DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE"

Transkrypt

1 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE Nowa Ruda, 18 maja 2012 r.

2 ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI

3 NARODOWY PLAN ROZWOJU PROGRAMY POMOCOWE UE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI FUNDUSZE STRUKTURALNE INICJATYWY WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY FINANSOWY INSTRUMENT WSPIERANIA RYBOŁÓWSTWA

4 ALOKACJA W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PARP W LATACH SPO WKP SPO RZL OGÓŁEM PARP

5 NARODOWE STARTEGICZNE RAMY ODNIESIENIA Tworzenie warunków stałego rozwoju gospodarczego i stabilności Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój zasobów ludzkich Poprawa konkurencyjnośc i polskich przedsiębiorstw, w szczególności dostawców usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju Polski i jej regionów. Poprawa konkurencyjności polskich regionów Rozwój obszarów wiejskich PROGRAMY OPERACYJNE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PO POMOC TECHNICZNA PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ PO KAPITAŁ LUDZKI PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

6 ALOKACJA W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NSRO REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PO KAPITAŁ LUDZKI PO INNOWACYJNA GOSPOARKA 16,6 mld EUR 25 % 27,9 mld EUR 42 % 9,7 mld EUR 15 % 8,3 mld EUR 13 % PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2,3 mld EUR 3 % PROGRAMY EWT 0,7 mld EUR 1 % PO POMOC TECHNICZNA 0,5 mld EUR 1 % Całkowita wartość środków UE = 67,3 mld EUR

7 PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ZA POŚREDNICTWEM PARP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ PO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ PO KAPITAŁ LUDZKI Udział programów wdrażanych przez PARP w budżecie NSRO = 7.2 mld EUR (8,4 % całkowitego budżetu NSRO)

8 WDRAŻANIE FUNDUSZY UE W LATACH ANALIZA PORÓWNAWCZA.

9 ŚRODKI FINANSOWE UE WDRAŻANE PRZEZ PARP W LATACH

10 ŚRODKI FINANSOWE SPO WKP I PO IG, WDRAŻANE PRZEZ PARP PO IG SPO WKP

11 UPROSZCZENIA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

12 DOŚWIADCZENIE PARP WE WDRAŻANIU FUNDUSZY POMOCOWYCH DOŚWIADCZENIE Z WDRAŻANIA FUNDUSZY UE W LATACH SPO WKP UŁATWIENIA PROCESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO FUNDUSZY KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

13 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA MOŻLIWOŚĆ SKŁĄDANIA ZNACZNEJ CZĘSCI DOKUMENTACJI DOPIERO PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE CROSS FINANCING ROZSZERZENIE KATALOGU BENEFICJENTÓW ELEKTRONICZNY NABÓR WNIOSKÓW ZALICZKI ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH NOWY SYSTEM ROZLICZNIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZMIANY FORMULARZA HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO ODSTĄPIENIE OD DWUETAPOWEGO CHARAKTERU DZIAŁANIA 6.1

14 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Cross-financing elastyczne podejście do finansowania projektów w ramach danego programu operacyjnego poziom elastyczności może się wahać do 10 % wartości projektu zwiększenie komplementarności realizowanych projektów Elektroniczny nabór wniosków od 2010 r. możliwość elektronicznego składania wniosków o dofinansowanie usprawnienie procesu składania wniosków przez przedsiębiorców, w szczególności w zakresie działań PO IG cieszących się największym zainteresowaniem

15 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Możliwość składania znacznej części dokumentacji dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawcy na etapie aplikowania o środki zobowiązani są do złożenia wniosku aplikacyjnego, biznes planu oraz niezbędnych oświadczeń pozostała część dokumentacji składana dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ograniczenie barier administracyjnych wydłużenie czasu na skomplementowanie niezbędnych dokumentów Zaliczki możliwość otrzymania środków finansowych przed faktycznym rozpoczęciem działań transza środków przelana na rachunek bankowy beneficjenta do finansowania wydatków kwalifikowanych przedłożenie do Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność po rozliczeniu 70 % kwoty środków przekazanych w formie zaliczki Beneficjent może wnioskować o kolejną transzę środków

16 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Odstąpienie od dwuetapowego charakteru działania 6.1 Paszport do eksportu jeden wniosek o dofinansowanie = wdrożenie Planu rozwoju eksportu z możliwością refundacji kosztów poniesionych z zakupem usługi doradczej w zakresie przygotowania PRE Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia z wnioskiem o dofinansowanie opracowanego Planu rozwoju eksportu koszty związane z zakupem usługi doradczej poniesione w terminie do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie Zestawienia dokumentów księgowych uproszczenie systemu rozliczania projektów rozliczanie wniosków o płatność na podstawie częściowego zestawienia dokumentów księgowych Beneficjenci nie muszą załączać do wniosku całej dokumentacji finansowej

17 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Nowy system rozliczania wniosków o płatność zmiany formularza harmonogramu rzeczowo-finansowego odstąpienie od podziału projektu na poszczególne zadania rezygnacja z przypisywania kwot do poszczególnych wydatków rezygnacja ze wskazywania daty złożenia wniosków o płatność złożenie przez Beneficjenta co najmniej 2 wniosków o płatność w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego rozliczenie wniosków o płatność na podstawie zestawienia dokumentów księgowych zestawienie dokumentów księgowych jako załącznik do wniosku o płatność pełnej dokumentacja księgowa przy pierwszym wniosku o płatność konsultacji z PARP lub RIF w zakresie kwalifikowalności wydatków

18 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Rozszerzenie katalogu beneficjentów Działanie 8.1 Działanie 8.2

19 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA UPROSZCZEŃ przyspieszenie procesu wydatkowania zmniejszenie liczby zawieranych aneksów zwiększenie elastyczności składania przez beneficjentów wniosków o płatność zwiększenie elastyczności realizowanych projektów przyspieszenie procesu przekazywania środków do beneficjentów podniesienie efektywności realizowanych zadań

20 PRZYSZŁOŚĆ POLITYKI SPÓJNOŚCI WNIOSKI Z DOTYCHCZASOWEGO WDRAŻANIA FUNDUSZY UE

21 WNIOSKI Z DOTYCHCZASOWEGO WDRAŻANIA FUNDUSZY UE SPO WKP PO IG UPROSZCZENIA SYSTEMU WDRAŻANIA

22 PROPOZYCJE PARP W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2013 R. KONCENTRACJA DZIAŁAŃ BEZPOŚREDNIE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MINIMALIZACJA EFEKTU JAŁOWEJ STRATY POMOC BEZZWROTNA DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WYSOKO INNOWACYJNYCH ROZSZERZENIE ZAKRESU WSPARCIA ZWROTNEGO PROFILOWANIE DZIAŁAŃ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POSTAW INNOWACYJNYCH BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW W OBSZARZE REAGOWANIA NA ZMIANY

23 PRZYSZŁOŚĆ POLITYKI SPÓJNOŚCI Koncentracja działań zwiększenie efektywności interwencji publicznych ograniczenie lub rezygnacja z instrumentów niegenerujących efektów ukierunkowanie na obszary priorytetowe osiągnięcie masy krytycznej Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców pakiet bezpośredniego wsparcia dla MSP, IOB rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach podnoszenie jakości Instytucji Otoczenia Biznesu zwiększenie wsparcia skierowanego do inicjatyw klastrowych

24 PRZYSZŁOŚĆ POLITYKI SPÓJNOŚCI Minimalizacja efektu jałowej straty interwencje publiczne = zmniejszanie luki finansowej ograniczanie dofinansowywania inwestycji o minimalnym potencjale innowacyjnym finansowanie przedsięwzięć, które nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego Pomoc bezzwrotna dla przedsięwzięć wysoko innowacyjnych finansowanie przedsięwzięć o charakterze badawczo-rozwojowym wspieranie projektów o dużej skali efektów netto

25 PRZYSZŁOŚĆ POLITYKI SPÓJNOŚCI Rozszerzenie zakresu wsparcia zwrotnego instrumenty inżynierii finansowej wielokrotny obrót środkami publicznymi urynkowienie procesu wsparcia przedsiębiorstw poprawa efektywności systemu realizacji polityki rozwoju Profilowanie działań wsparcia przedsiębiorczości 2012 r. pierwszy konkurs w ramach programu pilotażowego 4 osi PO IG pilotaż konkursu w ramach PO KL

26 PRZYSZŁOŚĆ POLITYKI SPÓJNOŚCI Programowanie działań na rzecz postaw innowacyjnych zwiększenie nakładów na B+R stworzenie skutecznych zachęt do podejmowania współpracy między nauką a biznesem koordynacja działań z reformą szkolnictwa wyższego Budowanie świadomości przedsiębiorców w obszarze reagowania na zmiany zwiększenie umiejętności i wiedzy w obszarze zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi wzmocnienie sektora świadczącego usługi kształcenia pozaformalnego połącznie wsparcia miękkiego z inwestycyjnym

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo