Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2013 Rektora WSPiA z dnia 22 grudnia 2013 r. Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Organizacja i zasady ogólne działalności Kliniki Prawa 1 1. Klinika Prawa przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, zwanej zwana dalej Kliniką, składa się z dwóch Sekcji: 1) prawa cywilnego, 2) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 2. Rektor na wniosek Opiekuna Kliniki może tworzyć, przekształcać i znosić Sekcje Kliniki Prawa. 3. Zasady organizacji i funkcjonowania Kliniki, w szczególności dni i godziny udzielania porad prawnych, określa Opiekun Kliniki. 4. W Klinice Prawa działa sekretariat, zajmujący się w szczególności udzielaniem bieżącej informacji zainteresowanym o stanie spraw oraz obsługą kancelaryjną i administracyjną Kliniki. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od do Opiekun Kliniki wyznacza osobę, która w sposób stały zajmuje się prowadzeniem Sekretariatu Kliniki. 5. W Klinice działa Zarząd złożony z członków Kliniki. Zarząd tworzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz. Zasady i tryb wyboru członków Zarządu Kliniki określa Opiekun Kliniki Całościową merytoryczną opiekę nad prawidłowym funkcjonowaniem Kliniki sprawuje Opiekun Kliniki. 2. Właściwą organizację pracy Kliniki zapewnia Sekretarz Kliniki. 3. Opiekę merytoryczną nad prawidłowym działaniem poszczególnych Sekcji sprawują Opiekunowie Sekcji. 4. Opiekunowie Sekcji mogą zapraszać do współpracy zarówno nauczycieli akademickich, jak i praktyków (w szczególności: adwokatów, radców prawnych, notariuszy). 5. Opiekuna Kliniki, Sekretarza Kliniki oraz Opiekunów Sekcji powołuje Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu na wniosek Dziekana Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie, spośród Strona 1 z 7

2 nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. 6. Opiekunem Kliniki może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. 7. Opiekunem Sekcji może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, w szczególności która złożyła jeden z następujących egzaminów: adwokacki, radcowski, notarialny, prokuratorski lub sędziowski oraz specjalizująca się w problematyce Sekcji. Do zakresu działania Opiekuna Kliniki należy w szczególności: 3 1) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Kliniki; 2) przygotowanie rocznego planu funkcjonowania Kliniki, w tym planu rzeczowofinansowego; 3) organizacja dodatkowych zajęć dla studentów mających podjąć pracę w Klinice z zakresu etyki zawodów prawniczych i psychologii rozmowy z klientem oraz psychologii sądowej; 4) podejmowanie decyzji w sprawie udziału studentów w działalności Kliniki, na wniosek Opiekunów Sekcji; 5) zatwierdzanie wzorów: formularza informacyjnego dla klienta o zasadach świadczenia pomocy prawnej przez Klinikę, oświadczenia składanego przez klienta oraz innych niezbędnych dokumentów; 6) ocena pracy sekcji Kliniki i ich Opiekunów, na podstawie kwartalnych sprawozdań składanych przez Opiekunów Sekcji; 7) podejmowanie decyzji w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Kliniki; 8) podejmowanie decyzji o odmowie przyjęcia lub zrezygnowaniu z prowadzenia wcześniej przyjętej sprawy przez Klinikę; 9) reprezentowanie Kliniki wobec władz Uczelni i wobec podmiotów zewnętrznych; 10) składanie Dziekanowi Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji kwartalnych sprawozdań z działalności Kliniki; 11) utrzymywanie kontaktów z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich; 12) przekazywanie do dnia 31 lipca każdego roku Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych informacji o rozpoczęciu działalności Kliniki i przekazywanie corocznej informacji o prowadzonej przez nią działalności, w tym w szczególności o: a) działaniach Opiekuna Kliniki i Opiekunów Sekcji, b) ilości i rodzaju prowadzonych spraw, c) liczbie studentów udzielających porad prawnych, d) innych osiągnięciach Kliniki i poszczególnych Sekcji. Strona 2 z 7

3 4 Do zadań Sekretarza Kliniki należy w szczególności organizowanie bieżącej działalności Kliniki, w tym: 1) organizowanie terminów dyżurów studentów w poszczególnych Sekcjach; 2) opracowywanie projektów wzorów: formularza informacyjnego dla klienta o zasadach świadczenia pomocy prawnej przez Klinikę, oświadczenia składanego przez klienta oraz przygotowywanie innych niezbędnych dokumentów i przedkładanie ich Opiekunowi Kliniki do zatwierdzenia; 3) prowadzenie bieżącego rejestru zgłoszonych spraw wraz z informacją o sposobie ich załatwienia; 4) przedstawianie Opiekunowi Kliniki bieżącej, pisemnej informacji o rodzaju zarejestrowanych spraw, wraz z wnioskami odnośnie do przydzielenia ich do właściwej Sekcji lub też o odmowie przyjęcia sprawy albo zrezygnowaniu przez Klinikę z dalszego prowadzenia przyjętej sprawy. 5 Do zadań Opiekuna Sekcji należy w szczególności: 1) przydzielanie spraw studentom w ramach działalności Sekcji; 2) ustalanie maksymalnej liczby spraw prowadzonych przez jednego studenta w danej Sekcji; 3) bieżący nadzór nad działalnością Sekcji, w tym świadczoną przez studentów pomocą prawną i kontrolowanie prawidłowości udzielanych przez nich porad prawnych; 4) składanie Opiekunowi Kliniki wniosków o przyjęcie lub skreślenie studentów z listy członków Kliniki; 5) składanie Opiekunowi Kliniki kwartalnych sprawozdań z pracy Sekcji; 6) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad treścią poradników opracowywanych przez studentów w ramach danej Sekcji 6 1. Członkiem Kliniki może zostać student Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, studiujący na kierunku prawo, z zastrzeżeniem, że porad prawnych w ramach Kliniki mogą udzielać wyłącznie studenci, o których mowa w 9 ust. 1 Regulaminu. 2. Rekrutacja do Kliniki odbywa się na podstawie zgłoszeń zainteresowanych. Opiekun Kliniki może zarządzić przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na członków Kliniki. Strona 3 z 7

4 3. O przyjęciu do Kliniki decyduje Opiekun Kliniki, oceniając przede wszystkim dotychczasowe wyniki w nauce kandydata, jego zainteresowania oraz zaangażowanie w życie naukowe Uczelni. 4. Opiekun Kliniki może skreślić studenta z listy członków Kliniki, który: a) uchybił godności studenta, b) nie wypełnia należycie obowiązków członka Kliniki, c) uzyskał negatywną ocenę aktywności w działalności Kliniki. 5. W przypadku nienależytego wypełniania obowiązków organizacyjnych w Klinice decyzję o skreśleniu Opiekun Kliniki podejmuje na wniosek Sekretarza Kliniki. 6. Uczelnia organizuje szkolenia dla członków Kliniki, w szczególności z zakresu etyki prawniczej. 7. Członkostwo w Klinice jest formą aktywności studenta w ramach Systemu Kształcenia Praktycznego na kierunku prawo (tzw. ścieżka piąta), który stanowi integralną część planu i programu studiów. Za udział w Klinice Prawa student otrzymuje 2 pkt ECTS. 7 Działalność Kliniki objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, na sumę gwarancyjną nie niższą niż równowartość EURO. Zasady udzielania porad prawnych 8 1. Klinika udziela bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym, których trudna sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie pomocy prawnej. 2. Klinika nie prowadzi spraw, w których występuje adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. 3. Opiekun Kliniki odmawia udzielenia porady prawnej w sytuacji, w której dotyczyć miałaby ona oceny prawidłowości prowadzenia sprawy przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. 4. Opiekun Kliniki może odmówić przyjęcia lub zrezygnować z prowadzenia wcześniej przyjętej sprawy, w szczególności, jeżeli sprawa dotyczy Uczelni, jej pracownika lub studenta, jak również z innych ważnych przyczyn. 5. Opiekun Kliniki odmawia przyjęcia lub rezygnuje z prowadzenia przyjętej sprawy w wypadku, w którym dana sprawa jest lub miałaby być prowadzona przez pracownika Uczelni z racji wykonywanego zawodu sędziego, adwokata, radcy prawnego albo prokuratora Do udzielania porad prawnych uprawnieni są studenci IV i V, a wyjątkowo III roku studiujący na kierunku prawo z bardzo dobrymi wynikami w nauce, którzy zostaną przyjęci do Kliniki po rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej Strona 4 z 7

5 przez Komisję powołaną przez Dziekana Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu pod przewodnictwem Opiekuna Kliniki. 2. Co najmniej raz w tygodniu odbywa się seminarium, na którym analizowane są aktualne sprawy zgłoszone do Kliniki Prawa, podczas których Opiekun Kliniki, Opiekun Sekcji lub inny pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk-prawnych omawia poszczególne sprawy ze studentami uczulającymi porad prawnych. 10 Celem podejmowanych przez Klinikę czynności jest ochrona interesów osób ubiegających się pomoc prawną Ochrona danych osobowych w Klinice odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z wytycznymi Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 2. Członkowie Kliniki udzielający porad prawnych upoważnieni są do przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o pomoc. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w Uczelni określa zarządzenie Rektora. 3. Klinika zapewnia niezbędną poufność danych w ramach świadczonych usług. W trakcie seminariów, o których mowa w 9 ust. 3, nie ujawnia się danych klientów, chyba że jest to konieczne. 12 Udzielanie pomocy prawnej przez Klinikę odbywa się według najlepszej woli i wiedzy z należytą starannością, sumiennością i rzetelnością Przed udzieleniem porady prawnej osoba ubiegającej się o pomoc, zobowiązana jest przedłożyć: 1) pisemne oświadczenie o stanie majątkowym; 2) pisemną zgodę na udzielenie pomocy prawnej przez studenta na warunkach określonych w oświadczeniu; 3) wypełniony formularz informacyjny zawierający dane osobowe wypełniającego, a także opis sprawy oraz jego oświadczenie, że osoba udzielająca porady prawnej nie korzysta z ochrony tajemnicy zawodowej w zakresie wiadomości uzyskanych od klienta w trakcie porady oraz że studenci, Opiekunowie Kliniki, Klinika, Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa Strona 5 z 7

6 i Administracji w Przemyślu oraz Uczelnia nie ponoszą odpowiedzialności za nieumyślną szkodę wynikającą z udzielonej porady; 4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o pouczeniu o prawach osoby, której dane dotyczą. 2. Wzory oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc oraz formularza informacyjnego stanowią Załączniki odpowiednio Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu. 3. Zakwalifikowania sprawy do porady prawnej dokonuje Opiekun Kliniki lub Opiekun Sekcji na podstawie przedłożonych dokumentów na wniosek Sekretarza Kliniki. 4. Opiekun Kliniki lub Opiekun Sekcji przydziela sprawy poszczególnym studentom, dbając o to, aby nie byli oni przeciążeni nadmierną ilością spraw, w sposób, który mógłby zagrozić jakości świadczonych usług. 5. Opiekun Kliniki ustala maksymalną liczbę spraw prowadzonych przez jednego studenta. 6. Porada prawna udzielana jest przez studenta (studentów) pod kierunkiem Opiekuna danej Sekcji. 7. Poradę prawną stanowi pisemna opinia sporządzona przez studenta (studentów), zaakceptowana przez Opiekuna Sekcji. Możliwe jest przygotowanie dla Klienta projektu pisma procesowego. 8. Student (studenci) sporządza (sporządzają) opinię samodzielnie na podstawie rozmowy przeprowadzonej z klientem (wywiad) oraz złożonych przez niego kserokopii dokumentów. Klinika nie przyjmuje oryginałów dokumentów. 9. Opinia powinna zawierać opis stanu faktycznego, jego ocenę prawną, sformułowanie wniosków oraz uzasadnienie zajętego stanowiska. 10. Klinika udostępnia treść pisemnych opinii sporządzonych przez studenta (studentów) na żądanie Klienta. 11. Nie udziela się porad telefonicznych, ustnych oraz za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych (mailowo). 12. Dokumentacja prowadzonych spraw przechowywana jest w siedzibie Kliniki Prawa, w sposób wykluczający dostęp osób nieuprawnionych. Dostęp do dokumentacji ma Opiekun Kliniki, Opiekunowie Sekcji, Sekretarz Kliniki oraz inne osoby upoważnione przez Opiekuna Kliniki. 13. Klient może poinformować Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej. Formy działalności Kliniki 14 Formami działalności Kliniki są w szczególności: 1) udzielanie porad prawnych w indywidualnych sprawach, w tym z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy; 2) organizowanie cyklicznych spotkań członków Kliniki w celu omówienia aktualnie rozpatrywanych spraw oraz problemów organizacyjnych; Strona 6 z 7

7 3) organizowanie szkoleń dla studentów działających w ramach Kliniki z zakresu etyki zawodów prawniczych oraz psychologii, a także problemów poszczególnych gałęzi prawa; 4) działania o charakterze ogólnospołecznym, służące podniesieniu świadomości i poziomu kultury prawnej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego, realizowane na terenie Uczelni oraz poza nią, w tym poprzez wykłady otwarte, seminaria, symulacje rozpraw sądowych, prezentację wyników prowadzonych badań; 5) organizowanie konferencji naukowych skoncentrowanych wokół zagadnień funkcjonowania studenckich poradni prawnych oraz poszczególnych dziedzin prawa; 6) podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność stanowiącą przedmiot zainteresowań Kliniki; 7) realizacja programów naukowo-badawczych; 8) promocja działalności Kliniki w kraju i poza jego granicami, w szczególności poprzez wydawanie materiałów informacyjnych, poradników, wzorów pism procesowych. Postępowanie w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie 15 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, decyzje podejmuje Opiekun Kliniki. Strona 7 z 7

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213. Art. 1. Ustawa określa warunki i

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego Dz.U.05.164.1365 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 176 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego Dz.U.05.164.1365 2011.04.04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo