Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL oraz PO WER kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL oraz PO WER kwietnia 2015 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działania w ramach tej osi mają służyć podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz przedsięwzięć dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, mających na celu wspomagać wzrost zatrudnienia w regionie.

3 Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałania 7.1.1, 7.1.2, Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy Typy projektów: instrumenty i usługi rynku pracy: 1) służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; 2) skierowane do osób, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; 3) służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in. organizacja staży i praktyk wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy poprzez m.in. Pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem); 4 ) działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych nieaktywnych zawodowo i pracodawców.

4 Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2, Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy Ostateczni odbiorcy wsparcia: 1. osoby powyżej 29. roku życia, pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I lub II lub osoby nieaktywne zawodowo, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby po 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach; 2. pracodawcy i przedsiębiorcy. Tryb wyboru projektów: konkursowy. Minimalny wkład własny: 5% wartości projektu.

5 Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Powiatowe Urzędy Pracy realizują projekty w ramach działania 7.2 poprzez instrumenty i usługi rynku pracy wymienione w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy. W zakresie wsparcia przedsiębiorczości PUP mogą: - zrefundować koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; - przyznać środki na założenie działalności gospodarczej; - zwrot kosztów prac interwencyjnych; - subsydiowane zatrudnienie; - organizacja staży;

6 Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Ostateczni odbiorcy wsparcia: 1.osoby powyżej 29. roku życia, pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I lub II lub osoby nieaktywne zawodowo, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby po 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach; 2. pracodawcy i przedsiębiorcy. Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy. 100 % finansowania ze środków Funduszu Pracy.

7 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych projekty konkursowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Poddziałanie Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych projekty konkursowe w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych; Poddziałanie Promocja samozatrudnienia projekty konkursowe. Tryb wyboru projektów: konkursowy.

8 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Typy projektów dla poddziałania 7.3.1, 7.3.2, : 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności; 3. Wsparcie pomostowe. Ostateczni odbiorcy wsparcia: Osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: osoby po 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Minimalny wkład własny: 5% wartości projektu.

9 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacmentu) Poddziałanie Outplacement - projekty konkursowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Poddziałanie Outplacement - projekty konkursowe. Typy projektów: Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.

10 7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacmentu) Ostateczni odbiorcy wsparcia: -pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP; -pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne; -pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej; -pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej (vide: art. 43 ustawy); -pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację mogą być wspierani jedynie w zakresie programów outplacementowych. Tryb wyboru projektów: konkursowy. Brak wymaganego wkładu własnego.

11 Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działania w ramach tej osi mają służyć m.in. poprawie kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MPŚ zgodnie z ich potrzebami.

12 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Typy projektów: 1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej); 2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

13 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Ostateczni odbiorcy wsparcia: Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP; Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP. Tryb wyboru projektów: konkursowy (Podmiotowy System Finansowania). Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu.

14 Podział alokacji dla WUP w Katowicach w ramach RPO WSL Program Oś priorytetowa Działanie/Poddziałanie Kwota alokacji (EURO)* RPO WSL VII. Regionalny rynek pracy VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy (bezzwrotne dotacje) Łączna alokacja dla WUP w Katowicach w ramach RPO WSL

15 Indykatywny harmonogram konkursów w 2015 r. Oś priorytetowa Działanie/Poddziałanie RLKS Planowany termin ogłoszenia konkursów Październik 2015 r. Październik 2015 r. Maj 2015 r. Październik 2015 r. Maj 2015 r. 7.2 Maj 2015 r. VII. Regionalny rynek pracy Październik 2015 r. Październik 2015 r. Maj 2015 r Październik 2015 r. Maj 2015 r. VIII. Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy 8.2 Październik 2015 r.

16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Przedsięwzięcia przewidziane w ramach tej osi mają przyczynić się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET).

17 Działanie 1.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku Poddziałanie 1.1.1, Typy projektów: instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES.

18 Działanie 1.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku Poddziałanie 1.1.1, Typy projektów cd. : instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych; instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Ostateczni odbiorcy wsparcia: osoby młode w wieku lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET Należące do I lub II profilu pomocy. Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy.

19 Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku Poddziałanie 1.2.1, Typy projektów: takie same jak w działaniu 1.1 Ostateczni odbiorcy wsparcia: osoby młode w wieku lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET Należące do I lub II profilu pomocy. Tryb wyboru projektów: konkursowy.

20 Podział alokacji dla WUP w Katowicach w ramach PO WER na lata Program Oś priorytetowa Działanie Kwota alokacji (EURO) * PO WER I. Osoby młode na rynku pracy Łączna alokacja dla WUP w Katowicach w ramach PO WER na lata

21 Indykatywny harmonogram konkursów PO WER w 2015 r. Oś priorytetowa Działanie/Poddziałanie Planowany termin 1.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz ogłoszenia konkursów Nabór trwa do 20 kwietnia br. podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku lat - PUP VII. Regionalny rynek pracy 1.2 Działania niepublicznych II kwartał 2015 r. instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku lat - konkurs

Wrocław czerwiec, 2015 r.

Wrocław czerwiec, 2015 r. Rola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 Wrocław czerwiec, 2015 r. PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

09-03-2015. D e p a r t a m e n t R o z w o j u R e g i o n a l n e g o

09-03-2015. D e p a r t a m e n t R o z w o j u R e g i o n a l n e g o Możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 09-03-2015 Osie priorytetowe EFS

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2015 rok * (wersja z data zatwierdzenia harmonogramu)

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020

Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020 Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020 możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó;

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ '  ',`.',,Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; Wo1EWóoz URZĄD PRACY W opolu OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWNIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Środa z Funduszami Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Program spotkania Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z perspektywy 2007 2013 Fundusze Europejskie

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/676/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu POWIATOWE URZĘDY PRACY, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 20 listopada 2014 r. NOWA PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo