Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit"

Transkrypt

1 Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit Effect of calcium hydroxide dressings on the seal of root canal obturation using AH 26 and Apexit sealers Halina Pawlicka 1, Johannes Ebert 2 Z Zakładu Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii 1 Kierownik Zakładu: prof. dr hab. H. Pawlicka Z Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg 2 Dyrektor: prof. dr A. Petschelt Streszczenie Metodą liniowej penetracji barwnika oceniono wpływ opatrunków wodorotlenkowo-wapniowych na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit. Kanały 67 usuniętych ludzkich zębów opracowano techniką tradycyjną pilnikami Kerra do ISO 60. Zęby podzielono losowo na 5 grup (a-e). W grupach zębów a-c usunięto warstwę mazistą przed pozostawieniem opatrunku z wodorotlenku wapnia. W grupach d-e warstwa mazista została usunięta po usunięciu opatrunku, przed ostatecznym wypełnieniem jamy zęba. W kanałach zębów grupy b i d pozostawiono na okres tygodnia opatrunek z wodorotlenku wapnia Calxyl, w grupie c i e ćwieki gutaperkowe z Ca- (OH) 2 (Calcimphydroxid Plus), a w grupie kontrolnej (a) w kanałach nie umieszczono opatrunków lub ćwieków zawierających wodorotlenek wapnia. Po tygodniu usunięto opatrunki i kanały w grupie b-c płukano 3% H 2 O 2 i 5,25% NaOCl, suszono i wypełniano ćwiekami gutaperkowymi ISO 55 i uszczelniaczem AH 26. W grupie d-e usuwano warstwę mazistą i kanały wypełniono uszczelniaczem Apexit. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej parametrycznym testem istotności opartym na małych próbach. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wypełnianie kanałów pastą AH 26, w których usunięto warstwę mazistą przed stosowaniem opatrunków z wodorotlenku wapnia, pogarsza jego szczelność bez względu na rodzaj użytego leku. HASŁA INDEKSOWE: opatrunek wodorotlenkowo-wapniowy, uszczelniacz AH 26 i Apexit, test penetracji barwnika Summary Linear penetration of dye was used to investigate the effect of calcium hydroxide dressings on the seal of root canals obturated using AH26 and Apexit sealers. The canals of 67 extracted human teeth were cleaned and shaped using a classic technique with Kerr files to ISO 60. Teeth were randomly divided into 5 groups (a-c). In groups a-c the smear layer was removed before placing the calcium hydroxide dressing. In groups d-e the smear layer was removed following removal of the dressing, before filling the pulp chamber. The canals of teeth from groups b and d were filled for one week with calcium hydroxide - Calxyl, those from groups c and e with gutta percha points with Ca(OH)2 (Calcimphydroxid Plus), and those from the control group (a) were left without dressings or points containing calcium hydroxide. After one week dressings were removed and canals from groups b-c were irrigated using 3% H2O2 and 5.25% NaOCl, dried and obturated using gutta percha points ISO 55 and AH26 sealer. In groups d-e the smear layer was removed and the canals obturated using Apexit sealer. Results were subjected to statistical analysis using a parametric test for small groups. Results suggest that obturation of the canals using AH26 paste, with removal of the smear layer prior to the placement of the calcium hydroxide dressing, compromises seal, irrespective of the type of medicament used. KEYWORDS: calcium hydroxide dressing, AH 26 and Apexit sealers, dye penetration test 229

2 H. Pawlicka, J. Ebert. Czas. Stomat., Ostateczne wypełnianie prawidłowo opracowanego kanału można wykonać, jeśli brak jest patologicznych objawów klinicznych, takich jak obrzęk, ból zęba na opukiwanie, bolesność dotykowa okolicy okołowierzchołkowej, czy wysięk. W sytuacji, kiedy warunki te nie zostaną spełnione, należy zastosować opatrunki wewnątrzkanałowe, z których najczęściej polecany jest wodorotlenek wapnia. Jest on dobrze tolerowany przez tkanki, nie wywołuje alergii, a przede wszystkim działa antybakteryjnie na większość mikroorganizmów wykrywanych w systemie kanałowym. (1, 19). W ostatnich latach wprowadzono na rynek ćwieki gutaperkowe zawierające wodorotlenek wapnia, które zdaniem Podbielskiego i wsp.(15) skutecznie hamują wzrost wielu testowanych bakterii, a zaletą ich jest łatwość umieszczania i usuwania z kanału. Cel pracy W piśmiennictwie mało jest prac oceniających wpływ opatrunków wewnątrzkanałowych i warstwy mazistej na szczelność ostatecznych wypełnień (7). Stąd, uwzględniając powyższe dane podjęto próbę wyjaśnienia, czy zastąpienie Calxylu ćwiekami gutaperkowymi z wodorotlenkiem wapnia, wpłynie na wielkość przecieku barwnika. Materiał i metody Do badań użyto 67 jednokanałowych ludzkich zębów, przechowywanych w 10% wodnym roztworze formaliny. Kanały zębów opracowano techniką tradycyjną, 1-2 mm przed wierzchołkiem anatomicznym pilnikami Kerra do ISO 60. Wszystkie zęby podzielono losowo na 5 grup (a-e). Warstwę mazistą usunięto w kanałach zębów grupy (a-c). W tym celu stosowano do płukania 1 ml 40% kwasu cytrynowego aktywowanego ultradźwiękami (Supresson Piezo Endo) i 1 ml 5,25% NaOCl. Do końcowego płukania zastosowano 1 ml 70% etanolu. Po osuszeniu kanałów sączkami papierowymi, wprowadzono do jam zębowych opatrunki wewnątrzkanałowe: w grupie b-d : gotowy preparat Ca(OH) 2 w postaci zawiesiny Calxyl (OCO, Dirmstein), w grupie c-e ćwieki gutaperkowe z zawartością Ca(OH) 2 Calciumphydroxid Plus (Roeko, Langenau), w grupie a: kontrolnej, nie zastosowano wkładki wewnątrzkanałowej. Wszystkie zęby pozostawiono przez okres 1 tygodnia w cieplarce w temp. 37 o C (310 K) przy 100% wilgotności powietrza. Po okresie tym usuwano opatrunki i kanały grupy b-c płukano 1ml 3% H 2 O 2, 1ml 5,25% NaOCl i1ml 70% etanolu. W kanałach grupy d i e usuwano warstwę mazistą, stosując w tym celu środki płuczące używane wcześniej w grupach a-c. Kanały zębów wypełniano gutaperką (metoda jednego ćwieka ISO 55) stosując w grupie a-c uszczelniacz AH 26 (Detrey Dentsply, Konstanz), a w grupie d-e Apexit (Vivadent Schaan, Lichtenstein). Tak przygotowane zęby poddano testowi penetracji barwnika wg Petschelta i wsp.(13). W tym celu powierzchnie zębów pokrywano dwukrotnie lakierem do paznokci. Po odcięciu wierzchołków korzeni i umieszczeniu zębów w probówkach z 2ml 5% roztworu błękitu metylenowego poddano je przez 3 min. wirowaniu (30 g). Przed wykonaniem szlifów usuwano nałożony wcześniej lakier i zatapiano zęby w twardym gipsie. Przekroje poprzeczne korzeni wykonywano w odstępach milimetrowych aparatem do cięcia zębów (firmy Roditi). Uzyskane przekroje zębów oceniano pod mikroskopem połączonym z kamerą zainstalowaną do komputera. Wykorzystując program tiffmes 1.6 rejestrowano penetrację barwnika na powierzchniach przekrojów zębów. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej parametrycznym testem istotności opartym na małych próbach. Dla otrzymanych wyników obliczono wartości średnie i odchylenie standardowe. Weryfikację hipotezy przeprowadzono przyjmując poziom istotności α = 0,05. Dla przyjętego poziomu istotności, odczytano z tabeli rozkładu normalnego wartość, która wynosi 1,96 (μ 0,05 =1,96). 230

3 2005, LVIII, 4 Szczelność wypełnień kanałowych Wyniki Średnią głębokość liniowej penetracji barwnika oraz odchylenia standardowe w ocenianych grupach zębów zawarto w tabeli I. Różnice istotne statystycznie zaobserwowano pomiędzy grupami b-c, w których po usunięciu warstwy mazistej i zastosowaniu opatrunków z wodorotlenku wapnia, kanały wypełniono uszczelniaczem AH 26, a grupami d-e wypełnionymi uszczelniaczem Apexit, w których warstwę mazistą usunięto po zastosowaniu opatrunków z Ca(OH) 2. Nie stwierdzono w ocenianych grupach, wpływu opatrunków w postaci ćwieków gutaperkowych z Ca(OH) 2 na wielkość przecieku barwnika (ryc. 1). Dyskusja Skuteczność wodorotlenku wapnia jako opatrunku przeciwbakteryjnego, choć niejednoznaczna jest niekwestionowana (9, 12, 14, 17, 18). Obecnie dyskusje dotyczą czasu, na jaki należy pozostawić materiał w jamie zęba (21, 23). Ryc. 1. Graficzne przedstawienie wyników analizy statystycznej. Ponieważ ostatecznie za powodzenie leczenia endodontycznego odpowiada wypełnienie kanałowe, nasuwa się pytanie, czy opatrunek z wodorotlenku wapnia wpływa na jego szczelność. Lambrianidis i wsp. (10) zaobserwowali, że całkowite usunięcie wodorotlenku wapnia ze ścian kanału, pomimo czynności ponownego opracowania i płukania, jest niemożliwe. Porkaew i wsp.(16) czy Calt i Serper (3) wykazali, że poszerzanie kanału pilnikami kolejnych rozmiarów oraz płukanie podchlorynem sodu nie usunęło całkowicie Ca(OH) 2 ze ścian jamy zęba. Zaobserwowano również, że Ca(OH) 2 w kontakcie z zębiną korzeniową powoduje powstawanie struktur kryształów z węglanu wapnia i fosforanu wapnia, a liczba ich zależy od rodzaju użytego materiału (22). Ponadto stwierdzono, że wodorotlenek wapnia może blokować kanaliki zębinowe (4, 16, 20). Z badań Caliskana i wsp.(2) wynika, że szczelność ostatecznego wypełnienia zależy od rodzaju zastosowanego czasowego materiału wodorotlenkowo-wapniowego oraz rodzaju użytego uszczelniacza. Zdaniem autorów, w przypadku użycia uszczelniacza Diaket, zastosowanie Ca(OH) 2 z wodą jest bardziej skuteczne w redukcji przecieku wierzchołkowego, niż użycie wodorotlenku wapnia z gliceryną. Badacze nie zaobserwowali wpływu antyseptycznych wkładek Ca(OH) 2 na szczelność ostatecznego wypełnienia z Calciobiotric Root Canal Sealer (CRCS). W wykonanych przez nas badaniach, nie zaobserwowano wpływu rodzaju opatrunku wodorotlenkowo-wapniowego na przeciek barwnika w tej samej grupie uszczelniacza. Oceniane ćwieki gutaperkowe z Ca(OH) 2 nie zmieniły w porównaniu z materiałem Calxyl wielkości przecieku. T a b e l a I. Wartości średnich głębokości liniowej penetracji barwnika oraz odchylenia standardowe w poszczególnych grupach zębów Grupa a n=11 7,8 (3,0) Grupa b n=13 9,6 (0,7) Grupa c n=13 9,7 (1,1) Grupa d n=15 2,9 (2,0) Grupa e n=15 2,3 (2,5) lin.pen./mm SD/mm 231

4 H. Pawlicka, J. Ebert. Czas. Stomat., Goldberg i wsp.(4) badali wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na skuteczność zamykania symulowanych bocznych kanałów. Autorzy zaobserwowali większą liczbę wypełnionych bocznych kanałów w grupie zębów zamkniętych Ultrafilem bezpośrednio po ich opracowaniu, w porównaniu z grupą zębów wypełnionych przed ostatecznym zamknięciem wodorotlenkiem wapnia. W obu badanych grupach stosowano uszczelniacz AH 26. Większy przeciek barwnika w grupie zębów wypełnionych pastą AH 26 w porównaniu z grupą zębów wypełnionych uszczelniaczem Apexit, po zastosowaniu opatrunków z wodorotlenku wapnia, obserwowano również w naszych badaniach. W odniesieniu do uszczelniacza wodorotlenkowo-wapniowego, podobne do uzyskanych przez nas wyniki, otrzymali Hosoya i wsp. (6). Zdaniem autorów, zdolność uszczelnienia materiałem Sealapex poprawiła się po wcześniejszym zastosowaniu różnych rodzajów opatrunków wodorotlenkowo-wapniowych, usuniętych przed ostatecznym wypełnieniem kanału pilnikiem MAF i płucząc kanały 15ml NaOCl i 10ml H 2 O 2. Przeciek wierzchołkowy w zębach wypełnionych techniką bocznej kondensacji po leczeniu Ca(OH) 2 analizowali Holland i wsp. (5). Autorzy zaobserwowali mniejszy przeciek liniowy w grupach zębów, w których wcześniej zastosowano przez 3 dni wkładki z wodorotlenku wapnia, w porównaniu z grupami kontrolnymi. Należy jednak podkreślić, że opatrunki zostały usunięte poprzez płukanie i opracowanie kanałów pilnikami od Nr 40 do Nr 70. Kontakiotis i wsp. (8) stwierdzili różnice w szczelności stałego wypełnienia po zastosowaniu opatrunków z Ca(OH) 2, w zależności od zastosowanej metody oceny. W metodzie penetracji błękitu metylenowego, przeciek w grupie z wkładkami był znacząco mniejszy, w porównaniu z grupą bez opatrunków. Przy zastosowaniu modelu transportowania płynów, nie stwierdzono żadnej różnicy pomiędzy dwoma grupami. Do wypełniania kanałów stosowano gutaperkę i uszczelniacz Tubli-Seal. Cement Tubli-Seal wykorzystali do swoich badań Kim i Kim (7). Autorzy zaobserwowali większy przeciek barwnika w grupie zębów wypełnionych cementem tlenkowo-cynkowo- -eugenolowym, w których wcześniej zastosowano opatrunki z pasty Ca(OH) 2, w porównaniu z grupą kontrolną. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupa I, w której przed wypełnieniem, opatrunek usuwano przy użyciu pilniczków K o numer większych od MAF, z wykorzystaniem do płukania 2,5% NaOCl i 15% EDTA, a grupą II, w której do płukania wykorzystano 2% NaOCl. Margelos i wsp. (11) stwierdzili silną interakcję pomiędzy wodorotlenkiem wapnia a uszczelniaczami z tlenku cynku z eugenolem, co objawia się gwałtownym ich twardnieniem i uniemożliwianiem szczelnego wypełnienia kanału. Jednak w przeciwieństwie do Kim i Kim (7) Margelos i wsp. (11) uważają, że płukanie kanałów 15% EDTA i 2,25% NaOCl znacząco skuteczniej usuwa Ca(OH) 2, aniżeli stosowanie tylko 2,25% NaOCl. Prawdopodobnie EDTA chelatuje resztki Ca(OH) 2, który następnie zostaje łatwo usunięty poprzez płukanie NaOCl. Zdaniem Margelos i wsp.(11) należy odpowiedzieć jeszcze na wiele pytań dotyczących stosowania wodorotlenku wapnia jako opatrunku wewnątrzkanałowego. Między innymi,, czy wodorotlenek wapnia wpływa na właściwości opatrunków leczniczych, środków płuczących i uszczelniających? Jak również, która z metod jest najbardziej efektywna w usuwaniu wodorotlenku wapnia z kanałów korzeni zębów? Ponadto czy istnieje krytyczna ilość pozostawionego w kanale Ca(OH) 2, która nie wpływa na ostateczną szczelność wypełnień kanałowych? Wyniki naszych badań wykazały, że rodzaj zastosowanego opatrunku wodorotlenkowo-wapniowego (pasta, ćwiek) nie wpływa na wielkość przecieku barwnika. Można jednak sądzić, że stosowanie opatrunków wodorotlenkowo-wapniowych przed ostatecznym wypełnieniem kanałów pastą AH 26 zmniejsza jego szczelność. 232

5 2005, LVIII, 4 Szczelność wypełnień kanałowych Piśmiennictwo 1. Byström A., Claesson R., Sundqvist G.: The antibacterial effect of camphorated para-monochlorophenol, camphorated phenol and calcium hydroxide in the treatment of infected root canals. Endod. Dent. Traumatol., 1985, 1, Caliskan M. K., Turkun M., Turkun L. S.: Effect of calcium hydroxide as an intracanal dressing on apical leakage. Int. Endod. J., 1998, 31, Calt S., Serper A.: Dentinal tubule penetration of root canal sealers after root canal dressing with calcium hydroxide. J. Endod., 1999, 25, Goldberg F., Artaza L. P., De Silvio A. C.: Influence of calcium hydroxide dressing on the obturation of simulated lateral canals. J. Endod., 2002, 28, Holland R., Alexandre A. C., Murata S. S., Santos C. A., Dezan-Junior E.: Apical leakage following root canal dressing with calcium hydroxide. Endod. Dent. Traumatol., 1995, 11, Hosoya N., Kurayama H., Lino F., Arai T.: Effects of calcium hydroxide on physical and sealing properties of canal sealers. Int. Endod. J., 2004, 37, Kim S. K., Kim Y. O.: Influence of calcium hydroxide intracanal medication on apical seal. Int. Endod. J. 2002, 35, Kontakiotis E. G., Wu M. K., Wesselink P. R.: Effect of calcium hydroxide dressing on seal of permanent root filling. Endod. Dent. Traumatol., 1997, 13, Kontakiotis E., Nakou M., Georgopoulou M.: In vitro study of the indirect action of calcium hydroxide on the anaerobic flora of the root canal. Int. Endod. J., 1995, 28, Lambrianidis T., Margelos J., Beltes P.: Removal efficiency of calcium hydroxide dressing from the root canal. J. Endod., 1999, 25, Margelos J., Eliades G., Verdelis C., Palaghias G.: Interaction of calcium hydroxide with zinc oxide-eugenol type sealers: a potencial clinical problem. J. Endod., 1997, 23, 1, Orstavik D., Kerekes K., Molven O.: Effects of extensive apical reaming and calcium hydroxide dressing on bacterial infection during treatment of apical periodontitis: a pilot study. Int. Endod. J., 1991, 24, Petschelt A., Stumpf B., Raab W.: Dichtigkeit von Wurzelfullungen mit und ohne Schmierschicht (smear-layer). Dtsch.Zahnarztl. Z., 1987, 42, Peters L. B., Wesselink P. R.: Periapical healing of endodontically treated teeth in one and two visits obturated in the presence or absence of detectable microorganisms. Int. Endod. J., 2002, 35, Podbielski A., Boeckh C., Haller B.: Growth inhibitory activity of gutta-percha points containing root canal medications on common endodontic bacterial pathogens as determined by an optimized quantitative in vitro assay. J. Endod., 2000, 26, Porkaew P., Retief D. H., Barfield R. D., Lacefield W. R., Soong S. J.: Effects of calcium hydroxide paste as an intracanal medicament on apical seal. J. Endod., 1990, 16, Safavi K. E., Nichols F. C.: Effect of calcium hydroxide on bacterial lipopolysaccharide. J. Endod., 1993, 19, Siqueira Junior J. F., Lopes H. P.: Mechanisms of antimicrobial activity of calcium hydroxide: a critical review. Int. Endod. J., 1999, 32, Sjögren U., Figdor D., Spangberg L., Sundqvist G.: The antimicrobial effect of calcium hydroxide as a short-term intracanal dressing. Int. Endod. J., 1991, 24, Tatsuta C. T., Morgan L. A., Baumgartner J. C., Adey J. D.: Effect of calcium hydroxide and four irrigation regimens on instrumented and uninstrumented canal wall topography. J. Endod., 1999, 25, Trope M., Yesilsoy C., Koren L., Moshonov J., Friedman S.: Effect of different endodontic treatment protocols on periodontal repair and root resorption of replanted dog teeth. J. Endod., 1992, 18, Tziafas D, Economides N.: Formation of crystals on the surface of calcium hydroxide-containing materials in vitro. J. Endod., 1999, 25, Weiger R., Rosendahl R., Lost C.: Influence of calcium hydroxide intracanal dressings on the prognosis of teeth with endodontically induced periapical lesions. Int. Endod. J., , Otrzymano: dnia 4.VIII.2004 r. Adres autorów: Łódź, ul. Pomorska

OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ KONDENSACJI BOCZNEJ I POJEDYNCZEGO ĆWIEKA Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH

OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ KONDENSACJI BOCZNEJ I POJEDYNCZEGO ĆWIEKA Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 81 86 ŁUKASZ SUCHODOLSKI, DANUTA PIĄTOWSKA OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA Fillapex i 2Seal

Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA Fillapex i 2Seal Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA Fillapex i 2Seal Badanie in vitro Łukasz Suchodolski 1, 2, Wojciech Wilkoński 1, 3,

Bardziej szczegółowo

zachowawczego dużych zmian w tkankach okołowierzchołkowych

zachowawczego dużych zmian w tkankach okołowierzchołkowych Czas. Stomat., 2005, LVIII, 3 Leczenie dużych zmian w tkankach okołowierzchołkowych The treatment of large periapical lesions Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska 1, Agnieszka Żęcin 2 Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń leczenia endodontycznego przegląd piśmiennictwa*

Przyczyny niepowodzeń leczenia endodontycznego przegląd piśmiennictwa* Czas. Stomatol., 2007, LX, 2, 81-87 2007 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Przyczyny niepowodzeń leczenia endodontycznego przegląd piśmiennictwa* The causes of endodontic treatment

Bardziej szczegółowo

Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym

Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym Czas. Stomatol., 2006, LIX, 5, 307-314 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 148-154 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Root canal treatment of

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności preparatu Endosolv E w ponownym leczeniu endodontycznym zębów stałych badania in vitro

Ocena przydatności preparatu Endosolv E w ponownym leczeniu endodontycznym zębów stałych badania in vitro Czas. Stomatol., 2006, LIX, 10, 696-701 2006 Polish Dental Association http://www.czas.stomat.net Ocena przydatności preparatu Endosolv E w ponownym leczeniu endodontycznym zębów stałych badania in vitro

Bardziej szczegółowo

Ocena czystości ścian kanałów korzeniowych opracowanych za pomocą narzędzi ProFile badania w SEM

Ocena czystości ścian kanałów korzeniowych opracowanych za pomocą narzędzi ProFile badania w SEM Czas. Stomat., 2005, LVIII, 3 Ocena czystości ścian kanałów korzeniowych opracowanych za pomocą narzędzi ProFile badania w SEM Evaluation of the walls of root canals prepared using ProFile instruments

Bardziej szczegółowo

Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow.

Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow. GuttaFlow 2 Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow. Dwa w jednym system do wypełniania kanałów korzeniowych na zimno Rozszerzalność bez konieczności czasochłonnej kondensacji Adhezja do ćwieka

Bardziej szczegółowo

Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe*

Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe* Czas. Stomatol., 2008, 61, 12, 851-857 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe* Methods

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego z części wierzchołkowej kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków

Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego z części wierzchołkowej kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego z części wierzchołkowej kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków Opis dwóch przypadków Mariusz Lipski 1, Maciej Dębicki 2, Piotr Więcławski 3

Bardziej szczegółowo

Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem

Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem systemu Self Adjusting File (SAF) Adam Zawadka 1 i Zvi Metzger 2 Six months experience in clinical practice with the Self Adjusting File

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C

Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C Root canal treatment of C-shaped canals Agnieszka Żęcin 1, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska 2 Z Zakładu Endodoncji UM w Łodzi 1 Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Standardowe środki płuczące polecane w leczeniu endodontycznym przegląd piśmiennictwa

Standardowe środki płuczące polecane w leczeniu endodontycznym przegląd piśmiennictwa PRACE POGLĄDOWE Dent. Med. Probl. 2008, 45, 4, 466 472 ISSN 1644 387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association PIOTR WUJEC, HALINA PAWLICKA Standardowe środki płuczące

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie

Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie GuttaFlow Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie Niezawodny system do wypełniania kanałów korzeniowych na zimno Gutaperka i uszczelniacz w jednej aplikacji NOWOŚĆ: Bioaktywność do wsparcia procesu gojenia

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czarnek-Małaczyńska, Agnieszka Borucka-Rostek, Hanna Napiontek-Kubanek

Magdalena Czarnek-Małaczyńska, Agnieszka Borucka-Rostek, Hanna Napiontek-Kubanek pracekazuistyczne Odległe leczenie endodontyczne zębów stałych u osób dorosłych po złamaniu poprzecznym korzeni opis przypadków Distant endodontic treatment of permament teeth after root transverse fracture

Bardziej szczegółowo

Metody i materiały stosowane w leczeniu endodontycznym przez stomatologów doniesienie wstępne

Metody i materiały stosowane w leczeniu endodontycznym przez stomatologów doniesienie wstępne Czas. Stomatol., 2009, 62, 2, 97-107 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Metody i materiały stosowane w leczeniu endodontycznym przez stomatologów doniesienie wstępne Methods and materials

Bardziej szczegółowo

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych endodoncja W PRAKTYCE Leczenie chorób miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia na podstawie przypadków klinicznych Pulp therapy for immature permanent teeth based on clinical cases lek.

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej*

Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej* Czas. Stomatol., 2007, LX, 10, 650-655 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej* The influence of citric acid and EDTA on

Bardziej szczegółowo

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy II rok - Program nauczania 2013/14 ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

w ogólnej praktyce stomatologicznej

w ogólnej praktyce stomatologicznej w ogólnej praktyce stomatologicznej Opis trzech przypadków Piotr Więcławski Endodontic surgery in general dental practice description of three cases Praca recenzowana Z Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji Zastosowanie stożkowej tomografii cyfrowej w diagnostyce i powtórnym leczeniu kanałowym Opis przypadku The use of cone-beam computed tomography in diagnostics and reendodontic treatment. Case report lek.

Bardziej szczegółowo

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. Wypełnianie kanałów gutaperką stanie się jeszcze łatwiejsze dzięki systemowi EndoPilot, który łączy dwa systemy

Bardziej szczegółowo

Czystość ścian kanałów korzeniowych zębów z niezakończonym rozwojem korzenia płukanych 2% roztworem chlorheksydyny. Badanie w SEM

Czystość ścian kanałów korzeniowych zębów z niezakończonym rozwojem korzenia płukanych 2% roztworem chlorheksydyny. Badanie w SEM ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 2, 81 85 Mariusz Lipski, Damian Lichota 1, Maciej Górski 1, Włodzimierz Dura 2, Agnieszka Droździk 3

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, 329-334 www.prot.stomat.net Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne Apllication of microtomography

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Diamina tricyclodekanu

Diamina tricyclodekanu Instrukcja uŝytkowania Polski AH Plus Materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowych - AH Plus jest dostępnym w systemie pasta-pasta, materiałem do uszczelniania kanałów opartym na bazie Ŝywic

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 505 512 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Bardziej szczegółowo

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca e n d o d o n c j a W PRAKTYCE Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Conservative treatment of apical external resorption in a high-risk

Bardziej szczegółowo

Ocena przylegania wkładu FibreFill/Resilon i Epiphany do ścian kanału korzeniowego. Badanie w elektronowym

Ocena przylegania wkładu FibreFill/Resilon i Epiphany do ścian kanału korzeniowego. Badanie w elektronowym ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 2, 76 80 Katarzyna Kot 1, 2, Maciej Górski 3, Włodzimierz Dura 4, Agnieszka Droździk 5, Mariusz Lipski

Bardziej szczegółowo

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka dr Sebastiana Arroyo Boté, dr Javier Martínez Osorio Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Resorpcja korzenia to choroba dotycząca miazgi

Bardziej szczegółowo

Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków

Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków Horizontal root fractures of permanent teeth a report of two cases Piotr Ciesielski 1, Krzysztof Bańkowski 1,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości grzybobójczych wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów

Ocena właściwości grzybobójczych wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów Katarzyna Kot 1, Magdalena Kaczała 2, Mariusz Lipski 1 Ocena właściwości grzybobójczych wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów praceoryginalne Evaluation of antifungal

Bardziej szczegółowo

Idealnie dopasowuje się, zabija bakterie* 1, 2. Nie wszystkie opatrunki ze srebrem są tak samo zbudowane. * Jak wykazano w testach in vitro

Idealnie dopasowuje się, zabija bakterie* 1, 2. Nie wszystkie opatrunki ze srebrem są tak samo zbudowane. * Jak wykazano w testach in vitro Idealnie dopasowuje się, zabija bakterie* 1, 2 Nie wszystkie opatrunki ze srebrem są tak samo zbudowane * Jak wykazano w testach in vitro Kluczowe wyzwania w procesie leczenia ran Główne wyzwanie w walce

Bardziej szczegółowo

Właściwości i budowa rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych

Właściwości i budowa rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych Czas. Stomat., 2005, LVIII, 9 Właściwości i budowa rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych The properties and structure of nickel-titanium rotary instruments Halina Pawlicka 1, Johannes Ebert 2, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków

Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków Vertical root fractures of endodontically-treated teeth a report of two cases Roman Bąkowicz,

Bardziej szczegółowo

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych 4/2014 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych resorpcje patologiczne zębów opisy przypadków CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult clinical cases pathological

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ REDAKCYJNY. Najczęściej stosowane termiczne metody wypełniania kanałów korzeniowych przegląd piśmiennictwa

ARTYKUŁ REDAKCYJNY. Najczęściej stosowane termiczne metody wypełniania kanałów korzeniowych przegląd piśmiennictwa ARTYKUŁ REDAKCYJNY Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, 327 332 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association ALEKSANDRA PALATYŃSKA ULATOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne*

Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne* Czas. Stomatol., 2007, LX, 4, 222-230 2007 Polish Dental Association http://www.czas.stomat.net Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne* Fracture resistance of Resilon-filled

Bardziej szczegółowo

Effectiveness of one-visit treatment of teeth with infected root canals with and without ozonotherapy

Effectiveness of one-visit treatment of teeth with infected root canals with and without ozonotherapy J Stoma 2011, 64, 1-2: 37-49 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Effectiveness of one-visit treatment of teeth with infected root canals with and without ozonotherapy Skuteczność leczenia

Bardziej szczegółowo

CZYSTOŚĆ ŚCIAN KANAŁÓW KORZENIOWYCH PO OPRACOWANIU ROTACYJNYMI NARZĘDZIAMI NIKLOWO-TYTANOWYMI MTWO: BADANIE W SEM

CZYSTOŚĆ ŚCIAN KANAŁÓW KORZENIOWYCH PO OPRACOWANIU ROTACYJNYMI NARZĘDZIAMI NIKLOWO-TYTANOWYMI MTWO: BADANIE W SEM ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 58 62 DAMIAN LICHOTA, ALICJA NOWICKA, KRZYSZTOF WOŹNIAK, MARIUSZ LIPSKI CZYSTOŚĆ ŚCIAN KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Materiały na bazie żywic do wypełniania kanałów korzeniowych Cornelis H. Pameijer, DMD, MScD, DSc, PhD 1,2, Osvaldo Zmener, DDS, Dr Odont

Bardziej szczegółowo

Ocena gęstości optycznej materiałów służących do wypełniania kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym

Ocena gęstości optycznej materiałów służących do wypełniania kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym Joanna Możyńska 1, Kinga Kaczor 1, Marcin Metlerski 1, Alicja Nowicka 2 Ocena gęstości optycznej materiałów służących do wypełniania kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym Evaluation of the radiopacity

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ENDODONCJI WIEKU ROZWOJOWEGO THE USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN PAEDIATRIC ENDODONTICS

ZASTOSOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ENDODONCJI WIEKU ROZWOJOWEGO THE USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN PAEDIATRIC ENDODONTICS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 3, 106 113 LIDIA POSTEK-STEFAŃSKA, MAGDALENA BRZOZA ZASTOSOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ENDODONCJI

Bardziej szczegółowo

Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne*

Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne* Czas. Stomatol., 2008, 61, 5, 340-347 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne* Endodontic treatment of dentes invaginati own observations

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów*

Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów* Czas. Stomatol., 2008, 61, 10, 686-690 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów* Application of PRO ROOT MTA

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ozonu w leczeniu endodontycznym obserwacje kliniczne. Use of Ozone in Endodontic Treatment Clinical Observations

Zastosowanie ozonu w leczeniu endodontycznym obserwacje kliniczne. Use of Ozone in Endodontic Treatment Clinical Observations prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 510 514 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Tomasz Bieżanek A, B, D F, Małgorzata Strycharz-Dudziak B, E, F

Bardziej szczegółowo

To prostota jest prawdziwą innowacją

To prostota jest prawdziwą innowacją To prostota jest prawdziwą innowacją Czy byłeś kiedykolwiek sfrustrowany z powodu skom-plikowania pewnych rzeczy? W większości przypadków stosowanie tylko jed-nego narzędzia NiTi w każdym kanale korzeniowym

Bardziej szczegółowo

Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym

Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym Borgis STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Prace oryginalne Original papers Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym Anna Stachura-Spłuszka,

Bardziej szczegółowo

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy III-Nauki

Bardziej szczegółowo

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia,

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, TECHNOLOGIA AKTYWNEGO BIOKRZEMIANU Biodentine Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, wygodny i łatwy w użyciu Próchnica zębiny

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. ZAŁOŻENIE I CEL PRACY... 9 3. MATERIAŁ I METODY... 10 4. WYNIKI... 18 5. DYSKUSJA... 38 6. WNIOSKI... 47

1. WSTĘP... 1 2. ZAŁOŻENIE I CEL PRACY... 9 3. MATERIAŁ I METODY... 10 4. WYNIKI... 18 5. DYSKUSJA... 38 6. WNIOSKI... 47 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 2. ZAŁOŻENIE I CEL PRACY... 9 3. MATERIAŁ I METODY... 10 3.1. MATERIAŁ... 10 3.2. RANDOMIZACJA: ZASADY KWALIFIKOWANIA PACJENTÓW DO GRUP BADAWCZYCH.10 3.3. METODY OCENY STANU LECZONEGO

Bardziej szczegółowo

Porównanie szczelności wypełnień z materiałów MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex oraz Biodentine w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka

Porównanie szczelności wypełnień z materiałów MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex oraz Biodentine w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka stomatologia praktyczna Ba d a n i a Porównanie szczelności wypełnień z materiałów MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex oraz Biodentine w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka Badanie in vitro

Bardziej szczegółowo

Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci*

Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 9 Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci* Evaluation of pulpal blood flow in luxated permanent incisors in children Lesław

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 27-28 lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CERKAMED Wojciech Pawłowski ul. Kwiatkowskiego Stalowa Wola NIP PL CENNIK

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CERKAMED Wojciech Pawłowski ul. Kwiatkowskiego Stalowa Wola NIP PL CENNIK Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CERKAMED Wojciech Pawłowski ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola NIP PL 865-204-87-70 CENNIK DLA HURTOWNI I SKLEPÓW *CENY netto PLN obowiązuje od: 01.01.2017 Tel.

Bardziej szczegółowo

The Self Adjusting File przegląd literatury. Nowy system, nowe spojrzenie w głąb systemu korzeniowego?

The Self Adjusting File przegląd literatury. Nowy system, nowe spojrzenie w głąb systemu korzeniowego? Hubert Gołąbek 1, Katarzyna Brus-Sawczuk 2, Izabela Strużycka 2 The Self Adjusting File przegląd literatury. Nowy system, nowe spojrzenie w głąb systemu korzeniowego? The Self Adjusting File a review.

Bardziej szczegółowo

Endosympozjum8. marrodent. Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy. marrodent

Endosympozjum8. marrodent. Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy. marrodent Endosympozjum8 Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy VIII Międzynarodowe Sympozjum Endodontyczne Szczecin 19-20.11.2012 Gdańsk 22-23.11.2012 ORGANIZATOR SPONSOR Dr

Bardziej szczegółowo

Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym

Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym Artykuł z filmami Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym Opis przypadku Powodzenie leczenia endodontycznego zębów zależy przede wszystkim od usunięcia zawartości kanału

Bardziej szczegółowo

Irygacja aktywowana wiązką laserową

Irygacja aktywowana wiązką laserową Irygacja aktywowana wiązką ową Część II: Czy pozycja włókna a ma znaczenie? Autorzy_ Roeland Jozef Gentil De Moor i Maarten Meire _Procedury Procedury endodontycznego czyszczenia i opracowania kanałów

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Porównanie opracowania wierzchołkowej części kanału korzeniowego dwoma różnymi metodami*

Porównanie opracowania wierzchołkowej części kanału korzeniowego dwoma różnymi metodami* Czas. Stomatol., 2009, 62, 10, 809-815 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Porównanie opracowania wierzchołkowej części kanału korzeniowego dwoma różnymi metodami* Comparison of two methods

Bardziej szczegółowo

Obliteracja kanałów korzeniowych

Obliteracja kanałów korzeniowych dr n. med. Przemysław Rosak 1, dr n. med. Bibiana Sobczyk-Rosak 2, lek. dent. Joanna Maciejewska 3 Obliteracja kanałów korzeniowych wyzwanie rzucone współczesnej endodoncji Leczenie zębów z obliteracją

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

Resilon i Epiphany nowy materia³ do wype³niania kana³ów korzeniowych zêbów Badania wstêpne w SEM

Resilon i Epiphany nowy materia³ do wype³niania kana³ów korzeniowych zêbów Badania wstêpne w SEM Resilon i Epiphany nowy materia³ do wype³niania kana³ów korzeniowych zêbów wstêpne w SEM Mariusz Lipski, Krzysztof WoŸniak, Jadwiga Buczkowska-Radliñska, Ryta agocka, Jolanta Bochiñska, Alicja Nowicka

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex

Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex stomatologia praktyczna Ba d a n i a Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex Badanie in vitro Wojciech Wilkoński 1, 2, Bartłomiej Karaś

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Adhesive root canal filling material Resilon preliminary observations

Adhesive root canal filling material Resilon preliminary observations J Stoma 2011, 64, 1-2: 84-96 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Adhesive root canal filling material Resilon preliminary observations Resilon adhezyjny materiał do wypełniania kanałów

Bardziej szczegółowo

Ocena szczelności wybranych cementów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów poddanych resekcji wierzchołka korzenia

Ocena szczelności wybranych cementów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów poddanych resekcji wierzchołka korzenia 450 K. Sidorowicz et al. prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 4, 450 455 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Krzysztof Sidorowicz 1, Jerzy Sokalski

Bardziej szczegółowo

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Szczegóły techniczne naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

Summary. Streszczenie

Summary. Streszczenie ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 2, 89 96 Andrzej Kierat, Maria Laszczyńska 1, Elżbieta Kowalska 2, Elżbieta Weyna PORÓWNANIE WPŁYWU PREPARATU

Bardziej szczegółowo

Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków

Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków Root fractures in the permanent teeth during the age of development healing processes,

Bardziej szczegółowo

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych 3/2015 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych zębopochodne zmiany zapalne w zatoce szczękowej. Opis przypadku. CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult

Bardziej szczegółowo

Porównanie leczenia endodontycznego jedno- i dwu-wizytowego zębów z żywą miazgą w aspekcie bólu pozabiegowego

Porównanie leczenia endodontycznego jedno- i dwu-wizytowego zębów z żywą miazgą w aspekcie bólu pozabiegowego Porównanie leczenia endodontycznego jedno- i dwu-wizytowego zębów z żywą miazgą w aspekcie bólu pozabiegowego Comparison of one- and two-visit endodontic treatment in teeth with vital pulp in terms of

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych.

Testowanie hipotez statystycznych. Bioinformatyka Wykład 4 Wrocław, 17 października 2011 Temat. Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących wartości oczekiwanej w dwóch populacjach o rozkładach normalnych. Model 3. Porównanie średnich

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia w endodoncji

Laseroterapia w endodoncji Badacze i lekarze najwięcej uwagi poświęcają zagadnieniu eliminacji szczepu bakterii Enterococcus faecalis ze względu na jego zdolność do głębokiego wnikania w kanaliki zębinowe, adaptacji do zmieniających

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych. na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną

Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych. na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Lek. dent. Karolina Karońska Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną Rozprawa

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ. Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech!

SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ. Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech! SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech! Znaczenie opieki stomatologicznej Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 12 września Zęby mają wpływ na: Rozdrabnianie pokarmu Poprawność

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KLINICZNE

ZASTOSOWANIE KLINICZNE ZASTOSOWANIE KLINICZNE cementu Opracowane przez konsultantów Cerkamed Historia Cementy MTA W 1995 roku Mahmoud Torabinejad wprowadził do użytku materiał o nazwie MTA (ang. Mineral Trioxide Aggregate).

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

BIOFILM W KANAŁACH KORZENIOWYCH W ŚWIETLE PIŚMIENNICTWA BIOFILM FORMATION ON ROOT CANAL REVIEW

BIOFILM W KANAŁACH KORZENIOWYCH W ŚWIETLE PIŚMIENNICTWA BIOFILM FORMATION ON ROOT CANAL REVIEW ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 1, 152 156 PAULINA DĘBICKA, MARIUSZ LIPSKI, JADWIGA BUCZKOWSKA-RADLIŃSKA, MATYLDA TRUSEWICZ BIOFILM W

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie kanałów typu C przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne*

Diagnostyka i leczenie kanałów typu C przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne* Czas. Stomatol., 2009, 62, 8, 629-636 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Diagnostyka i leczenie kanałów typu C przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne* Diagnostics and treatment of

Bardziej szczegółowo

5RG]DM ]GM FLD UWJ. /LF]ED EDGDQ\FK ] EyZ : 30

5RG]DM ]GM FLD UWJ. /LF]ED EDGDQ\FK ] EyZ : 30 PRZEGL Nr 1 EPIDEMIOL 2005; Stan 59:107 115 zdrowia przyzêbia wierzcho³kowego 107 El bieta Bo³tacz-Rzepkowska, Joanna aszkiewicz LECZENIE ENDODONTYCZNE A STAN ZDROWIA PRZYZÊBIA WIERZCHO KOWEGO PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

b. Materiały podkładowe, materiały adhezyjne, materiały c. Kompozyty, glassjonomery, amalgamaty, masy wyciskowe

b. Materiały podkładowe, materiały adhezyjne, materiały c. Kompozyty, glassjonomery, amalgamaty, masy wyciskowe STOM A TOLOGIA ZACHOWA W C Z A 3 1. Do materiałów pomocniczy ch należą: a. Woski, ma sy wyci s ko w e, materiały ścierne b. Materiały podkładowe, materiały adhezyjne, materiały cementujące c. Kompozyty,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo