Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym"

Transkrypt

1 Czas. Stomatol., 2006, LIX, 5, Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym An evaluation of the root canal sealing after the application of Resilon filling material a pilot study using the scanning electron microscope Małgorzata Pawińska 1, Anna Kierklo 2, Jan Ryszard Dąbrowski 3 Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM w Białymstoku 1 Kierownik: prof. dr hab. W. Stokowska Z Zakładu Propedeutyki Stomatologii AM w Białymstoku 2 Kierownik: dr hab. A. Kierklo Z Katedry Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej 3 Kierownik: prof. dr hab. J. R. Dąbrowski Streszczenie Wprowadzenie: przedstawiono nowy system do wypełniania kanałów korzeniowych, który zawiera w swoim składzie: Resilon termoplastyczny syntetyczny polimer, jako ćwiek uszczelniacz Epiphany na bazie żywic złożonych o podwójnym sposobie wiązania oraz samowytrawiający primer. Cel pracy: zbadano zdolności uszczelniające systemu obturacyjnego Resilon-Epiphany w porównaniu do gutaperki z pastą RSA. Materiał i metody: badania wykonano na 8 usuniętych jednokorzeniowych zębach ludzkich, które opracowano techniką crown-down, płukano NaOCl i EDTA i wypełniono z użyciem Systemu B oraz urządzenia Obtura II. Następnie sporządzono poprzeczne przekroje korzeni zębów w połowie ich długości i w odległości 2 mm od wierzchołków. Wyniki: badania w SEM wykazały dobrą adhezję uszczelniacza Epiphany do ścian kanału z widocznymi wypustkami w kanalikach zębinowych. Zaobserwowano również dobre przyleganie zarówno Epiphany do Resilonu, jak i Resilonu do zębiny kanałowej, choć stwierdzono też obecność nielicznych szczelin. Podsumowanie: wstępna ocena wskazuje, że system Resilon-Epiphany nieco szczelniej wypełnia kanały korzeniowe, niż gutaperka w połączeniu z pastą RSA. HASŁA INDEKSOWE: Resilon, szczelność wypełnień kanałowych, leczenie endodontyczne Summary Introduction: The paper presents a new root canal obturation system including Resilon a thermoplastic synthetic polymer-based core material, Epiphany a dual resin-based sealer, and a self-etching primer. Aim of the study: The sealing property of the Resilon-Epiphany obturation system has been examined as compared with gutta-percha plus RSA sealer method. Material and methods: The study was carried out on 8 extracted single-rooted human teeth that were prepared by the use a crown-down technique, irrigated with NaOCl and EDTA and obturated with System B and Obtura II device. Subsequently, the roots were sectioned transversally in half of their lengths and 2 mm apically. Results: SEM examination revealed a very good adhesion of the Epiphany sealer to the canal walls, with visible resin tags in dentinal tubules. Also good adaptation was observed of both Epiphany to Resilon and Resilon to dentine in the canal, although the presence of a few gaps was noted as well. Conclusion: Preliminary analysis demonstrates that Resilon-Epiphany system gives a better seal when obturating the canal than gutta-percha with RSA paste. KEYWORDS: Resilon, seal of root canal obturation, endodontic treatment 307

2 M. Pawińska i in. Czas. Stomatol., Wstęp Materiały adhezyjne są od wielu lat z powodzeniem używane do odbudowy twardych tkanek koron zębów. Ciągła modernizacja tych wypełnień oraz stosowanych wraz z nimi czynników wiążących doprowadziły do wykorzystania ich w endodoncji. Przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości mogą one zastąpić gutaperkę, uważaną dotychczas za materiał z wyboru do wypełniania kanałów (19). Mimo, że gutaperka spełnia większość drugorzędnych wymagań stawianych wypełnieniom kanałowym, to nie zapewnia idealnie szczelnego zamknięcia kanału na całej jego długości, nawet jeśli jest stosowana z różnymi rodzajami uszczelniaczy (8). Nowym materiałem, który może sprostać temu zadaniu jest Resilon termoplastyczny syntetyczny polimer na bazie alifatycznego poliestru polikaprolaktonu (część organiczna). Część nieorganiczną stanowi bioaktywne szkło, tlenochlorek bizmutu i siarczan baru. Resilon może być uplastyczniany pod wpływem ciepła i rozpuszczalników organicznych, jest też łatwo usuwany z kanałów w przypadku konieczności ponownego leczenia endodontycznego. Występuje w postaci ćwieków standaryzowanych (o różnych kątach zbieżności), dodatkowych oraz peletek (do uplastyczniania w urządzeniu Obtura). Może być wprowadzany do kanału różnymi technikami (pojedynczego ćwieka, kondensacji bocznej na zimno czy termoplastycznej) z użyciem tych samych narzędzi i urządzeń, które stosuje się do kondensacji gutaperki. Pod względem wyglądu i właściwości Resilon przypomina gutaperkę, dlatego bywa określany mianem resinperki. Materiał ten ma zdolność łączenia się z uszczelniaczami na bazie żywic złożonych, takimi jak Epiphany (Pentron), Next (Heraeus Kulzer), Real Seal (Sybron Endo). Uszczelniacze te zbudowane są z części organicznej (żywice Bis-GMA, EtoksylBis-GMA, UDMA, hydrofilowe dwufunkcyjne metakrylany) i nieorganicznej (wodorotlenek wapnia, siarczan baru, szkło barowe, krzemionka). Wiążą się pod wpływem reakcji chemicznych i światła lampy halogenowej. Z zębiną korzeniową łączą się za pośrednictwem hydrofilowego primera zawierającego w swoim składzie monomer z resztami kwasu sulfonowego, żywice HEMA, wodę i inicjator polimeryzacji. Do zestawu dołączona jest jeszcze specjalna żywica, która nadaje odpowiednią konsystencję i lepkość uszczelniaczowi. Unikalne właściwości Resilonu i uszczelniacza złożonego sprawiają, że tworzy on wraz ze ścianą kanału jednolitą strukturę monoblok (1, 2, 7, 20, 21). Może to zapewnić bardzo szczelne wypełnienie kanału, odporne na mikroprzeciek bakteryjny (16, 17). Dodatkowo sprzyja temu niska kurczliwość podczas termicznego uplastyczniania Resilonu (0,5% w porównaniu do 3%-7% skurczu gutaperki) dzięki zawartości w pełni spolimeryzowanych żywic z wytworzonymi wiązaniami krzyżowymi (21). Cel pracy Oceniono szczelność wypełnienia kanałów systemem Resilon Epiphany w elektronowym mikroskopie skaningowym. Jako grupę kontrolną zastosowano układ gutaperka uszczelniacz Roeko Seal Automix. Materiał i metody Badania wykonano na 8 usuniętych jednokorzeniowych i jednokanałowych zębach ludzkich, które przechowywano po ekstrakcji w 1% roztworze podchlorynu sodu. Korony zębów odcinano na wysokości połączenia 308

3 2006, LIX, 5 Szczelność wypełnienia kanałów korzeniowych szkliwno-cementowego wiertłem diamentowym na turbinę. Ujścia kanałów poszerzano wiertłem Gates-Glidden, a miazgę wyłuszczano miazgociągiem. Długość roboczą kanałów wyznaczano na poziomie 1 mm przed wierzchołkiem anatomicznym, poprzez cofnięcie narzędzia o 1 mm, gdy jego szczyt ukazywał się w otworze wierzchołkowym. Następnie opracowywano kanały korzeniowe metodą crown-down z użyciem rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych Hero 642 (MicroMega) do rozmiaru pilnika głównego 30/04. Podczas opracowywania kanały płukano 1% podchlorynem sodu, 17% wersenianem sodu i wodą destylowaną aplikowanymi ze strzykawki zaopatrzonej w igłę z otworem bocznym. Osuszano je standaryzowanymi sączkami papierowymi, a następnie wypełniano systemem Resilon-Epiphany (Pentron) (grupa I 4 korzenie) oraz gutaperką i uszczelniaczem Roeko Seal Automix (Roeko) (grupa II 4 korzenie). W grupie I przed aplikacją systemu obturacyjnego, ściany kanałów powlekano czynnikiem łączącym (Epiphany primer) wprowadzanym za pomocą szczoteczek dołączonych do zestawu. Nadmiar primera usuwano sączkami papierowymi. W obu grupach 1/3 przywierzchołkową część korzenia wypełniano metodą kondensacji fali ciągłej (ang. continuous wave) z zastosowaniem Systemu B (SybronEndo). Właściwie dobrany ćwiek główny z Resilonu lub gutaperki, odpowiadający średnicą i kątem zbieżności pilnikowi głównemu, wprowadzano na długość roboczą wraz z niewielką ilością uszczelniacza. Odpowiedniego rozmiaru plugger Systemu B aplikowano do kanału na głębokość 4-6 mm przed osiągnięciem długości roboczej. Uruchamiano urządzenie na 2 sekundy, w wyniku czego upychacz był rozgrzewany do temperatury 200 º C i penetrował w głąb kanału przez ćwiek na pełną długość roboczą. Następnie aparat wyłączano, a plugger utrzymywano z naciskiem w kierunku wierzchołka korzenia przez 10 sekund. Na zakończenie aparat ponownie włączano na 1 sekundę i upychacz wyjmowano z kanału. Pozostałą część kanału wypełniano resinperką (grupa I) lub gutaperką (grupa II) uplastycznioną do temperatury 160 C w urządzeniu Obtura II (Obtura Corp.). Wypełnienie wprowadzano dwuetapowo z użyciem igły nr 25. Uszczelniacza Epiphany nie utwardzano światłem lampy halogenowej w celu stworzenia porównywalnych warunków w obu grupach. Wykonywano kontrolne zdjęcie rentgenowskie, a ujście kanału zamykano cementem fosforanowym Agatos. Korzenie zębów przechowywano przez 7 dni w temperaturze 37 C, w szczelnie zamkniętych fiolkach zawierających waciki nasączone wodą destylowaną. Następnie sporządzano przekroje poprzeczne korzeni zębów w połowie ich długości i w odległości 2mm od wierzchołka anatomicznego korzeni (14). Do tego celu używano przecinarki wolnoobrotowej Minitom z ciągłym chłodzeniem wodnym (Struers) zaopatrzonej w tarczę diamentową oraz szlifierko-polerki Labopol-5 (Struers). Przecięte fragmenty korzeni zatapiano w pierścieniach aluminiowych wypełnionych klejem epoksydowym. Sporządzono 16 próbek, po 8 w każdej grupie. Obrazy próbek analizowano w elektronowym mikroskopie skaningowym Hitachi S 300 (Hitachi), bez napylania w warunkach niskiej próżni (40 Pa); (10). Podczas oglądania przekrojów poprzecznych korzeni w obu grupach zwracano uwagę na przyleganie uszczelniacza do resinperki/gutaperki i do zębiny korzeniowej, a także przyleganie gutaperki/resinperki do ścian kanału. Rejestrowano również szerokość szczelin między poszczególnymi elementami wypełnienia i zębiną. 309

4 M. Pawińska i in. Czas. Stomatol., Wyniki Wyniki zilustrowano na rycinach 1-5. W każdym fragmencie (przywierzchołkowym i przykoronowym) rejestrowano obraz przekroju poprzecznego na całym jego obwodzie. W grupie I (Resilon-Epiphany) we wszystkich próbkach stwierdzono bardzo dobrą adhezję uszczelniacza do zębiny, jak i do resinperki. W dużych powiększeniach (1500 x, 3000x) obserwowano obecność wypustek silera w kanalikach zębinowych (ryc. 1a, b). Pojedyncze szczeliny (w dwóch fragmentach wierzchołkowych i jednym koronowym), o szerokości od 1,2 μm do 6 μm obserwowano między uszczelniaczem a Resilonem (ryc. 2a, b). Ponadto w czterech miejscach analizowanych obrazów (2 próbki), w których brakowało uszczelniacza, zauważalne było nierównomierne przyleganie Resilonu do zębiny i szczeliny o szerokości od 0,75 μm do 8 μm (ryc. 3). W większości próbek granica między silerem a zębiną była niewidoczna, co utrudniało pomiar grubości warstwy uszczelniacza. Stwierdzona Ryc. 1. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego systemem Resilon-Epiphany. Widoczne ścisłe przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z) i Resilonu (R), z obecnością wypustek silera w kanalikach zębinowych (strzałka); a powiększenie 1500 x, b powiększenie 3000 x. Ryc. 2. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego systemem Resilon-Epiphany; a widoczna szczelina między uszczelniaczem (U) a Resilonem (R) o szerokości 1,2 μm (strzałka). Powiększenie 2500 x, b widoczne bardzo dobre przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z) oraz szczeliny między uszczelniaczem a Resilonem (R) (strzałki), które mogły powstać podczas przecinania korzeni. Powiększenie 3000 x 310

5 2006, LIX, 5 Szczelność wypełnienia kanałów korzeniowych Ryc. 3. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego systemem Resilon-Epiphany. Widoczne nierównomierne przyleganie Resilonu (R) do zębiny (Z). Powiększenie 2500 x. grubość warstwy uszczelniacza wynosiła od 2 μm do 6,2 μm. W grupie II (gutaperka-rsa), podobnie jak w grupie I, we wszystkich próbkach uzyskano bardzo dobrą adhezję uszczelniacza do zębiny, jednak bez widoczności wypustek w kanalikach zębinowych (ryc. 4a). Granica między silerem a zębiną była wyraźnie zaznaczona. Grubość warstwy uszczelniacza wahała się od 1,6 μm do 14 μm. Nieco gorsze przyleganie zarejestrowano w stosunku do połączenia gutaperka-zębina. W pięciu próbkach (trzech koronowych i dwóch wierzchołkowych) obser- Ryc. 4. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego gutaperką i pastą RSA; a widoczne bardzo dobre przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z) i gutaperki (G). Powiększenie 1000 x, b widoczne bardzo dobre przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z). Niewielka szczelina miedzy gutaperką (G) a zębiną o szerokości 0,6 μm (strzałka) Powiększenie 1800 x. Ryc. 5. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego gutaperką i pastą RSA; a widoczne bardzo dobre przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z) i gutaperki (G). Niewielka szczelina między uszczelniaczem a gutaperką o szerokości 0,25 μm (strzałka). Powiększenie 6000 x, b widoczna szczelina miedzy uszczelniaczem (U) a gutaperką (G) o szerokości 0,75 μm (strzałka). Powiększenie 4000 x. 311

6 M. Pawińska i in. Czas. Stomatol., wowano szczeliny o szerokości od 0,6 μm do 7,5 μm (ryc. 4b). Powtarzającym się obrazem były szpary między gutaperką a uszczelniaczem, których szerokość wahała się od 0,25 μm do 7 μm (ryc. 5a, b). Dyskusja Zaletą oceny w mikroskopie skaningowym jest możliwość określenia rozkładu warstwy uszczelniającej, szerokości, głębokości i ciągłości szczelin powstających między tkankami zęba a wypełnieniem. Dostarcza to pełniejszych informacji na temat jakości wypełnienia kanałów korzeniowych w porównaniu z innymi metodami (9). Spośród licznych uszczelniaczy do badań w grupie kontrolnej wybrano pastę Roeko Seal Automix na bazie polidimetylosiloksanu. Materiał ten jest konfekcjonowany w podobny sposób jak uszczelniacz Epiphany, w specjalnej dwukaniulowej strzykawce zakończonej wymiennym aplikatorem. Podczas dozowania składniki materiałów są mieszane w aplikatorze, co umożliwia uzyskanie jednorodnej masy pozbawionej pęcherzyków powierza. Dodatkowo, oba uszczelniacze charakteryzują się płynną konsystencją i zbliżonym czasem wiązania. Badania laboratoryjne dowodzą, że preparat RSA ma lepsze zdolności uszczelniające niż stosowane dotychczas materiały, takie jak pasta AH Plus czy cement Ketac Endo (4, 15). W obu grupach uzyskano bardzo dobre, bezszczelinowe przyleganie uszczelniaczy do zębiny, zarówno w wierzchołkowych, jak i w przykoronowych fragmentach korzeni. Z pewnością sprzyjało temu usunięcie warstwy mazistej. Powszechnie wiadomo, że brak tej warstwy umożliwia wnikanie materiału do kanalików zębinowych i poprawia przyleganie wypełnienia do ścian kanału (3). Nasze badania wykazały istnienie pojedynczych szczelin między Resilonem i Epiphany, a także między Resilonem i zębiną (grupa I). Częściej nieszczelności obserwowano w grupie II, szczególnie w miejscu kontaktu gutaperki i pasty RSA. Podobne wyniki uzyskali Tay i wsp. (19), którzy w mikroskopie skaningowym porównywali szczelność wypełnienia kanałów systemem Resilon-Epiphany oraz gutaperką i pastą AH Plus z zastosowaniem Systemu B i urządzenia Obtura II. Autorzy obserwowali w obu grupach, obok doskonałego przylegania uszczelniaczy do ćwieków i do zębiny, miejsca, w których obecne były szczeliny. Szczególnie częstym obrazem było oddzielenie gutaperki od pasty AH Plus. Przypuszcza się, że przyczyną nieszczelności jest nagły skurcz polimeryzacyjny uszczelniaczy. Szybka polimeryzacja silerów następuje pod wpływem wzrostu temperatury podczas kondensacji materiału gorącym pluggerem. Dodatkowe manipulacje w trakcie dalszego wprowadzania materiału do kanału uszkadzają wiązania powstające między poszczególnymi składnikami wypełnienia i zębiną (5, 19, 19). Badania Lipskiego i wsp. (12) dowodzą jednak, że szczeliny powstają również przy wypełnianiu kanałów korzeniowych systemem Resilon-Epiphany metodą pojedynczego ćwieka, czyli bez udziału podwyższonej temperatury. Może to być związane z czynnościami wykonywanymi podczas przygotowywania próbek do badań w mikroskopie skaningowym, tj. przecinanie korzeni, umieszczanie ich w próżni, odwadnianie przed napyleniem (6, 12). Świadczą o tym także badania własne, gdyż niektóre zarysy szczelin odpowiadały kształtom i wielkościom cząstek wypełniacza, wyrwanym przypuszczalnie podczas przecinania korzeni (ryc. 2b). Brak zdolności chemicznego łączenia się z 312

7 2006, LIX, 5 Szczelność wypełnienia kanałów korzeniowych gutaperką wydaje się być słabym punktem stosowanych dotychczas uszczelniaczy kanałowych (11, 13, 16-19). Zgodnie z informacjami podawanymi przez producenta, uszczelniacz Epiphany łączy się z ćwiekami Resilonu przez wbudowywanie metakrylanów w matrycę poliestrową resinperki. W świetle tych danych zaskakujące są wyniki badań Gesiego i wsp. (5), którzy porównywali wytrzymałość wiązań między powierzchniami zębiny, Resilonu i silera Epiphany (grupa I) oraz między zębiną, gutaperką i pastą AH Plus (grupa II). Autorzy stwierdzili, że zarówno w grupie korzeni wypełnionych gutaperką, jak i Resilonem, następuje oddzielanie uszczelniacza od ćwieka. Prawdopodobną przyczyną słabego połączenia Resilonu i silera Epiphany jest niska zawartość dwumetakrylanów w resinperce (5) lub brak wolnych rodników wewnątrz dobrze spolimeryzowanych ćwieków Resilonu, niezbędnych do efektywnego zespolenia z uszczelniaczem (cyt. wg 5). Podsumowanie Wstępna ocena wskazuje, że system Resilon Epiphany nieco szczelniej wypełnia kanały korzeniowe, niż gutaperka w połączeniu z pastą RSA. Wskazane są jednak dalsze badania na większej liczbie próbek. Mimo, że nowy materiał, w porównaniu do gutaperki z uszczelniaczem, skuteczniej chroni jamę zęba przed mikroprzeciekiem bakteryjnym (16, 17), nie gwarantuje bezszczelinowego zamknięcia kanału na całej długości. Piśmiennictwo 1. Burnett F., Trope M.: Adhesive endodontics: Combining Technologies for enhanced success. Dental Town, 2004, 5, 8, Chiwian N.: Resilon the missing link in sealing the root canal. Compendium, 2004, 25, 10A, Cobankara F. K., Adanir N., Belli S.: Evaluation of the influence of smear layer on the apical and coronal sealing ability of two sealers. J. Endod., 2004, 30, 6, Cobankara F. K., Adanir N., Belli S., Pashley D. H.: A quantitative evaluation of apical leakage of four root canals sealers. Int. Endod. J., 2002, 35, 12, Gesi A. R., Goracci C., Pashley D. H., Tay F. R., Ferrari M.: Interfacial strength of resilon and gutta-percha to intraradicular dentin. J. Endod., 2005, 31, 11, Grzebieluch W., Adamski R.: Przyleganie uszczelniacza kanałowego AH Plus. Mag. Stomatol., 1999, 158, 7, Hiraishi N., Papacchini F., Loushine R. J., Weller R. N., Ferrari M., Pashley D. H., Tay F. R.: Shear bond strength of Resilon to a methacrylate-based root canal sealer. Int. Endod. J., 2005, 38, 10, Huumonen S., Lenande-Lumikari M., Sigurdsson A., Ostarvik D.: Healing of apical periodontitis after endodontic treatment: a comparison between a silicone-based and a zinc oxide-eugenol-based sealer. Int. Endod. J., 2003, 36, 4, Klimek L., Banaszek K., Pawlicka H.: Elektronowy mikroskop skaningowy do oceny wypełnień kanałowych. Stomatol. Współcz., 2004, 1, Kozakiewicz M., Łęski M.: Porównanie szczelności normalnego i wstecznego wypełniania kanału w okolicy szczytowej zęba po resekcji wierzchołka korzenia. Czas. Stomatol., 2003, LVI, 12, Lipski M.: Laboratoryjna ocena przylegania i szczelności wypełnień kanałowych z materiału Endion. Stomatol. Współcz., 1996, 3, 5, Lipski M., Woźniak K., Buczkowska Radlińska J., Bochińska J., Nowicka A.: Resilon i Epiphany nowy materiał do wypełniania kanałów korzeniowych zębów. Badania wstępne w SEM. Mag. Stomatol., 2005, 164, 9, Pawińska M., Kierklo A., Sajewicz E., Stokowska W.: Ocena szczelności wypełnień kanałów korzeniowych cementem szklanojonomerowym Ann. Acad. Med. Silesiensis, 1998, 26, Pawlicka H.: Wpływ różnych technik kondensacji bocznej na szczelność i homogenność materiałów wypełniających kanał. Stomatol. Współcz., 1995, 2, 5, Pawlicka H., Banaszek K., 313

8 M. Pawińska i in. Czas. Stomatol., Klimek L., Olejniczak M.: Właściwości uszczelniające RSA Roeko Seal Automix. Ann. Acad. Med. Silesiensis, 2000, 31, Shipper G., Ostarvik D., Teixeira F. B., Trope M.: An evaluation of microbial leakage in roots filled with a thermoplastic synthetic polymer-based root canal filling material (Resilon). J. Endod., 2004, 30, 5, Shipper G., Teixeira F. B., Arnold R. R., Trope M.: Periapical inflammation after coronal microbial inoculation of dog roots filled with guttapercha or Resilon. J. Endod., 2005, 31, 2, Tay F. R., Loushine R. J., Monticelli F., Weller R. N., Breshi L., Ferrari M., Pashley D.: Effectiveness of resin-coated guttapercha cones a dual-cured, hydrophilic methacrylate resinbased sealer in obturating root canals. J. Endod., 2005, 31, 9, Tay F. R., Loushine R. J., Weller R. N., Kimbrough W. F., Pashley D. H., Mak Y. F., Lai C. S., Raina R., Wlliams M. C.: Ultrastructural evaluation of the apical seal in roots filled with a polycaprolactone-based root canal filling material. J. Endod., 2005, 31, 7, Teixeira F. B., Teixeira E. C., Thompson J. Y., Trope M.: Fracture resistance of roots endodontically treated with a new resin filling material. JADA, 2004, 135, 5, Trope M., Debelian G.: Endodoncja w codziennej praktyce. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa Otrzymano: dnia 23.I.2006 r. Adres autorów: Białystok, ul. Waszyngtona 15A. 314

OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ KONDENSACJI BOCZNEJ I POJEDYNCZEGO ĆWIEKA Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH

OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ KONDENSACJI BOCZNEJ I POJEDYNCZEGO ĆWIEKA Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 81 86 ŁUKASZ SUCHODOLSKI, DANUTA PIĄTOWSKA OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Materiały na bazie żywic do wypełniania kanałów korzeniowych Cornelis H. Pameijer, DMD, MScD, DSc, PhD 1,2, Osvaldo Zmener, DDS, Dr Odont

Bardziej szczegółowo

Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit

Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit Effect of calcium hydroxide dressings on the seal of root canal obturation

Bardziej szczegółowo

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 505 512 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Bardziej szczegółowo

Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych*

Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych* J Stoma 2011, 64, 8: 566-578 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Evaluation of the radiopacity of root canal filling materials* Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez

Bardziej szczegółowo

The Marginal Sealing of Class II Composite Resin Restoration Located in Cementum in Vitro Evaluation

The Marginal Sealing of Class II Composite Resin Restoration Located in Cementum in Vitro Evaluation Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 28 34 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Anna Skałecka-Sądel, Wojciech Grzebieluch Szczelność brzeżna wypełnień

Bardziej szczegółowo

Metody oceny połączenia materiałów złożonych z tkankami zęba przegląd piśmiennictwa

Metody oceny połączenia materiałów złożonych z tkankami zęba przegląd piśmiennictwa również chętniej stosują materiały złożone. Większość materiałów złożonych to materiały tzw. uniwersalne, czyli nadające się do wypełniania ubytków w zębach przednich i bocznych. Obecnie stosowanie tych

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia w endodoncji

Laseroterapia w endodoncji Badacze i lekarze najwięcej uwagi poświęcają zagadnieniu eliminacji szczepu bakterii Enterococcus faecalis ze względu na jego zdolność do głębokiego wnikania w kanaliki zębinowe, adaptacji do zmieniających

Bardziej szczegółowo

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW O firmie Dentsply DENTSPLY to największa międzynarodowa firma produkująca nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Misją firmy jest aktywny wpływ na osiąganie

Bardziej szczegółowo

Irygacja aktywowana wiązką laserową

Irygacja aktywowana wiązką laserową Irygacja aktywowana wiązką ową Część II: Czy pozycja włókna a ma znaczenie? Autorzy_ Roeland Jozef Gentil De Moor i Maarten Meire _Procedury Procedury endodontycznego czyszczenia i opracowania kanałów

Bardziej szczegółowo

Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania Czas. Stomatol., 2006, LIX, 6, 388-392 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

Standardowe środki płuczące polecane w leczeniu endodontycznym przegląd piśmiennictwa

Standardowe środki płuczące polecane w leczeniu endodontycznym przegląd piśmiennictwa PRACE POGLĄDOWE Dent. Med. Probl. 2008, 45, 4, 466 472 ISSN 1644 387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association PIOTR WUJEC, HALINA PAWLICKA Standardowe środki płuczące

Bardziej szczegółowo

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement*

Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement* PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, 335-346 www.prot.stomat.net Ocena wpływu różnych metod kondycjonowania powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknami szklanymi na wytrzymałość połączenia

Bardziej szczegółowo

Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy

Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 3, 192-198 Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy Evaluation of prosthetic materials

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 201 20 3 1 201 3 20 4 1

Katalog produktów 201 20 3 1 201 3 20 4 1 Katalog produktów 2013 2014 Drodzy Klienci, Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym katalogiem SpofaDental 2013/2014, w którym z przyjemnością prezentujemy szeroki wybór materiałów stworzonych

Bardziej szczegółowo

2015/2016 PROFESJONALNE PRODUKTY DO STOMATOLOGII

2015/2016 PROFESJONALNE PRODUKTY DO STOMATOLOGII 2015/2016 PROFESJONALNE PRODUKTY DO STOMATOLOGII ul. Fabryczna 8 / 31, 00-446 Warszawa tel. 517-322-233, (22) 620-81-52 info@micerdent.pl, www.micerdent.pl Spis treści Stomatolodzy Materiały wypełnieniowe

Bardziej szczegółowo

Comparison of the strength of teeth restored by individual cast dowels and prefabricated fiberglass-reinforced composite posts

Comparison of the strength of teeth restored by individual cast dowels and prefabricated fiberglass-reinforced composite posts PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 112-123 Porównanie wytrzymałości zębów odbudowanych za pomocą indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych metalowych i standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknami

Bardziej szczegółowo

Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania!

Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania! NASZE PRODUKTY STOMATOLOGICZNE JESIEŃ - ZIMA WYBIELANIE LASERY STOMATOLOGICZNE ENDODONCJA HIGIENA ODBUDOWA Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania! EDUKACJA www.whitesmile.de www.discusdental.com

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 27-28 lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Oferta ważna od 1 września do 31 grudnia 2014 lub do wyczerpania zapasów.

Oferta ważna od 1 września do 31 grudnia 2014 lub do wyczerpania zapasów. Najwięcej magazynów w Polsce, 100% polski kapitał. Partner Kupuj u nas i odbieraj nagrody! Min. 2 000 zł brutto okulary ochronne lub przyłbica Min. 3 000 zł brutto stojak na parasole Okresem rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji Dental Studio*

Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji Dental Studio* Czas. Stomatol., 2006, LIX, 11, 783-798 2006 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi Great White Ultra Carbide w preparacji zębów pod korony

Zastosowanie narzędzi Great White Ultra Carbide w preparacji zębów pod korony I Praktyka _ Opis przypadku Zastosowanie narzędzi Great White Ultra Carbide w preparacji zębów pod korony Au tor _ dr George Freedman W większości sytuacji klinicznych podczas pracy końcówką szybkoobrotową

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT?

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT? ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 89 93 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo