ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 Wrocław, Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz Centrum Psychiatrii w Katowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ: I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł, lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o zmodyfikowanie klauzuli przepięć poprzez dodanie w przedostatnim zdaniu ( a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciwprzepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne), po przecinku frazy: tj. we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, oraz we wszelkiego rodzaju żarówkach i lampach. Klauzula podatku VAT czy Zamawiający dopuszcza zmianę frazy o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT na frazę o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

2 Strona 2 z 6 Klauzula wartości księgowej brutto czy Zamawiający wyraża zgodę, aby frazę ( ) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia mienia zastąpić frazą ( ) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień szkody i wykreślenie zapisu dotyczącego mienia nie zgłoszonego do ubezpieczenia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia na bazie klauzuli: KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto PZU SA nie odpowiada za szkody: - powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza integralna 50,00 zł Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku włączenia ryzyka szyb od stłuczenia do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, wykonawca nie składa oferty na ryzyko ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych o stłuczenia w formularzu ofertowym. Czy Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe

3 Strona 3 z 6 (pkt 14 zakresu ubezpieczenia) wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości zł. bądź w wysokości innej (prosimy o wskazanie innego akceptowanego przez Zamawiającego limitu dla tego ryzyka). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokość zł w w/w ryzku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - 1 ust. 3 Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w brzmieniu: Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowane będą na bazie stawek określonych w Formularzu Ofertowym. III. INFORMACJE DO OCENY RYZYKA, Załącznik nr 7. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę informujemy, że zgodnie z posiadana przez nasz Zakład bazą danych w ubezpieczeniu OC wypłacono w 2008r. odszkodowanie w wysokości ,00 zł (roszczenie z 2006r. ). W związku z powyższym pragniemy zapytać, czy ulegnie zmianie informacja dotycząca szkodowości, przedstawiona w SIWZ? Odpowiedź: W załączniku nr 7 Informacje do oceny ryzyka wykazano szkody, które wydarzyły się w okresie ostatnich 5 lat (tj. od ) IV.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu złożenia oferty na dzień r. Zgodnie z poniższą zmianą. Jaka jest liczba ucieczek pacjentów z Centrum Psychiatrii w Katowicach i jej jednostek w okresie ostatnich 3 lat? Odpowiedź: Od kilku do kilkunastu przypadków rocznie. Czy w ramach działalności Centrum Psychiatrii wykonywane są zabiegi z naruszeniem powłok cielesnych pacjentów? Odpowiedź: Nie wykonuje się tylko iniekcje.

4 Strona 4 z 6 Prosimy o informacje - czy znane są Ubezpieczającemu okoliczności z których mogą powstać roszczenia niezależnie od ich zgłoszenia Ubezpieczycielowi. Odpowiedź: Zamawiającemu nie są znane żadne okoliczności, o których mowa. Czy zamawiający dopuszcza w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów określenie definicji huraganu jako wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s. Czy zamawiający dopuszcza w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów definicje powodzi w treści: za powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zmawiający wprowadza limit odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysokości zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Czy zamawiający dopuszcza w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów w ryzyku wystąpienia szkód polegających na uszkodzeniu elementów instalacji na skutek działania niskich temperatur - doprecyzowanie definicji mrozu - jako uszkodzenie instalacji wskutek zamarznięcia znajdującej się w nich wody. Proponujemy określenie limitu dla powyższego ryzyka w wysokości ,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy o w wprowadzenie limitu dla ryzyka: zalania wodą powstałą wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżel do powstania nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub elementów budynku lub.; w wysokości ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia ; lub innej wartości zaproponowanej przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokość zł w w/w ryzku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Proszę o wyjaśnienie treści klauzuli przepięć w zakresie szkód powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych jakich przyczyn może dotyczyć (przykłady).

5 Strona 5 z 6 Odpowiedź: Klauzula dotyczy szkód związanych z krótkotrwałym wzrostem napięcia w sieci, które mogą być spowodowane nie tylko wyładowaniami elektrycznymi lecz np. działaniami związanymi z przesyłem energii elektrycznej. Zamawiający wprowadza limit do klauzuli przepięć w wysokości zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Czy zamawiający dopuszcza - w klauzuli automatycznego pokrycia - zgłoszenie majatku w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Prosimy o modyfikację zapisu klauzuli wartości księgowej brutto w zakresie nie odtwarzania mienia po szkodzie w treści: w przypadku mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej - nie remontowanego lub odtwarzanego po szkodzie - wypłata nastąpi według wartości rzeczywistej. Prosimy o potwierdzenie, ze stan zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zgodny z obowiązującymi Zamawiającego przepisami prawa w tym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie treści klauzuli uderzenia pojazdu własnego o zapis:. z wyłączeniem uderzenia pojazdu w pojazd. Proponujemy określenie limitu dla powyższego ryzyka w wysokości ,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie treści klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące o zapis:.w następstwie zaistnienia zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Alternatywnie dopuszcza się wprowadzenie limitu w wysokości ,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; lub też Zamawiający zaproponuje wartość sublimatu. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości zł w odniesienu do klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy

6 Strona 6 z 6 Czy zamawiający dopuszcza zapis w klauzuli likwidacji sprzętu elektronicznego, że dla sprzętu nie wymienianego po szkodzie wypłata nastąpi według kosztów nie wyższych niż wartość rynkowa sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla klauzulę likwidacji sprzętu elektronicznego. ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE 1) Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia klauzulę przeciwkradzieżową oraz klauzulę likwidacji sprzętu elektronicznego. 2) Zmianie ulega termin składania ofert z dnia r. na dzień r. zgodnie z poniższym: PO ZMIANIE: 1. Oferty należy składać do dnia r., do godz. 13:00 na adres: Supra Brokers Sp. z o.o Wrocław, ul. Fabryczna Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. Jacek Kopacz

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 22 Wrocław, 23.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice Strona 1 z 9 Wrocław, 24.11.2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Szpitalu ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOA-IV. 272.74.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 OPOLE ul. Piastowska 14 Opole,

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r.

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo