MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Zmiana r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Zmiana 03.08.2015r."

Transkrypt

1 I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności teren Gminy Miasta Rzeszów obecny wykaz lokalizacji opisany został w Załączniku A. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych (all risks) w mieniu będącym własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego m.in.: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi (m.in.: podniesienie się poziomu wód wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu lub kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach i stokach, wystąpienia wody z systemów kanalizacyjnych wskutek tych zdarzeń), gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu (w tym również pojazdu będącego własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego), huku ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, szkód wodociągowych lub centralnego ogrzewania i/lub wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in. wskutek awarii tych urządzeń, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia/pęknięcia), zalania (m.in. wskutek nadmiernych opadów deszczu powodujących również szkody wodociągowe wydostanie się mediów z urządzeń wodno kanalizacyjnych, samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar czy dym, nieumyślnego pozostawienia otwartych jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniami atmosferycznymi (bezpośrednie i/lub pośrednie działanie pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak i nie mających związku ze zjawiskami atmosferycznymi (np. niewłaściwe parametry prądu elektrycznego), katastrofy budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także w wyniku zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem dokonanej lub usiłowanej, rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży z włamaniem jaki i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń), stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, szkód elektrycznych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również budynki, budowle wyłączone z eksploatacji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie znajdujące się na zewnątrz budynków/budowli, jeśli mienie to przystosowane jest do przechowywania i/lub użytkowania na zewnątrz budynków/budowli, z włączeniem przedmiotów zamontowanych na zewnątrz budynków/budowli wraz z ich konstrukcjami montażowymi. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także pojazdy podlegające (autobusy i inne pojazdy) i niepodlegające (pojazdy wolnobieżne) obowiązkowi rejestracji za wyjątkiem pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach auto-casco. 1/10

2 Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie szkody w mieniu powstałe wskutek nagłych i niespodziewanych przyczyn, za wyjątkiem tylko i wyłącznie szkód: spowodowanych przez wojnę, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające charakter wojenny, wojnę domową, rewolucję, powstanie, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny; spowodowanych przez działanie promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło jego pochodzenia; spowodowanych przez skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska; spowodowanych przez winę umyślną Członków Zarządu; spowodowanych przez modyfikacje genetyczne; górniczych w rozumieniu prawa górniczego; spowodowanych przez wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, błędy w produkcji, montażu chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony; w takim przypadku Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia; powstałych w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła; powstałych w wyniku erozji, kawitacji lub innych długotrwałych procesów; wynikających z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem; powstałych w wyniku deszczu, gradu lub śniegu, jeżeli szkody były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej, lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku, gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć; powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu poniżej 10 cm nad poziomem podłogi; posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie nie dotyczy szkód polegających na dewastacji (z włączeniem graffiti) mienia. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania; zwierząt, upraw roślinnych, gruntu; mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz transportu mienia - z wyłączeniem pojazdów - pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Zamawiającego i transportu wewnątrzzakładowego; pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i/lub ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco. 3. System ubezpieczenia: środki trwałe, w tym wyposażenie i środki transportu sumy stałe; środki obrotowe sumy stałe najwyższa planowana w okresie ubezpieczenia wartość; wartości pieniężne i bilety pierwsze ryzyko; niskocenne środki trwałe, w tym mienie poza ewidencją pierwsze ryzyko. 2/10

3 4. Sumy ubezpieczenia (stan/wartości na dzień r): 1) budynki - Grupa 1 KŚT (wartość księgowa brutto), w tym budynki będące własnością Ubezpieczającego oraz użyczone od Gminy Miasta Rzeszów wg załącznika; ,34 PLN, ,23 PLN, ,64 PLN, razem: ,21 PLN, 2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: ,40 PLN, ,09 PLN, razem: ,49 PLN, 3) pozostałe środki trwałe (wartość księgowa brutto): Grupa 3 KŚT: ,22 PLN, Grupa 4 KŚT: ,72 PLN, (z Grupy 4 wyłączono sprzęt/urządzenia, które podlegają ochronie w ramach ubezpieczenia sprzętu od uszkodzeń EEI), Grupa 5 KŚT: ,04 PLN, Grupa 6 KŚT: ,48 PLN, Grupa 7 KST: ,15 PLN (z Grupy 7 wyłączono pojazdy podlegające ubezpieczeniu Auto casco oraz pojazdy, o których mowa w pkt 4, ust. 4) środki transportu), Grupa 8 KŚT: ,06 PLN, (z Grupy 8 wyłączono sprzęt/urządzenia, które podlegają ochronie w ramach ubezpieczenia sprzętu od uszkodzeń EEI), 4) środki transportu (wartość księgowa brutto); autobusy: ,00 PLN, pozostałe pojazdy: ,00 PLN, 5) rzeczowe aktywa obrotowe (najwyższy planowany stan): ,00 PLN; 6) wartości pieniężne i bilety (pierwsze ryzyko) limit: ,00 PLN, 7) limit dla kradzieży z włamaniem i rabunku (pierwsze ryzyko): maszyny, urządzenia, wyposażenie: ,00 PLN, środki obrotowe: ,00 PLN wartości pieniężne w lokalu kradzież z włamaniem, rabunek (gotówka i bilety): ,00 PLN limit łączny na wszystkie lokalizacje, wartości pieniężne w transporcie rabunek (gotówka i bilety): ,00 PLN, wartości pieniężne w transporcie rabunek (gotówka i bilety będące w posiadaniu pracowników - kierowców): 1.000,00 PLN, koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych w wyniku włamania lub usiłowania włamania: ,00 PLN. 3/10

4 Dodatkowe limity: 1. szkody spowodowane przez samoistną katastrofę budowlaną, za którą uważa się niezamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Katastrofą budowlaną nie jest: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; c) awaria instalacji. Limit odpowiedzialności : ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 5.000,00 PLN; 2. szkody powstałe w wyniku dewastacji (wandalizmu), przez którą rozumie się szkody spowodowane działaniem znanego bądź nieznanego sprawcy, powodujące zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży z włamaniem jaki i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń) limit: ,00 PLN; Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek graffiti, przy czym dla szkód wskutek graffiti limit: ,00 PLN. Ochroną objęte są również pojazdy na terenie zajezdni nie posiadające ubezpieczenia w zakresie autocasco. 3. szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie, przez które uważa się szkody w szybach, tworzywach sztucznych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane stłuczeniem lub rozbiciem limit: ,00 PLN, Ochroną objęte są również pojazdy na terenie zajezdni nie posiadające ubezpieczenia w zakresie autocasco. 4. szkody będące następstwem aktów terrorystycznych - limit: ,00 PLN; 5. szkody spowodowane przez rozruchy, strajki, zamieszki lub niepokoje społeczne limit: ,00 PLN; 6. szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu limit wartości prac ,00 PLN. Mienie niepoddawane tego rodzaju pracom, a zniszczone w ich wyniku, objęte jest ubezpieczeniem do pełnych sum wskazanych w umowie ubezpieczenia; 7. szkody powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania - tzw. kradzież zwykła. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie protokołu policji lub oświadczenia świadków limit: ,00 PLN; 8. szkody w niskocennych środkach trwałych, w tym w mieniu poza ewidencją limit: ,00 PLN; 9. automatyczne objęcie ochroną mienia w nowych lokalizacjach ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie przeniesione do nowych lokalizacjach (własnych i/lub wynajętych) powstałych w okresie ubezpieczenia limit: ,00 PLN, przy czym Zamawiający w ciągu 90 dni od uruchomienia lokalizacji zgłosi Ubezpieczycielowi tę lokalizację; 10. prewencyjna suma ubezpieczenia dodatkowy limit w wysokości : ,00 PLN do wykorzystania w razie stwierdzenia niedoubezpieczenia w przypadku powstania szkody, 11. koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą bez względu na efekt podjętych działań; 4/10

5 12. koszty związane z akcją ratowniczą, koszty uprzątnięcia i utylizacji pozostałości po szkodzie, koszty odtworzenia/oczyszczenia dokumentacji, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione w związku ze szkodą. 5. Suma ubezpieczenia stanowi dla: środków trwałych wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia i technicznego lub faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego; środków trwałych autobusów: wartość rzeczywista wg wykazu, środków trwałych pozostałe pojazdy: wartość rzeczywista wg wykazu, środków obrotowych wartość wg kosztów wytworzenia lub kosztów zakupu; niskocennych środków trwałych wartość wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia; wartości pieniężnych (gotówka) wartość nominalna; wartości pieniężnych (bilety) wartość nominalna. 6. Franszyzy i udziały własne franszyza redukcyjna wynosi: 300,00 PLN franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi: 5.000,00 PLN franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi: 10% szkody nie mniej niż 500,00 PLN i nie więcej niż 1.000,00 PLN inne franszyzy i udziały własne zniesione. 7. System wypłaty odszkodowania Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do: środków trwałych wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu. W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów zgodnie z wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, środków obrotowych wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia, niskocennych środków trwałych wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia, wartości pieniężnych (gotówka) wg wartości nominalnej, wartości pieniężnych (bilety) wg wartości nominalnej. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia. Odszkodowania wypłacane będą wraz z poniesionym podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający nie ma możliwości/prawa do jego odliczenia. Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, z zastrzeżeniem, iż niniejsze postanowienie nie dotyczy limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka. 5/10

6 II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii (all risks). 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje w tym autobusy należące bądź użytkowane przez Zamawiającego w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności teren Gminy Miasta Rzeszów, dla sprzętu zakres terytorialny Europa. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od woli Ubezpieczającego przyczyny, a zwłaszcza: działanie człowieka tj.: niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, błędna obsługa, nieostrożność, zniszczenie świadome/celowe przez osoby trzecie, zalanie wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, zalanie wskutek burzy, powodzi, deszczu nawalnego, działanie pary wodnej i/lub cieczy w innej postaci, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, różnice napięć w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, kradzież z włamaniem i rabunek, w tym również dla sprzęt przenośnego kradzież z pojazdu, kradzież zwykła z limitem: ,00 PLN, upuszczenie, upadek. 3. Przedmiot i sumy ubezpieczenia (stan/wartości na dzień r.): sprzęt stacjonarny (zgodnie z wykazem): ,13 PLN (wartość księgowa brutto), sprzęt przenośny (zgodnie z wykazem): ,32 PLN (wartość księgowa brutto), ,77 PLN (wartość rzeczywista) wyposażenie dodatkowe zamontowane w autobusach będących własnością Zamawiającego wg załącznika, oprogramowanie, nośniki danych, koszty odtworzenia danych: limit odpowiedzialności ,00 PLN. 4. System wypłaty odszkodowania: Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do: sprzętu stacjonarnego i przenośnego wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych parametrów sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty demontażu uszkodzonego sprzętu, montażu naprawionego/nowo zakupionego sprzętu wraz z kosztami transportu. 5. Franszyzy i udziały własne: franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego: 200,00 PLN, pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione. 6/10

7 III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 1. Miejsce ubezpieczenia: terytorium Polski, wszystkie miejsca, w których Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności teren Gminy Miasta Rzeszów. 2. Przedmiot prowadzonej działalności: Rodzaj prowadzonej działalności zgodnie z dokumentami rejestrowymi Zamawiającego (KRS, umowa Spółki): usługi w zakresie komunikacji miejskiej transport pasażerski miejski, transport lądowy pasażerski pozostały obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw, wynajem autobusów z kierowcą, wynajem powierzchni reklamowej, okresowe przeglądy techniczne pojazdów mechanicznych, parking TIR, myjnia samochodowa. 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa), za szkody osobowe i rzeczowe wraz z następstwami tych szkód, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem oraz użytkowaniem mienia z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt i wykonaną usługę oraz za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego i/lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność wraz z klauzulami dodatkowymi. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpią w okresie ubezpieczenia bez względu na to, kiedy miała miejsce przyczyna powstania szkody i zdarzenie bezpośrednio ją wyrządzające. Ochroną ubezpieczeniową objęte są produkty wprowadzone do obrotu (lub wykonane usługi) w okresie ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest prowadzona przez Zamawiającego działalność gospodarcza określona w dokumentach rejestrowych, a w szczególności: autobusowa komunikacja miejska transport pasażerski miejski, sprzedaż paliw płynnych, gazu CNG, części zamiennych i akcesoriów do samochodów, naprawa pojazdów mechanicznych, wynajem autobusów z kierowcą, pomoc drogowa, okresowe przeglądy techniczne pojazdów mechanicznych, parking TIR, myjnia samochodowa. 7/10

8 4. Suma gwarancyjna: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sublimitów określonych w poszczególnych zakresach ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. 5. Ochroną ubezpieczeniową o ile zaistnieje odpowiedzialność Zamawiającego objęta jest również (limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): 1) odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie działania lub awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w tym cofnięcie się cieczy w systemach wodno-kanalizacyjnych; 2) odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym lub nieruchomościach osób trzecich, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, z wyjątkiem szkód w pojazdach oraz szkód wynikających z normalnego zużycia związanego z użytkowaniem; 3) odpowiedzialność za szkody niebędące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych czyste straty majątkowe; limit odpowiedzialności ,00 PLN; 4) odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadku przy pracy; limit odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN; 5) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu (paliwa, oleje, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych itp.); 6) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa regresu Ubezpieczyciela do podwykonawcy, jednakże z wyłączeniem prawa regresu do podwykonawcy świadczącego usługi na podstawie umowy agencyjnej (m.in. kierowcy); 7) odpowiedzialność za szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy, w związku z wykonywaniem usług obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze z włączeniem szkód w pojazdach mechanicznych; limit odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN; 8) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, z zastrzeżeniem, iż ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez osoby nieposiadające uprawnień do prowadzenia pojazdu w chwili zdarzenia; limit odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN; 9) odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi będące skutkiem wadliwego wykonania; 10) odpowiedzialność za szkody w środowisku, z włączeniem szkód związanych z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego; limit odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN; 11) odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wyrządzone osobie trzeciej przy wykonywaniu pracy (wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych); limit odpowiedzialności w wysokości: ,00 PLN; 12) odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników, pozostawionych w miejscu do tego przeznaczonym, pod warunkiem, iż pojazdy nie będą wykorzystywane do celów służbowych; ochrona nie dotyczy kradzieży pojazdów i/lub ich części/wyposażenia; limit PLN; 13) odpowiedzialność za szkody wynikłe z użytkowania i prowadzenia działalności związanej z holowaniem i akcją ratunkową pojazdów; 14) pokrycie szkód seryjnych; 15) odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 8/10

9 6. Informacje dodatkowe plany roku : planowane przychody z działalności przewozowej (netto): 2016: ,00 PLN, 2017: ,00 PLN, 2018: ,00 PLN, planowane przychody ze sprzedaży materiałów i towarów (netto): 2016: ,00 PLN, 2017: ,00 PLN, 2018: ,00 PLN, planowane przychody za sprzedaży paliw (netto): 2016: ,00 PLN, 2017: ,00 PLN, 2018: ,00 PLN, planowane pozostałe przychody ze sprzedaży z działalności komercyjnej (netto): 2016: ,00 PLN, 2017: ,00 PLN, 2018: ,00 PLN, planowany fundusz płac: 2016: ,00 PLN, 2017: ,00 PLN, 2018: ,00 PLN, planowane zatrudnienie: 565 etatów w roku 2016, 2017, Franszyzy i udziały własne franszyza redukcyjna dla szkód w środowisku i dla klauzuli czystych strat finansowych 5% odszkodowania, lecz nie więcej niż 5.000,00 PLN; inne franszyzy i udziały własne zniesione. IV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 1. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wykonujące prace społecznie użyteczne w myśl Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. nr 98, poz. 634) wydanego na podstawie art. 58, par. 3 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997r. nr 90, poz. 557 z późniejszymi zmianami). 2. Ubezpieczeniem objęte są osoby wykonujące prace społecznie użyteczne: osobodni, forma bezimienna. 9/10

10 3. Zakres terytorialny ochrony: podczas wykonywanej pracy, w drodze do pracy i z pracy, w szczególności teren Gminy Miasta Rzeszów. 4. Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: 5.000,00 PLN wysokość świadczeń: 1) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, której przyczyną był nieszczęśliwy wypadek 100% sumy ubezpieczenia; 2) świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, którego przyczyną był nieszczęśliwy wypadek. 5. Franszyzy i udziały własne Zniesione franszyzy i udziały własne. V. Postanowienia wspólne dla pkt I, II, III i IV: 1. Okres ubezpieczenia wynosi 36 miesiące i trwa od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (obie daty włączone). Okres ubezpieczenia dzieli się na trzy roczne okresy rozliczeniowe, dla których wystawione będą odrębne umowy ubezpieczenia (polisy) tj.: I okres: od dnia r. do dnia r. (obie daty włączone), II okres: od dnia r. do dnia r. (obie daty włączone), III okres: od dnia r. do dnia r. (obie daty włączone). 2. Na każdy z okresów rozliczeniowych zostaną wystawione umowy ubezpieczenia (polisy) uwzględniające uaktualnione sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający zadeklaruje sumy ubezpieczenia na każdy z okresów rozliczeniowych najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. 3. W przypadku gdyby zdeklarowana na dany okres rozliczeniowy suma ubezpieczenia była niższa niż podana w Załączniku A, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania dopłaty różnicy składki wynikającej z iloczynu sumy ubezpieczenia i stawki zapisanej w Formularzu OFERTA do składki podanej w formularzu OFERTA. 4. Określone w umowach limity (przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia) stosuje się w pełnej wysokości dla każdego okresu rozliczeniowego z osobna. * * * * * 10/10

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1. Okres ubezpieczenia - 1.04.2017 31.03.2018. Opłata składki dwie raty. Wypłacone odszkodowania oraz ich wysokość w ostatnich trzech latach we wszystkich rodzajach ubezpieczeń: 2013 uszkodzenie dachu na

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU Szczegółowy opis zamówienia 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU Przedmiot i zakres ubezpieczenia Liczba Wspólnot Mieszkaniowych: 67 Liczba

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Zamość 25.10.2013r ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY-

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY- Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY- 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia obejmujący szkody w mieniu, znajdującym się w miejscu określonym

Bardziej szczegółowo