Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 31 Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Udostêpnianie folderu w sieci 853 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami 864 Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych folderów 869 Udostêpnianie drukarki 876 Narzêdzia wiersza polecenia do zarz¹dzania udostêpnionymi zasobami 885 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami Udostêpniaj¹c zasoby komputera, takie jak foldery i drukarki, dajesz innym u ytkownikom sieci mo- liwoœæ korzystania z tych zasobów. W systemie Windows XP u ywanie zasobów sieciowych i udostêpnianie w³asnych zasobów innym u ytkownikom sieci jest niemal tak proste i nieskomplikowane, jak u ywanie zasobów w³asnego komputera. Przegl¹danie folderu sieciowego przypomina przegl¹danie folderu na w³asnym dysku twardym, a wysy³anie dokumentu do drukarki sieciowej drukowanie na w³asnym komputerze. System Windows wspiera sieci wykorzystuj¹cych sprzêt i oprogramowanie ró nych producentów i wspiera jednoczesne wykorzystywanie ró nych protoko³ów sieciowych. O ile twoja sieæ jest skonfigurowana poprawnie, oznacza to, e powinieneœ móc bezproblemowo pracowaæ w heterogenicznym œrodowisku sieciowym, które pozwoli ci na udostêpnianie i uzyskiwanie dostêpu do zasobów znajduj¹cych siê na komputerach pracuj¹cych w systemie Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Me, Windows 98, Windows 95, Windows for Workgroups, NetWare oraz z innymi systemami operacyjnymi. Windows XP wprowadza nowe opakowanie na skomplikowane opcje bezpieczeñstwa dla udostêpniania zasobów, które by³y integraln¹ i czêsto zagmatwan¹ czêœci¹ systemu Windows 2000 oraz jego poprzednika, Windows NT. Opakowanie to, nosz¹ce nazwê Proste udostêpnianie plików, u³atwia zapewnienie bezpieczeñstwa komputerom wspó³u ytkowanym przez wielu u ytkowników i wielu ma³ym grupom roboczym.

2 852 Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ ten opisuje pe³n¹ gamê opcji udostêpniania: od najprostszej, czyli Prostego udostêpniania plików (zaznacz jedno pole, a wszyscy inni u ytkownicy w sieci natychmiast bêd¹ mogli zobaczyæ pliki znajduj¹ce siê na twoim komputerze, bêd¹ te mogli ich u ywaæ), przechodz¹c do konkretnych, szczegó³owych ustawieñ uprawnieñ dostêpu do drukarki, a do arkanów narzêdzi wiersza polecenia, które pozwol¹ ci na kontrolowanie udzia³ów za pomoc¹ programu wsadowego. To wszystko jest tutaj. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie Windows XP oferuje dwa ró ne modele udostêpniania: Proste udostêpnianie plików. Jeœli korzysta siê z opcji Proste udostêpnianie plików, udostêpnianie folderów i drukarek jest bardzo ³atwe, jednak opcje konfiguracyjne s¹ ograniczone. Na przyk³ad udostêpnienie folderu w tym modelu wymaga zaznaczenia jednego pola, po czym system Windows XP ustawia w³aœciwe uprawnienia dla udostêpnionych zasobów oraz uprawnienia plików NTFS. Jednak udostêpnienie dokonane w ten sposób obejmuje wszystkich u ytkowników w sieci; nie mo esz selektywnie ustawiæ uprawnieñ dla ró nych u ytkowników. Jeœli stosujesz Proste udostêpnianie plików, system Windows u ywa konta Goœæ dla wszystkich osób loguj¹cych siê z sieci. Klasyczne udostêpnianie. Klasyczny model udostêpniania jest podobny do zastosowanego w systemie Windows Kiedy udostêpniasz folder, musisz ustawiæ odpowiednie uprawnienia zasobów udostêpnianych oraz uprawnienia plików NTFS, aby kontrolowaæ u ywanie folderu. Jednak w tym przypadku mo esz zró - nicowaæ uprawnienia dla poszczególnych u ytkowników lub grup (na przyk³ad niektórym zezwoliæ na pe³ny dostêp, innym na dostêp tylko do odczytu, a pozosta³ym ca³kowicie zablokowaæ dostêp). Mo esz równie ograniczyæ liczbê jednoczesnych po³¹czeñ. Jednak ta dodatkowa funkcjonalnoœæ jest okupiona skomplikowaniem. Oprócz zrozumienia uprawnieñ i sposobu ich ustawiania, bêdziesz musia³ utworzyæ odpowiednie konta u ytkowników na ka dym komputerze, który umo liwia dostêp z sieci. System Windows XP Home Edition u ywa wy³¹cznie opcji Proste udostêpnianie plików. Windows XP Professional umo liwia zastosowanie zarówno Prostego udostêpniania plików, jak i udostêpniania klasycznego. Aby prze³¹czyæ siê z jednego modelu do drugiego, w Panelu sterowania otwórz Opcje folderów (w kategorii Wygl¹d i kompozycje), kliknij kartê Widok i dokonaj wyboru, zaznaczaj¹c lub usuwaj¹c zaznaczenie pola U yj prostego udostêpniania plików (zalecane), znajduj¹cego siê na liœcie Ustawienia zaawansowane. UWAGA Je eli twój komputer jest przy³¹czony do domeny, zawsze u ywa klasycznego modelu udostêpniania, niezale nie od twoich ustawieñ w oknie Opcje folderów. Szczegó³owe informacje o obu modelach udostêpniania w systemie Windows XP znajdziesz w podrozdziale Proste udostêpnianie plików a styl udostêpniania plików w Windows 2000 na stronie 80.

3 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 853 Model trzeci: dostêp na poziomie zasobów w systemie Windows 95/98/Me Je eli udostêpnia³eœ foldery lub drukarki w systemie Windows 95/85/Me, powinieneœ byæ zaznajomiony z trzecim modelem udostêpniania. Je eli systemy te nie by³y przy³¹czone do domen, u ywa³y kontroli dostêpu na poziomie zasobów. W przypadku takiej kontroli dostêpu has³a (jedno dla dostêpu tylko do odczytu, drugie dla pe³nego dostêpu) by³y przypisywane do ka dego udostêpnianego zasobu. Kiedy u ytkownik sieciowy próbowa³ u yæ zasobu udostêpnionego, system Windows ¹da³ podania has³a. W zale noœci od wpisanego przez u ytkownika has³a pe³nego dostêpu, has³a tylko do odczytu czy te nieprawid³owego has³a okreœlany by³ poziom dostêpu do danego zasobu dla tego u ytkownika. System Windows nie próbowa³ okreœlaæ, kim jest u ytkownik, dlatego te ka dy w sieci, kto uzyska³ (lub odgad³) has³o, mia³ dostêp do tych zasobów. W odró nieniu od wymienionych powy ej systemów, Windows XP zawsze u ywa kontroli dostêpu na poziomie u ytkownika, co oznacza, e dostêp do ka dego udostêpnionego zasobu jest mo liwy tylko poprzez okreœlone konta u ytkowników. Aby uzyskaæ dostêp do takiego zasobu poprzez sieæ, u ytkownik musi siê zalogowaæ, u ywaj¹c konta, które ma dostêp do danego zasobu. W systemie Windows XP nie mo esz przydzieliæ has³a dla konkretnego folderu wszelki dostêp jest kontrolowany poprzez uprawnienia udzielone okreœlonym u ytkownikom. Udostêpnianie folderu w sieci Udostêpniaj¹c folder innym u ytkownikom w sieci, pozwalasz im na dostêp do niego (oraz plików, które zawiera) bezpoœrednio z ich w³asnego pulpitu. Bezpowrotnie minê³y czasy kopiowania plików na dyskietki i przenoszenia ich do innego komputera. Aby utworzyæ udostêpniony folder, musisz byæ zalogowany jako cz³onek grupy Administratorzy, U ytkownicy zaawansowani albo Operatorzy serwerów. (Jednak e kiedy folder zostanie ju udostêpniony, bêdzie dostêpny dla u ytkowników sieciowych niezale nie od tego, kto jest zalogowany na twoim komputerze, a nawet wtedy, gdy nikt nie jest zalogowany). Nowa funkcja! W³¹czanie udostêpniania plików W czystej instalacji systemu Windows XP udostêpnianie jest wy³¹czone. Dzieje siê tak, poniewa udostêpnianie w œrodowisku grup roboczych opiera siê na koncie Goœæ, które domyœlnie jest wy³¹czone. Najprostszym sposobem skonfigurowania komputera do udostêpniania folderów, plików i drukarek jest uruchomienie Kreatora konfiguracji sieci. Kreator konfiguracji sieci zapewnia równie, e komputery w twojej sieci wspó³dziel¹ tê sam¹ nazwê grupy roboczej, ponadto konfiguruje chronione zapor¹ po³¹czenie internetowe, a tak e zajmuje siê innymi szczegó³ami. Szczegó³owe informacje o Kreatorze konfiguracji sieci znajdziesz w podrozdziale U ywanie Kreatora konfiguracji sieci na stronie 811.

4 854 Czêœæ VII: Sieæ Je eli nie uruchomi³eœ jeszcze Kreatora konfiguracji sieci, to kiedy klikniesz prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostêpniæ, i wybierzesz Udostêpnianie i zabezpieczenia, powinieneœ zobaczyæ okno dialogowe podobne do pokazanego na rysunku (Je eli okno Udostêpnianie i zabezpieczenia lokalne wygl¹da inaczej ni na rysunku, oznacza to, e udostêpnianie jest ju w³¹czone). Kliknij, aby uruchomiæ Kreatora konfiguracji sieci Kliknij, aby pomin¹æ kreatora Rysunek Je eli udostêpnianie nie zosta³o jeszcze w³¹czone, to kiedy bêdziesz próbowa³ udostêpniæ folder, zobaczysz okno dialogowe podobne do tego. UWAGA Je eli karta Udostêpnianie w twoim komputerze nie przypomina tej pokazanej na rysunku 31-1, a okno dialogowe w³aœciwoœci zawiera równie kartê Zabezpieczenia, oznacza to, e Proste udostêpnianie plików nie jest w³¹czone na twoim komputerze. Je eli twój komputer nie jest przy³¹czony do domeny, mo esz w³¹czyæ Proste udostêpnienie plików, odwiedzaj¹c kartê Widok w oknie Opcje folderów. Je eli nie zamierzasz u ywaæ prostego udostêpniania plików, przejdÿ od razu do podrozdzia³u Ograniczanie dostêpu do udzia³ów sieciowych na stronie 859. Mo esz byæ trochê zdziwiony odnoœnikiem, oferuj¹cym pominiêcie kreatora. Klikniêcie go spowoduje wyœwietlenie okna dialogowego, takiego jak pokazane na rysunku Tak jak poprzednie, równie to okno dialogowe bêdzie ciê prosiæ o u ycie Kreatora konfiguracji sieci. Natomiast je eli ju skonfigurowa³eœ swoj¹ sieæ, tak e komputery s¹ dla siebie nawzajem widoczne, ustawi³eœ po³¹czenie internetowe itd., mo esz bezpiecznie wybraæ drug¹ opcjê: Po prostu w³¹cz udostêpnianie plików. Rysunek To okno dialogowe daje jeszcze jedn¹ szansê na uruchomienie Kreatora konfiguracji sieci.

5 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 855 Wybranie opcji Po prostu w³¹cz udostêpnianie plików oznacza wykonanie tylko dwóch czynnoœci: Aktywuje konto Goœæ. Je eli chcesz, mo esz to zrobiæ rêcznie, wpisuj¹c w wierszu polecenia net user goœæ /active:yes. (Zwróæ uwagê, e aktywowanie konta Goœæ nie dodaje go do ekranu powitalnego. Aby je dodaæ, musisz otworzyæ w Panelu sterowania Konta u ytkowników i w³¹czyæ konto Goœæ. Proces ten aktywuje konto Goœæ je eli nie jest jeszcze aktywowane oraz usuwa zasadê Odmowa logowania lokalnego dla konta Goœæ). Usuwa konto Goœæ z listy kont zasady Odmowa dostêpu do tego komputera z sieci. Aby zrobiæ to rêcznie, musisz przejœæ do folderu Zasady lokalne\przypisywanie praw u ytkownika w oknie narzêdzia Ustawienia zabezpieczeñ lokalnych (Secpol.msc). UWAGA Nie ma powodu, aby wykonywaæ te zadania rêcznie. Poniewa pomoc nie wyjaœnia, co siê dzieje pod mask¹, niektórzy u ytkownicy s¹ zdziwieni (lub zaniepokojeni) zmianami, jakie zosta³y wprowadzone w ich systemie. Na jakie niebezpieczeñstwa wskazuj¹ okna dialogowe na rysunkach 31-1 oraz 31-2? Je- eli nie zabezpieczysz swojego po³¹czenia internetowego, ktoœ z Internetu bêdzie móg³ uzyskaæ dostêp do twoich udostêpnionych folderów, poniewa konto Goœæ (oraz foldery, do których ma dostêp) jest dostêpne dla ka dego, kto znajdzie drogê do sieci. Kreator konfiguracji sieci zabezpiecza po³¹czenie internetowe, konfiguruj¹c opcje Udostêpnianie po³¹czenia internetowego oraz Zapora po³¹czenia internetowego. UWAGA Je eli nie zamierzasz u ywaæ opcji Proste udostêpnianie plików, a planujesz utworzenie na ka dym komputerze kont dla u ytkowników, którzy potrzebuj¹ dostêpu do udostêpnionych folderów sieciowych, nie musisz w³¹czaæ udostêpniania w opisany tu sposób. W rzeczywistoœci, nie w³¹czaj¹c konta Goœæ, mo esz stworzyæ bardziej bezpieczne œrodowisko, w którym tylko u ytkownicy, których wyznaczysz, bêd¹ mieli dostêp do zasobów udostêpnionych na twoim komputerze. Dok³adniej mówi¹c, je eli nie w³¹czysz udostêpniania w opisany powy ej sposób, u ytkownicy na innych komputerach bêd¹ zmuszeni u ywaæ konta, które ma tê sam¹ nazwê i has³o (has³o nie mo e byæ puste), co konto na twoim komputerze. Wiêcej informacji znajdziesz w podrozdziale Ograniczanie dostêpu do udzia³ów sieciowych na stronie 859. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Okno dialogowe w³aœciwoœci folderu nie zawiera karty Udostêpnianie Je eli okno dialogowe w³aœciwoœci folderu nie zawiera karty Udostêpnianie, upewnij siê, e twój system zosta³ skonfigurowany do udostêpniania. Najpierw sprawdÿ okno dialogowe w³aœciwoœci dla po³¹czenia sieciowego i upewnij siê, e us³uga Udostêpnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks zosta³a zainstalowana i jest zaznaczona. (Dodatkowe informacje znajdziesz w podrozdziale Zabezpieczanie sieci równorzêdnych na stronie 832). Nastêpnie u yj narzêdzia Us³ugi (kilknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i z menu podrêcznego wybierz Zarz¹dzaj, rozwiñ Us³ugi i aplikacje, a nastêpnie kliknij Us³ugi) i sprawdÿ, czy us³uga Serwer jest uruchomiona.

6 856 Czêœæ VII: Sieæ Nowa funkcja! U ywanie konta Goœæ do prostego udostêpniania Naj³atwiejszym sposobem ustawienia udostêpniania jest w³¹czenie opcji Proste udostêpnianie plików. Mo esz udostêpniæ ka dy dysk lub ka dy folder, z wyj¹tkiem folderów Program Files oraz Windows. (Mo esz jednak udostêpniæ podfoldery tych folderów systemowych). Aby udostêpniæ folder lub dysk, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Eksploratorze Windows wyœwietl ikonê folderu lub dysku, który chcesz udostêpniæ. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tê ikonê, a nastêpnie wybierz Udostêpnianie i zabezpieczenia. Je eli udostêpniasz dysk, zobaczysz okno dialogowe, takie jak pokazano poni ej. Kiedy rozwa ysz ju mo liwe konsekwencje, kliknij w tym miejscu, aby kontynuowaæ 3. Miej œwiadomoœæ, e udostêpnienie dysku udostêpnia nie tylko jego folder g³ówny, ale równie wszystkiej jego podfoldery. Wszystko, co znajduje siê na tym dysku, bêdzie dostêpne. A poniewa Proste udostêpnianie plików pozwala ka demu u ytkownikowi w sieci na dostêp do twoich udostêpnionych zasobów, oznacza to, e w ten sposób ca³a zawartoœæ twojego udostêpnionego dysku stoi otworem dla ka dej osoby w twojej sieci. (Jednak je eli dysk sformatowany jest jako wolumin NTFS, uprawnienia NTFS mog¹ ograniczyæ dostêp konta Goœæ do niektórych folderów). Krótko mówi¹c, lepiej zrobisz, udostêpniaj¹c foldery zamiast dysków; w ten sposób otwierasz przed innymi mniej swoich plików. W niektórych sytuacjach, jak na przyk³ad w wypadku napêdu CD-ROM lub dysku dedykowanego wy³¹cznie dla plików muzycznych, mo esz chcieæ zapewniæ taki nieograniczony dostêp. W takiej sytuacji mo esz œmia³o kontynuowaæ i klikn¹æ odnoœnik. 4. W polu Udostêpnianie i zabezpieczenia w sieci zaznacz opcjê Udostêpnij ten folder w sieci.

7 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami Okreœl nazwê dla udostêpnianego zasobu w polu Nazwa udzia³u. (Jest to nazwa, któr¹ zobacz¹ u ytkownicy w sieci). Windows proponuje nazwê folderu lub, w przypadku dysku, nazwê woluminu i literê dysku. Dokonane tutaj zmiany maj¹ wp³yw jedynie na nazwê widoczn¹ w sieci; nie zmienia siê natomiast nazwa folderu w twoim komputerze. 6. Je eli chcesz, aby u ytkownicy sieciowi mogli widzieæ pliki w udostêpnionym folderze i jego podfolderach, ale nie mogli tworzyæ i modyfikowaæ plików, wyczyœæ pole Zezwalaj u ytkownikom sieciowym na zmianê moich plików. Domyœlnie system Windows pozostawia to pole zaznaczone, co oznacza, e u ytkownicy sieciowi bêd¹ mogli tworzyæ i modyfikowaæ pliki w twoim udostêpnionym folderze (zgodnie z ograniczeniami narzuconymi kontu Goœæ). Kiedy wykonasz te kroki, wszyscy u ytkownicy sieciowi bêd¹ mogli odnaleÿæ twój udostêpniony folder w ich folderze Moje miejsca sieciowe (je eli opcja automatycznego wyszukiwania miejsc sieciowych jest wy³¹czona, bêd¹ musieli sami przejœæ do udostêpnionego folderu), zobaczyæ jego zawartoœæ, a je eli nie wyczyœci³eœ ostatniego pola równie j¹ zmieniæ. Niezale nie od tego, jak s¹ zalogowani na swoich w³asnych komputerach, twój komputer uwierzytelnia u ytkowników sieciowych tak, jakby u ywali konta Goœæ. W odniesieniu do folderów, które udostêpni³eœ w sieci, u ytkownicy sieciowi maj¹ takie same prawa, jak te przyznawane osobie zalogowanej lokalnie jako Goœæ.

8 858 Czêœæ VII: Sieæ WSKAZÓWKA Ukrywanie udostêpnionego folderu przed przypadkowymi u ytkownikami Je eli do³¹czysz do nazwy udzia³u znak dolara (na przyk³ad Zdjêcia$), folder ten nie bêdzie widoczny dla u ytkowników przegl¹daj¹cych sieæ za pomoc¹ folderu Moje miejsca sieciowe lub Eksploratora Windows. U ytkownicy, którym powierzy³eœ nazwê swojego udostêpnionego folderu, nadal mog¹ uzyskaæ do niego dostêp, wpisuj¹c jego nazwê w³¹czaj¹c znak dolara w dowolnym miejscu akceptuj¹cym œcie ki sieciowe, takim jak pasek Adres, Kreator dodawania miejsca sieciowego, okno dialogowe Mapowanie dysku sieciowego itd. Jednak zwróæ uwagê, e ukrycie nazwy udzia³u koñcz¹cej siê znakiem dolara jest funkcj¹ komputera klienta, ale nie serwera. (W tym kontekœcie serwer oznacza komputer, który zawiera udostêpniony folder). Wszystkie wersje systemu Windows ukrywaj¹ takie udzia³y, ale je eli twoja sieæ zawiera komputery Apple Macintosh lub pracuj¹ce w systemie Linux, u ytkownicy tych komputerów bêd¹ widzieæ ukryte udzia³y. Dlatego te nie mo esz polegaæ na tej metodzie jako sposobie zapewnienia ca³kowitego bezpieczeñstwa wa - nym udostêpnionym danym. W tym wypadku musisz równie odpowiednio ustawiæ uprawnienia. Oto co system Windows robi za kulisami, kiedy udostêpniasz folder, maj¹c w³¹czon¹ opcjê Proste udostêpnianie plików: Tworzy udzia³ i przyznaje uprawnienia udostêpnionego zasobu wbudowanej grupie Wszyscy. (Konto Goœæ jest cz³onkiem grupy Wszyscy). W zale noœci od wyboru dokonanego przy polu Zezwalaj u ytkownikom sieciowym na zmianê moich plików, system Windows przydziela uprawnienia Odczytu (je eli pole nie jest zaznaczone) lub Pe³nej kontroli dla Wszystkich. Je eli udostêpniony folder znajduje siê na dysku sformatowanym w systemie NTFS, Windows dodaje wpis dla grupy Wszyscy do listy kontroli dostêpu (ACL) tego folderu. Je eli opcja Zezwalaj u ytkownikom sieciowym na zmianê moich plików nie jest zaznaczona, ACL przyznaje uprawnienie Zapis i wykonanie (w rzeczywistoœci jest to Odczyt i wykonanie przyp. t³um); w przeciwnym wypadku ACL przyznaje uprawnienie modyfikacja. Zwróæ uwagê, e domyœlnie uprawnienia NTFS s¹ dziedziczone przez obiekty podrzêdne (to jest pliki i foldery w danym folderze, jak równie pliki i foldery, które one same zawieraj¹). Dodatkowe informacje o uprawnieniach zasobów udostêpnianych w porównaniu do uprawnieñ systemu plików NTFS znajdziesz w ramce W jaki sposób uprawnienia zasobów udostêpnionych pracuj¹ razem z uprawnieniami NTFS na stronie 860. Aby uzyskaæ informacje o dziedziczeniu, zobacz Stosowanie uprawnieñ dla podfolderów poprzez dziedziczenie na stronie 432. Jeœli u ywasz Prostego udostêpniania plików, udostêpnianie jest rzeczywiœcie proste i wygodne. Jednak opcji Proste udostêpnianie plików brakuje mo liwoœci ograniczenia dostêpu okreœlonym u ytkownikom sieciowym lub nak³adania ró nych ograniczeñ na poszczególnych u ytkowników. Aby to zrobiæ, musisz u yæ klasycznego udostêpniania, tak jak zosta³o to opisane w nastêpnej czêœci. UWAGA Prosta czynnoœæ w³¹czenia udostêpniania udostêpnia w sieci znajduj¹cy siê w twoim komputerze folder Dokumenty udostêpnione. Ukazuje siê on na innych komputerach jako SharedDocs i wszyscy u ytkownicy sieciowi mog¹ przegl¹daæ, modyfikowaæ oraz dodawaæ pliki do tego folderu.

9 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 859 Ograniczanie dostêpu do udzia³ów sieciowych W porównaniu z Prostym udostêpnianiem plików klasyczny model udostêpniania zapewnia znacznie wiêksz¹ kontrolê nad tym, co u ytkownicy bêd¹ mogli robiæ z twoimi zasobami zapewnia te wiêksz¹ z³o onoœæ. Klasyczne udostêpnianie pozwala ci kontrolowaæ, kto mo e uzyskaæ dostêp do ka dego zasobu (zamiast zezwalaæ na dostêp wszystkim w sieci) oraz jakie uprawnienia bêdzie posiada³ (zamiast przydzielaæ taki sam dostêp modyfikacja lub tylko do odczytu wszystkim, którzy ³¹cz¹ siê przez sieæ). UWAGA Klasyczne udostêpnianie nie jest dostêpne w systemie Windows XP Home Edition. WSKAZÓWKA Ustaw ró ne uprawnienia dla administratorów i u ytkowników z ograniczeniami System Windows dostarcza równie innego sposobu ustawienia uprawnieñ dla ró nych u ytkowników: jest nim Kreator Tworzenie folderu udostêpnianego, który mo esz uruchomiæ za pomoc¹ przystawki Foldery udostêpnione. Szczegó³owe informacje znajdziesz w podrozdziale Tworzenie nowego udzia³u na stronie 866. Aby w³¹czyæ klasyczne udostêpnianie, w Panelu sterowania otwórz Opcje folderów (w kategorii Wygl¹d i kompozycje), kliknij kartê Widok i usuñ zaznaczenie pola U yj prostego udostêpniania plików (zalecane). Klasyczne udostêpnianie narzuca trzy fundamentalne zmiany w sposobie, w jaki kontrolujesz dostêp sieciowy: Okreœlasz uprawnienia udostêpnianego zasobu na zasadzie dla u ytkownika. (Proste udostêpnianie plików, jak sobie przypominasz, okreœla uprawnienia udostêpnionych zasobów tylko dla grupy Wszyscy). Je eli udostêpniony folder znajduje siê na woluminie NTFS, okreœlasz listy ACL dla ka dego obiektu w udziale. (Proste udostêpnianie plików ustawia uprawnienia NTFS tylko dla grupy Wszyscy oraz ukrywa mo liwoœæ przegl¹dania lub modyfikowania list ACL). U ytkownicy, którzy pod³¹cz¹ siê do twojego komputera, nie s¹ automatycznie autoryzowani jako Goœcie. Je eli nazwa i niepuste has³o u ytkownika sieciowego odpowiadaj¹ nazwie u ytkownika i has³u konta na twoim komputerze, Windows uwierzytelnia u ytkownika, tak jak konto lokalne. Je eli nazwa i has³o u ytkownika sieciowego nie odpowiadaj¹ kontu lokalnemu, zostanie on uwierzytelniony jako Goœæ. Przygotowanie do zabezpieczania klasycznego: tworzenie kont u ytkowników Je eli komputery w twojej sieci skonfigurowane s¹ jako grupa robocza (czyli nie s¹ przy³¹czone do domeny), ka dy komputer prowadzi swoj¹ w³asn¹ bazê danych bezpieczeñstwa, zawieraj¹c¹ konta u ytkowników. (W odró nieniu od œrodowiska domeny, w którym informacje o wszystkich kontach u ytkowników przechowywane s¹ na kontrolerze domeny. Wszystkie komputery w domenie odwo³uj¹ siê do kontrolera domeny, kiedy potrzebuj¹ informacji o koncie). Aby zabezpieczyæ zasoby w obu przypadkach, utwórz konta u ytkowników, a nastêpnie przydziel tym kontom uprawnienia do u ywania okreœlonych zasobów. Ró nica jest taka, e w grupie robo-

10 860 Czêœæ VII: Sieæ W jaki sposób uprawnienia zasobów udostêpnionych pracuj¹ razem z uprawnieniami NTFS Implementacja uprawnieñ zasobów udostêpnionych oraz uprawnieñ NTFS jest zadziwiaj¹co podobna, ale bardzo istotne jest rozpoznawanie ich jako dwóch oddzielnych poziomów kontroli dostêpu. Jedynie po³¹czenia, które pomyœlnie przejd¹ przez obie bramy, uzyskaj¹ dostêp. Uprawnienia zasobów udostêpnionych kontroluj¹ dostêp sieciowy do okreœlonego zasobu. Nie wp³ywaj¹ one na u ytkowników zalogowanych lokalnie. Uprawnienia zasobów udostêpnionych okreœlasz na karcie Udostêpnianie okna dialogowego w³aœciwoœci folderu. Uprawnienia NTFS dotycz¹ folderów i plików na dyskach sformatowanych w systemie NTFS. Daj¹ one ekstremalnie drobiazgow¹ kontrolê nad obiektem. Mo esz dok³adnie okreœliæ uprawnienia wszystkich u ytkowników, którym chcesz udzieliæ dostêpu, mo esz im pozwoliæ uruchomiæ program, przejrzeæ zawartoœæ folderu, tworzyæ nowe pliki, zmieniaæ istniej¹ce pliki itd. Uprawnienia NTFS ustawiasz na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym w³aœciwoœci folderu lub pliku. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Kontrolowanie dostêpu za pomoc¹ uprawnieñ dla systemu plików NTFS na stronie 425. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, e te dwa typy uprawnieñ s¹ po³¹czone w bardzo restrykcyjny sposób. Je eli na przyk³ad u ytkownik ma uprawnienie odczytu dla udzia³u sieciowego, to nie ma znaczenia, czy konto posiada uprawnienie NTFS Pe³na kontrola dla tego samego folderu; u ytkownik uzyska jedynie dostêp do odczytu, jeœli ³¹czy siê przez sieæ. W efekcie te dwa zestawy uprawnieñ dzia³aj¹ w tandemie jako stra- nicy wrót, którzy przesiewaj¹ nadchodz¹ce po³¹czenia sieciowe. Konto, które próbuje po³¹czyæ siê przez sieæ, jest najpierw sprawdzane przez stra nika uprawnieñ zasobów udostêpnionych. Konto zostaje albo odrzucone w ca³oœci, albo dopuszczone do wejœcia z pewnymi uprawnieniami. Nastêpnie kontrolowane jest przez stra nika uprawnieñ NTFS, który mo e odebraæ (ale nie dodaæ) niektóre lub wszystkie uprawnienia przydzielone jeszcze u pierwszych drzwi. Przydzielaj¹c efektywne uprawnienia dla okreœlonego konta, musisz równie rozwa yæ efekt przynale noœci do grupy. Uprawnienia kumuluj¹ siê konto, które jest cz³onkiem jednej lub kilku grup, ma przydzielone wszystkie uprawnienia przyznane wy³¹cznie dla konta, jak równie wszystkie uprawnienia przyznane ka dej grupie, której jest cz³onkiem. Jedynym wyj¹tkiem od tej regu³y s¹ uprawnienia Odmów, które maj¹ pierwszeñstwo przed wszystkimi bêd¹cymi z nimi w konflikcie uprawnieniami Zezwalaj. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Sprawdzanie uprawnieñ na stronie. czej musisz tworzyæ konta u ytkowników na ka dym komputerze, zamiast zrobiæ to jeden raz na serwerze. Na ka dym komputerze w grupie roboczej dodaj konto u ytkownika dla ka dego u ytkownika, który potrzebuje dostêpu do udostêpnionych na komputerze zasobów. Je eli dla ka dego u ytkownika u ywasz tej samej nazwy u ytkownika i has³a na ka - dym komputerze w sieci, u ytkownicy nie bêd¹ musieli logowaæ siê do ka dego kom-

11 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 861 putera osobno. Zalogowanie siê na ich lokalnym komputerze pozwoli im na dostêp do wszystkich zasobów, do których maj¹ uprawnienia. Wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci, aby dodaæ konto u ytkownika: 1. W Panelu sterowania otwórz aplet Konta u ytkowników. 2. Kliknij Utwórz nowe konto. 3. Kiedy zostaniesz poproszony, wpisz nazwê u ytkownika, a nastêpnie utwórz konto. 4. Po utworzeniu konta dwukrotnie je kliknij, a nastêpnie kliknij Utwórz has³o, aby okreœliæ has³o dla tego konta. W wypadku ka dego utworzonego konta nazwa u ytkownika i has³o musz¹ byæ identyczne na wszystkich komputerach. UWAGA Konto, które utworzono z myœl¹ o wykorzystywaniu do dostêpu poprzez sieæ do udostêpnionych zasobów, musi posiadaæ has³o. System Windows ze wzglêdów bezpieczeñstwa zabrania kontom z pustym has³em, z wyj¹tkiem konta Goœæ, na dostêp z sieci. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce kont u ytkowników znajdziesz w podrozdziale Konta u ytkowników na stronie 75. Udostêpnianie folderu za pomoc¹ zabezpieczeñ klasycznych Je eli jesteœ zalogowany jako cz³onek grupy Administratorzy, U ytkownicy zaawansowani albo Operatorzy serwera, mo esz udostêpniaæ foldery w swoim systemie innym u ytkownikom w twojej sieci. WSKAZÓWKA Najpierw okreœl uprawnienia NTFS Je eli udostêpniasz folder na dysku NTFS, powinieneœ ustawiæ opcje uprawnieñ NTFS, tak jak chcesz, zanim udostêpnisz folder. W ten sposób ograniczenia zabezpieczaj¹ce zostaj¹ zastosowane, zanim uczynisz folder dostêpnym w sieci. Aby udostêpniæ folder lub dysk, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Eksploratorze Windows wyœwietl ikonê folderu lub dysku, który chcesz udostêpniæ. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê i kliknij Udostêpnianie i zabezpieczenia. Doprowadzi ciê to do karty Udostêpnianie okna dialogowego w³aœciwoœci folderu, tak jak pokazano na rysunku Zaznacz opcjê Udostêpnij ten folder. 4. Zaakceptuj lub zmieñ zaproponowan¹ nazwê udzia³u.

12 862 Czêœæ VII: Sieæ Rysunek Aby udostêpniæ folder, wybierz polecenie Udostêpnianie i zabezpieczenia z menu podrêcznego folderu. UWAGA Je eli folder jest ju udostêpniony, kliknij przycisk Nowy udzia³, a nastêpnie wpisz nazwê udzia³u. Lokalne dyski zawsze maj¹ domyœlny udzia³ administracyjny, którego nazwa udzia³u sk³ada siê z litery dysku i znaku dolara (na przyk³ad C$). Ta nazwa udzia³u nie jest widoczna dla innych, a ty nie mo esz ustawiæ uprawnieñ dla udzia³u domyœlnego bêdziesz wiêc chcia³ utworzyæ nowy udzia³. Nazwa udzia³u to nazwa, któr¹ inni u ytkownicy zobacz¹ w swoich w³asnych folderach Moje miejsca sieciowe. Windows wstêpnie proponuje u ycie nazwy folderu jako nazwy udzia³u. Zazwyczaj jest to dobry wybór, ale nie jesteœ zobligowany do zaakceptowania go. Je eli posiadasz ju udostêpniony folder z tak¹ nazw¹, bêdziesz musia³ wybraæ inn¹ nazwê. 5. Wpisz opis zawartoœci folderu w polu Komentarz. Inni u ytkownicy zobacz¹ ten opis, kiedy otworz¹ okno dialogowe w³aœciwoœci tego folderu w folderze Moje miejsca sieciowe (albo u yj¹ widoku Szczegó³y). 6. Aby ograniczyæ liczbê u ytkowników, którzy mog¹ byæ jednoczeœnie pod³¹czeni do udostêpnionego folderu, zaznacz opcjê Zezwalaj tylu u ytkownikom i podaj liczbê. Je eli ruch w sieci ma istotny wp³yw na dzia³anie twojego systemu, byæ mo e bêdziesz chcia³ skorzystaæ z udogodnieñ tej opcji. Wybór domyœlny, Dopuszczalne maksimum, dopuszcza do 10 u ytkowników w tym samym czasie. (Je- eli potrzebujesz udostêpniæ folder wiêcej ni 10 u ytkownikom na raz, musisz u yæ systemu Windows w wersji serwerowej). Dodatkowe informacje o przycisku Buforowanie znajdziesz w podrozdziale Opcje opcji buforowania na serwerze na stronie 470. Przydzielanie uprawnieñ do udostêpnionego folderu Domyœlnym uprawnieniem udostêpnionego zasobu, powi¹zanym z nowym udzia- ³em, jest Pe³na kontrola dla Wszystkich. Oznacza to, e ka dy w twojej sieci mo e robiæ, co tylko chce z twoimi plikami, ³¹cznie z ich usuniêciem. (Jednak je eli udostêp-

13 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 863 niony folder znajduje siê na woluminie NTFS, poszczególne foldery i pliki mog¹ mieæ swoje w³asne ograniczenia dostêpu). Mo esz na³o yæ ograniczenia, okreœlaj¹c, co poszczególni u ytkownicy lub grupy u ytkowników mog¹ robiæ z twoimi udostêpnionymi plikami. Aby to zrobiæ, kliknij przycisk Uprawnienia w oknie dialogowym pokazanym na rysunku Zobaczysz wtedy okno dialogowe uprawnieñ, pokazane na rysunku Rysunek Aby ustawiæ uprawnienia udzia³u, w Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy udostêpniony folder i wybierz Udostêpnianie i zabezpieczenia. Nastêpnie kliknij Uprawnienia. OSTRZE ENIE Kiedy udostêpniasz folder, sprawiasz, e równie jego podfoldery bêd¹ dostêpne w sieci. Je eli uprawnienia, jakie wybra³eœ dla danego folderu, nie s¹ odpowiednie dla któregoœ z jego podfolderów, ponownie rozwa wybór uprawnieñ dostêpu albo zmieñ strukturê swoich folderów, tak aby unikn¹æ tego problemu. Wykonaj poni sze czynnoœci, aby zobaczyæ lub okreœliæ uprawnienia: 1. Na liœcie Nazwy grupy lub u ytkownika zaznacz nazwê u ytkownika lub grupy, któr¹ chcesz zarz¹dzaæ. Uprawnienia zasobu udostêpnionego dla zaznaczonego u ytkownika lub grupy pojawi¹ siê poni ej, na liœcie uprawnieñ. 2. Zaznacz pole Zezwalaj, Odmów albo te nie zaznaczaj adnego z nich dla ka dej pozycji kontroli dostêpu: Pe³na kontrola. Pozwala u ytkownikom na tworzenie, odczytywanie, zapisywanie, zmienianie nazwy oraz usuwanie plików w folderze i jego podfolderach. Ponadto u ytkownicy mog¹ zmieniaæ uprawnienia i przej¹æ na w³asnoœæ pliki na woluminach NTFS. Zmiana. Zezwala u ytkownikom na odczytywanie, zapisywanie, zmienianie nazwy, a tak e usuwanie plików w folderze i jego podfolderach, ale nie na tworzenie nowych plików. Odczyt. Zezwala u ytkownikom na odczytywanie plików, ale nie na ich zapisywanie lub usuwanie.

14 864 Czêœæ VII: Sieæ Je eli nie zaznaczysz ani pola Zezwalaj, ani pola Odmów, u ytkownik nadal mo e odziedziczyæ uprawnienie poprzez cz³onkostwo w innej grupie, która je posiada. Je- eli u ytkownik lub grupa nie nale y do innej tego typu grupy, u ytkownik lub grupa bêdzie mieæ ca³kowit¹ odmowê dostêpu. UWAGA Aby usun¹æ nazwê z listy Nazwy grupy lub u ytkownika, zaznacz j¹ i kliknij przycisk Usuñ. Aby dodaæ nazwê do listy, kliknij przycisk Dodaj, co otworzy okno dialogowe Wybieranie: U ytkownicy lub Grupy, gdzie mo esz wpisaæ nazwy u ytkowników lub grup, które chcesz dodaæ. Dodatkowe informacje dotycz¹ce tego okna dialogowego znajdziesz w podrozdziale Zaawansowane opcje zabezpieczeñ na stronie 426. WSKAZÓWKA Wy³¹czanie dostêpu do udostêpnionego folderu kontu Goœæ Utworzenie udzia³u zapewnia domyœlnie uprawnienia dla wbudowanej grupy Wszyscy. Konto Goœæ nale y do grupy Wszyscy. A poniewa system Windows uwierzytelnia jako Goœci u ytkowników sieciowych, którzy nie maj¹ konta na komputerze lokalnym, oznacza to, e ka dy w twojej sieci ma dostêp do udzia³u. Je- eli chcesz wy³¹czyæ dostêp wszystkim, którzy nie maj¹ konta u ytkownika na twoim komputerze, na karcie Uprawnienia udzia³u zaznacz Wszyscy i kliknij przycisk Usuñ. Nastêpnie kliknij przycisk Dodaj, wpisz U ytkownicy uwierzytelnieni i kliknij OK. (Ta wbudowana grupa U ytkownicy uwierzytelnieni nie zawiera konta Goœæ). Na karcie Uprawnienia udzia³u ponownie zaznacz U ytkownicy uwierzytelnieni, a nastêpnie zaznacz pole Zezwalaj przy pozycji Pe³na kontrola. Zauwa, e uprawnienia udostêpnionego zasobu maj¹ zastosowanie jedynie wtedy, gdy ten folder (oraz jego pliki i podfoldery) jest dostêpny poprzez sieæ. Nie chroni¹ one plików i folderów, kiedy s¹ otworzone lokalnie na komputerze, na którym siê znajduj¹. Je eli folder, który udostêpniasz, znajduje siê na woluminie NTFS, uprawnienia NTFS chroni¹ pliki lokalnie, ale stosowane s¹ równie wobec u ytkowników sieciowych. Szczegó³owe informacje o uprawnieniach NTFS znajdziesz w podrozdziale Kontrolowanie dostêpu za pomoc¹ uprawnieñ dla systemu plików NTFS na stronie 425. OSTRZE ENIE Pliki i foldery, które s¹ tworzone w udostêpnionym folderze na dysku NTFS, kiedy w³¹czona jest opcja Proste udostêpnianie plików, s¹ przejmowane na w³asnoœæ przez konto Goœæ. W³asnoœæ plików nie zmienia siê, kiedy wy³¹czasz lub w³¹czasz Proste udostêpnianie plików. Musisz wiedzieæ, e nawet je eli zmienisz sposób udostêpniania na klasyczny i narzucisz silniejsze zabezpieczenia, u ytkownicy, którzy zaloguj¹ siê jako Goœæ (lokalnie lub zdalnie), nadal bêd¹ posiadaæ pe³n¹ kontrolê nad plikami, które zosta³y utworzone przez dowolnego u ytkownika w czasie, kiedy opcja Proste udostêpnianie plików by³a w³¹czona (zak³adaj¹c, e nadal maj¹ dostêp do udostêpnionego folderu). Aby zaradziæ tej sytuacji, przejmij ten folder i jego zawartoœæ na w³asnoœæ oraz usuñ grupê Wszyscy z list ACL tego folderu i jego zawartoœci. Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami Chocia mo esz zarz¹dzaæ swoimi udostêpnionymi folderami z Eksploratora Windows, to przystawka Foldery udostêpnione w Konsoli zarz¹dzania firmy Microsoft (MMC) zapewnia bardziej scentralizowane podejœcie. Za pomoc¹ tej przystawki mo esz zarz¹dzaæ wszystkimi udostêpnionymi folderami na twoim komputerze.

15 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 865 Uruchom przystawkê Foldery udostêpnione, otwieraj¹c Zarz¹dzanie komputerem (kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz Zarz¹dzaj), a nastêpnie w lewym okienku rozwiñ Narzêdzia systemowe\foldery udostêpnione. Rysunek 31-5 pokazuje przystawkê Foldery udostêpnione. Rysunek Mo esz otworzyæ Foldery udostêpnione w oddzielnym oknie konsoli bez innych elementów Zarz¹dzania komputerem wpisuj¹c w wierszu polecenia fsmgmt.msc. UWAGA Aby u ywaæ przystawki Foldery udostêpnione, musisz byæ cz³onkiem grupy Administratorzy lub U ytkownicy zaawansowani. Ponadto, aby zrobiæ cokolwiek innego ni tylko przegl¹danie udzia³ów, sesji i otwartych plików, musisz mieæ wy³¹czon¹ opcjê Proste udostêpnianie plików (co oznacza, e przystawka Foldery udostêpnione ma ograniczon¹ funkcjonalnoœæ dla u ytkowników systemu Windows XP Home Edition). Przegl¹danie i modyfikowanie w³aœciwoœci udzia³u Kiedy otworzysz Foldery udostêpnione, wszystkie udostêpnione foldery na twoim komputerze bêd¹ widoczne w folderze Udzia³y. Mo esz modyfikowaæ w³aœciwoœci dowolnego folderu, klikaj¹c go prawym przyciskiem myszy i wybieraj¹c W³aœciwoœci. Pojawi siê powi¹zane z nim okno dialogowe, takie jak pokazane na rysunku Rysunek Wybierz W³aœciwoœci w przystawce Foldery udostêpnione, aby otworzyæ okno dialogowe takie jak to.

16 866 Czêœæ VII: Sieæ Zwróæ uwagê, e jeœli klikniesz prawym przyciskiem myszy udostêpniony folder w Eksploratorze Windows, maj¹c wy³¹czon¹ opcjê Proste udostêpnianie plików, zobaczysz prawie identyczne kontrolki, tak jak widaæ na rysunku Przycisk Uprawnienia pokazany na rysunku 31-3 s³u y temu samemu celowi, co karta Uprawnienia udzia³u pokazana na rysunku Udzia³y administracyjne Niektóre z udzia³ów, które widzisz na liœcie Folder udostêpniony, s¹ utworzone przez system operacyjny. Wiêkszoœæ nazw tych udzia³ów koñczy siê znakiem dolara ($), który czyni je niewidzialnymi, poniewa nie ukazuj¹ siê na liœcie, kiedy inny u ytkownik systemu Windows ogl¹da udzia³y na twoim komputerze. Jednak nie oznacza to, e s¹ one niedostêpne. Je eli opcja Proste udostêpnianie plików jest na twoim komputerze wy³¹czona, ka dy u ytkownik, który zna te nazwy, mo e pod³¹czyæ siê do tych udzia³ów po prostu wpisuj¹c nazwê udzia³u zamiast wybieraæ go z listy. Dla wiêkszoœci z tych udzia³ów nie mo esz przegl¹daæ lub przydzielaæ uprawnieñ, tak jak mo esz to robiæ dla udzia³ów, które utworzy³eœ. System operacyjny ogranicza dostêp do nich tylko do kont z uprawnieniami administracyjnymi. Mo esz zatrzymaæ udostêpnianie udzia³ów administracyjnych jedynie tymczasowo. Udzia³ pojawi siê ponownie nastêpnym razem, kiedy uruchomi siê us³uga Serwer lub kiedy ponownie w³¹czysz komputer. Tabela 31-1 opisuje udzia³y administracyjne, które wystêpuj¹ w wiêkszoœci systemów. Tabela Udzia³y administracyjne Nazwa udzia³u C$, D$, E$ itd. ADMIN$ IPC$ PRINT$ FAX$ Opis Ka dy z tych udzia³ów pozwala cz³onkom grup Administratorzy i Operatorzy kopii zapasowych na ³¹czenie siê z folderem g³ównym dysku twardego. Zobaczysz po jednym udziale (z odpowiedni¹ liter¹ dysku) dla ka dego twardego dysku w twoim komputerze. Udzia³y te s¹ czêsto wykorzystywane przez programy do tworzenia kopii zapasowych. Udzia³ ten jest wykorzystywany podczas zdalnego administrowania. Prowadzi on do folderu %SystemRoot% (w wiêkszoœci systemów jest to C:\Windows). Udzia³ ten dostarcza potoków nazwanych, których programy u ywaj¹ do komunikacji z twoim komputerem. Jest on u ywany podczas zdalnej administracji oraz przegl¹dania zasobów komputera. Udzia³ ten wykorzystywany jest do zdalnej administracji drukarkami. Udzia³ ten ukazuje siê na serwerach faksów i u ywany jest przez klienty do wysy³ania faksów i uzyskiwania dostêpu do stron tytu³owych przechowywanych na serwerze. Tworzenie nowego udzia³u Aby udostêpniæ folder, kliknij prawym przyciskiem myszy Udzia³y w drzewie konsoli i wybierz Nowy udzia³ pliku. Pojawi siê Kreator Tworzenie folderu udostêpnianego. Kreator ten pomo e ci odnaleÿæ folder, który chcesz udostêpniæ, oraz bêdzie asystowaæ przy ustawianiu podstawowych opcji zabezpieczeñ, jak pokazano na rysunku 31-7 na nastêpnej stronie. Zauwa, e w odró nieniu od domyœlnych uprawnieñ udzia³u, stosowanych, kiedy tworzysz udzia³ w Eksploratorze Windows (niezale nie od tego, czy Proste udostêpnianie plików jest w³¹czone, czy nie), kreator po-

17 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 867 zwala ci ³atwo ustawiæ ró ne uprawnienia dla administratorów (cz³onków grupy Administratorzy) i innych u ytkowników (Wszyscy). Rysunek Kreator Tworzenie folderu udostêpnianego dostarcza alternatywnego w stosunku do Eksploratora Windows sposobu udostêpniania folderu. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Polecenie Nowy udzia³ pliku nie pojawi³o siê Je eli udostêpnianie nie zosta³o jeszcze w³¹czone na twoim komputerze (domyœlnie w nowej instalacji systemu Windows XP udostêpnianie jest wy³¹czone), przystawka Foldery udostêpnione nie przydaje siê na wiele. Co gorsza, nie powie ci równie, na czym polega problem ani jak go rozwi¹zaæ. Na szczêœcie rozwi¹zanie jest proste: najpierw upewnij siê, e opcja Proste udostêpnianie plików jest wy³¹czona. Je eli nie spowoduje to, e polecenie pojawi siê w Folderach udostêpnionych, to uruchom Kreatora konfiguracji sieci lub udostêpnij folder, u ywaj¹c Eksploratora Windows; oba dzia³ania w³¹czaj¹ udostêpnianie. Szczegó³owe informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale W³¹czanie udostêpniania plików na stronie 853. DLA EKSPERTÓW Nie musisz otwieraæ Folderów udostêpnionych, aby uruchomiæ Kreatora Tworzenie folderu udostêpnianego. Mo esz go uruchomiæ, wpisuj¹c w wierszu polecenia shrpubw. U ytkownicy systemu Windows XP Home Edition odkryj¹ ze zdumieniem, e oni równie mog¹ uruchomiæ Shrpubw.exe, i zakrzykn¹: Aha! Ja te mogê wykorzystaæ ten trik, aby obejœæ ograniczenie udostêpniania wszyscy-lub-nikt narzucane przez Proste udostêpnianie plików! Niestety, u ywanie kreatora do utworzenia udzia³u z niestandardowymi uprawnieniami jest bezu yteczne, jeœli opcja Proste udostêpnianie plików jest w³¹czona a w wersji Home Edition jest ona w³¹czona ca³y czas. Dzieje siê tak, poniewa na komputerze z wersj¹ Home Edition wszyscy u ytkownicy sieci uwierzytelniani s¹ jako Goœæ. Dlatego te nie ma adnego po ytku z ustawienia ró nych uprawnieñ dla ró nych u ytkowników sieciowych, poniewa wszyscy u ytkownicy logowani s¹ za pomoc¹ konta Goœæ. Usuwanie udzia³u Usuwanie udzia³u jest niezwykle ³atwe: wystarczy klikn¹æ prawym przyciskiem myszy udzia³ i wybraæ opcjê Zatrzymaj udostêpnianie. Jest to odpowiednik wyœwietlenia w Eksploratorze Windows okna dialogowego w³aœciwoœci folderu i usuniêcia zaznaczenia z pola Udostêpnij ten folder.

18 868 Czêœæ VII: Sieæ Przegl¹danie i roz³¹czanie sesji Ka dy u ytkownik, który ³¹czy siê z twoim komputerem, tworzy sesjê. Mo esz u yæ Folderów udostêpnionych, aby zobaczyæ, kto jest aktualnie po³¹czony z twoim komputerem, jak równie jakie pliki zosta³y przez tych u ytkowników otwarte. Kliknij Sesje w drzewie konsoli, aby zobaczyæ aktualne sesje w oknie szczegó³ów, tak jak pokazano na rysunku Rysunek Folder Sesje pokazuje wszystkie otwarte po³¹czenia. WSKAZÓWKA Zobacz, kto jest uwierzytelniony Je eli próbujesz okreœliæ, dlaczego niektórzy u ytkownicy maj¹ dostêp do okreœlonych folderów, a inni nie, pomocna mo e okazaæ siê wiedza, czy zostali oni uwierzytelnieni jako oni, czy jako Goœæ. W wypadku Folderów udostêpnionych ³atwo to sprawdziæ. W folderze Sesje znajduj¹ca siê najdalej po prawej stronie kolumna zatytu³owana jest Goœæ; jej wartoœæ to Tak (uwierzytelniony jako Goœæ) lub Nie (uwierzytelniony jako nazwany u ytkownik). Mo esz zobaczyæ, kto jest po³¹czony, mo esz równie roz³¹czyæ dowoln¹ lub wszystkie sesje. Kliknij prawym przyciskiem myszy sesjê i wybierz Zamknij sesjê, aby zakoñczyæ pojedyncz¹ sesjê. Kliknij prawym przyciskiem myszy Sesje w drzewie konsoli i wybierz Roz³¹cz wszystkie sesje, aby zamkn¹æ wszystkie otwarte sesje. Nie rób tego tylko dla kaprysu; mo esz w ten sposób spowodowaæ, e u ytkownicy utrac¹ informacje, jeœli maj¹ otwarte dokumenty. Przegl¹danie i zamykanie plików Kliknij Otwarte pliki w drzewie konsoli Foldery udostêpnione, aby zobaczyæ listê udostêpnionych plików, które s¹ aktualnie otwarte dla innych u ytkowników, tak jak pokazano na rysunku 31-9 na nastêpnej stronie. Mo esz zamkn¹æ pojedynczy plik, klikaj¹c go prawym przyciskiem myszy i wybieraj¹c Zamknij otwarty plik. Mo esz zamkn¹æ wszystkie otwarte pliki za jednym razem, klikaj¹c prawym przyciskiem myszy Otwarte pliki w drzewie konsoli i wybieraj¹c Od³¹cz wszystkie otwarte pliki. Je eli zamkniesz plik dokumentu, zanim u ytkownik zapisze nowe informacje, mo esz spowodowaæ, e informacje te zostan¹ utracone.

19 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 869 Rysunek Folder Otwarte pliki pokazuje wszystkie pliki, które zosta³y otwarte przez wszystkich u ytkowników. Ostrzeganie innych u ytkowników Poniewa zamykanie sesji i plików mo e spowodowaæ utratê informacji, powinieneœ ostrzec u ytkowników, którzy maj¹ otwarte sesje i pliki, zanim je zamkniesz. Mo esz wys³aæ komunikat konsoli bezpoœrednio z konsoli Foldery udostêpnione, ale polecenie, które to umo liwia, nie pojawia siê w menu podrêcznym w miejscu, w którym najbardziej siê tego spodziewasz. Poniewa Sesje i Otwarte pliki s¹ miejscami, w których naj³atwiej przerwaæ pracê innych u ytkowników (dlatego te s¹ miejscami, w których chcia³byœ mieæ mo liwoœæ ostrze enia u ytkowników o zbli aj¹cym siê wy³¹czeniu komputera), mo esz oczekiwaæ, e bêdziesz móg³ wys³aæ komunikat z jednego z tych folderów. Ale nie mo esz. Aby wys³aæ komunikat konsoli, kliknij prawym przyciskiem myszy Foldery udostêpnione lub Udzia³y w drzewie konsoli i wybierz Wszystkie zadania, a nastêpnie Wyœlij komunikat konsoli. Polecenie to nie pojawi siê, jeœli klikniesz prawym przyciskiem myszy folder Sesje lub Otwarte pliki. Kiedy pojawi siê okno dialogowe Wysy³anie komunikatu konsoli, nazwy wszystkich komputerów z otwartymi sesjami (w³¹czaj¹c wszystkie komputery z otwartymi plikami) bêd¹ znajdywaæ siê na liœcie Adresaci. Po prostu wpisz treœæ twojego komunikatu ostrzegawczego i kliknij przycisk Wyœlij. Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych folderów Folder Moje miejsca sieciowe jest twoj¹ bram¹ do wszystkich dostêpnych zasobów sieciowych, tak jak Mój komputer jest bram¹ do zasobów przechowywanych w twoim w³asnym systemie. Moje miejsca sieciowe zastêpuj¹ folder Otoczenie sieciowe, który ukazywa³ siê we wczeœniejszych wersjach systemu Windows szybko przekonasz siê, e nie tylko nazwa uleg³a zmianie. Moje miejsca sieciowe ukazuj¹ siê w oknie Eksploratora Windows, które zawiera ikony u ywanych przez ciebie zasobów sieciowych. Miejsca sieciowe mog¹ byæ skrótami do komputerów sieciowych, udostêpnionych folderów, folderów sieci Web w Internecie lub w twoim intranecie albo te witrynami FTP.

20 870 Czêœæ VII: Sieæ Aby otworzyæ Moje miejsca sieciowe (je eli twoje menu Start jeszcze nie zawiera skrótu do nich), otwórz Mój komputer. W sekcji Inne miejsca kliknij Moje miejsca sieciowe. Mo esz równie wykorzystaæ Moje miejsca sieciowe do przegl¹dania sieci. W sekcji Zadania sieciowe kliknij Wyœwietl komputery grupy roboczej. Jeœli to zrobisz, wyœwietlisz komputery z twojej grupy roboczej. Dwukrotne klikniêcie komputera wyœwietli udostêpnione na nim zasoby. Podczas przegl¹dania komputerów grupy roboczej mo esz klikn¹æ Sieæ Microsoft Windows (w sekcji Inne miejsca), aby wyœwietliæ widok najwy szego poziomu dla twojej sieci. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Nie mo esz zobaczyæ folderów udostêpnionych na innych komputerach W pewnych konfiguracjach sieciowych (zw³aszcza je eli ka dy komputer w sieci ma bezpoœrednie po³¹czenie z Internetem lub je eli komputery sieciowe i modem szerokopasmowy s¹ po³¹czone przez koncentrator) mo esz nie byæ w stanie zobaczyæ udostêpnionych folderów na innych komputerach. W rzeczywistoœci jest to znak, e Kreator konfiguracji sieci oraz Zapora po³¹czenia internetowego w³aœciwie wykonuj¹ swoj¹ pracê, chroni¹c twoj¹ sieæ przed nieautoryzowanym dostêpem z Internetu. W takiej konfiguracji sieæ posiada kilka œcie ek do Internetu, wiêc musisz byæ chroniony przed innymi komputerami w sieci lokalnej, jak równie przed innymi komputerami w Internecie. Rozwi¹zaniem w tym przypadku jest dodanie drugiego protoko³u sieciowego i u ywanie tego protoko³u (a nie TCP/IP, który mo e poruszaæ siê w Internecie) do udostêpniania plików i drukarek. Aby uzyskaæ dok³adne informacje, jak to zrobiæ, w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej wyszukaj w³¹czanie udostêpniania ipx. Znajdziesz instrukcje, jak skonfigurowaæ protokó³ IPX/SPX na komputerach dzia³aj¹cych z innymi wersjami systemu Windows, jak równie na komputerach dzia³aj¹cych z Windows XP. Je eli twój komputer posiada oddzielne karty sieciowe dla po³¹czenia internetowego i po³¹czenia sieci lokalnej (LAN), powinieneœ siê upewniæ, e Zapora po³¹czenia internetowego jest w³¹czona jedynie dla po³¹czenia internetowego. W oknie Po³¹czenia sieciowe otwórz dla ka dego po³¹czenia okno dialogowe w³aœciwoœci, kliknij kartê Zaawansowane i upewnij siê, e pole wyboru Zapory po³¹czenia internetowego jest odpowiednio zaznaczone. W oknie dialogowym w³aœciwoœci dla po³¹czenia sieci lokalnej upewnij siê, e Klient sieci Microsoft Networks jest zainstalowany i zaznaczony. Dodawanie miejsca sieciowego Domyœlnie system Windows okresowo przeszukuje twoj¹ sieæ pod k¹tem udostêpnionych zasobów i udostêpnionych drukarek. Udostêpnione zasoby odnalezione podczas tego poszukiwania automatycznie ukazuj¹ siê w Moich miejscach sieciowych. Nowa funkcja! WSKAZÓWKA Wy³¹czenie automatycznego wyszukiwania Je eli twoja sieæ zawiera mnóstwo udostêpnionych zasobów, których nie u ywasz, mo liwe e bêdziesz wola³ wy³¹czyæ funkcjê automatycznego wyszukiwania. Aby skonfigurowaæ tê funkcjê, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W Moich miejscach sieciowych (lub dowolnym oknie Eksploratora Windows) otwórz menu Narzêdzia i wybierz Opcje folderów. 2. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartê widok. 3. Na liœcie Ustawienia zaawansowane zaznacz lub wyczyœæ pole Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki.

21 Rozdzia³ 31: Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami i drukarkami 871 Mo esz równie utworzyæ swoje w³asne miejsca sieciowe, takie jak skrót do zasobu sieciowego, witryny sieci Web lub witryny FTP. Aby dodaæ miejsce sieciowe, otwórz Moje miejsca sieciowe i kliknij Dodaj miejsce sieciowe (w sekcji Zadania sieciowe). Kreator dodawania miejsca sieciowego przeprowadzi ciê przez ten proces. UWAGA Skrót do witryny sieci Web nie otwiera strony w przegl¹darce Microsoft Internet Explorer, tak jak robi to skrót w folderze Ulubione. Zamiast tego otwiera w oknie Eksploratora Windows widok folderów zawartych w witrynie sieci Web. Dlatego te jest on najbardziej przydatny jako skrót do twojej w³asnej witryny sieci Web lub folderów sieci Web w twoim intranecie gdzie mo esz korzystaæ z plików lub zapisywaæ je anie do publicznej witryny sieci Web, która mo e nie zezwoliæ na wyœwietlenie folderów. WSKAZÓWKA PrzejdŸ bezpoœrednio do okreœlonego folderu Moje miejsca sieciowe mog¹ równie przechowywaæ skróty do folderów i plików zawartych w udostêpnionym folderze. Aby stworzyæ takie miejsce, wpisz kompletn¹ œcie kê (w formie \\nazwa_komputera\nazwa_udzia³u\folder) na trzeciej stronie kreatora. Mo esz te po prostu przeci¹gn¹æ folder lub plik z okna Eksploratora Windows do okna albo na ikonê Moje miejsca sieciowe. U ywanie miejsc sieciowych z aplikacjami Prawdziw¹ si³¹ Moich miejsc sieciowych nie jest to, e pozwalaj¹ na przegl¹danie twojej sieci, ale to, e zapewniaj¹ szybki i ³atwy dostêp do miejsc sieciowych, których u ywasz codziennie, bez zmuszania ciê do przemierzania d³ugiej œcie ki, aby siê dostaæ do ka dego z nich. Gdy utworzysz miejsce sieciowe, znajdzie siê ono w oknie dialogowym Otwórz lub w oknie dialogowym Zapisz, które pojawia siê w wiêkszoœci aplikacji, kiedy wybierzesz jedno z tych poleceñ z menu Plik. Musisz tylko klikn¹æ Moje miejsca sieciowe na pasku miejsc po lewej stronie okna dialogowego, a pojawi¹ siê skróty do wszystkich twoich miejsc sieciowych, tak jak pokazano na rysunku Rysunek Kliknij Moje miejsca sieciowe na pasku miejsc, aby szybko przejœæ do miejsc sieciowych, których u ywasz.

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie plików i folderów

Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie folderów Aby udostępnić folder w sieci należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć PPM wybieramy opcję Właściwości, a następnie zakładkę Udostępnianie. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie plików i folderów

Zabezpieczanie plików i folderów Rozdzia³ 13 Sposób instalacji systemu narzuca dostêpne opcje zabezpieczeñ 416 Nowa funkcja! Zachowanie prywatnoœci w³asnych plików 422 Kontrolowanie dostêpu za pomoc¹ uprawnieñ dla systemu plików NTFS

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą przygotować oddzielne środowisko pracy dla każdego użytkownika komputera. Windows XP, w porównaniu do systemów Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Pliki i foldery offline

Pliki i foldery offline Rozdzia³ 15 Konfigurowanie systemu do u ywania plików trybu offline 466 Praca w trybie offline 470 Pliki i foldery offline Opcje buforowania na serwerze 470 W jaki sposób Windows synchronizuje pliki 473

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan. Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS

Grzegorz Cygan. Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS Grzegorz Cygan Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS Aplikacja System operacyjny System plików NTFS System plików FAT32 Dysk twardy Pen drive Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLI DOSTĘPU

LISTA KONTROLI DOSTĘPU UPRAWNIENIA NTFS LISTA KONTROLI DOSTĘPU Lista kontroli dostępu (ang. Access ControlList ACL). Lista przechowuje konfigurację zabezpieczeń dostępu do plików. Każdy plik i folder zapisany na woluminach NTFS

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu

Administracja systemu Czêœæ VIII Administracja systemu Rozdzia³ 34 Zarz¹dzanie profilami u ytkownika i zasadami....... 941 Rozdzia³ 35 Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ.......... 973 Rozdzia³ 36 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Dodatek C: Bezpieczeñstwo. Ukrywanie obiektów bazy danych

Dodatek C: Bezpieczeñstwo. Ukrywanie obiektów bazy danych Dodatek C Bezpieczeñstwo Czêœæ VII: Dodatki Dodatek C: Bezpieczeñstwo Je eli tworzysz bazê danych na w³asne potrzeby, nie musisz w aden sposób ograniczaæ do niej dostêpu, co oznacza, e informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Profile użytkownika w systemie Windows. Profile użytkowników to zbiory ustawień środowiska pracy każdego użytkownika na komputerze lokalnym. Profile automatycznie tworzą i utrzymują następujące ustawienia:

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu.

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. Konfiguracja połączenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. następnie klikamy

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie informacji

Szyfrowanie informacji Rozdzia³ 14 Szyfrowanie folderów i plików 447 Tworzenie agenta odzyskiwania danych 455 Tworzenie kopii zapasowych certyfikatów 458 Przywracanie zaszyfrowanych plików i folderów 462 W³¹czanie i wy³¹czanie

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Paragon HFS+ for Windows

Paragon HFS+ for Windows PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com Paragon

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro Laboratorium 12.2.3: Tworzenie partycji w Windows XP Pro Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj Witamy Szybki start 1 2 3 Pod³¹cz Zainstaluj U ywaj philips + Zawartoœæ opakowania Baza CD640 ALBO - Connect Install Enjoy S³uchawka CD640/CD645 Baza CD645 Zasilacz bazy Welcome Quick start guide 3 1 2

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

T: Lokalne konta użytkowników i grup.

T: Lokalne konta użytkowników i grup. T: Lokalne konta użytkowników i grup. Konta użytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta użytkowników, domenowe konta użytkowników, konta wbudowane. Każdy rodzaj ma swoje właściwości oraz określone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 Przebieg instalacji wersji sieciowej na przykładzie programu Ewa: I. KONFIGURACJA SERWERA 1. Instalację wersji sieciowej należy rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo