Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku"

Transkrypt

1

2 Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

3 Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Biuro projektu w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a, Chojnice Regionalne punkty obsługi uczestników projektu: Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3/11, Tczew Starogard Gdański: ul. Jana Pawła II 3, Starogard Gdański

4 Projekt Czas na biznes Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia w zakresie założenia działalności gospodarczej. Okres realizacji projektu:

5 Projekt Czas na biznes Grupę docelową w projekcie stanowić będą w 100% osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące w powiatach człuchowskim, chojnickim, tczewskim i starogardzkim zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

6 Projekt Czas na biznes Grupa docelowa: 60 osób zamieszkujących w: powiatach człuchowskim, chojnickim, tczewskim i starogardzkim pozostających bez zatrudnienia, w tym 24 kobiety oraz 36 mężczyzn w tym: 30 osób stanowić będą osoby po 50 roku życia (do 64 lat); 30 osób stanowić będą osoby w różnym wieku od lat, 18 osób stanowić będą osoby niepełnosprawne.

7 Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które spełniają poniższe kryteria: osoby bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, niezatrudnione, nie wykonujące pracy zarobkowej, nie opłacające KRUS ani jako rolnik ani jako domownik, nie mające zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym działalności zawieszonej), nie były właścicielami/współwłaścicielami przedsiębiorstwa i nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

8 nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz ze środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie mają możliwości sfinansowania założenia działalności gospodarczej z własnych środków

9 Nie może być uczestnikiem projektu osoba, która: posiada i posiadała zarejestrowaną działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi skarbowemu oraz nie korzysta w pełni z praw publicznych i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jest zdolna do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej,

10 korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz ze środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, była karana karą zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), planuje działalność, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. nr 239 poz z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379 z dnia 28 grudnia 2006r.),

11 była zatrudniona (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) w ciągu ostatnich dwóch lat w PARR S.A realizującą Projekt, a także osoba którą łączy lub łączył z PARR S.A i/lub pracownikiem PARR S.A. uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa, powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz poprzedzających go dwóch lat podatkowych uzyskała pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

12 60 osób które zostaną zakwalifikowane do projektu uzyskają następujące wsparcie: Wezmą udział w bloku szkoleniowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmie następujące moduły: a) formalno-prawne i księgowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 8 godz./ grupę, b) biznesplan - 16 godz./ grupę, c) zasady przygotowania dokumentacji i rozliczeń dotacji 16 godz./ grupę, a także w doradztwie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej (coaching, doradztwo tematyczne) 6 godz./osobę

13 Po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego i ocenie biznesplanów: 50 osób otrzyma wsparcie finansowe w postaci: jednorazowej bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej w kwocie do max PLN, podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy w wysokości do PLN na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym 38 osób otrzyma wsparcie finansowe w postaci: przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy w wysokości do PLN na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

14 Wysokość dotacji: Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego uczestnika wynosi max. do ,00 zł, z zastrzeżeniem, iż wysokość uzyskanego dofinansowania uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, zasadności, niezbędności i racjonalności planowanych wydatków inwestycyjnych.

15 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: wydatki związane z zakupem maszyn, urządzeń, sprzętu i innych środków trwałych, wydatki na surowce i materiały związane z działalnością produkcyjną/ usługową lub środki obrotowe mogą stanowić maksymalnie 40% wysokości wsparcia finansowego, wydatki związane z dostosowaniem budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do planowanej działalności gospodarczej mogą stanowić maksymalnie 30% wysokości wsparcia finansowego,

16 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: wydatki związane z zakupem środków transportu mogą stanowić maksymalnie 50 % wysokości wsparcia finansowego. Zakup środków transportu powinien być ściśle związany z rodzajem planowanej działalności gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie stara się Uczestnik projektu. Podmioty prowadzące działalność w sektorze transportu drogowego towarów nie mogą sfinansować zakupu środków transportu z przyznanej dotacji, wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych.

17 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być przeznaczone na: pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w ramach bieżącej działalności gospodarczej (np.: koszty ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych i innych związanych z prowadzoną działalnością m.in.: opłaty abonamentowe (telefon, Internet, prenumeraty, opłaty członkowskie), zakup paliwa, zakup nieruchomości, zakup rzeczy, których wnioskodawca był już właścicielem (odkupienie rzeczy wcześniej sprzedanych),

18 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być przeznaczone na: zakup środków trwałych, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu siedmiu lat poprzedzających datę zakupu środka, zakupy od najbliższych członków rodziny, od osób pozostających z Uczestnikiem projektu we wspólnym gospodarstwie domowym.

19 Środki finansowe w postaci wsparcia pomostowego przeznaczone są na: pokrycie obligatoryjnych bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych (tj. m.in.: koszty dzierżawy, czynszu, najmu lokali, koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, Internet, itp.), wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.), koszty zlecania usług bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą (np. obsługa księgowej, obsługa rachunku bankowego), koszty reklamy).

20 Rekrutacja Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych: r r. do godz. 16:00 Biuro projektu w Chojnicach: ul. Piłsudskiego 30a, Chojnice Regionalne punkty obsługi uczestników projektu: Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3/11, Tczew Starogard Gdański: ul. Jana Pawła II 3, Starogard Gdański

21 Dziękujemy za uwagę Szczegółowych informacji o projekcie udzielają: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Biuro projektu w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a, Chojnice, tel.: 52 / lub , Regionalne punkty obsługi uczestników projektu: Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3/11, Tczew, tel.: , Starogard Gdański: ul. Jana Pawła II 3, Starogard Gdański, tel.: 58/ wew. 21,

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo