tak jak pokazano na rysunku Rysunek Kliknij Moje miejsca sieciowe na pasku miejsc, aby szybko przejœæ do miejsc sieciowych, których u ywasz.

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu

Administracja systemu Czêœæ VIII Administracja systemu Rozdzia³ 34 Zarz¹dzanie profilami u ytkownika i zasadami....... 941 Rozdzia³ 35 Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ.......... 973 Rozdzia³ 36 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Ustawianie serwera WWW i FTP

Ustawianie serwera WWW i FTP Rozdzia³ 22 Co mo na, a czego nie mo na zrobiæ za pomoc¹ IIS w Windows XP Professional 637 Instalowanie programu Internetowe us³ugi informacyjne 638 Korzystanie z Przystawki internetowych us³ug informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami. Czêœæ III. Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów... 341. Rozdzia³ 12. Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów...

Zarz¹dzanie plikami. Czêœæ III. Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów... 341. Rozdzia³ 12. Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów... Czêœæ III Zarz¹dzanie plikami Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów........... 341 Rozdzia³ 12 Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie......... 375 Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów..............

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Rozdzia³ 12 Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami 376 U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami 378 Nowa funkcja! Wyszukiwanie plików 395 Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend 400 Tworzenie kwerend

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie informacji

Szyfrowanie informacji Rozdzia³ 14 Szyfrowanie folderów i plików 447 Tworzenie agenta odzyskiwania danych 455 Tworzenie kopii zapasowych certyfikatów 458 Przywracanie zaszyfrowanych plików i folderów 462 W³¹czanie i wy³¹czanie

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie Windows XP

Dostosowywanie Windows XP Czêœæ II Dostosowywanie Windows XP Rozdzia³ 8 Dostosowywanie wygl¹du Windows XP............ 219 Rozdzia³ 9 Opcje zamykania systemu i zarz¹dzania energi¹........ 271 Rozdzia³ 10 Automatyzacja Windows XP............

Bardziej szczegółowo

Pliki i foldery offline

Pliki i foldery offline Rozdzia³ 15 Konfigurowanie systemu do u ywania plików trybu offline 466 Praca w trybie offline 470 Pliki i foldery offline Opcje buforowania na serwerze 470 W jaki sposób Windows synchronizuje pliki 473

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Ma³a sieæ: dostrajanie. problemów

Ma³a sieæ: dostrajanie. problemów Rozdzia³ 30 Rozwi¹zywanie problemów z protoko³em TCP/IP 835 Rozwi¹zywanie problemów z folderem Moje miejsca sieciowe 843 Narzêdzia do rozwi¹zywania problemów z sieci¹ 844 Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przez Internet

Komunikacja przez Internet Rozdzia³ 23 Nowa funkcja! Przedstawiamy program Windows Messenger 664 Inicjowanie i odbieranie rozmów 671 Wysy³anie i odbieranie plików 683 Nowa funkcja! U ywanie programu Windows Messenger do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows XP

Instalowanie i konfigurowanie Windows XP Rozdzia³ 2 Problemy zwi¹zane z brakiem zgodnoœci 21 Przygotowanie do instalacji Windows XP 23 Instalowanie Windows XP 24 Nowa funkcja! Aktywacja Windows XP 34 Opcje automatycznej instalacji 36 Nowa funkcja!

Bardziej szczegółowo

Organizacja i edycja obrazów

Organizacja i edycja obrazów Rozdzia³ 18 Instalowanie skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego 534 Zapisywanie i edycja obrazów 535 Wybór w³aœciwego formatu plików 539 Kompresowanie i zmniejszanie plików graficznych 540 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

ZAUWA : Windows 2000 Professional domyœlnie w³¹cza pliki trybu offline. Windows 2000 Server domyœlnie wy³¹cza pliki trybu offline.

ZAUWA : Windows 2000 Professional domyœlnie w³¹cza pliki trybu offline. Windows 2000 Server domyœlnie wy³¹cza pliki trybu offline. Windows 2000 Professional zosta³ stworzony z myœl¹ o u ytkownikach komputerów przenoœnych. W przeciwieñstwie do poprzedników, np. Windows NT, którego raczej nikt nie instalowa³ na laptopach (chyba, e by³

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

WinFax Pro Podrêcznik U ytkownika. Norton WinFax Pro Podrêcznik U ytkownika; Korekta trzecia 05-03-2000

WinFax Pro Podrêcznik U ytkownika. Norton WinFax Pro Podrêcznik U ytkownika; Korekta trzecia 05-03-2000 WinFax Pro Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu WinFax PRO Uwaga o prawach autorskich Symantec Corporation 2000 Wszelkie prawa zastrze one. Norton WinFax Pro Podrêcznik U ytkownika; Korekta

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Dodatek C: Bezpieczeñstwo. Ukrywanie obiektów bazy danych

Dodatek C: Bezpieczeñstwo. Ukrywanie obiektów bazy danych Dodatek C Bezpieczeñstwo Czêœæ VII: Dodatki Dodatek C: Bezpieczeñstwo Je eli tworzysz bazê danych na w³asne potrzeby, nie musisz w aden sposób ograniczaæ do niej dostêpu, co oznacza, e informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2 CMS Made Simple Panel administracyjny Instrukcja u ytkownika ver. 1.0.2 Spis treœci Spis treœci: 1. O CMS Made Simple Wstêp...3 Czym jest CMS Made simple?...3 Interfejs u ytkownika... 3 2. Modu³y Wstêp...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo