Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą zadeklarowane do ubezpieczenia (bez względu na wiek, stopień umorzenia-amortyzacji i technicznego-faktycznego zużycia) środki trwałe, niskocenne środki trwałe, dzieła sztuki, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne oraz wartości pieniężne oraz pozostałe mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszowa. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu ochrony ubezpieczeniowej, posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i lub przeciwkradzieżowych oraz szkodowości stanowi załącznik nr A Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: budowli (w szczególności: drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, płoty, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, szalety stałe i kontenerowe), maszyn, urządzeń i wyposażenia w tym: środki inscenizacji oraz sprzęt nagłaśniający, placów zabaw wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą), obiektów sportowych w tym: wodnych oraz boisk przyszkolnych wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą), pojemników na surowce wtórne, koszy, ławek itp., mienia osób trzecich w tym: mienie mieszkańców domów pomocy społecznej, księgozbiorów, archiwów, sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupów oświetleniowych, opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz szafek zasilających, rurociągów, kabli, przewodów, światłowodów, instalacji elektrycznych i sieci energetycznych, budynków i lokali nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany; obiektów małej architektury w tym: pomników, rzeźb, kompozycji przestrzennych, elementów infrastruktury, instalacji służących do podniesienia bezpieczeństwa; mienia będącego w trakcie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, montażu w tym również podczas prac, co do których jest wymagane pozwolenie na budowę zgodnie z klauzulą ubezpieczenia prac budowlanomontażowych; w zakresie kradzieży ochroną objęte są szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej; w zakresie szyb od stłuczenia (wewnętrzne i zewnętrzne): szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, tablice reklamowe, 1

2 szyldy, gabloty, neony, reklamy świetlne oraz pozostałe przedmioty szklane Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania; zwierząt, upraw roślinnych z wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń; gruntu; mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego; pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w systemie wszystkich ryzyk: Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie szkody w mieniu spowodowane przez nagłe i niespodziewane przyczyny, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez przyczyny wymienione poniżej Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: spowodowane przez wojnę, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające charakter wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie; spowodowane przez wojnę domową, rewolucję, powstania, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny; spowodowane przez działania promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło jego pochodzenia; spowodowane przez skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska; spowodowane przez winę umyślną Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów; spowodowane przez modyfikacje genetyczne; górnicze w rozumieniu prawa górniczego; powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, błędów w produkcji, montażu chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony; wtedy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia; spowodowane przez wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających wskutek występującego w nich ciśnienia gazu; powstałe w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła; powstałe w wyniku erozji, korozji, kawitacji lub innych długotrwałych procesów; wynikające z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem; 2

3 powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej, lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Ubezpieczający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć; powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym pod poziomem gruntu poniżej 10 cm nad poziomem podłogi; posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie nie dotyczy szkód polegających na dewastacji (z włączeniem graffiti) mienia ; Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także: Szkody powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia SYSTEM UBEZPIECZENIA Środki trwałe na sumy stałe; Nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych pierwsze ryzyko; Wartości pieniężne pierwsze ryzyko; Niskocenne środki trwałe, w tym mienie poza ewidencją pierwsze ryzyko; Mienie osób trzecich w tym: powierzony sprzęt komputerowy, mienie osobiste mieszkańców DPS-ów oraz obrazy pierwsze ryzyko; Mienie osobiste pracowników pierwsze ryzyko; 1.4. SUMY UBEZPIECZENIA i LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych podane zostały w załączniku nr A Limity wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych (w okresie ubezpieczenia): Instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji oraz elektroniczny sprzęt nagłaśniający użytkowany poza miejscem ubezpieczenia podczas imprez na terenie Europy od wszystkich ryzyk - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Wartości pieniężne w ubezpieczonych lokalizacjach limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Wartości pieniężne od rabunku podczas transportu limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Pozostałe mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Nakłady adaptacyjne od wszystkich ryzyk - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 3

4 Księgozbiory, zbiory muzealne, archiwa od wszystkich ryzyk limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Dzieła sztuki, obrazy w tym wypożyczone limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych w wyniku włamania lub usiłowania włamania - limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody wynikające z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej - limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody wynikające z nieodpowiednich parametrów prądu elektrycznego limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi - limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody spowodowane przez samoistną katastrofę budowlaną, za którą uważa się nie zamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Katastrofą budowlaną nie jest: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; c) awaria instalacji. Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna PLN Szkody powstałe w wyniku dewastacji (wandalizmu), za którą rozumie się szkody spowodowane działaniem znanego bądź nieznanego sprawcy, powodujące zniszczenie bądź uszkodzenie mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek graffiti - limit PLN odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie, za które uważa się szkody w szybach, tworzywach sztucznych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane stłuczeniem lub rozbiciem - limit odpowiedzialności w wysokości PLN zdarzenia. na jedno i wszystkie Szkody spowodowane przez rozruchy, strajki, zamieszki lub niepokoje społeczne - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych w sygnalizacji świetlnej z infrastrukturą towarzyszącą, słupach oświetleniowych, oprawach oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów wraz z szafkami zasilającymi, rurociągach, kablach, przewodach, światłowodach, instalacjach 4

5 elektrycznych i sieciach energetycznych limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody w infrastrukturze drogowej i mostowej (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej) powstałe wskutek zdarzeń losowych limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Koszty uprzątnięcia zieleni miejskiej oraz nowych nasadzeń będące konsekwencją straty lub szkody powstałej w wyniku zdarzeń losowych z wyłączeniem dewastacji i kradzieży zwykłej limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Dla mienia stanowiącego nakłady inwestycyjne lub remontowe ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości PLN Szkody powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania - tzw. kradzież zwykła. Odszkodowanie następuje na podstawie protokołu policji lub oświadczenia świadków limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia losowe, Szkody będące konsekwencją zdarzeń losowych w pojemnikach na surowce wtórne, koszach, ławkach limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia losowe, Szkody w niskocennych środkach trwałych, w tym w mieniu poza ewidencją limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, Automatyczne objęcie ochroną mienia w nowych lokalizacjach ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie przeniesione do nowych lokalizacjach (własnych i/lub wynajętych) powstałych w okresie ubezpieczenia limit odpowiedzialności PLN na lokalizację, przy czym Ubezpieczający w ciągu 90 dni od uruchomienia lokalizacji zgłosi Ubezpieczycielowi tę lokalizację. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe muszą spełniać wymogi ogólnych warunków ubezpieczenia, Prewencyjna suma ubezpieczenia ustala się dodatkowy limit w wysokości PLN do wykorzystania w razie stwierdzenia niedoubezpieczenia w przypadku powstania szkody, Koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą bez względu na efekt podjętych działań, Koszty związane z akcją ratowniczą, koszty uprzątnięcia i utylizacji pozostałości po szkodzie, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione w związku ze szkodą. 5

6 Suma ubezpieczenia stanowi dla: środków trwałych - wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia i technicznego lub faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego albo wartość odtworzeniową w przypadkach wskazanych przez Ubezpieczającego; nakładów inwestycyjnych wartość poniesionych robót wykończeniowych, remontowych, adaptacyjnych w obcych środkach trwałych; mienia osób trzecich wartość odtworzeniowa lub wartość rzeczywista (mieszkańcy DPS-ów) lub wartość określona na podstawie umowy użyczenia; mienie osobiste pracowników wartość rzeczywista, niskocennych środków trwałych wartość wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia; 1.5. FRANSZYZA I UDZIAŁY WŁASNE wartości pieniężnych wartość nominalna; Franszyza redukcyjna na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości: Franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę w ubezpieczonym mieniu wynosi 100 PLN Franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi PLN Franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 20% nie więcej jednak niż PLN Inne franszyzy i udziały własne zniesione SKŁADKA I STAWKA Należy podać wysokość rocznej ujednoliconej stawki ubezpieczeniowej oraz cenę (składkę) za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk za okres ubezpieczenia SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do: środków trwałych - wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu. W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów zgodnie z wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia dla nakładów inwestycyjnych według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu; niskocennych środków trwałych wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty transportu i montażu, 6

7 Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Zastrzeżenie zdania poprzedzającego nie dotyczy limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka POSTANOWIENIA DODATKOWE Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w załączniku nr B do SIWZ Część 01: klauzula reprezentantów klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych klauzula zasady proporcji klauzula kosztów dodatkowych klauzula rzeczoznawców klauzula odstąpienia od odtwarzania mienia klauzula różnicy wartości ubezpieczonego mienia, klauzula ubezpieczonego mienia, klauzula jednostki na terenie Miasta Rzeszowa, klauzula szkód drobnych, klauzula przemieszczania mienia pomiędzy lokalizacjami, klauzula Leeway 120% SZKODOWOŚĆ (wartość i ilość szkód) Zgodnie z opisem w załączniku nr A. 7

8 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 2.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną wartością Ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie techniczne ZAKRES UBEZPIECZENIA - WARUNKI MONACHIJSKIE Sprzęt elektroniczny określony jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu), a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięcia, przetężenia, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp kradzież (z zastrzeżeniem, że kradzież zwykła objęta jest ochroną do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia) Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie również: szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania; szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej, rabunku. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem; 8

9 szkody w lampach elektronowych; szkody w sprzęcie przenośnym powstałe na terenie całej Polski, szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem; Zakres ubezpieczenia obejmuje również tzw. koszty odtworzenia danych i oprogramowania, w tym w szczególności zainstalowanie licencjonowanego oprogramowania przez wyspecjalizowaną firmę lub służby własne wraz z instalacją, konfiguracją i przeniesieniem baz danych (koszty ponownego uruchomienia i wdrożenia systemów operacyjnych, informatycznych, sterujących, itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu lub urządzeń) oraz wprowadzenie danych przez pracowników zmierzające do zaktualizowania bazy danych (doprowadzenia bazy danych do sytuacji na bieżąco ). Ubezpieczyciel obejmuje ochroną koszty pracy służb lub pracowników własnych Ubezpieczającego tylko wtedy, gdy koszty te stanowią ponadstandardowe wynagrodzenie SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego została zadeklarowana według wartości brutto (zgodnie z załącznikiem nr A) FRANSZYZY Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego oraz przenośnego użytkowanego stacjonarnie (w miejscu ubezpieczenia) wynosi 100 PLN Franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego, podczas użytkowania poza miejscem ubezpieczenia wynosi 10% nie mniej niż 100 PLN oraz nie więcej niż 500 PLN Pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Odszkodowania będą wypłacane w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku lub w wysokości ceny nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach; powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania naprawy/wymiany oraz koszty transportu Za szkodę całkowitą rozumie się takie uszkodzenie sprzętu, że naprawa jest niemożliwa lub koszt naprawy przekracza wartość rzeczywistą sprzętu Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość rynkową uszkodzonego sprzętu Postanowienia warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa nie mają zastosowania w umowie ubezpieczenia Nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania. 9

10 2.6. POSTANOWIENIA DODATKOWE Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie następujące, wymienione w załączniku B do SIWZ klauzule dodatkowe: klauzula miejsca ubezpieczenia, klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych, klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego. 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ POSIADANEGO MIENIA. 3.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z prowadzenia przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszowa działalności w zakresie zadań publicznych określonych w przepisach prawa oraz w związku z posiadanym mieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy opis zakresu działania poszczególnych jednostek organizacyjnych dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszowa, gdy w związku z prowadzoną działalnością wynikającą z powierzonych zadań, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa), będą zobowiązane, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej Zakresem ubezpieczenia będą objęte również czyste straty finansowe (szkody nie będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych) do limitu w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedzialnością są objęte roszczenia, gdy w związku z wystąpieniem zdarzenia będącego przyczyną szkody zaistniałego w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, jednakże przed upływem terminu przedawnienia Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych winna obejmować straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a w zakresie szkód niemajątkowych również zadośćuczynienie. 3.2 Zakres ubezpieczenia powinien obejmować ponadto: 10

11 Odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie działania lub awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian zewnętrznych. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody powstałe na drogach publicznych, wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach, mostach, wiaduktach, chodnikach, parkach, i innych terenach zielonych, nabrzeżach i innych budowlach inżynierskich spowodowane m.in. złym stanem technicznym nawierzchni i poboczy, nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikające z upadku drzew, ich części oraz upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym lub nieruchomościach osób trzecich, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, z wyjątkiem szkód w pojazdach oraz szkód wynikających z normalnego zużycia związanego z użytkowaniem. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadku przy pracy, przy czym w odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dn. 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu w/w ustawy a nie wynikających z wypadku przy pracy. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa regresu ubezpieczyciela do podwykonawcy Odpowiedzialność za szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy, z wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych oraz szkód w wartościach pieniężnych. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych innych niż określone w Ustawie o bezpieczeństwie 11

12 imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 120, poz.1298) limit PLN, Odpowiedzialność za szkody wzajemne limit PLN, Odpowiedzialność za szkody wynikające z zatruć pokarmowych PLN, Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością hotelarską limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie zieleni miejskiej i parków limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie nieruchomości komunalnych, chodników, podwórek, placów zabaw limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie części wspólnych w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych w przypadku gdy Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność za szkodę, Odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z prowadzeniem nauki jazdy pojazdami limit PLN, Odpowiedzialność za szkody w związku z organizacją szkolnych wycieczek oraz imprez sportowych limit PLN, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nauczycieli, pielęgniarki, pielęgniarzy, opiekunów limit odpowiedzialności PLN na jedno i PLN wszystkie zdarzenia Odpowiedzialność cywilna inwestora limit odpowiedzialności PLN 3.3 Franszyzy, udziały własne: na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. Franszyza integralna, wyłącznie dla szkód rzeczowych w wysokości 100 PLN, z wyjątkiem franszyz wskazanych w poszczególnych zakresach ubezpieczenia. 3.4 Składka i stawka Należy podać wysokość rocznej stawki ubezpieczeniowej oraz cenę (składkę) za okres ubezpieczenia. 3.5 Suma gwarancyjna: Globalna suma gwarancyjna wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z wyjątkiem sublimitów określonych w poszczególnych zakresach ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. 3.6 Postanowienia dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w załączniku nr B do SIWZ Część 01: 12

13 klauzula reprezentantów z limitem odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna 13

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiot ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7A CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z WYKAZEM BUDYNKÓW ORAZ SZKODOWOŚCIĄ Nazwa Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1 ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo