REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery Projekt pn. Droga do kariery współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: Ankieta Ankieta potrzeb stanowiąca formularz zgłoszeniowy kandydata na uczestnika projektu, Baza Baza bezrobotnych zawierająca wykaz kandydatów na uczestników projektu, spełniających kryteria formalne uczestnictwa w projekcie określone niniejszym Regulaminem, prowadzony przez koordynatora projektu, Baza pracodawców wykaz pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem staży oraz prac interwencyjnych, prowadzony przez koordynatora projektu, Deklaracja uczestnictwa w projekcie dokument stanowiący wyrażenie woli przystąpienia do projektu i akceptację zasad realizacji projektu, PO KL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata , Projekt należy przez to rozumieć Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy pn. Droga do kariery, PUP Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, Uczestnik projektu należy przez to rozumieć osobę (kobietę lub mężczyznę) zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, Ustawa należy przez to rozumieć ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 1

2 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru na realizowane w projekcie formy wsparcia i doboru uczestników do projektu. 2. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Stalowowolski - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, Stalowa Wola, ul. Dmowskiego Okres realizacji projektu: od r. do r. 4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, przy ulicy Dmowskiego 8, pokój 33, telefon: Czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Informacje o realizacji projektu, Regulamin rekrutacji uczestników do projektu oraz formularz Ankiety będą dostępne na stronie internetowej PUP oraz w siedzibie PUP. 6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 210 osób, w tym 123 kobiety i 87 mężczyzn spełniających kryteria uczestnictwa. 7. Zadania w projekcie realizowane są zgodnie z przepisami Ustawy oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy. 3 Kryteria formalne uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP, znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniająca co najmniej jedno z poniższych kryteriów: bezrobotny do 25 roku życia, bezrobotny długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotny powyżej 50 roku życia, bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia, bezrobotny niepełnosprawny. 2

3 2. Uczestnik projektu musi spełniać jednocześnie warunki naboru: a) do skierowania na staż, wynikające z przepisów ustawy i aktów wykonawczych do ustawy lub, b) do skierowania na prace interwencyjne, wynikające z przepisów ustawy, aktów wykonawczych do ustawy oraz przepisów o pomocy publicznej, oraz dodatkowo warunki określone w naborze na szkolenie, jeżeli kandydat w ankiecie wskazał chęć udziału w szkoleniu poprzedzającym skierowanie na staż lub prace interwencyjne. 4 Rekrutacja uczestników 1. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły. 2. Osoba bezrobotna zainteresowana uczestnictwem w projekcie składa w biurze projektu lub w siedzibie PUP u pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu - formularz ankiety można pobrać w siedzibie PUP lub ze strony internetowej 3. Przyjmowanie ankiet kandydatów do projektu będzie prowadzone do czasu zakończenia naboru wniosków pracodawców o zorganizowanie stażu lub prac interwencyjnych, przy czym termin zakończenia przyjmowania ankiet kandydatów na szkolenia zostanie określony w ogłoszeniu dotyczącym warunków realizacji danego szkolenia. 4. Koordynator projektu dokonuje weryfikacji złożonych ankiet pod względem spełniania przez kandydatów na uczestników projektu kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie i wpisuje do Bazy wyłączenie kandydatów, którzy spełniają kryteria formalne. Kandydat na uczestnika projektu, który złożył ankietę i nie spełnia kryteriów formalnych, zostanie poinformowany pisemnie o nie wpisaniu do Bazy. 5. Kandydat do projektu zostaje wyłączony z Bazy w szczególności w przypadku: a) zakwalifikowania do udziału w projekcie, b) na wniosek kandydata, c) utraty statusu bezrobotnego, d) utraty statusu osoby bezrobotnej znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, e) skierowania przez PUP do udziału w programach rynku pracy nie powodujących utraty statusu osoby bezrobotnej, 3

4 f) podjęcia udziału w projekcie przez zakładaną dla danej formy wsparcia liczbę uczestników. 6. Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności kierowane będą osoby figurujące w Bazie, w przypadku braku kandydatów w Bazie rekrutacja odbywać się będzie spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 7. PUP może, w przypadku zagrożenia realizacji założeń projektu, ograniczyć rekrutację uczestników do wskazanych w projekcie grup docelowych, tj. bezrobotny powyżej 50 roku życia, bezrobotny niepełnosprawny, bezrobotny do 25 roku życia, długotrwale bezrobotny. 8. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci. 9. Weryfikacja statusu bezrobotnego i danych dotyczących kandydata na uczestnika projektu nastąpi w oparciu o dane będące w posiadaniu PUP akta bezrobotnego i system Syriusz. 10. Uczestnikiem projektu zostaje kandydat do projektu, który został wybrany w procedurze naboru i złożył deklarację uczestnictwa. 11. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub osobiście w siedzibie PUP. 12. Sposób rekrutacji uczestników projektu będzie uzależniony od form wsparcia wybranych w ankiecie przez kandydata na uczestnika projektu, tj.: I ścieżka aktywizacji zawodowej obejmująca: poradnictwo zawodowe, szkolenie, warsztaty aktywizacyjne, staż lub prace interwencyjne, pośrednictwo pracy, II ścieżka aktywizacji zawodowej obejmująca: pośrednictwo pracy, staż lub prace interwencyjne, poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywizacyjne. 5 Procedura naboru w ramach I ścieżki aktywizacji zawodowej 1. Koordynator projektu z Bazy dokonuje selekcji kandydatów spełniających kryteria projektu oraz wymagania naboru na szkolenie i wykaz przekazuje do specjalisty ds. rozwoju zawodowego. 2. Specjalista ds. rozwoju zawodowego weryfikuje, na podstawie akt bezrobotnego, spełnianie przez kandydatów znajdujących się na wykazie kryteriów projektu oraz wymagań naboru na szkolenie i kieruje ich do pośrednika pracy. Pośrednik pracy wydaje 4

5 opinię co do możliwości podjęcia pracy przez kandydata bez konieczności kierowania na szkolenie na podstawie znajomości lokalnego rynku pracy oraz posiadanych przez PUP ofert pracy; opinia negatywna co do potrzeby szkolenia 0 pkt, opinia pozytywna 1 pkt. Negatywna opinia pośrednika pracy eliminuje kandydata z możliwości udziału w projekcie. Specjalista ds. rozwoju zawodowego, uwzględniając opinię pośrednika pracy weryfikuje listę kandydatów na szkolenie i przekazuje listę do doradcy zawodowego. Doradca zawodowy określa predyspozycje do udziału w szkoleniu pod kątem zdolności do wykonywania zawodu, ocenia motywację do udziału w szkoleniu i podjęcia pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia; predyspozycje i poziom motywacji określa punktowo, osobno dla każdego kryterium, w skali: 0 pkt niskie predyspozycje/niski poziom motywacji, 1 pkt przeciętne predyspozycje/średni poziom motywacji, 2 pkt wysokie predyspozycje/wysoki poziom motywacji. Negatywna opinia doradcy zawodowego- 0 pkt predyspozycje/poziom motywacji eliminuje kandydata z możliwości udziału w projekcie. Specjalista ds. rozwoju zawodowego po wydaniu opinii przez doradcę zawodowego ustala ostateczną listę kandydatów na szkolenie. 3. Jeżeli liczba kandydatów znajdujących się na wykazie spełniających kryteria projektu i wymagania naboru na szkolenie przewyższa liczbę miejsc na szkoleniu, specjalista ds. rozwoju zawodowego, w oparciu o łączną liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów wg poniższych kryteriów: osoba poniżej 25 roku życia - 1 pkt osoba powyżej 50 roku życia - 1 pkt osoba niepełnosprawna - 1 pkt osoba długotrwale bezrobotna - 1 pkt tworzy listę kandydatów od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów i kieruje kandydatów z listy do pośrednika pracy (pośrednik pracy wydaje opinię jak w pkt 2). Jedna osoba może spełniać więcej niż jedno kryterium. Po uzyskaniu opinii pośrednika pracy specjalista ds. rozwoju zawodowego weryfikuje listę kandydatów i przekazuje listę do doradcy zawodowego. Doradca zawodowy wydaje opinię (jak w pkt 2). Specjalista ds. rozwoju zawodowego ustala ostateczną listę kandydatów na szkolenie wg liczby uzyskanych punktów łącznie na całym etapie naboru, tj. wg powyższych kryteriów, opinii pośrednika pracy i opinii doradcy zawodowego. 5

6 Jeżeli kilka osób uzyska jednakową liczbę punktów o pierwszeństwie na liście decydować będzie długość pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych licząc od dnia ostatniej rejestracji, pierwszeństwo mają osoby pozostające dłużej w rejestrze. 4. Jeżeli przed skierowaniem na szkolenie wymagane będzie skierowanie kandydata do projektu na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w danym zawodzie warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie uzyskanie pozytywnej opinii lekarskiej. W takim przypadku doradca zawodowy kieruje na badania lekarskie kolejnych kandydatów z ostatecznej listy kandydatów. Z możliwości udziału w projekcie eliminuje kandydata negatywny wynik badań lekarskich określających zdolność do pracy w danym zawodzie. 5. Kandydat na uczestnika do projektu zostaje zakwalifikowany do projektu wg kolejności na ostatecznej liście kandydatów z dniem objęcia indywidualną poradą doradcy zawodowego, a w przypadku kiedy przed skierowaniem na szkolenie wymagane będzie uzyskanie pozytywnej opinii lekarskiej kandydat zostaje zakwalifikowany do projektu z dniem wydania przez doradcę zawodowego skierowania na badania lekarskie. 6 Procedura naboru w ramach II ścieżki aktywizacji zawodowej 1. Koordynator projektu z Bazy dokonuje selekcji kandydatów spełniających wymagania pracodawcy określone w ofercie stażu lub ofercie pracy w ramach prac interwencyjnych (ofercie pracy) na dzień pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wykaz przekazuje do pośrednika pracy w celu przeprowadzenia naboru na ofertę. 2. Pośrednik pracy weryfikuje, na podstawie akt bezrobotnego, spełnianie kryteriów projektu i wymagań określonych w ofercie stażu/ofercie pracy przez kandydatów na uczestników projektu znajdujących się w wykazie i wydaje im skierowanie na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy, a kandydatów kierowanych na ofertę stażu zapoznaje z programem stażu. 3. Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria projektu i wymagania oferty stażu/ oferty pracy przewyższa uzgodnioną z pracodawcą liczbę kandydatów, którzy mogą być kierowani na rozmowę kwalifikacyjną, pośrednik pracy w oparciu o łączną liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów wg poniższych kryteriów: osoba poniżej 25 roku życia - 1 pkt 6

7 osoba powyżej 50 roku życia - 1 pkt osoba niepełnosprawna - 1 pkt osoba długotrwale bezrobotna - 1 pkt tworzy ostatecznie listę kandydatów od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów i kieruje do pracodawcy kandydatów w liczbie uzgodnionej z pracodawcą według kolejności na liście. Jedna osoba może spełniać więcej niż jedno kryterium. Jeżeli kilka osób uzyska jednakową liczbę punktów wg kryteriów o pierwszeństwie na liście decydować będzie długość pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych licząc od dnia ostatniej rejestracji, pierwszeństwo mają osoby pozostające dłużej w rejestrze osób bezrobotnych. 4. W związku z tym, że pracodawca zgodnie z przepisami dot. organizacji staży ma prawo wskazać we wniosku o zorganizowanie stażu kandydata, którego chce przyjąć na staż, wskazany przez pracodawcę kandydat będzie kierowany na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej kolejności, jeżeli na dzień pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy będzie figurował w Bazie i będzie spełniał kryteria projektu oraz wymagania określone w ofercie. 5. Na staż (wnioski otwarte) w zawodach, w których organizowane były szkolenia w projekcie w pierwszej kolejności będą kierowani uczestnicy, którzy ukończyli te szkolenia. 6. Jeżeli przed podjęciem stażu wymagane będzie skierowanie kandydata do projektu na badania lekarskie, warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie uzyskanie pozytywnej opinii lekarskiej, stwierdzającej brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w danym zawodzie. Z możliwości udziału w projekcie eliminuje kandydata negatywny wynik badań lekarskich. W takim przypadku pośrednik pracy skieruje do pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjną kolejnych kandydatów z utworzonej listy kandydatów. 7. Kandydat na uczestnika projektu wybrany przez pracodawcę na zgłoszoną ofertę stażu zostaje zakwalifikowany do projektu z dniem skierowania na staż, a w przypadku kiedy przed skierowaniem na staż wymagane będzie uzyskanie pozytywnej opinii lekarskiej kandydat zostaje zakwalifikowany do projektu z dniem wydania skierowania na badania lekarskie. 7

8 8. Kandydat na uczestnika projektu wybrany przez pracodawcę na zgłoszoną ofertę pracy zostaje zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie z dniem zwrotu do PUP skierowania do pracy z potwierdzeniem zatrudnienia. 7 Nabór wniosków o zorganizowanie staży oraz prac interwencyjnych 1. Równolegle z naborem uczestników będzie prowadzony nabór wniosków pracodawców o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych. Zainteresowani pracodawcy będą wpisani do Bazy pracodawców prowadzonej przez koordynatora projektu. 2. Nabór wniosków o zorganizowanie staży zostanie przeprowadzony w 4 turach w okresie od IX 2012r. do III 2013r. 3. Wnioski na prace interwencyjne będą przyjmowane na bieżąco w okresie od IX 2012r. do XII 2012r. 4. PUP zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych warunków naboru wniosków o zorganizowanie stażu lub prac interwencyjnych w przypadku braku ofert stażu lub pracy dla uczestników, którzy w ramach projektu ukończyli szkolenie oraz w przypadku braku ofert stażu lub pracy dla wskazanych w projekcie grup docelowych, tj. bezrobotny powyżej 50 roku życia, bezrobotny niepełnosprawny, bezrobotny do 25 roku życia, długotrwale bezrobotny. 5. Wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu i prac interwencyjnych będą rozpatrywane przez komisję w składzie: 1) Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP, 2) Koordynator projektu, 3) Pracownik merytoryczny. 6. PUP przy rozpatrywaniu wniosków o zorganizowanie stażu będzie uwzględniał w szczególności deklarację pracodawcy do zatrudnienia (umowa o pracę, inna praca zarobkowa) uczestnika projektu po zakończeniu stażu przez okres co najmniej 3 miesięcy, za wynagrodzeniem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 7. Obowiązujący w PUP Regulamin rozpatrywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli wniosków o zorganizowanie stażu nie ma zastosowania przy realizacji Projektu. 8

9 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje w okresie realizacji projektu. 2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez PUP. 4. PUP nie ponosi odpowiedzialności za zmiany niniejszego regulaminu spowodowane zmianami w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przepisami prawa dotyczącymi realizacji Projektu. 9

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. Droga do kariery ANKIETA POTRZEB kandydata/ kandydatki na uczestnika projektu pn. Droga do kariery realizowanego w ramach Poddziałania PO KL Data wpływu ankiety Nr ankiety Godzina wpływu Podpis osoby przyjmującej I. DANE PERSONALNE Imiona Nazwisko WYPEŁNIA KANDYDAT NA UCZESTNIKA PROJEKTU Data urodzenia Płeć kobieta mężczyzna PESEL II. ADRES ZAMIESZKANIA Ulica Numer domu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Obszar wieś miasto Adres do korespondencji Numer lokalu III. DANE KONTAKTOWE Telefon domowy Telefon komórkowy Adres IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAINTERESOWANIA UDZIAŁEM W PROJEKCIE 1. Czy jest Pan/i zarejestrowany/-na jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli? Tak Nie 2. Czy jest Pan/i zainteresowany/a Nie Tak, w jakim zawodzie? odbyciem stażu (zgodnym z kierunkiem posiadanych kwalifikacji)? Czy jest Pan/i zainteresowany/a zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych? Nie Tak, w jakim zawodzie?

11 4. Czy jest Pan/i zainteresowany/a udziałem w szkoleniu zawodowym? Uzasadnienie udziału w szkoleniu zawodowym, z uwzględnieniem wskazanego szkolenia (dot. osób, które wykazały zainteresowanie udziałem w szkoleniu) Nie Tak (można zaznaczyć tylko 1 szkolenie): Księgowość komputerowa (dla kobiet) IX 2012r. Program studiów wyższych na kierunku.... obejmował zagadnienia z zakresu księgowości, rachunkowości lub finansów *: tak nie Magazynier z obsługą komputera, programu do fakturowania oraz kas fiskalnych (dla kobiet i mężczyzn) - X 2012r. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (dla mężczyzn) XI-XII 2012r.; Znajomość rysunku technicznego tak nie W przypadku wyboru I ścieżki aktywizacji zawodowej obejmującej poradnictwo zawodowe, szkolenie, warsztaty aktywizacyjne, staż lub prace interwencyjne, pośrednictwo pracy, należy wypełnić pkt 1 i 4. W przypadku wyboru II ścieżki aktywizacji zawodowej obejmującej pośrednictwo pracy, staż lub prace interwencyjne, poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywizacyjne należy wypełnić pkt 1 i 2 lub pkt 1 i 3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że: 1. jestem zainteresowany/a bezpłatnym udziałem w projekcie pn. Droga do kariery współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu pn. Droga do kariery Poddziałanie PO KL i w pełni go akceptuję, 3. zostałem/am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 4. dane podane w niniejszej Ankiecie są zgodne z prawdą, 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych w procesie rekrutacji, dla potrzeb projektu, zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 6. moje dane zawarte w Karcie Rejestracyjnej Bezrobotnego są aktualne, 7. w okresie ostatnich 3 lat uczestniczyłem / nie uczestniczyłem** w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli / innego Urzędu Pracy** w, jeżeli TAK, proszę podać nazwę kierunku szkolenia i rok jego ukończenia... Miejscowość, data Czytelny podpis 11

12 KWALIFIKACJA KANDYDATA DO PROJEKTU DO Bazy (WYPEŁNIA KOORDYNATOR PROJEKTU) 1.WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATA W SYSTEMIE SYRIUSZ Nr ewidencyjny. Data rejestracji. Bezrobotny w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): Nie Tak z tytułu: do 25 roku życia bezrobotny długotrwale po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął/ęła zatrudnienia niepełnosprawny Weryfikacja danych poniżej dotyczy osób, które wypełniły w ankiecie pkt IV. 4. Wykształcenie: Wyższe magisterskie kierunek:.... Wyższe licencjackie kierunek:. Pomaturalne zawód wyuczony:... Policealne zawód wyuczony:... Średnie ogólnokształcące Średnie zawodowe zawód wyuczony :... Zasadnicze zawodowe zawód wyuczony:... Gimnazjalne Podstawowe Brak wykształcenia Doświadczenie zawodowe (zatrudnienie, inna praca zarobkowa, staż) w zakresie zgodnym z kierunkiem wybranego szkolenia : Brak Posiada jaki okres w miesiącach/latach? :. 12

13 Znajomość obsługi komputera Nie posiada Posiada UWAGI:.. Data wprowadzenia danych kandydata do Bazy.. Podpis koordynatora.. 2. ADNOTACJE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI DANYCH KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU.... Data i podpis koordynatora.... Data i podpis koordynatora.... Data i podpis koordynatora.... Data i podpis koordynatora 3. ADNOTACJE DOTYCZĄCE WYŁĄCZENIA ANKIETY Z BAZY BEZROBOTNYCH zakwalifikowanie do udziału w projekcie na wniosek kandydata utrata statusu bezrobotnego z dniem utrata statusu osoby bezrobotnej w szczególnej sytuacji na rynku pracy na każdym etapie naboru, z dniem skierowanie przez PUP do udziału w programach rynku pracy (np. staż, szkolenie) nie powodujące utraty statusu osoby bezrobotnej, z dniem.. podjęcie udziału w projekcie przez założoną dla danej formy wsparcia liczbę uczestników, z dniem.. inny powód, jaki? 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Data zakwalifikowania do udziału w projekcie: ścieżka aktywizacji zawodowej, formy wsparcia: szkolenie zawodowe, staż, prace interwencyjne, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy... Data i podpis koordynatora 13

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Powiatowy Urząd Pracy Projekt Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL Załącznik Nr 1 do Procedury postępowania przy realizacji projektu CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) , fax (0-15)

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) , fax (0-15) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej 39 400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) 823 00 30, fax (0-15) 823-01 66 www.puptarnobrzeg.pl, e-mail: rzta@praca.gov.pl REGULAMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza Wypełnia realizator projektu Podpis przyjmującego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Programu Rewitalizacji Społecznej pn. Społecznie aktywni by żyło się lepiej współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie

Bardziej szczegółowo

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej)

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej) FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 Wypełnia osoba bezrobotna Imię (imiona) Nazwisko... Płeć: Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Od zwolnienia do zatrudnienia nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 4/2017 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE nr 4/2017 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE nr 4/2017 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY do Projektu Zostań swoim szefem

FORMULARZ REKRUTACYJNY do Projektu Zostań swoim szefem Załącznik Nr 2 do Regulaminu projektu Data wpływu formularza rekrutacyjnego: Nr formularza rekrutacyjnego: (Wypełnia pracownik PUP) FORMULARZ REKRUTACYJNY do Projektu Zostań swoim szefem współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie Szansa na lepszą przyszłość

Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie Szansa na lepszą przyszłość Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie Szansa na lepszą przyszłość Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól. 1. Podstawowe dane. Imię (Imiona) Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA REALIZATOR PROJEKTU

WYPEŁNIA REALIZATOR PROJEKTU Data wpływu WYPEŁNIA REALIZATOR PROJEKTU Podpis przyjmującego KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Szczecineccy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Aktywne kobiety na rynku pracy Projekt Aktywne kobiety na rynku pracy jest realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12. Data i podpis osoby przyjmującej Numer formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie systemowym Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość.

Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie systemowym Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość. Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie systemowym Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość. Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól, a w pola wybory ze znakiem wstawić

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Projekt Na naukę nigdy nie jest za późno! jest realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, w ramach: Priorytetu IX

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską Zaproszenie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. oraz Fundacja Regionalis serdecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 8/2016 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 8/2016 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 8/2016 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Aktywizacja osób młodych

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

2 Zakres projektu. Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014r.

2 Zakres projektu. Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Gotowi na zmiany finansowanym ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014 r. 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie*

Deklaracja uczestnictwa w projekcie* Deklaracja uczestnictwa w projekcie* Data przyjęcia deklaracji Numer deklaracji Lp. Nazwa 1 projekt: Uczę się i pracuję 2 Nr projektu: WND-POKL.07.04.00-02-006/12 3 4 Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE załącznik do Zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora PUP z dnia 18.08.2015r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim(i) 1 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA*

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA* WYPEŁNIA LOS Projekt Dobry zawód-nowe perspektywy Zgłoszenie do udziału w projekcie DOBRY ZAWÓD NOWE PERSPEKTYWY Realizowanym w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Projekt Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! nr POKL.06.01.01-30-099/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OŚWIADCZE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZA DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Przełam bariery realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W KURSIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W KURSIE , miejscowość i data Imię i nazwisko uczestnika w kursie.. DEKLARACJA UDZIAŁU W KURSIE Ja, niŝej podpisany/-a dobrowolnie zgłaszam chęć udziału w projekcie Wsparcie - podniesienie umiejętności i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNICZKA. Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA oraz ZAZNACZYĆ odpowiedni kwadracik

WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNICZKA. Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA oraz ZAZNACZYĆ odpowiedni kwadracik Informacje wypełniane przez Organizatora Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Podpis osoby przyjmującej Beneficjent Consultor Sp. z o. o. Tytuł projektu Praca dla Młodych Nr projektu POWR.01.02.01-06-0133/16

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa 1 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 1. Projekt jest skierowany do 90os.(54K,36M) spełniające poniższe kryteria: a) 90 osób w tym 36 Mężczyzn i 54 Kobiet b) 100% osób

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU RESTART KARIERY

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU RESTART KARIERY Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAŁĄCZNIK NR 1 Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Droga do pracy, UDA POKL.07.04.00 10 028/13 00, "Droga do pracy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza oraz podanie prawdziwych danych, gdyż będą one używane w celach rekrutacji. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacyjnego Numer projektu WND

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu pn. MÓJ CEL - PRACA realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Komputer moja przyszłość

Komputer moja przyszłość Data i godzina wpływu formularza. Podpis osoby przyjmującej.. Nr w rejestrze (Nr kolejny/ Nr naboru / Rok) FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Komputer moja przyszłość realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama

Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Nr PESEL Nr NIP ulica Adres

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, Kłobuck tel , fax

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, Kłobuck tel , fax URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck tel. 34 317-15-68, fax. 34 317-13-45 www.pupklobuck.pl załącznik nr 2 do procedury WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności......

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności...... Nr wniosku 1 Katowice, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że złożony przez Pana/Panią wniosek o przeszkolenie zostanie rozpatrzony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU YOUTH = POWER!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU YOUTH = POWER! Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU YOUTH = POWER! (godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Projekt Wykwalifikowany pracownik budowlany nr projektu WND-POKL.09.06.01-18-038/13 jest realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+

REGULAMIN W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ REGULAMIN W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ 1 Informacje o Programie 1. Program regionalny Gwarancja 50+ zwany dalej Programem, realizowany jest na podstawie art. 66c ust.10 Ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do projektu pn. Od aktywizacji do godnego zatrudnienia realizowanego w ramach Osi

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 Lesko, dnia.. / Nazwisko i Imię / / Adres zamieszkania / / Kod pocztowy / / PESEL / w przypadku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY PROJEKT NR WND-POKL.09.05.00-04-149/08 PT. INICJATOR SPOŁECZNY INICJATYWA EDUKACYJNA W NASZYCH RĘKACH WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. FORMULARZ APLIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 Projekt Kobieta na rynku pracy! jest realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, w ramach: Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Dobry start szansa na zatrudnienie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Dobry start szansa na zatrudnienie Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2012 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Dobry start szansa na zatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja Wpłynęło dnia/godz..... Nr kolejny........ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach Działania 9.5

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku ... miejscowość, data Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku W N I O S E K O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE CZĘŚĆ I Wypełnia osoba zainteresowana 1. Imię i nazwisko..

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU. Florystyka szansą na sukces zawodowy kobiet z województwa mazowieckiego

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU. Florystyka szansą na sukces zawodowy kobiet z województwa mazowieckiego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 1. DANE ADRESOWE/KONTAKTOWE 1.1. ADRES ZAMIESZKANIA WOJEWÓDZTWO. POWIAT.. GMINA.. MIEJSCOWOŚĆ. ULICA.. NR DOMU... KOD POCZTOWY.. POCZTA.. 1.2. KONTAKT NR TELEFONU.. E-MAIL

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo