REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH"

Transkrypt

1 _&'I KAPITAŁ LUDZKI ~ NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW PORADNICTWA OTWARTEGO W RAMACH UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU 1/6

2 Przepisy ogólne i definicje 1 Regulamin udzielania porad prawnych i obywatelskich w ramach utrzymania trwałości projektu oraz funkcjonowania Punktów Poradnictwa Otwartego zwany dalej "Regulaminem" określa zasady i sposób funkcjonowania Punktów Poradnictwa Otwartego zwanych dalej "PPO", zakres i sposób udzielania porad prawnych i obywatelskich przez Ekspertów/ Prawników ich obowiązki i uprawnienia. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a. poradzie prawnej - należy przez to rozumieć udzielanie osobie fizycznej porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu prostych pism dotyczących danej kwestii prawnej, prowadzone przez osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze, w tym przez aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich i notarialnych lub studentów prawa; b. poradzie obywatelskiej - należy przez to rozumieć udzielanie osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym porad, informacji o prawach i obowiązkach obywatela będące metodą wsparcia osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Porady dotyczyć mogą m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia; c. PPO - należy rozumieć przez to Punkt Poradnictwa Otwartego, tj. miejsce faktycznego świadczenia porady prawnej lub obywatelskiej; d. ekspercie/prawniku - należy przez to rozumieć osobę udzielającą bezpłatnej porady e. prawnej lub obywatelskiej. f. wolontariuszu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ma podpisaną umowę z Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie i która pełni funkcje Asystenta Eksperta! Prawnika; C: dyżur - należy przez to rozumieć gotowość do świadczenia bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej przez Eksperta/Prawnika w terminach zgodnych z harmonogramem w siedzibie Biur PPO; i. ARL S.A. - należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie, j, jako Lidera Projektu; k. Projekcie - należy przez to rozumieć współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt.: "Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej"; l. partnerze - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie W spierania Organizacji Pozarządowych "MOST" w Katowicach; m. uczestniku projektu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, ew. organizację pozarządową, która korzysta z poradnictwa prawnego lub obywatelskiego w Punkcie Poradnictwa Otwartego. 2/6

3 2 1. Regulamin ma charakter dokumentu wewnętrznego. 2. Regulamin powstał na potrzeby realizowanego projektu "Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej" i obowiązuje w okresie trwałości projektu. 3. Każda osoba chcąca skorzystać z oferty PPO powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Projektu 3 l. Uczestnikami Projektu są osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe. W szczególności projekt skierowany jest do osób dla których porada prawna lub obywatelska jest poza zasięgiem finansowym. PPO funkcjonują jako bezpłatne, powszechnie dostępne Punkty i udzielają wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny Uczestnika Projektu. 2. Porady prawne udzielanie są przez Ekspertów w PPO utrzymywanych w okresie utrzymania trwałości projektu - wykaz aktualnych PPO dostępny jest na stronie internetowej programu: Zakres merytoryczny porad 4 1. W ramach PPO Uczestnik Projektu może uzyskać poradę w szczególności w zakresie: prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej, własności, niepełnosprawności, praw obywatelskich, pozbawienia wolności, spadkowych, konsumenckich, stosunków międzyludzkich, oraz z innych, które mieszczą się w kategorii poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego zapisanego w "Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ". 2. W ramach PPO Uczestnik Projektu może uzyskać poradę obywatelską w szczególności w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, 3. Porady obywatelskie i prawne oraz informacje uzyskane w PPO są bezpłatne. 4. Porady prawne i obywatelskie udzielane są w czasie osobistego spotkania z Ekspertem/Prawnikiem. Możliwe jest również udzielnie porad prawnych drogą mailową na podstawie odrębnego Regulaminu. 5. Oferta doradcza PPO nie obejmuje pisemnego sporządzania pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, odpowiedzi na pozew, skarg konstytucyjnych oraz skarg do Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz organów Unii Europejskiej, 6. W ramach PPO nie przewiduje się reprezentowania stron przez Ekspertów/ Prawników przed Sądem. 7. Oferta doradcza PPO nie narusza przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (tj. Dz. U nr 123, poz z póżno zm.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1882 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U nr 123 poz z późno zm.). 3/6

4 Projekt wspóhinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Procedura udzielania porad 5 1. Porady prawne i obywatelskie udzielane są podczas dyżurów pełnionych w PPO przez Ekspertów/Prawników zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie: 2. Porady będą udzielane przez 4 godziny tygodniowo w dni wskazane w harmonogramie jedynie za wcześniejszym umówieniem terminu spotkania Procedura udzielania porad obejmuje: a. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z porady; b. Ustalenie rodzaju potrzebnej pomocy przez Eksperta/Prawnika oraz terminu Jej udzielenia; c. Udzielenie porady wraz z jej opisem w Karcie Potwierdzenia Wykonania Bezpłatnej Usługi - wzór w załączeniu; d. Podanie przez Uczestnika Projektu danych niezbędnych do wypełnienia Karty Potwierdzenia Wykonania Bezpłatnej Usługi celem ustalenia miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu; e. Wypełnienie przez Uczestnika Projektu Ankiety - celem oceny usług doradczych realizowanych przez projekt w ramach utrzymania trwałości projektu - wzór w załączeniu. 2. W przypadku poruszenia przez Uczestnika Projektu skomplikowanego problemu prawnego oraz stwierdzenia przez Eksperta/Prawnika konieczności zapoznania się szczegółowo z orzecznictwem oraz komentarzem w tym zakresie. Ekspert wyznaczy kolejny termin udzielenia odpowiedzi lub przekaże odpowiedź drogą mailową za zgodą Uczestnika Projektu. 3. Uczestnicy Projektu nie umówieni wcześniej na konkretny termin do udzielenia porady w danym dniu uzyskają poradę w sytuacji, gdy w tym dniu podczas dyżuru Ekspertów/ Prawników będzie wolny termin. W innym przypadku Uczestnik Projektu zostanie umówiony na pierwszy wolny termin. 4. Odmowa podania danych potrzebnych do wypełnienia Karty Potwierdzenia Wykonania Bezpłatnej Usługi i Ankiety skutkuje brakiem możliwości udzielenia porady. 5. Ekspert/Prawnik ma prawo odmówić udzielenia porady osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub wskazującym na jego spożycie. 6. Porada obywatelska oraz prawna zostanie udzielona w zakresie odpowiadającym zgłoszeniu zapotrzebowania. 7. Ekspert/Prawnik nie podejmuje decyzji za Uczestnika Projektu, a jedynie jest doradcą i wyraża swoje opinie. 4/6

5 Ekspert! Prawnik 7 1. Ekspertem/Prawnikiem w ramach PPO będą osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze, w tym aplikanci sądowi, adwokaci, prokuratorzy, radcy i notariusze lub studenci prawa. 2. Porada udzielana w ramach PPO powinna być zrozumiała dla Uczestnika Projektu i przedstawiać w miarę możliwości różne ścieżki rozwiązania przedstawionego problemu. 3. Przy udzielaniu porad Eksperci/ Prawnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad: a) Poufności - PPO zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu Uczestnika Projektu w PPO oraz wszystkich powierzonych przez Uczestnika Projektu informacji. b) Bezpłatności - świadczone przez PPO porady są całkowicie bezpłatne. c) Bezstronności - Ekspert/Prawnik udzielając porad kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami. Nie ocenia Uczestnika Projektu i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu. d) Niezależności - PPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem Uczestnika Projektu nie zaś interesem kogokolwiek innego. e) Samodzielności Uczestnika Projektu - Ekspert/ Prawnik nie podejmuje decyzji za Uczestnika Projektu. Uczestnik Projektu sam dokonuje ostatecznego wyboru. f) Aktualności i rzetelności informacji - Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w PPO system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli. 4. Ekspert/ Prawnik zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o których dowiedział się w trakcie udzielania porady. Ekspert/Prawnik nie może udzielać porady w sprawie: a) której wynik zależy od jego osoby lub majątku, b) której wcześniej udzielał pomocy stronie przeciwnej albo występował w przedmiotowej sprawie jako świadek po którejkolwiek ze stron, c) przeciwko osobie bliskiej albo osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty, 8 Całkowitą odpowiedzialność za treść udzielonej porady ponosi Ekspert/ Prawnik. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. za ewentualne szkody wynikłe z udzielonej porady nie odpowiada w naj szerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Zasady funkcjonowania 9 1. PPO działają w ramach trwałości projektu" Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu 'I. \ Społecznego i Ekspert/ Prawnik jest zobligowany do rozpowszechniania tej informacji. 1~ 2. Biuro Projektu znajduje się w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 275, jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny do Nadzór nad funkcjonowaniem PPO sprawuje Koordynator Projektu. 5/6

6 1O 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania, można kierować w formie pisemnej do Biura Projektu na adres: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ul. Grunwaldzka 275, Jaworzno z dopiskiem: "PPO - pytanie"; 2. Koordynator Projektu po przychyleniu się do skargi lub wniosku podejmie stosowne działania w przedmiotowej sprawie; 3. Koordynator Projektu rozpatruje skargę lub wniosek w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia skargi lub wniosku. Przepisy końcowe 15 Dokumentacja Projektu, w tym Karty Potwierdzenia Wykonania Bezpłatnej Usługi będą archiwizowane w Biurze Projektu, ul Grunwaldzka 275, Jaworzno do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Załączniki: 1. Karta Potwierdzenia Wykonania Bezpłatnej Usługi, 2. Ankieta. Zatwierdził: Jaworzno, dnia r. - Prezes Zarządu ARL SA - Mirosław Sobczak. AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A JAWORZNO ul.grunwaldzka 275 6/6

7 Celem ankiety jest ocena usług doradczych realizowanych w ramach utrzymania trwałości projektu. Ankieta: LOKALIZACJA PUNKTU: ANKIETA 1. Czy w ramach udzielonej porady zdobyła Pani Pani wiedzę, którą wykorzysta Pani Pani w życiu codziennym? TAK NIE 2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z doradztwa w zakresie poradnictwa prawnego czy obywatelskiego, które zostało Panu/ Pani udzielone w Punkcie PPO? TAK NIE 3. Jak ocenia Pan/Pani efektywność i przydatność udzielonej porady? Min. Max Czy jest PanlPani zainteresowany/a ponownym skorzystaniem z porad prawnych! obywatelskich? TAK jestem zainteresowany/a NIE jestem zainteresowany/a 5. Czy Pana/Pani zdaniem dostęp do Punktów PPO w ramach projektu ".świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej" jest łatwy dla każdego zainteresowanego? TAK NIE, ponieważ. 6. Czy będzie Pan/Pani rozpowszechniać informację o bezpłatnym poradnictwie wśród obywateli? TAK NIE Dziękujemy za pomoc w monitoringu postępu realizacji projektu Biuro Projektu LIDER PROJEKTU: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A w Jaworznie, PARTNER PROJEKTU: Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych "MOST" - Katowice

8 ł... I I KAPITAŁ LUDZKI. NARODOWA STRATEGIASPÓJNOSCI ".. " KARTA POTWIERDZENIA WYKONANIA BEZPŁATNEJ USŁUGI Imię i Nazwisko Eksperta Lokalizacja Punktu INFORMACJA DLA OSOBY OTRZYMUJĄCĄ BEZPŁATNĄ PORADĘ PRAWNĄ Niniejsza porada świadczona jest w ramach trwalości realizowanego projektu w okresie tj. 0t r r. przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic. Projekt realizowany był ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet V: Dobre rządzenie, Dzialanie 5.4 : Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddzialanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. ZAKRES MERYTORYCZNY BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ Zakres tematyczny uslugi Data wykonania uslugi Czas wykonania uslugi (godz.) DANE ODOBIORCÓW WSPARCIA PŁEĆ: K - Kobieta M - Mężczyzna MIASTO ZAMIESZKANIA: POTWIERDZENIE PRZEZ EKSPERTA WYKONANIA USŁUGI CZYTELNY PODPIS EKSPERTA PUNKTU PPO

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

2/2012 Egzemplarz bezpłatny

2/2012 Egzemplarz bezpłatny 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - obowiązuje od 02.07.2012 r.

Regulamin Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - obowiązuje od 02.07.2012 r. Regulamin Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - obowiązuje od 02.07.2012 r. 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ Opracowanie: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych Autorka: Katarzyna Furman-Łajszczak PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ CZYM JEST BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo