REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL /13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Biuro Projektu Nowe możliwości znajduje się pod adresem: ul. Franciszkańska 10e, Nysa. 3. Projekt realizowany jest przez O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, Lublin. 4. Projekt Nowe możliwości realizowany jest na terenie województwa opolskiego w okresie r. 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP2) Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Beneficjent podmiot, który realizuje projekt w ramach POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu. 2. Instytucja Pośrednicząca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w województwie opolskim pełni Samorząd Województwa Opolskiego za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego, którego zadania wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych. 3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) w województwie opolskim pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W Dokumentacji Konkursowej występuje również pod nazwą Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

2 4. Grupa docelowa (Beneficjenci ostateczni) adresaci wsparcia udzielanego w ramach projektu, tj. osoby, instytucje, grupy społeczne, bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanych w ramach projektu 5. Uczestnik projektu osoba fizyczna, otrzymująca wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu. 6. przyczyna dotycząca zakładu pracy - Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 29 Ustawy z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmuje następujące przypadki: rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. 7. Równe szanse brak barier, przede wszystkim prawnych, utrudniających udział w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym m.in. ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub rasowe. 8. Równe traktowanie zasada związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka; jednakowość traktowania kobiet i mężczyzn i brak zróżnicowania ze względu na płeć we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim w stosunkach pracy. Równe traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (lub pracę tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów. 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Projekt skierowany jest do 60 osób (po 30 osób w każdej turze), które spełniają łącznie następujące warunki:

3 a) są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, b) zostały zwolnione z przyczyn zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne lub modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy do dnia przystąpienia do projektu, c) zamieszkują wg Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. opolskiego. 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (udział w 80% zajęć w każdym z modułów szkoleniowych 1 ), b) uczestnictwa w całym cyklu szkoleniowym oraz 3 miesięcznym stażu zawodowym, c) podpisywania listy obecności na każdych zajęciach, d) przystąpienie do testu sprawdzającego poziom wiedzy na początku i na końcu szkoleń zawodowych. e) wypełnienia ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, f) powiadomienia UP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, g) dostarczenia do Organizatora dokumentów potwierdzających jego zatrudnienie 2, jeżeli nastąpi w czasie realizacji projektu lub w terminie 3 mc-y od dnia zakończenia udziału w projekcie. 3. Na zakończenie szkolenia oraz stażu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu. 4 ZASADY REKRUTACJI 1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, dwuetapowy (I tura grudzień 2014 r/styczeń 2015, II tura luty 2014/marzec 2015) i potrwa do czasu zrekrutowania 6 grup średnio 10 osobowych (łącznie 60 osób, po 30 osób na turę). 2. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczane są na stronie internetowej projektu. 3. Kwalifikację Uczestników Projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Realizatora Projektu, na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. 4. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia dokumentów rekrutacyjnych: 1 Nie dotyczy stażu zawodowego 2 Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o: stosunek pracy, stosunek cywilno prawny, samozatrudnienie (dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu na status prawny oraz liczbę zatrudnionych pracowników).

4 Formularz zgłoszeniowy, zawierający: a) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu, b) Zgodę na przetwarzanie danych, Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, Dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej- oświadczenie Uczestnika Projektu o statusie na rynku pracy. 5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu 6. Złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 7. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: a) wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie i złożenie ich osobiście lub listownie na adres Biura Projektu, b) spotkania rekrutacyjne z Kandydatami/-kami, c) Komisja Rekrutacyjna, d) decyzja o zakwalifikowaniu, e) utworzenie listy rezerwowej. 8. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z kryterium równości szans. 5 ZASADY KWALIFIKACJI 1. Kwalifikację na szkolenia prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Menadżer Projektu, Specjalista ds. rozliczeń oraz Doradca zawodowy. 2. Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełnią kryteria formalne wymienione w 3 biorąc pod uwagę: - wskaźnik ilości i płci uczestników określonych w projekcie (min. 60% kobiet), - miejsce zamieszkania kandydatów (100% zamieszkuje województwo opolskie). 3. O zakwalifikowaniu osób do projektu poza kryteriami formalnymi decydują kryteria, dla których będą przyznawane punkty oddzielnie liczone dla kobiet i mężczyzn (priorytetowo będą traktowane kobiety): - za płeć (kobiety +2 pkt), - za chęć udziału w projekcie (1-10 pkt), - za niskie wykształcenie (1-10 pkt), - za niskie doświadczenie zawodowe (1-10 pkt), - za wiek (do 24 i od 50 roku życia) (1-10 pkt). 4. Do projektu w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 60 kandydatów (ok. 36 w każdej turze), z czego 60 (po 30 w każdej turze) podejmie szkolenie, a różnica stanowić będzie

5 listę rezerwową. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce wpisane zostaną kolejne osoby z listy rezerwowej. 5. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy poinformowani zostaną telefonicznie. 6. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu, poprzedzone podpisaniem deklaracji uczestnictwa. 7. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 6 OPIS ORGANIZACJI CYKLU SZKOLENIOWO - DORADCZEGO 1. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleniowo - doradczy na terenie województwa opolskiego. Odbędzie się w dwóch turach w terminach: a) I tura: luty maj oraz wrzesień 2015 r. b) II tura: kwiecień lipiec oraz listopad 2015 r. Obejmie 60 Uczestników Projektu, po 30 w każdej turze. 2. Zajęcia obejmą: Poradnictwo zawodowe 6 spotkań po 2 godziny lekcyjne, ustalane indywidualne z doradcą, w sumie 12 godzin lekcyjnych. Szkolenie zawodowe (do wyboru jedno): doradca finansowy, telemarketer, pracownik kancelaryjny oraz sprzedawca w branży spożywczej 25 spotkań średnio 3-4 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych, w sumie 150 godzin/grupa. Pośrednictwo Pracy minimum 3 spotkania, ustalane indywidualnie z pośrednikiem pracy, w sumie 9 godzin lekcyjnych. 3. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie lub/i w weekendy w porozumieniu z uczestnikami szkolenia. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkoleń z przyczyn niezależnych od niego. 5. Zajęcia odbywać się będą w miejscu, gdzie zbierze się największa liczba Uczestników Projektu w woj. opolskim. 6. W czasie trwania szkolenia zawodowego (Doradca finansowy/telemarketer/pracownik kancelaryjny/sprzedawca w branży spożywczej) każdy z Uczestników Projektu będzie otrzymywał stypendium szkoleniowe w wysokości 8,38 zł za godz./brutto wraz z pochodnymi. 7. Wszyscy Uczestnicy szkoleń: poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa pracy mają możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdu na miejsce szkolenia w wysokości do 12 zł/osobodzień. 8. Wszyscy Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik, ćwiczenia, CD), catering kawa, herbata, ciastka, ciepły posiłek (dotyczy szkoleń zawodowych). 9. Dopuszcza się 20% usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi

6 sytuacjami życiowymi. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie Biura Projektu o nieobecności. Obecność na zajęciach każdy Uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności. 7 OPIS ORGANIZACJI STAŻU 1. Osoby, które ukończą szkolenie zawodowe, zostaną skierowane na 3 miesięczny staż zawodowy. 2. Nawiązana zostanie współpraca z firmami z województwa opolskiego, w których Uczestnicy Projektu będą odbywać staż. 3. Zostanie zawarta umowa trójstronna między Uczestnikami Projektu, Pracodawcą oraz Realizatorem Projektu. 4. Staż będzie odbywał się przez 3 miesiące, 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. 5. Uczestnikom stażu przysługuje ubezpieczenie NNW, badania lekarskie oraz stypendium stażowe, którego zasady przyznawania opisane są w Regulaminie wypłaty stypendiów. 6. Realizator Projektu zobowiązuje się do zorganizowania miejsca stażu. 7. Pracodawcy opracują indywidualnie z Uczestnikami harmonogram działań w ramach stażu. 8. Każdemu Uczestnikowi zostanie przydzielony Opiekun stażu. 9. Staż potrwa trzy miesiące w dwóch turach: oraz i obejmie po 30 osób w każdej turze. 10. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1600zł/m-c brutto w raz z pochodnymi. 11. Na zakończenie stażu każdy Uczestnik Projektu otrzyma opinię od pracodawcy oraz zaświadczenie o odbyciu stażu. 8 WARUNKI REZYGNACJI 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Biura Projektu drogą telefoniczną lub mailową. 2. W przypadku przerwania udziału w projekcie bądź rezygnacji w trakcie jego trwania Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia

7 społecznego. 4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z dalszego udziału w Projekcie i/lub niepoinformowania o tym fakcie Realizatora może on żądać od Uczestnika/Uczestniczki Projektu zwrotu kosztów szkoleń, w kwocie proporcjonalnej do odbytych zajęć. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie w przypadku zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej. 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu tj. od r. do r... Zapoznałam/-em się z Regulaminem Projektu (czytelny podpis kandydata)

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas MenedŜera Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Czas MenedŜera realizowanym przez Prospero Business Training

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo