Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1

2 Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej 7 sierpnia 2012 r.

3 Ścieżka uczestnika wsparcia dotacyjnego w projekcie ARES: Szkolenia i doradztwo biznesplan dotacje wsparcie pomostowe: doradztwo dotacje ŚCIEŻKA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ARES ŚCIEŻKA DLA UCZESTNIKA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

4 WSPARCIE FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU ARES Środki finansowe na założenie/przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej jednorazowe lub w formie transz, do 20 tys. PLN na uczestnika projektu, do 200 tys. PLN na spółdzielnię socjalną Wsparcie pomostowe bezzwrotne wsparcie kapitałowe w kwocie nie większej niż 800 PLN miesięcznie na Uczestnika projektu (do 12 miesięcy).

5 Zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną Kandydata do Projektu Kandydaci, którzy nie odbyli cyklu szkoleniowo doradczego Podpisanie umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych (40 godzin szkoleń oraz 20 godzin doradztwa około 1,5 miesiąca) Kandydaci, którzy odbyli szkolenie w ramach innych projektów w Małopolsce zostają zakwalifikowani do następnego etapu na podstawie ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU SZKOLENIA Ogłoszenie konkursu na przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) Złożenie przez kandydatów Biznesplanów Wybór projektów do dofinansowania-> KOMISJA OCENY WNIOSKÓW weryfikacja formalna (10 dni roboczych) i merytoryczna (14 dni roboczych) Rozpatrzenie ewentualnych odwołań i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Podpisywanie umów z zarejestrowanymi spółdzielniami o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej

6 WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE 1. Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego ustalany został na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych Uczestnika projektu oraz innych kryteriów stosowanych przez Beneficjenta w procesie rekrutacji. 2. Zakres wsparcia obejmuje 40 godzin szkoleń oraz 20 godzin doradztwa (grupowego oraz indywidualnego). 3. Usługi będą świadczone w okresie od 13 sierpnia do 15 października 2012 r. 4. Wykonawcą wsparcia szkoleniowo-doradczego jest Spółdzielnia Socjalna OPOKA. 5. Szkolenia będą odbywać w siedzibie Przedsiębiorstwa Społecznego OGNISKO, ul. Prądnicka 10.

7 WSPARCIE SZKOLENIOWO DORADCZE ROZWIĄZANIE UMOWY Zgodnie z umową o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych: 1. Uczestnik projektu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w projekcie. 2. Beneficjent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Uczestnika z dalszego udziału w projekcie, w przypadkach kiedy Uczestnik:

8 WSPARCIE SZKOLENIOWO DORADCZE ROZWIĄZANIE UMOWY opuści więcej niż 20% czasu przeznaczonego na wsparcie szkoleniowe, przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego, będąc beneficjentem pomocy publicznej nie spełnia warunków do jej uzyskania wynikających z przepisów regulujących dopuszczalność udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, nie spełni wymagań określonych w treści Wytycznych.

9 WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE Zakres szkoleń obejmuje 40 godzin szkoleniowych oraz 20 godzin doradczych. Szkolenia obejmują następującą tematykę: 1) Wprowadzenie do zagadnienia spółdzielczości socjalnej (16 godzin), 2) Finanse w spółdzielni socjalnej oraz obowiązki wobec instytucji zewnętrznych (8 godzin), 3) Biznesplan jako podstawa planowania działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej (8 godzin), 4) Kompetencje komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów w spółdzielni socjalnej (8 godzin).

10 WPROWADZENIE DO SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ Istota spółdzielni socjalnej (podstawy prawne, idea, cele), Zasady powoływania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (działalność gospodarcza i statutowa), Organizacja i zarządzanie w spółdzielni socjalnej (organa spółdzielni i ich kompetencje), Prawa i obowiązki członków spółdzielni socjalnej. Praca w spółdzielni, Podstawowe dokumenty w spółdzielni socjalnej (statut, uchwały, regulaminy), Spółdzielnia socjalna krok po kroku (rejestracja w KRS. Podstawowe dokumenty), Wsparcie dla spółdzielni socjalnych, Współpraca pomiędzy spółdzielniami socjalnymi i otoczeniem (samorząd, NGO, biznes).

11 ,,FINANSE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ OBOWIĄZKI WOBEC INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca, pracodawca i podatnik, w tym m.in.: Zobowiązania podatkowe (m.in. podatek od towarów i usług, kasy fiskalne)- PIT, CIT, VAT, Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika, Zasady finansowe spółdzielni (fundusze spółdzielni, nadwyżka bilansowa i strata), Ewidencja księgowa działalności spółdzielni socjalnej, Polityka rachunkowości w spółdzielni socjalnej, Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność spółdzielni (kredyty, pożyczki, bezzwrotne źródła finansowania),

12 BIZNESPLAN JAKO PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Pomysł na biznes, Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych, Opis produktu / usługi, Analiza rynku i konkurencji, Strategia cenowa, Dystrybucja i promocja (moduł rozbudowany o działania marketingowe w spółdzielni), Potencjał wnioskodawcy,

13 BIZNESPLAN JAKO PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, Zakres rzeczowy planowanych wydatków, Harmonogram rzeczowo finansowy, Źródła i struktura finansowania, Wykonalność ekonomiczno-finansowa, Prognoza finansowa.

14 ,,KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Budowa zespołu, podział zadań w grupie, Wyznaczanie celów w spółdzielni (jak stworzyć sytuację, w której wszyscy utożsamiają się z celami spółdzielni), Jak planować swój rozwój (pracowników - członków) w kontekście planu spółdzielni, Co sprzyja a co utrudnia komunikację interpersonalną? Skuteczne komunikowanie w sytuacjach konfliktowych, Etapy procesu rozwiązywania konfliktów.

15 USŁUGI DORADCZE 1. Podstawowe dokumenty w spółdzielni socjalnej (statut, uchwały, regulaminy), 2. Rejestracja spółdzielni socjalnej w KRS. Podstawowe dokumenty), 3. Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca, pracodawca i podatnik, w tym m.in.: Zobowiązania podatkowe (m.in. podatek od towarów i usług, kasy fiskalne)- PIT, CIT, VAT, 4. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika, 5. Biznesplan: Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych, Opis produktu / usługi, Analiza rynku i konkurencji, Strategia cenowa, Dystrybucja i promocja (moduł rozbudowany o działania marketingowe w spółdzielni), Potencjał wnioskodawcy, Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, Zakres rzeczowy planowanych wydatków, Harmonogram rzeczowo finansowy, Źródła i struktura finansowania, Wykonalność ekonomiczno-finansowa, Prognoza finansowa.

16 WSPARCIE FINANSOWE Wsparcie dotacyjne może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskodawcę (m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Wsparcie finansowe nie powinno stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności spółdzielni (np. czynsz, ubezpieczenia).

17 BIZNESPLAN OCENIANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH Kategoria I Pomysł na biznes analiza marketingowa 45 punktów Kategoria II Potencjał wnioskodawcy 10 punktów Kategoria III Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 40 punktów Kategoria IV Operacyjność i kompletność 5 punktów RAZEM 100 punktów Warunkiem przyznania wsparcia finansowego jest otrzymanie na etapie oceny merytorycznej co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania, zaś w poszczególnych kategoriach oceny merytorycznej przynajmniej 50% punktów.

18 WSPARCIE FINANSOWE LIMITY PROCENTOWE wydatki na promocję i reklamę nie powinny przekroczyć 15% wartości wsparcia finansowego, surowce i materiały związane z działalnością produkcyjną / usługową lub środki obrotowe maksymalnie do 25% wysokości wsparcia finansowego, dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do planowanej działalności gospodarczej maksymalnie do 25% wysokości wsparcia finansowego, zakup środków transportu powinien być ściśle związany z rodzajem planowanej działalności gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie starają się Uczestnicy projektu,

19 WSPARCIE FINANSOWE ZAKUP UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH Zakup używanych środków trwałych jest kwalifikowalny przy łącznym spełnieniu wszystkich warunków: 1) sprzedający środek trwały musi wydać deklarację poświadczającą jego pochodzenie; 2) sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków krajowych lub wspólnotowych; 3) cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu.

20 WSPARCIE POMOSTOWE Wsparcie pomostowe polegać będzie na przyznaniu: środków finansowych w wysokości 800,00 zł miesięcznie dla każdego członka/pracownika spółdzielni socjalnej, indywidualnego wsparcia doradczego z zakresu prowadzonej działalności. Finansowe wsparcie pomostowe będzie udzielane w 2 formach: podstawowego wsparcia pomostowego, przez okres do 6 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, przedłużonego wsparcia pomostowego, przez okres do 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

21 WSPARCIE POMOSTOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE Wsparcie pomostowe ma ułatwić spółdzielni socjalnej pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności przez spółdzielnię socjalną w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie innych wydatków związanych z działalnością spółdzielni. UWAGA! Wsparcie pomostowe nie może być przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń.

22 WSPARCIE POMOSTOWE PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWALNE koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.) wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.), koszty dzierżawy, czynszu, najmu lokali, koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobistych, koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą np. zlecenie obsługi księgowej prowadzenie strony internetowej koszty zabezpieczenia umowy o przyznanie środków finansowych zawieranej z beneficjentem, podatki oraz opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością, koszty szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych lub BHP.

23 ZASADY WYDATKOWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków - jeżeli wydatki ponoszone przez Beneficjenta pomocy zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie można ich ponosić ze środków otrzymanych w ramach Poddziałania PO KL. Takie działanie skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia. spółdzielnia socjalna, która jest podatnikiem podatku VAT, zobowiązana jest do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

24 WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE Wszelkich informacji udziela Pani Anita Ozga Spółdzielnia Socjalna OPOKA Telefon

25 KALENDARIUM WYDARZEŃ sierpnia 15 października cykl szkoleniowo-doradczy, 2. Początek października ogłoszenie naboru biznesplanów (14 dni), 3. Ocena formalna wniosków (10 dni), 4. Jednokrotna możliwość uzupełnienia wniosku (do 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania), 5. Skierowanie wniosków do oceny merytorycznej (10 dni roboczych), 6. Ogłoszenie listy rankingowej - początek listopada 2012, 7. Podpisywanie umów o przyznanie środków finansowych z zarejestrowanymi w KRS spółdzielniami socjalnymi, 8. Wypłata środków finansowych (do 20 dni od daty podpisania umowy).

26 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Biuro Projektu: ul. Kunickiego 5, Kraków tel./fax: (+48 12)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo