,,Naszą szansą praca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",,Naszą szansą praca"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3,,Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu Naszą szansą praca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach 2. Projekt Naszą szansą praca jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie. 3. Udział w projekcie Naszą szansą praca jest bezpłatny. 4. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Gorlicki - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Gorlice ul. Michalusa Okres realizacji projektu: od roku do roku. 6. Zadania w projekcie realizowane są zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.). 2 Definicje 1. Beneficjent Powiat Gorlicki Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, Gorlice. 2. Beneficjenci Ostateczni (BO) osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, przede wszystkim znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które spełniają kryteria określone w niniejszym regulaminie i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. 1

2 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dokument stanowiący wyrażenie woli przystąpienia do projektu i akceptację zasad realizacji projektu załącznik nr Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, Kraków. 5. Kandydat/kandydatka osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach starająca się o uczestnictwo w projekcie Naszą szansą praca 6. Kwestionariusz osoby zainteresowanej udziałem w projekcie dokument składany w procesie rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Dokument będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach - pok. nr 4 (parter) we wskazanych terminach rekrutacji. 7. Osoba bezrobotna do 24 roku życia osoba bezrobotna, która do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa nie ukończyła 25 roku życia. 8. Osoba bezrobotna do 30 roku życia osoba bezrobotna, która do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa nie ukończyła 30 roku życia. 9. Osoba bezrobotna niepełnosprawna osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna; 10. Osoba bezrobotna osoba bezrobotna, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa ukończyła co najmniej 50 lat życia; 11. Osoba długotrwale bezrobotna oznacza osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 12. Projekt projekt pt. Naszą szansą praca realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gorlicach w 2013 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3,,Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie. 13. Uczestnik projektu osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 14. Ustawa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.). 2

3 3 Cel projektu Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia, poprzez zastosowanie form wsparcia umożliwiających zarówno podjęcie pierwszego zatrudnienia i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, jak również wsparcia umożliwiającego powrót na rynek pracy. Cele szczegółowe to : zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz innych kwalifikacji zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesienie samooceny i motywacji do podejmowania aktywnych działań na rynku pracy, zdobycie lub podniesienie umiejętności w zakresie technik poszukiwania pracy i umiejętności zaistnienia na rynku pracy, zwiększenie liczby osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą. 4 Adresaci projektu 1. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, przede wszystkim znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup, które w dniu rekrutacji spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału w projekcie : nie ukończyły 30 roku życia posiadają ukończony 50 rok życia posiadają orzeczenie o niepełnosprawności 2. Osoby zainteresowane odbyciem stażu w ramach projektu muszą należeć przynajmniej do jednej z kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: a) bezrobotnych do 25 roku życia, b) bezrobotnych, którzy w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 roku życia, 3

4 c) bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 Ustawy, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, d) bezrobotnych powyżej 50 roku życia, e) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, f) bezrobotnych samodzielnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, g) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, h) bezrobotnych niepełnosprawnych. 3. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zawodowym w ramach projektu muszą spełniać co najmniej kryteria doboru kandydatów wskazane w planie szkoleń na 2013 rok dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. 4. Osoby zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie muszą należeć do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5. W projekcie przewidziano udział 530 osób bezrobotnych (w tym 315 kobiet), w tym m.in.: minimum 265 osób w wieku poniżej 30 roku życia, 81 osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz 48 osób niepełnosprawnych. 6. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, które dotychczas nie uczestniczyły w projekcie pn. Naszą szansą praca. 5 Rekrutacja kandydatów ogólne zasady 1. Rekrutacja kandydatów do projektu będzie prowadzona w okresie od do , w wyznaczonych terminach rekrutacji. Terminy rekrutacji na poszczególne formy wsparcia będą ogłaszane na stronie internetowej Urzędu. 2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans. 3. Zgłoszenia kandydatów do projektu przyjmowane będą po ukazaniu się ogłoszenia o naborze do projektu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie PUP. 4

5 4. Osoba bezrobotna zainteresowana udziałem w projekcie wypełnia poprawnie oraz czytelnie kwestionariusz osoby zainteresowanej udziałem w projekcie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Kwestionariusze będą dostępne dla osób bezrobotnych na stronie internetowej Urzędu oraz w pokoju nr 4 parter budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. 5. Kwestionariusze należy składać w trakcie trwania naboru: - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18 (pok. nr 4 parter), - lub można przesłać je listownie na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach lub owo na adres 6. Złożenie Kwestionariusza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 7. Złożony Kwestionariusz podlega weryfikacji formalnej polegającej na sprawdzeniu czy kandydatura spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w 4, a także czy Kwestionariusz jest kompletnie i czytelnie wypełniony. 8. Weryfikacji formalnej kwestionariuszy dokonuje doradca zawodowy (staże, dotacje) oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego (szkolenia) w oparciu o dane będące w posiadaniu PUP system SYRIUSZ. 9. Kryteria kwalifikowalności muszą być spełnione zarówno na dzień złożenia Kwestionariusza, jak również na dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa. 10. Niespełnianie kryterium kwalifikowalności skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej i odrzuceniem kandydatury. 11. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap oceny formalnej, którzy w opinii doradcy zawodowego wymagają wsparcia doradczego zostaną telefonicznie lub listownie poinformowani o terminie rozmowy z doradcą zawodowym. 12. Pracownicy dokonujący weryfikacji oraz oceny formalnej kwestionariuszy osób zainteresowanych udziałem w projekcie tworzą komputerową bazę osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz udostępniają ją do użytku pozostałym pracownikom należącym do grupy projektowej. 13. Baza osób zainteresowanych udziałem w projekcie tworzy listę kandydatów na Uczestników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności i odpowiedniej ilości osób w poszczególnych grupach, o których mowa w 4 z zachowaniem odpowiedniej ilości kobiet i mężczyzn. 14. Osoby nie spełniające kryteriów kwalifikacyjnych do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie listownie lub drogą mailową na wskazany w kwestionariuszu adres. 15. Osoby bezrobotne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, będą mogły uzyskać informację o spełnieniu kryteriów formalnych kwalifikujących do udziału w projekcie osobiście lub telefonicznie u osób prowadzących rekrutację. 5

6 6 Procedura rekrutacji na szkolenia 1. Osoby bezrobotne zainteresowane odbyciem szkolenia grupowego zgłaszają chęć udziału w projekcie poprzez złożenie kwestionariusza osoby zainteresowanej udziałem w projekcie we wskazanych terminach rekrutacji na poszczególne szkolenia. Ponadto, osoba bezrobotna zainteresowana odbyciem szkolenia zawodowego obowiązana jest wypełnić i złożyć kartę kandydata na szkolenie grupowe dostępną na stronie internetowej Urzędu lub w Powiatowym Urzędzie Pracy (u pośredników pracy lub w pok. 20), w którym uzasadnia celowość odbycia wybranego szkolenia zawodowego. 2. Złożenie uzupełnionego kwestionariusza oraz karty kandydata na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na wybrane szkolenie zawodowe. 3. Kwalifikacja kandydatów na szkolenie uzależniona jest od spełnienia kryteriów ustawowych, kryteriów kwalifikacyjnych projektu, kryteriów dodatkowych wynikających ze specyfikacji danego szkolenia lub opinii pośrednika pracy lub doradcy zawodowego o celowości przekwalifikowania. 4. Spośród osób spełniających w/w kryteria specjaliści ds. rozwoju zawodowego wskażą osoby kwalifikujące się na wskazane szkolenie oraz sporządzą listę podstawową i rezerwową uczestników szkolenia. 5. Kwalifikacja kandydata na szkolenie dokonywana jest przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego przy współpracy z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi. 6. Specjalista ds. rozwoju zawodowego podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu osoby na wybrane szkolenie grupowe. 7. W przypadku braku odpowiednich osób na liście kandydatów na Uczestników projektu, specjalista ds. rozwoju zawodowego dokonuje dodatkowego naboru kandydatów spośród pozostałych osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zaprasza do udziału w Projekcie wyselekcjonowane osoby spełniające kryteria Osoby zakwalifikowane na wskazane szkolenie zostaną powiadomione przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego o terminie stawiennictwa w Urzędzie w celu przedstawienia propozycji szkolenia. 9. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie, wymagane oświadczenia oraz otrzymują skierowanie na szkolenie grupowe. 10. W miejsce osób, które nie będą mogły uczestniczyć we wskazanym szkoleniu zostaną zrekrutowane osoby z listy rezerwowej. 6

7 7 Procedura rekrutacji osób zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 1. Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgłaszają swoje zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez wypełnienie kwestionariusza osoby zainteresowanej udziałem w projekcie. 2. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap oceny formalnej, zostaną osobiście lub telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy z doradcą zawodowym. 3. Kandydaci zgłaszają się do specjalistów ds. jednorazowych środków w celu złożenia kompletnego wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Kolejnym etapem jest rozpatrzenie wniosku oraz poinformowanie kandydata o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 5. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi o rozpatrzeniu wniosku osoba bezrobotna wypełnia i podpisuje dokumenty rekrutacyjne oraz wymagane oświadczenia podczas wizyty u doradcy zawodowego, a następnie otrzymuje skierowanie na warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. 6. Na warsztaty będą kierowane osoby, które nie mają ukończonych warsztatów lub szkolenia z zakresu przedsiębiorczości lub nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. 7. Beneficjenci ostateczni otrzymują dotację w wysokości ,00 zł. 8 Procedura rekrutacji na staż 1. Osoby bezrobotne, zainteresowane odbyciem stażu zgłaszają swoje zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez wypełnienie kwestionariusza osoby zainteresowanej udziałem w projekcie, we wskazanych terminach ogłoszonych na stronie internetowej Urzędu. 2. Pracodawcy w wyznaczonych terminach składają wnioski na organizację miejsc staży. 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pośrednicy pracy dokonują doboru osób na oferty stażowe spośród kandydatów znajdujących się w komputerowej bazie osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 7

8 4. Pośrednicy pracy weryfikują na podstawie akt bezrobotnego, spełnienie kryteriów Projektu i wymagań określonych w ofercie stażu przez kandydatów na Uczestników projektu znajdujących się w bazie. Następnie wzywają telefonicznie lub listownie wybranych kandydatów i wydają im skierowanie do pracodawcy w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 5. W przypadku braku odpowiednich osób na liście kandydatów na Uczestników projektu, pośrednik pracy dokonuje dodatkowego naboru kandydatów spośród pozostałych osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zaprasza do udziału w Projekcie wyselekcjonowane osoby spełniające kryteria Dobór osób bezrobotnych do projektu prowadzony jest ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej liczby osób w poszczególnych grupach docelowych, o których mowa w 4 z zachowaniem proporcjonalnego udziału kobiet i mężczyzn. 7. W związku z tym, że pracodawca zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji staży ma prawo wskazać we wniosku o zorganizowanie stażu kandydata, którego chce przyjąć na staż, wskazany przez pracodawcę kandydat będzie kierowany na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej kolejności, jeżeli na dzień pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy, spełnia jednocześnie następujące warunki: - spełnia kryteria kwalifikujące do udziału w Projekcie zgodnie z 4, - spełnia wymagania pracodawcy określone w ofercie stażu. 8. Wobec bezrobotnych, którzy odmówią przyjęcia propozycji odbycia stażu zostaną zastosowane sankcje wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 9. Bezrobotny zakwalifikowany przez pracodawcę do odbycia stażu w dniu rozliczenia skierowania na staż wypełnia i podpisuje dokumenty rekrutacyjne u pracowników prowadzących rekrutację do projektu. 9 Obowiązki uczestników 1. W przypadku zakwalifikowania się do projektu wszystkie osoby mają obowiązek wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych (kwestionariusz osoby zainteresowanej udziałem w projekcie, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie beneficjenta ostatecznego, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych). 2. Spełnienie w/w obowiązku warunkuje udział uczestnika w projekcie. 3. Dodatkowe obowiązki uczestnika projektu : systematyczne uczestniczenie w zajęciach 8

9 potwierdzenie własnoręcznym podpisem obecności na liście przestrzeganie terminowości zgłaszania się do Urzędu wypełnianie ankiet ewaluacyjnych wypełnianie innych dokumentów związanych z realizacją projektu przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt nr WND.POKL /12 pn.,,naszą szansą praca współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 Uprawnienia uczestników 1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do: a) nieodpłatnego udziału w wybranej formie wsparcia dostępnej w ramach projektu; b) otrzymania materiałów szkoleniowych; c) otrzymania stypendium stażowego/szkoleniowego; d) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie; e) otrzymania materiałów promocyjnych: teczka, skoroszyt, długopis. 11 Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 1. Nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi wypadkami losowymi będą usprawiedliwione. W/w dokumenty BO niezwłocznie przekazuje do Powiatowego Urzędu Pracy w celu usprawiedliwienia nieobecności. 2. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w proponowanych działaniach w ramach projektu (np. choroba, przeciwwskazania zdrowotne, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. 9

10 12 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Regulamin obowiązuje od dnia r. do r. 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie trwania projektu. 10

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo