Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Ośrodku Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Ośrodku Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji"

Transkrypt

1 Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Ośrodku Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji Przepisy ogólne 1 Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, zwany dalej Regulaminem, definiuje zasady i sposób funkcjonowania Ośrodka Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji, określa zasady i zakres poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz procedurę udzielania porad oraz zakres i sposób udzielania porad prawnych i obywatelskich przez doradców w ramach projektu WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ WROCŁAWSKICH MEDIACJI W 2013 ROKU - II edycja - Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ WROCŁAWSKICH MEDIACJI W 2013 ROKU - II edycja - Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji współfinansowany ze środków Gminy Wrocław; 2. Projektodawcy - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum Integracyjne; 3. Poradzie prawnej należy przez to rozumieć udzieloną ustnie, telefonicznie lub drogą e- mailową opinię zawierającą ocenę przedstawionego przez osobę korzystającą z porady stanu faktycznego i prawnego sprawy, a także pomoc w opracowaniu dokumentów; 4. Poradzie obywatelskiej - należy przez to rozumieć udzieloną ustnie, telefonicznie lub drogą e- mailową informację o przysługujących osobie korzystającej z porady prawach oraz ciążących na niej obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także pomoc w opracowaniu dokumentów; 5. Siedzibie Ośrodka Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji należy przez to rozumieć siedzibę Projektodawcy, ul. Odolanowska 11 we Wrocławiu; 6. Punktach poradnictwa należy przez to rozumieć miejsca udzielania porad: Rada Osiedla Maślice (Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia), ul. Suwalska 5, Wrocław, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia MOPS, ul. Rydygiera 43 i 45, Wrocław; 7. Biurze Projektu - oznacza to siedzibę Projektodawcy mieszczącą się przy ul. Odolanowskiej 11 we Wrocławiu; 8. Prawniku - oznacza to prawników zaangażowanych przez Projektodawcę, udzielających bezpłatnej porady prawnej w ramach projektu; 9. Doradcy - należy przez to rozumieć doradców ds. obywatelskich, zaangażowanych przez Projektodawcę, udzielających bezpłatnej porady obywatelskiej w ramach Projektu; 10. Dyżurze - należy przez to rozumieć świadczenie bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej przez doradcę, prawnika w wyznaczonych harmonogramem terminach w punktach poradnictwa; 11. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną przebywającą lub mieszkającą we Wrocławiu, która korzysta z bezpłatnej porady prawnej/obywatelskiej. 1

2 3 1. Projekt WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ WROCŁAWSKICH MEDIACJI W 2013 ROKU - II edycja - Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji realizowany jest przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum Integracyjne w okresie od roku do roku. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław. 3. W okresie trwania projektu, którego obszarem realizacji jest miasto Wrocław, poradnictwo świadczone będzie w punktach poradnictwa: - Rada Osiedla Maślice (Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia), ul. Suwalska 5, Wrocław - w każdą środę (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 17:00 18:00 - Nadodrzańskie Centrum Wsparcia MOPS, ul. Rydygiera 43 i 45, Wrocław - w każdy czwartek (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 16:30 18:30 z wyłączeniem miesiąca sierpnia kiedy Ośrodek będzie nieczynny. 4. Porady obywatelskie i prawne udzielane według ustalonego harmonogramu dyżurów Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego. 2. Regulamin jest podpisywany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Projektodawcy. Uczestnicy projektu 5 1. Z oferty doradczej Ośrodka Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji skorzystać mogą osoby fizyczne przebywające lub mieszkające we Wrocławiu będące w trudnej sytuacji życiowej. Zasady poradnictwa obywatelskiego i prawnego 6 1. Porady prawne i obywatelskie udzielane będą zgodnie z zasadami: a) bezpłatności - świadczone porady są całkowicie bezpłatne; b) bezstronności - osoba udzielająca porady nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia Klienta i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu; c) poufności - zapewnienie zachowania tajemnicy o fakcie pobytu Klienta w punkcie porad jak i o udzielonych informacjach; d) niezależności - osoba udzielająca porady nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego Klienta; e) aktualności i rzetelności informacji - informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli; f) samodzielności Klienta - osoba udzielająca porady nie może podejmować decyzji za Klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru działania; g) powszechności dostępu osób przebywających lub mieszkańców miasta Wrocławia do oferowanych usług. Doradca i prawnik 7 2

3 1. Porada udzielana powinna być zrozumiała dla klienta. 2. Doradcy i prawnik nie może udzielić porady, która w jakikolwiek sposób umożliwiałaby bądź przyczyniała się do popełnienia przestępstwa, bądź uniknięcia odpowiedzialności karnej lub cywilnej. 3. Doradcy i prawnik nie są powołani do rozstrzygania sporów przedstawianych przez osoby ubiegające się o udzielenie porady. 4. Doradcy i prawnik nie mają obowiązku podejmowania się, w ramach działalności punktów poradnictwa, działania w imieniu i na rzecz osób ubiegających się o udzielenie porady. Informacje i porady są wskazówką rozwiązania przedstawionego problemu. 5. Doradcy i prawnik zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o których dowiedział się w trakcie udzielania porady. Wyjątek stanowią sytuację, związane z zawiadomieniem o przestępstwie. 6. Doradca i prawnik nie może udzielić porady w sprawie: a) której wynik zależy od jego osoby lub majątku, b) w której wcześniej udzielał pomocy prawnej stronie przeciwnej albo występował w przedmiotowej sprawie jako świadek po którejkolwiek ze stron, c) przeciwko osobie bliskiej albo osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty. 7. Doradcy i prawnik podpisują oświadczenie o zobowiązaniu się do stosowania i przestrzegania ZBIORU ZASAD DZIAŁANIA WROCŁAWSKICH BIUR PORAD OBYWATELSKICH. Procedura udzielania porad prawnych i obywatelskich 8 1. Z usług Ośrodka Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji skorzystać mogą osoby fizyczne przebywające lub mieszkające we Wrocławiu będące w trudnej sytuacji życiowej. 2. Chcąc skorzystać z poradnictwa obywatelskiego należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz ustalić termin spotkania. 3. Porady będą udzielane podczas dyżurów pełnionych przez doradców i prawnika. 4. Zapisy na porady odbywają się drogą telefoniczną lub ową lub przez osobiste zgłoszenie się w trakcie otwarcia punktów poradnictwa. 4. Termin i zakres tematyczny wizyty można ustalić w dni robocze w godzinach 9:00 17:00 pod numerem telefonu , w punktach poradnictwa: Rada Osiedla Maślice (Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia), ul. Suwalska 5 we Wrocławiu - w każdą środę (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 17:00 18:00, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia MOPS, ul. Rydygiera 43 i 45we Wrocławiu - w każdy czwartek (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 16:30 18: Porady będą udzielane według kolejności zgłoszeń. 6. Klienci nie umówieni wcześniej na spotkanie przyjmowani są tylko w wyjątkowych sytuacjach. Porada może zostać im udzielona tylko w przypadku wolnego terminu doradcy. W innym przypadku klient zostanie umówiony na najbliższy wolny termin. 7. Klient na odrębnym formularzu składa pisemne oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go oraz, że wnioskuje o udzielenie takiej porady. 8. Fakt otrzymania porady klient potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Karcie Porady. 9. Porada zostanie udzielona w zakresie odpowiadającym zgłoszeniu zapotrzebowania. 10. Doradca i prawnik nie podejmuje decyzji za klienta. 11. Klient powinien udostępnić doradcy lub prawnikowi do wglądu wszystkie dokumenty i informacje mające wpływ na właściwą ocenę problemu i udzielanie rzetelnej odpowiedzi. 12. W przypadku, gdy prawnik lub doradca uzna, że zidentyfikowany problem wymaga dalszej analizy umawia Klienta na kolejny termin. Do tego czasu klient jest zobowiązany udostępnić doradcy lub prawnikowi kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 12. Doradca i prawnik nie ma prawa zatrzymać ani przyjąć oryginalnych dokumentów. Z oryginałów doradca i prawnik mogą korzystać jedynie w obecności danego Klienta. 13.W przypadku, gdy Klient swoją postawą wyraża lekceważenie wobec prawnika lub doradcy, przede wszystkim w sytuacji, gdy zachowuje się wobec niego w sposób powszechnie uznany 3

4 za agresywny, albo nie zgłaszając się na umówione spotkanie lub nie kontaktując się z Biurem Projektu, prawnikiem lub doradcą, Biuro Projektu może odmówić udzielenia porady. 14. Wszystkie informacje i dane uzyskane podczas udzielania porad odnoszące się do Klienta objęte są rygorem poufności oraz zakazem upubliczniania ich i przetwarzania. Zakres poradnictwa prawnego i obywatelskiego 9 1.Udzielane porady obejmują: a) sprawy mieszkaniowe, b) sprawy rodzinne, c) świadczenia socjalne, d) ubezpieczenia społeczne, e) zatrudnienie i bezrobocie, f) sprawy spadkowe, g) sprawy konsumenckie i własnościowe, h) sprawy karne, i) pomoc w opracowywaniu pism urzędowych, j) wspieranie w kontaktach z instytucjami 2. Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji dokłada wszelkich starań, aby udzielona porada była zgodna z aktualnym stanem prawnym i zawierała wszystkie możliwości postępowania Klienta w przedstawionej przez niego sytuacji. 3. Porada jest udzielana Klientowi w oparciu o przedstawiony przez niego stan faktyczny i dokumenty. Proponowane możliwe ścieżki postępowania są oparte o ten stan oraz okazane dokumenty. Nieujawnienie wszelkich informacji faktycznych i prawnych może skutkować tym, że porada nie będzie adekwatna do istniejącego problemu. Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady odpowiadającej na problem przedstawiony przez Klienta niezgodnie z prawdą. 4. W wyniku rozmowy z Klientem, po konsultacjach z innymi pracownikami Ośrodka i wykorzystaniu dostępnych informacji, doradca proponuje Klientowi możliwe ścieżki rozwiązania problemu. Wskazuje on kilka możliwych rozwiązań, jednak decyzja, którą z proponowanych ścieżek wybrać, należy do samego Klienta. Doradca wspiera Klienta w samodzielnym rozwiązaniu problemu lub kieruje do instytucji, która specjalizuje się w danej sprawie. Doradca informuje również, jakie mogą być konsekwencje podjętych przez Klienta decyzji. 5. Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji nie świadczy zastępstwa procesowego, w szczególności nie podejmuje żadnych działań w imieniu i na rzecz Klienta przed sądami lub organami administracji. Podejmując działanie w swojej sprawie, Klient czyni to we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 6. W punktach poradnictwa nie udzielają porad adwokaci, radcy prawni, sędziowie, prokuratorzy, komornicy ani notariusze. Ośrodek nie wskazuje klientom żadnych kancelarii świadczących płatne usługi prawne. 7. Ośrodek nie udziela żadnej gwarancji, że skorzystanie z udzielonych informacji przyniesie pożądane przez Klienta rezultaty Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z udzielonej porady. 8. Zakres poradnictwa prawnego i obywatelskiego nie obejmuje pisemnego sporządzania pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, odpowiedzi na pozew, skarg konstytucyjnych oraz skarg do Trybunału Konstytucyjnego oraz organów Unii Europejskiej. Skargi i wnioski 10 4

5 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania biura mogą być kierowane w formie pisemnej do koordynatora projektu na adres: Dolnośląskie Forum Integracyjne, ul. Odolanowska 11, Wrocław z dopiskiem Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji. 2. Koordynator projektu po przychyleniu się do skargi lub wniosku podejmuje stosowane działania w przedmiotowej sprawie. 3. Koordynator projektu rozpatruje skargę lub wniosek w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia skargi lub wniosku. Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie realizacji projektu. 3. Dokumentacja projektu archiwizowana będzie w Biurze Projektu w siedzibie Stowarzyszenia Dolnośląskie Forum Integracyjne, ul. Odolanowska 11, Wrocław. 4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu Koordynator projektu Prezes Dolnośląskiego Forum Integracyjnego Paweł Napora Sekretarz Dolnośląskiego Forum Integracyjnego Monika Kowalczyk Wrocław, dn. 2 kwietnia 2013 r. 5

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich

Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Agata Witkowska Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało w ramach projektu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2/2012 Egzemplarz bezpłatny

2/2012 Egzemplarz bezpłatny 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ Opracowanie: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych Autorka: Katarzyna Furman-Łajszczak PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ CZYM JEST BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213. Art. 1. Ustawa określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo