dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia 31 października 2013 r. ZP dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do niego z pytaniami dotyczącym niniejszego postępowania przetargowego. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami: Pytanie 1: Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji nt. ilości oraz wysokości odszkodowań wypłaconych z ubezpieczeń komunikacyjnych za lata w rozbiciu na szkody z ubezpieczeń OC i AC w poszczególnych latach. Odpowiedź 1: Zamawiający przekazuje w załączeniu stosowny wykaz - Szkody komunikacyjne.. Pytanie 2: Czy możliwe jest wykreślenie z katalogu klauzul dotyczących Części 4 Zamówienia (ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance kody CPV ; ; ), których treść określona została w załączniku B do SIWZ, którejś z poniższych klauzul: - reprezentantów, - zaliczkowa, - wyłączenia regresu? Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykreślenie klauzuli wyłączenia regresu. Pytanie 3: Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wprowadzając limit odpowiedzialności na ryzyko powodzi, zalania, deszczu nawalnego w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wyczerpywalny bez możliwości odnowienia) Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Pytanie 4: Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę w ubezpieczonym mieniu w wysokości 500 PLN. 1

2 Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Pytanie 5: Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzając franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 PLN. Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Pytanie 6: Prosimy o akceptacje zapisu dla Sekcji B Ubezpieczenie Autocasco pkt 5 j postanowienia dodatkowe w ramach ubezpieczenia AC Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu dotyczy pojazdów osobowe, ciężarowo-osobowe ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie proponowanej modyfikacji. Pytanie 7: Prosimy o akceptację Sekcji B Ubezpieczenie Autocasco pkt 7 oględziny uszkodzonego pojazdu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu (dotyczy również oględzin dodatkowych) oględziny odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie proponowanej modyfikacji. Pytanie 8: Prosimy o informację na temat wykorzystywania autobusów: jaki jest zasięg terytorialny wykorzystywania autobusów przez ubezpieczone podmioty, czy są wykonywane kursy poza RP (jeśli tak proszę o wskazanie kierunków częstotliwości), czy są świadczone usługi transportu osób na zasadzie wynajmu na zlecenie. Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, iż zdecydowana większość kursów odbywa się na terenie kraju. Sporadycznie zdarzają się wyjazdy zagranicznie (terytorium państw ościennych). Wynajmu dla osób trzecich nie prowadzi się. Pytanie 9: Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej szkodowości z podziałem na ryzyka za lata 2012 / 2013 (komunikacja OC/ AC ) lub legendę do załączonych zaświadczeń Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, iż odpowiedź zamieszczona jest w załączniku - Szkody komunikacyjne. Patrz Odpowiedź 1 na pytanie 1 Pytanie 10: Podanie wysokości franszyz zastosowanych przy wypłacie odszkodowań wymienionych w załączniku do SIWZ. Odpowiedź 10: Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz autocasco zastosowanie miały/mają franszyzy integralne w wysokości 100,00 PLN. 2

3 Pytanie 11: W pozycji Sekcja D łódź płaskodenna 380 złożenie oferty na podstawie ogólnych warunków jachtów. Odpowiedź 11: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Pytanie 12: Wprowadzenie klauzul dodatkowych wg standardu Ubezpieczyciela. Odpowiedź 12: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Pytanie 13: Podanie czy w ostatnich trzech latach mienie aktualnie zgłaszane do ubezpieczenia było objęte ochroną w porównywalnym zakresie do wnioskowanego. Odpowiedź 13: Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach zakres ochrony ubezpieczeniowej zgłaszanego do ubezpieczenia mienia był porównywalny do zakresu wnioskowanego. Pytanie 14: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej : a) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN (w zakresie podstawowym), b) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC z tytułu szkód zalaniowych w wysokości 500,00 PLN, c) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody powstałe w drogach publicznych, wewnętrznych i innych, placach, parkingach, mostach, wiaduktach, chodnikach, parkach i innych terenach zielonych w wysokości 5% wartości szkody min 500,00 PLN, d) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody w mieniu ruchomym, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego lub nieruchomościach osób trzecich w wysokości 500,00 PLN, e) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i/lub urządzeniach w wysokości 500,00 PLN, f) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu w wysokości 500,00 PLN, g) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody znajdujące się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy w wysokości 500,00 PLN, h) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu w wysokości 500,00 PLN, i) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w wyniku organizacji i przeprowadzania imprez masowych w wysokości 500,00 PLN, j) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem zieleni miejskiej i parków w wysokości 500,00 PLN, 3

4 k) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem nieruchomości, chodników, podwórek, placów zabaw w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 PLN, l) czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC za szkody w związku z administrowaniem i utrzymywaniem części wspólnych w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych w przypadku gdy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w wysokości 500,00 PLN. Odpowiedź 14: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian zarówno co do rodzaju jak i wysokości franszyz. Pytanie 15: Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej szkodowości z podziałem na ryzyka za lata 2012 / 2013 (majątek, OC działalności ), lub legendę do załączonych zaświadczeń. Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, iż informacje zamieszczone zostały w załączniku Historia szkodowości. Pytanie 16: Wprowadzenie limitów na każdy podmiot oddzielnie. Odpowiedź 16: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Pytanie 17: Wprowadzenie zapisu: zakres ubezpieczenia będzie regulowany przez ofertę i właściwe Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Odpowiedź 17: Zamawiający informuje, iż zakres ochrony jest regulowany przede wszystkim ofertą, zapisami SIWZ wraz z załącznikami, a następnie ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Pytanie 18: Wykreślenie zapisu w klauzuli okolicznościowej: ustalenie osoby sprawcy. Odpowiedź 18: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Pytanie 19: Wykreślenie zapisu w klauzuli zasady proporcji: zasada proporcji tylko dla wartości księgowej brutto. Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Pytanie 20: Prosimy o zmniejszenie następujących limitów w załączniku nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja A, str.4-5, tj.: a) Pkt 5 - Wartości pieniężne w ubezpieczonych lokalizacjach (z wyłączeniem ZTM) z zł na zł, b) pkt 6 przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia z zł na zł c) pkt 7 sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów wraz z szafkami zasilającymi, 4

5 rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne z zł na zł d) pkt 8 infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej) z zł na zł e) pkt 14 mienie z włączeniem niskocennych środków trwałych i środków poza ewidencją (wewnątrz budynków/budowli oraz na zewnątrz), w tym m.in.: sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne, infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej), biletomaty wraz z zawartością (gotówka), pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki od wandalizmu/dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży z włamaniem jak i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń) zł na zł f) pkt 15 mienie z włączeniem niskocennych środków trwałych i środków poza ewidencją w tym m.in.: sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne, infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej), biletomaty, pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki od zniszczenia wskutek graffiti z zł na zł g) pkt 18 - Szkody wynikające z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej z zł na zł h) pkt 19 szkody wynikające z nieodpowiednich parametrów prądu elektrycznego z zł na zł Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do wnioskowanych zmian wysokości limitów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01, Sekcja A: a) wyraża zgodę na : obniżenie limitu dla Wartości pieniężne w ubezpieczonych lokalizacjach (z wyłączeniem ZTM) z PLN na PLN, obniżenie limitu dla Szkód wynikających z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej z PLN na PLN, b) nie wyraża zgody na zmiany wysokości pozostałych limitów. Pytanie 21: Prosimy o wprowadzenie poniższych limitów (załącznik nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja A, str. 6): a) pkt 27 - Kosztów zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą bez względu na efekt podjętych działań 20% sumy ubezpieczenia, b) pkt 28 - Koszty związane z akcją ratowniczą, koszty uprzątnięcia i utylizacji pozostałości po szkodzie, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione w związku ze szkodą 20% sumy ubezpieczenia 5

6 Odpowiedź 21: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Pytanie 22: Prosimy o zmiany w punkcie 3 ( Franszyzy i udziały własne ) załącznika nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja A, str. 6, tj.: a) Zwiększenie franszyzy integralnej w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę w ubezpieczonym mieniu z 100 zł na 300 zł b) Franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 20% nie mniej jednak jak zł c) Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla dewastacji d) Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w szkodach dotyczących sygnalizacji świetlnej z infrastrukturą towarzyszącą, słupów oświetleniowych, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów wraz z szafkami zasilającymi, rurociągów, kabli, przewodów, światłowodów, instalacji elektrycznych i sieci energetycznych, infrastruktury drogowej i mostowej (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej), biletomatów, pojemników na surowce wtórne, koszy, ławek, wiat i słupków przystankowych. Odpowiedź 22: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Pytanie 23: Prosimy o ujednolicenie zapisów we wzorach umów i w poszczególnych częściach zamówienia dotyczących terminu płatności pierwszych rat, jak również wysokości pojedynczej składki powyżej której płatność będzie realizowana w czterech ratach. Odpowiedź 23: Zamawiający informuje, iż w przypadku płatności składki w ratach (czterech za każdy z okresów rozliczeniowych): a) płatność pierwszej raty składki za pierwszy okres rozliczeniowy powinna nastąpić do dnia r. b) płatność pierwszej raty składki za drugi okres rozliczeniowy powinna nastąpić do dnia r. W przypadku gdy składka z pojedynczej umowy ubezpieczenia będzie niższa niż PLN, płatność składki nastąpi jednorazowo w terminach: a) do dnia r. za pierwszy okres rozliczeniowy, b) do dnia r. za drugi okres rozliczeniowy. Zamawiający informuje również, iż składki za realizację Zamówienia w zakresie Części 04 oraz Części 05, płatność składki nastąpi jednorazowo w terminach: a) do dnia r. za pierwszy okres rozliczeniowy, b) do dnia r. za drugi okres rozliczeniowy. Pytanie 24: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk następujących zapisów: a) odpowiedzialności za brak kwalifikacji i niewłaściwego użytkowania (załącznik nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja B, str. 10, niewłaściwa obsługa sprzętu elektronicznego ), b) odpowiedzialności za ryzyko burzy (załącznik nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja B, str. 10, działanie wody ), 6

7 c) odpowiedzialności za ryzyko kradzieży zwykłej (załącznik nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja B, str. 10) Odpowiedź 24: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Pytanie 25: Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu w punkcie 6 ( System wypłaty odszkodowań ) załącznika nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja B, str. 12 o następującej treści: Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia. Odpowiedź 025: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Pytanie 26: Prosimy o następujące zmiany w przedstawionych poniżej podpunktach w odniesieniu do punktu 2 ( Zakres ubezpieczenia - w przypadku zajścia odpowiedzialności Ubezpieczającego obejmuje ponadto ) załącznika nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja C, str : a) ppkt a) - Wykreślenie zapisu o odpowiedzialności za pozostawienie otwartych kranów, kurków, ewentualnie zastąpienie o następującej treści: nieumyślne pozostawienie otwartych kranów, kurków podczas przerwy w dostawie wody b) ppkt b) Zmniejszenie limitu z zł na zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł c) ppkt d) - Wykreślenie zapisu o odpowiedzialności za roszczenia z tytułu powstania udarów i zawałów o ile były bezpośrednim następstwem winy pracodawcy d) ppkt h) uzupełnienie o zaznaczony poniżej fragment i przyjęcie w następującej treści; odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu (pojazdy wolnobieżne) z włączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego jeżeli kierujący nie posiadał w chwili wystąpienia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu, z zachowaniem prawa do regresu. e) ppkt k) odpowiedzialność cywilna wzajemna - ustanowienie limitu w wysokości zł f) ppkt m) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem zieleni miejskiej, parków, instalacji wodnych (m.in. fontann) zmniejszenie limitu z zł do zł g) ppkt n) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem stadionu, boisk sportowych i innych instalacji sportowych w tym również przyszkolnych zmniejszenie limitu z zł na zł h) ppkt o) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem nieruchomości komunalnych, chodników, podwórek, placów zabaw zmniejszenie limitu z zł na zł i) ppkt p) odpowiedzialności za szkody w związku z administrowaniem i utrzymywaniem części wspólnych w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych w przypadku gdy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ustanowienie limitu w wysokości zł j) ppkt q) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania zmniejszenie limitu z zł na zł 7

8 k) wykreślenie ppkt r) tj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej, ewentualnie zmiana treści na następującą: l) odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, z zachowaniem prawa do regresu limit zł m) wykreślenie ppkt v) tj. odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników, pozostawionych w miejscu do tego przeznaczonym, pod warunkiem, iż pojazdy nie będą wykorzystywane do celów służbowych; ochrona nie dotyczy kradzieży pojazdów i/lub ich części/ wyposażenia: limit zł n) wykreślenie ppkt s) tj. odpowiedzialność za szkody w związku z prowadzeniem nauki jazdy pojazdami: limit PLN o) ppkt x) odpowiedzialność cywilna inwestora prosimy, aby Zamawiający wyjaśnił co rozumie pod tym rozszerzeniem oraz o podanie definicji inwestora p) wykreślenie ppkt y) tj. czyste straty finansowe, ewentualnie zmniejszenie limitu z zł na zł Odpowiedź 26: Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do wnioskowanych zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01, Sekcja C: a) wyraża zgodę na modyfikację ppkt a) poprzez zastąpienie zapisu o odpowiedzialności za pozostawienie otwartych kranów, kurków, zapisem o następującej treści: nieumyślne pozostawienie otwartych kranów, kurków podczas przerwy w dostawie wody, b) wyraża zgodę na modyfikację ppkt h) poprzez uzupełnienie o zaznaczony poniżej fragment i przyjęcie w następującej treści; odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu (pojazdy wolnobieżne) z włączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego jeżeli kierujący nie posiadał w chwili wystąpienia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu, z zachowaniem prawa do regresu. c) wyraża zgodę na modyfikację ppkt m) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem zieleni miejskiej, parków, instalacji wodnych (m.in. fontann) poprzez zmniejszenie limitu z PLN do PLN, d) wyraża zgodę na modyfikację ppkt n) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem stadionu, boisk sportowych i innych instalacji sportowych w tym również przyszkolnych poprzez zmniejszenie limitu z PLN na PLN, e) wyraża zgodę na modyfikację ppkt o) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem nieruchomości komunalnych, chodników, podwórek, placów zabaw poprzez zmniejszenie limitu z PLN na PLN, f) wyraża zgodę na modyfikację ppkt q) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania poprzez zmniejszenie limitu z PLN na PLN, g) wyraża zgodę na modyfikację ppkt r) poprzez zastąpienie zapisu: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej, zapisem o następującej treści: 8

9 odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, z zachowaniem prawa do regresu, h) Zamawiający wyjaśnia: odpowiedzialność cywilna inwestora : odpowiedzialność cywilna inwestora dotyczy wyłącznie odpowiedzialności ustawowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, Inwestor uczestnik procesu budowlanego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż nie wyraża zgody na pozostałe proponowane zmiany. Pytanie 27: Prosimy o zmiany w punkcie 3 ( Franszyzy i udziały własne ) załącznika nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja C, str. 15, poprzez zwiększenie franszyzy integralnej wyłącznie dla szkód rzeczowych z 100 zł na 300 zł. Odpowiedź 27: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pytanie 28: Prosimy o wykreślenie z punktu 2 załącznika nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja D, str. 17: a) Zapisu o odpowiedzialności za szkody spowodowane przez błędy w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami b) Zapisu o treści ( ) jednakże jeśli w konsekwencji powyższych zdarzeń nastąpi szkoda w wewnętrznych częściach lub elementach maszyny, szkody takie objęte są ubezpieczeniem c) Zapisu o treści spowodowanych przez winę umyślną Członków Zarządu Odpowiedź 28: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wykreślenie zapisu o treści spowodowanych przez winę umyślną Członków Zarządu. Pytanie 29: Prosimy o wprowadzenie w punkcie 6 ( Franszyzy i udziały własne ) załącznika nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja D, str. 19 franszyzy integralnej w wysokości 300 zł. Odpowiedź 29: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pytanie 30: Prosimy o jednoznaczne określenie formy ubezpieczenia NNW Członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (załącznik nr 1 do SIWZ, część 02, sekcja B, str. 3-4). Sugerujemy imienną. Odpowiedź 30: Zamawiający informuje, iż do umowy ubezpieczenia zostaną przedstawione imienne listy ubezpieczonych osób, z zastrzeżeniem jednakże, iż w trakcie okresu ubezpieczenia lista osób może ulec zmianie. Pytanie 31: Prosimy o wyjaśnienie zapisu zwrot kosztów zgłoszenia ubezpieczonego do właściwej komisji lekarskiej (załącznik nr 1 do SIWZ, część 02, sekcja B, str. 4). Co dokładnie Zamawiający miał na myśli? 9

10 Odpowiedź 31: Zamawiający informuje, iż intencją tego zapisu jest pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów zgłoszenia Ubezpieczonego do właściwej komisji lekarskiej o ile takie koszty powstaną. Pytanie 32: Prosimy o wprowadzenie dla punktu 5 ( Postanowienia dodatkowe zastosowane w ubezpieczeniu AC ) załącznika nr 1 do SIWZ, część 04, sekcja B, str. 3 dwóch zmodyfikowanego zapisu dla ppkt j) tj. w ramach ubezpieczenia AC Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na czas technologicznej naprawy uszkodzonego pojazdu wynikający z kosztorysu tejże naprawy. Odpowiedź 32: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację. Pytanie 33: Prosimy o zmianę w punkcie 2 ( Zakres ubezpieczenia ) załącznika nr 1 do SIWZ, część 04, sekcja D, str. 5 i przyjęcie treści w następującym brzmieniu: Zakres rozszerzony dotyczy 4 pojazdów ubezpieczanych przez Urząd Miasta Rzeszów poz. 58,59,60,61 Załącznika C, przy czym dla pozycji 59, 60, 61 Assistance obejmuje również pomoc na terytorium Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Szwajcarii i Norwegii. Odpowiedź 33: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację. Pytanie 34: Prosimy o zmianę sposobu płatności składki na jednorazową niezależnie od jej wysokości (ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; załącznik nr 1 do SIWZ, część 05, str. 1-2). Odpowiedź 34: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zgodnie z wzorem umowy dla Części 05. Pytanie 35: Prosimy o poniższe zmiany w załączniku B do SIWZ: a) wykreślenie z klauzuli okolicznościowej następującego fragmentu: (...) bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, b) wprowadzenie w ramach klauzuli reprezentantów limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia, c) w klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia zmniejszenie limitu odpowiedzialności z zł na zł, d) wykreślenie w klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego fragmentu z datą włączenia do eksploatacji kończy się ochrona w ramach niniejszej klauzuli i automatycznie rozpoczyna ochrona w ramach polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń. W naszej opinii zakończenie ochrony w ramach tej klauzuli spowoduje istotne zmiany do konkretnej polisy w postaci zmiany sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie składki i powinno być to uregulowane odpowiednim aneksem. Co w takim wypadku z limitem? Ulega on odnowieniu?, 10

11 e) zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej z zł na zł vide pkt. 1 ppkt. g) tego pisma, f) zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli działania prądu elektrycznego z zł na zł, g) zmianę treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych na następującą: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela., h) zmianę treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na następującą: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela., i) w klauzuli prac budowlanych, modernizacyjnych oraz remontowych zastąpienie określenia wartość pojedynczej inwestycji określeniem limit na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wykreślenie następującego fragmentu: Mienie nie poddawane tego rodzaju pracom, a zniszczone w ich wyniku, objęte jest ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum wskazanych w umowie ubezpieczenia., j) w klauzuli kosztów dodatkowych dla punktów 1), 2), 3) zastąpienie zapisów ponad sumę ubezpieczenia treścią limit w wysokości 20% sumy ubezpieczenia Odpowiedź 35: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie następujących modyfikacji: a) w klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia - zmniejszenie limitu odpowiedzialności z PLN na PLN, b) w klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej - zgodnie z Odpowiedzią 20 do Pytania 20, c) w klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego wykreśla się fragment w brzmieniu: z datą włączenia do eksploatacji kończy się ochrona w ramach niniejszej klauzuli i automatycznie rozpoczyna ochrona w ramach polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń. Zamawiający jednocześnie informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie pozostałych wnioskowanych zmiany. Pytanie 36: Prosimy o informację czy zabezpieczenia ppoż są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? 11

12 Odpowiedź 36: Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie 37: Mając na uwadze fakt, iż Stadion Miejski leży na terenie zalewowym, a co za tym idzie intensywne opady atmosferyczne mogą spowodować podniesienie się wody w rzece i wylanie z jej koryta, wnosimy o wprowadzenie limitu powodziowego w stosunku do obiektów Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem w wysokości zł i franszyzy redukcyjnej w wysokości zł. Odpowiedź 37: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wprowadzenie limitu dla szkód wskutek powodzi w odniesieniu do obiektów Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem oraz boiskami treningowymi z infrastrukturą w wysokości PLN i zastosowanie la szkód wskutek powodzi w odniesieniu do obiektów Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem oraz boiskami treningowymi z infrastrukturą franszyzy redukcyjnej w wysokości PLN. Pytanie 38: Uaktualnienie raportów szkodowości podanych w SIWZ za lata 2010, 2011 i 2013 na dzień (raport w załączeniu). Jednocześnie informujemy, że szacowana wysokość rezerwy szkody Stadionu Miejskiego wynosi około zł, a dla pozostałych szkód zł. Odpowiedź 38: Zamawiający informuje, iż przekazuje w załączeniu stosowny wykaz szkód Historia szkodowości. Pytanie 39: Prosimy o zmianę fragmentu treści w pkt. 6 ( System wypłaty odszkodowań ) w załączniku nr 1 do SIWZ, część 01, sekcja A, str. 8, tj.: Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka. na: Sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych lub pierwszego ryzyka, jak również limity odpowiedzialności ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Odpowiedź 39: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pytanie 40: Prosimy o zmianę wysokości franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC z 100 zł na 300 zł. Odpowiedź 40: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pytanie 41: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku katastrofy budowlanej na poziomie 5% wartości szkody, nie mniej niż zł w każdej szkodzie. Odpowiedź 41: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 12

13 Pytanie 42: Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w infrastrukturze drogowej i mostowej wskutek powodzi, ewentualnie wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% nie mniej niż zł w przypadku takich szkód. Odpowiedź 42: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pytanie 43: Prosimy o informację o wartości, rodzaju i długości dróg. Odpowiedź 43: Zamawiający informuje, iż wartość dróg wg ewidencji środków trwałych na dzień r. - księgowa początkowa: ,90 PLN, księgowa netto: ,65 PLN. W wartości dróg uwzględnione są wartości pozostałej infrastruktury (mosty, przepusty, wiadukty, ekrany, znaki drogowe, oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna, chodniki, miejsca parkingowe oraz pozostała infrastruktura powstająca w wyniku inwestycji i remontów dróg. Nie jest prowadzona oddzielna ewidencja ww. elementów składowych. Długość dróg o powierzchni nieutwardzonej: 15 km. Drogi krajowe: 26,7 km, wojewódzkie: 5,074 km, powiatowe: 130,412 km, gminne: 127,397 km, wewnętrzne: 202,45 km; razem: 492,033 km. Pytanie 44: Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji wraz z wyposażeniem (PML). Odpowiedź 44: Zamawiający informuje, iż lokalizacją o najwyższej wartości jest budynek Regionalnego Centrum Sportowo Widowiskowego przy ul. Podpromie 10, Rzeszów będące częścią Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wartość budynku wraz z wyposażeniem to ,97 PLN (wartość księgowa początkowa). Pytanie 45: Prosimy o informację, czy którakolwiek z lokalizacji znajduje się na terenie zagrożenia powodziowego lub była dotknięta powodzią po 1996r. Jeśli tak, to prosimy wskazać która jednostka oraz podać wysokość wypłaconego odszkodowania z tego tytułu. Odpowiedź 45: Zamawiający informuje, iż na terenie zagrożenia powodziowego znajduje się Regionalne Centrum Sportowo Widowiskowe, zwłaszcza parking dolny oraz boiska treningowe Stadionu Miejskiego. Po roku 1996r. parking dolny RCS-W był zalany podczas powodzi 1997r., odszkodowanie nie było wypłacane powstały jedynie koszty oczyszczania, W roku 2010 również jedynie parking dolny RCS-W był zalany, odszkodowanie nie było wypłacane powstały jedynie koszty oczyszczania. W zakresie Stadionu Miejskiego stadion jest w zarządzie Zamawiającego od II połowy roku Od tej pory do chwili obecnej szkody powodziowe nie wystąpiły. Pytanie 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę: a) w Sekcji D Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest łódź płaskodenna z silnikiem zaburtowym poprzez zastąpienie 13

14 ochrony ubezpieczeniowej na podstawie warunków ubezpieczenia casco statków śródlądowych. Odpowiedź 46: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pytanie 47: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w Sekcji C pkt 2 a) zmniejszonego limitu odpowiedzialności za szkody powstałe na drogach publicznych, wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach, mostach, wiaduktach, chodnikach, parkach, i innych terenach zielonych, nabrzeżach i innych budowlach inżynierskich spowodowane m.in. złym stanem technicznym nawierzchni i poboczy, nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), zalegającymi liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikające z upadku drzew, ich części oraz upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części do wysokości ,00 PLN z franszyzą redukcyjną w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie. b) zmniejszonego limitu odpowiedzialności za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem zieleni miejskiej, parków, instalacji wodnych (m.in. fontann) do wysokości ,00 PLN z franszyzą redukcyjną 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie c) zmniejszonego limitu odpowiedzialności za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem nieruchomości komunalnych, chodników, podwórek, placów zabaw do wysokości ,00 PLN z franszyzą redukcyjną 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie. Odpowiedź 47: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany proponowane w punktach a), b) i c) zarówno pod kątem obniżenia limitów jak i wprowadzenia franszyz redukcyjnych odmiennych od zapisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku katastrofy budowlanej na poziomie 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN w każdej szkodzie Odpowiedź 48: Pytanie 49: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku dewastacji i wandalizmu na poziomie 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie Odpowiedź 49: 14

15 Pytanie 50: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie podlimitu w ryzyku graffiti z ,00 PLN do ,00 PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla graffiti na poziomie 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN Odpowiedź 50: Pytanie 51: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie limitu dla szkód w infrastrukturze drogowej i mostowej (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej) powstałe wskutek zdarzeń losowych z ,00 PLN do ,00 PLN. Odpowiedź 51: Pytanie 52: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w rozszerzeniu o infrastrukturę drogową - mostową (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej) ryzyka skutków powodzi. Odpowiedź 52: Pytanie 53: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% nie mniej niż ,00 PLN dla szkód powstałych wskutek powodzi w ryzyku infrastruktury drogowej i mostowej (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej). Odpowiedź 53: Pytanie 54: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% nie mniej niż 300,00 PLN dla szkód będących konsekwencją zdarzeń losowych w pojemnikach na surowce wtórne, koszach, ławkach. Odpowiedź 54: Pytanie 55: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu na poziomie ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą bez względu na efekt podjętych działań Odpowiedź 55: Pytanie 56: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu na poziomie ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów związanych z akcją 15

16 ratowniczą, kosztów uprzątnięcia i utylizacji pozostałości po szkodzie, koniecznych i uzasadnionych kosztów rzeczoznawców poniesionych w związku ze szkodą. Odpowiedź 56: Pytanie 07: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu na poziomie ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN Odpowiedź 57: Pytanie 58: Prosimy o informację dotyczącą część 01 zamówienia sekcja B: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk- czy dla jednostki Urząd Miasta Rzeszowa ma podlegać taryfikacji cyfrowa centrala telefoniczna DGT o wartości brutto ,14 PLN. Jeśli tak, to prosimy o modyfikację formularza cenowego i dodania powyższej pozycji. Odpowiedź 58: Zamawiający informuje, iż cyfrowa centrala telefoniczna DGT o wartości księgowej początkowej (brutto) ,13 PLN powinna być objęta ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w ramach ochrony dla Urzędu Miasta Rzeszowa wg Części 01 Zamówienia Sekcja B. Zamawiający jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisu w formularzu OFERTA zmodyfikowany formularz w załączeniu. Pytanie 59: Prosimy o podanie aktualnego na dn r. wykazu szkód w poszczególnych ryzykach uwzględniającego wysokość wypłaconych szkód, rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone oraz przyczyn powstania szkód. Odpowiedź 59: Zamawiający informuje, iż wykaz szkód przekazuje w załączeniu - Historia szkodowości. Pytanie 60: Prosimy o uzupełnienie informacji na temat przyczyn powstania szkód za rok Odpowiedź 60: Zamawiający informuje, iż przyczyny szkód zamieszczone są w wykazie szkód - Historia szkodowości Pytanie 61: Odnośnie szkodowości podanej za okres od , prosimy o wyszczególnienie z jakich ryzyk są podane szkody. Prosimy o wyszczególnienie szkód m.in. z OC działalności i OC zarządcy dróg. Odpowiedź 61: Zamawiający informuje, iż informacje zamieszczone są w załączonym wykazie szkód - Historia szkodowości Pytanie 62: Które z podanych 4 rezerw na wypłaty odszkodowań, są rezerwami z ryzyka OC. Odpowiedź62: 16

17 Zamawiający informuje, iż informacje zamieszczone są w załączonym wykazie szkód - Historia szkodowości Pytanie 63: Czy w ubezpieczeniu OC rozszerzenia zakresu Ubezpieczenia ustanowione zostały na oddzielnych sumach gwarancyjnych czy podlimitach? Odpowiedź 63: Zamawiający informuje, iż rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC są podlimitami sumy gwarancyjnej. Pytanie 64: Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Odpowiedź 64: Zamawiający potwierdza powyższe stwierdzenie. Pytanie 65: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada, administruje lub zarządza wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, to gdzie znajduje się wysypisko, ile jest wysypisk, jaka jest powierzchnia wysypiska, czy jest to czynne wysypisko oraz czy na wysypisku są składowane odpady niebezpieczne? Jeśli na któreś z powyższych pytań udzielono odpowiedź twierdzącą, to prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na przedmiotowe ryzyko w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w wysokości maksymalnie zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Odpowiedź 65: Zamawiający informuje, iż nie posiada, nie administruje ani nie zarządza wysypiskiem śmieci. Pytanie 66: Czy zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów lub spalarnię lub sortownię odpadów? Odpowiedź 66: Zamawiający informuje, iż nie planuje przejęcia ww. obiektów. Pytanie 67: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada, administruje lub zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeśli tak, to ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni? Jeśli na któreś z powyższych pytań udzielono odpowiedź twierdzącą, prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na przedmiotowe ryzyko w ubezpieczeniu OC w wysokości maksymalnie zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Odpowiedź 67: Zamawiający informuje, iż nie posiada, nie administruje, nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci. Pytanie 68: Prosimy o potwierdzenie że zamawiający ani żadna jednostka mu podległa nie prowadzi działalności medycznej/leczniczej. A jeżeli prowadzi to prosimy o potwierdzenie że taka 17

18 działalność nie ma być objęta ubezpieczeniem OC w ramach ubezpieczenia części 1 sekcji C. Odpowiedź 68: Zamawiający informuje, iż posiada jednostki prowadzące działalność medyczną/lecznicza, jednakże ubezpieczenie tych jednostek nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wyjątkiem jest ubezpieczenie OC z tytułu działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie będące przedmiotem niniejszego Zamówienia wg Części 05. Pytanie 69: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC organizatora imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej. Odpowiedź 69: Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 70: Prosimy o podanie łącznej długości dróg zarządzanych przez Zamawiającego. Jakiego typu są to drogi (miejskie, powiatowe itp.), oraz podanie ich stanu nawierzchni. Odpowiedź 70: Patrz Odpowiedź 43 do Pytania 43. Pytanie 71: Czy zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczeniu w zakresie OC analogicznym jak w części 1 sekcja C? Jeżeli nie to jakie są najważniejsze różnice w zakresie. Odpowiedź 71: Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich trzech lat posiadał/posiada ochronę w zakresie OC w zakresie porównywalnym do wnioskowanego. Pytanie 72: Odnośnie podanej szkodowości z ubezpieczenia OC, prosimy o informację jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w okresie ostatnich 3 lat. Odpowiedź 72: Zamawiający informuje, iż zastosowanie miała franszyza integralna w wysokości 100 PLN jedynie dla szkód rzeczowych. Pytanie 73: Odnośnie rozszerzenia OC Pracodawcy, prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisów: z włączeniem odpowiedzialności za roszczenia z tytułu powstania udarów i zawałów o ile były bezpośrednim następstwem winy pracodawcy Odpowiedź 73: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji. Pytanie 74: Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla OC Pracodawcy maksymalnie 1 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia Odpowiedź 74: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji. 18

19 Pytanie 75: Prosimy o podanie ilości i rodzaju posiadanych pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC p.p.m. Odpowiedź 75: Zamawiający informuje, iż kilkanaście pojazdów (wózki elektryczne typu MELEX, traktorki). Pytanie 76: Prosimy o wykreślenie z zakresu OC zapisów: z włączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego jeżeli kierujący nie posiadał w chwili wystąpienia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu Odpowiedź 76: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji. Pytanie 77: Odnośnie rozszerzenia o odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (szkody w środowisku), prosimy o potwierdzenie że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy : 1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji; 2) przyczyną wyładowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub zanieczyszczenia jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa; 3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia. Odpowiedź 77: Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gdy: ppkt 1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności statutowej własnej i/lub zleconej Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi, ppkt 2) j.w., szkoda miała miejsce w okresie ubezpieczenia. Pytanie 78: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych. Odpowiedź 78: Zamawiający informuje, iż zakresem ochrony objęte są imprezy masowe poza imprezami masowymi wymagającymi odrębnego obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych wg odrębnych przepisów. Pytanie 79: Prosimy o wymienienie obiektów sportowych stadionów które mają być objęte ochroną OC z tytułu posiadania mienia i prowadzonej tam działalności. Odpowiedź 79: Zamawiający informuje, iż obiekty sportowe obejmowane ochroną w ramach ubezpieczenia OC zostały opisane w Załączniku A. 19

20 Pytanie 80: Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC w ramach części 1 Sekcja C nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych. Tym samym prosimy o wykreślenie zapisu odpowiedzialność za szkody w związku z administrowaniem i utrzymywaniem części wspólnych w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych w przypadku gdy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę do sumy gwarancyjnej. Odpowiedź 80: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji. Pytanie 81: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej Odpowiedź 81: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji. Pytanie 82: Prosimy o opisanie działalności jaką zamawiający prowadzi odnośnie rozszerzenia za szkody w związku z prowadzeniem nauki jazdy pojazdami. Odpowiedź 82: Zamawiający informuje, iż prowadzi naukę jazdy pojazdami. Pytanie 83: Prosimy o informację jakiego rodzaju odpowiedzialność zamawiający chciał objąć poprzez wpisanie rozszerzenia odpowiedzialności: odpowiedzialność cywilna inwestora. Prosimy o podanie przykładów szkód. Ewentualnie prosimy o wykreślenie tego zapisu Odpowiedź 83: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji. Ponadto Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność cywilna inwestora dotyczy wyłącznie odpowiedzialności ustawowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Pytanie 84: Odnośnie czystych strat finansowych prosimy o potwierdzenie że zastosowanie będzie miała treść klauzuli czystych strat finansowych ubezpieczyciela którego oferta zostanie wybrana Odpowiedź 84: Zamawiający informuje, iż istotnym jest by klauzula czystych strat finansowych Ubezpieczyciela obejmowała ochroną ubezpieczeniową m.in. produkt i wykonane usługi. Pytanie 85: Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów z ryzyka OC Odpowiedź 85: Pytanie 86: Prosimy o wykreślenie klauzuli salwatoryjnej z ryzyka OC Odpowiedź 86: 20

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje że Wykonawcy zwrócił się z następującymi zapytaniami. Poniżej zamieszczamy treść kolejnych pytań wraz z odpowiedziami:

Zamawiający informuje że Wykonawcy zwrócił się z następującymi zapytaniami. Poniżej zamieszczamy treść kolejnych pytań wraz z odpowiedziami: Rzeszów, dnia 13 grudnia 2012r. ZP.271.140.2012 dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia komunikacyjne dla

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Portu

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl RIZPiFZ.271.14.2016 Celestynów dn. 08 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 20.01.2017 r. ZP.271.1.1.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/1/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ. W sprawie postępowania na usługi ubezpieczenie mienia Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, nr sprawy ZP-2/ZZM/U/2014.

Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ. W sprawie postępowania na usługi ubezpieczenie mienia Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, nr sprawy ZP-2/ZZM/U/2014. 1 Elbląg, dnia 05.04.2014r. Do Wykonawców Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ W sprawie postępowania na usługi ubezpieczenie mienia Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, nr sprawy ZP-2/ZZM/U/2014. Działając

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY WISŁA SIWZ NR 27/2017/N/WISŁA

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY WISŁA SIWZ NR 27/2017/N/WISŁA FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY WISŁA SIWZ NR 27/2017/N/WISŁA 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Lp. 1 Nazwa ryzyka

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE Strona 1 z 6 Wrocław, 19.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo