Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL"

Transkrypt

1 KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i e 3 9, K r a k ó w N I P : R E G O N : B a n k S p ó ł d z i e l c z y w K r z e s z o w i c a c h r - k n r t e l : f a x : e - m a i l : k v p. k v p. p l s e e o u r w e b s i t e : w w w. k v p. p l Temat: Nr opracowania: KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL Zespół budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, budynek garaŝu, infrastruktura techniczna i elementy zagospodarowania na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego na działkach nr: 12/2, 15, 27, 28, 29 w obr , Warszawa, Praga-Północ Lokalizacja: Ul. Jagiellońska, Warszawa, Dzielnica Praga Północ działki nr: 12/2, 15, 27, 28, 29 w obr Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, Warszawa BranŜa: Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL Faza: Projekt Wykonawczy Projekt sporządził zespół: Imię i nazwisko branŝa uprawnienia Izba budowlana mgr inŝ. arch. Aleksander Mirek Generalny projektant 151/98 MP mgr inŝ. arch. krajobrazu INTZ NOT-SITO projekt zieleni Marcin Mędrzycki nr 149/2004 mgr inŝ. arch. krajobrazu Dionizja Mędrzycka projekt zieleni Kraków, grudzień 2009

2 OPIS TECHNICZNY Lokalizacja obszaru opracowania Obszar parku na terenie Fortu Śliwickiego przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie zajmuje łączną powierzchnię 11,6ha i obejmuje działki nr ewid. 12/2, 13, 14, 15, 27, 28 i 29 z obrębu , Warszawa. ogólny obszaru parku Większość powierzchni działki 12/2 zajmuje osiedle bloków mieszkalnych wraz z przyległymi parkingami, zabudowania komendy policji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pozostałości zabudowań fortu w wiekszości nieuŝytkowane. Znaczną część terenu działki nr ewid. 29 oraz wschodnią część działki 12/2 zajmują zrujnowane i fragmentami spalone pozostałości baraków dawnych koszar policyjnych oraz związana z nimi komunikacja. Na terenie działki 27 znajdują się fundamenty po barakach oraz parking zadaszony wiatą, natomiast działkę 15 zajmuje zabudowa składowo usługowa (gł. warsztaty samochodowe) oraz nawierzchnie. Działka nr 14 obejmuje drogi dojazdowe, natomiast dz. nr 13 teren stacji LPG. Na obszarze parku występuje drzewostan w róŝnym wieku (najstarsze okazy topól oszacować moŝna na ponad 100lat) i w zróŝnicowanym stanie zdrowotnym, a takŝe młody podrost oraz krzewy w formie Ŝywopłotów i zarośli. Obszar opracowania Obszar opracowania niniejszej dokumentacji obejmuje fragment terenu parku, wchodzący w zakres planowanej inwestycji pt. Budowa budynków mieszkalnych komunalno-socjalnych budynku garaŝu, infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie realizowanej na działkach nr 12/2, 15, 27, 28 i 29 z obrębu , a takŝe zieleń w pasie 5m og granicy działek objetych projektem wykonawczym. Podstawa opracowania 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami) 2. Umowa nr PRN-7IR-I-PPN/II/8/2/58/08/127/620 z dnia Zawatość opracowania 1. techniczny 2. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów w formie tabelarycznej, z opisem stanu zdrowotnego 3. Rysunki inwentaryzacji w skali 1:500, z uśrednionymi zasięgami koron: Materiały wyjściowe 1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, dostarczona przez Zamawiającego 2. materiał z prac inwentaryzacyjnych, wykonanych w terenie we wrześniu 2008r. 1

3 Cel i zakres opracowania Opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewów miało na celu określenie zasobów zieleni istniejącej na terenie opracowania i przygotowanie materiału wyjściowego do sporządzenia projektu gospodarki zielenią. Zakres prac terenowych Prace terenowe polegały na rozpoznaniu gatunków drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie opracowania oraz określeniu ich podstawowych parametrów dendrologicznych. Drzewa nie uwidocznione na mapie sytuacyjno - wysokościowej zostały domierzone taśmą mierniczą do istniejących nawierzchni, ogrodzeń i obiektów kubaturowych. Rozpoznawanie drzew przeprowadzone zostało w stanie ulistnionym. W wykazie inwentaryzacyjnym, oprócz numeru i nazwy, zawarto następujące dane: 1. obwód pnia na wys. 130cm (w przypadku drzew których korona osadzona jest niŝej podano w tabeli w nawiasie wysokość, na jakiej mierzony był obwód, w przypadku drzew mających więcej niŝ jeden pień podano obwód kaŝdego z pni) 2. uśredniona średnica korony 3. wysokość 4. powierzchnia pokryta krzewami 5. krótka charakterystyka - wskazanie na zagroŝenia wykrotem lub złamaniem oraz określenie ogólnego stanu zdrowotnego drzew w skali od 5 do 0, gdzie 5 oznacza drzewa całkowicie zdrowe, o dobrze rozbudowanej koronie, bez uszkodzeń mechanicznych, 0 oznacza drzewa lub krzewy martwe (wg legendy załączonej do tabeli). zieleni na obszarze opracowania Zieleń na obszarze opracowania wykazuje znaczne zróŝnicowanie, w zaleŝności od zagospodarowania poszczególnych fragmentów terenu. W części usługowo - magazynowej (dz. nr 15) drzewostan tworzą głównie stare topole i klony jesionolistne; występuje tu teŝ podrost z przewagą klonu jesionolistnego wzdłuŝ ogrodzeń oraz duŝe połacie krzewów lilaka i śnieguliczki, będące samosiewami lub odrostami ze starych Ŝywopłotów. WzdłuŜ zachodniej granicy terenu osiedla (zach. granicy działki 12/2) obok zainwentaryzowanego drzewostanu z przewagą jesionu wyniosłego i kilku starych topól występują młode zarośla topoli czarnej oraz kępy topoli białej i klonu jesionolistnego, których korony stanowią odrosty po nisko ogłowionych egzemplarzach. Na terenie jednostki policji (płn część dz. nr 12/2) przewaŝa zieleń urządzona. W drzewostanie dominują topole i robinie; występuje teŝ jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, kasztanowiec i morwa biała, a takŝe kilka drzew iglastych w dobrym stanie. Zieleń jest ekstensywnie pielęgnowana. Drzewa mają usuwany posusz, jednak wiele starych egzemplarzy głównie topól i robinii - moŝe stanowić zagroŝenie ze względu na wypróchnienia pni i obłamujące się konary. śywopłoty są cięte, lecz w wielu miejscach zdominowane przez samosiewy w chwili obecnej większość Ŝywopłotów ma skład mieszany, a niektóre z nich 2

4 składają się juŝ z samego klonu jesionolistnego. WzdłuŜ północnej granicy terenu jednostki ciągnie się pas zarośli z przewagą klonu jesionolistnego są to drzewa rosnące w bardzo duŝym zwarciu, o koronach silnie zdeformowanych, połamane, ogławiane, część pni przerosła przez metalowe ogrodzenie, deformując się oraz niszcząc przęsła i podmurówkę. Na parkingach terenu policyjnego, w pobliŝu bramy wjazdowej rośnie kilka starych klonów jesionolistnych, są one jednak stale ogławiane i łamane; na terenie tym wystepuje kilka egzemplarzy robinii i kasztanowiec wyrastają jednak w nawierzchni i przy fundamentach. W płn zach. naroŝniku dz. 12/2 znajduje się pozostałość sadu, w którym zachowało się kilka jabłoni, wiśni, śliw i gruszy oraz orzech włoski. Na terenie wokół zrujnowanych baraków koszar policyjnych (dz. nr 29 oraz wschodnia część dz. 12/2) występują pozostałości urządzonej roślinności o charakterze parkowym. Ponad podrostem góruje starodrzew, z przewagą topól (t. czarna, t.berlińska, t. Maksymowicza, t. kanadyjska) i robinii. Drzewa te są w zróŝnicowanym stanie zdrowotnym niektóre z nich (głównie topole i robinie) mają wiele posuszu, są w znacznym stopniu wypróchniałe i zagraŝają, są jednak egzemplarze zdrowe - takŝe wśród topól. Drzewostan w średnim wieku, w większości w formie nasadzeń rzędowych towarzyszących zabudowie, tworzy głównie lipa drobnolistna, klon jawor, klon zwyczajny, jesion wyniosły, jarząb pospolity i w kilku miejscach resztki szpalerów topoli włoskiej. W najgorszym stanie są topole włoskie i jarzęby, z których większość zamiera. Cześć drzew zdrowych rośnie w tak duŝym zagęszczeniu, Ŝe ich korony są w znacznym stopniu zdeformowane. Dwa spośród zrujnowanych baraków zostały w przeciągu ostatnich 4 lat zniszczone przez poŝar, w wyniku którego sąsiadujące z nimi drzewa zostały spalone lub bardzo znacznie uszkodzone. WzdłuŜ dróg ciągną się przerośnięte Ŝywopłoty z karagany, tawuły, ligustru i berberysu. Cały teren pokryty jest duŝą ilością podrostu z przewagą klonu jesionolistnego, rosnącego w silnym zwarciu, o cienkich pochylonych pniach i szczątkowych koronach osadzonych na wysokości powyŝej 5-6m. W skład zarośli wchodzi teŝ licznie śliwa ałycza i wiśnia wonna (antypka). Wśród roślin iglastych najlepszym stanie zdrowotnym zachowały się cisy pospolite oraz część jałowców, natomiast świerki kłujące i modrzewie w większości wykazują duŝą ilość posuszu i znaczne deformacje. WzdłuŜ ogrodzenia od strony ul. Jagiellońskiej rośnie pas samosiewów z przewagą wiśni wonnej (antypki) oraz klonu jesionolistnego drzewa te wyrastają spod fundamentu ogrodzenia i są w większości bardzo silnie pochylone w stronę ulicy. sporządził: mgr inŝ. Marcin Mędrzycki data.. podpis: 3

5 4

6 1 Acer negundo Klon jesionolistny , odrosty u podstawy 2 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy krzew 2,0 1,8 5 3 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy krzew 3, Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy krzew 2,5 2,5 5 5 Acer negundo Klon jesionolistny krzew 2 2,5 5 6 Acer negundo Klon jesionolistny 152 4,0 5 1 pień złamany na wysokości 1,5m, wypróchniały, odrosty; drzewo zamiera 7 Acer negundo Klon jesionolistny 43 4, Acer platanoides Klon zwyczajny Acer platanoides Klon zwyczajny 42 5, Acer platanoides Klon zwyczajny 47 5, Acer negundo Klon jesionolistny 49 5, Acer negundo Klon jesionolistny % posuszu 13 Acer negundo Klon jesionolistny 25 2, % posuszu 14 Acer negundo Klon jesionolistny 62 6, Acer negundo Klon jesionolistny 44 3,0 9 4 posusz 16 Acer negundo Klon jesionolistny 43 5,0 8 4 posusz, odrosty u podstawy 17 Acer negundo Klon jesionolistny 33 3,0 8 4 posusz 18 Acer negundo Klon jesionolistny 35 3, % posuszu 19 Acer negundo Klon jesionolistny posusz, odrosty u podstawy 20 Acer negundo Klon jesionolistny 33 4,0 7 4 posusz, odrosty u podstawy 21 Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 43 3, pochylone 22 Acer negundo Klon jesionolistny , odrosty u podstawy 23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 34 3, Acer negundo Klon jesionolistny 30 2,5 8 5 odrosty u podstawy 25 Acer negundo Klon jesionolistny 35 3, Acer negundo Klon jesionolistny 47 (1m) 3, Acer negundo Klon jesionolistny 30 3,0 8 3/4 30% posuszu 28 Acer negundo Klon jesionolistny 26 3, Acer negundo Klon jesionolistny 37 4, posusz 30 Acer negundo Klon jesionolistny 38 3,0 9 4 posusz 31 Acer negundo Klon jesionolistny 48 4, posusz 32 Acer negundo Klon jesionolistny 29 2,5 9 4 posusz 33 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 4 posusz 34 Acer negundo Klon jesionolistny 43 4, pochylone 35 Acer negundo Klon jesionolistny 37 4, Populus nigra Topola czarna 62 4, pochylone,posusz 30 % 37 Populus nigra Topola czarna , posusz 40% 38 Acer negundo Klon jesionolistny 28 3, Acer platanoides Klon zwyczajny 32 5, Acer negundo Klon jesionolistny 29 2,5 8 4 posusz 41 Acer platanoides Klon zwyczajny 35 5, Acer negundo Klon jesionolistny 49 5,0 9 4 posusz 20% 43 Acer negundo Klon jesionolistny 26 1,5 8 1 zamiera 44 Acer platanoides Klon zwyczajny 32 3, Acer platanoides Klon zwyczajny 33 4, Acer negundo Klon jesionolistny 38 3, posusz 30% 47 Acer platanoides Klon zwyczajny 33 4, Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 27 3, Acer platanoides Klon zwyczajny 32 3, Acer platanoides Klon zwyczajny 24 2,0 5 1 silnie pochylone, wrośnięte w ogrodzenie - zagraŝa, odrosty u podstawy pnia Strona 1 z 33

7 51 Acer platanoides Klon zwyczajny 23 1,5 8 2 wrośnięte w ogrodzenie 52 Acer platanoides Klon zwyczajny 21 1,5 8 2 wrośnięte w ogrodzenie 53 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 1 wrośnięte w ogrodzenie, zamiera 54 Acer platanoides Klon zwyczajny 24 3, Acer negundo Klon jesionolistny 27 2,0 8 1/0 zamiera 56 Acer negundo Klon jesionolistny 32 2, Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4, posusz 58 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 3 posusz 30 % 59 Acer negundo Klon jesionolistny 37 4, posusz 60 Acer negundo Klon jesionolistny 30 3,0 7 4 posusz 61 Acer negundo Klon jesionolistny 48 4,0 9 3 posusz 30% 62 Acer negundo Klon jesionolistny 28 3,5 6 4 posusz 63 Populus nigra Topola czarna , posusz 30 % 64 Acer platanoides Klon zwyczajny 31 4, Acer negundo Klon jesionolistny 24 2, Acer negundo Klon jesionolistny 28 2,0 7 3 posusz 40% 67 Acer negundo Klon jesionolistny 36 2,5 8 3 posusz 30 % 68 Acer negundo Klon jesionolistny 25 1,5 9 3 posusz 40% 69 Populus nigra Topola czarna 71 5, posusz 30% 70 Populus nigra Topola czarna ,0-0 przewrócone, martwe, połamane 71 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 31 3, Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 37 3, posusz 73 Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 27 2,5 8 4 posusz 74 Acer negundo Klon jesionolistny 33 3,0 8 4 posusz 75 Acer negundo Klon jesionolistny 32 2,5 8 4 posusz 76 Acer platanoides Klon zwyczajny 34 4, Acer negundo Klon jesionolistny 26 2,5 8 3 posusz 40 % 78 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 3 posusz 40 % 79 Acer platanoides Klon zwyczajny 31 3, Acer negundo Klon jesionolistny 23 2,0 7 2 liczny posusz 81 Acer negundo Klon jesionolistny 26 2,0 7 2 liczny posusz 82 Acer negundo Klon jesionolistny 25 2,0 7 2 liczny posusz 83 Acer negundo Klon jesionolistny 21 2,0 6 3 posusz 40 % 84 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 3 posusz 40 % 85 Acer negundo Klon jesionolistny 31 3, Populus nigra Topola czarna 41 1, posusz 50 %, pochylone 87 Acer negundo Klon jesionolistny 31 4, Acer platanoides Klon zwyczajny 24 3, Prunus caerasifera Śliwa wiśniowa, odm. Atropurpurea purpurowa 15 1, Acer negundo Klon jesionolistny 27 3,0 7 2/1 posusz 50%, zamiera 91 Acer negundo Klon jesionolistny 39 6,0 9 4 posusz 20 % 92 Populus nigra Topola czarna 63 5, odrosty u podstawy 93 Prunus cerasifera var. Śliwa wiśniowa (ałycza) 20 4, Acer negundo Klon jesionolistny 27 4, Populus nigra Topola czarna ,0 15 2/1 zamiera 96 Acer platanoides Klon zwyczajny 25 4, Acer platanoides Klon zwyczajny 33 5, Acer negundo Klon jesionolistny 22 2,0 7 3 posusz 30 % 99 Acer negundo Klon jesionolistny 21 1,5 7 3 posusz 30 % Strona 2 z 33

8 100 Acer negundo Klon jesionolistny 20 3, Acer platanoides Klon zwyczajny 36 5, Acer negundo Klon jesionolistny 25 2,0 7 3 posusz 30 % 103 Acer negundo Klon jesionolistny 47 4,0 8 4 pochylone 104 Acer negundo Klon jesionolistny 26 2,0 8 3 w złym stanie 105 Acer platanoides Klon zwyczajny 18 1,5 6 1/2 wrośnięte w siatkę ogrodzeniową 106 Acer platanoides Klon zwyczajny 28 5,0 8 2 wrośnięte w siatkę ogrodzeniową 107 Acer platanoides Klon zwyczajny 30 5, ogrodzenia 108 Acer negundo Klon jesionolistny 22 3,0 6 1 wrośnięte w siatkę 109 Acer platanoides Klon zwyczajny 35 5, Acer negundo Klon jesionolistny 21 2, Acer negundo Klon jesionolistny , Acer negundo Klon jesionolistny 128 8,0 6 1/0 ogrodzenia ogrodzenia w złym stanie, wyrasta spod fundamentu ogrodzenia połamane, zamiera,odrosty u podstawy 113 Acer platanoides Klon zwyczajny 38 5, Acer platanoides Klon zwyczajny 27 3,0 8 5 pochylone 115 Acer negundo Klon jesionolistny 39 6, Acer negundo Klon jesionolistny 22 0,5 3,5 1/0 pień złamany na wys. 3,5m 117 Acer negundo Klon jesionolistny 35 4,0 6 2 w złym stanie,odrosty u podstawy 118 Acer platanoides Klon zwyczajny 35 5, Acer negundo Klon jesionolistny 29 3,0 6 4 pochylone 120 Prunus mahaleb Wiśnia wonna (antypka) 34 (0,5m) 4, Populus nigra Topola czarna 25 1,0 6 2 liczny posusz 122 Populus nigra Topola czarna 28 1,0 6 2 liczny posusz 123 Populus nigra Topola czarna 26 1,0 6 2 liczny posusz 124 Populus nigra Topola czarna 68 5, odrosty u podstawy 125 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 7 3 liczny posusz 126 Acer negundo Klon jesionolistny , Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 17 (0,8m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 19 (0,6m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 19(0,8m) (0,5m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 20(0,5m) (0,5m) 133 Acer negundo Klon jesionolistny liczny posusz 134 Acer negundo Klon jesionolistny liczny posusz 135 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 33 (0,2m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 25 (0,3m) Strona 3 z 33

9 137 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 39 (0,4m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 43 (0,3m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 37 (0,3m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 37 (0,3m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 47 (0,3m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 32 (u podstawy) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 33 (0,3m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 35 (0,3m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 28 (0,2m) Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 25 (0,2m) Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 68 5, a Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 135 7, % posuszu 151 Populus berolinensis Topola berlińska , Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 59 6, Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 54 4,0 7 4 posusz 158a Acer negundo Klon jesionolistny ,0 7 4 posusz 159 Populus nigra Topola czarna , Acer negundo Klon jesionolistny 27 3, Populus nigra Topola czarna , posusz 40 % 162 Populus nigra Topola czarna ,0 30 3/2 163 Populus nigra Topola czarna , Acer negundo Klon jesionolistny , Sambucus nigra Bez czarny krzew 2,0 3,5 3 posusz, korona asymetryczna, po cięciach, konieczne cięcia korygujące ogrodzenia, posusz pień wypróchniały - ubytek kominowy otwarty od góry, od podstawy do wys. 1,8m, połamane grube konary, drzewo zagraŝa budynku, między nawierzchnią wyrasta spod nawierzchni betonowej 166 Acer negundo Klon jesionolistny 25 3,0 6 1 budynku 167 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 6 1 budynku Strona 4 z 33

10 Nr 168 Acer negundo Klon jesionolistny 21 2,5 5 1 budynku 169 Acer negundo Klon jesionolistny 21 2,5 5 1 budynku 170 Acer negundo Klon jesionolistny 27 4,0 5 1 budynku 171 Acer negundo Klon jesionolistny Acer negundo Klon jesionolistny 21 2, Sambucus nigra Bez czarny 174 Acer negundo Klon jesionolistny 48(0,7m) +27(0,7m) (0,5m) ,0 6 2 wyrasta spomiędzy nawierzchni budynku, pochylone 5,0 6 3 budynku 4,0 5 3 budynku 175 Acer negundo Klon jesionolistny 30 3,0 6 3 budynku 176 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 6 3 budynku 177 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 6 3/2 budynku, pochylone, zagraŝa wykrotem 178 Syringa vulgaris Bez lilak krzewy - 3,5 3 zakrzewienie o pow. ok. 40m2; choroba -srebrzystość liści 179 Prunus sp. Śliwa owocowa zarośla podrost, 2 grupy- pow. ok m2 180 Syringa vulgaris Bez lilak krzewy - 2,5 3 zakrzewienie o pow. ok. 25m2; choroba -srebrzystość liści 181 Syringa vulgaris Bez lilak krzewy - 2,5 5 zakrzewienie o pow. ok. 36 m2 182 Acer negundo Klon jesionolistny , między 5, nawierzchniami 183 Malus domestica Jabłoń owocowa 103 7,0 5 4 posusz, owocowe 184 Syringa vulgaris Bez lilak krzewy pow. ok. 12m2 185 Populus nigra Topola czarna , pień próchnieje - ubytek w rozwidleniu pni, na wysokości 2m 186 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 28 4, Populus nigra Topola czarna , odrosty u podstawy, pień porośnięty winobluszczem 187a Populus nigra Topola czarna 38 2,0 7 2 zagraŝa wykrotem 188 Populus nigra Topola czarna , posusz do 20% 189 Populus nigra Topola czarna 280 8, pochylone, pod koroną Populus nigra Topola czarna 209 8, % posuszu, pochylone 191 Populus nigra Topola czarna 265 9, % posuszu, pochylone 192 Sambucus nigra Bez czarny ,0 5 4 budynku - 0,5m od ściany 193 Quercus rubra Dąb czerwony ,0 6 3 budynku Strona 5 z 33

11 194 Acer negundo Klon jesionolistny Populus nigra Topola czarna 138 (0,8m) 8, ,0 6 3 budynku budynku, 30% posuszu 196 Populus nigra Topola czarna 220 6, choroba drewna 197 Robinia pseudoacacia Robinia biała 101 6, % posuszu, zamiera 198 Robinia pseudoacacia Robinia biała 78 4,0 9 1/2 60% posuszu, zamiera 199 Populus nigra Topola czarna , martwe 200 Acer negundo Klon jesionolistny 72 6,0 8 2 pochylone, w złym stanie 201 Populus nigra Topola czarna 167 6, % posuszu 202 Populus nigra Topola czarna 93 4,0 15 1/0 pochylone, zamiera 203 Populus nigra Topola czarna 96 3,0 17 1/0 pochylone, zamiera 204 Populus nigra Topola czarna 106 4, martwe, pochylone 205 Populus nigra Topola czarna 113 4,0 19 1/0 zamiera 205a Symphoricarpos orbiculatus Śnieguliczka biała krzewy odrosty z zaniedbanego Ŝywopłotu, posusz, pow. ok.150m2 206 Populus nigra Topola czarna 160 6, % posuszu 207 Populus nigra Topola czarna 150 5, martwe 208 Populus nigra Topola czarna 136 6, % posuszu, pochylone, korona asymetryczna 209 Populus nigra Topola czarna 144 6, % posuszu, ubytek powierzchniowy pnia od pioruna, próchnieje, zagraŝa 210 Populus nigra Topola czarna ,0 20 2/1 30 % posuszu, pień wypróchniały u podstawy, zagraŝa 211 Populus nigra Topola czarna 102 5,0 16 2/1 30 % posuszu, pochylone, pień próchnieje u podstawy, zagraŝa 212 Populus nigra Topola czarna 151 5,0 16 2/1 31 % posuszu, pochylone, pień próchnieje u podstawy, zagraŝa 213 Robinia pseudoacacia Robinia biała 81 4, % posuszu, zamiera od wierzchołka 214 Robinia pseudoacacia Robinia biała 66 5, % posuszu, zamiera 214a Symphoricarpos orbiculatus Śnieguliczka biała krzewy odrosty z zaniedbanego Ŝywopłotu, posusz, pow. ok.180m2 215 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 63 7, Populus berolinensis Topola berlińska 136 6, Syringa vulgaris Bez lilak krzewy samosiewy o pow. ok.35 m2 218 Tilia cordata Lipa drobnolistna 76 6, % posuszu 219 Acer negundo Klon jesionolistny 79 8, liczny posusz 220 Acer negundo Klon jesionolistny 84 8, % posuszu 220a Acer negundo Klon jesionolistny krzew 2,5 3 5 do 5 lat 221 Acer negundo Klon jesionolistny , % posuszu,odrosty u podstawy 222 Acer negundo Klon jesionolistny 90 8, % posuszu 223 Acer negundo Klon jesionolistny 74 6, % posuszu, w złym stanie, zaawansowanachorobadrewna, zamiera Strona 6 z 33

12 224 Acer negundo Klon jesionolistny 43 5, Acer negundo Klon jesionolistny 70 5, % posuszu, w złym stanie, zaawansowanachorobadrewna, zamiera 60 % posuszu, w złym stanie, zaawansowanachorobadrewna, zamiera 226 Acer negundo Klon jesionolistny 57 4, % posuszu,odrosty u podstawy 227 Acer negundo Klon jesionolistny 81 8, % posuszu, odrosty u podstawy 228 Acer negundo Klon jesionolistny , % posuszu, zamiera, zagraŝa 229 Populus berolinensis Topola berlińska , % posuszu 230 Acer negundo Klon jesionolistny , % posuszu, silnie pochylone, zamiera, zagraŝa, nie przeŝyje prac rozbiórkowych 231 Acer platanoides Klon zwyczajny , Robinia pseudoacacia Robinia biała , Acer ginnala Klon ginnala krzew 3, Robinia pseudoacacia Robinia biała 76 4,0 9 1/2 50% posuszu, zamiera, pochylone 235 Robinia pseudoacacia Robinia biała 196 8, % posuszu, wyrasta przy ścianie silosu, brak statyki, zamiera, zagraŝa 236 Acer negundo Klon jesionolistny 90 8, odrosty u podstawy 237 Caragana arborescens Karagana syberyjska krzew 4,0 2, Acer platanoides Klon zwyczajny 50 5, Populus nigra Topola czarna , % posuszu 239a Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy krzew 2,0 3 5 do 5 lat 240 Populus nigra Topola czarna 139 8, % posuszu 241 Populus nigra Topola czarna , % posuszu 242 Pyrus communis Grusza pospolita 95 7, wierzchołek korony zamiera 243 Acer platanoides Klon zwyczajny 25 4,0 6 4 pochylone,korona asymetryczna 244 Populus nigra Topola czarna 101 6, pochylone,korona asymetryczna 245 Acer platanoides Klon zwyczajny , Prunus avium Czereśnia owocowa f. krzewiasta 5,0 5 4 pochylone, wyrasta spod fundamentu ogrodzenia ogrodzenia 247 Populus nigra Topola czarna 31 6,0 5 4 odrosty u podstawy 248 Acer negundo Klon jesionolistny 249 Acer platanoides Klon zwyczajny , ,0 6 4 ogrodzenia ogrodzenia Strona 7 z 33

13 250 Acer negundo Klon jesionolistny , Quercus robur Dąb szypułkowy , Acer negundo Klon jesionolistny , Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 3 ogrodzenia, 20 % posuszu, pień 47 zamiera ogrodzenia ogrodzenia, pień 21 do usunięcia - silnie pochylony ogrodzenia 254 Acer negundo Klon jesionolistny , grube pnie wrośnięte w siatke, wyrasta spod cokołu,2 najgrubsze mierzone na 1,5m,wrasta w siatke 255 Robinia pseudoacacia Robinia biała 23 4, Populus nigra Topola czarna , Sambucus nigra Bez czarny 36 3,0 3 4 ogrodzenia 264 Acer negundo Klon jesionolistny , % posuszu, rośnie na skarpie 265 Acer negundo Klon jesionolistny 63 8,0 8 4 pochylone, odrosty u podstawy 266 Acer negundo Klon jesionolistny 67 8,0 9 4 przewodnik ucięty na wys. 4m, korona asymetryczna, zagraŝa rozłamaniem 280 Populus nigra Topola czarna , % posuszu, pień próchnieje u podstawy, zagraŝa 404 Acer negundo Klon jesionolistny 31 4,0 6 3 ogrodzenia 405 Populus nigra Topola czarna 28 2,5 5 2 silnie pochylone, podkopana karpa, kolizja z dębem 406 Quercus robur Dąb szypułkowy 15 3, Quercus robur Dąb szypułkowy 39 5, Quercus robur Dąb szypułkowy 23 3,0 6 5 rośnie w szpalerze co 1 m 409 Quercus robur Dąb szypułkowy 23 4,0 6 4 rośnie w szpalerze co 1 m 410 Quercus robur Dąb szypułkowy 37 5,0 8 5 rośnie w szpalerze co 1 m 411 Quercus robur Dąb szypułkowy 21 3,0 6 4 rośnie w szpalerze co 1 m,korona asymetryczna 412 Quercus robur Dąb szypułkowy 25 4,0 6 5 rośnie w szpalerze co 1 m 413 Quercus robur Dąb szypułkowy 37 6,0 7 4 rośnie w szpalerze co 1 m,korona asymetryczna, pochylone 414 Quercus robur Dąb szypułkowy 35 4, Quercus robur Dąb szypułkowy 21 (0,5m) 3,0 2,5 2 rośnie w szpalerze co 1 m,korona asymetryczna, pochylone rośnie w szpalerze co 1 m, pod koroną robinii, zamiera Strona 8 z 33

14 Nr 416 Acer negundo Klon jesionolistny krzew 5,0 6 2 odrosty z wypróchniałej karpy, wrośnięte w mur, potencjale zagroŝenie wykrotem, oraz kolizja z obecnym zagospodarowaniem 417 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 17 2,0 7 4 odrosty u podstawy, ok. 5 lat 418 Robinia pseudoacacia Robinia biała ,0 9 4 odrosty u podstawy 419 Quercus robur Dąb szypułkowy 15 2,0 4 2 silnie pochylone,zdeformowane 420 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 10 2/1 wrośnięte w podmurówkę, zamiera 421 Acer negundo Klon jesionolistny , Acer negundo Klon jesionolistny krzew 4, Acer negundo Klon jesionolistny 22 4,0 5 3 wyrasta spomiędzy fundamentów,odrosty u podstawy wyrasta spomiędzy fundamentów,odrosty u podstawy wyrasta spomiędzy fundamentów,odrosty u podstawy 424 Acer negundo Klon jesionolistny , próchnieje w rozwidleniu pni, zagraŝa rozłamaniem 425 Quercus robur Dąb szypułkowy 39 4, Acer negundo Klon jesionolistny 22 3,0 6 3 wrośnięte w podmurówkę 427 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 5 4 pochylone 428 Populus nigra Topola czarna 35 4, Acer negundo Klon jesionolistny , % posuszu, próchnieje w rozwidleniu pni, zagraŝa 430 Acer negundo Klon jesionolistny , % posuszu, wyrasta spomiędzy fundamentu ogrodzenia i nawierzchni, zagraŝa 431 Acer platanoides Klon zwyczajny 127 8, Acer platanoides Klon zwyczajny 80 5, % posuszu,korona asymetryczna 433 Acer platanoides Klon zwyczajny 72 6, % posuszu, pochylone 434 Acer negundo Klon jesionolistny , wyrasta spod muru oporowego 434a Acer platanoides Klon zwyczajny 35 3,0 7 3 korona asymetryczna,pod koroną Acer platanoides Klon zwyczajny 130 8, Acer platanoides Klon zwyczajny 33 4,0 6 2 pochylone, pień przerośnięty przez ogrodzenie na wys. 0,5m 437 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 27 3, Acer negundo Klon jesionolistny 53 6,0 9 2 ogrodzenia, wrośnięte w latarnię, w złym stanie 439 Robinia pseudoacacia Robinia biała 58 6, odrost,, w złym stanie 440 Acer negundo Klon jesionolistny , odrost, ogrodzenia, w złym stanie; pień 52 wrośnięty w przęsło Strona 9 z 33

15 Nr 441 Acer platanoides Klon zwyczajny 47 5, odrost, 442 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 10 2/1 budynku, 50% posuszu, w złym stanie 443 Acer negundo Klon jesionolistny 46 5,0 9 3 wyrasta spod budynku, pochylone 444 Acer negundo Klon jesionolistny 44 5,0 9 3 wyrasta spod budynku, pochylone 445 Acer negundo Klon jesionolistny 45 (1m) 5,0 8 2 pień wrośnięty w ogrodzenie na wys.2 m 445a Prunus cerasus Wiśnia pospolita 28 4,0 3 1 pochylone, zamiera 446 Prunus cerasus Wiśnia pospolita pochylone 447 Populus nigra Topola czarna ,0 9 2 w złym stanie; pień 42 wrośnięty w przęsło, drzewo wypróchiałe u podstawy, przerasta ogrodzenie 448 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 36 5,0 9 4 pochylone,korona asymetryczna 449 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 70 (1m) 6,0 9 4 pochylone,korona asymetryczna 450 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 34 5,0 6 3 zdeformowane, w złym stanie 451 Populus x canadensis Topola kanadyjska ,0 20 1/0 zamiera 452 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 33 5,0 7 3 pochylone 453 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 23 3,0 6 4 pochylone,korona asymetryczna 453a Acer pseudoplatanus Klon jawor ,0 8 1/2 ubytek rynnowy od podstawy do wys. 1,5m, zamiera zagraŝa 454 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 53 5,0 9 4 pochylone,korona asymetryczna 455 Acer platanoides Klon zwyczajny 69 5,0 9 2 pień próchnieje od wys.1 m, pochylone, zagraŝa 456 Acer pseudoplatanus Klon jawor , Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 60 5, pochylone 458 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 31 3, pochylone, korona szczątkowa 459 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 53 4, % posuszu 460 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 47 4, % posuszu 461 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 24 2,0 9 2 pochylone,korona szczątkowa 462 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły , pień 23 martwy 463 Acer pseudoplatanus Klon jawor 27 (0,7m) 4,0 6 2/1 464 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 45 5, Fraxinus excelsior Jesion wyniosły ,0 5 2 pień wypróchniały od podstawy do 1m, w złym stanie pień 21 zamiera u podstawy, choroba drewna 466 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 52 6, Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 68 6, pochylone,korona asymetryczna 468 Acer platanoides Klon zwyczajny 33 5,0 6 2 ogrodzenia 469 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 51 4, pochylone,korona asymetryczna 470 Acer negundo Klon jesionolistny , pochylone,40 % posuszu 471 Populus x canadensis Topola kanadyjska 209 8, posusz 472 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 61 6, Acer pseudoplatanus Klon jawor 40 4, Malus domestica Jabłoń owocowa 103 8, Populus nigra Topola czarna , Acer platanoides Klon zwyczajny 24 3, pień wypróchniały do 1m, ubytek po suchym konarze pień wypróchniały u podstawy, ubytek kominowy pień wypróchniały u podstawy, narośla na pniu, zamiera Strona 10 z 33

16 477 Acer platanoides Klon zwyczajny 29 4, Acer platanoides Klon zwyczajny 36 3, Malus domestica Jabłoń owocowa ,0 8 1 wypróchniałe u podstawy, zamiera 480 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły , pień 25 - odrost do usunięcia 481 Malus domestica Jabłoń owocowa ,0 8 1 wypróchniałe u podstawy, zamiera 482 Acer negundo Klon jesionolistny 34 3, korona szczątkowa 483 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 choroba drewna, pochylone 484 Acer platanoides Klon zwyczajny 38 5, Acer negundo Klon jesionolistny , % posuszu, w złym stanie 486 Acer negundo Klon jesionolistny 43 5, próchieje, pochylone, w złym stanie 487 Acer negundo Klon jesionolistny 22 2,0 8 2 pochylone, w złym stanie 488 Acer negundo Klon jesionolistny 27 3,0 8 2 silnie pochylone, zamiera 489 Acer platanoides Klon zwyczajny 34 5, opiera się o przęslo ogrodzenia 490 Acer negundo Klon jesionolistny , Acer negundo Klon jesionolistny Acer negundo Klon jesionolistny 26 2, Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 ogrodzenia, opiera się o przęsło, pień 36 zagraŝa zlamaniem ogrodzenia,opiera się o przęsło, zagraŝa zlamaniem ogrodzenia, opiera się o przęsło, pień 27 zagraŝa zlamaniem 494 Acer negundo Klon jesionolistny ogrodzenia, opiera się o przęsło, zagraŝa zlamaniem 495 Acer negundo Klon jesionolistny 24 2,0 6 2 pochylone, w złym stanie 496 Acer negundo Klon jesionolistny 23 2, Acer platanoides Klon zwyczajny 24 3, pochylone, korona osadzona wysoko 498 Acer negundo Klon jesionolistny pochylone, korona osadzona wysoko 499 Acer negundo Klon jesionolistny Acer negundo Klon jesionolistny 21 2,0 8 2 pochylone, liczny posusz 501 Acer negundo Klon jesionolistny 25 2,0 8 3 korona osadzona wysoko, posusz 502 Acer negundo Klon jesionolistny 37 4, Acer platanoides Klon zwyczajny 32 4, Acer negundo Klon jesionolistny , silnie pochylone, posusz 505 Crataegus monogyna Glóg jednoszyjkowy 30 (0,5m) Populus nigra Italica Topola wloska 211 2, martwe 507 Acer negundo Klon jesionolistny 26 4,0 8 4 odrosty u podstawy 508 Populus nigra 'Italica' Topola włoska , martwe 509 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 4 korona osadzona wysoko 510 Acer negundo Klon jesionolistny , posusz 511 Acer negundo Klon jesionolistny , posusz Strona 11 z 33

17 512 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 pień 23 wrośnięty w przęslo, zamiera 513 Acer negundo Klon jesionolistny , posusz,odrosty u podstawy 514 Acer negundo Klon jesionolistny 23 2,0 8 2 pochylone, posusz 515 Acer negundo Klon jesionolistny , wrośnięte w przęslo 516 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 3 pień 24 wrośnięty w przęslo 517 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 3 pień 20 wrośnięty w przęslo 518 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 7 3 posusz, korona osadzona wysoko 519 Acer negundo Klon jesionolistny , Prunus mahaleb Wiśnia wonna (antypka) 17 2,0 6 3 posusz, pochylone 521 Prunus mahaleb Wiśnia wonna (antypka) ,0 5 3 posusz, pochylone 522 Śliwa alycza Śliwa alycza krzew 4, Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 4 posusz 524 Acer negundo Klon jesionolistny 18 2,0 7 3 posusz, pochylone, ok.. 5 lat 525 Acer negundo Klon jesionolistny 21 2,0 7 3 posusz, pochylone 526 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 odrosty u podstawy, 60% posuszu 527 Acer negundo Klon jesionolistny 24 2,0 8 3 posusz, pochylone 528 Acer platanoides Klon zwyczajny 25 3, Acer negundo Klon jesionolistny 20 1,5 8 3 posusz, pochylone 530 Acer negundo Klon jesionolistny 23 1,5 8 3 posusz, pochylone 531 Acer negundo 20 1,5 7 3 kolizja z ogrodzeniem, liczny posusz, pochylone, rośnie w zwarciu 532 Acer negundo Klon jesionolistny 19 2,0 8 3 posusz, pochylone, ok.. 5 lat 533 Acer negundo Klon jesionolistny 34 4,0 9 4 odrosty u podstawy, posusz 534 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 3 odrosty u podstawy, silnie pochylone 535 Acer negundo Klon jesionolistny 28 2,0 8 4 odrosty u podstawy, pochylone 536 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2/1 60% posuszu 537 Acer negundo Klon jesionolistny , pochylone, posusz 538 Acer negundo Klon jesionolistny 28 3,0 8 2 silnie pochylone 539 Acer negundo Klon jesionolistny , pochylone 540 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 4 pochylone 541 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 3 pień 15cm pochylony 542 Acer negundo Klon jesionolistny 19 2,0 8 4 pochylone 543 Morwa biala Morwa biala 46 5, ogrodzenia 544 Acer negundo Klon jesionolistny 19 2,0 9 4 pochylone 545 Acer negundo Klon jesionolistny 37 (1m) 3, posusz 546 Prunus cerasifera var. Śliwa wiśniowa 22(1,1m) (ałycza) +27(0,6m) 4,0 5 4 posusz 547 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 1 w złym stanie 548 Acer platanoides Klon zwyczajny 26 3, Populus simonii Topola chińska 87 6, korona asymetryczna, 70% posuszu, zamiera 550 Acer platanoides Klon zwyczajny 72 10, % posuszu 551 Prunus mahaleb Wiśnia wonna (antypka) krzew 4,0 4 1/0 pochylone, zamiera 552 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 w złym stanie Strona 12 z 33

18 553 Acer negundo Klon jesionolistny 27 3,0 8 2 pochylone, w złym stanie 554 Acer negundo Klon jesionolistny 17 2,0 8 3 pochylone, wyrasta spod fundamentu ogrodzenia, ok. 5 lat 555 Acer negundo Klon jesionolistny 18 2,0 8 3 pochylone, wyrasta spod fundamentu ogrodzenia, ok. 5 lat 556 Śliwa alycza Śliwa alycza krzew 3, Morwa biala Morwa biala , Acer negundo Klon jesionolistny 30 3,0 9 2 pochylone, wyrasta spod fundamentu ogrodzenia, korona osadzona bardzo wysoko, kolizja z koroną drzewa nr Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 2 korona szczątkowa 560 Prunus mahaleb Wiśnia wonna (antypka) 72 8,0 8 3 silnie pochylone, 50% posuszu 561 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 3 pochylone, posusz 562 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 3 pochylone, posusz 563 Acer negundo Klon jesionolistny 26 2,0 8 3 pochylone 564 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 posusz na wierzchołku korony 565 Acer negundo Klon jesionolistny posusz na wierzchołku korony, pień 4, cm zamiera 566 Acer negundo Klon jesionolistny 19 2,0 8 2 posusz na wierzchołku korony 567 Acer negundo Klon jesionolistny , posusz 568 Prunus mahaleb Wiśnia wonna (antypka) ,0 6 3 silnie pochylone 569 Acer negundo Klon jesionolistny , posusz 570 Acer platanoides Klon zwyczajny 16 3, Fraxinus excelsior Jesion wyniosly ,0 8 4 odrosty u podstawy 572 Fraxinus excelsior Jesion wyniosly 14 2,0 5 3 pochylone, do 5 lat 573 Acer negundo Klon jesionolistny , Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 4 posusz 575 Acer negundo Klon jesionolistny 35 5,0 8 2 ogrodzenia, wrośnięte w przęsło, do 5 lat odrosty u podstawy, wrasta w przęslo 576 Acer negundo Klon jesionolistny , liczny posusz Wiśnia wonna Prunus mahaleb 5,0 5 5 odrosty u podstawy (antypka) Acer negundo Klon jesionolistny , ogrodzenia, pień 25 przerasta przęslo, w złym stanie zdrowotnym 581 Acer negundo Klon jesionolistny , Acer negundo Klon jesionolistny 20 2,0 8 2 liczny posusz 588 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 4 odrosty u podstawy Strona 13 z 33

19 589 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 7 2/1 odrosty u podstawy, przerasta przęsło, w złymm stanie zdrowotnym 590 Acer negundo Klon jesionolistny 21 2, Acer negundo Klon jesionolistny , Acer negundo Klon jesionolistny 25 3, Acer negundo Klon jesionolistny 21 2,0 8 3 posusz,korona wysoko 626 Acer negundo Klon jesionolistny 23 2,0 8 3 posusz,korona wysoko 627 Acer negundo Klon jesionolistny 20 2,0 8 3 posusz,korona wysoko 628 Acer negundo Klon jesionolistny 20 1,5 8 2 korona osadzona bardzo wysoko 629 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 4 korona osadzona wysoko 630 Populus nigra 'Italica' Topola włoska , martwe 631 Acer negundo Klon jesionolistny 26 4,0 8 4 odrosty u podstawy 632 Populus nigra Topola czarna 30 2,5 4 3 wrasta w karpę klonu 633, korona asymetryczna, zdeformowana 633 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 odrosty u podstawy, liczny posusz 634 Acer negundo Klon jesionolistny 21 2,0 7 3 korona osadzona wysoko, posusz 635 Acer negundo Klon jesionolistny 22 2,0 8 2 korona osadzona wysoko, posusz, pochylone, w złym stanie 636 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 pnie pochylone, posusz 637 Prunus cerasifera var. Śliwa wiśniowa (ałycza) krzew 3,0 4 3 liczny posusz 638 Acer platanoides Klon zwyczajny 25 2,5 9 3 odrosty u podstawy, pochylone 639 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 3 korona wysoko, odrosty u podstawy, posusz 640 Acer negundo Klon jesionolistny 23 2,0 9 2 liczny posusz 641 Acer platanoides Klon zwyczajny 18 2, Prunus cerasifera var. Śliwa wiśniowa (ałycza) ,0 5 4 obwody 13,15,19 i 21 na wys.1m 643 Prunus cerasifera var. Śliwa wiśniowa (ałycza) (1m) 4, Acer negundo Klon jesionolistny 18 1,5 8 2 w złym stanie 645 Acer negundo Klon jesionolistny 19 1,5 7 2 w złym stanie 646 Acer negundo Klon jesionolistny 22 2,0 9 2 w złym stanie 647 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 2 w złym stanie, pochylone 648 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 9 2 w złym stanie, pochylone 649 Acer negundo Klon jesionolistny 22 3,0 8 4 pochylone, osadzona korona wysoko 650 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 4 posusz, korona osadzona wysoko, odrosty u podstawy 651 Acer negundo Klon jesionolistny 31 3,0 8 4 pochylone, posusz 652 Acer negundo Klon jesionolistny 29 4,0 8 4 pochylone, posusz 653 Malus domestica Jabłoń owocowa 105 8,0 8 1 pień wypróchniały, zamiera, zagraŝa 654 Acer negundo Klon jesionolistny 21 2,0 8 2 liczny posusz 655 Acer negundo Klon jesionolistny 25 3,0 8 3 pochylone, w zwarciu, posusz 656 Acer platanoides Klon zwyczajny 20 2,0 8 4 pochylone, w zwarciu, posusz 657 Acer platanoides Klon zwyczajny 26 3,0 8 4 pochylone, w zwarciu, posusz 658 Acer negundo Klon jesionolistny 96 10, odrosty u podstawy, zamiera Strona 14 z 33

20 659 Populus nigra 'Italica' Topola włoska 116 2, % posuszu 660 Acer negundo Klon jesionolistny 22 2,0 8 2 pochylone, liczny posusz 661 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 9 4 posusz, pochylone 662 Acer platanoides Klon zwyczajny 19 2,0 8 3 korona osadzona wysoko, posusz 663 Acer negundo Klon jesionolistny ,0 8 2 pochylone, liczny posusz 664 Acer pseudoplatanus Klon jawor 61 5, korona asymetryczna,posusz 665 Carpinus betulus Grab pospolity 84 10, Ubytek kominowy u podstawy - wypróchnienie po wyłamanym pniu, zagraŝa 666 Fraxinus excelsior Jesion wyniosly 82 10, U podstawy w odległości 1m kępa grubych odrostów: Acer pseudoplatanus Klon jawor 78 6, Ubytek na wys.1,5 m, pień próchnieje 668 Acer pseudoplatanus Klon jawor 67 6, Acer platanoides Klon zwyczajny 60 5, korona asymetryczna 670 Acer pseudoplatanus Klon jawor 64 6, Acer pseudoplatanus Klon jawor 70 6, korona asymetryczna, ubytek na wys.1,5m, choroba drewna-wyciek 672 Acer pseudoplatanus Klon jawor 52 5, Acer pseudoplatanus Klon jawor 45 3, korona asymetryczna 674 Acer pseudoplatanus Klon jawor 52 4, Acer pseudoplatanus Klon jawor 59 5, Acer negundo Klon jesionolistny , w złym stanie zdrowotnym,odrosty u podstawy, zagroŝenie obłamywaniasię grubych gałęzi i konarów podczas silnych wiatrów 677 Acer negundo Klon jesionolistny , % posuszu 678 Acer negundo Klon jesionolistny , pochylone 679 Quercus robur Dąb szypułkowy 22 3,0 6 4 pochylone,posusz 680 Quercus robur Dąb szypułkowy 40 6, Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 59 3,0 6 0 martwe 717 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 31 3,0 5 0 martwe 718 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 42 4,0 6 0 martwe 719 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 55 1,0 6 0 martwe 720 Tilia cordata Lipa drobnolistna , posusz 30% 721 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 45 2,0 6 0 martwe 722 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 45 2,0 6 0 martwe 723 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 46 2,0 6 0 martwe 724 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 49 2,0 6 0 martwe 725 Tilia cordata Lipa drobnolistna 99 3, % posuszu, w złym stanie 746 Tilia cordata Lipa drobnolistna 68 6, Tilia cordata Lipa drobnolistna 77 6, Tilia cordata Lipa drobnolistna 97 6, w zwarciu; na całej długości przewodnika ubytki pow. po poŝarze w zwarciu, korona osadzona wysoko, ubytki powierzchniowe konarów po poŝarze w zwarciu, korona osadzona wysoko, ubytki powierzchniowe konarów po poŝarze Strona 15 z 33

21 749 Tilia cordata Lipa drobnolistna 56 6, w zwarciu, korona osadzona wysoko, ubytki powierzchniowe konarów po poŝarze 750 Tilia cordata Lipa drobnolistna 102 8, w zwarciu, korona osadzona wysoko, ubytki powierzchniowe konarów po poŝarze 751 Tilia cordata Lipa drobnolistna 104 6, pień próchnieje -ubytek wgłębny od podstawy do wys. 1,5m, odrosty u podstawy 752 Tilia cordata Lipa drobnolistna 76 5, korona osadzona wysoko 753 Tilia cordata Lipa drobnolistna 62 6, Tilia cordata Lipa drobnolistna 71 4, posusz 20%, korona asymetryczna 755 Tilia cordata Lipa drobnolistna 59 4, korona asymetryczna, osadzona wysoko 756 Tilia cordata Lipa drobnolistna 83 5, pochylone 757 Tilia cordata Lipa drobnolistna 103 6, Prunus padus Czeremcha zwyczajna 38 3,0 5 0 martwe 759 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 53 4, korona pochylona, posusz 760 Tilia cordata Lipa drobnolistna 77 5, posusz, korona asymetryczna, połamana 761 Tilia cordata Lipa drobnolistna 79 4, posusz, korona asymetryczna, połamana 762 Tilia cordata Lipa drobnolistna , pod okapem wierzby, korona zdeformowana 763 Tilia cordata Lipa drobnolistna 74 6, pod koroną wierzby, korona asymetryczna, osadzona wysoko, posusz 50% 764 Salix alba Wierzba biała , pień 124 złamany na wys. 5m, 40% posuszu, zagraŝa bezpieczeństwu 765 Acer pseudoplatanus Klon jawor 51 4, korona asymetryczna 766 Acer pseudoplatanus Klon jawor 45 4, pod koroną wierzby, korona asymetryczna, zdeformowana, choroba drewna, posusz 50% 767 Acer platanoides Lipa drobnolistna 71 5, korona zdeformowana - pod koroną wierzby, posusz 768 Tilia cordata Lipa drobnolistna 62 5, Tilia cordata Lipa drobnolistna 63 4, Tilia cordata Lipa drobnolistna 70 3, % posuszu, korona osadzona wysoko 771 Tilia cordata Lipa drobnolistna 82 4, korona silnie zdeformowana przez sąsiadującą wierzbę 772 Tilia cordata Lipa drobnolistna 34 3, ubytek rynnowy od podstawy do wys. 0.8m, zagraŝa złamaniem 773 Tilia cordata Lipa drobnolistna 49 4, pochylone, 30% posuszu 774 Tilia cordata Lipa drobnolistna 67 4, korona asymetryczna, osadzona wysoko 775 Tilia cordata Lipa drobnolistna 70 5, korona osadzona wysoko, posusz 776 Salix alba Wierzba biała , konary zamierają i łamią się, liczny gruby posusz, zagraŝa bezpieczeństwu Strona 16 z 33

22 777 Tilia cordata Lipa drobnolistna 45 1, korona szczątkowa, osadzona wysoko 778 Tilia cordata Lipa drobnolistna 42 2, korona szczątkowa, osadzona wysoko 779 Tilia cordata Lipa drobnolistna 40 4, korona szczątkowa, osadzona wysoko 780 Tilia cordata Lipa drobnolistna martwe, złamane na wys. ok.. 8m 781 Tilia cordata Lipa drobnolistna 71 5, korona osadzona wysoko, posusz 782 Tilia cordata Lipa drobnolistna 54 3, korona osadzona wysoko, posusz 783 Tilia cordata Lipa drobnolistna , korona osadzona wysoko, posusz 784 Tilia cordata Lipa drobnolistna 46 1, zamiera, korona szczątkowa 785 Acer pseudoplatanus Klon jawor 55 4, korona osadzona wysoko, posusz 786 Acer pseudoplatanus Klon jawor 46 2, korona osadzona wysoko, szczątkowa, posusz 787 Tilia cordata Lipa drobnolistna 79 6, korona osadzona wysoko, posusz 788 Tilia cordata Lipa drobnolistna 74 5, Tilia cordata Lipa drobnolistna 47 4, % posuszu, korona zamiera od dołu 40% posuszu, korona zamiera od dołu 790 Tilia cordata Lipa drobnolistna 72 5, korona osadzona wysoko, posusz 791 Tilia cordata Lipa drobnolistna 36 3,0 8 3 pochylone, korona zdeformowana 792 Tilia cordata Lipa drobnolistna 78 8, posuszu, gałęzie zamierają od dołu 793 Tilia cordata Lipa drobnolistna 54 6, korona asymetryczna, zdeformowana, pod okapem drzewa nr Tilia cordata Lipa drobnolistna 103 9, Tilia cordata Lipa drobnolistna 63 4, pod okapem drzewa nr 794 i ałyczy Tilia cordata Lipa drobnolistna 44 2, korona osadzona wysoko, pochylona, szczątkowa, posusz 797 Tilia cordata Lipa drobnolistna 64 5, posusz 798 Prunus cerasifera var. Śliwa wiśniowa monilioza, jeden pień usunięty, ,0 8 1 (ałycza) korona zdeformowana, zamiera 799 Prunus cerasifera var. Śliwa wiśniowa (ałycza) 55 5, liczny posusz, ubytki po obłamanych gałęziach, korona zdeformowana, monilioza, zamiera Prunus cerasifera var. Prunus cerasifera var. Śliwa wiśniowa (ałycza) Śliwa wiśniowa (ałycza) ,0 8 1 monilioza, zamiera, pień pęknięty 52 4,0 8 1 silnie pochylona, korona zdeformowana, obcięty jeden pień, zamiera 802 Tilia cordata Lipa drobnolistna 57 5, korona osadzona wysoko, posusz Strona 17 z 33

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy CPV: usługi wycinania drzew L.p. jm. ilo cena jedn. Cena brutto brutto

Formularz cenowy CPV: usługi wycinania drzew L.p. jm. ilo cena jedn. Cena brutto brutto Formularz cenowy do oferty... Wycinki drzew na terenie dz. nr ew. 12/2, 15, 27, 28, 29 z obrębu 4-18-11 w Warszawie Przygotowanie terenu pod budowę budynków komunalno-socjalnych REDAN, BASTIN, BARKAN,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Rozdział 2 I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 4. INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej;

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej; Lp. Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa Średnica pnia [cm] Średnica korony [m] SEKTOR N Wysokość [m] 1 Tilia cordata lipa drobnolistna 7 7 1-0 susz 0%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Planty Bieńczyckie (zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..57.04.SC z dnia 04..04 r.) topola

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie.

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Zleceniodawca: Citygarden Maciej Rzepa ul. Jeżewskiego 3b, Warszawa 02-796 Autorki:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo