WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III IV V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn + CAD I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne praktyczny Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych Semestr ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III IV V Razem w czasie studiów: 120 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu) 1. Wiedza i umiejętności w zakresie szkoły średniej. 2. Wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych (matematyka; fizyka; mechanika techniczna; wytrzymałość materiałów; grafika inżynierska, nauka o materiałach, podstawy inżynierii wytwarzania). Cele przedmiotu 1. Pozyskanie podstawowej wiedzy w zakresie charakterystyk i klasyfikacji, zasad projektowania, doboru materiałów do budowy, zastosowania, prawidłowej eksploatacji elementów i zespołów składowych maszyn. 2. Opanowanie umiejętności projektowania i eksploatacji różnego rodzaju elementów i zespołów składowych maszyn takich jak, np.: połączenia, łożyska, wały, sprzęgła, przekładnie. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) po zakończeniu cyklu kształcenia: Symbol Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP1 EKP2 EKP3 wyjaśnić istotę poszczególnych etapów cyklu życia maszyny; przedstawić proces projektowania a także scharakteryzować podstawowe zasady konstrukcji; przedstawić istotę tolerancji wymiarowych, pasowań części maszynowych, tolerancji geometrycznych oraz dobierać i obliczać tolerancje wymiarowe oraz pasowania współpracujących części maszynowych uzasadnić korzyści płynące ze smarowania; wyjaśnić istotę powstawania nośności hydrodynamicznej i istotę smarowania elastohydrodynamicznego, obliczyć łożysko hydrodynamiczne; scharakteryzować poszczególne rodzaje łożysk, dobrać pasowania oraz wyjaśnić zasady ustalania łożysk tocznych a także zidentyfikować oznaczenie łożyska tocznego scharakteryzować rodzaje połączeń maszynowych (spawane, gwintowe i śrubowe, cierne, kształtowe) oraz sprawdzić ich K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_U12, K_U17, K_U18 K_W09, K_U13, K_U17, K_U18, K_U20, K_K03

2 wytrzymałość dla zadanego obciążenia; wymienić istotne czynniki wpływające na wytrzymałość zmęczeniową połączeń maszynowych K_W09, K_U13, K_U18 EKP4 omówić poszczególne rodzaje sprężyn, sprzęgieł, hamulców oraz zaworów; przedstawić zasady kształtowania konstrukcyjnego wałów oraz wyjaśnić istotę wyważania statycznego i dynamiczne wałów K_W08, K_W09, K_U17, K_U18 EKP5 przedstawić typy i rodzaje zębów kół zębatych, geometryczne cechy zazębienia oraz warunki stałości i ciągłości zazębienia; scharakteryzować podstawowe cechy konstrukcyjne poszczególnych rodzajów przekładni mechanicznych, sposoby smarowania oraz uszczelnienia ich elementów K_W01 K_W03, K_W09, K_U13, K_U17, K_U18, K_K03 EKP6 wyznaczyć rozkłady naprężeń tnących w spoinie pachwinowej, siły działające w połączeniu śrubowych napiętym wstępnie oraz w połączeniu śrubowym obciążonych siłą i momentem, a także wyznaczyć charakterystyki sprężyn naciskowych, parametry K_U12, K_U18, K_U20 kinematyki sprzęgła ciernego podczas rozruchu oraz rozkłady ciśnienia w łożysku ze smarowaniem hydrodynamicznym EKP7 sporządzić szkic 2D wykorzystując podstawowe narzędzia rysunkowe; wykonać bryłę przez zastosowanie podstawowych technik tworzenia brył; przygotować animację montażu lub demontażu przygotowanego K_W01, K_W09, K_U18, K_U02, K_U21 zespołu; obliczyć przykładową część maszynową z wykorzystaniem MES EKP8 wyszukać informacje uzupełniające do zajęć z innych źródeł; docenić korzyści płynące ze synergicznego działania grupy laboratoryjnej; K_U01, K_U02, K_U05 porozumiewać się przy użyciu różnych technik graficznych K_W02, K_U08; K_K05 symbole efektów kształcenia dla kierunku (W-wiedza, U-umiejętności, K-kompetencje społeczne) Treści programowe: Semestr III Lp. Zagadnienia Liczba godzin Odniesienie W C L/P do EKP dla przedmiotu 1 EKP1 1. Geneza powstania przedmiotu. Cele i zadania przedmiotu. Cykl życia maszyny i jego etapy. 2. Proces projektowania i jego fazy. Optymalizacja konstrukcji. 4 EKP1, EKP8 Komputerowe wspomaganie procesu projektowania CAD. 3. Tolerancje wymiarowe i pasowania części maszyn. Tolerancje 4 EKP1 geometryczne. Chropowatość powierzchni. 4. Klasyfikacja tarcia. Teoria tarcia suchego Bowdena-Tabora. 2 EKP2 Łożyskowa panewka wielowarstwowa. Tarcie graniczne. 5. Smary i ich własności. Lepkość i smarność. Ferrociecze i ich 1 EKP2, EKP8 zastosowanie. 6. Hydrodynamiczna teoria smarowania. Istota powstawania 4 EKP2 nośności hydrodynamicznej na przykładzie modelu łożyska płaskiego. Sposoby realizacji i warunki powstawania tarcia hydrodynamicznego. 7. Kryterium przejścia tarcia płynnego w tarcie mieszane. Tarcie i 1 EKP2 smarowanie elastohydrodynamiczne. 8. Klasyfikacja łożysk. Łożyska ślizgowe. Kryterium podobieństwa 1 EKP2 hydrodynamicznego łożysk. 9. Łożyska magnetyczne. Łożyska smarowane ferrocieczą. 1 EKP2 10. Łożyska toczne. Klasyfikacja łożysk. Zasady oznaczania łożysk. 3 EKP2 Zasady pasowania, ustalania i doboru łożysk tocznych. 11. Klasyfikacja połączeń maszynowych. Połączenia spawane, 2 EKP3 zgrzewane i klejone. Spoina a spiętrzenie naprężeń - sposoby zmniejszania wpływu karbu.

3 12. Połączenia gwintowe i śrubowe. Sprawność i samohamowność 3 EKP3 gwintu. Wytrzymałość gwintu. Kształtowanie postaci konstrukcyjnej elementów złącza. Metody odciążania śrub od zginania i skręcania podczas ich montażu. Podstawowe stany obciążania śrub i zasady ich obliczania. 13. Połączenia kształtowe. 1 EKP3 14. Połączenia cierne. Rozkłady naprężeń w połączeniu ciernym. Podatność styku połączenia ciernego. Obciążalność połączeń ciernych. 2 EKP3 Semestr IV Lp. Zagadnienia Liczba godzin Odniesienie W Ć L do EKP dla 1. Rodzaje naprężeń i obciążeń. Wytrzymałość zmęczeniowa elementów maszyn. Wykres Wöhlera. Czynniki wpływające na wytrzymałość zmęczeniową i sposób uwzględniania ich przy obliczeniach. Wykres zmęczeniowy Smitha. przedmiotu 2 EKP3 2. Elementy podatne. Sprężyny. 1 EKP4 3. Sprzęgła. Ogólna charakterystyka sprzęgieł, ich klasyfikacja i 2 EKP4 ogólne zasady obliczania. 4. Ogólna charakterystyka zaworów, ich klasyfikacja i ogólne 1 EKP4 zasady obliczania. Kompensatory cieplne. 5. Wały i osie. Zasady kształtowania konstrukcyjnego wałów. 2 EKP4 Wyważanie statyczne i dynamiczne wałów. 6. Klasyfikacja przekładni. Klasyfikacja przekładni zębatych. 1 EKP5 Przełożenie kinematyczne i geometryczne przekładni. 7. Koło zębate, typy i rodzaje zębów kół zębatych. Geometryczne 2 EKP5 cechy zazębienia. Moduł, odległość międzyosiowa. 8. Zasada zazębienia - warunek stałości przełożenia. Linia i kąt 2 EKP5 przyporu. Stopień pokrycia. 9. Krzywe cykliczne. Zazębienie cykloidalne powstawanie zarysu 2 EKP5 boku zęba. Podstawowe cechy zazębienia ewolwentowego. 10. Graniczna liczba zębów. 1 EKP5 11. Korekcja uzębienia i zazębienia. Algorytm określania typu i 3 EKP5 rodzaju zęba. 12. Przekładnie o zębach śrubowych. Podstawowe cechy 2 EKP5 geometryczne przekładni o zębach śrubowych. 13. Charakterystyka przekładni o zazębieniu wewnętrznym. Przekładnia obiegowa. Układy elementarne przekładni planetarnych. 2 EKP5 14. Charakterystyka przekładni stożkowych. Przełożenie przekładni 2 EKP5 stożkowej. 15. Charakterystyka przekładni ślimakowych. 1 EKP5 16. Przekładnie zębate z odkształcalnym wieńcem. Przekładnie 1 EKP5, EKP8 zębate specjalne. 17. Przekładnie cierne. Przekładnie cięgnowe. 1 EKP5 18. Klasyfikacja sposobów smarowania. Istota smarowania zanurzeniowego i natryskowego przekładni mechanicznych. Sposoby smarowania łożysk. 1 EKP5 19. Uszczelnienia ruchowych i nieruchomych elementów maszyn. 1 EKP5 Semestr V Lp. Zagadnienia Liczba godzin Odniesienie W Ć L do EKP dla przedmiotu

4 1. Wprowadzenie do laboratorium PKM. 2 EKP6 2. Zasady pomiarów. Błędy modeli i błędy układów pomiarowych. 4 EKP6, EKP8 3. Badanie rozkładu naprężeń tnących w spoinie pachwinowej. 4 EKP6 4. Badanie połączeń śrubowych napiętych wstępnie. 4 EKP6 5. Badanie połączeń śrubowych obciążonych siłą i momentem. 4 EKP6 6. Badanie sprężyn naciskowych. 4 EKP6 7. Badanie sprzęgła ciernego podczas rozruchu. 4 EKP6 8. Badanie rozkładu ciśnienia w łożysku hydrodynamicznym. 4 EKP6 9. Wprowadzenie do modelowania przestrzennego. Komputerowe, EKP8 modelowanie 3D. Edytory graficzne. 10. Modelowanie 3D. Szkic 2D i sposoby przejścia w 3D. Narzędzia do modelowania (wyciąganie, ucinanie, zaokrąglanie, fazowanie, wiercenie). 11. Podstawowe narzędzia rysunkowe w modelarze 3D i sposób pracy z edytorem (linie konstrukcyjne, więzy, bazy odniesienia). 12. Przygotowanie rysunku detalu w 3D. Przejście do rysunku wykonawczego 2D. 13. Przygotowanie złożenia. Korzystanie z bazy elementów znormalizowanych. 14. Projektowanie wałka maszynowego wspomagane komputerowo. 4 EKP7 15. Wprowadzenie do metody elementów skończonych MES 16. Analiza postaci konstrukcyjnej wybranych części maszyn za 4 EKP7 pomocą MES. 17. Para kinematyczna i jej analiza kinematyczna. Animacja pary 4 EKP7 kinematycznej (współdziałanie elementów, montaż i demontaż). 18. Możliwości systemu CAD na przykładzie rysunku części i obliczeń MES., EKP8 Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/: Symbol EKP Test Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X EKP2 X X EKP3 X X EKP4 X EKP5 X EKP6 X X EKP7 X EKP8 X

5 Kryteria zaliczenia przedmiotu: Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Uczestnictwo na wykładach punkty premiowe. III Wykład: zaliczenie - test. Ocena końcowa: ocena z punktów uzyskanych z testu oraz punktów premiowych za uczęszczane wykłady. Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: egzamin ustny; dla studentów nieobecnych na co najmniej 3 wykładach test IV dopuszczający do egzaminu ustnego. Ocena końcowa: ocena z egzaminu ustnego. Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Uczestnictwo na wszystkich zajęciach laboratoryjnych. Laboratorium PKM: wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych podczas V zajęć. Laboratorium CAD: wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych podczas zajęć. Ocena końcowa: średnia z zaliczenia poszczególnych laboratoriów. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dst., jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na Forma aktywności zrealizowanie aktywności W, C L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 15 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 15 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 15 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 3 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 5 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 7 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich =80h =125h Literatura: Literatura podstawowa 1. Podstawy Konstrukcji Maszyn pod red. zbiorową Z. Osińskiego, PWN, Warszawa Wykład z Podstaw Konstrukcji Maszyn z ćwiczeniami. Skrypty Politechniki Gdańskiej: B. Siwek - Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane i klejone. R. Maciakowski - Połączenia śrubowe. Sikora J., Maciakowski R. - Przekładnie zębate. 3. Dietrych J, Korewa W., Zygmunt K. Podstawy Konstrukcji Maszyn, cz. I, II i III, WNT, Warszawa. 4. Osiński Z., Bajon W., Szucki T. Podstawy Konstrukcji Maszyn, PWN, Warszawa. 5. Bowden, D. Tabor. Wprowadzenie do trybologii, WNT, Warszawa.

6 6. Niezgodziński T. Niezgodziński S; Obliczenia zmęczeniowe elementów maszyn, PWN, Warszawa. 7. Markusik S.; Sprzęgła mechaniczne. WNT, Warszawa. 8. Ochęduszko K. ; Koła zębate, tom - I, WNT, Warszawa. 9. Muller L. - Przekładnie zębate projektowanie. WNT, Warszawa. 10. Tarełko W. Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Gdynia Skorek G. Zbiór ćwiczeń Autodesk Inventor. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni. Gdynia Literatura uzupełniająca 1. Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wyd. Pol. Wroc., Wrocław, Nagórski Z.: Modelowanie przewodzenia ciepła za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, imię, nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: dr hab. inż. Marek Szwabowicz dr hab. inż. Lesław Kyzioł dr hab. inż. Lech Murawski dr inż. Jerzy Kowalski dr inż. Grzegorz Skorek dr inż. Leonard Hempel mgr inż. Krzysztof Rudzki mgr inż. Tomasz Kowalewski Jednostka dydaktyczna Objaśnienie skrótów: W zajęcia audytoryjne, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, S seminarium E egzamin ECTS - (ang. European Credit Transfer System) - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczanych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia Konwencja STCW (ang. Standards of Training, Certification and Watchkeeping) - międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht. Data aktualizacji: r.

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo