Regulamin korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Przepisy początkowe 1 Poradnictwo prawne i obywatelskie organizowane jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego zarejestrowaną w Woli, ul. Orzechowa 9, NIP , nr KRS z siedzibą przy ul. Warszawskiej 6 w Katowicach. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. poradzie obywatelskiej należy przez to rozumieć udzieloną ustnie lub pisemnie informację o przysługujących klientowi prawach oraz ciążących na nim obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie istotnym dla rozwiązania jego problemu; 2. placówce należy przez to rozumieć placówkę Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich, utworzoną w oparciu o realizowany projekt 3. doradcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, zaangażowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Katowicach, udzielającą bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej w placówce; 4. wolontariuszu należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która podpisała z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Katowicach, porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w ramach realizowanego projektu. 5. projekcie należy przez to rozumieć realizowany projekt, którego celem jest uruchomienie Placówki Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich. 6. uczestniku projektu lub kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z oferty doradczej Placówki Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego. 2. Regulamin jest uchwalany i zmieniany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. 3. Każda osoba, chcąca skorzystać z oferty Placówki powinna przed skorzystaniem z porady w rozumieniu niniejszego Regulaminu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zwrócenie się do doradcy o poradę oznacza zaakceptowanie przez

2 danego uczestnika projektu lub klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 4 Podstawowymi zasadami funkcjonowania Placówki jest bezpłatność i powszechność dostępu do poradnictwa przy zachowaniu zasad poufności, bezstronności, rzetelności i aktualności. Definicje zasad: bezpłatność porady świadczone przez Placówkę są całkowicie bezpłatne. Bezpłatnie przekazywane są również niezbędne materiały, wzory pism itp. Klienci w celu uzyskania specjalistycznej pomocy z zakresu prawa obywatelskiego umówieni mogą być ze specjalistą/ekspertem, którego pomoc również świadczona jest bezpłatnie. poufność Placówka zapewnia zachowanie tajemnicy o zakresie udzielonych informacji, jak też o samym fakcie pobytu klienta w niej. Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem a katalog tych praw znajduje się w Regulaminie. bezstronność i niezależność placówka udzielając porad kieruje się tylko i wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego. Doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi przekonaniami, opiniami i wartościami, nie ocenia klienta, jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu. aktualność i rzetelność informacji informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli. samodzielność klienta doradca nie podejmuje decyzji za klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru. Uczestnicy (klienci) 5 1. Z oferty doradczej Placówki skorzystać mogą pełnoletnie osoby fizyczne spełniające jednocześnie poniższe warunki: poszukujące z własnej inicjatywy porady obywatelskiej, posiadające miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa śląśkiego. Zakres merytoryczny porad 6 1. Bezpłatna pomoc obywatelska świadczona w Placówce obejmuje porady prawne i obywatelskie. 2. W ramach BPO klient będzie mógł uzyskać poradę prawną i/lub obywatelską w szczególności w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, spraw spadkowych, spraw konsumenckich i własnościowych. 3. Porady obywatelskie udzielane są przez:

3 osobę pierwszego kontaktu wyłącznie w formie ustnej w czasie osobistego spotkania z doradcą lub telefonicznie; prawników specjalistów wyłącznie w formie ustnej w czasie osobistego spotkania 1. Oferta doradcza Placówki nie obejmuje swym zakresem prawa karnego Doradca, prawnik specjalista ani wolontariusz nie dyktują nadto treści pism, o których mowa w ust Oferta doradcza Biur nie obejmuje występowania w charakterze pełnomocnika lub obrońcy klienta przed Sądem Najwyższym lub Trybunałem. 4. Oferta doradcza Biur nie narusza przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (tj. Dz.U Nr 123, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj. Dz.U Nr 123 poz z późn. zm.). Procedura udzielania porad 1. Procedura udzielenia porady prawnej i obywatelskiej obejmuje: 8 a) zgłoszenie ustnie, telefonicznie poprzez kontakt z osobą pierwszego kontaktu podanej na stronie internetowej projektu oraz na materiałach promocyjnych b)wstępna weryfikacja przez osobę pierwszego kontaktu spełnienia przez klientów formalnych warunków uczestnictwa w projekcie, określonych w 5; c) ustalenie przez osobę pierwszego kontaktu rodzaju potrzebnej pomocy oraz terminu jej udzielenia; d)podanie przez klienta danych niezbędnych do wypełnienia Karty Porady celem potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w projekcie oraz wprowadzenie sprawy do bazy danych klientów, e) złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w projekcie oraz zapoznaniu się z warunkami świadczenia poradnictwa w Placówce, zawartymi w niniejszym Regulaminie,; f)udzielenie porady wraz z jej opisaniem w Karcie Porady; g)w razie wystąpienia skomplikowanych kwestii prawnych, w których potrzebna będzie konsultacja specjalisty prawnika, doradca umawia klienta na indywidualne spotkanie ze specjalistą/ekspertem; h)fakt otrzymania porady klient potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Karcie Porady.; i) uzupełnienie przez Klienta ankiety oceniającej usługą doradczą. 2. Klienci nie umówieni uprzednio na poradę w danym dniu uzyskają poradę tylko w sytuacji, gdy w tym dniu u danego doradcy będzie wolny termin. W przeciwnym razie

4 klient może zostać umówiony na kolejny najbliższy wolny termin Klient powinien udostępnić doradcy do wglądu wszystkie dokumenty i informacje niezbędne do właściwej oceny problemu i udzielenia rzetelnej odpowiedzi. 2. Jeśli sprawa posiada skomplikowany charakter lub jeśli do udzielenia porady jest potrzebne skorzystanie z dokumentów wymienionych w pkt 1, doradca: a) zwróci się do Klienta celem uzupełnienia podanych przez niego informacji odnośnie stanu faktycznego sprawy lub przedstawienia treści dokumentów potrzebnych do udzielenia porady lub b) umawia klienta na kolejny termin. Do tego czasu klient jest zobowiązany dostarczyć do Placówki dokumenty; c) nie udziela porady w razie nie uzupełnienia informacji przez Klienta. 3. Doradca nie ma prawa zatrzymać ani przyjąć oryginalnych dokumentów, o których mowa w pkt1. Z oryginalnych dokumentów doradca może korzystać wyłącznie w obecności klienta Doradca na etapie przyjęcia sprawy przeprowadza procedurę kwalifikacyjną klientów poradni, mającą na celu ustalenie, że klient zamieszkuje na terenie powiatu objętego wsparciem wymienionego w 5. W razie ujawnienia okoliczności świadczących o tym, że klient jest mieszkańcem innego powiatu, doradca niezwłocznie rezygnuje z prowadzenia sprawy. 2. W wypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności oświadczenia klienta, Biuro występuje o udzielenie dodatkowych wyjaśnień i ewentualne ich udokumentowanie. Odmowa udzielenia wyjaśnień lub odmowa wypełnienia karty, o której mowa w 8, skutkuje brakiem możliwości udzielenia porady danemu klientowi. 3. W szczególnych przypadkach, Klient może odmówić podania danych potrzebnych do wypełnienia Karty Porady. 4. Porada zostanie udzielona przez doradcę w takim zakresie, w jakim klient dokonał zgłoszenia. 5. Doradca nie podejmuje decyzji za klienta. Doradcy Doradcy i wolontariusze, udzielający porad pod dokładają wszelkich starań, aby porady były udzielane w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości klientów (np. osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych).

5 2. Porada udzielana w ramach Placówki powinna być dla klienta zrozumiała i przedstawiać w miarę możliwości różne warianty rozwiązania przedstawionego problemu. 3. Przy udzielaniu porady doradcy zobowiązani są do przestrzegania zasad: bezpłatności, aktualności, rzetelności, bezstronności, poufności oraz terminowości udzielania porad. 4. Doradca lub wolotariusz nie może udzielić porady, która umożliwiałaby popełnienie przestępstwa, bądź umożliwiała uniknięcie odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. 5. Doradca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o których dowiedział się w trakcie udzielania porady. 6. Doradca nie może odmówić złożenia zeznań dotyczących prowadzonej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu. 7. Doradcy akceptują wymienione w 4 warunki świadczenia poradnictwa. Warunki udzielania pomocy prawnej Do Placówki może przyjść każda osoba z każdym problemem, niedopuszczalne jest dyskryminowanie i odmowa przyjęcia klienta, pod warunkiem spełnienia kryteriów wymienionych w Biuro prowadzi, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, system informacji o obecnych i dotychczasowych klientach, gwarantujący zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów. 3. Placówka nie prowadzi spraw, w których może wystąpić konflikt interesu klienta z interesem: a) Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, które jest Beneficjentem projektu w ramach którego działa Placówka, b) osoby należącej do personelu FRSP 4. Porad nie udziela się osobom pozostającym w sposób niebudzący wątpliwości pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom agresywnym. W takim przypadku proponowany jest inny termin spotkania. 5. Doradca ma prawo odmówić udzielenia porady bez podania przyczyny Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Placówki kierować można w formie pisemnej do Koordynatora projektu na adres: Fundacja Rozwju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, ul. Warszawska 6, Katowice. 2. Koordynator rozpatruje skargę lub wniosek w ciągu 14 kolejnych dni następujących po dniu wniesienia. 3. Biuro Porad Obywatelskich oraz Biuro projektu wykorzystuje skargi i uwagi klienta

6 do poprawy jakości pracy. 14 Odpowiedzialność odszkodowawcza doradcy, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Struktura placówki i zasady jej funkcjonowania Placówka działa przy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Katowicach 2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie FRSP pod adresem ul. Warszawska 6, Katowice,. 3. Nadzór nad funkcjonowaniem Placówki sprawuje Koordynator Projektu. 4. Porady będą udzielane podczas dyżurów pełnionych przez doradców, zgodnie z ustalonym po konsultacji z doradcami harmonogramem. 5. W razie wystąpienia skomplikowanych kwestii prawnych, w których konieczna będzie konsultacja specjalisty/eksperta, doradca umawiać będzie klienta na indywidualne konsultacje ze specjalistą/ekspertem w Biurze (w uzgodnionym terminie) Doradcą w ramach Placówki może być wyłącznie osoba posiadająca wyższe wykształcenie, szczególnie z zakresu prawa lub administracji oraz niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu, z którego udzielać będzie porad. 2. Doradca zobowiązany jest do stałego aktualizowania wiedzy i kwalifikacji. 3. Do obowiązków doradcy Placówki należy w szczególności zarządzanie pracą Placówki, świadczenie poradnictwa, prowadzenie ewidencji udzielonych porad. 4. Bezpośredni nadzór nad pracą doradcy sprawuje Koordynator projektu. Przepisy końcowe 17 Dokumentacja projektu, w tym ankiety informacyjne wraz z Kartami Porady będą archiwizowane i przechowywane po zakończeniu projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projekt w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

7 18 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Fudacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.studiotech.pl, prowadzony jest przez:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy

REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel.fax. 662-87-87, 662-87-86 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 15 36, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo