Dokument Informacyjny. Gmina Konopiska. Autoryzowany Doradca:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Informacyjny. Gmina Konopiska. Autoryzowany Doradca:"

Transkrypt

1 Dokument Informacyjny Gmina Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni byd świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny byd poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treśd niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: 19 październik 2010r.

2 Rozdział 1 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 1.1. Emitent Dokument Informacyjny 2

3 1.2. Autoryzowany Doradca Dokument Informacyjny 3

4 Rozdział 2 WSTĘP Tabela 1: Dane Emitenta Gmina: Siedziba: Urząd Gminy Adres: ul. Lipowa 5 Kod pocztowy: Województwo: Śląskie Telefon: 34/ Fax: 34/ WWW: Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy Firma: Siedziba: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. Częstochowa Adres: ul. Dąbrowskiego 7 Kod pocztowy: Województwo: Śląskie Tel./Fax: WWW: Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst objętych Dokumentem Informacyjnym. Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi podstawę do wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji komunalnych na okaziciela w łącznej liczbie (dwa tysiące siedemset pięddziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę ,00 PLN (dwa miliony siedemset pięddziesiąt tysięcy złotych). seria A1 na kwotę ,00 PLN, seria A2 na kwotę ,00 PLN, Dokument Informacyjny 4

5 Spis treści Rozdział 1 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca... 3 Rozdział 2 WSTĘP... 4 Rozdział 3 Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko podejmowania projektów inwestycyjnych z partnerami prywatnymi Ryzyko ponad planowanych wydatków budżetu gminy Ryzyko przeszacowania dochodów budżetowych Ryzyko pozyskiwania i egzekwowania dochodów Ryzyko niewystarczającego przepływu informacji Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach gminy Ryzyko złego zarządzania Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent Ryzyko zmiany sytuacji prawnej Ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej gminy na skutek zwiększenia zadań Ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej Ryzyko stopy inflacji Ryzyko nieznajomości oprocentowania dla kolejnego okresu odsetkowego Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko płynności obligacji Ryzyko wyceny w obrocie wtórnym Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalyst Rozdział 4 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst Cel emisji Tryb emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Warunki wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Informacje o ratingu Dodatkowe prawa z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Wskazanie miejsca publikacji dokumentów zawierających szczegółowe warunki emisji oraz dokumentów stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych Rozdział 5 Dane o Emitencie Nazwa jednostki z określeniem jej typu oraz inne dane Nazwa państwa, w którym położona jest jednostka Dane o powierzchni i położeniu jednostki oraz podstawowe dane demograficzne Historia jednostki Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki Określenie wydatków ogółem na realizację poszczególnych zadań realizowanych przez jednostkę Określenie dochodów ogółem budżetu jednostki Informacje o istotnych zaciągniętych przez Emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych obligacji, zawartych umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych Dokument Informacyjny 5

6 zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań Rozdział 6 Informacje dodatkowe Rozdział 7 Sprawozdania finansowe Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostki za 2009 rok Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu Budżetu Miasta za 2009 rok Rozdział 8 Informacje dodatkowe Rozdział 9 Załączniki Dokument Informacyjny 6

7 Rozdział 3 Czynniki ryzyka 3.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko podejmowania projektów inwestycyjnych z partnerami prywatnymi Gminy realizując inwestycje w infrastrukturę techniczną przy współudziale partnera prywatnego narażone są na powstanie ryzyka odnoszącego się po pierwsze do przeniesienia części ryzyka gminy na podmiot prywatny w zamian za rekompensatę i po drugie stwarza nowe ryzyka, które nie istniałyby w przypadku realizacji inwestycji wyłącznie przez samą gminę. Im większy udział partnera prywatnego we współpracy, tym zakres przenoszonego ryzyka jest większy. Zakres ryzyka wynikającego ze współpracy w celu realizacji inwestycji uzależniony jest przede wszystkim od ryzyka związanego z prowadzeniem prac projektowych i budowlanych, bieżącą eksploatacją i utrzymaniem urządzeo infrastruktury technicznej oraz z pozyskiwaniem źródeł finansowania. Z ryzykiem współpracy z partnerem prywatnym wiąże się również niebezpieczeostwo obniżenia jakości świadczonych usług czy też nieodpowiednie utrzymanie i konserwacja infrastruktury. W celu zminimalizowania ryzyka powinno się w staranny sposób przygotowad i przeprowadzad przetargi przez samorządy oraz utrzymywad poprawne relacje z partnerem prywatnym Ryzyko ponad planowanych wydatków budżetu gminy W wyniku nieprzewidzianych działao i sytuacji może okazad się, że rzeczywiste wydatki gminy przekraczają założone plany. Rezultatem ponad planowanych wydatków może okazad się deficyt budżetowy. Często zatem jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się jednak okazad, że rezerwy te nie wystarczają na pokrycie nie przewidzianych wydatków. W takim przypadku gmina może zmniejszad inne wydatki Ryzyko przeszacowania dochodów budżetowych Istnieje ryzyko, że gmina tworząc plany budżetu na przyszłe lata może przeszacowad dochody, które w głównej mierze pochodzą z udziału w podatkach paostwowych oraz z podatków lokalnych. Dokument Informacyjny 7

8 Zmiany stawek podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych czy też stosowanie ulg bądź zwolnieo w podatkach paostwowych, prowadzid mogą do obniżenia poziomu dochodów gminy. Opracowanie budżetu pod kątem dochodów może opierad się na zbyt optymistycznych założeniach. W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzid do zaburzeo płynności Ryzyko pozyskiwania i egzekwowania dochodów Ryzyko to wiąże się głównie z problemem ściągalności przez gminę należności podatkowych i nie podatkowych. Może zaistnied sytuacja w której kwota nieregulowanych należności z tytułu podatków będzie wzrastad. Powodem takiej sytuacji może byd zarówno pogorszenie sytuacji gospodarczej jak również nieprawidłowe działanie urzędów skarbowych Ryzyko niewystarczającego przepływu informacji Prawidłowy przepływ informacji w gminie jest potrzebny do tego, aby gmina mogła swobodnie i efektywnie współpracowad z partnerami, podmiotami i społecznością lokalną oraz z innymi gminami lub miastami. Niewystarczający przepływ informacji może skutkowad nieodpowiednimi decyzjami w stosunku do społeczności, a także brakiem współpracy w realizacji zadao zarówno dziś jak i w przyszłości Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach gminy Radni w gminie wybierani są w wyborach powszechnych przez wszystkich mieszkaoców gminy. Z tego powodu nie zawsze decyzje ekonomiczne i finansowe są podejmowane w oparciu o przesłanki płynące od przedsiębiorstw, tylko o czynniki polityczne i społeczne. W przypadku zmian politycznych w gminie istnieje obawa zmiany wizji funkcjonowania jednostki samorządu. Należy jednak zaznaczyd, że każda rotacja władz jednostki samorządu terytorialnego nie może wpłynąd na zaciągnięte wcześniej zobowiązania przez gminę. Dokument Informacyjny 8

9 Ryzyko złego zarządzania Ryzyko to uzależnione jest od wielu czynników, jednak głównie to jakośd kadr, kompetencje i umiejętności osób pełniących ważne funkcje na stanowiskach decydują o jakości zarządzania w gminie. Nieprawidłowe zarządzanie może skutkowad brakiem realizacji dochodów gminy oraz niezgodnymi i nietrafionymi decyzjami. Nieodpowiednie zarządzanie w gminie może doprowadzid do pogorszenia jej wizerunku zmniejszając tym samym konkurencyjnośd względem innych gmin, a w konsekwencji może spowodowad, że gmina chcąc pozyskad dotacje paostwowe lub pozyskad środki zagraniczne, może okazad się nieskuteczna Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent Ryzyko zmiany sytuacji prawnej Ryzyko to związane jest z możliwością wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych i podatkowych co w konsekwencji może mied wpływ na wysokośd dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany regulacji z jednej strony mogą świadczyd o konieczności zmian i niestabilnym systemie prawnym ale z drugiej strony mogą oznaczad dużą elastycznośd ustawodawcy. Ustawodawca w celu udoskonalenia prawa może zasięgad informacji z samorządów terytorialnych poprzez konsultacje z odpowiednimi urzędnikami Ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej gminy na skutek zwiększenia zadao Ryzyko to jest stricte związane z ryzykiem zmiany sytuacji prawnej. W wyniku zmian regulacji prawnych istnieje możliwośd i niebezpieczeostwo nałożenia przez władze centralne na gminę nowych zadao. Samo nałożenie na gminę nowych zadao może nie jest zagrożeniem, jednak jeżeli na realizację nowych zadao gmina nie dostanie dodatkowych środków finansowych może to wpłynąd niekorzystnie na budżet ów jednostki. W przypadku nałożenia na gminę nowych działao, nie może się ona uchylad od ich wykonania. Gmina musi zatem przeznaczyd większe środki finansowe na bieżące funkcjonowanie. W przypadku uzyskania dodatkowych środków od paostwa na nowe zadania może się okazad, że i tak są one nie wystarczające. Dokument Informacyjny 9

10 Ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej Sytuacja gospodarcza, przede wszystkim wysokośd inflacji, bezrobocia, inwestycji mają istotny wpływ na działalnośd podmiotów gospodarczych jak i ludności lokalnej. Od sytuacji tychże podmiotów i ludności lokalnej uzależniona jest wartośd dochodów gminy Ryzyko stopy inflacji W związku z oprocentowaniem obligacji według zmiennej stawki, inwestor musi zdawad sobie sprawę z ryzyka zmiany stopy inflacji, od której uzależniona jest też wysokośd oprocentowania obligacji. Wysokośd inflacji ma wpływ zarówno na stawkę oprocentowania obligacji jak również na wielkośd stawki WIBOR. Zmniejszenie inflacji może skutkowad spadkiem oprocentowania obligacji zmniejszając ich rentownośd Ryzyko nieznajomości oprocentowania dla kolejnego okresu odsetkowego W związku z ustalaniem oprocentowania dla każdego okresu odsetkowego na dwa dni przed jego rozpoczęciem, cena rozliczeniowa (publikowana następnie przez GPW) w początkowym przedziale czasowym nowego okresu odsetkowego może byd nieznana, przez co Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. może zawiesid obrót obligacjami do chwili ustalenia oprocentowania i przekazania tabel odsetkowych na nowy okres odsetkowy do publicznej wiadomości Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko płynności obligacji Płynnośd oznacza możliwośd szybkiej sprzedaży obligacji po oczekiwanej cenie. W zależności od rodzaju obligacji, można wyróżnid ich stopieo płynności. Należy zaznaczyd, że obligacje skarbowe charakteryzują się znacznie większą płynnością aniżeli obligacje komunalne czy też obligacje przedsiębiorstw. Dokument Informacyjny 10

11 Ryzyko wyceny w obrocie wtórnym Cena obligacji uzależniona jest od popytu i podaży na dane obligacje. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której cena rynkowa obligacji nie jest satysfakcjonująca dla posiadacza obligacji Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z 11 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW w ramach Catalyst, Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 1. na wniosek emitenta, 2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków informacyjnych Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalyst Zgodnie z 12 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu: 1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania (przypadek ten nie dotyczy Emitenta jako jednostki samorządu terytorialnego), 4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym Dokument Informacyjny 11

12 systemie: - w przypadkach określonych przepisami prawa, - jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona, - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może wykluczyd z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków informacyjnych. Dokument Informacyjny 12

13 Rozdział 4 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst 4.1. Cel emisji Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na realizacje inwestycji sportowych w Gminie budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Gminie oraz inne inwestycje sportowe w Gminie Tryb emisji Emisja została dokonana w trybie oferty niepublicznej i skierowana była do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie nie większej niż 99 (dziewięddziesiąt dziewięd) osób Wielkośd emisji Emisja obejmuje łącznie (pięd tysięcy dziewiędset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę ,00 PLN (pięd milionów dziewiędset tysięcy złotych). W ramach programu emisji, Obligacje wyemitowane zostaną w 5 (pięciu) seriach: W roku 2010 wyemitowane zostaną obligacje w 3 (trzech) seriach na łączną kwotę ,00 PLN seria A1 obligacje 5 letnie na kwotę ,00 PLN seria A2 obligacje 6 letnie - na kwotę ,00 PLN seria A3 - obligacje 7 letnie - na kwotę ,00 PLN W roku 2011 wyemitowane zostaną obligacje w 2 (dwóch) seriach na łączną kwotę ,00 PLN seria B1 obligacje 8 letnie - na kwotę ,00 PLN, seria B2 obligacje 8 letnie - na kwotę ,00 PLN. Dokument Informacyjny 13

14 Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst wprowadza się łącznie sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda, to jest dwie serie obligacji: 550 sztuk obligacji serii A1 na kwotę ,00 PLN, sztuk obligacji serii A2 na kwotę ,00 PLN, Obligacje serii A1 zostały wyemitowane w dniu 29 lipca 2010 r., a obligacje serii A2 zostały wyemitowane w dniu 8 września 2010 r. Obligacje serii A1 i A2 zostały wyemitowane poprzez propozycję nabycia zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz z późniejszymi zmianami). Wszystkie obligacje Gminy serii A1 zostały objęte przez PKO Bank Polski w dniu 29 lipca 2010 r., a wszystkie obligacje Gminy serii A2 zostały objęte przez PKO Bank Polski w dniu 8 września 2010 r. Decyzję o wprowadzeniu serii A1 i A2 do obrotu podjęła Rada Gminy uchwałą z dnia 14 kwietnia 2010 r. nr 334/XXXVII/2010. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu Wartośd nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Wartośd nominalna jednej Obligacji to 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) Warunki wykupu Wykup obligacji nastąpi w terminie 5 lat od daty emisji obligacji serii A1 i w terminie 6 lat od daty emisji obligacji serii A2, to jest w dniu: - dla serii A1 29 lipca 2015 roku, - dla serii A2 8 września 2016 roku, Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Środki z tytułu wykupu obligacji serii A1 zostaną wypłacone podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu 22 lipca 2015 r. Środki z Dokument Informacyjny 14

15 tytułu wykupu obligacji serii A2 zostaną wypłacone podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu 1 września 2016 r. Dopuszcza się możliwośd nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Warunki wypłaty oprocentowania Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowid będzie sumę stawki bazowej (określonej według wskaźnika WIBOR6M) z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego oraz stawki marży w wysokości 2,00%. Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą naliczane od jednej Obligacji na podstawie następującego wzoru: KO = SP x WN x LD/ 365 gdzie: KO oznacza Kwotę Odsetek, SP oznacza ustaloną Stopę Procentową (sumę stawki WIBOR 6M i odpowiedniej marży), WN oznacza wartośd nominalną Obligacji, LD oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym. Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy trwa 365 dni. Stopa Procentowa obligacji serii A1 w 1. okresie odsetkowym, rozpoczynającym się 29 lipca 2010 r. wynosi 5,99%. Stopa Procentowa obligacji serii A2 w 2. okresie odsetkowym, rozpoczynającym się 8 września 2010 r. wynosi 6,00%. Dokument Informacyjny 15

16 Odsetki będą wypłacane podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w piątym dniu roboczym przed zakooczeniem Okresu Odsetkowego. Dzieo ustalenia praw do odsetek w 1. okresie odsetkowym dla serii A1 przypada na 24 stycznia 2011 r. Dzieo ustalenia praw do odsetek w 1. okresie odsetkowym dla serii A2 przypada na 1 marca 2011 r. Wypłaty odsetek od Obligacji będą następowały w okresach półrocznych z dołu (po upływie kolejnego okresu odsetkowego). Jeżeli dzieo wypłaty Świadczeo z Obligacji nie będzie Dniem Roboczym, wypłata zostanie dokonana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. Natomiast po dniu oznaczonym jako Data Wykupu Obligacja nie będzie oprocentowana. Realizacja świadczeo z tytułu wyemitowanych obligacji (seria A1 oraz A2) będzie następowała za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze stosownymi przepisami. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez lub w imieniu Emitenta, bez potrąceo lub pobrao z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku wymagane jest przepisami prawa Wysokośd i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia Wierzytelności pieniężne wynikające z Obligacji nie są zabezpieczone. Dokument Informacyjny 16

17 4.8. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązao na ostatni dzieo kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązao emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Na dzieo 30 czerwiec 2010 r. stan zobowiązao Emitenta wynosi ,23 PLN (zagadnienie szerzej omówiono w podrozdziale Informacje o istotnych zaciągniętych przez Emitenta zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji, zawartych umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych zabezpieczeo z tytułu tych zobowiązao). Planowana spłata zobowiązao uwzględniająca obsługę i wykup emisji obligacji w roku 2010 i 2011 kształtuje się następująco: Dokument Informacyjny 17

18 Tabela 3: Prognoza kwoty długu i budżetu Gminy na lata Źródło: Emitent Dokument Informacyjny 18

19 4.9. Informacje o ratingu Nie została dokonana ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z Obligacjami ani ze zdolnością kredytową Emitenta przez agencję ratingową Dodatkowe prawa z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych Nie określono dodatkowych praw wynikających z emitowanych Obligacji Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Przeprowadzona w niniejszym punkcie analiza ma charakter ogólny. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat podatków od dochodu uzyskiwanego z obligacji należy skorzystad z porad osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Ze względu na obowiązujące uregulowania prawne, ustanawiające płatnikiem podatku domy maklerskie lub Obligatariuszy, Emitent nie bierze na siebie odpowiedzialności za pobór podatku. Podatek dochodowy od osób fizycznych Zasady opodatkowania dochodów od osób fizycznych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie odsetek i dyskonta od obligacji: W świetle art. 30a ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący Dokument Informacyjny 19

20 rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży obligacji: Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy sie z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Płatnikiem podatku jest Obligatariusz. W celu dokonania rozliczenia podatku, Obligatariusz winien otrzymad zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych od domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub od domu maklerskiego pełniącego funkcje sponsora emisji, w przypadku zapisu papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Wobec powyższego, dla spełnienia obowiązku podatkowego niezbędne jest przekazanie przez Obligatariusza informacji o swoim numerze NIP oraz wskazanie siedziby urzędu skarbowego. Podatek dochodowy od osób prawnych Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz od dyskonta od papierów wartościowych, oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy, stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. Dokument Informacyjny 20

21 Podatek dochodowy zagranicznych osób fizycznych i prawnych Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. Certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych praw dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego. Natomiast zgodnie z art.7 ust.1 pkt. 1 lit. b zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych. Według art. 10 pkt. 1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyd deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyd i wpłacid podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Dokument Informacyjny 21

22 Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim, lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysokośd stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieostwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyocą i obdarowanym Wskazanie miejsca publikacji dokumentów zawierających szczegółowe warunki emisji oraz dokumentów stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych. Informacje nt. szczegółowych warunków emisji oraz dokumenty stanowiące podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych są opublikowane na stronie internetowej: Dokument Informacyjny 22

23 Rozdział 5 Dane o Emitencie 5.1. Nazwa jednostki z określeniem jej typu oraz inne dane Gmina to gmina wiejska w województwie śląskim, w południowej części powiatu częstochowskiego. Gmina jest gminą wiejską działającą na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), Statutu Gminy, Regulaminu Urzędu Gminy. Tabela 4: Dane teleadresowe Urzędu Gminy Gmina: Źródło: Emitent Siedziba: Urząd Gminy Adres: ul. Lipowa 5 Kod pocztowy: Województwo: Śląskie Telefon: 34/ Fax: 34/ WWW: REGON NIP Nazwa paostwa, w którym położona jest jednostka Gmina położona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie województwa śląskiego. Dokument Informacyjny 23

24 5.3. Dane o powierzchni i położeniu jednostki oraz podstawowe dane demograficzne Gmina graniczy bezpośrednio z miastem Częstochowa, miastem i gminą Blachownia oraz gminami: Herby, Boronów, Poczesna, Starcza. Pod względem geograficznym położona jest na Wyżynie Woźnicko-Wieluoskiej w obrębie dwóch regionów: Obniżenia Górnej Warty oraz Progu Środkowo-Jurajskiego, noszącego nazwę Garbu Herbskiego lub Progu Herbskiego. Rysunek 1: Usytuowanie Gminy Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Dokument Informacyjny 24

25 Gmina leży w południowej części powiatu częstochowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy, w jej strefie podmiejskiej. Położona jest w odległości 7km. od trasy Katowice Warszawa. Na jej terenie krzyżują się drogi: Częstochowa Tarnowskie Góry Gliwice; Częstochowa Koszęcin; Kamienica Polska Blachownia. Obszar gminy należy do zlewiska Warty. Północno-zachodnią częśd gminy przecinają dopływy Stradomki a pozostały obszar rzeki Konopka i Rększówka. Obie rzeki płyną w dośd głęboko wciętych i niezwykle malowniczych dolinach zasilając po drodze stawy rybne. Rysunek 2: Położenie Gminy Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Łagodnie pofalowany teren porastają liczne lasy i zagajniki obfitujące w dorodne grzyby i jagody. Charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są unikatowe torfowiska, a jedno z nich w okolicach miejscowości Korzonek - zostało oficjalnie uznane za użytek ekologiczny. Niewątpliwą atrakcją jest zalew "Pająk". W okresie letnim przyciąga on nie tylko okolicznych mieszkaoców, ale i Dokument Informacyjny 25

26 zorganizowane grupy młodzieży mogące skorzystad z bazy noclegowej ośrodka harcerskiego. Dodatkowym atutem "Pająka" są licznie organizowane na wolnym powietrzu imprezy: Palenie Sobótki, Dni Konopisk, Mistrzostwa Polski w Triathlonie. Ponad to w sąsiedztwie zalewu powstał Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Pająk, w którego skład wchodzi m.in. boisko do piłki nożnej, ośmiotorowa bieżnia, stanowisko do rzutu kulą, skocznia w dal i do trójskoku. W strukturze gminy można wyróżnid mniejszą jednostkę terytorialną jaką jest sołectwo. Do sołectw Gminy należą: - Aleksandria I - Aleksandria II - Hutki - Jamki - Kowale - - Kopalnia - Korzonek-Leśniaki - Łaziec - Rększowice - Walaszczyki - Wąsosz - Wygoda Tabela 5: Ludnośd, powierzchnia i gęstośd zaludnienia gmin wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. Jednostka terytorialna Ludnośd w 2009 r. (os.) Zmiana 2009/2008 (%) Ludnośd Powierzchnia Gęstośd Powierzchnia (km 2 ) % pow. powiatu % pow. wojew. zaludnienia (os/km 2 ) % ludności powiatu % ludności gmin wiejskich województwa Dąbrowa ,89 3,07 0, ,57 1,48 41 Zielona Janów ,07 4,43 0, ,60 2,16 41 Kamienica Polska ,91 4,23 0, ,02 0, Dokument Informacyjny 26

27 Kłomnice ,49 10,24 1, ,66 2, ,35 7,86 1, ,19 1, Kruszyna ,33 3,64 0, ,18 1,39 52 Lelów ,97 3,81 0, ,15 1,84 41 Mstów ,54 7,86 1, ,89 1,78 88 Mykanów ,55 10,58 1, ,27 2, Olsztyn ,57 5,06 0, ,17 1,62 62 Poczesna ,14 9,37 1, ,94 0, Przyrów ,27 3,03 0, ,26 1,19 51 Rędziny ,10 7,28 1, ,70 0, Starcza ,56 2,02 0, ,31 0, Powiat , , ,00 22,55 88 częstochowski Województwo ,56-100, , Śląskie (gminy wiejskie) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Gminę wyróżnia ogromna dbałośd o wizerunek i znamienite wypełnianie założonych celów; dzięki konsekwentnie realizowanej polityce gminnej działania te widad zestawiając Jednostkę Samorządową z innymi gminami powiatu częstochowskiego. W 2009 roku spośród czternastu gmin wiejskich powiatu częstochowskiego połowa z nich w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły swoje liczby ludności a druga połowa zmniejszyła. należą do grupy gmin, które potrafiły zwiększyd liczbę osób zamieszkałych na terenie swoich gmin, osiągając przyrost o 0,35%. Należy również zauważyd, że przyrost jest większy aniżeli w samym powiecie częstochowskim i nieco mniejszy niż w gminach wiejskich województwa śląskiego. Biorąc pod uwagę udział ludności gminy w liczbie osób zamieszkujących zarówno powiat częstochowski oraz gminy wiejskie województwa śląskiego, stanowi ona udział w wysokości odpowiednio 7,86% i 1,25%. Osiągnięte wyniki plasują gminę w ścisłej czołówce wśród analizowanych gmin. Pod względem powierzchni warto zaznaczyd, że gmina nie należy do największych w porównaniu z resztą gmin. Powierzchnia gminy stanowi zaledwie 5,19% powierzchni powiatu częstochowskiego i 1,19% gmin wiejskich Dokument Informacyjny 27

28 województwa śląskiego. Pod tym względem jedynie cztery gminy posiadają mniejsze powierzchnie. Jeżeli jednak spojrzed na gęstośd zaludnienia gmin to osiągają bardzo dobry rezultat w wysokości 133 os./km 2 i tylko trzy gminy mogą pochwalid się lepszym rezultatem z których gmina Rędziny przewyższa gminę prawie dwa razy. Tabela 6: Prognoza liczby ludności wiejskiej województwa śląskiego na lata Wyszczególnienie 2010r. 2015r. 2020r. 2025r. 2030r. 2035r. Ludnośd (tys. os.) 1017,4 1024,8 1019,8 1006,7 987,1 962,8 Zmiana (okres poprzedni = 100, %) Zmiana (2010 r. = 100, %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS ,73 99,51 98,72 98,05 97,54-100,73 100,24 98,95 97,02 94,63 Wykres 1: Prognoza liczby ludności wiejskiej woj. śląskiego na lata (w tys. os.) Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli 6. W 2008r. przyrost ludności gminy jak i terenów wiejskich w województwie śląskim w porównaniu do roku ubiegłego stanowił bardzo zbliżoną wartośd osiągając odpowiednio 0,42% i 0,36%. Znacznie zbliżone wyniki mogą stanowid podstawę do prognozowania gęstości zaludnienia gminy na przykładzie obszarów wiejskich województwa śląskiego. Z ów prognoz wynika, że wartośd liczby ludności będzie wzrastała do około 2015r., po czym w kolejnych latach będzie ulegad obniżeniu. Największy spadek prognozuje się w latach , po okresie którym Dokument Informacyjny 28

29 zauważalnym będzie trend spadkowy, chod stały to jednak niewielki. Przy założeniu jako rok bazowy 2010r. prognozuje się że odsetek ludności wiejskiej w województwie śląskim do roku 2035 spadnie o 5,37%. Na podstawie silnej korelacji wyników gminy i województwa śląskiego można przypuszczad, że wyniki gminy będą zbliżone do wyników obszarów wiejskich w województwie Historia jednostki Tabela 7: Chronologiczny opis Historii Gminy Czas Wydarzenie 1383 r. pierwsza informacja o gminie jako o wsi szlacheckiej, od XVI w wchodzą w skład dóbr O.O. Paulinów na Jasnej Górze, 1615 r. budowa drewnianego kościółka i dworka wraz z domami folwarcznymi 26 luty 1670 r. wizyta króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego II rozbiór Polski zajęcie przez wojska pruskie r. przynależnośd do Księstwa Warszawskiego, a następnie do Królestwa Polskiego 1834 r. sprzedaż Konopisk generałowi Ignacemu Puchale-Cywioskiemu koniec XIX w. okres międzywojenny do 1974 r. wykup przez Towarzystwo B. Hantke, wykup ziemi przez chłopów od Towarzystwa eksploatacja rud żelaza r. siedziba Gromadzkich Rad Narodowych 1 styczeo 1973 r. utworzenie gminy Źródło: Miejscowośd zawdzięcza swoją nazwę konopi, którą uprawiali mieszkaocy okolicy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1383r., gdzie zostały wymienione jako wieś szlachecka. O ch wspomniał również w swojej kronice Jan Długosz. Od XVI w. wchodziły w skład dóbr klasztornych O.O. Paulinów na Jasnej Górze. Prowincjał jasnogórski ojciec Walenty Grześby Kowalski w roku 1615 wybudował drewniany kościółek i dworek wraz z domami folwarcznymi. Z przekazów historycznych wynika, że 26 lutego 1670r. przebywał tutaj Król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki, w przeddzieo swojego ślubu z siostrą cesarza Leopolda I arcyksiężniczką Eleonorą Marią. Dokument Informacyjny 29

30 W XVIII w. Istniał w ch szpital dla zakaźnie chorych Wybudowano go obok miejsca, gdzie dziś znajduje się ośrodek harcerski w Pająku. Po drugim rozbiorze Polski wraz z przyległymi miejscowościami zostały zajęte przez wojska pruskie i przestały należed do klasztoru jasnogórskiego. W latach 1807 do 1815 wraz z przyległymi miejscowościami należały do Księstwa Warszawskiego, a po upadku Napoleona weszły w skład Królestwa Polskiego. W 1834r. zostały sprzedane generałowi Ignacemu Puchale Cywioskiemu. U schyłku XIX w. teren Konopisk został wykupiony przez Towarzystwo B. Hantke w celu eksploatacji rud żelaza. W okresie międzywojennym większośd miejscowych chłopów kupiła ziemie od Towarzystwa. Od XIX w. Do 1974r. w rejonie Konopisk prowadzono eksploatację rud żelaza. Dla potrzeb mieszkaoców gminy już na początku XIX w. utworzono szkoły elementarne w ch i w Rększowicach. W 1952 r., z gminy Dźbów wyłączono miejscowości: Aleksandria,, Kopalnia, Korzonek, Trzepizury, Wygoda i utworzono z nich Gminę. 2 lata później po wejściu w życie uchwały o reformie podziału administracyjnego wsi i Hutki do kooca 1972 r. były siedzibami Gromadzkich Rad Narodowych. Na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1 stycznia 1973r. została utworzona gmina. W jej skład wchodziło 14 sołectw, w tym Dźbów i Kuźnica, które później przyłączono do Częstochowy Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki Transparentnośd informacji i rzetelnośd lokalnego samorządu gminnego w wspieraniu wszelkich inicjatyw gospodarczych wpływa pozytywnie na duże zainteresowanie nie tylko lokalnych przedsiębiorców. Poniższe dane kwantyfikują w/w otwartośd i aktywnośd Gminy dla nowych przedsięwzięd gospodarczych kreując na niezwykle interesującą i atrakcyjną lokalizację dla działalności i rozwoju podmiotów gospodarczych. Największe przedsiębiorstwa działające na terenie jednostki Do najbardziej znaczących przedsiębiorstw działających na terenie Gminy zaliczyd należy m.in.: Dokument Informacyjny 30

31 PPH Aleksbud, Ul. Przemysłowa 61, ; Specjalizuje się w produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. W swojej ofercie posiada również kręgi żelbetowe, nakrywy i płyty przepustowe (murki czołowe). Firma oferuje usługi w zakresie układania kostki brukowej, odwodnieo budynków i posesji. Zajmuje się również budową boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, Bank Spółdzielczy w ch, Ul. Częstochowska 28, , Zakłady Mięsne Aleksandria, UL. Gościnna 9, Aleksandria, ; Działalnośd w zakresie produkcji mięsa i przetworów mięsnych, PPHU ELIKO, Ul. Częstochowska 30, ; Produkują kilkadziesiąt rodzajów grzałek i elementów grzejnych produkowanych seryjnie, FORMES Sp z o.o., Ul. Spółdzielcza 2, ; Specjalizuje się w produkcji wyposażenia łazienek oraz akcesoriów łazienkowych z tworzyw sztucznych, PHU JANI-GAZ, Ul. Przemysłowa 3A, ; Sprzedaż gazu propan-butan, gaz LPG, transport gazu, usługi w zakresie budowy stacji paliwowych, Kuźnia Pałysz, Ul. Przemysłowa 5A, ; Produkcja elementów kutych do bram, ogrodzeo, balustrad itp. Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości Eko-System, Waldemar Strach Przemysłowa 7, , Ul. MKM, Hutki 266, ; Branża dziewiarska, produkcja swetrów itp. Struktura podmiotów gospodarczych Dokument Informacyjny 31

32 Tabela 8: Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. Jednostka terytorialna Ogółem W tym sektor prywatny: Ogółem sektor: spółki handlowe spółdzielnie fundacje, stowarzyszenia razem Z udziałem kapitału i organizacje społeczne zagranicznego Osoby fizyczne publiczny prywatny Dąbrowa Zielona Janów Kamienica Polska Kłomnice Kruszyna Lelów Mstów Mykanów Olsztyn Poczesna Przyrów Rędziny Starcza Powiat częstochowski Województwo Śląskie (gminy wiejskie) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Dokument Informacyjny 32

33 Tabela 9: Struktura Podmiotów Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. Jednostka Ogółem W tym sektor prywatny: Ogółem sektor: terytorialna spółki handlowe spółdziel fundacje, Osoby publiczny prywatny razem Z udziałem kapitału zagranicznego nie stowarzyszenia i organizacje społeczne fizyczne Dąbrowa 2,04 1,95 0,00 8,00 1,48 1,89 2,78 2,01 Zielona Janów 3,64 3,58 2,00 6,00 1,48 3,53 6,39 3,53 Kamienica 4,76 8,79 20,00 6,00 4,81 4,78 3,89 4,80 Polska Kłomnice 7,73 5,54 2,00 10,00 2,22 7,61 8,89 7,68 8,79 7,17 12,00 4,00 2,96 9,02 7,22 8,86 Kruszyna 2,12 1,63 0,00 2,00 0,37 1,99 4,44 2,03 Lelów 2,65 0,33 0,00 8,00 1,48 2,49 5,00 2,56 Mstów 6,54 3,58 0,00 2,00 0,37 6,69 6,94 6,53 Mykanów 13,95 8,79 2,00 8,00 1,85 14,85 6,67 14,24 Olsztyn 6,82 11,07 14,00 6,00 3,70 6,83 5,56 6,87 Poczesna 10,90 20,52 20,00 8,00 5,19 10,39 13,33 10,80 Przyrów 2,35 0,98 4,00 8,00 2,22 2,24 2,78 2,33 Rędziny 8,19 8,14 10,00 2,00 2,22 8,19 6,11 8,28 Starcza 1,62 0,65 0,00 0,00 0,00 1,70 1,94 1,60 Powiat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 częstochowski Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 11. W 2009r. na terenie Gminy odnotowano ogółem 816 podmiotów gospodarczych co stanowi udział w wysokości 8,79% w powiecie częstochowskim, sprawiając, że gmina ustępuje pod tym względem jedynie gminom Mykanów i Poczesna. Wśród ośmiuset szesnastu podmiotów w gminie wyróżnid można 3,19%-owy udział podmiotów z sektora publicznego a resztę w wysokości 96,81% z sektora prywatnego. Rozpatrując spółki kapitałowe jako kategorię, liczba ich stanowi udział wysokości 7,17% w ogólnej liczbie spółek kapitałowych powiatu częstochowskiego. Rezultat Dokument Informacyjny 33

34 ten zwiększa się do udziału w wysokości 12% biorąc pod uwagę spółki kapitałowe z udziałem kapitału zagranicznego, które stanowią udział ok. 27,27% w ogólnej liczbie spółek kapitałowych w gminie. Z jednej strony świadczy to o tym, że większośd spółek w gminie to spółki z polskim kapitałem, które świetnie sobie radzą a z drugiej strony może świadczyd o mniejszym zainteresowaniu gminą przez spółki z kapitałem zagranicznym. W porównaniu z innymi gminami zarejestrowanych jest niewiele spółdzielni natomiast znacznie więcej aniżeli w innych gminach fundacji, stowarzyszeo i organizacji społecznych. Stosunkowo duża liczba fundacji, a głównie organizacji społecznych świadczy o polityce prospołecznej gminy względem społeczności lokalnej. W odniesieniu do innych gmin charakteryzują się dużym odsetkiem osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą. Tabela 10: Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. Jednostka terytorialna ogółem W tym rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i przemysł budownictwo handel i naprawy Hotele i restauracje Transport, gospodarka magazynowa Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchom. i firm rybactwo Dąbrowa Zielona Janów Kamienica Polska Kłomnice Kruszyna Lelów Mstów Mykanów Olsztyn Poczesna Przyrów Dokument Informacyjny 34

35 Rędziny Starcza Powiat częstochowski Województwo Śląskie (gminy wiejskie) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Pomimo niewielkiej powierzchni gminy na jej terenie zarejestrowanych jest duża ilośd podmiotów gospodarczych w porównaniu z innymi gminami z powiatu częstochowskiego. Najwięcej podmiotów pochodzi z branży handlu, które stanowią 31,86% ogółu podmiotów gminy oraz 9,48% w powiecie częstochowskim. Drugim co do ilości przedsiębiorstw sektorem w gminie jest przemysł. Sektor ten notuje 151 podmiotów co stanowi 18,50% wszystkich w gminie, a także 9,13% wszystkich podmiotów z branży przemysłu powiatu częstochowskiego. W Gminie zarejestrowane zostały 72 podmioty z sektora transportu, gospodarki magazynowej i łączności co sprawia, że gmina jest w tym zakresie liderem wśród analizowanych gmin. Znaczny udział w porównaniu z pozostałymi gminami stanowią również podmioty z sektora budowlanego. Plan rozwoju lokalnego Gmina przygotowała plan rozwoju lokalnego gminy na lata W planie zostały zawarte cele gospodarcze i społeczne. Przedsięwzięcia do realizacji: - przygotowanie terenów pod działalnośd inwestycyjną ukierunkowaną między innymi na przedsiębiorczośd spożywczą, - pomoc przy tworzeniu grup producenckich, - wzmocnienie pozycji gospodarstw rolnych, - zmiana profilu produkcji rolnej, - wprowadzenie systemu zachęt i ulg dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, - stworzenie systemu preferencji dla przyszłych inwestorów. W zakresie promocji gospodarczej gmina planuje: - wprowadzenie efektywnego systemu rozwoju i promocji, - stworzenie kompleksowej obsługi inwestora, Dokument Informacyjny 35

36 - opracowanie bazy danych na temat terenów do zainwestowania, - wykorzystanie mediów w promocji w tym Internetu, - nawiązanie współpracy z bliźniaczymi gminami z Unii Europejskiej. W celu ożywienia budownictwa mieszkaniowego gmina planuje osiągnąd zamierzony cel poprzez: - rozwój budownictwa indywidualnego, - udostępnianie terenów pod budownictwo indywidualne, - uzbrojenie nowych terenów budowlanych (sied wodociągowa, kanalizacyjna, drogi, energia elektryczna, sied gazowa), - pozyskanie obiektów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Realizacje zadao w gminie dzieli się na dwa główne priorytety: PRIORYTET 1. W zakresie infrastruktury technicznej: modernizacja i rozbudowa dróg, rozbudowa sieci kanalizacyjnej. W zakresie infrastruktury społecznej: modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (głównie szkół). W zakresie ekologii i ochrony środowiska: rozbudowa sieci kanalizacyjnej, stworzenie atrakcyjnych warunków do lokalizacji działalności produkcyjnych, usługowych i handlowych poprzez wyznaczenie i uzbrojenie atrakcyjnych obszarów. W zakresie dziedzictwa kulturowego: renowacja i odtworzenie cennych zabytków kultury oraz parków dworskich. PRIORYTET 2. W zakresie infrastruktury technicznej: budowa i modernizacja chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych, W zakresie ekologii i ochrony środowiska: odbudowa cieków wodnych, melioracji szczegółowych służących do odbioru wód z gminnych: dróg, ujęd, oczyszczalni ścieków oraz terenów zurbanizowanych, analiza wpływu planowanych inwestycji komunikacyjnych na środowisko przyrodnicze. Dokument Informacyjny 36

37 W zakresie problemów społecznych: zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostęp do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, poprawa poczucia bezpieczeostwa, zapobieganie podziałom wśród społeczności lokalnej. W zakresie przedsiębiorczości: wykorzystanie walorów przyrodniczych gmin; stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, zachowanie konkurencyjności gmin; aktywna promocja jej walorów. W zakresie dziedzictwa kulturowego: partnerstwo publiczno-prywatne celem zagospodarowania i wykorzystania walorów parków dworskich. Wieloletni Plan inwestycyjny Gmina w celu poprawy swojej infrastruktury przygotowuje co roku Wieloletni Plan Inwestycyjny zawierający najważniejsze plany inwestycji w infrastrukturę i projekty w których gmina uczestniczy. Wieloletni plan inwestycyjny na lata prezentuje poniższa tabela. Tabela 11: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata Gminy Nazwa zadania Orientacyjny koszt zadania (w zł) Lata realizacji Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie w m oraz budowa wodociągu w m. Hutki, i Aleksandria Pod-częstochowska strefa aktywności gospodarczej Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 i 904 w gminie Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul Gościnna budowa chodnika wraz z odwodnieniem Przebudowa drogi gminnej w Wąsoszu Budowa i modernizacja budynków komunalnych E-powiat współfinansowane ze starostwem powiatowym Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski Termomodernizacja i modernizacja kotłowni OSP w Hutkach Budowa placów zabaw w placówkach oświatowych na terenie gminy Adaptacja poddasza i remont budynku szkoły podstawowej w ch Dokument Informacyjny 37

38 Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i CO w budynku szkoły podstawowej w Łaźcu Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych Rewitalizacja centrum Konopisk Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w ch Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w ch Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno Sportowego w ch Budowa boisk sportowych Orlik Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata Sytuacja na rynku pracy Tabela 12: Bezrobocie w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w kwietniu 2010r. Jednostka Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku Terytorialna Ogółem kobiety udział w powiecie (w %) ogółem kobiety udział w bezrobotnych ogółem (w %) Dąbrowa Zielona , ,45 Janów , ,43 Kamienica Polska , ,91 Kłomnice , , , ,19 Kruszyna , ,92 Lelów , ,35 Mstów , ,63 Mykanów , ,71 Olsztyn , ,08 Poczesna , ,02 Przyrów , ,48 Rędziny , ,13 Starcza , ,81 Powiat częstochowski , Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. W gminie w kwietniu 2010r. zarejestrowanych zostało 492 osób bezrobotnych z czego 227 osób to kobiety co stanowi 46%. Udział bezrobotnych w gminie stanowi ok. 7% Dokument Informacyjny 38

39 bezrobotnych w powiecie częstochowskim i pod tym względem wśród analizowanych gmin tylko cztery z nich przewyższają gminę. Spośród 492 osób bezrobotnych w gminie, 119 osób uzyskało prawo do zasiłku co stanowi ok. 24% i jest to największy odsetek spośród analizowanych gmin. Biorąc pod uwagę kobiety to ok. 21% z nich otrzymało prawo do zasiłku w gminie. Wykres 2: Liczba osób bezrobotnych w Gminie Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie W grudniu 2006r. w gminie było zarejestrowanych ogółem 608 osób z czego 310 osób to kobiety a 76 osobom przysługiwał zasiłek. W przeciągu dwóch lat w grudniu 2008r. liczba bezrobotnych spadła do 289 osób a więc o ok. 52%. Pomimo spadku liczby bezrobotnych, wzrosła nieznacznie liczba bezrobotnych uprawnionych do zasiłku. W grudniu 2009r. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 56% do 451 osób natomiast w kwietniu 2010r. wzrosła do 492 osób, a więc o 70%. Dokument Informacyjny 39

40 Tabela 13: Wskaźniki bezrobocia i aktywności zawodowej w Gminie lata Kategoria Rok Gmina Jednostka terytorialna Powiat Częstochowski Polska [%] ,6 15,5 11,9 [%] ,3 12,9 9,5 I Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] ,1 14,9 11,2 [%] ,1 19,6 14,8 [%] ,3 21,5 17,6 [os.] II Ludnośd w wieku produkcyjnym [os.] [os.] [os.] [os.] [os.] Bezrobotni zarejestrowani [os.] [os.] [os.] [os.] w tym: [%] ,2 7,9 7,7 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym* [%] ,9 6,5 6,0 [%] ,7 7,6 7,1 [%] ,5 10,2 9,4 [%] ,6 11,4 11,4 III Aktywni zawodowo [os.] [os.] Dokument Informacyjny 40

41 Źródło: Opracowanie na podstawie GUS * wiek produkcyjny: lat kobiety, lata mężczyźni [os.] [os.] [os.] Wykres 3: Stopa bezrobocia w Gminie na tle powiatu częstochowskiego i Polski Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli Określenie wydatków ogółem na realizację poszczególnych zadao realizowanych przez jednostkę Szczególna rola samorządu terytorialnego została przedstawiona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Ustawa o sam. gmin. określa dwa rodzaje zadao które może wykonywad gmina: - zadania własne, którymi są zadania mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty; - zadania zlecone są to zadania z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowao i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Dokument Informacyjny 41

42 Zadania własne gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Należą do nich w szczególności sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeo sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuoczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeo sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewieo, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeo użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18) promocji gminy, 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych paostw. Dokument Informacyjny 42

43 Powyższy zakres zadao nie ma charakteru listy zamkniętej, co wynika z literalnej konstrukcji przepisu ustawodawca wymienia bowiem sprawy w szczególności należące do zadao własnych gminy. O tym, iż jest to katalog otwarty przesądza również brzmienie art. 6 ustawy o sam. gmin., zgodnie z którym do zakresu działania gminy nalezą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania zlecone to zadania, które paostwo powierza samorządowi zazwyczaj w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumieo - i dalej traktuje je jako zadania paostwowe z określonymi tego konsekwencjami (finansowanie wykonania, ściślejszy nadzór). Do zadao zleconych gminie w drodze normy ustawowej należą: 1. nadzór i wydawanie zezwoleo na uprawę maku i konopi włóknistych na obszarze gminy, 2. pomoc kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych, 3. wybór ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych obejmujących swoją właściwością obszar gminy, 4. wykonywanie zadao określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1979 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 5. prowadzenie Ewidencji działalności gospodarczej według właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 6. wykonywanie zadao określonych w art. 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, 7. świadczenie usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 8. prowadzenie postępowao w sprawach dotyczących zgromadzeo, 9. zadania na podstawie ustawy z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych, 10. zadania określone w art. 3, 4 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadao i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 11. sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców (osób uprawnionych do głosowania), obsługa administracyjna i wykonywanie zadao związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów Dokument Informacyjny 43

44 na obszarze gminy, w związku z wyborami: do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz w trakcie referendum ogólnokrajowego. Zadania z zakresu administracji rządowej o charakterze dobrowolnym gmina może wykonywad na podstawie porozumieo z organami tej administracji. Gmina może również wykonywad zadania z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego tj. powiatu i samorządu województwa na podstawie porozumieo zawartych z tymi jednostkami. Zgodnie ze Statutem Gminy uchwalonym r. celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. Podstawowym zadaniem gminy jest: - organizowanie życia publicznego gminy, - reprezentowanie mieszkaoców wobec organów paostwa i innych instytucji, - wykonywanie administracji publicznej na własną odpowiedzialnośd, chyba, że ustawy wyraźnie stanowią inaczej, - udostępnianie mieszkaocom gminy obiektów i urządzeo kulturalnych, sportoworekreacyjnych, oświatowych, gospodarczych i innych, - dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój gminy. Dla realizacji celów określonych w Statucie, gmina wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej lub przejęte od administracji rządowej oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumienia, a także z zakresu organizacji przygotowao i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Dokument Informacyjny 44

45 Tabela 14: Wykonanie wydatków za 2009r. i planowane wydatki na 2010r. Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa działu Wydatki w 2009r. Wydatki na 2010r. Dynamika wykonanie struktura plan struktura (w %) (w zł) (w %) (w zł) (w %) 10 Rolnictwo i łowiectwo ,91 8, ,00 30,64 528, Transport i łącznośd ,11 9, ,00 10,93 105, Gospodarka mieszkaniowa ,29 1, ,00 1,86 196, Działalnośd usługowa ,00 0, ,00 0,12 149, Administracja publiczna ,50 8, ,00 6,02 30, Urzędy naczelnych organów władzy paostw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, ,00 0,00-91, Bezpieczeostwo publiczne i ochrona p. pożar. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,85 2, ,00 1,24-15, ,99 0, ,00 0,21 58, Obsługa długu publicznego ,38 0, ,00 0,26-10, Różne rozliczenia 0,00 0, ,00 0,78 100, Oświata i wychowanie ,44 38, ,00 22,91 8, Ochrona zdrowia ,51 0, ,00 0,41 8, Pomoc społeczna ,66 13, ,00 7,53 3, Edukacyjna opieka wychowawcza ,18 1, ,00 0,66 1, Gospodarka komunalna i ochrona ,15 4, ,00 4,74 96,94 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,40 2, ,00 3,34 120,07 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 4.000,00 0,01 0,00 0,00-100,00 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport ,05 7, ,00 8,35 107,01 Ogółem ,42 100, ,00 100,00 82,29 Źródło: Opracowanie na podstawie Zarządzenia NR 13/2010 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok oraz Uchwały Budżetowej Na Rok 2010 NR 313/XXXV/2010 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok. Dokument Informacyjny 45

46 5.7. Określenie dochodów ogółem budżetu jednostki Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Według art. 4, art. 7 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów gminy od 1 stycznia 2004 r. są: 1) wpływy z podatków: a) od nieruchomości, b) rolnego, c) leśnego, d) od środków transportowych, e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, f) od posiadania psów, g) od spadków i darowizn, h) od czynności cywilnoprawnych, 2) wpływy z opłat: a) skarbowej, b) targowej, c) miejscowej, d) administracyjnej, e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.), f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, 4) dochody z majątku gminy, 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, Dokument Informacyjny 46

47 7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu paostwa w związku z realizacja zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 11) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 12) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu paostwa: 36,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2009 został ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%, 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, 13) subwencja ogólna składająca się z części: - wyrównawczej, - równoważącej, - oświatowej, 14) dotacje celowe z budżetu paostwa na: a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, b) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumieo zawartych z organami administracji rządowej, c) usuwanie bezpośrednich zagrożeo dla bezpieczeostwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych, Dokument Informacyjny 47

48 d) finansowanie lub dofinansowanie zadao własnych, e) realizację zadao wynikających z umów międzynarodowych, 15) środki z funduszy celowych. Tabela 15: Wykonanie dochodów za 2009r. i planowane dochody na 2010r. Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa działu Dochody w 2009r. Dochody na 2010r. Dynamika wykonanie struktura plan struktura (w %) (w zł) 10 Rolnictwo i łowiectwo ,97 0, ,00 28, ,79 20 Leśnictwo 2.635,48 0, ,00 0,01 32, Transport i łącznośd ,21 3, ,00 8,11 259, Gospodarka mieszkaniowa ,21 5, ,00 3,82 19, Działalnośd usługowa 300,00 0, ,00 0, Administracja publiczna ,99 0, ,00 0,23-37, Urzędy naczelnych organów władzy paostw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeostwo publiczne i ochrona p. pożar. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (w %) (w zł) (w %) ,00 0, ,00 0,00-91, ,00 1,30 0,00 0,00-100, ,57 35, ,00 22,48-0, Różne rozliczenia ,00 30, ,00 21,44 10, Oświata i wychowanie ,05 1, ,00 0,63-47, Pomoc społeczna ,27 11, ,00 7,14-2, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,22 0,00 0,00-100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,64 2, ,00 3,63 152, ,60 0, ,00 1, , ,00 0,02 0,00 0,00-100, Kultura fizyczna i sport ,02 6, ,00 1,70-58,24 Ogółem ,01 100, ,00 100,00 57,27 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzenia NR 13/2010 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok oraz Uchwały Budżetowej Na Rok 2010 NR 313/XXXV/2010 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok. Dokument Informacyjny 48

49 Tabela 16: Wykonanie dochodów za 2009r. i planowane dochody na 2010r. Gminy wg źródeł uzyskania Wyszczególnienie Dochody w 2009r. Dochody na 2010r. Dynamika wykonanie (w zł) na 1 mieszkaoca (w zł) plan (w zł) Na 1 mieszkaoca (w zł) dochodów (w %) Dochody ogółem , , ,27 w tym: 1) Dochody własne , , ,69 w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa: podatek dochodowy , , ,14 od osób fizycznych podatek dochodowy , , ,76 od osób prawnych 2) Subwencje , , ,41 3) Dotacje , , ,18 z czego: I) Dochody bieżące , , ,43 II) Dochody majątkowe , , ,13 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzenia NR 13/2010 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok oraz Uchwały Budżetowej Na Rok 2010 NR 313/XXXV/2010 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok. Określenie zasad polityki podatkowej Podatki lokalne pobierane są przez Gminę na podstawie właściwych przepisów ustawowych oraz następujących uchwał Rady Gminy : - Uchwała Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy z dnia roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, - Uchwała Nr 301/XXXII/2009 Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniająca Dokument Informacyjny 49

50 uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, - podatek od nieruchomości reguluje Uchwała Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (załącznik nr 1), - Uchwała Nr 295/XXXI/09 Rady Gminy z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010, - podatek rolny ustalony jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (Monitor Polski z 2008 r. Nr 81 poz. 717), - podatek leśny ustalony jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (Monitor Polski Nr 81 poz. 718), - Uchwała Nr 10/II/06 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 roku w. s. prawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok, - stawki dziennej opłaty targowej na 2010 rok reguluje Uchwała Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (załącznik nr 2), - ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U z 2006, Nr 225, poz. 1635). Zgodnie z Uchwałą Nr 301/XXXII/2009 Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, zwalnia się: - grunty i budynki zajęte na działalnośd statutową ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, - nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, - nieruchomości gminne nie oddane w użytkowanie innym podmiotom. W grupie dochodów własnych na uwagę zasługuje fakt systematycznego przekraczania planu w pozycji Podatek od nieruchomości. Oznacza to stale poprawiającą się ściągalnośd podatków w gminie. W 2009 roku z tego tytułu gmina pozyskała ,58 zł. Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości ,00 zł, został zrealizowany w kwocie ,00zł, co daje 102,7% Dokument Informacyjny 50

51 planu, ale zgodnie z zapowiedziami należy się spodziewad korekty w roku Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na ostrożnie planowaną kwotę 7.500,00 zł uzyskano ,77 zł (gdzie na półrocze kwota ta wynosiła 3.647,05 zł ) Informacje o istotnych zaciągniętych przez Emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych obligacji, zawartych umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych zabezpieczeo z tytułu tych zobowiązao Dokument Informacyjny 51

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GMINA MIEJSKA TCZEW Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/75/2015

UCHWAŁA Nr XI/75/2015 UCHWAŁA Nr XI/75/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku Projekt Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny. Kraków, październik 2013 r.

Pakiet informacyjny. Kraków, październik 2013 r. 1 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Pakiet informacyjny Kraków, październik 2013 r. 2 Spis treści 1. KRÓTKA INFORMACJA O EMITENCIE I EMISJI... 3 1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013 Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów Warszawa, 9 maja 2013 Rynek obligacji nieskarbowych w Polsce Wartość rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych do PKB w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku PROJEKT w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku UCHWAŁA Nr XX/42/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Data utworzenia 2008-07-10 Numer aktu 42 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r. Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia 31.01.2011 r. PLAN AUDYTU NA ROK 2011 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta

Bardziej szczegółowo

Zabrze - miasto na prawach powiatu

Zabrze - miasto na prawach powiatu Zabrze - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB BB+ stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo