ROZWÓJ REGIONALNY I JEGO DETERMINANTY REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS DETERMINANTS TOM I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ REGIONALNY I JEGO DETERMINANTY REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS DETERMINANTS TOM I"

Transkrypt

1 ROZWÓJ REGIONALNY I JEGO DETERMINANTY REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS DETERMINANTS TOM I

2

3 ROZWÓJ REGIONALNY I JEGO DETERMINANTY REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS DETERMINANTS TOM I REDAKCJA NAUKOWA DONAT JERZY MIERZEJEWSKI JAN POLCYN PIŁA 2014

4 Rada Wydawnicza: Donat Mierzejewski (przewodniczący), Joanna Kryza (sekretarz), Henryk Tylicki, Ryszard Bania, Jan Polcyn, Zbigniew Popławski, Feliks Jaroszyk, Andrzej Kraczkowski, Sylwester Sieradzki Recenzent Prof. dr hab. Mirosława Lasek Korekta Joanna Kryza Redakcja techniczna Michał Bania Projekt okładki Eugeniusz Waloch Copyright by Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Sto pięćdziesiąta czwarta publikacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Piła 2014 ISBN Seria ISBN Tom I Publikacja dofinansowana przez Gminę Piła oraz Starostwo Powiatowe w Pile Przygotowanie i druk: KUNKE POLIGRAFIA

5 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ REGIONALNY A ZARZĄDZANIE I FINANSE Michał Bania, Paweł Dahlke Ekonomiczne i społeczne aspekty elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia Kazimierz Pająk, Sławomir Zwierzchlewski Współczesna polityka fiskalna i jej wpływ na rozwój jednostek samorządu terytorialnego Paweł Błaszczyk Ocena typu strategii polityki pieniężnej w Polsce od 1999 r Karina Zawieja-Żurowska, Artur Zimny Dysproporcje rozwoju infrastruktury transportowej i przewozu ładunków w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej ROZDZIAŁ II. ROZWÓJ REGIONALNY A SEKTOR PUBLICZNY Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Anna Michalska Wpływ stanu zdrowia psychicznego na aktywność zawodową i produktywność. Wyniki analizy w przekroju terytorialnym Jan Polcyn Efektywność kształcenia w liceach ogólnokształcących na tle powiatów województwa wielkopolskiego z zastosowaniem analizy DEA Paweł Pyziak Ubóstwo i wykluczenie społeczne, jako bariera rozwoju regionalnego perspektywa poznawcza Wielkopolski w odniesieniu do Polski

6 6 Spis treści Jan Szwedziński Wielokierunkowość działań w płaszczyźnie gospodarczej jako standard współczesnego rozwoju lokalnego. Studium przypadku gminy Piła Marek Szuszman Historia administracji gminnej ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ REGIONALNY A EKONOMIA ROLNA Katarzyna Smędzik-Ambroży Rolnictwo w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju ujęcie regionalne Bazyli Czyżewski Drenaż nadwyżki ekonomicznej z rolnictwa w Polsce próba falsyfikacji teorematu Marta Śmigla Rola klastrów w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności sektora rolno- żywnościowego w regionie (na przykładzie Klastra Rolno-Spożywczego Południowej Wielkopolski) Sebastian Stępień Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w latach Zakończenie

7 TABLE OF CONTENTS Introduction ROZDZIAŁ I. REGIONAL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT AND FINANCE Michał Bania, Paweł Dahlke Economic and social aspects of flexible and non-flexible form of employment Kazimierz Pająk, Sławomir Zwierzchlewski Sketches from contemporary fiscal policy Paweł Błaszczyk Evaluation of the type of monetary policy strategy in Poland since Karina Zawieja-Żurowska, Artur Zimny Disproportions in the development of transport infrastructure and freight transport in the new eu member states ROZDZIAŁ II. REGIONAL DEVELOPMENT AND THE PUBLIC SECTOR Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Anna Michalska The impact of mental health on economic activity and productivity. The results of the regional analysis Jan Polcyn Effectiveness of education at senior high comprehensive school compared to the districts in the province of Greater Poland applying DEA analysis Paweł Pyziak Poverty and social exclusion, as a barrier to regional development cognitive perspective Wielkopolski with respect to the Polish

8 8 Table of Contents Jan Szwedziński Multidirectional action in the economic plane as the standard of contemporary local development. A case study municipalities Piła Marek Szuszman History of municipal administration ROZDZIAŁ III. REGIONAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL ECONOMICS Katarzyna Smędzik-Ambroży Agriculture in Poland in the light of the concept of sustainable development regional analysis Bazyli Czyżewski Drainage of economic surplus from agriculture in Poland and attempt at falsification of the theorem Marta Śmigla The role of clusters in the development of competitiveness and innovation of agri-food sector in the region (on the example of the Agri-Food Cluster of Southern Wielkopolska) Sebastian Stępień The opportunities to finance the rural development in the context of cohesion policy in Conclusion

9 WSTĘP Oddawana do Państwa rąk publikacja jest trzecią monografią traktującą o determinantach rozwoju regionalnego wydawaną przez nasz zespół. Wcześniejsze wydania ukazały się pod tytułem Determinanty rozwoju regionów w Europie. Społeczeństwo, Gospodarka, Turystyka pod redakcją naukową Kazimierza Pająka i Tadeusza Różańskiego oraz Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo-Gospodarka-Środowisko pod redakcją naukową Kazimierza Pająka oraz Jana Polcyna. Tytuł obecnej monografii Rozwój regionalny i jego determinanty został oznaczony jako tom I, co ma oznaczać początek długofalowych prac naukowych związanych z problematyką szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego. Tym samym wierzymy, że nasze działania są początkiem integracji środowiska naukowego zajmującego się problematyką badawczą należącą do tego obszaru. Monografia ze względu na przyjęte płaszczyzny dyskusji podzielona została na trzy rozdziały. W pierwszym zatytułowanym Rozwój regionalny a zarządzanie i finanse opublikowane zostały cztery artykuły związane z tą problematyką. W pierwszym artykule Michał Bania i Paweł Dahlke przeanalizowali problem ekonomicznych i społecznych aspektów elastycznych i nieelastcznych form zatrudnienia. W drugim, Kazimierz Pająk i Sławomir Zwierzchlewski podjęli się oceny współczesnej polityki fiskalnej i jej wpływu na rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Trzeci artykuł autorstwa Pawła Błaszczyka obejmuje tematykę oceny strategii polityki pieniężnej w Polsce od 1999 roku. Rozdział kończy praca Kariny Zawieji-Żurowskiej i Artura Zimnego omawiająca problem dysproporcji rozwoju infrastruktury transportowej i przewozu ładunków w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział drugi zatytułowany Rozwój regionalny a sektor publiczny zawiera pięć artykułów. Pierwszy autorstwa Anny Hnatyszyn Dzikowskiej i Anny Michalskiej podejmuje problematykę wpływu stanu zdrowia psychicznego na aktywność zawodową i produktywność społeczeństwa. W drugim Jan Polcyn ocenił efektywność kształcenia w liceach ogólnokształcących województwa wielkopolskiego z zastosowaniem analizy DEA. W trzecim Paweł Pyziak przeanalizował problem ubóstwa i wykluczenia społecznego jako bariery rozwoju regionalnego. W czwartym Jan Szwedziński postawił tezę

10 10 Wstęp o konieczności wielokierunkowego działania w płaszczyźnie gospodarczej jako standardu współczesnego rozwoju lokalnego. Rozdział kończy praca marka Szuszmana obejmująca historię administracji gminnej. Rozdział trzeci Rozwój regionalny a ekonomia rolna to studia czterech autorów. Pierwszy artykuł autorstwa Katarzyny Smędzik-Ambroży podjął problem rolnictwa w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. W drugim Bazyli Czyżewski dokonał próby teorematu drenażu nadwyżki ekonomicznej z rolnictwa w Polsce. W kolejnym artykule Marta Śmigla oceniła rolę klastrów w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjnosci sektora rolno-żywnościowego. Rozdział kończy studium Sebastiana Stępnia analizujące możliwosci finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w latach Mamy świadomość tego, że prezentowane w naszej monografii prace obejmują tylko niektóre problemy dotyczące rozwoju regionalnego, dlatego też niniejszym zapraszamy wszystkie osoby, którym poruszana problematyka jest bliska do włączenia się w nurt dyskusji naukowej. Zaangażowanie zespołów naukowych, jak również indywidualnych badaczy w poruszaną problematykę z całą pewnością przyczyni się do stworzenia nowej wartości naukowej. Stoimy bowiem na stanowisku, że żywa dyskusja naukowa, życzliwa i uzasadniona krytyka są najważniejszym bodźcem rozwoju naukowego. Donat Jerzy Mierzejewski Jan Polcyn

11 ROZDZIAŁ I ROZWÓJ REGIONALNY A ZARZĄDZANIE I FINANSE

12

13 Michał Bania, Paweł Dahlke Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Instytut Ekonomiczny EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY ELASTYCZNYCH I NIEELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA STRESZCZENIE: Zatrudnianie pracowników na podstawie umów z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia w dalszym ciągu stanowi mniejszość w porównaniu z tradycyjnymi formami zatrudnienia na podstawie klasycznych, przewidzianych przepisami kodeksu pracy, umów o pracę. Podyktowane jest to obawami i dominującym w dalszym ciągu w społeczeństwie, przeświadczeniem o wyższości zatrudnienia na etacie nad innymi formami świadczenia pracy. Elastyczność zatrudnienia w większej mierze pobudzana jest w skutek zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych, technologicznych, wymuszając zarówno wzrost mobilności jak i emigrację zarobkową. Analizując w artykule wybrane formy klasycznego i elastycznego zatrudnienia wskazano na ich charakter oraz zróżnicowanie. Na podstawie tej analizy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy zastosowanie elastycznych form zatrudnienia i całkowita liberalizacja przepisów dotyczących świadczenia pracy, jak twierdzą niektórzy, jest lekarstwem na bezrobocie, ograniczenie szarej strefy, wzrost mobilności i aktywności na rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, czy wręcz przeciwnie koszt społeczny tak dalece posuniętej deregulacji będzie zbyt wysoki? Słowa kluczowe: praca, rynek pracy, elastyczne zatrudnienie CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO Przepis art. 25 k.p. wymienia cztery rodzaje umów, jakie mogą funkcjonować w obrocie prawnym przy nawiązywaniu stosunku pracy na podstawie kontraktu. Kodeks pracy ściśle i w sposób bezwzględnie obowiązujący określa, zatem rodzaje umów, jakie mogą być nawiązane przez strony stosunku pracy. W myśl art. 25 k.p. umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Każda z tych umów może być poprzedzona umową na okres próbny. Z przedstawionego unormowania wynika, po pierwsze, ograniczenie kontrahentów w tworzeniu umów prawa pracy o tzw. charakterze nienazwanym; po drugie zaś, wskazówka, że umowa na okres próbny może poprzedzać każdą umowę, poza

14 14 Michał Bania Paweł Dahlke umową na okres próbny. Z katalogu umów wskazanych w art. 25 k.p. można wyróżnić umowy terminowe oraz umowę bezterminową (na czas nieokreślony), różniące się przeznaczeniem i treścią (Gersdorf, Rączka, 2007:121). UMOWA NA CZAS OKREŚLONY W kodeksie pracy wyróżniamy trzy podstawowe umowy terminowe, do których zaliczamy: umowę na czas określony, umowę na czas wykonywania określonej pracy, umowę na okres próbny. Cechą zasadniczą tego rodzaju umów jest założenie funkcjonowania stosunku pracy przez ściśle określony czas, który powinien zostać ustalony w momencie nawiązywania stosunku pracy. W praktyce w przypadku umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy problemy dotyczyć mogą wskazania konkretnego terminu zakończenia umowy, w tej sytuacji określenie terminu końcowego, do którego umowa będzie wiązać strony nastąpić może w sposób pośredni. W sytuacji takiej dla skutecznego oznaczenia terminu rozwiązania umowy konieczne jest, aby terminem tym było zdarzenie przyszłe, pewne, jasne, zrozumiałe, obiektywne i z łatwością możliwe do ustalenia. Kolejną istotną cechą umowy na czas określony jest fakt, iż upływ terminu końcowego określony w momencie nawiązywania stosunku pracy nie zależy od woli stron tak, że żadne jednostronne działanie którejś ze stron łączącego ich stosunku nie może przeszkodzić w jego nadejściu. Oczywiście czynności o charakterze dwustronnym mogą prowadzić do opóźnienia lub przyspieszenia nadejścia terminu ustania stosunku pracy. Korzystną okolicznością z punku widzenia pracodawcy jest fakt, iż w przypadku tego rodzaju umów nie mają zastosowania okoliczności przewidziane w art kodeksu pracy, które w przypadku wypowiedzenia umów na czas nieokreślony wymagają wskazania w formie pisemnej przyczyn wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Konsekwencję takiego stanu rzeczy jest brak możliwości wystąpienia do sądu pracy z zarzutem o niezasadność wypowiedzenia. W Polsce według różnych szacunków na podstawie różnego rodzaju umów terminowych zatrudnione jest od 24% do 27% pracowników, co daje najwyższy odsetek w Unii Europejskiej. Dla przykładu w biedniejszej od nas Rumuni odsetek umów terminowych wynosi mniej niż 2%. UMOWY NA CZAS NIEOKREŚLONY Umowa na czas nieokreślony jest, zgodnie ze standardami europejskimi, podstawową i najbardziej oczekiwaną przez pracowników formą zatrudnie-

15 Ekonomiczne i społeczne aspekty elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia 15 nia. Jej podstawową i najbardziej umocowaną prawnie cechą jest stała więź łącząca pracownika z pracodawcą, zapewniając jednocześnie pracownikowi najlepszą ochronę jego interesów. Z umową na czas nieokreślony związanych jest szereg przywilejów i przepisów ochronnych uniemożliwiających jednostronne rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę. Przykładem mogą być przepisy dotyczące ochrony pracownicy w ciąży, w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, a także szereg przepisów obejmujących inne osoby i okoliczności tak zwaną ochroną trwałości stosunku pracy. Ze strony pracodawcy stanowi z kolei najbardziej uciążliwą formę zatrudnienia z uwagi na konieczność każdorazowego merytorycznego uzasadniania decyzji wydawanych pracownikowi zarówno w procesie współdziałania, dokonywania zmian łączącego strony stosunku pracy, wypowiadanie umowy jak również, w przypadku funkcjonowania w zakładzie pracy związków zawodowych, konieczność konsultowania czynności prawnych względem pracowników będących członkami związku. Tabela 1. Główne cechy umów na czas określony i nieokreślony Umowa na czas nieokreślony Umowa na czas określony Umowa na czas wykonywania określonej pracy Umowa na okres próbny Stałość zatrudnienia i największe gwarancje kodeksowe Rozwiązanie umowy z podaniem i uzasadnieniem przyczyny Okres wypowiedzenia zależny od czasu zatrudnienia pracownika od 2 tygodni do 3 miesięcy Wypowiedzenie możliwe, jeśli umowa je przewiduje; okres wypowiedzenia to 2 tygodnie Okres trwania min. 6 miesięcy Trzecia z kolei umowa na czas określony powoduje zawarcie umowy z pracownikiem na czas nieokreślony Zawarta w celu wykonania określonej pracy bez określania terminu Nie podlega wypowiedzeniu Rozwiązanie jedynie za porozumieniem stron Czas trwania maksymalnie do 3 miesięcy Może poprzedzić każdą umowę o pracę Źródło: Opracowanie własne Dla systematyzacji celowo pominięte w tym opracowaniu zostały inne funkcjonujące w obrocie prawnym, na podstawie Kodeksu Pracy, rodzaje umów jak choćby umowa na czas zastępstwa czy umowy sezonowe będące specyficznymi formami umów na czas określony obwarowane odrębnymi regulacjami prawnymi. Podsumowując stwierdzić należy, iż trudno się dziwić, iż umowa na czas nieokreślony jest najbardziej pożądaną przez pracowników formą zatrudnienia. Jej przewaga mająca swoje umocowanie w przepisach Kodeksu Pracy, gwarantującego pracownikowi liczne przywileje, w zakresie prawa do płat-

16 16 Michał Bania Paweł Dahlke nego urlopu, gwarancję minimalnego wynagrodzenia, ochronę zatrudnienia niektórych grup pracowników, unormowany czas pracy oraz zagwarantowaną procedurę rozwiązania umowy o pracę przy zachowaniu możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jednoznacznie przemawia na jej korzyść. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM ZATRUDNIENIA NIEPRACOWNICZEGO UMOWY O DZIEŁO Przyjmując jako główne kryterium podziału elastycznych form zatrudnienia czas pracy umowy o dzieło, umowy zlecenia obok kontraktów menadżerskich, outsourcingu oraz telepracy, zaliczyć należy do bardzo elastycznych form zatrudnienia. Pamiętać należy, co często mylone jest w praktyce przez pracowników, iż zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, w sposób zasadniczy odróżnia te umowy od umów pracowniczych zawieranych na czas określony i nieokreślony na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Umowy o dzieło zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, (art ), co już samo w sobie stanowi o ich odmienności. Zawierając umowę o dzieło przyjmujący zobowiązuje się do wykonania oznaczonego w umowie dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Od strony podatkowej umowa jest niezwykle korzystna dla obu stron z uwagi na brak konieczności obciążania wynagrodzenia składkami ZUS, z jednoczesną możliwością zastosowania wysokich, bo 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodu. Wyjątek stanowią umowy zawierane z własnym pracodawcą, od których istnieje obowiązek odprowadzenia wszystkich składek do ZUS. Umowa o dzieło zwana również umową rezultatu nierozerwalnie wiąże się z koniecznością określenia wysokości wynagrodzenia, charakteryzuje się wzajemnością obowiązywania oraz konsensualizam. W umowie określony musi zostać przedmiot umowy, który może mieć charakter zarówno materialny jak i niematerialny oraz termin jego wykonania. Pamiętać należy, iż z uwagi na fakt, że umowa zawarta jest na podstawie Kodeksu Cywilnego nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Pracy zapewniające pracownikowi ochronę socjalną. Zleceniodawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za zapewnienie warunków BHP i Ppoż., nie mają również zastosowania przepisy Kodeksu Pracy dotyczące urlopów pracowniczych czy prawa do odprawy. Zaletami tego rodzaju umów, które pozwalają zaliczyć je do elastycznych form zatrudnienia jest: czas pracy miejsce pracy wynagrodzenie

17 Ekonomiczne i społeczne aspekty elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia 17 organizacja pracy narzędzia pracy W odniesieniu do czasu pracy zauważyć należy, iż przy tej formie zatrudnienia dla zamawiającego nieistotne jest kiedy, jakimi środkami i w jakich warunkach zrealizowany zostanie przedmiot umowy, dla zamawiającego istotny jest efekt końcowy będący przedmiotem umowy. W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy nie mają również zastosowania przepisy Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W konsekwencji strony mogą w sposób dowolny ustaliać wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania określonego umową dzieła. UMOWY ZLECENIA W praktyce często mylone z umowami o dzieło z uwagi na podobny charakter oraz fakt umocowania ich w przepisach Kodeksu Cywilnego. Pomimo pozornego podobieństwa charakteru umowy, w którym to zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy, nie musi pojawić się w tym miejscu istotny element, który nierozerwalnie łączył się z umową o dzieło a mianowicie wynagrodzenie. Umowa zlecenia może bowiem mieć charakter nieodpłatny, choć to w praktyce wykorzystywane jest niezwykle rzadko. W przypadku nieodpłatnego wykonywania zlecenia taki zapis obligatoryjnie musi znaleźć się w zawartej przez strony umowie. W przeciwnym razie zlecenie traktuje się jako płatne, co niejednokrotnie było przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego. Kolejną różnicę stanowi forma zawarcia umowy zlecenia, która dla swojej ważności nie wymaga formy pisemnej, dodatkowo Kodeks Cywilny nie przewiduje żadnych ograniczeń, co do czasu jej trwania. Z uwagi na fakt, iż umowa zlecenia jest tak zwaną umową starannego działania w odróżnieniu od umowy o dzieło, która jest umową rezultatu, jej zrealizowanie niekoniecznie prowadzić musi do osiągnięcia przewidzianego umową rezultatu. Z uwagi na to, w odróżnieniu od umowy o dzieło zleceniobiorca ma obowiązek informowania zleceniodawcę o przebiegu realizacji przedmiotu zlecenia, a po jego zakończeniu do sprawozdania z jego wykonania. W swerze fiskalnej umowa zlecenia przypomina bardziej umowę o pracę niż umowę o dzieło gdyż, co do zasady, (od której są wyjątki), istnieje obowiązek odprowadzenia wszystkich obowiązkowych składek ZUS, koszty uzyskania przychodu wynosić mogą 20% lub 50%, istnieje również obowiązek potrącenia podatku w wysokości 18% podstawy wynagrodzenia. Umowa zlecenia stanowi obok umów o dzieło najpowszechniejszą formę zatrudnienia niepracowniczego zaliczaną do tak zwanych umów śmieciowych. Szacuje się, iż w Polsce na podstawie umów zleceń zatrudnionych jest od 800 tysięcy do 1 miliona pracowników. Coraz częściej pojawiają się zapowiedzi obligatoryjnego oskładkowania umów cywilno-prawnych. Intencja ustawodawcy wydawać może się słuszna,

18 18 Michał Bania Paweł Dahlke nie mniej jednak trudno w obecnej sytuacji budżetowej nie zadawać sobie pytania czy w imię walki z nierównościami w zatrudnieniu pracowników, na podstawie umów terminowych nie chodzi tak naprawdę o zwiększenie wpływów do budżetu państwa, który według ostrożnych szacunków mógłby wynieść ponad 600 milionów złotych. Zmiany tylko i wyłącznie w swerze fiskalnej nie przyniosą oczekiwanych efektów bez sprzężenia ich ze znaczącą nowelizacją przepisów regulujących te formy zatrudnienia. Najistotniejsze kwestie dotyczą takich zmian jak: ochrona gwarantowanej części wynagrodzenia otrzymywanego z tyłu wykonywanej umowy cywilno-prawnej jak ma to miejsce w przypadku zatrudnienia na etacie, możliwość dochodzenia swoich praw z łączącego ich ze zleceniodawcą relacji, przed sądami pracy, a nie sądami cywilnymi, w których czas dochodzenia roszczeń jest dłuższy oraz koszty postępowania o wiele wyższe, umożliwienie nadzorowania i kontrolowania warunków pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych przez Państwową Inspekcję Pracy, regulacje w obszarze dostępności do świadczeń pracowniczych osób wykonujących tożsame zadania na podstawie umowy o pracę i umów cywilno-prawnych. Tabela 2. Różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi Umowa o pracę Umowa-zlecenie Umowa o dzieło Duża zależność pracownika od pracodawcy Regulowana przez kodeks pracy i inne akty z zakresu prawa pracy Osoba wykonująca umową o pracą zawsze podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego Zatrudnienia na podstawie umowy o pracą wlicza się do okresu zatrudnienia od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze takie jak np. długość urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowe, wysokość odpraw pracowniczych itp. Mała zależność zleceniobiorcy od zleceniodawcy Regulowana przez kodeks cywilny Zleceniobiorca nie zawsze podlega ubezpieczeniom społecznym Okresu pracy na podstawie umowy zlecenia nie wilcza się do okresów od których uzależnione są uprawnienia pracownicze, chyba że regulacje wewnątrzzakładowe stanowią inaczej Mała zależność przyjmującego zamówienie od zamawiającego Regulowana przez kodeks cywilny Osoba pracująca w oparciu o umowę o dzieło nie ma opłaconego ubezpieczenia Okresu pracy na podstawie umowy o dzieło nie wlicza się do stażu pracy

19 Ekonomiczne i społeczne aspekty elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia 19 Umowa o pracę Umowa-zlecenie Umowa o dzieło Tryb i terminy wypowiedzenia umowy o pracę są ściśle określone w kodeksie pracy Istnieje określona prawem płaca minimalna Urlop wypoczynkowy wynika z kodeksu pracy Przysługuje zasiłek chorobowy Z reguły pełna ochrona w trakcie ciąży Umową zlecenia można wypowiedzieć w każdym momencie Brak płacy minimalnej Brak urlopu, chyba, że umowa stanowi inaczej Zasiłek chorobowy przysługuje tylko, jeśli zleceniobiorca sam opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe. Nie istnieje ochrona w trakcie ciąży Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy. Opracowanie: PrimeSoft Polska Kodeks cywilny nie przewiduje wypowiedzenia umowy o dzieło, lecz odstąpienie od niej Brak płacy minimalnej Brak urlopu, chyba, że umowa stanowi inaczej Zasiłek chorobowy przysługuje tylko, jeśli wykonawca sam opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe. Nie istnieje ochrona w trakcie ciąży NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA Zatrudnienie nietypowe określa się także innymi nazwami, wskazującymi dal sze cechy objętych nim form zarobkowania. Między innymi mówi się o zatrud nieniu peryferyjnym (peripheral) lub drugorzędnym (secondary), które ce chuje pośredniość między pełnowymiarowym i bezpiecznym zatrudnieniem na pierwotnym rynku pracy a bezrobociem. Do jego właściwości zalicza się niską ochronę socjalną pracy, słabość ochrony zbiorowej oraz wykonywanie go przez grupy socjalnie słabsze, jak np. kobiety, obcokrajowcy, pracownicy słabo wykwalifikowani i inni pozbawieni siły przetargowej. Dlatego twierdzi się, że najstosowniejszym określeniem jest termin praca niepewna lub ryzykowna (precarious), a pojęcia elastyczność zatrudnienia (employment flexibility) i niepewność zatrudnienia (employment insecurity) trak tuje się często jak dwie strony tego samego medalu (Treu 1992: ). Elastyczność zatrudnienia jest w znacznym stopniu zbieżna z tzw. deregulacją prawa pracy, nie może jednak być z nią utożsamia na. Jeżeli bowiem przez deregulację rozumiemy zastępowanie regulacji prawnej (państwowej) przez regulację rynkową, (Treu 1992: ) to są sytuacje, w których właściwe unormowanie prawne lepiej służy zdolności pracodawców do reagowania na zmiany rynkowe niż brak przepisów. W Unii Europejskiej rozwój pracy nietypowej cieszy się poparciem pracodawców, którzy widzą w niej sposób na bardziej elastyczne i efektywne ekonomicznie zatrudnienie pracowników. Z kolei europejskie związki zawodowe wyra żają obawy, że nietypowe formy zatrudnienia mogą być nadużywane

20 20 Michał Bania Paweł Dahlke przez pracodawców w celu uniknięcia zobowiązań związanych z typowym zatrudnie niem. Nie oznacza to jednak odrzucenia elastyczności. Zdaniem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) zatrudnienie elastyczne zasługuje na poparcie ze względu na jego użyteczność dla rynku pracy, pod warunkiem za pewnienia pracownikom skutecznej ochrony. Unia Europejska promuje różne formy pracy nietypowej, uznając je za skuteczny środek zwalczania bezrobocia (Boruta 2002:15). Rozwój nietypowego zatrudnienia został uznany za jeden z elementów trze ciego filaru Europejskiej Strategii Zatrudnienia, przyjętej w dniach listopa da 1997 r. w Luksemburgu na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Europejskiej w Sprawie Zatrudnienia, które rozpoczęło tak zwany proces luksemburski, pole gający w największym uproszczeniu na koordynacji polityki zatrudnienia państw Unii Europejskiej według zasad ustalonych w Luksemburgu, a następnie modyfikowanych na szczytach w Lizbonie i Nicei. Wskazując na konieczność rozwoju omawianych form zatrudnienia, podkreślono równocześnie, że należy po prawić bezpieczeństwo i zawodowy status pracy wykonywanej w ich ramach, a jej podejmowanie nie może przynosić negatywnych skutków w rozwoju kariery oraz bezpieczeństwa socjalnego (European Employment Strategy). Podobne stanowisko zajęła Rada Europy, czego wyrazem jest przyjęte już w 1987 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zalecenie dotyczące elastyczności rynku pracy w zmieniającej się gospodarce. Podstawowa sprzeczność rozwoju nietypowych form zatrudnienia wyraża się, z jednej strony, w dążeniu pracodawców do ich jak największej elastyczności, a zatem pozostawienia ich ukształtowania autonomii woli stron, z drugiej zaś w dą żeniu związków zawodowych do wyrównywania warunków pracy pracowników zatrudnionych w tych formach z warunkami pracy standardowej. W tym zakresie niewątpliwie konieczny jest rozsądny kompromis. Nie ulega, bowiem wątpliwo ści, że zrównanie warunków pracy typowej i nietypowej pozbawiłoby ją atrakcyj ności w oczach pracodawców, a w konsekwencji zmniejszyło możliwości kre owania w ten sposób nowych miejsc pracy. Rozwój ustawodawstwa dotyczącego nietypowych umów o pracę stał się w ostatnich latach elementem polityki zatrudnienia także w Polsce. Zamierzenia w tym zakresie zostały zawarte m.in. w programie Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich (pkt II, 5a) (2000 r.), Strategia Spo łeczno-gospodarcza Rządu Przedsiębiorczość Rozwój Praca (2002 r.), Pierwsza praca (styczeń 2002 r.). Do najważniejszych form zatrudnienia, opartych na nietypowych umowach o pracę regulowanych w prawie europejskim, należą: praca w niepełnym wymia rze czasu, praca na podstawie umów terminowych, praca tymczasowa (za pośred nictwem agencji pracy tymczasowej) i telepraca 1. 1 Telepraca nie jest regulowana przez prawo europejskie sensu stricto, lecz w drodze porozu mienia europejskich partnerów społecznych, które można zaliczyć do autonomicznego europej skiego prawa pracy.

21 Ekonomiczne i społeczne aspekty elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia 21 WYBRANE NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO WORK-SHARING (PODZIELENIE PRACY) Zatrudnienie stosowane w również w Polsce w czasie kryzysu, polegające na zmniejszeniu liczby godzin pracy i płacy w celu uniknięcia redukcji stanowisk. W zatrudnieniu tym podziałowi podlega ta sama praca między większy zespół pracowniczy. Model takiego zatrudnienia utrzymywany jest do momentu ustania sytuacji kryzysowej, celem powrotu do systemu pracy w pierwotnym wymiarze. PRACA PRZERYWANA Pracownik zatrudniony w tym systemie świadczy pracę tylko w pewnych okresach, które przeplatane są okresami wolnymi od wykonywania obowiązków pracowniczych. Najczęściej w okresach nieświadczenia pracy pracownikowi na jego wniosek udzielany jest urlop bezpłatny, lub realizowany poprzez zawieranie kolejno następujących po sobie umów na czas określony. PRACA NA WEZWANIE W Polsce ten system pracy kwalifikowany jako zatrudnienie pracownicze nie doczekał się jednoznacznych regulacji prawnych. W praktyce realizowany jest on na podstawie (art k.p.). W modelu tym pracodawca zobowiązuje pracownika, do pozostawnia do jego dyspozycji w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie celem wykonania pracy wynikającej z zawartej umowy o pracę. Taka konstrukcja prawna wymuszona jest przez brak regulacji dotyczącej takiej formy zatrudnienia. Zgodnie z polskim prawem nie ma na chwilę obecną możliwości zawarcia z pracownikiem umowy, którego głównym obowiązkiem miałoby być pełnienie dyżurów i oczekiwanie na wezwanie pracodawcy. Model takiego zatrudnienia najczęściej stosowany jest w dozorze urządzeń i maszyn. SUBKONTRAKT Najczęściej realizowany poprzez (outsourcing), czyli przekazanie części z reguły pobocznej działalności innym podmiotom do wykonania. W tej formie najczęściej powierza się do wykonania zadania związane z obsługą księgową firmy, dozorem mienia, sprzątania. Przekazanie realizacji części zadań w formie outsourcingu umożliwia skupienie się na działalności podstawowej firmy.

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne 1.2. Płaszczyzny uelastyczniania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Autor: Tomasz Zawiszewski ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Przygotowując niniejszą publikację zapytałem kilkanaście osób z czym kojarzy im się pojęcie elastycznych form zatrudnienia? Najczęstsze odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych.

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Ossa, 6 grudnia 2014 r. Grażyna Spytek-Bandurska Projekt nowelizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne 1) Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis Pełny opis Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa w tym prawo budżetowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

1. nieopłacenie składek lub wpłat; 2. opłacenie składek lub wpłat w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

1. nieopłacenie składek lub wpłat; 2. opłacenie składek lub wpłat w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; Nieprawidłowe realizowanie obowiązku prowadzenia tych składek i wpłat na PFRON stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W świetle ustawy o finansach publicznych 1 w ydatki na składki na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz Zatrudnianie osób. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz Podstawowym celem i założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie sytuacji prawnej

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy Cechy stosunku pracy Niepracownicze stosunki zatrudnienia Czym jest kierownictwo pracodawcy? Czym jest ryzyko pracodawcy?

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO

E-PORADNIK UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO E-PORADNIK UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Cz. I: Monika Latos-Miłkowska Cz. II: Jarosław Masłowski, Magdalena Kuba, Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Monika

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków PODSTAWY PRAWA PRACY mgr Małgorzata Grześków Pojęcie prawa pracy Pojęcie prawa pracy - odrębna gałąź prawa, wyróżniania ze względu na kryterium: przedmiotowe metody regulacji (w tym zakresie prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

Zatrudnienie. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Zatrudnienie 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Podstawowe akty prawne: Kodeks pracy: ustawa z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U.1998, nr 21, poz. 94 z późn.zm.) Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U.1964,

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Mateusz Brząkowski radca prawny TGC Corporate Lawyers AGENDA Zmiany w zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt z dnia 15 września 2015 r. UZASADNIENIE do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. CZEŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE. W ustawie niniejszej planowaną zmianą jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np.

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np. » Od 1.01.2015r wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych ( nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) niezależnie od posiadania innych tytułów do

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-08 Druk nr 197 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ Stosunek pracy Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne W obecnym stanie prawnym praca może być wykonywana nie tylko na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Andrzej borodo. Współczesne problemy prawne budżetu państwowego

Andrzej borodo. Współczesne problemy prawne budżetu państwowego Andrzej borodo Współczesne problemy prawne budżetu państwowego Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2014 Recenzent Prof. dr hab. Joanna M. Salachna Opracowanie redakcyjne i korekta

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony?

Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Jednym z rodzajów umowy o pracę jest umowa o pracę na czas określony (obok umowy na czas nieokreślony oraz na czas wykonywania określonej pracy). W

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 958)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 958) Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 958) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks

Bardziej szczegółowo

o pracę 14,90 zł (w tym 5% VAT) indeks

o pracę 14,90 zł (w tym 5% VAT) indeks o pracę 14,90 zł (w tym 5% VAT) indeks 282774 ZMIANY 2016 C o warto wiedzieć, podpisując umowę o pracę? Jak zmieniają się umowy na czas określony? Czy wydłużą się okresy wypowiedzenia? S prawdź, czy w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców i Delegowanie pracowników ( nowe zasady i optymalizacja )

Zatrudnianie cudzoziemców i Delegowanie pracowników ( nowe zasady i optymalizacja ) 1 z 5 2017-01-31 08:43 Temat: Zatrudnianie cudzoziemców ( nowe zasady i optymalizacja) Nadawca: Towarzystwo Gospodarki Data: 2017-01-31 08:42 Adresat: towarzystwo@towarzystwo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w przebudowie

Prawo pracy w przebudowie Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Prawo pracy w przebudowie Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2016 r., 22 lutego 2016 r., 1 września 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, dnia 21 stycznia 2013 r. OPINIA PRAWNA 1. Cel opinii: Celem opinii jest określenie charakteru prawnego oraz zasad udzielania i sposobu obliczania wymiaru płatnego urlopu, przysługującego pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop Spis treści. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21

Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop Spis treści. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych 23 1.1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

Budżet państwa. Polityka fiskalna

Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo Opracowała: mgr Justyna Baranowska UMOWY TERMINOWE - od 22.02.2016 Podstawa prawna Umowy na okres próbny Nowe zasady limitowania umów Nowe okresy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe Szkolenie Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe 1 dzień / 11.10.2016 godz. 10:00-16:00 (lunch + przerwy kawowe) Sala konferencyjna AHK Polska

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy,

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-05 Do druku nr 147 Warszawa, 19 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ REGIONALNY I JEGO DETERMINANTY REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS DETERMINANTS

ROZWÓJ REGIONALNY I JEGO DETERMINANTY REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS DETERMINANTS ROZWÓJ REGIONALNY I JEGO DETERMINANTY REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS DETERMINANTS TOM I REDAKCJA NAUKOWA DONAT JERZY MIERZEJEWSKI JAN POLCYN PIŁA 2014 Rada Wydawnicza: Recenzent Korekta Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.

Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne. Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie pracownicze -oparte

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 2 Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 lipca br. Vítor Gaspar, Minister Finansów Portugalii, przedstawił prognozy makroekonomiczne dla Portugalii

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów

Spis treści. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów Prawo pracy 2017 / Prawo pracy dwa tysiące siedemnaście [redaktor merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ; autorzy Maciej Ambroziewicz, Sylwia Gołaś-Olszak, Adrianna Jasińska-Cichoń, Urszula Jelińska, Luiza

Bardziej szczegółowo

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO Księgowe czwartki w SIT Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia przedmiot, forma i treść Umowa zlecenie: dokonanie przez przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP)

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe w UE Państwo Okres Wzrost Przyrost Hiszpania 1985 1995 z 15 do 35% ok. 133% Portugalia 1992 2002 z 11 do

Bardziej szczegółowo

a. z upływem terminu, na który została zawarta, jeżeli wypada on po 31.12.2011 r. (art. 35 ust. 3 KryzysU), albo

a. z upływem terminu, na który została zawarta, jeżeli wypada on po 31.12.2011 r. (art. 35 ust. 3 KryzysU), albo Toruń, dnia 21 września 2011 Ustawa antykryzysowa a zatrudnienie na podstawie umów na czas określony. Od 22.8.2009 do 31.12.2011 przedsiębiorców prowadzących zarobkową działalność gospodarczą obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Ossa, 6 grudnia 2014 r. Marek Kowalski Grzegorz Baczewski Zamówienia publiczne Zmiany po uchwaleniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Umowy terminowe kwestie problemowe dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Agenda Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Rodzajów umów terminowych Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Zliczanie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę.

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem zawieranym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Stanowi źródło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo