KONSTRUKCJA MASZYN. Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSTRUKCJA MASZYN. Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.)"

Transkrypt

1 KONSTRUKCJA MASZYN Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.) Semestr I WYKŁADY: Definicje maszyn, główny podział maszyn. Podstawowe cechy maszyn. Materiały stosowane w budowie maszyn. Rodzaje połączeń stosowanych w budowie maszyn. Typowe części i zespoły maszyn: wały i osie, sprzęgła, łożyska, hamulce. Podział i rodzaje przekładni, rodzaje napędów, smarowanie maszyn. Podział silników. Silniki wodne i wiatrowe. Silniki parowe tłokowe regulacja. Turbiny parowe. Silniki spalinowe tłokowe: rodzaje, budowa, zastosowanie. Turbiny spalinowe. Silniki odrzutowe. Maszyny elektryczne. Pompy. Wentylatory, dmuchawy i sprężarki. Dźwignice, przenośniki. Urządzenia transportowe; pojazdy drogowe, szynowe, statki, samoloty. Maszyny informatyczne. Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski Semestr, wymiar godz. (P), pkt.: Dokumentacja techniczna PK-2 II P2 (3 pkt.); III P1 (2 pkt.) Semestr II PROJEKTOWANIE: Omówienie regulaminu, harmonogramu i przebiegu zajęć na sali kreślarskiej, materiały i przybory kreślarskie, literatura. Rysowanie z modelu bryły o złożonym kształcie (wymagającym wykonania 6 rzutów) oraz jej zwymiarowanie (wyciąganie i opisanie rysunku w domu). Rysowanie wybranych części znormalizowanych i połączeń (np. kształtownik walcowany, połączenie śrubowe, spawane, sprężyna) oraz ich wymiarowanie (wyciąganie i opisanie rysunku w domu). Rysowanie w złożeniu pary kół zębatych walcowych i ich wymiarowanie (obliczenia geometryczne oraz wyciąganie i opisanie rysunku w domu). Demontaż (na końcu zajęć montaż) prostego zespołu maszynowego (np. zawór, kurek, zawór bezpieczeństwa, cylinder hamulcowy, wtryskiwacz), poznanie wzajemnego położenia poszczególnych części. Odręczne szkice części, poczynając od najprostszych do najtrudniejszych (przygotowanie linii wymiarowych w domu). Mierzenie części przy użyciu suwmiarki, identyfikacja gwintów za pomocą przymiarów grzebieniowych i norm, wpisywanie wymiarów na rysunek. Wykonanie rysunku złożeniowego na podstawie szkiców. Sporządzenie rysunku wykonawczego części obrotowo-symetrycznej z gwintem praca klauzurowa wykonywana w całości w sali i bez pomocy pracownika (część ta w następnym semestrze będzie realizowana w systemie CAD w pracowni komputerowej). Semestr III PROJEKTOWANIE: Ogólna charakterystyka systemu CAD, wprowadzenie do systemu, komunikacja z programem. Opis menu ikonowego. Układy współrzędnych. Ustalanie formatu rysunku. Podstawowe elementy rysunku (odcinki, linie równoległe i prostopadłe, łuki i okręgi, punkty konstrukcyjne). Kasowanie elementów. Powiększenia ekranowe fragmentów rysunku. Wydłużanie i skracanie elementów. Zmiana typu i koloru linii. Rysowanie prostokątów, ścięć i zaokrągleń krawędzi. Szczególe przypadki rysowania łuków i okręgów. Rysowanie osi symetrii. Pisanie tekstów, kreskowanie przekrojów, wymiarowanie. Rysowanie z modelu prostej bryły (kreskowanie przekroju i wymiarowanie). Manipulacja elementami rysunku (skracanie i wydłużanie grupy elementów, przesunięcie, obrót, powielanie wielokrotne). Zapisanie elementu na dysku i wykorzystanie go do różnych przekształceń. Dynamizacja elementów rysunku. Rysowanie w różnych skalach na jednym formacie. Instrukcje złożone. Sporządzenie rysunku wykonawczego elementu na podstawie odręcznego szkicu wykonanego w sem. II rysowanie przedmiotu, wczytanie z bazy danych formatki i tabelki, ustalenie obszaru o właściwej skali, wymiarowanie, opisy, zapisanie rysunku do bazy danych. Obsługa plotera. Wczytanie rysunku z bazy danych i edycja na ploterze. Sprawdzanie i poprawianie rysunku.

2 Dr hab. inż. Edward Lisowski, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Geometria wykreślna PK-3 I W1, L1 (4 pkt.) Semestr I WYKŁADY: Elementy pierwotne i aksjomaty geometrycznej przestrzeni euklidesowej uzupełnionej o elementy niewłaściwe E 3+. Definicja i niezmienniki najczęściej stosowanych przekształceń rzutowych: rzutu środkowego, rzutu równoległego i rzutu prostokątnego. Definicja Odwzorowania Monge'a (OM). Punkt, prosta i płaszczyzna w odwzorowaniu Monge a. OM płaszczyzny rzucającej. Transformacja Układu Rzutni Monge'a. Podstawowe konstrukcje w odwzorowaniu Monge'a. Wyznaczanie punktów przebicia i krawędzi płaszczyzn. Relacje równoległości i prostopadłości w OM. Określenie miar kątów w przestrzeni E 3+, twierdzenie o rzucie kąta prostego. Wyznaczanie prostych i płaszczyzn wzajemnie prostopadłych. Konstruowanie izometrii figur płaskich zadanych OM. Klasyfikacja wielościanów. Wielościany foremne. Konstruowanie rzutów wielościanów w położeniu kanonicznym, leżących na płaszczyznach rzucających oraz w narzuconym położeniu ogólnym. Definicja konturu i ustalanie widoczności krawędzi. Krzywe stożkowe definicje, własności, klasyfikacja. Konstrukcje uzupełniania stożkowych. Wybrane powierzchnie stopnia drugiego oraz powierzchnie prostokreślne. Powierzchnie stożkowe i walcowe zadane kierującą krzywą stożkową. Wyznaczanie punktów przebicia i przekrojów stożków i walców. Rzuty, przekroje i punkty przebicia sfery. Wyznaczanie punktów przebicia i przekrojów wielościanów, związki kolineacji pomiędzy podstawami i przekrojami pobocznic ostrosłupów. Przekroje i rozwinięcia stożków i walców obrotowych. Przenikanie wybranych powierzchni stopnia 2. Łączenie stożków i walców opisanych na wspólnej sferze. Aksonometria prostokątna i jej rodzaje. Wyznaczanie położenia osi aksonometrycznych i skróceń oraz rzutu aksonometrycznego dla celowo dobranego kierunku rzutu, na podstawie rzutów Monge a obiektu. Aksonometrie ukośne. Twierdzenie Pohlkego. Konstruowanie przekrojów w rzucie aksonometrycznym. LABORATORIUM: Wybrane konstrukcje planimetryczne: stycznych, punktu niedostępnego oraz oparte na jednokładności. Sporządzenie rzutów Monge a kształtki na podstawie rysunku aksonometrycznego. Wykonanie odwzorowania Monge a wielokąta płaskiego. Transformacja wielościanu przyjętego w położeniu kanonicznym. Konstrukcja izometrii figury płaskiej. Konstrukcja rzutów wielościanów w położeniu ogólnym oraz w oparciu o płaszczyznę bazową rzucającą. Przenikanie sfery z walcem oraz wyznaczanie cienia rzuconego przez sferę na płaszczyznę. Przenikanie i rozwinięcia powierzchni stożka i walca opisanych na wspólnej sferze. Aksonometria prostokątna i ukośna kształtki zadanej rzutami Monge a. Wyznaczanie przekroju w rzucie aksonometrycznym. dr hab. inż. arch. Otmar Vogt, prof. PK Samodzielny Zakład Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej (A-9) Semestr, wymiar godz. (W, L, P), pkt.: Teoria mechanizmów i maszyn PK-4 IV W1, L1, P1 (4 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Pojęcia podstawowe: maszyna, mechanizm, robot, manipulator. Ogniwa. Pary kinematyczne. Modelowanie mechanizmów. Analiza strukturalna mechanizmów. Równania strukturalne. Klasyfikacja mechanizmów. Synteza strukturalna zespołów kinematycznych. Napędy mechanizmów i ich modelowanie. Kinematyka mechanizmów i manipulatorów. Macierze transformacji. Metody wyznaczania położenia, prędkości i przyspieszenia

3 ogniw mechanizmów. Podstawy analizy dynamicznej. Ruch mechanizmu pod wpływem sił zewnętrznych. Dynamika układów napędowych mechanizmów i manipulatorów. Metody numeryczne analizy kinematycznej i dynamicznej mechanizmów. Siły w parach kinematycznych. Wyrównoważanie statyczne i dynamiczne. Synteza mechanizmów krzywkowych i dźwigniowych mechanizmów płaskich. Projektowanie otwartych łańcuchów kinematycznych dla zadanych torów ruchu. Analiza błędów dynamicznych mechanizmów. Podatność ogniw. Mechanizmy kierujące i prostowodowe. Czułość mechanizmów. LABORATORIUM: Identyfikacja struktury i parametrów mechanizmów na bazie modeli. Analiza ruchu mechanizmu krzywkowego wyznaczanie prędkości i przyspieszenia. Analiza przekładni z tarczami uzębionymi wyznaczanie prędkości i przyspieszeń. Analiza mechanizmu Cardana wyznaczanie prędkości i przyspieszeń kątowych. Badanie mechanizmów prostowodowych. Wyznaczanie błędu. Wyrównoważanie mechanizmów płaskich. Badanie ruchu środka masy. Badanie błędu dynamicznego mechanizmu z ogniwami podatnymi. Schematy blokowe mechanizmów. Symulacja komputerowa ruchu. PROJEKTOWANIE: Projekt struktury mechanizmu płaskiego dla zadanych ogniw i par kinematycznych. Modyfikacja struktury mechanizmów z parami kinematycznymi wyższego rzędu. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń mechanizmów płaskich klasy drugiej. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń mechanizmów płaskich klas wyższych. Macierze transformacji dla otwartego łańcucha kinematycznego. Synteza czworoboku przegubowego dla zadanych położeń ogniw. Wykonanie analizy dynamicznej dla zadanego prawa ruchu ogniwa napędzającego. Sprawność mechanizmu przy uwzględnieniu tarcia i obciążeń dynamicznych. Synteza płaskiego mechanizmu krzywkowego z uwzględnieniem dynamiki. Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski Podstawy konstrukcji maszyn PK-5 Semestr, wymiar godz. (W, C, L, P), pkt.: V W3, C1 (4 pkt.); VI W2, C1, L1, P E 2 (8 pkt.); VII L1, P2 (3 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Podstawowe pojęcia w budowie maszyn, zasady konstrukcji i ich rola w ocenie projektu, schematy realizacji prac konstrukcyjnych, specyfika problemów konstrukcyjnych. Optymalizacja konstrukcji, zapis matematyczny zadania optymalizacji, metoda systematycznego przeszukiwania, metoda Monte Carlo. Dokładność wymiarowa elementów maszyn, zamienność kompensacyjna, technologiczna i konstrukcyjna. Metodyka obliczeń połączeń spawanych, obliczenia połączeń pracujących na proste i złożone ścinanie, unifikacja węzłów spawalniczych, konstrukcja i obliczenia blachownicy spawanej. Stan naprężeń w spawanym zbiorniku walcowym z dnami elipsoidalnymi, wzór kotłowy, połączenia rurowe nierozłączne. Połączenia gwintowe, podział i przykłady zastosowań, obciążenia śrub siłą osiową, momenty tarcia w połączeniu, samohamowność, zjawisko luzowania w połączeniach, metody zabezpieczeń. Zależność naprężeń rozciągających w śrubie od momentu w metodzie mechanicznej montażu śrub, wyznaczenie tej zależności metodą eksperymentalną; naprężenia zginające w śrubach przyczyny, obliczenia i sposób ich ograniczenia. Charakter obciążenia zwojów gwintu, minimalna wysokość nakrętki oraz głębokość połączenia śruby z korpusami maszyn, podstawowe zależności dla układów podatnych, obliczenia wielośrubowych układów podatnych. Podstawowe zależności dla połączeń kołnierzowych oraz obliczanie naciągu ruchowego i montażowego śrub, połączenia rurowe rozłączne. Połączenia wciskowe, warunki obciążalności lokalnej i globalnej, warunki wytrzymałości, warunek na określenie wcisku, poprawki na rozszerzalność cieplną i chropowatość powierzchni, połączenia na powierzchniach stożkowych. Sprężyny, klasyfikacja, materiały, optymalne przekroje sprężyn, sprężyny śrubowe przenoszące siłę rozciągającą lub ściskającą, warunek przemieszczeniowy i wytrzymałościowy, sprężyny o charakterystyce liniowej i nieliniowej. Sprężyny piórowe, resory, obliczanie resorów piórowych, sprężyny realizujące moment skręcający, sprężyna talerzowa, jej charakterystyka, zastosowanie i obliczenia, obliczenia sprężyn na podstawie tablic inżynierskich, silentbloki, konstrukcja, zastosowanie. Wytrzymałość zmęczeniowa, wykres Wöhlera i Smitha, klasyfikacja i opis obciążeń zmęczeniowych, wyznaczanie współczynnika koncentracji naprężeń w obliczeniach zmęczeniowych, budowa uproszczonego wykresu Smitha na podstawie tablic inżynierskich. Wyznaczenie zmęczeniowego współczynnika bezpieczeństwa w strefach koncentracji naprężeń dla przypadku stałej wartości średniej naprężenia lub stałego stosunku amplitudy do wartości średniej. Obliczenia zmęczeniowe dla naprężeń o zmiennych poziomach, cyklogramy naprężeń, zasada sumowania skutków cykli

4 naprężeń, hipotezy kumulacji Palmgrena- -Minera, naprężenia harmoniczne równoważne, obliczenia zmęczeniowe osi wagonu. Obliczenia zmęczeniowe przy losowym charakterze zmienności naprężeń dla zadanej gęstości prawdopodobieństwa amplitudy, obliczenia półosi lub sprężyny śrubowej zawieszenia samochodu ze względu na skręcanie przekroju losowym momentem. Obliczenia zmęczeniowe przy złożonym stanie naprężenia, tj. dla wału obciążonego momentem zginającym i skręcającym oraz dla zwrotnicy samochodu obciążonej w przekroju karbu momentem zginającym i siłą osiową. Wyrównoważanie (wyważanie) wirników maszyn, rodzaje i skutki niewyważenia, metody wyważania, obroty krytyczne maszyn wirnikowych, obliczenie wału wirnika w zakresie podkrytycznym, warunek wytrzymałościowy i dynamiczny dla wału. Połączenia kształtowe typu: wał piasta ruchowe i spoczynkowe, połączenia sworzniowe symetryczne i asymetryczne, połączenia czopowe. Zastosowanie, materiały, sposób wykonania i montażu, analiza sił w połączeniu, warunki obliczeniowe. Zakres zastosowań łożysk tocznych i ślizgowych, konstrukcja i klasyfikacja łożysk tocznych, oznaczenia i zdolność przenoszenia obciążeń, pasowania i zabudowa łożysk tocznych, nośność ruchowa, spoczynkowa i obroty graniczne łożyska. Obliczanie łożyska tocznego ze względu na trwałość przy stałych i zmiennych obciążeniach i obrotach, układy łożysk zależnych i niezależnych, rola siły osiowej i promieniowej w obliczeniach łożysk skośnych, kryteria zniszczenia i monitoring łożysk. Konstrukcja i obliczanie łożysk ślizgowych hydrodynamicznych poprzecznych metodą Raymondiego-Boyda, kryteria poprawnej pracy, warunki konstrukcyjne i technologiczne, metoda obliczeń dla zmiennych warunków obciążenia, obrotów i temperatury. ĆWICZENIA: Zadania z optymalizacji elementów maszyn, pasowania. Zamienność wymiarowa, przykłady obliczeń dla zespołów maszyn. Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji spawanych. Obliczenia wybranych połączeń śrubowych oraz połączeń wciskowych. Konstrukcja sprężyn obliczenia. Przykłady obliczeń zmęczeniowych elementów maszyn. Wały i osie obliczenia wytrzymałościowe i dynamiczne. Semestr VI WYKŁADY: Metodyka obliczeń łożyska hydrodynamicznego wzdłużnego ze stałą panewką dla przypadku stałego i zmiennego kierunku obrotów, kryteria poprawnej pracy, dobór oleju i sposoby doprowadzenia oleju. Budowa łożyska hydrostatycznego wzdłużnego oraz prowadnicy hydrostatycznej, obliczenia rozkładu ciśnienia dla stałego wydatku pompy, zalety i wady łożysk hydrostatycznych i hydrodynamicznych. Klasyfikacja sprzęgieł, sprzęgła nierozłączne, sterowane i samoczynne, w ramach sprzęgieł nierozłącznych konstrukcja i obliczenia sprzęgła sztywnego, podatnego i nastawnego; dobór sprzęgieł w układzie napędowym w zależności od momentu napędowego i częstości wymuszeń. Sprzęgło sterowane kłowe, warunek samohamowności, schemat dwuwałkowej czterobiegowej skrzyni biegów samochodu, obliczenie synchronizatora stożkowego, momenty tarcia i siły włączenia sprzęgła kłowego, sprzęgła rozłączne cierne, konstrukcja i obliczanie. Rozruch układu napędu za pomocą sprzęgła rozłącznego ciernego. Hamulce, zalety i wady hamulców taśmowych, bębnowych i tarczowych; obliczanie rozkładu nacisków na powierzchniach trących hamulców taśmowych i bębnowych, obliczenie momentu tarcia, siły działające w układzie sterowania hamulców. Rodzaje hamulców bębnowych ze szczękami zewnętrznymi, ustalenie położenia przegubów szczęk hamulca. Rozruch układu silnik maszyna robocza, redukcja momentów i bezwładności w maszynie, warunek rozruchu, czas rozruchu, prędkość ruchu jednostajnego. Modele maszyny jako układu o wielu stopniach swobody, matematyczny opis pracy sprzęgła podatnego przy wymuszeniu harmonicznym momentem maszyny. Przekładnie pasowe z paskiem klinowym i zębatym, geometria pasów i kół, zależności geometryczne dla dwóch i trzech współpracujących kół, siły i naprężenia w pasach, współczynnik napędu i poślizgu. Obliczanie przenoszonej mocy przez przekładnię z pasem klinowym i zębatym metodą przybliżoną oraz metodą Niemanna, przełożenie geometryczne i rzeczywiste, straty energii, sprawność przekładni, optymalne warunki pracy przekładni. Zalety i wady przekładni zębatych, pojęcia podstawowe dotyczące geometrii kół zębatych, twierdzenie dotyczące stałości przełożenia, koła toczne, koła podziałowe, spełnienie twierdzenia przez koła o zarysie ewolwentowym. Twierdzenie dotyczące bezkolizyjnej współpracy zębów, twierdzenie dotyczące ciągłości pracy zębów przekładni wynikłe stąd wymagania stawiane przekładniom ewolwentowym, a także odnośnie do procesu kształtowej i obwiedniowej obróbki kół zębatych. Warunek niepodcinania i zaostrzenia zębów, w metodzie obwiedniowej Pfautera i szlifowania Reishauera, grubość zębów na kole podziałowym, zasadniczym i wierzchołkowym. Wzór Folmera, korekcja zazębienia P0; P1; P2, obszar dopuszczalnego współczynnika korekcji, wzory opisujące geometrię przekładni walcowej o dowolnej dopuszczalnej korekcji. Przekładnie walcowe o zębach skośnych, prostokąt przyporu, składowe siły międzyzębnej, korekcja przekładni walcowej o zębach skośnych, obliczenia geometrii, siły dynamiczne w przekładniach, klasy dokładności kół, zakres dopuszczalnych prędkości przekładni, wykres Dudleya. Przybliżone obliczenie modułu przekładni z warunku na wytrzymałość zmęczeniową postaciową i kontaktową, sposób ustalenia szerokości wieńca w zależności od klasy przekładni. Metoda obliczeń przekładni zębatej wg ISO na wytrzymałość zmęczeniową i wytrzymałość kontaktową zębów kół, wymagania konstrukcyjne i technologiczne, podstawowe wzory obliczeniowe. Metody obróbki kół stożkowych: Gleasona, Oerlikona i Klingenberga, podstawowe zespoły frezarki i szlifierki Gleasona oraz kinematyka kołyski, narzędzia i koła obrabianego, geometria koła koronowego. Geometria przekładni stożkowej o zębach prostych, skośnych i kołowo-łukowych, składowe siły międzyzębnej w przekładni stożkowej o zębach skośnych w układzie kartezjańskim wału o, r, t. ĆWICZENIA: Układy łożysk tocznych, obliczenia i dobór z katalogu ŁT. Łożyska ślizgowe poprzeczne i wzdłużne, obliczenia na przykładach. Wybrane zagadnienia obliczeniowe sprzęgieł i hamulców. Wybrane zagadnienia

5 obliczeniowe przekładni pasowych. Przekładnie zębate obliczenia geometryczne przekładni walcowych o zębach prostych i skośnych, korekcja przekładni zębatych. Przekładnie zębate obliczenia geometryczne przekładni stożkowych o zębach prostych, skośnych i łukowych. Przekładnie zębate obliczenia przybliżone, obliczenia sił w przekładniach, obliczenia wytrzymałościowe sprawdzające wg ISO. LABORATORIUM: Badanie tensometryczne spawanej blachownicy. Badanie połączeń kołnierzowych. Wyznaczenie nośności wielośrubowego złącza ciernego. Wyznaczenie krytycznej prędkości obrotowej wirnika. Badanie momentu tarcia w łożyskach tocznych. PROJEKTOWANIE: Projekt zbiornika ciśnieniowego lub spawana konstrukcja nośna kraty albo ramy. Projekt podnośnika śrubowego (do konstrukcji stalowych lub samochodowego) lub zaworu odcinającego płytowego albo zasuwy, względnie prasy śrubowej. Semestr VII LABORATORIUM: Badanie tarcia na gwincie i powierzchniach oporowych śrub. Graficzne wyznaczanie korygowanych zębów przekładni, optymalizacja korekcji. Identyfikacja geometryczna kół zębatych na podstawie pomiarów i obliczeń. Wyznaczanie sprawności przekładni zębatej na stanowisku mocy krążącej. Rejestracja i analiza przebiegu rozruchu układu napędowego ze sprzęgłem ciernym sterowanym elektromagnetycznie. PROJEKTOWANIE: Projekt sprzęgła lub hamulca obrabiarki lub samochodu sterowanego mechanicznie lub elektromagnetycznie. Projekt dwustopniowej przekładni maszyny dźwigowej lub dwuwałkowej skrzyni biegów samochodu. Prof. dr hab. inż. Jan Ryś Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne PK-6 VI W1, L1 (2 pkt.) Semestr VI WYKŁADY: Powszechnie stosowane czynniki robocze systemów płynowych, ich rodzaje i parametry. Ciecze syntetyczne i elektroreologiczne. Wybrane zagadnienia z teorii systemów płynowych. Analogia elektrohydrauliczna. Elementy systemów płynowych: maszyny hydrauliczne, zawory, regulatory przepływu, wzmacniacze, układy nadążne, elementy strumieniowe. Międzynarodowy zapis graficzny elementów płynowych. Wybrane układy płynowe w maszynach technologicznych, pojazdach i inżynierii medycznej. Płynowe systemy napędu i sterowania manipulatorów i robotów przemysłowych. Metody analizy i syntezy wybranych układów płynowych. LABORATORIUM: Określenie wybranych parametrów czynnika roboczego. Wyznaczenie charakterystyk maszyn hydraulicznych. Badanie elementów układów płynowych; dławik, rozdzielacz, zawór przelewowy, regulator przepływu, przekaźnik ciśnienia. Technika proporcjonalna. Metody i systemy komputerowego wspomagania projektowania układu płynowego. Projektowanie prostego układu hydraulicznego lub pneumatycznego z pełnymi obliczeniami i doborem elementów katalogowych. Dobór elementów hydraulicznych i pneumatycznych za pomocą komputerowego programu INTER-NORMEN. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień)

ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień) EGZAMIN Z PKM (2014/2015, grupy: 13M13469) PRZYKŁADOWE TEMATY ZADAŃ I TESTÓW ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień) DOKŁADNOŚĆ ELEMENTÓW MASZYN 1. Obliczanie odchyłek lub

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015 Podano podstawy rysunku technicznego, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, podstawowe pomiary warsztatowe, tolerancje i pasowania, podstawy mechaniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Podstawy konstrukcji maszyn Fundamentals of machine design Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHANIK

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHANIK DZIAŁ WAŁY, OSIE, ŁOśYSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE scharakteryzować sztywność giętą i skrętną osi i wałów; obliczać osie i wały dwupodporowe; obliczać

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr 1V. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autora... 8

Spis treści.  Od Autora... 8 Spis treści Od Autora.............................................................. 8 1. Wiadomości wprowadzające........................................... 9 1.1. Znaczenie rysunku w technice......................................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego SPRZĘGŁA W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego bez zmiany jego wartości i kierunku. W ogólnym

Bardziej szczegółowo

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika Inżynierska 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I/ semestr 1. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII Temat: Grafika inżynierska Podstawy Inżynierii Wytwarzania T 1: elementy przestrzeni rzuty

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn + CAD I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Struktura manipulatorów

Struktura manipulatorów Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i podstawy automatyki ćwiczenia projektowe Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Teoria maszyn i podstawy automatyki ćwiczenia projektowe Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych grupa 1 (poniedziałek, 8-10, s. 2.19, mgr inż. M. Bieliński) grupa 2 (poniedziałek, 8-10, s. 2.19, mgr inż. R. Nowak) grupa 7 (poniedziałek, 17-19, s. 2.19, mgr inż. M. Bieliński) grupa 8 (poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Dynamika pojazdów Dynamics of vechicles

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności projektowanie systemów Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Część Wykład nr. 1 1. Podstawowe prawo zazębienia I1 przełożenie kinematyczne 1 i 1 = = ω ω r r w w1 1 . Rozkład prędkości w zazębieniu 3 4 3. Zarys cykloidalny i ewolwentowy

Bardziej szczegółowo

Kiść robota. Rys. 1. Miejsce zabudowy chwytaka w robocie IRb-6.

Kiść robota. Rys. 1. Miejsce zabudowy chwytaka w robocie IRb-6. Temat: CHWYTAKI MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Wprowadzenie Chwytak jest zabudowany na końcu łańcucha kinematycznego manipulatora zwykle na tzw. kiści. Jeżeli kiść nie występuje chwytak mocowany jest do ramienia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE System SOLID EDGE oferuje rozwiązania umożliwiające szybkie i poprawne projektowanie CAD 3D/2D w różnych branżach inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE POŁĄ TOWE. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia.

ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE POŁĄ TOWE. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia. POŁĄ ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE TOWE Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA nierozłączne rozłączne siły spójności siły tarcia siły przyczepności siły tarcia siły kształtu spawane zgrzewane lutowane zawalcowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Wstęp do grafiki inżynierskiej

Wstęp do grafiki inżynierskiej Akademia Górniczo-Hutnicza Wstęp do grafiki inżynierskiej Rzuty prostokątne Prokop ŚRODA Marcin KOT Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wiesław Rakowski dr hab. inż. Jerzy Zych Rozdziały

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Połączenia gwintowe

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Połączenia gwintowe Podstawy Konstrukcji Maszyn Połączenia gwintowe Wprowadzenie Połączenia gwintowe są połączeniami kształtowymi rozłącznymi najczęściej stosowanymi w budowie maszyn. Zasadniczym elementem połączenia gwintowego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki Zjazd 1 WZÓR OPSU TECZKI ĆWICZENIOWEJ Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny kierunek: Mechatronika Laboratorium z rysunku technicznego Semestr I, grupa L1 (L2) Imię i Nazwisko Tematyka ćwiczeń do

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o. Katalog szkoleń technicznych Schaeffler Polska Sp. z o.o. 08/2015 Treść katalogu szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na temat wszystkich szkoleń dostępne są

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn Zespół Szkół Nr im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Projektowanie sprzęgieł Obliczanie sprzęgieł polega na wyznaczeniu przenoszonego momentu obrotowego (równego momentowi skręcającemu) i obliczeniu wymiarów.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania podzespołów ciągnika oraz poznanie wpływu cech konstrukcyjnych układu napędowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE Materiały zebrał: i opracował : A. Szydłowski Przy opracowaniu wykorzystano materiały z Informatora CKE oraz ze strony: www.oke.lomza.com/informacje_o_egz/egz_zawodowy/zadania_technikum/pliki/tech.mech_rozw.pdf

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. Jakub Możaryn Wykład 1 Instytut Automatyki i Robotyki Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Pomiar strat mocy w śrubowym mechanizmie podnoszenia

Pomiar strat mocy w śrubowym mechanizmie podnoszenia POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN II Temat ćwiczenia: Pomiar strat mocy w śrubowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h.

GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h. GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h. Gwint to śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej lub stożkowej, zewnętrznej lub wewnętrznej. Komplementarne gwinty wewnętrzny i zewnętrzny mają tak

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn Mechanika i budowa maszyn 1. Rodzaje technologii odlewniczych. Odlewnictwo i spawalnictwo 2. Budowa złącza spawanego. Odlewnictwo i spawalnictwo 3. Metody spawania i ich charakterystyka. Odlewnictwo i

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Kształtowanie konstrukcyjne: nadanie właściwych cech konstrukcyjnych przeszłej maszynie określenie z jakiego punktu widzenia (wg jakiego kryterium oceny) będą oceniane alternatywne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO 1. Cel ćwiczenia - Zapoznanie się z działaniem i metodami obliczeniowymi sprzęgieł nierozłącznych typu kołnierzowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Oznaczenie kwalifikacji: M.17 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Bardziej szczegółowo

ności od kinematyki zazębie

ności od kinematyki zazębie Klasyfikacja przekładni zębatych z w zależno ności od kinematyki zazębie bień PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o zebach prostych o zębach

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. USŁUGI Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Planimetria 1 12 godz.

Planimetria 1 12 godz. Planimetria 1 1 godz. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego 1 definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30º, 45º, 60º Trygonometria zastosowania Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego z korekcji kół zębatych (uzębienia i zazębienia)

Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego z korekcji kół zębatych (uzębienia i zazębienia) Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego z korekcji kół zębatych (uzębienia i zazębienia) 1. WPROWADZENIE Koła zębate znajdują zastosowanie w rozlicznych mechanizmach, począwszy od przemysłu zegarmistrzowskiego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie UNIWERSYT E ZACHODNIOPOMOR T T E CH LOGICZNY W SZCZECINIE NO SKI KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

ogólna charakterystyka

ogólna charakterystyka PRZEKŁADNIE ogólna charakterystyka Większość maszyn nie może być napędzana bezpośrednio silnikiem i wymaga ogniwa pośredniczącego w postaci przekładni. Przekładnie są to mechanizmy służące do przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładni cięgnowej z pasami klinowymi

Badanie przekładni cięgnowej z pasami klinowymi POLITECHNIKA BIAŁOTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODTAWY KONTRUKCJI MAZYN II Temat ćwiczenia: Badanie przekładni cięgnowej

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 3 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE

GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE Bożena Kotarska-Lewandowska GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI Spis treści...

Bardziej szczegółowo

8.0 Łożyskowanie ŁOŻYSKA. 8.1. Łożyska toczne. 8.1.1. Definicje ŁOŻYSKA TOCZNE. - jednorzędowe - dwurzędowe - wielorzędowe

8.0 Łożyskowanie ŁOŻYSKA. 8.1. Łożyska toczne. 8.1.1. Definicje ŁOŻYSKA TOCZNE. - jednorzędowe - dwurzędowe - wielorzędowe 8.0 Łożyskowanie Łożysko - element konstrukcyjny umożliwiający przenoszenie sił między elementami których powierzchnie funkcjonalne poruszają się z różnymi prędkościami obrotowymi. Prowadnica - element

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1.

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1. I. Cel ćwiczenia: POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1. 1. Zidentyfikować koło zębate przeznaczone do pomiaru i określić jego podstawowe parametry 2. Dokonać pomiaru grubości zęba suwmiarką modułową lub

Bardziej szczegółowo

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz Animacje edukacyjne Po wybraniu ze wstążki Rozpocznij pozycji Animacje Pokaz, rys. 1, uzyskujemy dostęp do bardzo rozbudowanej Pomocy Autodesk Inventor. Rys. 2 przedstawia spis treści pierwszego poziomu

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Ćwiczenie audytoryjne pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Autor: dr inż. Radosław Łyszkowski Warszawa, 2013r. Metoda elementów skończonych MES FEM - Finite Element Method przybliżona

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Z CAD 2. Kod przedmiotu: Ko 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NA SCHEMATACH RYSUNKOWYCH. Opracował: Robert Urbanik

OZNACZENIA NA SCHEMATACH RYSUNKOWYCH. Opracował: Robert Urbanik OZNACZENIA NA SCHEMATACH RYSUNKOWYCH Opracował: Robert Urbanik Oznaczenia na schematach kinematycznych- symbole ruchu Tor ruchu prostoliniowego Chwilowe zatrzymanie w położeniu pośrednim Koniec ruchu prostoliniowego

Bardziej szczegółowo

Przekładnie HDO i HDP, jako najnowsze rozwiązanie elementu typowego w zespołach napędowych.

Przekładnie HDO i HDP, jako najnowsze rozwiązanie elementu typowego w zespołach napędowych. POLPACK Sp. z o. o. ul. Polna 129, 87-100 Toruń tel. +48 56 655 92 35; faks +48 56 655 92 38 polpack@polpack.com.pl, www.polpack.com.pl Przekładnie HDO i HDP, jako najnowsze rozwiązanie elementu typowego

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65738 Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL 28.03.2011 BUP 07/11 30.12.2011 WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65738 Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL 28.03.2011 BUP 07/11 30.12.2011 WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119388 (22) Data zgłoszenia: 06.10.2010 (19) PL (11) 65738 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1 Przedmowa Okładka CZĘŚĆ PIERWSZA. SPIS PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1. STAN NAPRĘŻENIA 1.1. SIŁY POWIERZCHNIOWE I OBJĘTOŚCIOWE 1.2. WEKTOR NAPRĘŻENIA 1.3. STAN NAPRĘŻENIA W PUNKCIE 1.4. RÓWNANIA

Bardziej szczegółowo

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA typ PK

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA typ PK - 2 - Spis treści Informacje ogólne... 3 Informacje techniczne... 4 - wymiary NA 44 NA 196... 7 Tabela wymiarowa... 9 Parametry techniczne...10 Tabela doboru żywotność sprzęgła w zależności od prędkości

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego 15. Przedmowa do wydania pierwszego 15. 1. Wiadomości ogólne 17. 2. Dokumentacja technologiczna 43

Przedmowa do wydania czwartego 15. Przedmowa do wydania pierwszego 15. 1. Wiadomości ogólne 17. 2. Dokumentacja technologiczna 43 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 15 Przedmowa do wydania pierwszego 15 1. Wiadomości ogólne 17 1.1. Proces produkcyjny i technologiczny oraz jego podział 17 1.2. Rodzaje obróbki

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Hamulce elektromagnetyczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Elektromagnetyczne hamulce i sprzęgła proszkowe Sposób oznaczania zamówienia P Wielkość mechaniczna Odmiana

Bardziej szczegółowo

AIR II stopień pytania na egzamin dyplomowy (22.03.2012)

AIR II stopień pytania na egzamin dyplomowy (22.03.2012) AIR II stopień pytania na egzamin dyplomowy (22.03.2012) GRUPA A 1. Na czym polega metoda elementów skończonych (MES). 2. Omów pojęcie współczynnika bezpieczeństwa. 3. Z jakich warunków równowagi wyznacza

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny

Materiał dydaktyczny Materiał dydaktyczny. Typ szkoły: Policealna Szkoła Zawodowa. Przedmiot nauczania: Podstawy projektowania 3. Oddział: BzII 4. Semestr: II 5. Liczba godzin w semestrze: 30 + 6 ( Isemestr) 6. Numer programu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy AUTOMATYKA I ROBOTYKA I stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy AUTOMATYKA I ROBOTYKA I stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy AUTOMATYKA I ROBOTYKA I stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy danego stopnia

Bardziej szczegółowo

2011-05-17. Przekładnie łańcuchowe

2011-05-17. Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe 1 1. Pojęcia podstawowe Przekładnia łańcuchowa składa się z dwóch lub więcej kół uzębionych, opasanych cięgnem - łańcuchem. Łańcuch składa się z szeregu ogniw połączonych przegubowo.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo