Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym"

Transkrypt

1 Czas. Stomatol., 2006, LIX, 5, Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym An evaluation of the root canal sealing after the application of Resilon filling material a pilot study using the scanning electron microscope Małgorzata Pawińska 1, Anna Kierklo 2, Jan Ryszard Dąbrowski 3 Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM w Białymstoku 1 Kierownik: prof. dr hab. W. Stokowska Z Zakładu Propedeutyki Stomatologii AM w Białymstoku 2 Kierownik: dr hab. A. Kierklo Z Katedry Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej 3 Kierownik: prof. dr hab. J. R. Dąbrowski Streszczenie Wprowadzenie: przedstawiono nowy system do wypełniania kanałów korzeniowych, który zawiera w swoim składzie: Resilon termoplastyczny syntetyczny polimer, jako ćwiek uszczelniacz Epiphany na bazie żywic złożonych o podwójnym sposobie wiązania oraz samowytrawiający primer. Cel pracy: zbadano zdolności uszczelniające systemu obturacyjnego Resilon-Epiphany w porównaniu do gutaperki z pastą RSA. Materiał i metody: badania wykonano na 8 usuniętych jednokorzeniowych zębach ludzkich, które opracowano techniką crown-down, płukano NaOCl i EDTA i wypełniono z użyciem Systemu B oraz urządzenia Obtura II. Następnie sporządzono poprzeczne przekroje korzeni zębów w połowie ich długości i w odległości 2 mm od wierzchołków. Wyniki: badania w SEM wykazały dobrą adhezję uszczelniacza Epiphany do ścian kanału z widocznymi wypustkami w kanalikach zębinowych. Zaobserwowano również dobre przyleganie zarówno Epiphany do Resilonu, jak i Resilonu do zębiny kanałowej, choć stwierdzono też obecność nielicznych szczelin. Podsumowanie: wstępna ocena wskazuje, że system Resilon-Epiphany nieco szczelniej wypełnia kanały korzeniowe, niż gutaperka w połączeniu z pastą RSA. HASŁA INDEKSOWE: Resilon, szczelność wypełnień kanałowych, leczenie endodontyczne Summary Introduction: The paper presents a new root canal obturation system including Resilon a thermoplastic synthetic polymer-based core material, Epiphany a dual resin-based sealer, and a self-etching primer. Aim of the study: The sealing property of the Resilon-Epiphany obturation system has been examined as compared with gutta-percha plus RSA sealer method. Material and methods: The study was carried out on 8 extracted single-rooted human teeth that were prepared by the use a crown-down technique, irrigated with NaOCl and EDTA and obturated with System B and Obtura II device. Subsequently, the roots were sectioned transversally in half of their lengths and 2 mm apically. Results: SEM examination revealed a very good adhesion of the Epiphany sealer to the canal walls, with visible resin tags in dentinal tubules. Also good adaptation was observed of both Epiphany to Resilon and Resilon to dentine in the canal, although the presence of a few gaps was noted as well. Conclusion: Preliminary analysis demonstrates that Resilon-Epiphany system gives a better seal when obturating the canal than gutta-percha with RSA paste. KEYWORDS: Resilon, seal of root canal obturation, endodontic treatment 307

2 M. Pawińska i in. Czas. Stomatol., Wstęp Materiały adhezyjne są od wielu lat z powodzeniem używane do odbudowy twardych tkanek koron zębów. Ciągła modernizacja tych wypełnień oraz stosowanych wraz z nimi czynników wiążących doprowadziły do wykorzystania ich w endodoncji. Przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości mogą one zastąpić gutaperkę, uważaną dotychczas za materiał z wyboru do wypełniania kanałów (19). Mimo, że gutaperka spełnia większość drugorzędnych wymagań stawianych wypełnieniom kanałowym, to nie zapewnia idealnie szczelnego zamknięcia kanału na całej jego długości, nawet jeśli jest stosowana z różnymi rodzajami uszczelniaczy (8). Nowym materiałem, który może sprostać temu zadaniu jest Resilon termoplastyczny syntetyczny polimer na bazie alifatycznego poliestru polikaprolaktonu (część organiczna). Część nieorganiczną stanowi bioaktywne szkło, tlenochlorek bizmutu i siarczan baru. Resilon może być uplastyczniany pod wpływem ciepła i rozpuszczalników organicznych, jest też łatwo usuwany z kanałów w przypadku konieczności ponownego leczenia endodontycznego. Występuje w postaci ćwieków standaryzowanych (o różnych kątach zbieżności), dodatkowych oraz peletek (do uplastyczniania w urządzeniu Obtura). Może być wprowadzany do kanału różnymi technikami (pojedynczego ćwieka, kondensacji bocznej na zimno czy termoplastycznej) z użyciem tych samych narzędzi i urządzeń, które stosuje się do kondensacji gutaperki. Pod względem wyglądu i właściwości Resilon przypomina gutaperkę, dlatego bywa określany mianem resinperki. Materiał ten ma zdolność łączenia się z uszczelniaczami na bazie żywic złożonych, takimi jak Epiphany (Pentron), Next (Heraeus Kulzer), Real Seal (Sybron Endo). Uszczelniacze te zbudowane są z części organicznej (żywice Bis-GMA, EtoksylBis-GMA, UDMA, hydrofilowe dwufunkcyjne metakrylany) i nieorganicznej (wodorotlenek wapnia, siarczan baru, szkło barowe, krzemionka). Wiążą się pod wpływem reakcji chemicznych i światła lampy halogenowej. Z zębiną korzeniową łączą się za pośrednictwem hydrofilowego primera zawierającego w swoim składzie monomer z resztami kwasu sulfonowego, żywice HEMA, wodę i inicjator polimeryzacji. Do zestawu dołączona jest jeszcze specjalna żywica, która nadaje odpowiednią konsystencję i lepkość uszczelniaczowi. Unikalne właściwości Resilonu i uszczelniacza złożonego sprawiają, że tworzy on wraz ze ścianą kanału jednolitą strukturę monoblok (1, 2, 7, 20, 21). Może to zapewnić bardzo szczelne wypełnienie kanału, odporne na mikroprzeciek bakteryjny (16, 17). Dodatkowo sprzyja temu niska kurczliwość podczas termicznego uplastyczniania Resilonu (0,5% w porównaniu do 3%-7% skurczu gutaperki) dzięki zawartości w pełni spolimeryzowanych żywic z wytworzonymi wiązaniami krzyżowymi (21). Cel pracy Oceniono szczelność wypełnienia kanałów systemem Resilon Epiphany w elektronowym mikroskopie skaningowym. Jako grupę kontrolną zastosowano układ gutaperka uszczelniacz Roeko Seal Automix. Materiał i metody Badania wykonano na 8 usuniętych jednokorzeniowych i jednokanałowych zębach ludzkich, które przechowywano po ekstrakcji w 1% roztworze podchlorynu sodu. Korony zębów odcinano na wysokości połączenia 308

3 2006, LIX, 5 Szczelność wypełnienia kanałów korzeniowych szkliwno-cementowego wiertłem diamentowym na turbinę. Ujścia kanałów poszerzano wiertłem Gates-Glidden, a miazgę wyłuszczano miazgociągiem. Długość roboczą kanałów wyznaczano na poziomie 1 mm przed wierzchołkiem anatomicznym, poprzez cofnięcie narzędzia o 1 mm, gdy jego szczyt ukazywał się w otworze wierzchołkowym. Następnie opracowywano kanały korzeniowe metodą crown-down z użyciem rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych Hero 642 (MicroMega) do rozmiaru pilnika głównego 30/04. Podczas opracowywania kanały płukano 1% podchlorynem sodu, 17% wersenianem sodu i wodą destylowaną aplikowanymi ze strzykawki zaopatrzonej w igłę z otworem bocznym. Osuszano je standaryzowanymi sączkami papierowymi, a następnie wypełniano systemem Resilon-Epiphany (Pentron) (grupa I 4 korzenie) oraz gutaperką i uszczelniaczem Roeko Seal Automix (Roeko) (grupa II 4 korzenie). W grupie I przed aplikacją systemu obturacyjnego, ściany kanałów powlekano czynnikiem łączącym (Epiphany primer) wprowadzanym za pomocą szczoteczek dołączonych do zestawu. Nadmiar primera usuwano sączkami papierowymi. W obu grupach 1/3 przywierzchołkową część korzenia wypełniano metodą kondensacji fali ciągłej (ang. continuous wave) z zastosowaniem Systemu B (SybronEndo). Właściwie dobrany ćwiek główny z Resilonu lub gutaperki, odpowiadający średnicą i kątem zbieżności pilnikowi głównemu, wprowadzano na długość roboczą wraz z niewielką ilością uszczelniacza. Odpowiedniego rozmiaru plugger Systemu B aplikowano do kanału na głębokość 4-6 mm przed osiągnięciem długości roboczej. Uruchamiano urządzenie na 2 sekundy, w wyniku czego upychacz był rozgrzewany do temperatury 200 º C i penetrował w głąb kanału przez ćwiek na pełną długość roboczą. Następnie aparat wyłączano, a plugger utrzymywano z naciskiem w kierunku wierzchołka korzenia przez 10 sekund. Na zakończenie aparat ponownie włączano na 1 sekundę i upychacz wyjmowano z kanału. Pozostałą część kanału wypełniano resinperką (grupa I) lub gutaperką (grupa II) uplastycznioną do temperatury 160 C w urządzeniu Obtura II (Obtura Corp.). Wypełnienie wprowadzano dwuetapowo z użyciem igły nr 25. Uszczelniacza Epiphany nie utwardzano światłem lampy halogenowej w celu stworzenia porównywalnych warunków w obu grupach. Wykonywano kontrolne zdjęcie rentgenowskie, a ujście kanału zamykano cementem fosforanowym Agatos. Korzenie zębów przechowywano przez 7 dni w temperaturze 37 C, w szczelnie zamkniętych fiolkach zawierających waciki nasączone wodą destylowaną. Następnie sporządzano przekroje poprzeczne korzeni zębów w połowie ich długości i w odległości 2mm od wierzchołka anatomicznego korzeni (14). Do tego celu używano przecinarki wolnoobrotowej Minitom z ciągłym chłodzeniem wodnym (Struers) zaopatrzonej w tarczę diamentową oraz szlifierko-polerki Labopol-5 (Struers). Przecięte fragmenty korzeni zatapiano w pierścieniach aluminiowych wypełnionych klejem epoksydowym. Sporządzono 16 próbek, po 8 w każdej grupie. Obrazy próbek analizowano w elektronowym mikroskopie skaningowym Hitachi S 300 (Hitachi), bez napylania w warunkach niskiej próżni (40 Pa); (10). Podczas oglądania przekrojów poprzecznych korzeni w obu grupach zwracano uwagę na przyleganie uszczelniacza do resinperki/gutaperki i do zębiny korzeniowej, a także przyleganie gutaperki/resinperki do ścian kanału. Rejestrowano również szerokość szczelin między poszczególnymi elementami wypełnienia i zębiną. 309

4 M. Pawińska i in. Czas. Stomatol., Wyniki Wyniki zilustrowano na rycinach 1-5. W każdym fragmencie (przywierzchołkowym i przykoronowym) rejestrowano obraz przekroju poprzecznego na całym jego obwodzie. W grupie I (Resilon-Epiphany) we wszystkich próbkach stwierdzono bardzo dobrą adhezję uszczelniacza do zębiny, jak i do resinperki. W dużych powiększeniach (1500 x, 3000x) obserwowano obecność wypustek silera w kanalikach zębinowych (ryc. 1a, b). Pojedyncze szczeliny (w dwóch fragmentach wierzchołkowych i jednym koronowym), o szerokości od 1,2 μm do 6 μm obserwowano między uszczelniaczem a Resilonem (ryc. 2a, b). Ponadto w czterech miejscach analizowanych obrazów (2 próbki), w których brakowało uszczelniacza, zauważalne było nierównomierne przyleganie Resilonu do zębiny i szczeliny o szerokości od 0,75 μm do 8 μm (ryc. 3). W większości próbek granica między silerem a zębiną była niewidoczna, co utrudniało pomiar grubości warstwy uszczelniacza. Stwierdzona Ryc. 1. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego systemem Resilon-Epiphany. Widoczne ścisłe przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z) i Resilonu (R), z obecnością wypustek silera w kanalikach zębinowych (strzałka); a powiększenie 1500 x, b powiększenie 3000 x. Ryc. 2. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego systemem Resilon-Epiphany; a widoczna szczelina między uszczelniaczem (U) a Resilonem (R) o szerokości 1,2 μm (strzałka). Powiększenie 2500 x, b widoczne bardzo dobre przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z) oraz szczeliny między uszczelniaczem a Resilonem (R) (strzałki), które mogły powstać podczas przecinania korzeni. Powiększenie 3000 x 310

5 2006, LIX, 5 Szczelność wypełnienia kanałów korzeniowych Ryc. 3. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego systemem Resilon-Epiphany. Widoczne nierównomierne przyleganie Resilonu (R) do zębiny (Z). Powiększenie 2500 x. grubość warstwy uszczelniacza wynosiła od 2 μm do 6,2 μm. W grupie II (gutaperka-rsa), podobnie jak w grupie I, we wszystkich próbkach uzyskano bardzo dobrą adhezję uszczelniacza do zębiny, jednak bez widoczności wypustek w kanalikach zębinowych (ryc. 4a). Granica między silerem a zębiną była wyraźnie zaznaczona. Grubość warstwy uszczelniacza wahała się od 1,6 μm do 14 μm. Nieco gorsze przyleganie zarejestrowano w stosunku do połączenia gutaperka-zębina. W pięciu próbkach (trzech koronowych i dwóch wierzchołkowych) obser- Ryc. 4. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego gutaperką i pastą RSA; a widoczne bardzo dobre przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z) i gutaperki (G). Powiększenie 1000 x, b widoczne bardzo dobre przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z). Niewielka szczelina miedzy gutaperką (G) a zębiną o szerokości 0,6 μm (strzałka) Powiększenie 1800 x. Ryc. 5. Przekrój poprzeczny kanału korzeniowego wypełnionego gutaperką i pastą RSA; a widoczne bardzo dobre przyleganie uszczelniacza (U) do zębiny (Z) i gutaperki (G). Niewielka szczelina między uszczelniaczem a gutaperką o szerokości 0,25 μm (strzałka). Powiększenie 6000 x, b widoczna szczelina miedzy uszczelniaczem (U) a gutaperką (G) o szerokości 0,75 μm (strzałka). Powiększenie 4000 x. 311

6 M. Pawińska i in. Czas. Stomatol., wowano szczeliny o szerokości od 0,6 μm do 7,5 μm (ryc. 4b). Powtarzającym się obrazem były szpary między gutaperką a uszczelniaczem, których szerokość wahała się od 0,25 μm do 7 μm (ryc. 5a, b). Dyskusja Zaletą oceny w mikroskopie skaningowym jest możliwość określenia rozkładu warstwy uszczelniającej, szerokości, głębokości i ciągłości szczelin powstających między tkankami zęba a wypełnieniem. Dostarcza to pełniejszych informacji na temat jakości wypełnienia kanałów korzeniowych w porównaniu z innymi metodami (9). Spośród licznych uszczelniaczy do badań w grupie kontrolnej wybrano pastę Roeko Seal Automix na bazie polidimetylosiloksanu. Materiał ten jest konfekcjonowany w podobny sposób jak uszczelniacz Epiphany, w specjalnej dwukaniulowej strzykawce zakończonej wymiennym aplikatorem. Podczas dozowania składniki materiałów są mieszane w aplikatorze, co umożliwia uzyskanie jednorodnej masy pozbawionej pęcherzyków powierza. Dodatkowo, oba uszczelniacze charakteryzują się płynną konsystencją i zbliżonym czasem wiązania. Badania laboratoryjne dowodzą, że preparat RSA ma lepsze zdolności uszczelniające niż stosowane dotychczas materiały, takie jak pasta AH Plus czy cement Ketac Endo (4, 15). W obu grupach uzyskano bardzo dobre, bezszczelinowe przyleganie uszczelniaczy do zębiny, zarówno w wierzchołkowych, jak i w przykoronowych fragmentach korzeni. Z pewnością sprzyjało temu usunięcie warstwy mazistej. Powszechnie wiadomo, że brak tej warstwy umożliwia wnikanie materiału do kanalików zębinowych i poprawia przyleganie wypełnienia do ścian kanału (3). Nasze badania wykazały istnienie pojedynczych szczelin między Resilonem i Epiphany, a także między Resilonem i zębiną (grupa I). Częściej nieszczelności obserwowano w grupie II, szczególnie w miejscu kontaktu gutaperki i pasty RSA. Podobne wyniki uzyskali Tay i wsp. (19), którzy w mikroskopie skaningowym porównywali szczelność wypełnienia kanałów systemem Resilon-Epiphany oraz gutaperką i pastą AH Plus z zastosowaniem Systemu B i urządzenia Obtura II. Autorzy obserwowali w obu grupach, obok doskonałego przylegania uszczelniaczy do ćwieków i do zębiny, miejsca, w których obecne były szczeliny. Szczególnie częstym obrazem było oddzielenie gutaperki od pasty AH Plus. Przypuszcza się, że przyczyną nieszczelności jest nagły skurcz polimeryzacyjny uszczelniaczy. Szybka polimeryzacja silerów następuje pod wpływem wzrostu temperatury podczas kondensacji materiału gorącym pluggerem. Dodatkowe manipulacje w trakcie dalszego wprowadzania materiału do kanału uszkadzają wiązania powstające między poszczególnymi składnikami wypełnienia i zębiną (5, 19, 19). Badania Lipskiego i wsp. (12) dowodzą jednak, że szczeliny powstają również przy wypełnianiu kanałów korzeniowych systemem Resilon-Epiphany metodą pojedynczego ćwieka, czyli bez udziału podwyższonej temperatury. Może to być związane z czynnościami wykonywanymi podczas przygotowywania próbek do badań w mikroskopie skaningowym, tj. przecinanie korzeni, umieszczanie ich w próżni, odwadnianie przed napyleniem (6, 12). Świadczą o tym także badania własne, gdyż niektóre zarysy szczelin odpowiadały kształtom i wielkościom cząstek wypełniacza, wyrwanym przypuszczalnie podczas przecinania korzeni (ryc. 2b). Brak zdolności chemicznego łączenia się z 312

7 2006, LIX, 5 Szczelność wypełnienia kanałów korzeniowych gutaperką wydaje się być słabym punktem stosowanych dotychczas uszczelniaczy kanałowych (11, 13, 16-19). Zgodnie z informacjami podawanymi przez producenta, uszczelniacz Epiphany łączy się z ćwiekami Resilonu przez wbudowywanie metakrylanów w matrycę poliestrową resinperki. W świetle tych danych zaskakujące są wyniki badań Gesiego i wsp. (5), którzy porównywali wytrzymałość wiązań między powierzchniami zębiny, Resilonu i silera Epiphany (grupa I) oraz między zębiną, gutaperką i pastą AH Plus (grupa II). Autorzy stwierdzili, że zarówno w grupie korzeni wypełnionych gutaperką, jak i Resilonem, następuje oddzielanie uszczelniacza od ćwieka. Prawdopodobną przyczyną słabego połączenia Resilonu i silera Epiphany jest niska zawartość dwumetakrylanów w resinperce (5) lub brak wolnych rodników wewnątrz dobrze spolimeryzowanych ćwieków Resilonu, niezbędnych do efektywnego zespolenia z uszczelniaczem (cyt. wg 5). Podsumowanie Wstępna ocena wskazuje, że system Resilon Epiphany nieco szczelniej wypełnia kanały korzeniowe, niż gutaperka w połączeniu z pastą RSA. Wskazane są jednak dalsze badania na większej liczbie próbek. Mimo, że nowy materiał, w porównaniu do gutaperki z uszczelniaczem, skuteczniej chroni jamę zęba przed mikroprzeciekiem bakteryjnym (16, 17), nie gwarantuje bezszczelinowego zamknięcia kanału na całej długości. Piśmiennictwo 1. Burnett F., Trope M.: Adhesive endodontics: Combining Technologies for enhanced success. Dental Town, 2004, 5, 8, Chiwian N.: Resilon the missing link in sealing the root canal. Compendium, 2004, 25, 10A, Cobankara F. K., Adanir N., Belli S.: Evaluation of the influence of smear layer on the apical and coronal sealing ability of two sealers. J. Endod., 2004, 30, 6, Cobankara F. K., Adanir N., Belli S., Pashley D. H.: A quantitative evaluation of apical leakage of four root canals sealers. Int. Endod. J., 2002, 35, 12, Gesi A. R., Goracci C., Pashley D. H., Tay F. R., Ferrari M.: Interfacial strength of resilon and gutta-percha to intraradicular dentin. J. Endod., 2005, 31, 11, Grzebieluch W., Adamski R.: Przyleganie uszczelniacza kanałowego AH Plus. Mag. Stomatol., 1999, 158, 7, Hiraishi N., Papacchini F., Loushine R. J., Weller R. N., Ferrari M., Pashley D. H., Tay F. R.: Shear bond strength of Resilon to a methacrylate-based root canal sealer. Int. Endod. J., 2005, 38, 10, Huumonen S., Lenande-Lumikari M., Sigurdsson A., Ostarvik D.: Healing of apical periodontitis after endodontic treatment: a comparison between a silicone-based and a zinc oxide-eugenol-based sealer. Int. Endod. J., 2003, 36, 4, Klimek L., Banaszek K., Pawlicka H.: Elektronowy mikroskop skaningowy do oceny wypełnień kanałowych. Stomatol. Współcz., 2004, 1, Kozakiewicz M., Łęski M.: Porównanie szczelności normalnego i wstecznego wypełniania kanału w okolicy szczytowej zęba po resekcji wierzchołka korzenia. Czas. Stomatol., 2003, LVI, 12, Lipski M.: Laboratoryjna ocena przylegania i szczelności wypełnień kanałowych z materiału Endion. Stomatol. Współcz., 1996, 3, 5, Lipski M., Woźniak K., Buczkowska Radlińska J., Bochińska J., Nowicka A.: Resilon i Epiphany nowy materiał do wypełniania kanałów korzeniowych zębów. Badania wstępne w SEM. Mag. Stomatol., 2005, 164, 9, Pawińska M., Kierklo A., Sajewicz E., Stokowska W.: Ocena szczelności wypełnień kanałów korzeniowych cementem szklanojonomerowym Ann. Acad. Med. Silesiensis, 1998, 26, Pawlicka H.: Wpływ różnych technik kondensacji bocznej na szczelność i homogenność materiałów wypełniających kanał. Stomatol. Współcz., 1995, 2, 5, Pawlicka H., Banaszek K., 313

8 M. Pawińska i in. Czas. Stomatol., Klimek L., Olejniczak M.: Właściwości uszczelniające RSA Roeko Seal Automix. Ann. Acad. Med. Silesiensis, 2000, 31, Shipper G., Ostarvik D., Teixeira F. B., Trope M.: An evaluation of microbial leakage in roots filled with a thermoplastic synthetic polymer-based root canal filling material (Resilon). J. Endod., 2004, 30, 5, Shipper G., Teixeira F. B., Arnold R. R., Trope M.: Periapical inflammation after coronal microbial inoculation of dog roots filled with guttapercha or Resilon. J. Endod., 2005, 31, 2, Tay F. R., Loushine R. J., Monticelli F., Weller R. N., Breshi L., Ferrari M., Pashley D.: Effectiveness of resin-coated guttapercha cones a dual-cured, hydrophilic methacrylate resinbased sealer in obturating root canals. J. Endod., 2005, 31, 9, Tay F. R., Loushine R. J., Weller R. N., Kimbrough W. F., Pashley D. H., Mak Y. F., Lai C. S., Raina R., Wlliams M. C.: Ultrastructural evaluation of the apical seal in roots filled with a polycaprolactone-based root canal filling material. J. Endod., 2005, 31, 7, Teixeira F. B., Teixeira E. C., Thompson J. Y., Trope M.: Fracture resistance of roots endodontically treated with a new resin filling material. JADA, 2004, 135, 5, Trope M., Debelian G.: Endodoncja w codziennej praktyce. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa Otrzymano: dnia 23.I.2006 r. Adres autorów: Białystok, ul. Waszyngtona 15A. 314

Mikroskopowa analiza wypełnień kanałowych wykonanych z gutaperki oraz silikonowego uszczelniacza

Mikroskopowa analiza wypełnień kanałowych wykonanych z gutaperki oraz silikonowego uszczelniacza Anna Kierklo 1, Małgorzata Pawińska 2, Małgorzata Jaworska 1 Mikroskopowa analiza wypełnień kanałowych wykonanych z gutaperki oraz silikonowego uszczelniacza Microscopic analysis of root-canals filled

Bardziej szczegółowo

Ocena przylegania wkładu FibreFill/Resilon i Epiphany do ścian kanału korzeniowego. Badanie w elektronowym

Ocena przylegania wkładu FibreFill/Resilon i Epiphany do ścian kanału korzeniowego. Badanie w elektronowym ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 2, 76 80 Katarzyna Kot 1, 2, Maciej Górski 3, Włodzimierz Dura 4, Agnieszka Droździk 5, Mariusz Lipski

Bardziej szczegółowo

Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne*

Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne* Czas. Stomatol., 2007, LX, 4, 222-230 2007 Polish Dental Association http://www.czas.stomat.net Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne* Fracture resistance of Resilon-filled

Bardziej szczegółowo

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. Wypełnianie kanałów gutaperką stanie się jeszcze łatwiejsze dzięki systemowi EndoPilot, który łączy dwa systemy

Bardziej szczegółowo

OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ KONDENSACJI BOCZNEJ I POJEDYNCZEGO ĆWIEKA Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH

OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ KONDENSACJI BOCZNEJ I POJEDYNCZEGO ĆWIEKA Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 81 86 ŁUKASZ SUCHODOLSKI, DANUTA PIĄTOWSKA OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ

Bardziej szczegółowo

Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe*

Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe* Czas. Stomatol., 2008, 61, 12, 851-857 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe* Methods

Bardziej szczegółowo

Resilon i Epiphany nowy materia³ do wype³niania kana³ów korzeniowych zêbów Badania wstêpne w SEM

Resilon i Epiphany nowy materia³ do wype³niania kana³ów korzeniowych zêbów Badania wstêpne w SEM Resilon i Epiphany nowy materia³ do wype³niania kana³ów korzeniowych zêbów wstêpne w SEM Mariusz Lipski, Krzysztof WoŸniak, Jadwiga Buczkowska-Radliñska, Ryta agocka, Jolanta Bochiñska, Alicja Nowicka

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA Fillapex i 2Seal

Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA Fillapex i 2Seal Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA Fillapex i 2Seal Badanie in vitro Łukasz Suchodolski 1, 2, Wojciech Wilkoński 1, 3,

Bardziej szczegółowo

Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego z części wierzchołkowej kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków

Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego z części wierzchołkowej kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego z części wierzchołkowej kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków Opis dwóch przypadków Mariusz Lipski 1, Maciej Dębicki 2, Piotr Więcławski 3

Bardziej szczegółowo

Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow.

Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow. GuttaFlow 2 Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow. Dwa w jednym system do wypełniania kanałów korzeniowych na zimno Rozszerzalność bez konieczności czasochłonnej kondensacji Adhezja do ćwieka

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Ocena czystości ścian kanałów korzeniowych opracowanych za pomocą narzędzi ProFile badania w SEM

Ocena czystości ścian kanałów korzeniowych opracowanych za pomocą narzędzi ProFile badania w SEM Czas. Stomat., 2005, LVIII, 3 Ocena czystości ścian kanałów korzeniowych opracowanych za pomocą narzędzi ProFile badania w SEM Evaluation of the walls of root canals prepared using ProFile instruments

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 148-154 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Root canal treatment of

Bardziej szczegółowo

Ocena uszczelniacza kanałowego Endion w elektronowym mikroskopie skaningowym. Scanning Electron Microscope Evaluation of Endion Root Canal Sealer

Ocena uszczelniacza kanałowego Endion w elektronowym mikroskopie skaningowym. Scanning Electron Microscope Evaluation of Endion Root Canal Sealer PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2005, 42, 2, 281 285 ISSN 1644 387X WOJCIECH GRZEBIELUCH 1, RYSZARD ADAMSKI 2 Ocena uszczelniacza kanałowego Endion w elektronowym mikroskopie skaningowym Scanning Electron

Bardziej szczegółowo

Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit

Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit Effect of calcium hydroxide dressings on the seal of root canal obturation

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Materiały na bazie żywic do wypełniania kanałów korzeniowych Cornelis H. Pameijer, DMD, MScD, DSc, PhD 1,2, Osvaldo Zmener, DDS, Dr Odont

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C

Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C Root canal treatment of C-shaped canals Agnieszka Żęcin 1, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska 2 Z Zakładu Endodoncji UM w Łodzi 1 Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda Rebilda DC Rebilda Post System Rebilda Rebilda DC JEDNORODNA REKONSTRUKCJA FILARU ZĘBA Współczesne kompozyty i systemy łączące umożliwiają rekonstrukcję poważnie zniszczonych zębów, nawet w przypadku całkowitej

Bardziej szczegółowo

CZYSTOŚĆ ŚCIAN KANAŁÓW KORZENIOWYCH PO OPRACOWANIU ROTACYJNYMI NARZĘDZIAMI NIKLOWO-TYTANOWYMI MTWO: BADANIE W SEM

CZYSTOŚĆ ŚCIAN KANAŁÓW KORZENIOWYCH PO OPRACOWANIU ROTACYJNYMI NARZĘDZIAMI NIKLOWO-TYTANOWYMI MTWO: BADANIE W SEM ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 58 62 DAMIAN LICHOTA, ALICJA NOWICKA, KRZYSZTOF WOŹNIAK, MARIUSZ LIPSKI CZYSTOŚĆ ŚCIAN KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy kierunki Szkolenia Poldent - Rzeszów

Wyznaczamy kierunki Szkolenia Poldent - Rzeszów Wyznaczamy kierunki Szkolenia Poldent - Rzeszów www.poldent.pl Wypełnij kanały, na zimno lub na ciepło - liczy się skuteczność Miejsce: Dentech Rzeszów (dokładne miejsce zostanie podane przy zapisie) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie

Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie GuttaFlow Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie Niezawodny system do wypełniania kanałów korzeniowych na zimno Gutaperka i uszczelniacz w jednej aplikacji NOWOŚĆ: Bioaktywność do wsparcia procesu gojenia

Bardziej szczegółowo

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY Jeden krok do niezawodnego cementowania NOWY KOLOR Silne cementowanie nie jest zależne od liczby kroków roboczych. Samoadhezyjny cement SoloCem

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności preparatu Endosolv E w ponownym leczeniu endodontycznym zębów stałych badania in vitro

Ocena przydatności preparatu Endosolv E w ponownym leczeniu endodontycznym zębów stałych badania in vitro Czas. Stomatol., 2006, LIX, 10, 696-701 2006 Polish Dental Association http://www.czas.stomat.net Ocena przydatności preparatu Endosolv E w ponownym leczeniu endodontycznym zębów stałych badania in vitro

Bardziej szczegółowo

Czystość ścian kanałów korzeniowych zębów z niezakończonym rozwojem korzenia płukanych 2% roztworem chlorheksydyny. Badanie w SEM

Czystość ścian kanałów korzeniowych zębów z niezakończonym rozwojem korzenia płukanych 2% roztworem chlorheksydyny. Badanie w SEM ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 2, 81 85 Mariusz Lipski, Damian Lichota 1, Maciej Górski 1, Włodzimierz Dura 2, Agnieszka Droździk 3

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2015, LXV, 1, 28-34 www.prostoma.pl, www.prot.stomat.net Streszczenie Cel pracy. Celem wykonanych badań laboratoryjnych było określenie czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Ocena szczelności wybranych cementów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów poddanych resekcji wierzchołka korzenia

Ocena szczelności wybranych cementów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów poddanych resekcji wierzchołka korzenia 450 K. Sidorowicz et al. prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 4, 450 455 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Krzysztof Sidorowicz 1, Jerzy Sokalski

Bardziej szczegółowo

Adhesive root canal filling material Resilon preliminary observations

Adhesive root canal filling material Resilon preliminary observations J Stoma 2011, 64, 1-2: 84-96 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Adhesive root canal filling material Resilon preliminary observations Resilon adhezyjny materiał do wypełniania kanałów

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Comparison of effectiveness of edetate disodium and citric acid in removal of smear layer from canal dentine surface*

Comparison of effectiveness of edetate disodium and citric acid in removal of smear layer from canal dentine surface* J Stoma 2013; 66, 2: 181-188 2013 Polish Dental Society O R I G I N A L A R T I C L E Comparison of effectiveness of edetate disodium and citric acid in removal of smear layer from canal dentine surface*

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, 329-334 www.prot.stomat.net Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne Apllication of microtomography

Bardziej szczegółowo

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 505 512 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Bardziej szczegółowo

w ogólnej praktyce stomatologicznej

w ogólnej praktyce stomatologicznej w ogólnej praktyce stomatologicznej Opis trzech przypadków Piotr Więcławski Endodontic surgery in general dental practice description of three cases Praca recenzowana Z Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca e n d o d o n c j a W PRAKTYCE Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Conservative treatment of apical external resorption in a high-risk

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu endodontycznego TiLOS na podstawie wybranych przypadków klinicznych

Zastosowanie systemu endodontycznego TiLOS na podstawie wybranych przypadków klinicznych Zastosowanie systemu endodontycznego TiLOS na podstawie wybranych przypadków klinicznych Łukasz Zadrożny, Leopold Wagner, Ewa Fitak Use of TiLOS endodontic system, based on selected clinical cases Praca

Bardziej szczegółowo

Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem

Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem systemu Self Adjusting File (SAF) Adam Zawadka 1 i Zvi Metzger 2 Six months experience in clinical practice with the Self Adjusting File

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej*

Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej* Czas. Stomatol., 2007, LX, 10, 650-655 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej* The influence of citric acid and EDTA on

Bardziej szczegółowo

RelyX Fiber Post. Wkłady z włókien szklanych. Instrukcja użycia 44000750008/01. Seite 1 von 1

RelyX Fiber Post. Wkłady z włókien szklanych. Instrukcja użycia 44000750008/01. Seite 1 von 1 RelyX Fiber Post Wkłady z włókien szklanych Instrukcja użycia 44000750008/01 Seite 1 von 1 POLSKI Opis produktu RelyX Fiber Post, produkowane przez 3M ESPE, są widocznymi na zdjęciach rentgenowskich, przezroczystymi

Bardziej szczegółowo

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy II rok - Program nauczania 2013/14 ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia,

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, TECHNOLOGIA AKTYWNEGO BIOKRZEMIANU Biodentine Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, wygodny i łatwy w użyciu Próchnica zębiny

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka dr Sebastiana Arroyo Boté, dr Javier Martínez Osorio Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Resorpcja korzenia to choroba dotycząca miazgi

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji Zastosowanie stożkowej tomografii cyfrowej w diagnostyce i powtórnym leczeniu kanałowym Opis przypadku The use of cone-beam computed tomography in diagnostics and reendodontic treatment. Case report lek.

Bardziej szczegółowo

GLUMA Comfort Bond + Desensitizer

GLUMA Comfort Bond + Desensitizer GLUMA Comfort Bond + Desensitizer Instructions for use... 3 Instrucciones de uso... 11 Upute za uporabu... 19 Instrukcja obsługi... 27 Instrucţiuni de utilizare... 35 Návod k použití... 43 Használati utasítás...

Bardziej szczegółowo

Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych. na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną

Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych. na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Lek. dent. Karolina Karońska Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną Rozprawa

Bardziej szczegółowo

F360. Łatwo i bezpiecznie. Endodoncja Mechaniczne poszerzanie kanałów korzeniowych przy użyciu 2 pilników

F360. Łatwo i bezpiecznie. Endodoncja Mechaniczne poszerzanie kanałów korzeniowych przy użyciu 2 pilników F360. Łatwo i bezpiecznie. Endodoncja Mechaniczne poszerzanie kanałów korzeniowych przy użyciu 2 pilników Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są częściowo chronione prawem marki, prawem patentowym

Bardziej szczegółowo

Endosympozjum8. marrodent. Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy. marrodent

Endosympozjum8. marrodent. Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy. marrodent Endosympozjum8 Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy VIII Międzynarodowe Sympozjum Endodontyczne Szczecin 19-20.11.2012 Gdańsk 22-23.11.2012 ORGANIZATOR SPONSOR Dr

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

5,6, N.Jawor

5,6, N.Jawor 1. 20.02.17 Poniedziałek. sala 21.02.17 wtorek. 21.02.17 2 27.02.17 Poniedziałek. sala 28.02.17 sala 23.02.16 3. 06.03.17 Poniedziałek 07.03.17 07.03.17 4. 13.03.17 Poniedziałek. 14.03.17 04.03.17 (1)

Bardziej szczegółowo

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych endodoncja W PRAKTYCE Leczenie chorób miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia na podstawie przypadków klinicznych Pulp therapy for immature permanent teeth based on clinical cases lek.

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 27-28 lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ocena gęstości optycznej materiałów służących do wypełniania kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym

Ocena gęstości optycznej materiałów służących do wypełniania kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym Joanna Możyńska 1, Kinga Kaczor 1, Marcin Metlerski 1, Alicja Nowicka 2 Ocena gęstości optycznej materiałów służących do wypełniania kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym Evaluation of the radiopacity

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy III-Nauki

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Korona - Kompozyt - Variolink Esthetic - Syntac Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne bez zawartości

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń leczenia endodontycznego przegląd piśmiennictwa*

Przyczyny niepowodzeń leczenia endodontycznego przegląd piśmiennictwa* Czas. Stomatol., 2007, LX, 2, 81-87 2007 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Przyczyny niepowodzeń leczenia endodontycznego przegląd piśmiennictwa* The causes of endodontic treatment

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis produktu GLUMA 2Bond jest światło utwardzalnym, jednoskładnikowym systemem wiążącym do stosowania w adhezyjnej technice wypełniania ubytków. GLUMA 2Bond został opracowany

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czarnek-Małaczyńska, Agnieszka Borucka-Rostek, Hanna Napiontek-Kubanek

Magdalena Czarnek-Małaczyńska, Agnieszka Borucka-Rostek, Hanna Napiontek-Kubanek pracekazuistyczne Odległe leczenie endodontyczne zębów stałych u osób dorosłych po złamaniu poprzecznym korzeni opis przypadków Distant endodontic treatment of permament teeth after root transverse fracture

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Korona - Kompozyt - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym

Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym Artykuł z filmami Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym Opis przypadku Powodzenie leczenia endodontycznego zębów zależy przede wszystkim od usunięcia zawartości kanału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher Zestawienie szczegółowe Dokument sumuje dokumentację techniczną właściwą dla pilnika XP-endo finisher produkowanego przez firmę FKG Dentaire S.A. 1. INFORMACJE O PRODUKCIE 1.1. ZASTOSOWANIE Opisany w dokumencie

Bardziej szczegółowo

BADANIA 138 MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 4/2013

BADANIA 138 MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 4/2013 stomatologia praktyczna BADANIA Analiza porównawcza opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych typu S za pomocą narzędzi rotacyjnych i ProTaper oraz narzędzi recyprokalnych Reciproc i

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne bez

Bardziej szczegółowo

Diamina tricyclodekanu

Diamina tricyclodekanu Instrukcja uŝytkowania Polski AH Plus Materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowych - AH Plus jest dostępnym w systemie pasta-pasta, materiałem do uszczelniania kanałów opartym na bazie Ŝywic

Bardziej szczegółowo

Wkłady z włókien szklanych

Wkłady z włókien szklanych Hi-Rem The Only Easy Re Wkłady z włókien szklanych Over Post Hi-Rem Post The Only Easy Removal Fiber Post Glass Fiber Post Hi-Rem Post, the Overfibers patented fiber post, it is the o advantage to be easily

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym 5 /2010 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a Robert A. Lowe, DDS Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym Obniżenie wielkości naprężenia skurczowego jest czynnikiem krytycznym, który determinuje

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Cennik odowiązuje od dnia do KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy

Cennik odowiązuje od dnia do KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy Cennik odowiązuje od dnia 01.06.2017 do 31.12.2017 KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł Korona cyrkonowa 1 300,00 zł Korona pełnoceramiczna 2 000,00 zł Korona tymczasowa

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ REDAKCYJNY. Najczęściej stosowane termiczne metody wypełniania kanałów korzeniowych przegląd piśmiennictwa

ARTYKUŁ REDAKCYJNY. Najczęściej stosowane termiczne metody wypełniania kanałów korzeniowych przegląd piśmiennictwa ARTYKUŁ REDAKCYJNY Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, 327 332 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association ALEKSANDRA PALATYŃSKA ULATOWSKA,

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY podstawowy podkład akrylowy w naszej ofercie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków posiada bardzo dobrą przyczepność

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Esthetic - Adhese Universal Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Szczegóły techniczne naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KLINICZNE

ZASTOSOWANIE KLINICZNE ZASTOSOWANIE KLINICZNE cementu Opracowane przez konsultantów Cerkamed Historia Cementy MTA W 1995 roku Mahmoud Torabinejad wprowadził do użytku materiał o nazwie MTA (ang. Mineral Trioxide Aggregate).

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex

Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex stomatologia praktyczna Ba d a n i a Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex Badanie in vitro Wojciech Wilkoński 1, 2, Bartłomiej Karaś

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Inlay, Onlay, Korona częściowa - Złoto - Nieretencyjny kształt preparacji - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe.

Bardziej szczegółowo

To prostota jest prawdziwą innowacją

To prostota jest prawdziwą innowacją To prostota jest prawdziwą innowacją Czy byłeś kiedykolwiek sfrustrowany z powodu skom-plikowania pewnych rzeczy? W większości przypadków stosowanie tylko jed-nego narzędzia NiTi w każdym kanale korzeniowym

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Rtg pantomograficzne. Maseczka do podtlenku azotu

CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Rtg pantomograficzne. Maseczka do podtlenku azotu 2017-06-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Rtg pantomograficzne Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS* 30 zł 120 zł / ½ godz.

Bardziej szczegółowo

Ketac TM Cem Plus RelyX TM U200 RelyX TM Ultimate

Ketac TM Cem Plus RelyX TM U200 RelyX TM Ultimate 3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dział Stomatologiczny Al. Katowicka 117, Kajetany 05-830 Nadarzyn tel. 22 739 60 85 3mespepl@mmm.com 3M, ESPE, Clicker, Ketac, Lava, RelyX, Single Bond są znakami handlowymi

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji.

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji. NOWOŚĆ Adhese Uniwersalny materiał łączący Jedno kliknięcie... do 19 aplikacji. Selektywne trawienie szkliwa Samowytrawianie Całkowite trawienie szkliwa i zębiny Uzupełnienia bezpośrednie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości zębowe mogą dotyczyć

Nieprawidłowości zębowe mogą dotyczyć CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych leczenie endodontyczne zęba wgłobionego Opis przypadku CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult clinical cases-endodontic

Bardziej szczegółowo