Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej"

Transkrypt

1 Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej

2 S t r o n a 1 Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej Przepisy ogólne 1 Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej, zwany dalej Regulaminem, określa procedurę, zakres, formy i zasady udzielania porad prawnych i informacji obywatelskiej przez doradców prawnych, doradców obywatelskich i specjalistów w ramach Projektu Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej utworzone zostają na okres od r. do r. w ramach Projektu pt. Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 3 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Poradzie prawnej należy przez to rozumieć udzieloną ustnie lub pisemnie: informację o treści obowiązującego prawa, o prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących regulacji prawnych, o instytucjach właściwych do załatwienia sprawy oraz trybie postępowania, opinię zawierającą ocenę przedstawionego przez klienta stanu faktycznego i prawnego sprawy,

3 S t r o n a 2 pomoc w sporządzaniu projektu pisma procesowego lub innego pisma do sądu, organu administracji publicznej lub innego podmiotu bez udzielania pełnomocnictwa dotyczącego danej sprawy, Porada prawna ma zastosowanie w konkretnej sprawie i oparta jest na danych i materiałach przekazanych przez Klienta. 2. Informacji obywatelskiej należy przez to rozumieć udzieloną ustnie informację o możliwych sposobach i konsekwencjach rozwiązania problemu życiowego klienta oraz wsparcie klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji. Informacja obywatelska może obejmować: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania w sytuacji Klienta lub podstawowych pojęć, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta. 3. Doradcy Prawnym należy przez to rozumieć prawnika (tj. osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze, w tym aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich i notarialnych), udzielającego bezpłatnej porady prawnej w ramach Projektu. 4. Doradcy Obywatelskim należy przez to rozumieć osobę fizyczną zaangażowaną przez Projektodawcę, udzielającą bezpłatnej informacji obywatelskiej w ramach Projektu. 5. Specjaliście należy przez to rozumieć osobę fizyczną zaangażowaną przez Projektodawcę, udzielającą bezpłatnej informacji obywatelskiej lub porady prawnej w ramach Projektu. 6. Dyżurze - należy przez to rozumieć świadczenie bezpłatnej porady prawnej lub informacji obywatelskiej przez doradców prawnych, doradców obywatelskich lub specjalistów w wyznaczonych harmonogramem terminach w Biurach Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej.

4 S t r o n a 3 7. Kliencie - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która z własnej inicjatywy korzysta z oferty doradczej Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej. 8. Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej należy przez rozumieć trzy Biura PPiIO powołane w ramach Projektu do udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej na obszarze realizacji Projektu. 9. Biurze PPiIO należy przez to rozumieć Biuro Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej utworzone w ramach Projektu. 10. Projekcie - należy przez to rozumieć współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt. Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim. 11. Projektodawcy - należy przez to rozumieć Familijny Gdańsk Pomorski Oddział Fundacji Familijny Poznań. 12. Biurze Projektu - należy przez to rozumieć siedzibę Projektodawcy mieszczącą się w Gdańsku Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego. 2. Regulamin jest uchwalany decyzją Koordynatora Głównego Projektu. 3. Każda osoba chcąca skorzystać z oferty Biura PPiIO powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Projektu (Klienci) 5 1. Z usług poradniczych w ramach Projektu skorzystać mogą pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie powiatów: gdańskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miast na prawach powiatów:

5 S t r o n a 4 Gdańska, Gdyni oraz Sopotu, które z własnej inicjatywy zgłoszą potrzebę skorzystania z bezpłatnej porady prawnej lub informacji obywatelskiej. 2. Osoby niepełnoletnie lub częściowo ubezwłasnowolnione mogą uzyskać poradę prawną lub informację obywatelską wyłącznie po uprzednim wypełnieniu stosownego oświadczenia (załącznik nr 4 do Karty Rejestracyjnej Klienta) przez opiekuna, przedstawiciela ustawowego lub kuratora. Przedmiotowy dokument powinien być podpisany w Biurze PPiIO, w obecności Kierownika Biura PPiIO. 3. Usługi poradnicze w ramach Projektu skierowane są do osób, które ze względów finansowych mają utrudniony dostęp do płatnych usług prawnych. 4. Osoby spełniające kryteria zawarte w ust. 1, mają równe szanse w dostępie do oferty Biur PPiIO z uwzględnieniem 7. Zakres merytoryczny usług poradniczych 6 1. Doradcy prawni będą świadczyli usługi z zakresu prawa cywilnego (w tym postępowania cywilnego), prawa karnego (w tym postępowania karnego), prawa administracyjnego (w tym postępowania administracyjnego), prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa spółek handlowych, prawa spółdzielczego, prawa pomocy społecznej oraz prawa ubezpieczeń społecznych. 2. Doradcy obywatelscy będą udzielali informacji obywatelskiej z zakresu finansów, nieruchomości, świadczeń socjalnych, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia, leczenia i opieki medycznej, niepełnosprawności, spadków, spraw konsumenckich, stosunków międzyludzkich, własności, pozbawienia wolności oraz informacji z kategorii: rodzina, cudzoziemcy i repatrianci, uchodźcy, obywatel a instytucja. 3. Zakres poradnictwa prawnego i informacji obywatelskiej nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw związanych z postępowaniem karno-skarbowym, skarg do Trybunału Konstytucyjnego, spraw rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy, skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skarg do Organów Unii Europejskiej. 4. Porada prawna nie obejmuje usługi ustanowienia pełnomocnictwa. 5. Porada prawna nie obejmuje prowadzenia spraw Klientów. W przypadku, gdy sprawa, z którą zwraca się Klient wymaga stałej obsługi prawnej, doradca prawny

6 S t r o n a 5 może zaproponować Klientowi pomoc w sporządzeniu wniosku o ustanowienie fachowego pełnomocnika z urzędu. Procedura udzielania usług poradniczych 7 1. Porady prawne i informacje obywatelskie udzielane będą podczas dyżurów pełnionych przez doradców prawnych, doradców obywatelskich i specjalistów, zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Koordynatora Głównego Projektu. 2. Porady prawne i informacje obywatelskie będą udzielane w Biurach Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej od poniedziałku do piątku w przeciętnym wymiarze 8 godzin dziennie, w tym: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8 do 16 oraz we wtorki i czwartki od 12 do Koordynator Główny może wyznaczyć dodatkowe godziny dyżurów doradców prawnych, doradców obywatelskich lub specjalistów w miarę potrzeb, w ramach dostępnego limitu godzin. 4. Koordynator Główny może wyznaczyć dodatkowe miejsca realizacji dyżurów doradców prawnych, doradców obywatelskich i specjalistów w miarę potrzeb. 5. Procedura udzielenia porady prawnej i informacji obywatelskiej obejmuje: a) zgłoszenie potrzeby skorzystania z porady prawnej lub informacji obywatelskiej musi zostać dokonane przez Klienta osobiście w Biurze PPiIO, b) wstępną weryfikację spełniania przez Klienta formalnych warunków uczestnictwa w Projekcie na podstawie wypełnionej Karty Rejestracyjnej. W przedmiotowej Karcie Klient oświadcza, iż: zapoznał się oraz akceptuje warunki udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskich zawarte w przedmiotowym Regulaminie, zwraca się o udzielenie porady prawnej lub informacji obywatelskiej świadczonej przez Biura PPiIO, nie posiada środków finansowych na korzystanie z płatnej porady prawnej lub informacji obywatelskiej, nie zwraca się z prośbą o udzielenie porady prawej, która dotyczyłaby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

7 S t r o n a 6 nie korzysta w sprawie przedstawionej doradcy prawnemu z usług innego prawnika niezaangażowanego w Projekcie, jak również u innego doradcy prawnego, został poinformowany o przysługujących mu prawach i wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Projektodawcę, jest świadomy, iż odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu udzielonych porad prawnych i informacji obywatelskich, zarówno doradców prawnych, doradców obywatelskich, specjalistów, jak i Projektodawcy jest wyłączona. c) ustalenie przez Kierownika Biura PPiIO rodzaju potrzebnej porady prawnej lub informacji obywatelskiej oraz terminu jej udzielenia, d) udzielenie porady prawnej lub informacji obywatelskiej przez doradcę prawnego, doradcę obywatelskiego lub specjalistę wraz z jej opisaniem w karcie usługi poradniczej. 6. W przypadku gdy Klient, który został wcześniej umówiony na poradę w BPPiIO nie stawi się w wyznaczonym terminie o wskazanej godzinie, może uzyskać poradę prawną lub informację obywatelską w tym samym dniu wyłącznie w sytuacji, gdy u obecnego doradcy prawnego, doradcy obywatelskiego lub specjalisty, będzie wolny termin. 7. Klienci nieumówieni uprzednio na wizytę w Biurze PPiIO w danym dniu, uzyskają poradę prawną lub informację obywatelską tylko w sytuacji, gdy w tym dniu, u obecnego doradcy prawnego, doradcy obywatelskiego lub specjalisty, będzie wolny termin. W przeciwnym razie Klient może zostać umówiony na kolejny najbliższy wolny termin. 8. Odmowa wypełnienia Karty Rejestracyjnej lub też odmowa podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest jednoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług poradniczych w ramach Projektu. 9. Jednorazowe wypełnienie Karty Rejestracyjnej umożliwia wielokrotne korzystanie z usług poradniczych Biur PPiIO w trakcie trwania Projektu. 10. W przypadku, gdy doradca prawny, doradca obywatelski lub specjalista stwierdzi, iż dany problem wymaga głębszej analizy i udzielenie porady podczas jednej wizyty nie jest możliwe, umawia Klienta na kolejny termin wizyty.

8 S t r o n a Klient powinien dostarczyć kserokopie niezbędnych dokumentów koniecznych do właściwej oceny problemu i udzielenia rzetelnej porady prawnej lub informacji obywatelskiej. Oryginały przedmiotowych dokumentów nie będą honorowane. 12. Z dostarczonych przez Klienta dokumentów dorada prawny, doradca obywatelski lub specjalista może korzystać wyłącznie w Biurze PPiIO. 13. Kserokopia dostarczonej przez Klienta dokumentacji związanej ze sprawą jest zwracana Klientowi podczas ostatniej wizyty, w której Klient uzyskał poradę prawną lub informację obywatelską. W przypadku nieodebrania złożonej przez Klienta kserokopii dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od momentu ich złożenia w danym Biurze PPiIO. Projektodawca nie przechowuje kserokopii dokumentacji Klientów dłużej niż w celu udzielenia wsparcia w danej sprawie. 14. Losowo wybrani Klienci przed uzyskaniem porady oraz po jej otrzymaniu zobowiązani są do wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej. Celem przeprowadzenia ankiety jest monitoring jakości i poziomu zadowolenia Klientów z udzielanych usług poradniczych. 15. Kierownik Biura PPiIO może odmówić udzielenia usługi poradniczej Klientowi lub potencjalnemu Klientowi, który swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego oraz powszechnie przyjęte normy zachowań międzyludzkich. Personel Projektu 8 1. Doradcą prawnym w ramach Projektu może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie wyższe tj. ukończone studia prawnicze, w tym aplikanci sądowi, adwokaccy, prokuratorscy, radcowscy i notarialni oraz niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu, z którego udzielane będą porady prawne. 2. Doradcą obywatelskim w ramach Projektu może być wyłącznie osoba, która posiada wyższe wykształcenie humanistyczne oraz niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu, z którego udzielane będą informacje obywatelskie. 3. Porada prawna i informacja obywatelska w ramach Projektu powinna być dla Klienta zrozumiała i przedstawiać w miarę możliwości różne warianty rozwiązania przedstawionego problemu.

9 S t r o n a 8 4. Przy udzielaniu porady prawnej lub informacji obywatelskiej personel Projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad: aktualności, rzetelności, bezstronności, poufności oraz terminowości udzielania usług poradniczych. 5. Doradca prawny nie może udzielić porady, która umożliwiałaby popełnienie przestępstwa, bądź umożliwiała uniknięcie odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. 6. Doradca prawny może odmówić udzielenia porady prawnej Klientowi, który obecnie korzysta już w tej sprawie z porady prawnej innego prawnika niezaangażowanego w Projekcie lub zaangażowanego w Projekcie. 7. Doradca prawny może odmówić udzielenia pomocy w sporządzeniu pisma procesowego, wniosku bądź innego rodzaju pisma, w sprawie, w której uzna, iż brak jest podstaw do jej wniesienia. Informacja o braku podstaw do wniesienia pisma wyczerpuje poradę prawną. 8. Personel Projektu zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie dane osobowe, informacje oraz okoliczności, o których dowiedział się w trakcie udzielania usług poradniczych. 9. W sprawach trudnych, nietypowych oraz spornych doradcy prawni mogą zostać objęci wsparciem merytorycznym udzielanym przez eksperta zaangażowanego w Projekcie. 10. Doradca prawny nie może udzielać porad w sprawie: a) której wynik może dotyczyć jego osoby lub majątku, b) w której udzielał wcześniejszej pomocy prawnej stronie przeciwnej albo występował w tej sprawie w charakterze świadka, c) przeciwko osobie bliskiej albo osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty, d) Klientów, których interesy są sprzeczne. e) która dotyczy jego pracodawcy/zleceniodawcy lub Projektodawcy. 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza Projektodawcy za ewentualne szkody wynikłe z działalności w ramach Projektu jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym zakresie. Standardy udzielania usług poradniczych 9 1. Usługi poradnicze w ramach Projektu powinny być udzielane z zachowaniem następujących standardów:

10 S t r o n a 9 a) Bezpłatności b) Poufności c) Bezstronności d) Rzetelności i Aktualności e) Profesjonalizmu f) Samodzielności Klienta g) Dostępności h) Równości szans kobiet i mężczyzn i) Jawności zasad Przepisy końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 3. Regulamin jest dostępny w każdym Biurze PPiIO, w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektodawcy 4. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biur PPiIO kierować można w formie pisemnej do Koordynatora Głównego na adres Biura Projektu. 5. Koordynator Główny po przychyleniu się do skargi lub wniosku podejmuje stosowne działania w przedmiotowej sprawie, w przeciwnym wypadku przekazuje skargę lub wniosek do rozpatrzenia Prezesowi Zarządu Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu. 6. Koordynator Główny rozpatruje skargę lub wniosek w terminie 7 kolejnych dni roboczych następujących po dniu wniesienia, natomiast Prezes Zarządu Fundacji Familijny Poznań w ciągu 14 kolejnych dni roboczych następujących po dniu przekazania sprawy przez Koordynatora Głównego Projektu. Koordynator Główny Projektu Poznań, r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo