Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą zadeklarowane do ubezpieczenia (bez względu na wiek, stopień umorzenia-amortyzacji i technicznego-faktycznego zużycia) środki trwałe, niskocenne środki trwałe, dzieła sztuki, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne oraz wartości pieniężne oraz pozostałe mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszowa. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu ochrony ubezpieczeniowej, posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i lub przeciwkradzieżowych oraz szkodowości stanowi załącznik nr A Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: budowli (w szczególności: drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, płoty, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, szalety stałe i kontenerowe), maszyn, urządzeń i wyposażenia w tym: środki inscenizacji oraz sprzęt nagłaśniający, placów zabaw wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą), obiektów sportowych w tym: wodnych oraz boisk przyszkolnych wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą), pojemników na surowce wtórne, koszy, ławek itp., mienia osób trzecich w tym: mienie mieszkańców domów pomocy społecznej, księgozbiorów, archiwów, sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupów oświetleniowych, opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz szafek zasilających, rurociągów, kabli, przewodów, światłowodów, instalacji elektrycznych i sieci energetycznych, budynków i lokali nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany; obiektów małej architektury w tym: pomników, rzeźb, kompozycji przestrzennych, elementów infrastruktury, instalacji służących do podniesienia bezpieczeństwa; mienia będącego w trakcie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, montażu w tym również podczas prac, co do których jest wymagane pozwolenie na budowę zgodnie z klauzulą ubezpieczenia prac budowlanomontażowych; w zakresie kradzieży ochroną objęte są szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej; w zakresie szyb od stłuczenia (wewnętrzne i zewnętrzne): szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, tablice reklamowe, 1

2 szyldy, gabloty, neony, reklamy świetlne oraz pozostałe przedmioty szklane Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania; zwierząt, upraw roślinnych z wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń; gruntu; mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego; pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w systemie wszystkich ryzyk: Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie szkody w mieniu spowodowane przez nagłe i niespodziewane przyczyny, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez przyczyny wymienione poniżej Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: spowodowane przez wojnę, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające charakter wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie; spowodowane przez wojnę domową, rewolucję, powstania, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny; spowodowane przez działania promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło jego pochodzenia; spowodowane przez skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska; spowodowane przez winę umyślną Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów; spowodowane przez modyfikacje genetyczne; górnicze w rozumieniu prawa górniczego; powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, błędów w produkcji, montażu chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony; wtedy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia; spowodowane przez wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających wskutek występującego w nich ciśnienia gazu; powstałe w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła; powstałe w wyniku erozji, korozji, kawitacji lub innych długotrwałych procesów; wynikające z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem; 2

3 powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej, lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Ubezpieczający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć; powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym pod poziomem gruntu poniżej 10 cm nad poziomem podłogi; posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie nie dotyczy szkód polegających na dewastacji (z włączeniem graffiti) mienia ; Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także: Szkody powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia SYSTEM UBEZPIECZENIA Środki trwałe na sumy stałe; Nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych pierwsze ryzyko; Wartości pieniężne pierwsze ryzyko; Niskocenne środki trwałe, w tym mienie poza ewidencją pierwsze ryzyko; Mienie osób trzecich w tym: powierzony sprzęt komputerowy, mienie osobiste mieszkańców DPS-ów oraz obrazy pierwsze ryzyko; Mienie osobiste pracowników pierwsze ryzyko; 1.4. SUMY UBEZPIECZENIA i LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych podane zostały w załączniku nr A Limity wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych (w okresie ubezpieczenia): Instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji oraz elektroniczny sprzęt nagłaśniający użytkowany poza miejscem ubezpieczenia podczas imprez na terenie Europy od wszystkich ryzyk - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Wartości pieniężne w ubezpieczonych lokalizacjach limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Wartości pieniężne od rabunku podczas transportu limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Pozostałe mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Nakłady adaptacyjne od wszystkich ryzyk - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 3

4 Księgozbiory, zbiory muzealne, archiwa od wszystkich ryzyk limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Dzieła sztuki, obrazy w tym wypożyczone limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych w wyniku włamania lub usiłowania włamania - limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody wynikające z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej - limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody wynikające z nieodpowiednich parametrów prądu elektrycznego limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi - limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody spowodowane przez samoistną katastrofę budowlaną, za którą uważa się nie zamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Katastrofą budowlaną nie jest: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; c) awaria instalacji. Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna PLN Szkody powstałe w wyniku dewastacji (wandalizmu), za którą rozumie się szkody spowodowane działaniem znanego bądź nieznanego sprawcy, powodujące zniszczenie bądź uszkodzenie mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek graffiti - limit PLN odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie, za które uważa się szkody w szybach, tworzywach sztucznych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane stłuczeniem lub rozbiciem - limit odpowiedzialności w wysokości PLN zdarzenia. na jedno i wszystkie Szkody spowodowane przez rozruchy, strajki, zamieszki lub niepokoje społeczne - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych w sygnalizacji świetlnej z infrastrukturą towarzyszącą, słupach oświetleniowych, oprawach oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów wraz z szafkami zasilającymi, rurociągach, kablach, przewodach, światłowodach, instalacjach 4

5 elektrycznych i sieciach energetycznych limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody w infrastrukturze drogowej i mostowej (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej) powstałe wskutek zdarzeń losowych limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Koszty uprzątnięcia zieleni miejskiej oraz nowych nasadzeń będące konsekwencją straty lub szkody powstałej w wyniku zdarzeń losowych z wyłączeniem dewastacji i kradzieży zwykłej limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Dla mienia stanowiącego nakłady inwestycyjne lub remontowe ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości PLN Szkody powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania - tzw. kradzież zwykła. Odszkodowanie następuje na podstawie protokołu policji lub oświadczenia świadków limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia losowe, Szkody będące konsekwencją zdarzeń losowych w pojemnikach na surowce wtórne, koszach, ławkach limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia losowe, Szkody w niskocennych środkach trwałych, w tym w mieniu poza ewidencją limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Automatyczne objęcie ochroną mienia w nowych lokalizacjach ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie przeniesione do nowych lokalizacjach (własnych i/lub wynajętych) powstałych w okresie ubezpieczenia limit odpowiedzialności PLN na lokalizację, przy czym Ubezpieczający w ciągu 90 dni od uruchomienia lokalizacji zgłosi Ubezpieczycielowi tę lokalizację. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe muszą spełniać wymogi ogólnych warunków ubezpieczenia, Prewencyjna suma ubezpieczenia ustala się dodatkowy limit w wysokości PLN do wykorzystania w razie stwierdzenia niedoubezpieczenia w przypadku powstania szkody, Koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą bez względu na efekt podjętych działań, Koszty związane z akcją ratowniczą, koszty uprzątnięcia i utylizacji pozostałości po szkodzie, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione w związku ze szkodą. 5

6 Suma ubezpieczenia stanowi dla: środków trwałych - wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia i technicznego lub faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego albo wartość odtworzeniową w przypadkach wskazanych przez Ubezpieczającego; nakładów inwestycyjnych wartość poniesionych robót wykończeniowych, remontowych, adaptacyjnych w obcych środkach trwałych; mienia osób trzecich wartość odtworzeniowa lub wartość rzeczywista (mieszkańcy DPS-ów) lub wartość określona na podstawie umowy użyczenia; mienie osobiste pracowników wartość rzeczywista, niskocennych środków trwałych wartość wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia; 1.5. FRANSZYZA I UDZIAŁY WŁASNE wartości pieniężnych wartość nominalna; Franszyza redukcyjna na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości: Franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę w ubezpieczonym mieniu wynosi 100 PLN Franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi PLN Franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 20% nie więcej jednak niż PLN Inne franszyzy i udziały własne zniesione SKŁADKA I STAWKA Należy podać wysokość rocznej ujednoliconej stawki ubezpieczeniowej oraz cenę (składkę) za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk za okres ubezpieczenia SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do: środków trwałych - wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu. W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów zgodnie z wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia dla nakładów inwestycyjnych według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu; niskocennych środków trwałych wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty transportu i montażu, 6

7 Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Zastrzeżenie zdania poprzedzającego nie dotyczy limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka POSTANOWIENIA DODATKOWE Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w załączniku nr B do SIWZ Część 01: klauzula reprezentantów klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych klauzula zasady proporcji klauzula kosztów dodatkowych klauzula rzeczoznawców klauzula odstąpienia od odtwarzania mienia klauzula różnicy wartości ubezpieczonego mienia, klauzula ubezpieczonego mienia, klauzula jednostki na terenie Miasta Rzeszowa, klauzula szkód drobnych, klauzula przemieszczania mienia pomiędzy lokalizacjami, klauzula Leeway 120% SZKODOWOŚĆ (wartość i ilość szkód) Zgodnie z opisem w załączniku nr A. 7

8 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 2.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną wartością Ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie techniczne ZAKRES UBEZPIECZENIA - WARUNKI MONACHIJSKIE Sprzęt elektroniczny określony jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu), a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięcia, przetężenia, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp kradzież (z zastrzeżeniem, że kradzież zwykła objęta jest ochroną do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia) Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie również: szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania; szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej, rabunku. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem; 8

9 szkody w lampach elektronowych; szkody w sprzęcie przenośnym powstałe na terenie całej Polski, szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem; Zakres ubezpieczenia obejmuje również tzw. koszty odtworzenia danych i oprogramowania, w tym w szczególności zainstalowanie licencjonowanego oprogramowania przez wyspecjalizowaną firmę lub służby własne wraz z instalacją, konfiguracją i przeniesieniem baz danych (koszty ponownego uruchomienia i wdrożenia systemów operacyjnych, informatycznych, sterujących, itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu lub urządzeń) oraz wprowadzenie danych przez pracowników zmierzające do zaktualizowania bazy danych (doprowadzenia bazy danych do sytuacji na bieżąco ). Ubezpieczyciel obejmuje ochroną koszty pracy służb lub pracowników własnych Ubezpieczającego tylko wtedy, gdy koszty te stanowią ponadstandardowe wynagrodzenie SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego została zadeklarowana według wartości brutto (zgodnie z załącznikiem nr A) FRANSZYZY Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego oraz przenośnego użytkowanego stacjonarnie (w miejscu ubezpieczenia) wynosi 100 PLN Franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego, podczas użytkowania poza miejscem ubezpieczenia wynosi 10% nie mniej niż 100 PLN oraz nie więcej niż 500 PLN Pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Odszkodowania będą wypłacane w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku lub w wysokości ceny nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach; powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania naprawy/wymiany oraz koszty transportu Za szkodę całkowitą rozumie się takie uszkodzenie sprzętu, że naprawa jest niemożliwa lub koszt naprawy przekracza wartość rzeczywistą sprzętu Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość rynkową uszkodzonego sprzętu Postanowienia warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa nie mają zastosowania w umowie ubezpieczenia Nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania. 9

10 2.6. POSTANOWIENIA DODATKOWE Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie następujące, wymienione w załączniku B do SIWZ klauzule dodatkowe: klauzula miejsca ubezpieczenia, klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych, klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego. 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ POSIADANEGO MIENIA. 3.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z prowadzenia przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszowa działalności w zakresie zadań publicznych określonych w przepisach prawa oraz w związku z posiadanym mieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy opis zakresu działania poszczególnych jednostek organizacyjnych dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszowa, gdy w związku z prowadzoną działalnością wynikającą z powierzonych zadań, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa), będą zobowiązane, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej Zakresem ubezpieczenia będą objęte również czyste straty finansowe (szkody nie będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych) do limitu w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedzialnością są objęte roszczenia, gdy w związku z wystąpieniem zdarzenia będącego przyczyną szkody zaistniałego w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, jednakże przed upływem terminu przedawnienia Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych winna obejmować straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a w zakresie szkód niemajątkowych również zadośćuczynienie. 3.2 Zakres ubezpieczenia powinien obejmować ponadto: 10

11 Odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie działania lub awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian zewnętrznych. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody powstałe na drogach publicznych, wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach, mostach, wiaduktach, chodnikach, parkach, i innych terenach zielonych, nabrzeżach i innych budowlach inżynierskich spowodowane m.in. złym stanem technicznym nawierzchni i poboczy, nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikające z upadku drzew, ich części oraz upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym lub nieruchomościach osób trzecich, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, z wyjątkiem szkód w pojazdach oraz szkód wynikających z normalnego zużycia związanego z użytkowaniem. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadku przy pracy, przy czym w odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dn. 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu w/w ustawy a nie wynikających z wypadku przy pracy. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa regresu ubezpieczyciela do podwykonawcy Odpowiedzialność za szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy, z wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych oraz szkód w wartościach pieniężnych. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych innych niż określone w Ustawie o bezpieczeństwie 11

12 imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 120, poz.1298) limit PLN, Odpowiedzialność za szkody wzajemne limit PLN, Odpowiedzialność za szkody wynikające z zatruć pokarmowych PLN, Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością hotelarską limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie zieleni miejskiej i parków limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie nieruchomości komunalnych, chodników, podwórek, placów zabaw limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie części wspólnych w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych w przypadku gdy Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność za szkodę, Odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z prowadzeniem nauki jazdy pojazdami limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z organizacją szkolnych wycieczek oraz imprez sportowych limit PLN, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nauczycieli, pielęgniarki, pielęgniarzy, opiekunów limit odpowiedzialności PLN na jedno i PLN wszystkie zdarzenia Odpowiedzialność cywilna inwestora limit odpowiedzialności PLN 3.3 Franszyzy, udziały własne: na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. Franszyza integralna, wyłącznie dla szkód rzeczowych w wysokości 100 PLN, z wyjątkiem franszyz wskazanych w poszczególnych zakresach ubezpieczenia. 3.4 Składka i stawka Należy podać wysokość rocznej stawki ubezpieczeniowej oraz cenę (składkę) za okres ubezpieczenia. 3.5 Suma gwarancyjna: Globalna suma gwarancyjna wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z wyjątkiem sublimitów określonych w poszczególnych zakresach ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. 3.6 Postanowienia dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w załączniku nr B do SIWZ Część 01: 12

13 klauzula reprezentantów z limitem odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna 13

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Portu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Zmiana 03.08.2015r.

MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Zmiana 03.08.2015r. I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi Rzeszów, dnia 31 października 2013 r. ZP.271.86.2013 dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi Szanowni Państwo, Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie Nr 2 ubezpieczenie mienia.

Ubezpieczenie mienia Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie Nr 2 ubezpieczenie mienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 2 ubezpieczenie mienia. Część A Ubezpieczenie majątkowe Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Część B

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 274/2014/N/Krosno SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby: ul. Korczyńska 57,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ. FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo 1. Zamawiający Polski Związek Judo ul. Aleje Jerozolimskie 83/15 02-001 Warszawa Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Regon: 000866461 NIP: 113-04-09-260

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo