KONSTRUKCJA MASZYN. Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSTRUKCJA MASZYN. Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.)"

Transkrypt

1 KONSTRUKCJA MASZYN Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.) Semestr I WYKŁADY: Definicje maszyn, główny podział maszyn. Podstawowe cechy maszyn. Materiały stosowane w budowie maszyn. Rodzaje połączeń stosowanych w budowie maszyn. Typowe części i zespoły maszyn: wały i osie, sprzęgła, łożyska, hamulce. Podział i rodzaje przekładni, rodzaje napędów, smarowanie maszyn. Podział silników. Silniki wodne i wiatrowe. Silniki parowe tłokowe regulacja. Turbiny parowe. Silniki spalinowe tłokowe: rodzaje, budowa, zastosowanie. Turbiny spalinowe. Silniki odrzutowe. Maszyny elektryczne. Pompy. Wentylatory, dmuchawy i sprężarki. Dźwignice, przenośniki. Urządzenia transportowe; pojazdy drogowe, szynowe, statki, samoloty. Maszyny informatyczne. Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski Semestr, wymiar godz. (P), pkt.: Dokumentacja techniczna PK-2 II P2 (3 pkt.); III P1 (2 pkt.) Semestr II PROJEKTOWANIE: Omówienie regulaminu, harmonogramu i przebiegu zajęć na sali kreślarskiej, materiały i przybory kreślarskie, literatura. Rysowanie z modelu bryły o złożonym kształcie (wymagającym wykonania 6 rzutów) oraz jej zwymiarowanie (wyciąganie i opisanie rysunku w domu). Rysowanie wybranych części znormalizowanych i połączeń (np. kształtownik walcowany, połączenie śrubowe, spawane, sprężyna) oraz ich wymiarowanie (wyciąganie i opisanie rysunku w domu). Rysowanie w złożeniu pary kół zębatych walcowych i ich wymiarowanie (obliczenia geometryczne oraz wyciąganie i opisanie rysunku w domu). Demontaż (na końcu zajęć montaż) prostego zespołu maszynowego (np. zawór, kurek, zawór bezpieczeństwa, cylinder hamulcowy, wtryskiwacz), poznanie wzajemnego położenia poszczególnych części. Odręczne szkice części, poczynając od najprostszych do najtrudniejszych (przygotowanie linii wymiarowych w domu). Mierzenie części przy użyciu suwmiarki, identyfikacja gwintów za pomocą przymiarów grzebieniowych i norm, wpisywanie wymiarów na rysunek. Wykonanie rysunku złożeniowego na podstawie szkiców. Sporządzenie rysunku wykonawczego części obrotowo-symetrycznej z gwintem praca klauzurowa wykonywana w całości w sali i bez pomocy pracownika (część ta w następnym semestrze będzie realizowana w systemie CAD w pracowni komputerowej). Semestr III PROJEKTOWANIE: Ogólna charakterystyka systemu CAD, wprowadzenie do systemu, komunikacja z programem. Opis menu ikonowego. Układy współrzędnych. Ustalanie formatu rysunku. Podstawowe elementy rysunku (odcinki, linie równoległe i prostopadłe, łuki i okręgi, punkty konstrukcyjne). Kasowanie elementów. Powiększenia ekranowe fragmentów rysunku. Wydłużanie i skracanie elementów. Zmiana typu i koloru linii. Rysowanie prostokątów, ścięć i zaokrągleń krawędzi. Szczególe przypadki rysowania łuków i okręgów. Rysowanie osi symetrii. Pisanie tekstów, kreskowanie przekrojów, wymiarowanie. Rysowanie z modelu prostej bryły (kreskowanie przekroju i wymiarowanie). Manipulacja elementami rysunku (skracanie i wydłużanie grupy elementów, przesunięcie, obrót, powielanie wielokrotne). Zapisanie elementu na dysku i wykorzystanie go do różnych przekształceń. Dynamizacja elementów rysunku. Rysowanie w różnych skalach na jednym formacie. Instrukcje złożone. Sporządzenie rysunku wykonawczego elementu na podstawie odręcznego szkicu wykonanego w sem. II rysowanie przedmiotu, wczytanie z bazy danych formatki i tabelki, ustalenie obszaru o właściwej skali, wymiarowanie, opisy, zapisanie rysunku do bazy danych. Obsługa plotera. Wczytanie rysunku z bazy danych i edycja na ploterze. Sprawdzanie i poprawianie rysunku.

2 Dr hab. inż. Edward Lisowski, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Geometria wykreślna PK-3 I W1, L1 (4 pkt.) Semestr I WYKŁADY: Elementy pierwotne i aksjomaty geometrycznej przestrzeni euklidesowej uzupełnionej o elementy niewłaściwe E 3+. Definicja i niezmienniki najczęściej stosowanych przekształceń rzutowych: rzutu środkowego, rzutu równoległego i rzutu prostokątnego. Definicja Odwzorowania Monge'a (OM). Punkt, prosta i płaszczyzna w odwzorowaniu Monge a. OM płaszczyzny rzucającej. Transformacja Układu Rzutni Monge'a. Podstawowe konstrukcje w odwzorowaniu Monge'a. Wyznaczanie punktów przebicia i krawędzi płaszczyzn. Relacje równoległości i prostopadłości w OM. Określenie miar kątów w przestrzeni E 3+, twierdzenie o rzucie kąta prostego. Wyznaczanie prostych i płaszczyzn wzajemnie prostopadłych. Konstruowanie izometrii figur płaskich zadanych OM. Klasyfikacja wielościanów. Wielościany foremne. Konstruowanie rzutów wielościanów w położeniu kanonicznym, leżących na płaszczyznach rzucających oraz w narzuconym położeniu ogólnym. Definicja konturu i ustalanie widoczności krawędzi. Krzywe stożkowe definicje, własności, klasyfikacja. Konstrukcje uzupełniania stożkowych. Wybrane powierzchnie stopnia drugiego oraz powierzchnie prostokreślne. Powierzchnie stożkowe i walcowe zadane kierującą krzywą stożkową. Wyznaczanie punktów przebicia i przekrojów stożków i walców. Rzuty, przekroje i punkty przebicia sfery. Wyznaczanie punktów przebicia i przekrojów wielościanów, związki kolineacji pomiędzy podstawami i przekrojami pobocznic ostrosłupów. Przekroje i rozwinięcia stożków i walców obrotowych. Przenikanie wybranych powierzchni stopnia 2. Łączenie stożków i walców opisanych na wspólnej sferze. Aksonometria prostokątna i jej rodzaje. Wyznaczanie położenia osi aksonometrycznych i skróceń oraz rzutu aksonometrycznego dla celowo dobranego kierunku rzutu, na podstawie rzutów Monge a obiektu. Aksonometrie ukośne. Twierdzenie Pohlkego. Konstruowanie przekrojów w rzucie aksonometrycznym. LABORATORIUM: Wybrane konstrukcje planimetryczne: stycznych, punktu niedostępnego oraz oparte na jednokładności. Sporządzenie rzutów Monge a kształtki na podstawie rysunku aksonometrycznego. Wykonanie odwzorowania Monge a wielokąta płaskiego. Transformacja wielościanu przyjętego w położeniu kanonicznym. Konstrukcja izometrii figury płaskiej. Konstrukcja rzutów wielościanów w położeniu ogólnym oraz w oparciu o płaszczyznę bazową rzucającą. Przenikanie sfery z walcem oraz wyznaczanie cienia rzuconego przez sferę na płaszczyznę. Przenikanie i rozwinięcia powierzchni stożka i walca opisanych na wspólnej sferze. Aksonometria prostokątna i ukośna kształtki zadanej rzutami Monge a. Wyznaczanie przekroju w rzucie aksonometrycznym. dr hab. inż. arch. Otmar Vogt, prof. PK Samodzielny Zakład Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej (A-9) Semestr, wymiar godz. (W, L, P), pkt.: Teoria mechanizmów i maszyn PK-4 IV W1, L1, P1 (4 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Pojęcia podstawowe: maszyna, mechanizm, robot, manipulator. Ogniwa. Pary kinematyczne. Modelowanie mechanizmów. Analiza strukturalna mechanizmów. Równania strukturalne. Klasyfikacja mechanizmów. Synteza strukturalna zespołów kinematycznych. Napędy mechanizmów i ich modelowanie. Kinematyka mechanizmów i manipulatorów. Macierze transformacji. Metody wyznaczania położenia, prędkości i przyspieszenia

3 ogniw mechanizmów. Podstawy analizy dynamicznej. Ruch mechanizmu pod wpływem sił zewnętrznych. Dynamika układów napędowych mechanizmów i manipulatorów. Metody numeryczne analizy kinematycznej i dynamicznej mechanizmów. Siły w parach kinematycznych. Wyrównoważanie statyczne i dynamiczne. Synteza mechanizmów krzywkowych i dźwigniowych mechanizmów płaskich. Projektowanie otwartych łańcuchów kinematycznych dla zadanych torów ruchu. Analiza błędów dynamicznych mechanizmów. Podatność ogniw. Mechanizmy kierujące i prostowodowe. Czułość mechanizmów. LABORATORIUM: Identyfikacja struktury i parametrów mechanizmów na bazie modeli. Analiza ruchu mechanizmu krzywkowego wyznaczanie prędkości i przyspieszenia. Analiza przekładni z tarczami uzębionymi wyznaczanie prędkości i przyspieszeń. Analiza mechanizmu Cardana wyznaczanie prędkości i przyspieszeń kątowych. Badanie mechanizmów prostowodowych. Wyznaczanie błędu. Wyrównoważanie mechanizmów płaskich. Badanie ruchu środka masy. Badanie błędu dynamicznego mechanizmu z ogniwami podatnymi. Schematy blokowe mechanizmów. Symulacja komputerowa ruchu. PROJEKTOWANIE: Projekt struktury mechanizmu płaskiego dla zadanych ogniw i par kinematycznych. Modyfikacja struktury mechanizmów z parami kinematycznymi wyższego rzędu. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń mechanizmów płaskich klasy drugiej. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń mechanizmów płaskich klas wyższych. Macierze transformacji dla otwartego łańcucha kinematycznego. Synteza czworoboku przegubowego dla zadanych położeń ogniw. Wykonanie analizy dynamicznej dla zadanego prawa ruchu ogniwa napędzającego. Sprawność mechanizmu przy uwzględnieniu tarcia i obciążeń dynamicznych. Synteza płaskiego mechanizmu krzywkowego z uwzględnieniem dynamiki. Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski Podstawy konstrukcji maszyn PK-5 Semestr, wymiar godz. (W, C, L, P), pkt.: V W3, C1 (4 pkt.); VI W2, C1, L1, P E 2 (8 pkt.); VII L1, P2 (3 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Podstawowe pojęcia w budowie maszyn, zasady konstrukcji i ich rola w ocenie projektu, schematy realizacji prac konstrukcyjnych, specyfika problemów konstrukcyjnych. Optymalizacja konstrukcji, zapis matematyczny zadania optymalizacji, metoda systematycznego przeszukiwania, metoda Monte Carlo. Dokładność wymiarowa elementów maszyn, zamienność kompensacyjna, technologiczna i konstrukcyjna. Metodyka obliczeń połączeń spawanych, obliczenia połączeń pracujących na proste i złożone ścinanie, unifikacja węzłów spawalniczych, konstrukcja i obliczenia blachownicy spawanej. Stan naprężeń w spawanym zbiorniku walcowym z dnami elipsoidalnymi, wzór kotłowy, połączenia rurowe nierozłączne. Połączenia gwintowe, podział i przykłady zastosowań, obciążenia śrub siłą osiową, momenty tarcia w połączeniu, samohamowność, zjawisko luzowania w połączeniach, metody zabezpieczeń. Zależność naprężeń rozciągających w śrubie od momentu w metodzie mechanicznej montażu śrub, wyznaczenie tej zależności metodą eksperymentalną; naprężenia zginające w śrubach przyczyny, obliczenia i sposób ich ograniczenia. Charakter obciążenia zwojów gwintu, minimalna wysokość nakrętki oraz głębokość połączenia śruby z korpusami maszyn, podstawowe zależności dla układów podatnych, obliczenia wielośrubowych układów podatnych. Podstawowe zależności dla połączeń kołnierzowych oraz obliczanie naciągu ruchowego i montażowego śrub, połączenia rurowe rozłączne. Połączenia wciskowe, warunki obciążalności lokalnej i globalnej, warunki wytrzymałości, warunek na określenie wcisku, poprawki na rozszerzalność cieplną i chropowatość powierzchni, połączenia na powierzchniach stożkowych. Sprężyny, klasyfikacja, materiały, optymalne przekroje sprężyn, sprężyny śrubowe przenoszące siłę rozciągającą lub ściskającą, warunek przemieszczeniowy i wytrzymałościowy, sprężyny o charakterystyce liniowej i nieliniowej. Sprężyny piórowe, resory, obliczanie resorów piórowych, sprężyny realizujące moment skręcający, sprężyna talerzowa, jej charakterystyka, zastosowanie i obliczenia, obliczenia sprężyn na podstawie tablic inżynierskich, silentbloki, konstrukcja, zastosowanie. Wytrzymałość zmęczeniowa, wykres Wöhlera i Smitha, klasyfikacja i opis obciążeń zmęczeniowych, wyznaczanie współczynnika koncentracji naprężeń w obliczeniach zmęczeniowych, budowa uproszczonego wykresu Smitha na podstawie tablic inżynierskich. Wyznaczenie zmęczeniowego współczynnika bezpieczeństwa w strefach koncentracji naprężeń dla przypadku stałej wartości średniej naprężenia lub stałego stosunku amplitudy do wartości średniej. Obliczenia zmęczeniowe dla naprężeń o zmiennych poziomach, cyklogramy naprężeń, zasada sumowania skutków cykli

4 naprężeń, hipotezy kumulacji Palmgrena- -Minera, naprężenia harmoniczne równoważne, obliczenia zmęczeniowe osi wagonu. Obliczenia zmęczeniowe przy losowym charakterze zmienności naprężeń dla zadanej gęstości prawdopodobieństwa amplitudy, obliczenia półosi lub sprężyny śrubowej zawieszenia samochodu ze względu na skręcanie przekroju losowym momentem. Obliczenia zmęczeniowe przy złożonym stanie naprężenia, tj. dla wału obciążonego momentem zginającym i skręcającym oraz dla zwrotnicy samochodu obciążonej w przekroju karbu momentem zginającym i siłą osiową. Wyrównoważanie (wyważanie) wirników maszyn, rodzaje i skutki niewyważenia, metody wyważania, obroty krytyczne maszyn wirnikowych, obliczenie wału wirnika w zakresie podkrytycznym, warunek wytrzymałościowy i dynamiczny dla wału. Połączenia kształtowe typu: wał piasta ruchowe i spoczynkowe, połączenia sworzniowe symetryczne i asymetryczne, połączenia czopowe. Zastosowanie, materiały, sposób wykonania i montażu, analiza sił w połączeniu, warunki obliczeniowe. Zakres zastosowań łożysk tocznych i ślizgowych, konstrukcja i klasyfikacja łożysk tocznych, oznaczenia i zdolność przenoszenia obciążeń, pasowania i zabudowa łożysk tocznych, nośność ruchowa, spoczynkowa i obroty graniczne łożyska. Obliczanie łożyska tocznego ze względu na trwałość przy stałych i zmiennych obciążeniach i obrotach, układy łożysk zależnych i niezależnych, rola siły osiowej i promieniowej w obliczeniach łożysk skośnych, kryteria zniszczenia i monitoring łożysk. Konstrukcja i obliczanie łożysk ślizgowych hydrodynamicznych poprzecznych metodą Raymondiego-Boyda, kryteria poprawnej pracy, warunki konstrukcyjne i technologiczne, metoda obliczeń dla zmiennych warunków obciążenia, obrotów i temperatury. ĆWICZENIA: Zadania z optymalizacji elementów maszyn, pasowania. Zamienność wymiarowa, przykłady obliczeń dla zespołów maszyn. Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji spawanych. Obliczenia wybranych połączeń śrubowych oraz połączeń wciskowych. Konstrukcja sprężyn obliczenia. Przykłady obliczeń zmęczeniowych elementów maszyn. Wały i osie obliczenia wytrzymałościowe i dynamiczne. Semestr VI WYKŁADY: Metodyka obliczeń łożyska hydrodynamicznego wzdłużnego ze stałą panewką dla przypadku stałego i zmiennego kierunku obrotów, kryteria poprawnej pracy, dobór oleju i sposoby doprowadzenia oleju. Budowa łożyska hydrostatycznego wzdłużnego oraz prowadnicy hydrostatycznej, obliczenia rozkładu ciśnienia dla stałego wydatku pompy, zalety i wady łożysk hydrostatycznych i hydrodynamicznych. Klasyfikacja sprzęgieł, sprzęgła nierozłączne, sterowane i samoczynne, w ramach sprzęgieł nierozłącznych konstrukcja i obliczenia sprzęgła sztywnego, podatnego i nastawnego; dobór sprzęgieł w układzie napędowym w zależności od momentu napędowego i częstości wymuszeń. Sprzęgło sterowane kłowe, warunek samohamowności, schemat dwuwałkowej czterobiegowej skrzyni biegów samochodu, obliczenie synchronizatora stożkowego, momenty tarcia i siły włączenia sprzęgła kłowego, sprzęgła rozłączne cierne, konstrukcja i obliczanie. Rozruch układu napędu za pomocą sprzęgła rozłącznego ciernego. Hamulce, zalety i wady hamulców taśmowych, bębnowych i tarczowych; obliczanie rozkładu nacisków na powierzchniach trących hamulców taśmowych i bębnowych, obliczenie momentu tarcia, siły działające w układzie sterowania hamulców. Rodzaje hamulców bębnowych ze szczękami zewnętrznymi, ustalenie położenia przegubów szczęk hamulca. Rozruch układu silnik maszyna robocza, redukcja momentów i bezwładności w maszynie, warunek rozruchu, czas rozruchu, prędkość ruchu jednostajnego. Modele maszyny jako układu o wielu stopniach swobody, matematyczny opis pracy sprzęgła podatnego przy wymuszeniu harmonicznym momentem maszyny. Przekładnie pasowe z paskiem klinowym i zębatym, geometria pasów i kół, zależności geometryczne dla dwóch i trzech współpracujących kół, siły i naprężenia w pasach, współczynnik napędu i poślizgu. Obliczanie przenoszonej mocy przez przekładnię z pasem klinowym i zębatym metodą przybliżoną oraz metodą Niemanna, przełożenie geometryczne i rzeczywiste, straty energii, sprawność przekładni, optymalne warunki pracy przekładni. Zalety i wady przekładni zębatych, pojęcia podstawowe dotyczące geometrii kół zębatych, twierdzenie dotyczące stałości przełożenia, koła toczne, koła podziałowe, spełnienie twierdzenia przez koła o zarysie ewolwentowym. Twierdzenie dotyczące bezkolizyjnej współpracy zębów, twierdzenie dotyczące ciągłości pracy zębów przekładni wynikłe stąd wymagania stawiane przekładniom ewolwentowym, a także odnośnie do procesu kształtowej i obwiedniowej obróbki kół zębatych. Warunek niepodcinania i zaostrzenia zębów, w metodzie obwiedniowej Pfautera i szlifowania Reishauera, grubość zębów na kole podziałowym, zasadniczym i wierzchołkowym. Wzór Folmera, korekcja zazębienia P0; P1; P2, obszar dopuszczalnego współczynnika korekcji, wzory opisujące geometrię przekładni walcowej o dowolnej dopuszczalnej korekcji. Przekładnie walcowe o zębach skośnych, prostokąt przyporu, składowe siły międzyzębnej, korekcja przekładni walcowej o zębach skośnych, obliczenia geometrii, siły dynamiczne w przekładniach, klasy dokładności kół, zakres dopuszczalnych prędkości przekładni, wykres Dudleya. Przybliżone obliczenie modułu przekładni z warunku na wytrzymałość zmęczeniową postaciową i kontaktową, sposób ustalenia szerokości wieńca w zależności od klasy przekładni. Metoda obliczeń przekładni zębatej wg ISO na wytrzymałość zmęczeniową i wytrzymałość kontaktową zębów kół, wymagania konstrukcyjne i technologiczne, podstawowe wzory obliczeniowe. Metody obróbki kół stożkowych: Gleasona, Oerlikona i Klingenberga, podstawowe zespoły frezarki i szlifierki Gleasona oraz kinematyka kołyski, narzędzia i koła obrabianego, geometria koła koronowego. Geometria przekładni stożkowej o zębach prostych, skośnych i kołowo-łukowych, składowe siły międzyzębnej w przekładni stożkowej o zębach skośnych w układzie kartezjańskim wału o, r, t. ĆWICZENIA: Układy łożysk tocznych, obliczenia i dobór z katalogu ŁT. Łożyska ślizgowe poprzeczne i wzdłużne, obliczenia na przykładach. Wybrane zagadnienia obliczeniowe sprzęgieł i hamulców. Wybrane zagadnienia

5 obliczeniowe przekładni pasowych. Przekładnie zębate obliczenia geometryczne przekładni walcowych o zębach prostych i skośnych, korekcja przekładni zębatych. Przekładnie zębate obliczenia geometryczne przekładni stożkowych o zębach prostych, skośnych i łukowych. Przekładnie zębate obliczenia przybliżone, obliczenia sił w przekładniach, obliczenia wytrzymałościowe sprawdzające wg ISO. LABORATORIUM: Badanie tensometryczne spawanej blachownicy. Badanie połączeń kołnierzowych. Wyznaczenie nośności wielośrubowego złącza ciernego. Wyznaczenie krytycznej prędkości obrotowej wirnika. Badanie momentu tarcia w łożyskach tocznych. PROJEKTOWANIE: Projekt zbiornika ciśnieniowego lub spawana konstrukcja nośna kraty albo ramy. Projekt podnośnika śrubowego (do konstrukcji stalowych lub samochodowego) lub zaworu odcinającego płytowego albo zasuwy, względnie prasy śrubowej. Semestr VII LABORATORIUM: Badanie tarcia na gwincie i powierzchniach oporowych śrub. Graficzne wyznaczanie korygowanych zębów przekładni, optymalizacja korekcji. Identyfikacja geometryczna kół zębatych na podstawie pomiarów i obliczeń. Wyznaczanie sprawności przekładni zębatej na stanowisku mocy krążącej. Rejestracja i analiza przebiegu rozruchu układu napędowego ze sprzęgłem ciernym sterowanym elektromagnetycznie. PROJEKTOWANIE: Projekt sprzęgła lub hamulca obrabiarki lub samochodu sterowanego mechanicznie lub elektromagnetycznie. Projekt dwustopniowej przekładni maszyny dźwigowej lub dwuwałkowej skrzyni biegów samochodu. Prof. dr hab. inż. Jan Ryś Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne PK-6 VI W1, L1 (2 pkt.) Semestr VI WYKŁADY: Powszechnie stosowane czynniki robocze systemów płynowych, ich rodzaje i parametry. Ciecze syntetyczne i elektroreologiczne. Wybrane zagadnienia z teorii systemów płynowych. Analogia elektrohydrauliczna. Elementy systemów płynowych: maszyny hydrauliczne, zawory, regulatory przepływu, wzmacniacze, układy nadążne, elementy strumieniowe. Międzynarodowy zapis graficzny elementów płynowych. Wybrane układy płynowe w maszynach technologicznych, pojazdach i inżynierii medycznej. Płynowe systemy napędu i sterowania manipulatorów i robotów przemysłowych. Metody analizy i syntezy wybranych układów płynowych. LABORATORIUM: Określenie wybranych parametrów czynnika roboczego. Wyznaczenie charakterystyk maszyn hydraulicznych. Badanie elementów układów płynowych; dławik, rozdzielacz, zawór przelewowy, regulator przepływu, przekaźnik ciśnienia. Technika proporcjonalna. Metody i systemy komputerowego wspomagania projektowania układu płynowego. Projektowanie prostego układu hydraulicznego lub pneumatycznego z pełnymi obliczeniami i doborem elementów katalogowych. Dobór elementów hydraulicznych i pneumatycznych za pomocą komputerowego programu INTER-NORMEN. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. [Tom] 2, Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne / pod redakcją Eugeniusza Mazanka ; autorzy: Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki,

Bardziej szczegółowo

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne Spis treści PRZEDMOWA... 9 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH... 11 2. ZASTOSOWANIE I WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIOM ZĘBATYM... 22 3. GEOMETRIA I KINEMATYKA PRZEKŁADNI WALCOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dobór sprzęgieł hydrokinetycznych 179 Bibliografia 183

Dobór sprzęgieł hydrokinetycznych 179 Bibliografia 183 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 3 / autorzy: Tadeusz Kacperski, Andrzej Krukowski, Sylwester Markusik, Włodzimierz Ozimowski ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 3 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych roces projektowania części maszyn Wpisany przez iotr ustelny Moduł: roces projektowania części maszyn Typ szkoły: Technikum Jednostka modułowa C rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych Zna ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień)

ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień) EGZAMIN Z PKM (2014/2015, grupy: 13M13469) PRZYKŁADOWE TEMATY ZADAŃ I TESTÓW ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień) DOKŁADNOŚĆ ELEMENTÓW MASZYN 1. Obliczanie odchyłek lub

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015 Podano podstawy rysunku technicznego, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, podstawowe pomiary warsztatowe, tolerancje i pasowania, podstawy mechaniki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 4 6-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum OCENA poziom podstawowy mechatroniczne 311410 WYMAGANIA - przygotować arkusz rysunkowy (z wypełnioną tabelą pomiarową),

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Podstawy konstrukcji maszyn Fundamentals of machine design Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA zawód: Technik mechatronik E3. KOMUTEROWE ROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN E3.01. rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych E3.02. rojektowanie podzespołów osi

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011.

Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011 Spis treści Przedmowa 6 Wstęp 7 1. Wiadomości ogólne dotyczące procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn I

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn I Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 4 43-0_ Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHANIK

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHANIK DZIAŁ WAŁY, OSIE, ŁOśYSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE scharakteryzować sztywność giętą i skrętną osi i wałów; obliczać osie i wały dwupodporowe; obliczać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej Kod przedmiotu TR.SIK309 Nazwa przedmiotu Podstawy budowy maszyn II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, projekt Podstawy konstrukcji maszyn Fundamentals of machine design Forma studiów: stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn mechanizmów

Teoria maszyn mechanizmów Adam Morecki - Jan Oderfel Teoria maszyn mechanizmów Państwowe Wydawnictwo Naukowe SPIS RZECZY Przedmowa 9 Część pierwsza. MECHANIKA MASZYN I MECHANIZMÓW Z CZŁONAMI SZTYWNYMI 13 1. Pojęcia wstępne do teorii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr 1V. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn II Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 5 52-0_ Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy rysunku technicznego... u

1 Podstawy rysunku technicznego... u Spis treści Słowo wstępne... 9 1 Podstawy rysunku technicznego... u 1.1 Rysunek techniczny językiem ludzi techniki... 11 1.1.1 Normalizacja rysunków technicznych... 11 1.1.2 Rodzaje rysunków... 12 1.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 7

Spis treści. Słowo wstępne 7 Geometria wykreślna : podstawowe metody odwzorowań stosowane w projektowaniu inżynierskim : podręcznik dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej / Renata A. Górska. Kraków, 2015 Spis treści Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM N 0 8-2 _0 Rok: III Semestr: V Forma

Bardziej szczegółowo

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej 4,55 n1= 3500 obr/min n= 1750 obr/min N= 4,55 kw 0,70 1,00 16 37 1,41 1,4 8 30,7 1,41 1. Obliczenie momentu Moment na kole n1 obliczam z zależności: 9550 9550 Moment na kole n obliczam z zależności: 9550

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM-1-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autora... 8

Spis treści.  Od Autora... 8 Spis treści Od Autora.............................................................. 8 1. Wiadomości wprowadzające........................................... 9 1.1. Znaczenie rysunku w technice......................................

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-2 _0 Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

Przekładnie zębate : zasady działania : obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe / Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński. Warszawa, 2017.

Przekładnie zębate : zasady działania : obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe / Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński. Warszawa, 2017. Przekładnie zębate : zasady działania : obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe / Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński. Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa XV 1. Znaczenie przekładni zębatych w napędach

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Podstawy budowy pojazdów Obowiązkowy/kierunkowy. Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Podstawy budowy pojazdów Obowiązkowy/kierunkowy. Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy budowy pojazdów Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 3 38-0_ Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Przekładnie zębate. Klasyfikacja przekładni zębatych. 1. Ze względu na miejsce zazębienia. 2. Ze względu na ruchomość osi

Przekładnie zębate. Klasyfikacja przekładni zębatych. 1. Ze względu na miejsce zazębienia. 2. Ze względu na ruchomość osi Przekładnie zębate Klasyfikacja przekładni zębatych 1. Ze względu na miejsce zazębienia O zazębieniu zewnętrznym O zazębieniu wewnętrznym 2. Ze względu na ruchomość osi O osiach stałych Planetarne przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE a) o przełożeniu stałym a) z pasem płaskim a) łańcych pierścieniowy b) o przełożeniu zmiennym b) z pasem okrągłym

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 2. Kod przedmiotu: Kxa 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Szkoła/zawód: podstawy konstrukcji maszyn i urzadzeń Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ technik mechanik

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII Temat: Grafika inżynierska Podstawy Inżynierii Wytwarzania T 1: elementy przestrzeni rzuty

Bardziej szczegółowo

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika Inżynierska 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I/ semestr 1. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH 1 Nazwa w języku angielskim DESIGN OF MECHANICAL CONSTRUCTIONS

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2010 Spis treści Część I. STATYKA 1. Prawa Newtona. Zasady statyki i reakcje więzów 11 1.1. Prawa Newtona 11 1.2. Jednostki masy i

Bardziej szczegółowo

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego SPRZĘGŁA W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego bez zmiany jego wartości i kierunku. W ogólnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN KOREKCJA ZAZĘBIENIA ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 5 Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN OPRACOWAŁ: dr inż. Jan KŁOPOCKI Gdańsk 2000

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Grafika inżynierska I Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 N 0 1 19-0_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Układy napędowe maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-59_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn + CAD I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw udowy Maszyn Zakład Mechaniki http://www.ipbm.simr.pw.edu.pl/ Teoria maszyn i podstawy automatyki semestr zimowy 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014

Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014 Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014 Ćwiczenie nr 1 Temat: Rzutowanie prostokątne punktu, odcinka, wycinka płaszczyzny i prostej bryły przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i podstawy automatyki ćwiczenia projektowe Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Teoria maszyn i podstawy automatyki ćwiczenia projektowe Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych grupa 1 (poniedziałek, 8-10, s. 2.19, mgr inż. M. Bieliński) grupa 2 (poniedziałek, 8-10, s. 2.19, mgr inż. R. Nowak) grupa 7 (poniedziałek, 17-19, s. 2.19, mgr inż. M. Bieliński) grupa 8 (poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Projekt wału pośredniego reduktora

Projekt wału pośredniego reduktora Projekt wału pośredniego reduktora Schemat kinematyczny Silnik elektryczny Maszyna robocza P Grudziński v10d MT1 1 z 4 n 3 wyjście z 1 wejście C y n 1 C 1 O z 3 n M koło czynne O 1 z z 1 koło bierne P

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn 0-05-7 Podstawy Konstrukcji Maszyn Część Wykład nr.3. Przesunięcie zarysu przypomnienie znanych zagadnień (wykład nr. ) Zabieg przesunięcia zarysu polega na przybliżeniu lub oddaleniu narzędzia od osi

Bardziej szczegółowo

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy) Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Podstkonstrmasz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności projektowanie systemów Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Część Wykład nr. 1 1. Podstawowe prawo zazębienia I1 przełożenie kinematyczne 1 i 1 = = ω ω r r w w1 1 . Rozkład prędkości w zazębieniu 3 4 3. Zarys cykloidalny i ewolwentowy

Bardziej szczegółowo

Po co nam geometria? Monika Sroka-Bizoń OŚRODEK GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ

Po co nam geometria? Monika Sroka-Bizoń OŚRODEK GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ Po co nam geometria? Monika Sroka-Bizoń OŚRODEK GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ Sesja Naukowa objęta honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Struktura manipulatorów

Struktura manipulatorów Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy

Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy Przekładnie łańcuchowe 1. Pojęcia podstawowe Przekładnia łańcuchowa składa się z dwóch lub więcej kół uzębionych, opasanych cięgnem - łańcuchem. Łańcuch

Bardziej szczegółowo

Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1

Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1 1. SPRZĘGŁO TULEJOWE. Sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naciski powierzchniowe w rowkach wpustowych. Przyjąć, że p dop = 60 Pa. Zaproponować sposób zabezpieczenia tulei przed przesuwaniem się wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA 311206 Lp Wiadomości wstępne, normy rysunkowe 1 Lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Dynamika pojazdów Dynamics of vechicles

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia II stopnia. Wybrane zagadnienia budowy pojazdów Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia II stopnia. Wybrane zagadnienia budowy pojazdów Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia II stopnia Przedmiot: Wybrane zagadnienia budowy pojazdów Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 6 8-0_ Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Kiść robota. Rys. 1. Miejsce zabudowy chwytaka w robocie IRb-6.

Kiść robota. Rys. 1. Miejsce zabudowy chwytaka w robocie IRb-6. Temat: CHWYTAKI MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Wprowadzenie Chwytak jest zabudowany na końcu łańcucha kinematycznego manipulatora zwykle na tzw. kiści. Jeżeli kiść nie występuje chwytak mocowany jest do ramienia

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych.

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy Konstrukcji maszyn 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr III. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń:

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń: DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów Uczeń: 1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia; 2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

Bardziej szczegółowo

Podstawy skrzyni biegów

Podstawy skrzyni biegów Układ napędowy - podzespoły Podstawy skrzyni biegów opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk aktualizacja 02.2011 07.2011 2015 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Wykład Linia ciągła skrzynka z biegiem

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE System SOLID EDGE oferuje rozwiązania umożliwiające szybkie i poprawne projektowanie CAD 3D/2D w różnych branżach inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do grafiki inżynierskiej

Wstęp do grafiki inżynierskiej Akademia Górniczo-Hutnicza Wstęp do grafiki inżynierskiej Rzuty prostokątne Prokop ŚRODA Marcin KOT Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wiesław Rakowski dr hab. inż. Jerzy Zych Rozdziały

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MEI-1-305-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych : podręcznik do kształcenia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Michał Markowski, Zbigniew Stanik. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Wymiary tolerowane i pasowania Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy mechaniki Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE POŁĄ TOWE. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia.

ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE POŁĄ TOWE. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia. POŁĄ ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE TOWE Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA nierozłączne rozłączne siły spójności siły tarcia siły przyczepności siły tarcia siły kształtu spawane zgrzewane lutowane zawalcowane

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki Zjazd 1 WZÓR OPSU TECZKI ĆWICZENIOWEJ Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny kierunek: Mechatronika Laboratorium z rysunku technicznego Semestr I, grupa L1 (L2) Imię i Nazwisko Tematyka ćwiczeń do

Bardziej szczegółowo

Okręgi i proste na płaszczyźnie

Okręgi i proste na płaszczyźnie Okręgi i proste na płaszczyźnie 1 Kąt środkowy i pole wycinka koła rozpoznawać kąty środkowe, obliczać kąt środkowy oparty na zadanym łuku, obliczać długość okręgu i łuku okręgu, obliczać pole koła, pierścienia,

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Połączenia rozłączne 77 Jan Witkowski 2.1. Wstęp 77

Spis treści. 2. Połączenia rozłączne 77 Jan Witkowski 2.1. Wstęp 77 Podstawy konstrukcji maszyn. 2 / autorzy: Marek Bijak-Żochowski, Marek Dietrich, Tadeusz Kacperski, Jacek Stupnicki, Józef Szala, Jan Witkowski ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 1 dodr. (PWN). Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. 2. Gdzie w przestrzeni usytuowane są punkty (w której ćwiartce leży dany punkt): F x E' E''

Zadanie I. 2. Gdzie w przestrzeni usytuowane są punkty (w której ćwiartce leży dany punkt): F x E' E'' GEOMETRIA WYKREŚLNA ĆWICZENIA ZESTAW I Rok akademicki 2012/2013 Zadanie I. 1. Według podanych współrzędnych punktów wykreślić je w przestrzeni (na jednym rysunku aksonometrycznym) i określić, gdzie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia. Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia. Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia Przedmiot: Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM S 0 4 47-0 0 Rok: 2 Semestr:

Bardziej szczegółowo